ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o."

Transkript

1 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, červenec 2008 (Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008)

2 OBSAH ANOTACE 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CÍLE PROGRAMU 3. STRUČNÝ POPIS REALIZACE PROJEKTU 4. VYMEZENÍ AKTIVIT 5. VYMEZENÍ CÍLOVÉ POPULACE 6. ČASOVÝ HARMONOGRAM 7. VLASTNÍ PROGRAM 8. ZDROJE PREVENCE 9. AKTIVITY ŠKOLY DLE ZÁJMU ŽÁKŮ 10. EVALUACE PROJEKTU 11. ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 12. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 13. METODY PRÁCE 14. METODICKÉ A UČEBNÍ MATERIÁLY, POMŮCKY 15. ZÁVĚR 2

3 ANOTACE Projekt Environmentální vzdělávání na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. zahrnuje vytvoření obsahu environmentálního vzdělávání, které máme v úmyslu realizovat v samostatném předmětu od školního roku v rámci školního vzdělávacího programu, částečně jej integrovat do několika dalších předmětů a dle možností realizovat alespoň jednou ročně projektový den s environmentální tematikou. Environmentální vzdělávání bude nedílnou částí školního vzdělávacího programu a bude v souladu se strategickými dokumenty, které řeší problematiku environmentálního vzdělávání a udržitelného rozvoje. 3

4 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Ve školním roce 2007/2008 měla škola 7 tříd denního studia a 5 tříd dálkového studia, celkem 258 žáků v oborech vzdělání knihovnické a informační systémy a služby a veřejnosprávní činnost. Škola vznikla v roce Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. 4

5 2. CÍLE PROGRAMU Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího obsahu ekologického vzdělávání žáků Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. v denní i dálkové formě studia oboru vzdělávání veřejnosprávní činnost. Učitelé středních škol stojí v současné době před problémem vytvoření školního vzdělávacího programu na základě zveřejněného a schváleného rámcového vzdělávacího programu pro daný obor vzdělávání. Konkrétní obsah ekologického vzdělávání musí být v souladu i s dalšími strategickými dokumenty (Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj EHK OSN, Dekáda OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji ( ), Krajský plán rozvoje EVVO). 3. STRUČNÝ POPIS REALIZACE PROJEKTU V současné době je ekologické vzdělávání žáků naší školy realizováno v rámci předmětu základy přírodních věd, který zahrnuje 1 hodinu fyziky, 2 hodiny chemie a 1 hodinu ekologie v průběhu 1. a 2. ročníku. Daná problematika zasahuje i do dalších předmětů, např. zeměpis, veřejná správa, právo, společenská kultura aj. V souvislosti s tvorbou školního vzdělávacího programu máme v úmyslu vytvořit nový vzdělávací obsah ekologického vzdělávání k naplnění průřezového tématu Člověk a životní prostředí. Hlavním cílem tohoto tématu je vést žáky k tomu, aby pochopili souvislosti mezi lidskými aktivitami a environmentálními problémy, respektovali principy udržitelného rozvoje, pochopili odpovědnost za své jednání a osvojili si zásady zdravého životního stylu. 5

6 4. VYMEZENÍ AKTIVIT a) studium rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání veřejnosprávní činnost b) školení k problematice tvorby školního vzdělávacího programu c) tvorba vlastního obsahu environmentálního vzdělávání na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o Úkoly školy Zkoordinovat aktivity školy, žáků a rodičů a získat jejich podporu Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu a motivovat je ke spolupráci Plán Aktivity Kde Listopad 08 Informace o aktivitách na škole Výroční schůze Rodičovského sdružení při SOŠ Olomouc spol. s r.o. a třídní schůzky Listopad 08 Informační letáky o akcích připravovaných školou Výroční schůze Rodičovského sdružení při SOŠ Olomouc spol. s r.o. a třídní schůzky Seznámit učitele s filozofií projektu, zaangažovat je k realizaci Plán Aktivity Kde Srpen 2008 Plán projektu Úvodní porada Plán činnosti školního metodika environmentální výchovy a aktivity školy Plán akcí Průběžně Jednotlivé aktivity Provozní porady a nabídky programů Listopad, leden, duben, červen Hledat společné řešení při výskytu problémů, zlepšovat prostředí a okolí školy Klasifikační a hodnotící porady 6

7 Vést žáky k sebehodnocení, poznání sama sebe, k dovednostem zlepšovat prostředí školy i svého bydliště, aktivně přistupovat k ochraně životního prostředí Plán Kdo Téma Září Třídní učitel Poznávací pobyt interaktivní hry na seznámení a vytváření kladných vztahů v kolektivu Průběžně Všichni Rozvíjet dovednosti a znalosti podporující sebevědomí a kladný přístup k ochraně životního prostředí Zajistit spolupráci školního metodika environmentální výchovy, školního speciálního pedagoga a výchovného kariérního poradce s třídními učiteli Plán Aktivity Kdo Průběžně Informace o nových poznatcích k dané problematice Mgr. Glacner, Mgr. Stejskalová, Ing. Bognárová + třídní učitele Informovat žáky (v rámci odborných předmětů) o nových poznatcích k této tématice Ročník Předmět Téma 3. a 4. Právo Trestní odpovědnost, trestné činy a jejich pachatelé 3. a 4. Veřejná správa Ochrana životního prostředí 2. a 3. Aplikovaná psychologie Jednání mezi lidmi, sociální percepce, vliv skupin na ochranu životního prostředí a zlepšení prostředí všeobecně 1. Společenská kultura Kultura osobního projevu a životní styl, chování a vliv pracovního prostředí a bydlení na rozvoj osobnosti Základy přírodních věd Viz odborná témata 3. Aplikovaná ekonomie Aktivity v rámci studentské společnosti Začlenit žáky do volnočasových aktivit Plán Kdo Téma Průběžně Žáci Příspěvky do školního časopisu Průběžně Žáci Výstava s ekologickou tématikou Průběžně Žáci Sportovní utkání podpora zdravého životního stylu ochrana zdraví Průběžně Žáci Ekologický den pro ZŠ 7

8 5. VYMEZENÍ CÍLOVÉ POPULACE Cílem environmentální výchovy je působení na žáky i jejich rodiče a pedagogy. V současné době na naší škole studuje 175 žáků denního studia a 118 dálkového studia oboru vzdělávání Veřejnosprávní činnost, na všechny bude mít projekt dopad. Předpokládáme vytvoření školního vzdělávacího programu i pro náš další obor Informační služby (původně Knihovnické a informační systémy a služby) s podobným či stejným rozsahem přírodovědných předmětů jako u oboru Veřejnosprávní činnost, zpracovaný obsah environmentálního vzdělávání bude tedy mít dopad i na tyto žáky (50 žáků). Předpokládáme, že některých plánovaných aktivit (např. projektu Poznáváme okolí své školy) v rámci realizace EVVO se zúčastní postupně všichni žáci a část interních zaměstnanců školy, ale i všichni žáci a pedagogové nedaleké základní školy, se kterou plánujeme spolupráci právě při realizaci EVVO. Vyučující seznamují žáky s problematikou environmentální výchovy, základními pojmy a celou problematikou, která ovlivňuje životní prostředí a životní styl naší společnosti. Učí žáky respektovat výsledky vědy a učí umět rozeznat škodlivé vlivy. Učí je zvládat modely chování k ochraně životního prostředí a tím ovlivňovat životní styl naší mládeže. Žáci ví, na koho se mají v případě potřeby obrátit. Kontakty mají žáci k dispozici prostřednictvím metodika environmentální výchovy. Na žáky výchovně působí všichni vyučující. Tato témata jsou probírána a řešena zejména v hodinách základů přírodních věd, občanské nauky, práva, veřejné správy a společenské kultury. Prostřednictvím Rady rodičů, třídních schůzek a konzultací škola udržuje kontakt se zákonnými zástupci i rodiči zletilých žáků, podporuje a rozvíjí spolupráci se školou. Učitelé se snaží vytvářet žákům prostředí, ve kterém by se cítili dobře a spokojeně. Motivují je k tomu, aby vhodně a správně využívali svůj volný čas. Snahou školy je umožnit pedagogickým pracovníkům účast na seminářích, poradách nebo kurzech (např. pořádaných Krajským úřadem v Olomouci a jinými institucemi). Cílem všech 8

9 pedagogů je vytváření příznivého klimatu a prostředí na škole. Vlastním samostudiem se pedagogové seznamují s plánem environmentální výchovy a aktivně se zapojují do jeho uskutečňování. 9

10 6. ČASOVÝ HARMONOGRAM Květen srpen 2008 vytvoření obsahu EVVO pro žáky denního i dálkového studia oboru vzdělávání Veřejnosprávní činnost, nákup učebních pomůcek potřebných k realizaci vytvořeného studijního plánu EVVO Září červen 2009 zpracování školního vzdělávacího programu oboru vzdělávání Veřejnosprávní činnost a Informační služby, proškolení zainteresovaných pedagogů. 7. VLASTNÍ PROGRAM Vytváření příznivého prostředí ve škole a zodpovědného přístupu žáků k ochraně životního prostředí. Úzká spolupráce s rodiči při řešení zlepšování prostředí školy a modernizací vybavení ve škole. Snažíme se propojením výchovného a vzdělávacího působení na žáky ve škole i mimo školu odstraňovat nežádoucí jevy ve společnosti vedoucí k ničení životního prostředí a ovlivňovat životní styl mládeže k ochraně zdraví. 10

11 8. ZDROJE PREVENCE 8.1 Vnitřní Zapojit žáky do úpravy a údržby tříd, školy a jejího okolí, zlepšovat prostředí tříd Plán Kdo Téma Průběžně Žáci a třídní učitel Aktuální témata, dění ve společnosti, referáty a projekty žáků Informovat žáky prostřednictvím nástěnek, webových stránek, diskusního fóra na školních webových stránkách školy Plán Kdo Kde Průběžně Metodik Nástěnka ve spojovací chodbě environmentální výchovy - učitelé Průběžně Metodik Webové stránky školy informace o akcích pravidelně environmentální výchovy - učitelé Průběžně Metodik environmentální výchovy - učitelé Školní časopis Ve škole v klubovně je umístěna schránka důvěry, kde se žáci mohou svěřovat se svými problémy nebo přispívat svými návrhy k řešení některých problémů Plán Kdo Opatření Průběžně Vybírá ředitel školy Další postup řešení zvažuje dle podnětů a připomínek žáků 11

12 8.2 Vnější Pořádat exkurze, besedy a výlety pro žáky a učitele s odborníky a institucemi, které se zabývají ekologickou a environmentální výchovou. Instituce, se kterými škola spolupracuje: Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Člověk v tísni ACET Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Ústav normální anatomie LF UP Charita Praha Charita Olomouc Centrum pro veřejnou politiku Praha Agentura Pohodáři MediaPro Fitcentrum Gambare Sportcentrum BEST Sportovní hala Univerzity Palackého ČMFS Lanové centrum Proud Procter&Gamble Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouc, o. p. s. P-Centrum Navštěvovat různá filmová představení: Plán Ročník Kdo Téma Září 1.a 2. Pohodáři Brazilie ročník Leden všichni Dle nabídky Březen 3. ročník Festival jeden svět Dle nabídky Navštěvovat výchovně vzdělávací pořady dle nabídky pro střední školy viz aktivity školy 12

13 AKCE PRO UČITELE Další vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky Plán Kdo Školení Říjen Metodik Dle nabídky environmentální výchovy - učitelé Průběžně Všichni Dle nabídky Společné akce na podporu ekologického přístupu k životnímu prostředí Plán Kdo Aktivity Průběžně Dle zájmu Květen Interní vyučující Konzultace s metodikem environmentální výchovy a jinými odborníky Plán Pro koho Kdy Průběžně Dle potřeb žáků či rodičů 13

14 9. AKTIVITY ŠKOLY DLE ZÁJMU ŽÁKŮ EXKURZE Botanická zahrada ZPV(Ekologie) 2. ročník Ochrana životního prostředí, poznávání různých druhů rostlin a stromů Palmový skleník ZPV(Ekologie), ZEM 2. ročník Ochrana životního prostředí, poznávání různých druhů rostlin a stromů Památné stromy Olomoucka ZPV(Ekologie), ZEM 2. ročník Ochrana životního prostředí, rozvoj regionální geografie Olomoucka Návštěva ekologického centra Sluňákov ZPV(Ekologie) 2. ročník Poznání a podpora vztahu k přírodě v regionu, rozvoj ekologického myšlení Exkurze Litovelské Pomoraví ZPV(Ekologie), ZEM 2. ročník Rozvoj regionální geografie Olomoucka, ochrana životního prostředí, poznávání rostlin a živočichů regionu Cyklo-turistický kurz (možný i vodácký kurz) TEV, ZEM, ZPV(Ekologie) ročník Rozvoj fyzické zdatnosti, rozvoj regionální geografie ČR, ochrana životního prostředí, vytvoření pozitivního vztahu k životnímu prostředí Návštěva čističky odpadních vod v Olomouci (Světový den vody ) ZPV(Ekologie), ZEM 2. ročník rozvoj ekologického chování, ochrana životního prostředí Školní výstava s environmentální tématikou ročník podpora ekologického vědomí 14

15 Školní beseda s ekologem PRV, VSP ročník ekologická legislativa Ústav normální anatomie TEV ročník Anatomie člověka, ekologie člověka P- Centrum APS, OBN - 2. ročník primární protidrogová prevence, ekologie člověka Spolupráce s odborníky a dalšími institucemi zabývajícími se Možnost konzultací pro rodiče Plán Kdo Důvod První středa v měsíci, nebo dle domluvy Školní metodik environmentální výchovy V případě potřeby Zapojení do ekologických akcí Plán Kdo Akce Vybraní žáci Za koordinaci ve škole odpovídá školní metodik environmentální výchovy Mgr. Jaromír Glacner podílí se na přípravě a vyhodnocování projektu spolupracuje s třídními učiteli a ostatními učiteli 15

16 10. EVALUACE PROJEKTU Dotazníky a jejich vyhodnocování s cílem: zjistit znalost žáků o ekologii a důsledcích ničení životního prostředí zjistit schopnost žáků rozpoznat tyto jevy ve svém životě či okolí seznámit žáky se způsoby řešení vzniklé situace naučit žáky, jak se v dané situaci zachovat Plán Kdo Způsob hodnocení Průběžně Všichni Ankety na webových stránkách Prosinec 1. ročník Leden, 1. ročník a vybrané Šetření v rámci některých předmětů či vyučujících Červen třídy Duben 3. ročník Mapa školy Květen Všichni Autoevaluace, dotazníky a šetření v rámci ISO Průběžně Výběr Při výskytu Rozhovory se žáky získávání nových poznatků a hledání dalších možností řešení Plán Kdo Důvod Průběžně Třídní učitelé Na třídnických hodinách Dle potřeby Školní metodik Při výskytu problémových situací prevence Průběžně Školní speciální Při výskytu problémových situací pedagog Průběžně Ředitel školy Při výskytu problémových situací 16

17 11. ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 11.1 Koordinátor environmentální výchovy Za koordinaci environmentální výchovy na škole odpovídá koordinátor environmentální výchovy, který je jmenován ředitelem školy. Připravuje program environmentální výchovy a jeho realizaci na škole. Koordinátor spolupracuje s třídními učiteli, v případě nutnosti i s dalšími odborníky a organizacemi Třídní učitel a vyučující se zaměřují na následující činnosti: rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů a úcty k životu druhého člověka a k životnímu prostředí rozvíjení u žáků schopnost jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince př ochraně životního prostředí prosazování výchovy ke zdravému životnímu stylu prosazování dodržování školního řádu 17

18 12. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ Pro vzdělávání pedagogů se využívají porady pedagogické rady a nabídky školení, seminářů a programů zasílaných na školu Koordinátor se pravidelně zúčastňuje seminářů v oblasti environmentální výchovy a zdravého životního stylu. Poznatky předává ostatním pedagogům. I další pedagogičtí pracovníci se zúčastňují školení a aktivit, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí a zdravý životní styl. Nedílnou součástí práce v této oblasti je samostudium učitelů. 13. METODY PRÁCE Výchova v rámci environmentální výchovy bude probíhat mezipředmětově. Ve výuce i ve výchovném procesu budou využívány tradiční metody práce v součinnosti se specifickými metodami, které se v minulých letech osvědčily: formy samostatné práce (práce na projektech, slohové práce na určené téma, referáty, informace z tisku a ze zpravodajství) besedy, exkurze, diskuse využívání audiovizuálních pořadů Důležitým úkolem pro pedagogy je vytvářet přátelské klima ve škole, zlepšovat prostředí, ve kterém se žáci pohybují, po stránce estetické i etické. Metody slovní Vyprávění Vysvětlování Přednáška Práce s textem Rozhovor Metody názorně demonstrační Instruktáž 18

19 Metody praktické Diskusní metody Metody situační Inscenační metody (hry rolí) Didaktické hry Skupinová výuka Výuka dramatem Brainstorming (burza nápadů) Metody písemných prací Vyučovací metody poznávací Volné psaní Využití informačních a komunikačních technologií (internetové aplikace) Využití výpočetní techniky (PC, interaktivní tabule SmartBoard, GPS) 19

20 14. METODICKÉ A UČEBNÍ MATERIÁLY, POMŮCKY Metodické pokyny a dokumenty pro oblast environmentální výchovy Škola zřídila stálou nástěnku s danou problematikou a informační tabuli v šatně tělesné výchovy, která je aktualizovaná dle potřeb školy. 20

21 15. ZÁVĚR Je nutné komplexně kombinovat poskytování informací, podporovat získané sociální vědomosti a jejich přenos do praxe. Cílem je schopnost poskytovat pravdivé informace, ochota vyslechnout v případě problému a pomoc nalézt správné řešení. Doufáme, že tento projekt se stane zelenou pochodní, kterou poneseme a budeme ji předávat ostatním dál až tím samým plamenem zahoří celá planeta. Takto alespoň částečně splatíme dluh přírodě, který si lidstvo vytvořilo od počátku své moderní existence. 21

22 POVINNOSTI ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Je přímo podřízen řediteli školy, v interních vztazích jedná svým jménem, v externích vztazích jedná jménem školy s rodiči ve věcech týkajících se jejich dětí, žáků školy, na základě zvláštního pověření ředitelem školy i ve věcech týkajících se ostatních záležitostí školy jako celku. Standardní činnosti školního metodika prevence: Metodické a koordinační činnosti 1) Koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy. 2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. 3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.). 4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. 22

23 6) Informování školního speciálního pedagogika a pomoc při koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 7) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. Informační činnosti 1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. 2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. 3) Předávání informací školnímu speciálnímu pedagogovi pro vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci). Poradenské činnosti 1) Pomoc školnímu speciálnímu pedagogovi při vyhledávání a orientačním šetření žáků s projevy sociálně patologického chování nebo při podezření na takové chování 2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. 3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chovní ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou. 23

24 24

25 25

26 26