PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o."

Transkript

1 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, září 2009

2 OBSAH ANOTACE 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CÍLE PROGRAMU 3. STRUČNÝ POPIS REALIZACE PROJEKTU 4. VYMEZENÍ AKTIVIT 5. VYMEZENÍ CÍLOVÉ POPULACE 6. VLASTNÍ PROGRAM 7. ZDROJE PREVENCE 8. AKTIVITY ŠKOLY DLE Z[JMU Ž[KŮ 9. EVALUACE PROJEKTU 10. ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 11. VZDĚL[V[NÍ PEDAGOGŮ 12. METODY PR[CE 13. METODICKÉ A UČEBNÍ MATERI[LY, POMŮCKY 14. Z[VĚR 2

3 ANOTACE Program Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. zahrnuje vytvoření obsahu environmentálního vzdělávání, které máme v úmyslu realizovat v samostatném předmětu od školního roku v rámci školního vzdělávacího programu, částečně jej integrovat do několika dalších předmětů a dle moţností realizovat alespoň jednou ročně projektový den s environmentální tematikou. Environmentální vzdělávání bude nedílnou částí školního vzdělávacího programu a bude v souladu se strategickými dokumenty, které řeší problematiku environmentálního vzdělávání a udrţitelného rozvoje. 3

4 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Ve školním roce 2008/2009 měla škola 8 tříd denního studia a 5 tříd dálkového studia, celkem 258 ţáků v oborech vzdělání knihovnické a informační systémy a sluţby a veřejnosprávní činnost. Škola vznikla v roce Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. 2. CÍLE PROGRAMU Cílem programu EVVO je ekologické vzdělávání ţáků Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. v denní i dálkové formě studia oboru vzdělávání veřejnosprávní činnost a denního studia oboru informační systémy. Konkrétní obsah ekologického vzdělávání musí být v souladu i s dalšími strategickými dokumenty (Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Strategie vzdělávání pro udrţitelný rozvoj EHK OSN, Dekáda OSN pro vzdělávání k udrţitelnému rozvoji ( ), Krajský plán rozvoje EVVO), Metodický pokyn MŠMT k zajištění enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) č.j 16745/ STRUČNÝ POPIS REALIZACE PROGRAMU Ekologické vzdělávání ţáků naší školy je realizováno v rámci předmětu základy přírodních věd, který zahrnuje 1 hodinu fyziky, 2 hodiny chemie a 1 hodinu ekologie v průběhu 1. a 2. ročníku. Daná problematika zasahuje i do dalších předmětů, např. zeměpis (Přírodní prostředí), cizí jazyk (Svět kolem nás, Ekologie) veřejná správa (Správa ţivotního prostředí), aplikovaná ekonomie (Spotřebitelský diář) občanská nauka (Globální problémy lidstva) Písemná a elektronická komunikace (Ţádosti, stíţnosti občanů) právo, společenská kultura, aj. V souvislosti s školním vzdělávacím programem byl vytvořen nový vzdělávací obsah ekologického vzdělávání k naplnění průřezového tématu Člověk a ţivotní prostředí. Hlavním cílem tohoto tématu je vést ţáky k tomu, aby pochopili souvislosti mezi lidskými aktivitami a environmentálními problémy, respektovali principy udrţitelného rozvoje, pochopili odpovědnost za své jednání a osvojili si zásady zdravého ţivotního stylu. 4

5 4. VYMEZENÍ AKTIVIT studium rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání veřejnosprávní činnost a obor informační systémy školení k problematice tvorby školního vzdělávacího programu tvorba vlastního obsahu environmentálního vzdělávání na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o Úkoly školy Zkoordinovat aktivity školy, ţáků a rodičů a získat jejich podporu Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu a motivovat je ke spolupráci Plán Aktivity Kde Listopad Informace o aktivitách na škole Výroční schůze Rodičovského sdruţení při SOŠ Olomouc spol. s r.o. a třídní schůzky Listopad Informační letáky o akcích připravovaných školou Výroční schůze Rodičovského sdruţení při SOŠ Olomouc spol. s r.o. a třídní schůzky Seznámit učitele s filozofií projektu, zaangaţovat je k realizaci Plán Aktivity Kde Srpen Plán programu Plán akcí Úvodní porada, Plán činnosti školního metodika environmentální výchovy a aktivity školy Průběţně Jednotlivé aktivity Provozní porady Listopad, leden, duben, červen a nabídky programů Hledat společné řešení při výskytu problémů, zlepšovat prostředí a okolí školy Klasifikační a hodnotící porady Vést ţáky k sebehodnocení, poznání sama sebe, k dovednostem zlepšovat prostředí školy i svého bydliště, aktivně přistupovat k ochraně ţivotního prostředí Plán Kdo Téma Září Třídní učitel Poznávací pobyt interaktivní hry na seznámení a vytváření kladných vztahů v kolektivu Průběţně Všichni Rozvíjet dovednosti a znalosti podporující sebevědomí a kladný přístup k ochraně ţivotního prostředí Zajistit spolupráci školního metodika environmentální výchovy, školního speciálního pedagoga, metodika prevence a výchovného kariérního poradce s třídními učiteli Plán Aktivity Kdo Průběţně Informace o nových poznatcích Mgr. Glacner, Mgr. Stejskalová, Ing. k dané problematice Bognárová, Mgr. Nápravník + třídní učitele 5

6 Informovat ţáky (v rámci odborných předmětů) o nových poznatcích k této tématice Ročník Předmět Téma 3. a 4. Právo Trestní odpovědnost, trestné činy a jejich pachatelé 3. a 4. Veřejná správa Ochrana ţivotního prostředí 2. a 3. Aplikovaná psychologie Jednání mezi lidmi, sociální percepce, vliv skupin na ochranu ţivotního prostředí a zlepšení prostředí všeobecně 1. Společenská kultura Kultura osobního projevu a ţivotní styl, chování a vliv pracovního prostředí a bydlení na rozvoj osobnosti Základy přírodních věd Viz odborná témata 3. Aplikovaná ekonomie Aktivity v rámci studentské společnosti Začlenit ţáky do volnočasových aktivit Plán Kdo Téma Průběţně Ţáci Příspěvky do školního časopisu Průběţně Ţáci Výstava s ekologickou tématikou Průběţně Ţáci Sportovní utkání podpora zdravého ţivotního stylu ochrana zdraví Průběţně Ţáci Ekologický den pro ZŠ 5. VYMEZENÍ CÍLOVÉ POPULACE Cílem programu EVVO je působení na ţáky i jejich rodiče a pedagogy. V současné době na naší škole studuje 175 ţáků denního studia a 118 dálkového studia oboru vzdělávání Veřejnosprávní činnost a Informační sluţby, a na všechny má program dopad. Předpokládáme, ţe některých plánovaných aktivit (např. projektu Poznáváme okolí své školy) v rámci realizace EVVO se zúčastní postupně všichni ţáci a část interních zaměstnanců školy, ale i všichni ţáci a pedagogové nedaleké základní školy, se kterou plánujeme spolupráci právě při realizaci EVVO. Vyučující seznamují ţáky s problematikou enviromentální výchovy, základními pojmy a celou problematikou, která ovlivňuje ţivotní prostředí a ţivotní styl naší společnosti. Učí ţáky respektovat výsledky vědy a učí umět rozeznat škodlivé vlivy. Učí je zvládat modely chování k ochraně ţivotního prostředí a tím ovlivňovat ţivotní styl naší mládeţe. Ţáci ví, na koho se mají v případě potřeby obrátit. Kontakty mají ţáci k dispozici prostřednictvím koordinátora environmentální výchovy. Na ţáky výchovně působí všichni vyučující. Tato témata jsou probírána a řešena zejména v hodinách základů přírodních věd, občanské nauky, práva, veřejné správy a společenské kultury. Prostřednictvím Rady rodičů, třídních schůzek a konzultací škola udrţuje kontakt se zákonnými zástupci i rodiči zletilých ţáků, podporuje a rozvíjí spolupráci se školou. Učitelé se snaţí vytvářet ţákům prostředí, ve kterém by se cítili dobře a spokojeně. Motivují je k tomu, aby vhodně a správně vyuţívali svůj volný čas. Snahou školy je umoţnit pedagogickým pracovníkům účast na seminářích, poradách nebo kurzech (např. pořádaných Krajským úřadem v Olomouci a jinými institucemi). Cílem všech pedagogů je vytváření příznivého klimatu a prostředí na škole. Vlastním samostudiem se pedagogové seznamují s plánem environmentální výchovy a aktivně se zapojují do jeho uskutečňování. 6

7 6. VLASTNÍ PROGRAM Vytváření příznivého prostředí ve škole a zodpovědného přístupu ţáků k ochraně ţivotního prostředí. Úzká spolupráce s rodiči při řešení zlepšování prostředí školy a modernizací vybavení ve škole. Snaţíme se propojením výchovného a vzdělávacího působení na ţáky ve škole i mimo školu odstraňovat neţádoucí jevy ve společnosti vedoucí k ničení ţivotního prostředí a ovlivňovat ţivotní styl mládeţe k ochraně zdraví. 7. ZDROJE PREVENCE 8.1 Vnitřní Zapojit ţáky do úpravy a údrţby tříd, školy a jejího okolí, zlepšovat prostředí tříd Plán Kdo Téma Průběţně Ţáci a třídní učitel Aktuální témata, dění ve společnosti, referáty a projekty ţáků Říjen Ţáci a třídní učitel Kampaň na pouţití lisů na PET láhve Říjen, listopad Ţáci a třídní učitel Fotosoutěţ s výstavou prací Informovat ţáky prostřednictvím nástěnek, webových stránek, diskusního fóra na školních webových stránkách školy Plán Kdo Kde Průběţně Metodik enviromentální výchovy - učitelé Nástěnka ve spojovací chodbě Průběţně Metodik enviromentální výchovy - učitelé Webové stránky školy informace o akcích pravidelně Průběţně Metodik enviromentální výchovy - učitelé Školní časopis Ve škole v klubovně je umístěna schránka důvěry, kde se ţáci mohou svěřovat se svými problémy nebo přispívat svými návrhy k řešení některých problémů Plán Kdo Opatření Průběţně Vybírá ředitel školy Další postup řešení zvaţuje dle podnětů a připomínek ţáků 7

8 8.2 Vnější Pořádat exkurze, besedy a výlety pro ţáky a učitele s odborníky a institucemi, které se zabývají ekologickou a environmentální výchovou. Instituce, se kterými škola spolupracuje: Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Člověk v tísni ACET Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Ústav normální anatomie LF UP Charita Praha Charita Olomouc Centrum pro veřejnou politiku Praha Agentura Pohodáři MediaPro Fitcentrum Gambare Sportcentrum BEST Sportovní hala Univerzity Palackého ČMFS Lanové centrum Proud Procter&Gamble Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouc, o. p. s. P-Centrum Návštěva multimediálních představení: Plán Ročník Kdo Téma Září 1.a 2. ročník Profimedia Indie Říjen ročník Návštěva planetária v Brně Nebeská obloha Listopad 1.a 2. ročník Pohodáři Indonesia pada pebruari Březen 3. ročník Festival jeden svět Dle nabídky Navštěvovat výchovně vzdělávací pořady dle nabídky pro střední školy viz aktivity školy AKCE PRO UČITELE Další vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky Plán Kdo Školení Říjen Metodik enviromentální výchovy - učitelé Dle nabídky Průběţně Všichni Dle nabídky Společné akce na podporu ekologického přístupu k ţivotnímu prostředí Plán Kdo Aktivity Průběţně Dle zájmu Květen Interní vyučující Konzultace s metodikem enviromentální výchovy a jinými odborníky Plán Pro koho Kdy Průběţně Dle potřeb ţáků či rodičů 8

9 8. AKTIVITY ŠKOLY DLE ZÁJMU ŢÁKŮ EXKURZE Botanická zahrada ZPV(Ekologie) 2. ročník Ochrana ţivotního prostředí, poznávání různých druhů rostlin a stromů Palmový skleník ZPV(Ekologie), ZEM 2. ročník Ochrana ţivotního prostředí, poznávání různých druhů rostlin a stromů Památné stromy Olomoucka ZPV(Ekologie), ZEM 2. ročník Ochrana ţivotního prostředí, rozvoj regionální geografie Olomoucka Návštěva ekologického centra Sluňákov ZPV(Ekologie) 2. ročník Poznání a podpora vztahu k přírodě v regionu, rozvoj ekologického myšlení Exkurze Litovelské Pomoraví ZPV(Ekologie), ZEM 2. ročník Rozvoj regionální geografie Olomoucka, ochrana ţivotního prostředí, poznávání rostlin a ţivočichů regionu Cyklo-turistický kurz (moţný i vodácký kurz) TEV, ZEM, ZPV(Ekologie) ročník Rozvoj fyzické zdatnosti, rozvoj regionální geografie ČR, ochrana ţivotního prostředí, vytvoření pozitivního vztahu k ţivotnímu prostředí Návštěva čističky odpadních vod v Olomouci (Světový den vody ) ZPV(Ekologie), ZEM 2. ročník rozvoj ekologického chování, ochrana ţivotního prostředí Školní výstava s enviromentální tématikou ročník podpora ekologického vědomí Školní beseda s ekologem PRV, VSP ročník ekologická legislativa Ústav normální anatomie TEV ročník Anatomie člověka, ekologie člověka P- Centrum APS, OBN 2. ročník primární protidrogová prevence, ekologie člověka 9

10 Moţnost konzultací pro rodiče Plán Kdo Důvod První středa v měsíci, Školní metodik enviromentální výchovy V případě potřeby nebo dle domluvy Zapojení do ekologických akcí Plán Kdo Akce Průběţně 2. ročník Recyklohraní Průběţně 1-4. ročník Sbírej toner (charitativně ekologická akce) Za koordinaci ve škole odpovídá školní metodik enviromentální výchovy Mgr. Jaromír Glacner podílí se na přípravě a vyhodnocování projektu spolupracuje s třídními učiteli a ostatními učiteli 9. EVALUACE PROJEKTU Dotazníky a jejich vyhodnocování s cílem: zjistit znalost ţáků o ekologii a důsledcích ničení ţivotního prostředí zjistit schopnost ţáků rozpoznat tyto jevy ve svém ţivotě či okolí seznámit ţáky se způsoby řešení vzniklé situace naučit ţáky, jak se v dané situaci zachovat Plán Kdo Způsob hodnocení Průběţně Všichni Ankety na webových stránkách Leden, 1. ročník a vybrané Šetření v rámci některých předmětů či vyučujících Červen třídy Duben 3. ročník Mapa školy Květen Všichni Autoevaluace, dotazníky a šetření v rámci ISO Průběţně Výběr Při výskytu Rozhovory se ţáky získávání nových poznatků a hledání dalších moţností řešení Plán Kdo Důvod Průběţně Třídní učitelé Na třídnických hodinách Dle potřeby Školní metodik prevence Při výskytu problémových situací Průběţně Školní speciální pedagog Při výskytu problémových situací Průběţně Ředitel školy Při výskytu problémových situací 10

11 10. ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 11.1 Koordinátor environmentální výchovy Za koordinaci environmentální výchovy na škole odpovídá koordinátor environmentální výchovy, který je jmenován ředitelem školy. Připravuje program environmentální výchovy a jeho realizaci na škole. Koordinátor spolupracuje s třídními učiteli, v případě nutnosti i s dalšími odborníky a organizacemi Třídní učitel a vyučující se zaměřují na následující činnosti: rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů a úcty k ţivotu druhého člověka a k ţivotnímu prostředí rozvíjení u ţáků schopnost jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince při ochraně ţivotního prostředí prosazování výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu prosazování dodrţování školního řádu 11

12 11. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ Pro vzdělávání pedagogů se vyuţívají porady pedagogické rady a nabídky školení, seminářů a programů zasílaných na školu. Koordinátor se pravidelně zúčastňuje seminářů v oblasti environmentální výchovy a zdravého ţivotního stylu. Poznatky předává ostatním pedagogům. I další pedagogičtí pracovníci se zúčastňují školení a aktivit, které jsou zaměřeny na ochranu ţivotního prostředí a zdravý ţivotní styl. Nedílnou součástí práce v této oblasti je samostudium učitelů. 12. METODY PRÁCE Výchova v rámci environmentální výchovy bude probíhat mezipředmětově. Ve výuce i ve výchovném procesu budou vyuţívány tradiční metody práce v součinnosti se specifickými metodami, které se v minulých letech osvědčily: formy samostatné práce (práce na projektech, slohové práce na určené téma, referáty, informace z tisku a ze zpravodajství) besedy, exkurze, diskuse vyuţívání audiovizuálních pořadů Důleţitým úkolem pro pedagogy je vytvářet přátelské klima ve škole, zlepšovat prostředí, ve kterém se ţáci pohybují, po stránce estetické i etické. Metody slovní Vyprávění Vysvětlování Přednáška Práce s textem Rozhovor Metody názorně demonstrační Instruktáţ Metody praktické Diskusní metody Metody situační Inscenační metody (hry rolí) Didaktické hry Skupinová výuka Výuka dramatem Brainstorming (burza nápadů) Metody písemných prací Vyučovací metody poznávací Volné psaní Vyuţití informačních a komunikačních technologií (internetové aplikace) Vyuţití výpočetní techniky (PC, interaktivní tabule SmartBoard, GPS) 12

13 13. METODICKÉ A UČEBNÍ MATERIÁLY, POMŮCKY Metodické pokyny a dokumenty pro oblast environmentální výchovy Škola zřídila stálou nástěnku s danou problematikou a informační tabuli, která je aktualizovaná dle potřeb školy a webové stránky školy. 14. ZÁVĚR Je nutné komplexně kombinovat poskytování informací, podporovat získané sociální vědomosti a jejich přenos do praxe. Cílem je schopnost poskytovat pravdivé informace, ochota vyslechnout v případě problému a pomoc nalézt správné řešení. Doufáme, ţe tento program se stane zelenou pochodní, kterou poneseme a budeme ji předávat ostatním dál aţ tím samým plamenem zahoří celá planeta. Takto alespoň částečně splatíme dluh přírodě, který si lidstvo vytvořilo od počátku své moderní existence. 13

14 POVINNOSTI KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Je přímo podřízen řediteli školy, v interních vztazích jedná svým jménem, v externích vztazích jedná jménem školy s rodiči ve věcech týkajících se jejich dětí, ţáků školy, na základě zvláštního pověření ředitelem školy i ve věcech týkajících se ostatních záleţitostí školy jako celku. Standardní činnosti školního metodika prevence: Řídí se metodickým pokynem MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. j.: / METODICKÉ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI: DOVEDE SE: orientovat rámcově v základních dokumentech a organizacích (státních i nevládních) zabývajících EVVO orientovat v základní problematice ochrany ţivotního prostředí, ochrany přírody a krajiny, aktuálním stavu ţivotního prostředí v ČR i ve světě pochopit princip vyváţenosti tří základních pilířů udrţitelného rozvoje - ekonomického, sociálního a ekologického PODÍLÍ SE NA PŘÍPRAVĚ ŠVP: začlení EVVO (průřezové téma - Environmentální výchova ) do školního vzdělávacího programu ZVLÁDÁ: začlenit vyučovací metody interdisciplinárního aktivního učení (např. praktické činnosti přímo v přírodě, experimentování, tvořivá dramatika, simulace, hry, terénní výuka, čtení v krajině, autentické činnosti - péče o školní prostředí) aplikovat EVVO do výuky, inovovat výuku z hlediska regionálních zvláštností s důrazem na utváření citového vztahu dětí k domovu, aktuálních situací apod. 14

15 individuálně posoudit ţákovo pochopení učiva o ţivotním prostředí a na základě toho individuálně s ţákem pracovat, umět diferencovat EVVO z hlediska různých studijních a učebních oborů, být si vědom významu formativního účinku prostředí a osobního příkladu na utváření vztahu ţáků k ţivotnímu prostředí, projevovat ekologicky odpovědné postoje a návyky a umět argumentovat v jejich prospěch, sebereflektovat své jednání a výchovné působení v EVVO VEDE: písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti, navrţená a realizovaná opatření INFORMAČNÍ ČINNOSTI: zajišťuje a předává odborné informace o problematice EVVO, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách spolupráce pedagogických pracovníků školy prezentuje výsledky práce školy v oblasti EVVO, získává nové odborné informace a zkušenosti předává informací pedagogickému sboru a rodičům PORADENSKÉ ČINNOSTI: zprostředkovává potřebné znalosti, formuje dovednosti, postoje a návyky a podporuje jejich aktivní zapojování do péče o ţivotní prostředí poskytuje ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností Sestavila Přijal Mgr. Světlana Daňková ředitelka školy Mgr. Jaromír Glacner V Olomouci 1. září

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov. Školní vzdělávací program. Zdravotnické lyceum

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov. Školní vzdělávací program. Zdravotnické lyceum Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Pro obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Platný od 1.9.2011 Verze č.1 2 Č.j. SZŠ. Střední zdravotnická škola, Karviná,

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více