POKOJ A DOBRO. Obsah. Na cestu Dary Ducha svatého na dovolenou Desatero Svatí Cyril a Metoděj Klučina Toník luštěnka Jaký poklad nám přinesli?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKOJ A DOBRO. Obsah. Na cestu Dary Ducha svatého na dovolenou Desatero Svatí Cyril a Metoděj Klučina Toník luštěnka Jaký poklad nám přinesli?"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK STAROBOHUMÍNSKÉ FARNOSTI POKOJ A DOBRO R O Č N Í K 9, Č Í S L O 7 Č E R V E N E C Obsah Na cestu Dary Ducha svatého na dovolenou Desatero Svatí Cyril a Metoděj Klučina Toník luštěnka Jaký poklad nám přinesli?

2 NA ÚVOD POKOJ A DOBRO STRANA 2 Mnoho jsem viděl, když jsem byl na cestách, porozuměl jsem víc, než umím povědět. Často jsem byl ve smrtelném nebezpečí a zachránil jsem se jen díky tomuto: Duch těch, kteří se bojí Hospodina, bude žít, vždyť jejich nadějí je jejich Zachránce. Kdo se bojí Hospodina, nebude mít strach a nebude se chvět, vždyť Hospodin je jeho Na cestu nadějí. Blaze duši toho, kdo se bojí Hospodina, vždyť koho by se přidržel, o koho opřel? Oči Hospodinovy hledí na ty, kteří ho milují. On je jejich mocnou záštitou a silnou oporou, skrýší před úpalem a poledním žárem, ochranou před úrazem a pomocí v pádu. Hospodin pozvedá duši, rozjasňuje oči, dává zdraví, život i požehnání. Sir 34,11-17 Dary Ducha svatého na dovolenou mé srdce darem moudrosti, abych při obdivování krásy stvoření vždy viděl stopy Stvořitele a hledal své štěstí jen v Něm. mé srdce darem rozumu, aby mi údiv nad díly lidského umění pomáhal pronikat do Božích tajemství. mé srdce darem rady, bych uměl vidět správné cesty nejen na křižovatkách silnic a turistických cest, ale i na křižovatkách života. mé srdce darem síly, aby mi zvládání namáhavých výstupů a vytrvalostí v extrémních podmínkách sloužily jako dobrá příprava k zvládání těžkých situací během celého roku. mé srdce darem poznání, abych při poznávání nových lidí, zemí a kultur hledal vždy tvou Pravdu a otvíral se tvé Lásce. mé srdce darem zbožnosti, abych tak jako myslím na to mít stále u sebe cestovní doklady, nezapomínal obracet se k tobě s vděčností a chválou. mé srdce darem bázně Boží, abych vždy chránil své srdce před zlem tak, jako se chrání před bodavým hmyzem, nakažlivými nemocemi a kapesními zloději.

3 ČERVENEC 2013 POKOJ A DOBRO STRANA 3 Příběhy Starého zákona Desatero (Exodus 20) Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

4 ROZHOVOR POKOJ A DOBRO STRANA 4 Pozvánky Cyrilometodějská pouť na Velehradě Letošní oslavy budou výjimečné, protože na Velehradě vyvrcholí oslavy výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Po oba dva dny oslav bude probíhat bohatý doprovodný program. Nedílnou součástí Dnů lidí dobré vůle je slavnostní koncert Večer lidí dobré vůle. Ten začne ve čtvrtek v hodin na pódiu před bazilikou a během něj budou představeny tři charitativní projekty a možnosti přispění formou DMS VELE- HRAD. Vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a další. Výtěžek bude rovným dílem rozdělen mezi předem vybrané projekty. Koncert v přímém přenose odvysílá Česká televize a Český rozhlas 1 Radiožurnál. Cyrilometodějské oslavy vrcholí Národní poutí v pátek Mše svaté v bazilice budou slouženy v 6.00 a 7.00 hodin. V 8.00 hodin slouží mši svatou novokněží vysvěcení v letošním jubilejním roce. Předprogram začíná v 8.15 hodin na nádvoří před bazilikou. Jeho součástí bude modlitba růžence, pěvecké vystoupení a vyslání mladých misionářů. V hodin začíná slavnostní mše svatá. Hlavním celebrantem bude papežský legát kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský. Společně s ním koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska a přítomní kněží. Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha. Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří. Doporučené organizační pokyny pro poutníky: Doporučujeme cestovat poutními autobusy. Doprava poutními autobusy je možná až na Velehrad. Podrobné informace ohledně kyvadlové dopravy z odstavných parkovišť pro osobní automobily budou zveřejněny na Bližší informace: Kristina Vavríková Tel.:

5 ČERVENEC 2013 POKOJ A DOBRO STRANA 5 Bohoslužby v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti v jubilejním roce 1150 let od příchodu věrozvěstů na Moravu: Soboty: :00 hod :00 hod :00 hod :00 hod :00 hod :00 hod :00 hod :00 hod :00 hod :00 hod. - celebruje Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský :00 hod. - výročí posvěcení kaple POŘAD BOHOSLUŽEB Tento pořad intencí je k datu uzávěrky časopisu. Pro upřesnění se informujte na faře. Po 1.7. Č O Boží požehnání pro Jana Nogu u příležitosti 60-tých narozenin Út 2.7. Č St 3.7. Svátek sv. Tomáše, apoštola Č Za ++ Sabinu a Michaela Bejdak, Štefana a Katarinu Svinčak Čt 4.7. Sv. Prokopa, opata P Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę z okazji 50-tych urodzin Pá 5.7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa Č Za farníky So 6.7. Sv. Marie Goretti, panny a mučednice 8 00 P Za ++ Marię i Franciszka Kasprzaków, Hildę i Franciszka i Alojza Marcolów i żywą rodzinę

6 KALENDÁŘ POKOJ A DOBRO STRANA 6 Ne neděle v mezidobí 7 30 P Za + Pawła i Zofię Marcołów i 3 córky z mężami i rodziców z obu stron Č Za + Helmuta Lange, + sestru Eriku Bzirska, za celou rodinu Neszporkovou a Plonkovou Po 8.7. P za ++ Mariku i męża Jana Studniczek i za wszystkich krewnych Út 9.7. Č O Boží požehnání pro P. Oldřicha Prachaře u příležitosti narozenin St Za farníky Čt Pá Č So Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy Sv. Jindřicha Ne neděle v mezidobí 7 30 P Č Za + rodinu Raclavskou, Krobotovou a Glatzovou Po Út St Čt Pá Památka sv. Bonaventury, Panny Marie Karmelské

7 ČERVENEC 2013 POKOJ A DOBRO STRANA 7 So Sv, Apolináře, biskupa a mučedníka 8 00 V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně Č Za vlast a obrácení lidských srdcí Ne neděle v mezidobí 7 30 P za + Jana Srokosza, żonę, syna, rodziców, rodzeństwo i dusze w cierpiące Č Po Út St Čt Pá Č So Svátek sv. Brigidty, řeholnice, patronky Evropy Svátek sv. Jakuba, apoštola Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie Památka sv. Gorazda a druhů Ne neděle v mezidobí 7 30 P Č Na poděkování za 60 let života paní Anny Kornasové s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie Po Út St Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

8 BIBKE POKOJ A DOBRO STRANA 8 Svatí Cyril a Metoděj (6.7.) Svatí Konstantin a Metoděj se narodili v Soluni, druhém největším městě byzantské říše. Oba rodiče pocházeli ze vznešených rodů, otec Lev byl vysokým vojenským hodnostářem, matka Maria byla podle názoru některých historiků dokonce dcerou císaře Konstantina VI. Rodina byla řecká, ale děti se naučily také slovansky, protože v Soluni v té době už byla velká část obyvatelstva slovanská. Metoděj Starší Metoděj, narozený roku 815, se při studiích věnoval zejména právu a už v mladém věku se stal místodržitelem provincie stymonské, obydlené Slovany. Krvavý palácový převrat v Konstantinopoli ho vedl do ústraní kláštera blízko Olympu v Malé Asii. Konstantin Konstantin se narodil kolem r Ve škole vynikl nevšedním nadáním. Protože ztratil otce už ve čtrnácti letech, ujal se ho Theoktist, nejvyšší ministr, který vedl s císařovnou Theodorou vládu za nezletilého císaře Michala. Tak se Konstantin dostal k císařskému dvoru a získal příležitost studovat na Konstantinopolské univerzitě, v té době centru vzdělanosti. Ministr Theoktist si nadaného mladíka oblíbil a po skončení studií mu nabídl vynikající místo ve státní správě. Konstantin ale odmítl světskou kariéru a rozhodl se pro stav duchovní. Přijal jáhenské svěcení, stal se bibliotékářem, tajemníkem tehdejšího konstantinopolského patriarchy Ignatia a nakonec profesorem na univerzitě. Asi v roce 51 byl pověřen hájit učení o Nejsvětější Trojici proti námitkám islámu u dvora arabského chána Mutavakkila. Po návratu domů odešel do ústraní, do kláštera na úpatí hory Olympu, kde se setkal se svým bratrem Metodějem. Chazarská misie V roce 860 je císař vyzval, aby se zúčastnili poselství do země Chazrů, finskotatarského národa, sídlícího v jižním Rusku. Šlo hlavně o obnovení přátelství s nimi v době, kdy Rusové svými nájezdy ohrožovali Konstantinopolis. Bratřím byl svěřen úkol hájit křesťanskou víru proti židovství, které se Chazarů v té době šířilo. Kromě úspěšné disputace, Kon-

9 ČERVENEC 2013 POKOJ A DOBRO STRANA 11 stantin získal ostatky sv. Klimenta (třetího papeže po sv. Petrovi) a rozšířil své jazykové znalosti. Přípravy na Moravskou misi V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michalovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby v slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve na Velké Moravě. Obyvatelé Velké Moravy v té době už do jisté míry křesťanství přijali (dokládá to změna pohřbívání v té době a pozůstatky několika kostelů). Kníže Rostislav se ale obával politického a náboženského vlivu sousedních kmenů a tak jejich kněze nechal vyhnat ze země. Díky znalosti slovanského jazyka byli pro tuto misi vybráni právě Konstantin a Metoděj. Při přípravách Konstantin sestavil nové písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb. Příchod na Moravu (863) Na Velkou Moravu dorazili bratři na jaře 863, Konstantin pravděpodobně jako kněz a Metoděj jako jáhen. Byzanc nemohla vyslat biskupa, jak žádal Rastislav, neboť neměla o poměrech na Moravě představu a dostala by se tím do konfliktu s Římem. Díky tomu ale misie Konstantina a Metoděje nevzbudila podezření u franských kněží, a oba bratři mohli zprvu nerušeně pracovat. Pracovali zde s velkými úspěchy, protože vedli kázání i vyučování bratří ve staroslověnštině. V roce 864 ale napadl Ludvík II. Němec Velkomoravskou říši a kníže Rostislav, byl nucen přiznat vazalství vůči Východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím. Brzy po jejich příchodu zpět do země došlo ke svárům dvou koncepcí latinské a staroslověnské. Cesta do Říma a Konstantinopole, schválení staroslověnštiny papežem (868) Cyril a Metoděj v Římě. V roce 867 byli již duchovní, kteří byli vzděláváni bratry, dostatečně připraveni na vysvěcení na kněze a biskupy. Spolu s Konstantinem a Metodějem se rozhodli pro cestu do Říma nebo Konstantinopole, kde mělo svěcení proběhnout. Protože cesta přes Balkán byla nebezpečná, rozhodli se cestovat do Benátek a odtud lodí buď do Raveny a dále do Říma nebo do Konstantinopole. Při pobytu v Benátkách

10 OSOBNOST POKOJ A DOBRO STRANA 10 se však dozvěděli, že v Byzanci proběhl státní převrat a císař Michal III., který je poslal na Velkou Moravu, byl zavražděn a patriarcha Fotios sesazen. V Benátkách věrozvěsty zastihl i zvací list napsaný papežem Mikulášem I. Svatý otec totiž věděl, že tito dva Byzantinci káží na Velké Moravě i v Blatensku sice v nepovoleném jazyce, ale s úspěšnými misijními výsledky. Konstantin vzal s sebou ostatky svatého Klimenta jako dar papeži. Při jejich cestě do Říma Mikuláš I. zemřel a jeho nástupcem se stal Hadrián II., který jim vyšel vstříc před brány Říma, poklonil se Klimentovým ostatkům a přijal své hosty s velkolepostí hodnou králů. V učených disputacích se pak Konstantinovi podařilo v Římě obhájit před papežem a všemi církevními otci oprávněnost slovanské liturgie. Staroslověnština byla bulou slavnostně povolena počátkem roku 868 jako bohoslužebný jazyk. (Pokračování příště) K zamyšlení Pouť poutníkovi nutně symbolizuje jeho vlastní život. Život je cesta, která má končit v Bohu. Každá zbožná pouť i každý zbožný život má končit u Boha, v kostele u svatostánku. A naopak: na příběhu marnotratného syna vidíme, že hřích je cesta vedoucí od Boha pryč. Pokud je naše existence na Zemi příběhem, věda se pokouší rozluštit gramatiku jazyka, kterým je psán, náboženství pak pochopit smyl celého textu a porozumět našemu místu v ději. Milost předpokládá přirozenost. Skauting, hnutí mládeže a letní tábory jsou něčím velmi požehnaným, vždyť budují přirozené ctnosti. Z nich pak vycházejí ctnosti božské: víra, naděje a láska. Pokud muži smekají v kostele z úcty k Bohu, mohli bychom alespoň občas mít nepokrytou hlavu i v chrámu hor a lesů. Žalmista zpívá, že řeky mají tleskat rukama a hory jásat před Hospodinem, který přichází.

11 ČERVENEC 2013 POKOJ A DOBRO STRANA 13 Úmysly Apoštolátu modlitby na červenec Aby Světový den mládeže v Brazílii povzbudil všechny mladé křesťany v touze stát se učedníky a misionáři evangelia. 2. Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům evangelia. 3. Aby se náš národ nezpronevěřil víře svých otců. Pro zasmání Hospodin prochází starým Orientem a hledá někoho, kdo by ho přijal. Přichází do Egypta k faraónovi. "Faraóne, já jsem Hospodin, Bůh celé země. Chceš mě přijmout?" Faraón si mne bradu a říká: "To půjde těžko. Bohem jsem v Egyptě já! Nemohu tě přijmout." Hospodin prochází zemí dál, až přijde do Babylónu. Přijde k babylónskému králi a nabízí se mu: "Nechceš mě přijmout za svého Boha?" I babylónský král říká: "Víš, to bude těžké. My už tady máme toho Marduka. To by byly zase nějaké novoty..." Tak prochází Hospodin zemí dál, až potká Mojžíše. "Mojžíši, nechceš mě přijmout za svého Boha?" Mojžíš říká: "No, koneckonců proč ne. Ale co mi za to dáš?" "Dám ti přikázání." Mojžíš se zamyslí a říká: "A co za něj budeš chtít?" "Nic." "Nic? Tak to mi jich dej deset!" Klučina Toník má vždy něco zajímavého pro kluky a holky JAKÝ POKLAD NÁM PŘINESLI? K našemu národu k jeho historii, kultuře i víře neodmyslitelně patří dva bratři: svatí Cyril a Metoděj. Přišli k nám z řecké Soluně, aby nám přinesli radostnou zprávu o Ježíši Kristu. Na své působení se předem dobře připravili. Cyril sestavil pro slovanský jazyk staroslověnské písmo hlaholici. Díky němu nám přinesli jeden velký poklad. Víš který?

12 Řešení: Písmo svaté. Vyluštíš ho pomocí písmen hlaholice v tabulce. pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Narození P. Marie ve St. Bohumíně ul. Farská 301; Bohumín 2 - Starý schválil: P. Mgr. Kalikst Jan B. Mryka OFM farář Příspěvky posílejte na adresu