KAPITOLA A. Spotřebiče plynných paliv Základní prvky harmonizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPITOLA A. Spotřebiče plynných paliv Základní prvky harmonizace"

Transkript

1 KAPITOLA A Spotřebiče plynných paliv Základní prvky harmonizace Tato kapitola si klade za cíl poskytnout základní informace o směrnici ES pro oblast spotřebičů plynných paliv a přispět k pochopení podstaty uvádění těchto výrobků na jednotný trh Evropské unie. Kapitola byla zpracována zejména na základě publikace DTI (Department of Trade and Industry, UK) Business in Europe - Gas Appliances, UK Regulations, s přihlédnutím k některým dalším výkladovým dokumentům. Podrobnější informace lze získat prostudováním textu směrnice Rady 90/396/EHS ve znění změnových aktů, uvedené v kapitole B (s výhradou uvedenou v úvodu a v kapitole B, týkající se výlučné právní platnosti textů publikovaných v Úředním věstníku ES). Tato kapitola byla aktualizována na základě údajů dostupných v srpnu Obsah Volný pohyb zboží... A 2 Předmět... A 2 Oblast působnosti... A 2 Základní požadavky... A 3 Prostředky ke splnění základních požadavků... A 3 Posuzování a certifikace... A 4 Označení CE a další údaje... A 6 Volný oběh... A 7 Ochranný postup... A 7 Účinnost, přechodné období... A 7 Dostupnost znění směrnice o spotřebičích plynných paliv... A 8 PŘÍLOHA I ES přezkoušení typu... A 9 PŘÍLOHA II ES prohlášení o shodě s typem... A 10 PŘÍLOHA III ES prohlášení o shodě s typem (Zabezpečování jakosti výroby)... A 11 PŘÍLOHA IV ES prohlášení o shodě s typem (Zabezpečování jakosti výrobku)... A 13 PŘÍLOHA V ES ověřování... A 15 PŘÍLOHA VI ES ověřování celku... A 17 PŘÍLOHA VII Konstrukční dokumentace... A 18 A 1

2 Volný pohyb zboží Dosažení volného pohybu zboží je podstatou úsilí na cestě k vytvoření jednotného vnitřního evropského trhu. Všechny státy Evropského společenství mají své právní předpisy týkající se bezpečnosti výrobků. Rozdílné zákony mohou vytvářet technické překážky obchodu. V květnu 1985 schválili ministři Evropského společenství Nový přístup k technické harmonizaci a normalizaci, aby se tím vyřešil dlouhotrvající problém obchodu. Směrnice nového přístupu (tzn. právní předpisy Společenství) stanoví všeobecně zpracované základní požadavky (například na bezpečnost), které musí být splněny předtím, než mohou být výrobky uvedeny na trh kdekoli v členských státech. Evropské normy řeší podrobnosti a představují hlavní způsob, kterým výroba základní požadavky plní. Směrnice rovněž uvádějí, jak mají výrobci prokázat, že výrobky splňují základní požadavky. Výrobky, splňující tyto požadavky, mají být opatřeny označením CE. Seznam dosud přijatých směrnic nového přístupu, týkajících se širokého spektra spotřebního zboží, je uveden v úvodu sborníku. Předmět Cílem evropské legislativy v této oblasti, pokryté směrnicí Rady 90/396/EHS z 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států vztahujících se ke spotřebičům plynných paliv, ve znění pozdějších předpisů, je odstranění překážek obchodu mezi členskými státy pro oblast plynových spotřebičů zavedením harmonizovaných požadavků na konstrukční návrhy, výrobu, zkoušení a certifikaci těchto výrobků a zajištění vysoké úrovně ochrany a bezpečnosti. Oblast působnosti Uvedená směrnice, resp. vnitrostátní právní předpisy členských států zavádějící směrnici do svého právního řádu, se vztahují na: spotřebiče spalující plynná paliva, určená pro použití k vaření, vytápění, ohřevu vody, chlazení, svícení a praní, s teplotou vody nepřevyšující 105 C, pokud se v nich voda užívá; vyjmuty jsou spotřebiče speciálně konstruované pro použití k technologickým procesům probíhajícím v průmyslových provozech; vybavení, tj. bezpečnostní, ovládací a regulační zařízení a montážní celky (konstrukční skupiny), které jsou samostatně uváděny na trh pro obchodní použití a které jsou konstruovány pro zabudování do spotřebiče. Hořáky s nuceným proudem vzduchu a topná tělesa (zdroje tepla), vybavená těmito hořáky, se považují za spotřebiče, nikoli za vybavení. Plynným palivem se rozumí jakékoli palivo, které je v plynném stavu při teplotě 15 C a tlaku 1 bar. A 2

3 Uvedení na trh znamená první uvedení do provozu výrobcem nebo dovozcem v členském státě. Běžně se používá znamená použití: po správném nainstalování a pravidelném udržování v souladu s pokyny výrobce; v mezích běžných odchylek znaků jakosti paliva a tlaků; v souladu s předpokládaným účelem použití nebo způsobem, který lze rozumně předvídat. Základní požadavky Od 1. ledna 1996 musí spotřebiče plynných paliv, vyrobené nebo prodávané v členských státech, včetně dovezených, splňovat základní požadavky (podrobně uvedeny v příloze I směrnice o spotřebičích plynných paliv, viz kap. B), týkající se: obecných podmínek pro uvádění na trh, materiálů použitých pro konstrukci a výrobu, konstrukce a výroby; být podrobeny přezkoušení typu a určité formě dohledu prováděného notifikovaným (též: schváleným) orgánem během výroby; být opatřeny označením CE a určitými specifikovanými údaji; být vybaveny návody a varovnými upozorněními v jazyce země určení. Některé z těchto požadavků se vztahují rovněž na vybavení spotřebičů. Stejná pravidla platí všude ve Společenství, takže spotřebiče a jejich vybavení, které splňují tyto požadavky, mohou být uvedeny na trh kdekoli ve Společenství. Podle směrnice o spotřebičích plynných paliv je zakázáno uvádět na trh spotřebiče nebo vybavení: které nesplňují základní požadavky, které se na ně vztahují; které při běžném používání (jak je definováno níže) nejsou bezpečné; v případech, kdy u spotřebičů nebyly dodrženy příslušné postupy nezávislého posouzení nebo k nimž nebylo připojeno označení CE; v případech, kdy u vybavení nebyly dodrženy příslušné postupy nezávislého posouzení nebo nebyl vydán certifikát na vybavení. Prostředky ke splnění základních požadavků O spotřebiči nebo vybavení se předpokládá, že vyhovuje základním požadavkům, jestliže: je v souladu s národní normou, která zavádí příslušnou harmonizovanou normu; A 3

4 harmonizovaná norma je norma schválená Evropským výborem pro normalizaci (CEN) nebo Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) na základě zadání Evropskou komisí. Odkaz na harmonizované normy je zveřejňován Evropskou komisí v Úředním věstníku Evropských společenství (Official Journal of the European Communities); v případě, že neexistuje příslušná harmonizovaná norma, je v souladu s národní normou, která byla podrobena hlasování ve Společenství podle postupu stanoveného v čl. 5.2 směrnice o spotřebičích plynných paliv a byla oznámena členským státům Komisí jako norma splňující základní požadavky. Národní normy musí zahrnovat všechny údaje týkající se základních požadavků. Posuzování a certifikace Aby se prokázalo, že základní požadavky jsou splněny, požaduje se účast nezávislého notifikovaného orgánu - třetí strany, a to při přezkoušení typu nových spotřebičů nebo jejich vybavení, i při provádění následného dohledu nad výrobou. Výrobce má možnost výběru z více prostředků, což je dále graficky znázorněno. Další podrobnosti o každém postupu jsou uvedeny samostatně v přílohách I až VI. Stručně k postupům certifikace: ES prohlášení o shodě s typem (příloha II) Namátkové zkoušení spotřebiče notifikovaným (schváleným) orgánem na místě Sériová výroba ES přezkoušení typu (příloha I) ES prohlášení o shodě s typem (Zabezpečování jakosti výroby) (příloha III) ES prohlášení o shodě s typem (Zabezpečování jakosti výrobku) (příloha IV) ES ověřování (příloha V) Jednotlivé celky nebo malosériová výroba ES ověřování celku (příloha VI) Systém Systém zabezpečování zabezpečování jakosti jakosti schválený schválený a sledovaný a sledovaný notifikovaným notifikovaným (schváleným) (schváleným) orgánem orgánem Kontroly každého spotřebiče nebo kontroly výběru získaného na statistickém základě, prováděné notifikovaným (schváleným) orgánem Kontroly každého spotřebiče prováděné notifikovaným (schváleným) orgánem A 4

5 V případě sériově vyráběných spotřebičů nebo vybavení I) ES certifikát o přezkoušení typu (viz příloha I), vydaný notifikovaným (schváleným) orgánem, se požaduje u spotřebiče nebo vybavení, které musí být reprezentativním vzorkem předpokládané výroby, ale může se týkat i variant s podobnými vlastnostmi z hlediska povahy nebezpečí; II) způsob dohledu nad výrobou notifikovaným (schváleným) orgánem se vyžaduje k zajištění shody výroby s typem a se základními požadavky. Výrobce si může vybrat: (a) způsob, pomocí něhož provádí notifikovaný (schválený) orgán dostatečná namátková přezkoušení a kontroly spotřebičů nebo vybavení. Na základě odpovídajícího ES dohledu může výrobce vydat ES prohlášení o shodě s typem (viz příloha II) a připojit označení CE nebo u vybavení vydat certifikát na vybavení; (b) a (c) systém zabezpečování jakosti schválený notifikovaným (schváleným) orgánem buď pro výrobek, nebo pro výrobní postup. Na základě odpovídajícího ES dohledu, prováděného notifikovaným (schváleným) orgánem nad výrobním postupem, může výrobce vydat ES prohlášení o shodě (Zabezpečování jakosti výrobku nebo výroby) - viz přílohy III a IV - a připojit označení CE nebo u vybavení vydat certifikát na vybavení; (d) ES ověřování shody prováděné notifikovaným (schváleným) orgánem (viz příloha V) každého jednotlivého spotřebiče nebo vybavení nebo ES ověřování statistického výběru z výrobní dávky. V případě shody vydá notifikovaný (schválený) orgán ES certifikát o shodě a notifikovaný (schválený) orgán nebo výrobce podle toho, co přichází v úvahu, připojí označení CE nebo u vybavení vydá certifikát na vybavení. V případě výroby jednotlivých spotřebičů nebo malosériové výroby se přezkoušení typu nepožaduje, ale každý spotřebič je podroben ES ověřování celku (viz příloha VI), vyžadující podrobná přezkoušení a kontroly, prováděné notifikovaným (schváleným) orgánem. V případě splnění požadavků vydá notifikovaný (schválený) orgán ES certifikát o shodě a připojí označení CE. Notifikované (schválené) orgány jsou nezávislé orgány jmenované členskými státy pro certifikaci výrobků nebo systémů zabezpečování jakosti a notifikované Evropské Komisi. Evropská Komise zveřejňuje seznam notifikovaných (schválených) orgánů a jejich identifikačních čísel v Úředním věstníku Evropských společenství (Official Journal of the European Communities). Žádosti o certifikaci výrobku nebo dohled nad výrobou mohou být podány libovolnému notifikovanému (schválenému) orgánu jmenovanému kterýmkoli členským státem. Vydaný certifikát platí na celém území EU. A 5

6 Označení CE a další údaje Na spotřebičích, které byly řádně posouzeny, musí být umístěno označení CE (nebo na výrobním štítku bezpečně připojeném ke spotřebiči). Označení CE rovněž vyjadřuje, že spotřebič je v souladu s jinými směrnicemi, které se na daný výrobek vztahují. Označení CE musí být viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné a musí sestávat z níže uvedeného symbolu CE s identifikačním symbolem (rozlišovacím číslem) notifikovaného orgánu, který provádí dohled nad výrobou (mřížka není součástí označení, slouží pouze pro informaci k určení rozměrů). Výrobce připojí toto označení, jestliže byly použity postupy ES prohlášení o shodě s typem nebo ES prohlášení o shodě s typem (Zabezpečování jakosti výrobku nebo výroby). V ostatních případech připojí označení notifikovaný orgán. Evropská komise přijala opatření týkající se používání a ochrany označení CE (směrnice Rady 93/68/EHS). Výrobce nesmí připojit na výrobek taková označení, která by mohla třetí osobu uvést v omyl, pokud jde o význam a formu označení CE. Viditelnost a čitelnost označení CE nesmí být omezeny jinými údaji a označením. Pro případ zjištění neoprávněného připojení označení CE určí členský stát podmínky ukládající povinnosti výrobci nebo zplnomocněnému zástupci usazenému ve Společenství k uvedení výrobku do shody s ustanoveními vztahujícími se k označení CE. Pokračuje-li nesoulad, učiní členský stát opatření k omezení či zákazu uvádění daného spotřebiče na trh nebo k jeho stažení z trhu. Na spotřebiči nebo na jeho výrobním štítku musí být uvedeny také tyto údaje: jméno výrobce nebo jeho identifikovatelná ochranná známka, je-li výrobce usazen ve Společenství; není-li takto usazen, jméno jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství; obchodní název spotřebiče; typ elektrické přípojky, je-li použita; A 6

7 kategorie spotřebiče. Výrobní štítek musí být proveden tak, aby nemohl být opětovně použit. Na vybavení se označení CE nemusí připojovat; požaduje se, aby vybavení bylo doprovázeno certifikátem na vybavení. Pro vybavení je tedy certifikát na vybavení ekvivalentem připojování označení CE ke spotřebičům. Je to prohlášení, že vybavení vyhovuje ustanovením směrnice o spotřebičích plynných paliv, která pro ně platí. Musí být dodán s vybavením a musí také popisovat: charakteristiky vybavení; způsob, jakým se vybavení zabudovává do spotřebiče nebo jakým se kompletuje s jiným vybavením, aby byly splněny základní požadavky směrnice o spotřebičích plynných paliv. Jeden certifikát se může týkat určitého počtu identických vybavení. Volný oběh Podle směrnice týkající se spotřebičů plynných paliv nesmějí členské státy zakazovat dodávání nebo uvádění do provozu spotřebičů, které vyhovují příslušným základním požadavkům této směrnice. Nesmějí ani zakazovat uvádění na trh vybavení, které je dodáno s příslušným certifikátem na vybavení. Ochranný postup Členské státy mají přijmout vhodná opatření k odstranění nebezpečných spotřebičů, které mají označení CE, z trhu. Pokud k takovému kroku přistoupí, musí ihned informovat Evropskou komisi a sdělit důvody. Komise co nejdříve zahájí jednání s danými stranami a zjistí-li, že je tento krok oprávněný, bude o tom bezprostředně informovat všechny členské státy. Účinnost, přechodné období Směrnice Rady 90/396/EHS vstoupila v účinnost 1. ledna 1992, přechodné období skončilo ke 31. prosinci Směrnice Rady 93/68/EHS, týkající se označení CE, vstoupila v účinnost 1. ledna 1995, přechodné období skončilo k 31. prosinci Pozn.: Přechodné období je doba mezi datem, kdy směrnice nabývá účinnosti, a datem, do kterého mohou vedle sebe existovat vnitrostátní opatření, která zavádějí směrnici, a dosavadní vnitrostátní právní předpisy zavedené před účinností směrnice. V tomto mezidobí si výrobce může vybrat, zda bude vyrábět podle původní vnitrostátní či nové předpisové základny. Výrobky vyhovující původním vnitrostátním předpisům mohou být samozřejmě umístěny na trh v dotyčném státě. Umístění na trh v ostatních státech EU je možné na základě obecného principu vzájemného uznávání založeného A 7

8 č1. 30 Římské smlouvy, pokud tyto státy uznají, že použité vnitrostátní předpisy zaručují rovnocennou úroveň bezpečnosti. V opačném případě však mohou uvedení výrobku na svůj trh bránit. Pro výrobce je proto výhodné postupovat co nejdříve podle směrnice. Po datu konce přechodného období je možné v rámci celého Společenství uvádět na trh (a do provozu) pouze výrobky splňující požadavky příslušné směrnice. Dostupnost znění směrnice o spotřebičích plynných paliv Úplné znění směrnice o spotřebičích plynných paliv (směrnice Rady 90/396/EHS) bylo zveřejněno: v Úředním věstníku Evropských společenství (Official Journal of the European Communities) (č. L 196 ze dne , strany 15-29). Změny k této směrnici byly publikovány v Úředním věstníku Evropských společenství (Official Journal of the European Communities) pod číslem 93/68/EHS (č. L 220 ze dne , strany 1-22), na internetové adrese Přepis těchto textů a jejich překlady jsou obsaženy v kapitole B tohoto sborníku. A 8

9 PŘÍLOHA I ES přezkoušení typu Žádosti o ES přezkoušení typu musí předkládat výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství jedinému schválenému orgánu s ohledem na typ spotřebiče. Žádosti musí obsahovat: jméno a adresu výrobce, případně jméno zplnomocněného zástupce; písemné prohlášení, že žádost nebyla předložena žádnému jinému notifikovanému orgánu; konstrukční dokumentaci, jak je uvedena v příloze VII. Výrobce musí dát notifikovanému orgánu k dispozici spotřebič, který představuje předpokládanou výrobu, a další vzorky požadované notifikovaným orgánem. Typ smí případně pokrývat varianty výrobku za předpokladu, že tyto varianty nemají odlišné vlastnosti z hlediska povahy nebezpečí. Notifikovaný orgán přezkoumá konstrukční dokumentaci a ověří, zda byl typ spotřebiče vyroben ve shodě s touto konstrukční dokumentací, a provede nebo nechá provést vhodné kontroly a/nebo zkoušky k ověření shody se základními požadavky. Jestliže si výrobce zvolil možnost nepoužít specifikované (tj. obvykle harmonizované - pozn. vyd.) normy, musí notifikovaný orgán provést kontrolu, zda řešení přijatá výrobcem splňují základní požadavky. Jestliže typ spotřebiče splňuje příslušná ustanovení, musí notifikovaný orgán vydat ES certifikát o přezkoušení typu, oznámit tuto skutečnost žadateli a rovněž informovat všechny ostatní notifikované orgány. Certifikát bude obsahovat závěry z přezkoušení, uvádět podmínky vztahující se k jeho platnosti a zahrnovat popisy a výkresy nezbytné pro identifikaci schváleného spotřebiče nebo vybavení. Notifikovaný orgán, který odmítá vydat nebo odnímá ES certifikát o přezkoušení typu, musí uvést důvody svého rozhodnutí a dát žadateli možnost předložit během přiměřené doby reprezentativní vzorek výrobku tak, aby nemusel být certifikát zamítnut nebo odejmut. O svém rozhodnutí bude informovat všechny ostatní notifikované orgány. Žadatel zajistí, aby notifikovaný orgán, který vydal ES certifikát o přezkoušení typu, byl neustále informován o všech modifikacích schváleného typu spotřebiče, které by mohly ovlivnit shodu se základními požadavky. Žadatel musí obdržet od notifikovaného orgánu dodatečné schválení ve formě dodatku k původnímu ES certifikátu o přezkoušení typu v případě, že takovéto změny ovlivní shodu se základními požadavky nebo předepsané podmínky používání spotřebiče. Korespondence se vede v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu, kde se tyto postupy provádějí, nebo v jazyce přijatém notifikovaným orgánem. A 9

10 PŘÍLOHA II ES prohlášení o shodě s typem Výrobce musí učinit všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby výrobní postup včetně výstupní kontroly a zkoušení výrobku zajišťoval jednotnost výroby a shodu spotřebičů s typem popsaným v ES certifikátu o přezkoušení typu a s požadavky podle směrnice Rady 90/396/EHS, resp. vnitrostátních právních předpisů, které tuto směrnici zavádějí. Výrobce musí vypracovat a uchovávat písemné prohlášení o shodě, které se může týkat jednoho nebo více spotřebičů nebo vybavení. Označení CE se poté připojí ke každému spotřebiči a musí být doplněno identifikačním symbolem (rozlišovacím číslem) notifikovaného orgánu, kterého si výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství zvolil k provádění ES dohledu. ES dohled zahrnuje namátkové kontroly spotřebičů na místě. Jsou prováděny notifikovaným orgánem v intervalech jednoho roku nebo kratších. Musí být přezkoušen přiměřený počet spotřebičů a musí být provedeny příslušné zkoušky, aby se zajistila shoda s odpovídajícími požadavky směrnice o spotřebičích plynných paliv. Odpovědností notifikovaného orgánu je určit, zda tyto zkoušky je třeba provést celé, nebo zčásti. Pokud je zamítnut jeden či více spotřebičů, přijme notifikovaný orgán vhodná opatření, aby zabránil jejich uvedení na trh. Korespondence se povede v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu, kde se tyto postupy provádějí, nebo v jazyce přijatém notifikovaným orgánem. A 10

11 PŘÍLOHA III ES prohlášení o shodě s typem (Zabezpečování jakosti výroby) Výrobce musí správně aplikovat systém jakosti výrobního postupu, který zajišťuje shodu spotřebičů s typem popsaným v ES certifikátu o přezkoušení typu a s požadavky podle směrnice Rady 90/396/EHS, resp. vnitrostátních právních předpisů, které tuto směrnici zavádějí. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství musí vypracovat a uchovávat písemné prohlášení o shodě, které se může týkat jednoho nebo více spotřebičů. Označení CE se musí připojit ke každému spotřebiči a musí být doplněno identifikačním symbolem (rozlišovacím číslem) notifikovaného orgánu odpovědného za ES dohled. SYSTÉM JAKOSTI Výrobce musí předložit notifikovanému orgánu podle svého výběru žádost o schválení svého systému jakosti pro dané výrobky. Žádost musí obsahovat: - záruku, že povinnosti vyplývající ze systému jakosti budou prováděny tak, jak byly schváleny; - záruku, že bude zachován schválený systém jakosti a bude zaručeno trvání jeho použitelnosti a účinnosti; - dokumentaci systému jakosti; - konstrukční dokumentaci vztahující se ke schválenému typu a kopii ES certifikátu o přezkoušení typu. Všechny prvky, požadavky a ustanovení přijaté výrobcem musí být dokumentovány systematickým a logickým způsobem formou písemných opatření, postupů a instrukcí. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů a příruček jakosti a záznamů o jakosti. Musí obsahovat zejména příslušný popis: - účelu systému jakosti, organizační struktury a odpovědností vedení a jeho pravomocí s ohledem na jakost výrobku; - výrobních postupů, metodiky řízení jakosti a zabezpečování jakosti a systematických činností, které budou použity; - kontrol a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během výroby a po výrobě, a četnosti, s jakou se budou provádět; - metody zaznamenávající dosažení požadované jakosti spotřebiče a účinného uplatňování systému jakosti. Notifikovaný orgán musí přezkoumat a zhodnotit systém jakosti, aby stanovil, zda vyhovuje těmto požadavkům a bude předpokládat shodu se systémy jakosti, které uplatňují příslušnou evropskou normu. Musí oznámit své rozhodnutí výrobci a informovat o tom všechny ostatní notifikované orgány. Oznámení výrobci musí obsahovat závěry z přezkoumání, jméno a adresu schváleného orgánu a zdůvodněné rozhodnutí o posuzování s ohledem na dané spotřebiče. A 11

12 Výrobce musí průběžně informovat notifikovaný orgán o jakékoli aktualizaci systému jakosti ve vztahu ke změnám vyvolaným například novými technologiemi a koncepcemi jakosti. Schválený orgán musí přezkoumat navržené modifikace a rozhodnout, zda modifikovaný systém jakosti vyhovuje ustanovením, nebo zda je nezbytné nové schválení. Musí notifikovat výrobci závěry z kontroly a zdůvodněné rozhodnutí o posuzování. Notifikovaný orgán, který zamýšlí zamítnout nebo odejmout schválení systému jakosti, musí uvést důvody svého rozhodnutí a dát žadateli možnost předložit během přiměřené doby reprezentativní vzorek výroby, aby nemuselo být schválení zamítnuto nebo odejmuto. Své rozhodnutí musí oznámit všem ostatním schváleným orgánům. ES DOHLED Účelem ES dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti. Výrobce musí umožnit notifikovanému orgánu přístup pro účely kontroly do výrobních, kontrolních, zkušebních a skladovacích prostor a musí mu poskytnout veškeré nezbytné informace, zejména o: - dokumentaci systému jakosti; - záznamech o jakosti, jako jsou např. protokoly z kontrol a zkušební údaje, kalibrační údaje, protokoly o kvalifikaci daných pracovníků apod. Notifikovaný orgán musí provést kontrolu alespoň jednou za dva roky, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá schválený systém jakosti, a musí výrobci poskytnout protokol z této kontroly. Kromě toho může notifikovaný orgán provádět u výrobce neohlášené návštěvy. Během těchto návštěv může notifikovaný orgán provádět zkoušky spotřebičů nebo je může nechat provést. Musí poskytnout výrobci protokol z této kontroly, a v případě potřeby protokol o zkoušce. Výrobce může na vyžádání poskytnout protokol notifikovaného orgánu. Korespondence se povede v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu, kde se tyto postupy provádějí, nebo v jazyce přijatém notifikovaným orgánem. A 12

13 PŘÍLOHA IV ES prohlášení o shodě s typem (Zabezpečování jakosti výrobku) Výrobce musí aplikovat schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu spotřebičů a pro specifikované zkoušky a musí prohlásit, že dané spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v ES certifikátu o přezkoušení typu a že splňují základní požadavky podle směrnice Rady 90/396/EHS, resp. vnitrostátních právních předpisů, které tuto směrnici zavádějí. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství musí vypracovat a uchovávat písemné prohlášení o shodě, které se může týkat jednoho nebo více spotřebičů. Značka CE se musí poté připojit ke každému spotřebiči a musí být doplněna identifikačním symbolem (rozlišovacím číslem) schváleného orgánu odpovědného za ES dohled. SYSTÉM JAKOSTI Podle tohoto postupu musí výrobce předložit notifikovanému orgánu podle svého výběru žádost o schválení svého systému jakosti pro dané spotřebiče. Žádost musí obsahovat: - záruku, že povinnosti vyplývající ze systému jakosti budou prováděny tak, jak byly schváleny; - záruku, že bude zachován schválený systém jakosti a bude zaručeno trvání jeho použitelnosti a účinnosti; - dokumentaci systému jakosti; - konstrukční dokumentaci vztahující se ke schválenému typu; - kopii ES certifikátu o přezkoušení typu. Jako součást systému jakosti musí být každý spotřebič zkontrolován a musí být provedeny příslušné zkoušky stanovené specifikovanou normou (specifikovanými normami) nebo rovnocenné zkoušky, aby se ověřila shoda se základními požadavky, které jsou pro něj uvedeny ve směrnici. Všechny prvky, požadavky a ustanovení přijaté výrobcem musí být uvedeny v systematicky vedeném dokumentu, který uvádí opatření, postupy a písemné instrukce. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti a musí obsahovat zejména příslušný popis: - účelu systému jakosti, organizační struktury a odpovědností vedení a jeho pravomocí s ohledem na jakost výrobku; - kontrol a zkoušek, které budou prováděny po výrobě; - metody ověřování účinného uplatňování systému jakosti. Notifikovaný orgán musí vyhodnotit systém jakosti, aby stanovil, zda vyhovuje těmto ustanovením a bude předpokládat shodu v případě systémů jakosti, které zavádějí příslušnou harmonizovanou normu. Své rozhodnutí musí oznámit výrobci a informovat o tom všechny ostatní notifikované orgány. Oznámení výrobci musí obsahovat závěry z přezkoumání, jméno A 13

14 a adresu notifikovaného orgánu a zdůvodněné rozhodnutí o posuzování s ohledem na dané spotřebiče. Výrobce musí průběžně informovat notifikovaný orgán o jakékoli nutné úpravě systému jakosti vyvolané například novými technologiemi a koncepcemi jakosti. Notifikovaný orgán musí přezkoumat navržené změny a rozhodnout, zda změněný systém jakosti vyhovuje příslušným ustanovením, nebo zda je nezbytné nové posuzování. Musí oznámit výrobci závěry z kontroly a zdůvodněné rozhodnutí o posuzování. Notifikovaný orgán, který zamýšlí zamítnout nebo odejmout schválení systému jakosti, musí uvést důvody svého rozhodnutí a dát žadateli možnost předložit během přiměřené doby reprezentativní vzorek výroby, aby nemuselo být schválení zamítnuto nebo odejmuto. Své rozhodnutí musí oznámit všem ostatním notifikovaným orgánům. ES DOHLED Cílem ES dohledu je zajistit, aby výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství plnil náležitě povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti. Výrobce musí umožnit notifikovanému orgánu přístup pro účely kontroly do kontrolních, zkušebních a skladovacích prostor a musí mu poskytnout veškeré nezbytné informace, zejména o: - dokumentaci systému jakosti; - záznamech o jakosti, jako jsou např. protokoly z kontrol a zkušební údaje, kalibrační údaje, protokoly o kvalifikaci příslušných pracovníků apod. Notifikovaný orgán musí provést kontrolu alespoň jednou za dva roky, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá schválený systém jakosti, a musí výrobci poskytnout protokol z této kontroly. Kromě toho může notifikovaný orgán provádět u výrobce neohlášené návštěvy. Během těchto návštěv může tento orgán provádět zkoušky spotřebičů nebo je může nechat provést. Musí poskytnout výrobci protokol z této kontroly, a podle potřeby protokol o zkoušce. Výrobce může na vyžádání poskytnout protokol notifikovaného orgánu. Korespondence se povede v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu, kde se tyto postupy provádějí, nebo v jazyce přijatém notifikovaným orgánem. A 14

15 PŘÍLOHA V ES ověřování ES ověřování je postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství zajišťuje a prohlašuje, že spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v ES certifikátu o přezkoušení typu a zda vyhovují požadavkům podle směrnice Rady 90/396/EHS, resp. vnitrostátních právních předpisů, které tuto směrnici zapracovávají. Podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství se ES ověřování může provádět kontrolou a zkoušením každého spotřebiče, nebo kontrolou a zkoušením spotřebiče na statistickém základě. OVĚŘOVÁNÍ KONTROLOU A ZKOUŠENÍM KAŽDÉHO SPOTŘEBIČE Každý spotřebič musí být zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky, jak jsou stanoveny ve specifikovaných normách, nebo rovnocenné zkoušky, za účelem ověření jeho shody s příslušnými požadavky této směrnice. Notifikovaný orgán musí připojit na každý schválený spotřebič svůj identifikační symbol a značku CE a vypracovat písemný certifikát o shodě. Certifikát se může týkat jednoho nebo více spotřebičů a je uchováván výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem ve Společenství. STATISTICKÉ OVĚŘOVÁNÍ Výrobce musí předložit spotřebiče formou jednotných dávek a učinit všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby výrobní postup byl jednotný pro každou výrobní dávku. Tam, kde to přichází v úvahu, může výrobce během výrobního postupu připojit označení CE na každý spotřebič. Musí být doplněno identifikačním symbolem (rozlišovacím číslem) notifikovaného orgánu odpovědného za statistické ověřování. Spotřebiče musí být podrobeny statistické kontrole srovnáváním a měly by být proto seskupeny do identifikovatelných výrobních dávek sestávajících z jednotek určitého modelu, které jsou vyrobeny za stejných podmínek. Výrobní dávka se kontroluje v náhodných intervalech. Spotřebiče tvořící výběr (vzorek) se přezkoumávají individuálně a provádějí se odpovídající zkoušky, které jsou uvedeny ve specifikované normě (specifikovaných normách), nebo rovnocenné zkoušky, aby se stanovilo, zda se má výrobní dávka přijmout nebo zamítnout. Použije se systém odběru vzorků s následujícími charakteristikami: - standardní úroveň jakosti odpovídající 95 % pravděpodobnosti přijetí s procentem neshod od 0,5 % do 1,5 %; - mezní jakost odpovídající 5 % pravděpodobnosti přijetí s procentem neshod od 5 % do 10 %. Je-li výrobní dávka schválena, musí notifikovaný orgán vypracovat písemný certifikát o shodě, který uchovává výrobce. Všechny spotřebiče z výrobní dávky mohou být uvedeny na trh, vyjma spotřebičů ze vzorku, které byly identifikovány jako nevyhovující. Je-li výrobní dávka zamítnuta, musí kompetentní notifikovaný orgán učinit vhodná opatření, která zabrání A 15

16 jejímu uvedení na trh. Jsou-li výrobní dávky zamítány častěji, může notifikovaný orgán přerušit statistické ověřování. Korespondence se povede v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu, kde se tyto postupy provádějí, nebo v jazyce přijatém notifikovaným orgánem. A 16

17 PŘÍLOHA VI ES ověřování celku ES ověřování celku je postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství zajišťuje a prohlašuje, že daný spotřebič je ve shodě s požadavky podle směrnice Rady 90/396/EHS, resp. vnitrostátních právních předpisů, které tuto směrnici zavádějí. Notifikovaný orgán musí připojit na spotřebič označení CE a vypracovat písemný certifikát o shodě, který výrobce uchovává. Notifikovaný orgán musí mít k dispozici konstrukční dokumentaci podle přílohy VII této kapitoly. Spotřebič musí být zkontrolován a musí být provedeny příslušné zkoušky s ohledem na konstrukční dokumentaci, aby se zajistila shoda spotřebiče s požadavky této směrnice. Považuje-li to notifikovaný orgán za nezbytné, mohou být tyto práce provedeny po instalaci spotřebiče. Korespondence se povede v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu, kde se tyto postupy provádějí, nebo v jazyce přijatém notifikovaným orgánem. A 17

18 PŘÍLOHA VII Konstrukční dokumentace Konstrukční dokumentace musí obsahovat následující informace, pokud je notifikovaný orgán pro posuzování požaduje: - všeobecný popis spotřebiče; - ideové projekty a výrobní výkresy a schémata součástí, montážních celků, okruhů atd.; - popisy a vysvětlivky potřebné pro porozumění výše uvedených skutečností, včetně provozu spotřebičů; - seznam specifikovaných norem, použitých zcela nebo zčásti, a popisy řešení zvolených ke splnění základních požadavků v případě, že normy podle článku 5 nebyly použity; - protokoly o zkouškách; - návody k montáži a obsluze. Kde to přichází v úvahu, musí konstrukční dokumentace obsahovat tyto prvky: - atesty vztahující se k zařízením zabudovaným do spotřebiče; - atesty a certifikáty vztahující se k metodám výroby a/nebo kontroly a/nebo monitorování spotřebiče; - jakýkoli jiný dokument napomáhající notifikovanému orgánu zlepšit jeho posuzování. Záznamy a korespondence vztahující se k prostředkům certifikace shody se povedou v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu, kde se tyto postupy provádějí, nebo v jazyce přijatém notifikovaným orgánem. A 18

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Částka 84/2015 Platnost od 20.08.2015 Účinnost od 04.09.2015 Aktuální znění 04.09.2015

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a uvádění do provozu (článek 4 směrnice) Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření,

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv. (kodifikované znění)

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv. (kodifikované znění) L 330/10 Úřední věstník Evropské unie 16.12.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv (kodifikované znění) (Text s významem

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent Strana 2224 Sbírka zákonů č. 122 / 2016 122 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb.,

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na výbušniny, které jsou nabývány od výrobce s vyloučením distributora

(3) Toto nařízení se nevztahuje na výbušniny, které jsou nabývány od výrobce s vyloučením distributora Strana 1882 Sbírka zákonů č. 97 / 2016 Částka 40 97 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2016 o technických požadavcích na výbušniny Vláda nařizuje podle 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh Strana 2194 Sbírka zákonů č. 121 / 2016 Částka 47 121 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Strana 739 55 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 18 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických

Více

členských států pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

členských států pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 23 NAŘĺZENĺ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997

Více

ZÁKAZNICKÝ DEN CQS. Uvádění výrobku na trh. 25. dubna 2013

ZÁKAZNICKÝ DEN CQS. Uvádění výrobku na trh. 25. dubna 2013 ZÁKAZNICKÝ DEN CQS 25. dubna 2013 Elektrotechnický zkušební ústav ZÁKLADNÍ ÚDAJE Ing. Jarmil Mikulík obchodní náměstek ADRESA: Elektrotechnický Zkušební Ústav, s.p. Pod Lisem 129, 171 02 PRAHA 8 Troja

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 4.12.2010 Úřední věstník Evropské unie L 319/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování,

Více

KAPITOLA A. Rekreační plavidla Základní prvky harmonizace

KAPITOLA A. Rekreační plavidla Základní prvky harmonizace KAPITOLA A Rekreační plavidla Základní prvky harmonizace Tato kapitola si klade za cíl poskytnout základní informace o směrnici ES pro oblast rekreačních plavidel, tj. o směrnici 94/25/ES Evropského parlamentu

Více

KAPITOLA A. Strojní zařízení Základní prvky harmonizace

KAPITOLA A. Strojní zařízení Základní prvky harmonizace KAPITOLA A Strojní zařízení Základní prvky harmonizace Tato kapitola si klade za cíl poskytnout základní informace o směrnicích ES pro oblast strojních zařízení, tj. o směrnici Evropského parlamentu a

Více

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1 a 2, 6 odst. 2 a 3, 7, 8 odst. 2 a 4, 11, 12 odst. 1, 15 odst. 2, 23 odst. 3, 41 odst. 1 a 50 odst. 5 zákona

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3818 Sbírka zákonů č. 299 / 2011 299 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/95/ES. ze dne 12. prosince 2006

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/95/ES. ze dne 12. prosince 2006 L 374/10 CS Úřední věstník Evropské unie 27.12.2006 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016 o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016 o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh Strana 6914 Sbírka zákonů č. 426 / 2016 426 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016 o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4, 6 odst. 2 a 50 odst. 5 zákona

Více

SMĚRNICE RADY 93/68/EHS. ze dne 22. července 1993,

SMĚRNICE RADY 93/68/EHS. ze dne 22. července 1993, SMĚRNICE RADY 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická

Více

Pracovní návrh prováděcího předpisu k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh NAŘÍZENÍ VLÁDY

Pracovní návrh prováděcího předpisu k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh NAŘÍZENÍ VLÁDY Pracovní návrh prováděcího předpisu k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /2015 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska

Více

KAPITOLA A. Základní prvky harmonizace

KAPITOLA A. Základní prvky harmonizace KAPITOLA A Výtahy Základní prvky harmonizace Tato kapitola poskytuje základní informace o směrnicích ES, které se vztahují na oblast výtahů, tj. zejména o směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2016 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2016 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech Strana 1850 Sbírka zákonů č. 96 / 2016 Částka 39 96 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2016 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1, 2 a 5, 6 odst. 2 až 4, 7, 8 odst.

Více

Část 2 Vývojové diagramy

Část 2 Vývojové diagramy Část 2 Vývojové diagramy Následující vývojové diagramy poskytují informace o obsahu směrnice a návod, jak musí výrobce postupovat, ať již za účasti notifikovaného orgánu nebo bez jeho účasti, při uvádění

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto Strana 2052 Sbírka zákonů č. 118 / 2016 118 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Vláda

Více

Označení CE Ministerstvo pr ů pr myslu a obchodu

Označení CE Ministerstvo pr ů pr myslu a obchodu Označení CE Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní informace Označení CE má prvořadou důležitost pro správné fungování vnitřního trhu. Tato značka byla zavedena do evropské legislativy s cílem poskytnout

Více

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Ing. Viktor Brach Kulatý stůl Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Praha 17. dubna 2013 Základní dokumenty

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro Strana 770 Sbírka zákonů č. 56 / 2015 Částka 27 56 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 616/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 616/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Ustanovení (část,, odst., písm.,

Více

PŘÍLOHY. k návrhu. nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PŘÍLOHY. k návrhu. nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.2.2019 C(2019) 873 final PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne 12.2.2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy,

Více

1992L0042 CS

1992L0042 CS 1992L0042 CS 21.03.2008 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 opožadavcích

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Úřední věstník Evropské unie SMĚRNICE RADY 96/98/ES. ze dne 20. prosince o námořním zařízení

Úřední věstník Evropské unie SMĚRNICE RADY 96/98/ES. ze dne 20. prosince o námořním zařízení 07/sv. 3 3 31996L0098 17.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 46/25 SMĚRNICE RADY 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h.

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h. Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví 2005 25. 26. dubna 2005 Pondělí, 25. dubna 2005 16.00 h. Úloha evropských norem v oblasti podpory Směrnice o veřejných zakázkách RA Ulrich Paetzold Generální

Více

Podmínky uvádění přepravitelných tlakových zařízení na trh a přehodnocení shody

Podmínky uvádění přepravitelných tlakových zařízení na trh a přehodnocení shody 42/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 28.5.2014 L 159/41 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh Strana 2037 117 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016

Více

c) součásti určené k zabudování do výrobků. (3) Toto nařízení se nevztahuje na: a) zdravotnické prostředky určené k použití v lékařském

c) součásti určené k zabudování do výrobků. (3) Toto nařízení se nevztahuje na: a) zdravotnické prostředky určené k použití v lékařském Strana 2002 Sbírka zákonů č. 116 / 2016 116 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení. Ing. Alois Randýsek Strojírenský zkušební ústav, s.p.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení. Ing. Alois Randýsek Strojírenský zkušební ústav, s.p. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení Ing. Alois Randýsek Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno Novelizace N V č. 176/2008 Sb. 1) NV č. 170/2011 Sb. od 15.12.2011

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh Citace: 117/2016

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I P7_TA(2011)0448 Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pneumatikách

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění s výjimkou

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) L 238/44 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/1572 ze dne 15. září 2017, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Změny v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

Změny v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích Změny v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví

Více

Předpis publikovaný ve Sbírce zákonů ČR

Předpis publikovaný ve Sbírce zákonů ČR Předpis publikovaný ve Sbírce zákonů ČR Název: Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE Číslo předpisu: 190/2002 Sb. Kategorie předpisu: Nařízení Účinný od:

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

KAPITOLA E. Aplikace v zemích EU

KAPITOLA E. Aplikace v zemích EU KAPITOLA E Aplikace v zemích EU a) Aplikace směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o tlakových zařízeních ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska Podkladem pro zpracování této kapitoly

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2014/0136(COD) 4.3.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 202-229 Návrh zprávy Catherine Stihlerová (PE544.262v01-00) Spotřebiče plynných paliv

Více

Oddíl A ODDÍL A. Struktura sborníku k aplikaci směrnice 1999/5/ES o telekomunikacích

Oddíl A ODDÍL A. Struktura sborníku k aplikaci směrnice 1999/5/ES o telekomunikacích Oddíl A ODDÍL A Struktura sborníku k aplikaci směrnice 1999/5/ES o telekomunikacích Dokument Evropské komise o aplikaci směrnice 1999/5/ES má několik částí, které jsou zapracovány do sborníku tímto způsobem:

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

L 92/12 Úřední věstník Evropské unie

L 92/12 Úřední věstník Evropské unie L 92/12 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na

Více

616/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

616/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 616/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2006 o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u zbraní a střelných zbraní

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u zbraní a střelných zbraní EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u zbraní a střelných zbraní 1. ÚVOD Cílem tohoto dokumentu je

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

2006R2023 CS

2006R2023 CS 2006R2023 CS 17.04.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince

Více

13/sv. 10 (90/385/EHS)

13/sv. 10 (90/385/EHS) 154 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 10 31990L0385 20.7.1990 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 189/17 SMĚRNICE RADY ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 8. srpna 2008 (OR. en) 2006/0146(COD) PE-CONS 3627/08 CODIF 54 TRANS 128 CODEC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

PŘÍLOHA STANOVISKA č. 07/2013 AGENTURY EASA. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../.. ze dne XXX,

PŘÍLOHA STANOVISKA č. 07/2013 AGENTURY EASA. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [...](2013) XXX návrh PŘÍLOHA STANOVISKA č. 07/2013 AGENTURY EASA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č..../.. ze dne XXX, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 748/2012 ze dne 3. srpna

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. a) technické požadavky na součásti a subsystémy evropského železničního systému 3 ),

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. a) technické požadavky na součásti a subsystémy evropského železničního systému 3 ), Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády č. 289/2010 Sb. a

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Příloha I Interpretační dokumenty

Příloha I Interpretační dokumenty Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace P ř íruč ka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích Příloha

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

KAPITOLA A. Účinnost nových teplovodních kotlů Základní prvky harmonizace

KAPITOLA A. Účinnost nových teplovodních kotlů Základní prvky harmonizace KAPITOLA A Účinnost nových teplovodních kotlů Základní prvky harmonizace Cílem této kapitoly je poskytnout základní informace o směrnicích ES pro oblast teplovodních kotlů, tj. zejména o směrnici Rady

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnosttext s významem pro

Více

KAPITOLA A. Osobní ochranné prostředky Základní prvky harmonizace

KAPITOLA A. Osobní ochranné prostředky Základní prvky harmonizace KAPITOLA A Osobní ochranné prostředky Základní prvky harmonizace Tato kapitola si klade za cíl poskytnout základní informace o směrnicích ES pro oblast osobních ochranných prostředků a přispět k pochopení

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 13/sv. 20 CS Úřední věstník Evropské unie 103 31998L0011 10.3.1998 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 71/1 SMĚRNICE KOMISE 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS,

Více

Příručka pro používání technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) Příloha2 Posuzování shody a ES ověřování

Příručka pro používání technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) Příloha2 Posuzování shody a ES ověřování Evropská agentura pro železnice Příručka pro používání TSI Evropská agentura pro železnice Příručka pro používání technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) Příloha2 Posuzování shody a ES ověřování

Více

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03 03 Sestavy OBSAH Označení postupu DP 03/01 DP 03/02 DP 03/03 DP 03/04 DP 03/05 DP 03/06 DP 03/07 DP 03/08 Otázka k přijatému doporučenému postupu Co je ve smyslu vyhlášky č. 309/2005 Sb. chápáno pod pojmem

Více

KAPITOLA A. Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace

KAPITOLA A. Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace KAPITOLA A Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace Cílem této kapitoly je poskytnout základní informace o směrnicích ES pro oblast tlakových zařízení, tj. zejména o směrnici Evropského parlamentu a

Více

190/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Předmět úpravy

190/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Předmět úpravy 190/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

IV. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY KE SMĚRNICI PRO OOP

IV. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY KE SMĚRNICI PRO OOP Často kladené otázky ke směrnici pro OOP IV. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY KE SMĚRNICI PRO OOP Kdo může pomáhat mé společnosti v prodeji OOP v Evropské unii? V procesu plánování a výroby prostředků, které splňují

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2012 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2012 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Strana 6490 Sbírka zákonů č. 481 / 2012 Částka 183 481 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2012 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Vláda nařizuje

Více

Příručka ke směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

Příručka ke směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Příručka ke směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních

Více

14 Prohlášení o shodě

14 Prohlášení o shodě (platí od 1. 97. 2017 s výjimkou do 31. 8. 2017) 90/2016 Sb. ZÁKON ze dne 3. března 2016 o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 265183/2017

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o lanových drahách. {SWD(2014) 116 final} {SWD(2014) 117 final}

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o lanových drahách. {SWD(2014) 116 final} {SWD(2014) 117 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2014 COM(2014) 187 final ANNEXES 1 to 11 PŘÍLOHY k návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o lanových drahách {SWD(2014) 116 final} {SWD(2014) 117 final} CS CS PŘÍLOHA

Více

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ A POSUZOVÁNÍ SHODY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE EN 1090-1 A EN 1090-2 Ing. Zrza Stanislav TZÚS Praha, s.p. pobočka Ostrava zrza@tzus.cz T: 595 707 221 M: 734 432 059 CZ05/IB/OT/01 TL

Více

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace.

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace. Schválené výklady byly určeny a schváleny IATF. Pokud není uvedeno jinak, jsou schváleny výklady platné po zveřejnění. Schválené výklady mění interpretaci pravidla nebo požadavky, která se pak stává podkladem

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. a) technické požadavky na součásti a subsystémy evropského železničního systému3),

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. a) technické požadavky na součásti a subsystémy evropského železničního systému3), Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády č. 289/2010 Sb., nařízení

Více

Úřední věstník Evropské unie SMĚRNICE RADY 1999/36/ES. ze dne 29. dubna o přepravitelném tlakovém zařízení

Úřední věstník Evropské unie SMĚRNICE RADY 1999/36/ES. ze dne 29. dubna o přepravitelném tlakovém zařízení 314 07/sv. 4 31999L0036 L 138/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 1.6.1999 SMĚRNICE RADY 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999 o přepravitelném tlakovém zařízení RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/62/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/62/ES L 198/20 Úřední věstník Evropské unie 30.7.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/62/ES ze dne 13. července 2009 týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových

Více

Metodický pokyn pro akreditaci

Metodický pokyn pro akreditaci Metodický pokyn pro akreditaci Flexibilní rozsah akreditace Datum vydání 15. 10. 2015 Obsah 1 Úvod...3 2 Účel...3 3 Omezení...3 4 Všeobecná hlediska pro rozhodování...3 5 Požadavky na subjekty...3 6 Posouzení

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE

OCHRANA SPOTŘEBITELE OCHRANA SPOTŘEBITELE SPŠ na Proseku 2-1 Ing. A. Styblíková, Ing. L. Procházka - je podmínkou dobře fungujícího tržního hospodářství - ochrana spotřebitele se rozvíjí 2 směry: Stát - vypracovává koncepci

Více