NÁŠ ČASOPIS. Únor 2012 / 132

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ ČASOPIS. Únor 2012 / 132"

Transkript

1 NÁŠ ČASOPIS Únor 2012 / 132 Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíj i- telnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! (1Kor 15,51-54) Milí přátelé, sestry a bratři, tento text patří spíše do doby velikonoční, ale v každém čase je v něm pro nás velká naděje vzkříšení a věčného života, kterou většinou vyjadřujeme jen velmi cudně a nesměle protože nevíme, jak to bude. Důležité je pro nás, kdo bude že tam bude Bůh, že Kristus přijde znovu a povolá nás k nepomíjitelnosti. Apoštol Pavel měl zřejmě takovou vizi, vidění, která mu umožnila napsat tento text, který představuje jeden z obrazů o posledních věcech, které v Bibli nacházíme, a zároveň je mezi nimi asi tím nejodvážnějším a nejkonkrétnějším popisem toho, jak to bude. Přípravná skupina Týdne modliteb za jednotu křesťanů, která měla na starosti letošní ročník, tento text vybrala jako motto jako základní text, a sice pro apoštolovo vyznání, že zatímco mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti, my živí budeme proměněni. Princip proměny byl tedy hlavní myšlenkou letošních ekumenických setkání. A proč nechávat proměnu až na poslední čas? Vždyť můžeme být proměněni i v tomto životě, Boží království je přece něco, co je už zde (Lk 17,21), co náš život prorůstá (Mt 13,31-33), co už se prolamuje do naší reality. Proměna je jiný význam slova pokání, vyzývali k ní (či k němu) proroci, Jan Křtitel i Ježíš. Myslím si, že proměna či změna je právě to, do čeho se nám v životě nechce. Leckdy jsme ochotni něco udělat, i když nás to stojí velké úsilí, udělat něco navíc, ale něco změnit, myslet jinak? Stejně jako loni a předloni, i letos jsem Obr. Vojta Heller, 6 let

2 byl pozván do Kelče, abych tam kázal v katolickém kostele na ekumenické bohoslužbě. Vážím si toho obzvlášť, protože to je něco mimořádného, když se někde katolíci chtějí setkat a modlit s jinými křesťany, přestože tam skoro žádní takoví nejsou, aspoň nejbližší evangelický kostel je až ten náš. Počet lidí v tamním kostele, přestože už jednou tu neděli v kostele byli, mi napověděl, že nejde jen o aktivitu jejich milého a ekumenicky otevřeného faráře. Připadlo mi kázat na téma Proměněni pokojem zmrtvýchvstalého Pána podle textu z Janova ev. 20,19-23: Téhož dne večer prvního dne po sobotě když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: Pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Vidím zde několik zdrojů proměny: Pokoj, kterým Ježíš učedníkům zdraví - když se tolik báli, že si pro ně přijdou (i my se tak často v životě bojíme!). Duch svatý je to první, co Ježíš po pozdravení pokoje učedníkům dává. Duch svatý není jen dobrá atmosféra (že je nám spolu fajn), je to moc (Lk 4,14 1Te 1,5 aj.). Ale není to moc k ovládání někoho, ve smyslu: moc druhému odpustit nebo neodpustit. Ježíš říká, že na tom našem vzájemném odpuštění záleží, nemůžeme to nechat na Pánu Bohu spíš než moc v tom tedy máme velikou odpovědnost! Duch svatý je možnost, kterou můžeš využít, nebo nemusíš. Odpuštění je zde prvním darem Ducha svatého Ježíš věděl, jak velmi je budeme potřebovat. Myslím, že jednota vyvěrá právě z odpuštění. Možná také máte ten pocit, že už jsme si (jako církve) všechno odpustili. Tváříme se, že je mezi námi vše v pořádku, a jistě je to lepší, než kdybychom na veřejnosti dávali najevo, kolik je mezi námi překážek, nebo dokonce, že se nemáme rádi. Ale ono nejde jen o to, co jsme si udělali. Tím, co dál děláme, jak v církvích žijeme, jak se o jiných křesťanech vyjadřujeme a co držíme, se stáváme pro druhé těžko přijatelnými, štveme je svými postoji, a také se nejednou hněváme na druhé křesťany pro jejich způsob vystupování apod. Máme si tedy stále co odpouštět. Připusťme si to, abychom to také mohli vědomě zpracovat. Odpustit druhému, že je takový, jaký je, že říká to, co říká, tedy přijmout jej, to nemusí být nic snadného. Ale je to potřeba, pokud bereme Krista vážně. Navrhuji, abychom prosili Pána o proměnu našeho postoje abychom byli ochotni ustoupit ze svých nároků, abychom si ani v jednání s jinými křesťany nekladli podmínky, na které buď přistoupíme, nebo ne: Aby evangelíci neříkali katolíkům: když slevíte ze svých dogmat, tak se s vámi budeme bavit ; nebo aby katolíci neříkali evangelíkům: až přijmete apoštolskou posloupnost, tak s vámi budeme slavit eucharistii, apod. Myslím, že ta kýžená proměna by mohla znamenat to, co apoštol Pavel píše na jiném místě: Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. (Ř 15,7) Kdybychom četli dál z evangelia podle Jana (20,24-31), slyšeli bychom vzkříšeného Pána, jak říká nevěřícímu či pochybujícímu Tomášovi: Nepochybuj a věř! 2 č.132 Únor 2012

3 Jestli je pro tebe těžké uvěřit, tak si sáhni, dotkni se mých ran. Možná si vzpomenete, že jsem už jednou citoval z výkladu prof. Tomáše Halíka:»Všechny bolestné rány, všechny bídy světa a lidstva jsou rány Kristovy. Věřit v Krista, smět zvolat můj Pán a můj Bůh, to mohu jen tehdy, budu-li se dotýkat těchto jeho ran, jichž je dnes náš svět plný.«t. Halík říká, že rány se mohou stát dokonce perlami, že člověk může svou zraněnost využít k dobrému, může být díky své zraněné zkušenosti citlivější ke zraněním druhých. A dále píše:»nemůže-li někdo najít Krista v tradičním prostředí, nabízeném církvemi, má ještě vždy otevřenu tuto možnost: setkat se s ním v otevřených ranách našeho světa.«my Krista hledáme i v tradičním prostředí církví, počítáme zde s jeho přítomností. Troufám si říci: Jestliže se nebojíme dotýkat těch ran na těle Církve, tedy těch bolestných rozdílů, můžeme být Bohu blíže, než když se budeme diplomaticky usmívat a tvářit se, že je všechno v nejlepším pořádku a přitom zůstaneme v sebespokojenosti svých církví. Právě s rozhovory o tom, co nás dělí, mám velmi kladnou zkušenost za předpokladu, že mi nejde o to druhého přesvědčit, ale že mám touhu mu porozumět: pak si uvědomím, co je pro mě i pro druhého důležité, kde se já i jiný křesťan setkáváme s Kristem takové rozhovory jsou to pro mne chvílemi Boží blízkosti. Nebojme se společně slavit, i když u toho prožijeme bolest rozdělení. Zkusme něco společně dělat (v tom nejsou zdaleka takové překážky). Když spolu dva lidé třeba vyklidí kůlnu, sblíží je to, i tehdy, když si nemají mnoho co říci a na oslavě by spolu dlouho nevydrželi. Ježíš nás volá k tomu, abychom byli tvůrci pokoje (Mt 5,9). Zamysleme se nad tím, jak mluvíme o druhých, co kolem sebe šíříme, jaké y přeposíláme, apod. Postavme se třeba jako křesťané společně proti násilí i proti jakékoli formě rasismu. Srdečně Váš Dan Heller Jubilanti Ludmila Kovářová Milada Vrajová Jiřina Besedová Oldřiška Volková Milan Keizlar Jan Sláčik Devadesátiny Bohuslavy Bradbrookové Bohuslava Bradbrooková, rozená Nečasová, se narodila v roce 1922 ve Valašském Meziříčí, sestra spisovatele Jaroslava Nečase, je česko-anglická spisovatelka a literární historička. Odešla do exilu v roce 1952, krátce po doktorské promoci na Karlově Univerzitě v oboru anglistika slavistika. Do Rakouska se dostala přes ruskou zónu, prošla třemi spojeneckými zónami a dvěma uprchlickými tábory v Innsbruku. Při manuálním zaměstnání měla možnost studovat na tamní univerzitě (listopad 1952 až srpen 1953). Na prázdninové stipendium byla v Cambridgi, pak jeden školní rok v jižním Irsku jako profesorka církevní střední školy. Přes prázdniny 1954 pracovala jako vychovatelka v anglické šlechtické rodině. Od října 1954 získala stipendium v Ox- Únor 2012 č.132 3

4 fordu, kde získala po dvou letech doktorát. V roce 1956 se vdala za I. W. Bradbroocka, docenta anglického oddělení univerzity v Bangoru. Bangor je v Severním Walesu a byl asi tak velký jako Val. Meziříčí. Od této chvíle, jako britská občanka, měla možnost korespondence s matkou v ČSSR. Následovalo několik let v domácnosti. Na malém městě nebylo dost vhodných pracovních míst, ale sestře Bradbrookové vycházejí první anglické publikace, články a recenze o české literatuře. Čeština se bohužel v Anglii skoro nevyučovala, ani na univerzitách. Po několika letech však dostala Bohuslava Bradbrooková nabídku místa docentky na téže univerzitě jako manžel, a to na anglistice. Přednášela, ač cizinka, anglickou literaturu až do roku 1983, kdy odešla do penze a kdy jí náhle zemřel manžel. Odstěhovala se do Cambridge, kde je větší knihovna než v Bangoru, aby tam dokončila knihu o Karlu Čapkovi (první úplnou monografii o Karlu Čapkovi v Anglii). Následovaly knižní publikace další anglicky psaný memoár o útěku z ČSSR. Ten pak vyšel i česky, když už po roce 1985 bylo možné zajet domů do Prahy. Mezitím v Cambridgi dobrovolně vyučovala 22 let anglickou literaturu na Univerzitě třetího věku a tamtéž založila kroužek literatury české. Z exilu se vrátila natrvalo do Prahy v roce Po roce 1989 jezdila často z Cambridge nejen do Prahy, ale i do Olomouce, kde na univerzitě 13 let dobrovolně přednášela o anglické literatuře. Poslední publikace Británie můj osud uvádí též řadu dopisů, korespondenci mezi B. Bradbrookovou a významnými anglickými i českými osobnostmi z doby, kdy hledala materiál o Karlu Čapkovi pro první monografii. Zprostředkovala Růžena Šmotková O čem jedná naše staršovstvo Staršovstvo souhlasí s dovolenou bratra faráře Hellera ve dnech února. Sestra Tyralíková a bratr Heller informovali o plánovaném slučování středisek Diakonie ve Val. Meziříčí. Na toto téma proběhla schůzka obou správních rad středisek se Správní radou Diakonie ČCE z Prahy ve Val. Meziříčí. Bratr Heller přečetl k tomuto tématu stanovisko Dozorčí rady střediska Domácí péče. Sestra Janírková zaslala finanční informace k 29. lednu 2012: Pokladna: ,- Kč, účet: ,- Kč Saláry hotově - leden: ,- Kč Saláry bankou - leden: ,- Kč Sbírky celkem - leden: ,- Kč, z toho účelová 1 580,- Kč a z ekumenických bohoslužeb 8 790,- Kč Hospodářské záležitosti: - Bratr Zajíček vypracoval přehled nákladů na stavbu krytého stání a posezení ve dvoře fary. Celkem bylo dosud vynaloženo ,- Kč (viz nástěnka v kostele), rozpočet činil ,- Kč. Malá část prací se bude dokončovat na jaře. Staršovstvo děkuje bratru Zajíčkovi za velmi úsporné vedení stavby. - Bratr farář Heller informoval o situaci kolem bytu paní Bulové v Horním Slavkově. Staršovstvo děkuje br. Hellerovi za návštěvu bytu a dovoz obrazů a dalších věcí. 4 č.132 Únor 2012

5 Různé: Bratr Kurátor Košťál přečetl zprávu pro sborové shromáždění, která byla členy staršovstva připomínkována a doplněna. Ze zápisu Tomáše Jelínka Děti, dorost, mládež Malý tábor Termín tábora: července (POZOR! Tentokráte se konáme až druhý červencový týden!) Místo konání: chata Nivka, Semetín. Více informací u Michaely Valčíkové: Malá víkendovka: Velký tábor Termín tábora: července Místo konání: Hošťálková. S případnými dotazy se obracejte na hlavního vedoucího Daniele Bosáka Událo se ve sboru Práce vězeňského kaplana Na sborový den přijeli z Pardubic hosté manželé Daniela a Daniel Ženatí. Bratr farář Ženatý dopoledne kázal a odpoledne povídal o své práci vězeňského kaplana. Jako kaplan pracuje v pardubické věznici na úvazek 0,2 vedle práce faráře v místním sboru a na Synodní radě v Praze. Do pardubické mužské věznice dochází již 6 let. Co zde Daniel Ženatý dělá? Stručně řečeno, přináší trestaným mužům evangelium. Snaží se, aby dokázali přijmout svou vinu a byli jednou na svobodě schopni normálního života. Je to těžké, ale občas se to podaří. Co je to věznice? Věznice je zařízení, kde se provádí to, co řekl soud. Odnímá se svoboda lidem, kteří něco provedli. Prohřešky vězňů jsou velice různé a jejich původ také. Často se jedná o lidi bez jakéhokoli zázemí, lidi v dětství týrané, zloděje, Únor 2012 č.132 5

6 drogové dealery, a mezi těmito se objeví třeba lékař, který špatně odhadl léčivo. Pro některé je to tu snesitelné, jsou zde zajištěni, pro druhé je to hrůza, především trpí ztrátou soukromí. Odsouzení si musí návštěvy kaplana objednávat vyplněním žádanky, nebo jejich vychovatel vyrozumí kaplana přes . Kaplan je povinen vždy při nástupu do věznice a těsně před odchodem z věznice zkontrolovat došlou ovou poštu a je povinen reagovat. Každý kaplan dostává pověření od své církve a svého sboru. Tím se předchází vlivu různých sekt. V pardubické věznici pracuje ještě jeden kaplan - katolík. Mají společnou místnost, počítač apod. Kaplani musí být široce ekumeničtí. V této věznici je ze staré tělocvičny nově zbudovaná kaple podle návrhu výtvarnice Barbory Veselé. Důležité je, aby to byl jiný prostor než všude jinde. V pátek tu má bohoslužby Daniel Ženatý, v sobotu katolický kaplan. Na bohoslužby přijde od tří do třiceti vězňů. Kaplan nejčastěji poskytuje pastorační rozhovory. Při nich se neptá na vyznání. Někdy to vyjde najevo během rozhovoru. Důležité je, nechat vězně vyjádřit, co je tíží, a neřešit případné neshody v jejich výpovědích. Po čase se sami dostanou k jádru. Rozhovory trvají většinou půl hodiny až 50 minut. Kaplan přináší mezi odsouzené odpuštění. Někteří vězňové se snaží navazovat kontakty s postiženými. Často s nimi nechce mít druhá strana nic společného. Partneři se s nimi rozvádějí. Kaplan smí mluvit s rodinami odsouzených. Občas se snaží zprostředkovávat kontakt mezi odsouzeným a jeho rodinou, případně postiženými. Někteří vězni se snaží navazovat kontakt přes Bílý kruh bezpečí, který se naopak věnuje obětem trestných činů. První stupeň setkání může být anonymní mezi více lidmi. Modlitby odsouzených lidí bývají často vroucí a upřímné. Ve věznici měl Daniel Ženatý dva křty. Jeden z pokřtěných po polití křestní vodou řekl: Konečně někam patřím. Pokřtění jsou členy pardubického sboru, jeden posílá pravidelně měsíčně 100,- Kč na salár. Jde také o obnovu vztahu vězňů vůči sobě. Jedná se o lidi, kteří byli stále sráženi a nemají úctu k sobě. Zvěst o tom, že Bůh je má rád, jim v této situaci pomáhá. Mohou si sami sebe začít vážit a tím zakotvit. Co odsouzeným nejvíce vadí? Když je lidé házejí všechny do jednoho pytle. Jsou zde za různé prohřešky, různé činy. Je krize, tak proč investovat do vězeňství? Věznice jsou přeplněné. Někde musejí ráno vstávat z postelí ve dvou várkách, aby se v uličce mohli obléci. Nikde nemají soukromí. Věznice se sedmi sty obyvateli je v podstatě jedna vesnice, ve které se střetávají tři světy. Svět odsouzených, kteří tu jsou uzavřeni v přísném režimu, svět dozorců a zaměstnanců, kteří mají velice těžké postavení. Často jsou považováni za blby. Může se stát, že mají dohlížet na nějakého známého z ulice či ze stejného paneláku, se kterým se po ukončení výkonu trestu budou zase stýkat. Také nesmí podlehnout ekonomickému tlaku. Někteří odsouzení nabízejí vysoké úplatky. Pokud by dozorce podlehl, hned se to mezi vězni rozšíří, nároky vězňů se zvyšují a dozorce se stává obětí vydírání a končí. Zaměstnanec věznice také nesmí dát najevo strach. To vězni hned vycítí a jsou na to velice citliví. Dozorců a strážných je třeba si vážit, je to dobrá práce 6 č.132 Únor 2012

7 i pro evangelíky! Třetí svět, který se zde střetává, je svět lidí z venku. Mezi ty se počítají zaměstnanci, návštěvy i kaplani přijdou, odejdou. Objevuje se zde šikana? V Pardubicích se ji snad daří hlídat, ale má tendenci stále vznikat. Jaká je zde kultura? Na televizi se mohou dívat do 21 hodin, mají tu knihovnu, terapeutické centrum. Mohou absolvovat jazykové kurzy, počítačové kurzy, vyučit se kuchařem Každý má osobní program, který se s ním vybere a on jej pak musí dodržovat. Na vybrané kurzy musí chodit. Mobil a internet je zakázaný. Vězňové musí pracovat, ale nesmí je zaměstnávat stát, jen soukromý sektor. V Pardubicích pracuje 60% vězňů a to v šicí dílně, další možnost je výroba heverů a poslední dílnou je tiskárna. Na závěr nám Daniel Ženatý představoval osud jednoho muže, který si zničil život alkoholem. Ve vězení uvěřil. Říkal: Mám tu čas, abych si to v hlavě poskládal. Zpočátku chodil asi tři roky i ke svědkům Jehovovým. Jednou hlásil, že to s nimi skončil: Jehovisti mě zotročují, vy mi dáváte svobodu. Studuje bibli, nechal se pokřtít, mění své spoluvězně, stává se světlem a solí. Rozmlouvá s nimi a neshody řeší láskou. Anna Jelínková Událo se ve městě Ekumenická setkání Mají alianční shromáždění význam? Mají! Žalm 131 Přivádějí nás ve svobodě Pravdy a Ducha k vzájemnému poznávání! Minulý měsíc proběhly v našem městě tři alianční shromáždění, které měly dobré i méně dobré ekumenické rysy. Hodnocení přenechám vám čtenářům, jenom chci podotknout, že mohou být dvojího charakteru, buď z přání Hospodina, nebo z přání a pohnutek člověka. Obojí tendence se během těch třech setkání projevily. Co je myšleno oním řeckým výrazem oikúmené? Ve starém Řecku to byla známá, obývaná část světa, někdy jen svět hustě zabydlený Řeky, nikoliv zem obývaná lvy, jak se nazývala neobydlená pustina. V duchovní oblasti je ekumena společenství příslušníků různých křesťanských církví, kteří usilují o překonání rozdílů ve víře. Tedy na první podhled šlechetné pohnutky, ale jenom ty nestačí! Jdeme-li Boží úzkou cestou, pak nás vede vždy k oslavení našeho Pána, nikoliv naší denominace. Podíváme-li se do Písma, pak Ježíš přišel na tuto zem, aby oslavil svého Otce, a Ježíš seslal Ducha, který v nás oslavuje Syna! Musím se přiznat, že letos jsem se poctivě zúčastňoval s touhou v srdci po vzájemném poznávání, a s prosbou o jednotu, která je spolu s Ježíšovou sebeobětavou láskou nutným předpokladem, ba dokonce podmínkou k tomu, aby uvěřil svět! (J17,21; aby poznali, že jste moji učedníci! (J 13,35). V Novém zákoně není mnoho takových poznávacích znamení, snad u Marka (16,17.18) bychom našli ještě jedno místo, které hovoří o nadpřirozených projevech moci Boží, jež nejdou imitovat ani utajovat. Prostě jsou nebo nejsou! Skutečná Boží ekumena je především o síle jednoty Ducha, který není z tohoto Únor 2012 č.132 7

8 světa. Není produktem církevních grémií, výborů či staršovstev, protože tento Duch přichází od Otce i Syna shůry a je dáván těm poslušným, jak vyznává Petr před Veleradou (Sk 5,32). A jak je to s naší poslušností? Ta je vždy úzce spojena s vírou. Nikoliv s vírou v to, co církev k věření předkládá v dogmata a články, ale s vírou v transcendentního živého a mocného Boha a toho, kterého poslal, Ježíše Krista! Dittrich Bonhoeffer kdysi vyslovil jednoduchou biblickou rovnici, bez jejíhož zdárného vyřešení není duchovního pokroku: Poslušný věří a věřící poslouchá. Je to Duch Otcův i Synův, který pomíjí často dobře promyšlené a zaběhnuté hierarchické systémy, aby obdaroval prostého Ježíšova učedníka autoritou k rozvazování či svazování hříchů (J 20,22). Čteme-li pozorně předchozí verše, zjistíme, že s apoštoly tam byli i učedníci, když na ně Ježíš dechl svého Ducha a uvedl je v tu nejvyšší autoritu. Bůh nám dal plnou svobodu k poddání se jemu, ale i ke vzepření se jemu. Když se mu však v hlubokém a niterném vztahu lásky poddáváme, což je nikdy nekončící proces, pak nás naplňuje a s naším souhlasem i pročišťuje od všelijakých jiných tužeb a přání, aby k nám mohl přijít Otec i Syn, a vstoupit do našeho každodenního života, aby si udělali u nás svůj příbytek, své trvalé bydliště (J 14,23). To je ta nejkrásnější Jednota, která vůbec může na tomto světě existovat! Církev se svojí neposlušností, vzpourou a odklonem od Písma, za dobu 2000 let svého trvání ocitla v děsivém schizmatu, ze kterého hledá již desetiletí cestu ven. Někteří bibličtí vykladači a věřící historikové přišli s názorem, že štěpení církve spustilo již první oddělení se, odřezání mohutné větvě uvěřivších pohanů od Izraele, lidu Smlouvy, lidu Božího vlastnictví, od hodnotné výživy biblického kmene tučné hebrejské olivy, po němž následovalo postupné chřadnutí a pohanské helenizování, které započalo již někdy koncem 2. st. n. l. Je-li tomu tak, potom opačný proces může přinést naše uzdravení! V činnosti Mezinárodního křesťanského velvyslanectví (ICEJ) jsme často svědky, kdy hledání společných kořenů víry, které jdou až k Abrahamovi, navodí téměř pokaždé ducha bezděčné ekumeny, bez mentorování a ponižujícího handlování. Lidé začínají spolu komunikovat, vzájemně se poznávat a učit se z historie, co bylo dobré a co bylo špatné. Takovým malým zázrakem jsou i modlitební setkávání představitelů církví ve Valašském Meziříčí, která vzešla ze společných Dnů přátelství s Izraelem zvaných Chaverut. 4. dubna 2012 tomu budou čtyři roky, kdy jsme se poprvé a neformálně setkali na katolické faře, a co je zvláštní, úplně první impulz vzešel asi tři týdny před tím od jednoho bratra pastora nekatolíka! Proč nám to tak dlouho vydrželo? Nuže, zřejmě proto, že když žehnáme Abrahamovi a jeho potomkům, jsme od Hospodina požehnáni! (1M12,2.3) Neděláme to pro samotné požehnání, ale proto, že si to přeje náš Pán a Bůh! Na závěr bych chtěl vyslovit i jisté znepokojení nepodnikejme nikdy žádné bohoslužby či ekumenu s jinými náboženskými směry, které nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle na tuto zem! To je duch Assisi, duch synkretismu a duch antikrista! (1J 4,3). Taktéž se nedomnívejme, že nový Jeruzalém či duchovní Izrael jsou synonyma pro církev. Jeruzalém je reálné město, ve kterém dílo spásy započalo 8 č.132 Únor 2012

9 a bude dokonáno! Izrael je reálný Boží lid, který sehraje důležitou úlohu v závěru plánu spasení tak to rozhodl svrchovaný Hospodin! (Ez 37.; Iz 2,1-5; Mich 4,1-3; Zach 8,13.23). Jindřich Kimler Zemřelí Bratr Daniel Popelář se narodil v Novém Městě nad Metují rodičům Bohumíru Popelářovi a Adéle, roz. Říčanové. Jeho tatínek byl tehdy farářem v Šonově u Nového Města nad Metují. Tam žil Dáňa do svých devíti let. Byla to ta šťastná část jeho dětství, na kterou velmi rád vzpomínal, protože tehdy byli Popelářovi ještě všichni spolu jako rodina. V životopise, který psal zřejmě kvůli svému zaměstnavateli v roce 1972, uvádí: Do Základní školy jsem začal chodit v roce 1942 v Provodově. Po přestěhování rodičů do Jablůnky nad Bečvou jsem začal chodit do obecné školy v Jablůnce. 6. třídu jsem absolvoval v Petrovicích u Šumperka, poněvadž v této době matka těžce onemocněla tuberkulózou a byl jsem proto přes rok v Dětském domově v Sobotíně. Školní docházku jsem ukončil opět v Jablůnce roku Kdo si to srovná, vidí, kolikrát musel Dáňa měnit Základní školu, a leckdo z nás ví, jaké to je, přijít do třídy jako nový žák. Kromě pobytu v Sobotíně byl také nějaký čas u různých příbuzných, protože maminka byla stále nemocná. Ironií osudu bylo, že poté, co se vrátil na dokončení školy do Jablůnky, dostal od tamních školních soudruhů to nejhorší doporučení, jaké mohl dostat přestože měl samé jedničky, jako syn faráře byl vyloučen z možnosti studia. Vyučil se na Odborném učilišti v MEZu na Vsetíně, kde získal kvalifikaci elektromechanika. I tam musel bydlet na internátě a domů jezdit jen na víkendy, přesto, že to ze Vsetína do Jablůnky je jen 6 km. Když jsem o Dáňovi Popelářovi přemýšlel, říkal jsem si, kolik mu toho v životě chybělo, především v dětství, ale kolik dokázal rozdat lásky, když dospěl. Na úmrtním oznámení čteme Ježíšova slova: Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. (Mt 5,1-9) Myslím si, že ten, kdo život v jeho nenaplněnosti přijme, nehněvá se na Boha, ale své trápení přijímá a proměňuje, ten dokáže život s Boží pomocí naplnit. Mám za to, že kdo přijímá život takový, jaký je, a nenárokuje si plnost všeho, tomu ji Bůh dá: A uzří Boha, říká Ježíš, považte, člověk čistého srdce uvidí neviditelného Boha! Daniel Popelář měl další tři sourozence: Nejstarší Jan žil v Heidelbergu v Německu a loni v květnu zemřel. Sestra Hana, o tři roky starší, sloužila celý život dětem a zemřela před 24 lety v Brně v 62 letech života. Nejblíže si byl Dáňa se svým dvojčetem, bratrem Bohumírem (který se jmenuje po tatínkovi), který teď zůstal jako poslední, se kterým byl 1,5 roku v sirotčinci v Sobotíně a u příbuzných v době, kdy byla maminka nemocná. Dáňa říkal, že to, že na tento úděl byli dva, jim ulehčilo tu těžkou dobu. Se svým osudem se Dáňa obdivuhodně vyrovnal. Nikdy neřekl, že měl hrozný nebo blbý život. I ve chvílích daleko od domova a od maminky rozdával úsměvy, a lidé ho proto měli rádi. Když Popelářovi po 25 letech navštívili jednu paní vychova- Únor 2012 č.132 9

10 telku z Domova v Sobotíně, tak Dáňu objímala jako vlastního syna. Po vyučení nastoupil Dáňa na umístěnku k Uhelnému průzkumu v Ostravě, kde pracoval až do roku V letech absolvoval formou večerního studia jedenáctiletku a ve 20 letech odmaturoval. Vzápětí však utrpěl úraz na motorce a strávil tři měsíce v nemocnici. Jen co se uzdravil, už musel narukovat na dvouletou vojnu. Na svou milou manželku Miládku myslel už dlouho, a dlouho na ni také čekal. V roce 1960 se vzali, ale ač byli manželé, nemohli zprvu bydlet spolu, protože to dlouho trvalo, než získal Dáňa v Ostravě služební byt. Miládka bydlela u Dáňových příbuzných v Suchdole nad Odrou; na víkendy spolu jezdili do Jablůnky. Přes všechna úskalí spolu prožili krásné manželství a dobře vychovali tři syny: Daniela, Pavla a Martina. Před dvěma lety oslavili v Jablůnce zlatou svatbu. Jeden z textů, který mi naskočil po Dáňově smrti a který při pohřbu četla jeho snacha Renata, je Pavlův slavný hymnus z epištoly Fp (2,1-11), a především jeho úvod: V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. (3b-5) Dáňa se držel zpátky, nikdy si nešel sobecky za svými zájmy. Až nyní jsem se dozvěděl, že jako výborný maturant měl několik nabídek studia, že dokonce začal dálkově studovat v Brně a dokončil dva semestry ale viděl, kolik to stojí času, a rozhodl se dokončit jen tříleté dálkové studium střední elektrotechnické průmyslovky v Brně. Ne proto, že by na to neměl, v práci si pak nechal zaregistrovat dva patenty a na třetím byl spolutvůrcem, ale proto, aby mohl být s rodinou spočítal si, že při práci a studiu už by nestihl být s dětmi. Děti měl moc rád, a právě pro svou zkušenost z dětství chtěl být s nimi, a stal se jim životním vzorem a to nejen jim. Další moment té pokory, která vidí druhého jako přednějšího sebe, vidím v okamžiku, když byl pak jako energetik v geologickém průzkumu poslán na stáž do Itálie; mohl tam zůstat, i Miládka s dětmi byli za ním, ale pro něj bylo nepřijatelné nechat tu rodiče. V Ostravě prožili Popelářovi šťastná léta. Dáňa se tam cítil doma. Od roku 1970 pracoval na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské. Na důchod se Popelářovi přestěhovali do Valašského Meziříčí, kde zůstal volný byt po Dáňovu tatínkovi, resp. jeho druhé manželce Anně, kterou si vzal, když ovdověl. Z toho zmíněného Pavlova textu by Dáňa jistě podtrhl jeho druhou část - pohled na Ježíše Krista, na jeho ponížení, vyvýšení i vzkříšení. O sobě nerad mluvil. Bude mi chybět na biblických hodinách řekl bych s nadsázkou, že to byl poslední písmák ve Valašském Meziříčí. Velmi jsem si vážil toho, že byl v Písmu kovaný a přitom laskavý. Nejen že znal Bibli téměř nazpaměť, ale znal souvislosti a v debatě nikdy slova Bible nevyužil ve svůj prospěch. To, co řekne Hospodin, je protříbené, říká žalmista (Ž 18). Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. Dáňa dobře věděl, že Bůh je ten, kdo rozsvěcuje světlo ale on také rozdával: Myslím na to, že rozsvěcoval, rozžíval nefungující lustry, televize a rádia. Nikdy prý neodmítl druhého člověka, který přišel třeba s prosbou, aby spravil jeho sporák, nebo na Silvestra, 10 č.132 Únor 2012

11 aby oživil jeho televizor. Ale myslím i na světlo, které rozdával lidem kolem sebe, na radost a pokoj, které z něj vyzařovaly. Vnímal jsem to v našem sboru silně. Kromě setkání, kterých se Popelářovi pravidelně účastnili, to bylo i ve službě v kanceláři, kdy byl lidem k dispozici a kterou ocenil sbor především v době uprázdnění; tuto službu Dáňa vždycky začínal umytím všech hrnků po nedělní sborové kávě. A nemohu zapomenout na brigády Dáňa s námi ještě v říjnu kopal kanalizaci na dvoře! Bratr Daniel Popelář byl na pohled nenápadný a neprůbojný, a přesto měl v sobě ohromnou přirozenou autoritu. Byl noblesní, ryzí a čestný; laskavý a přitom pevný, uměl dodržet slib, druhé nezklamal. To všechno neříkám proto, že by potřeboval pochvaly, že by mu to mělo pomoci do nebe to je Boží věc a v tom máme k Bohu důvěru, ale jde mi o to, uvědomit si, jaké hodnoty druhý člověk nese, čím žil, co pro něj bylo důležité, čím nás může jeho život inspirovat. Po Dáňově smrti jsem si ještě více uvědomil, jak hlubokým člověkem byl. Našly se věci, které napsal a nikdo o nich nevěděl: Třeba nad kterými věcmi přemýšlel už ve 20 letech Jeho víra byla pevná, ale neokázalá; nemluvil o ní, ale žil ji a osvědčil ji hlavně v době pro každého člověka zásadní, v době umírání. Nechtělo se mu odejít, netěšil se na smrt, ale nenechal se jí pohltit a nakonec ji dokázal přijmout jako všechno ve svém životě s pokorou a vděkem za to, co bylo, a s nadějí v to, co bude. Přál si, aby mohl zemřít doma, a to se mu splnilo. Miládka, statečná a obětavá, o Dáňu laskavě pečovala, a umožnila mu, že mohl dožít doma obklopen těmi, které miloval a kteří milovali jeho. Pravdivost a realismus Dáni a Miládky umožnily, aby se Dáňa rozloučil s lidmi, které měl rád. Bratr Daniel Popelář zemřel po krátké a těžké nemoci v neděli 22. ledna 2012 ve věku nedožitých 75 let. Na oznámení stojí, že nás předešel do Boží slávy. S br. Danielem Popelářem jsme se rozloučili v našem kostele v sobotu Zpívali jsme písně, které měl rád: nejvíce píseň Krásná je modrá obloha (178), ale také Někdo mě vede za ruku (176); píseň Tak, jaký jsem, ač nemám nic (504) jsme zpívali při společném domácím slavení večeře Páně Na závěr bohoslužby slova jsme zpívali píseň Tvá, Pane, láska nám sílu dává (635) a před kostelem Mocný Bože (419). Krátkou vzpomínku na Dáňu Popeláře jako na presbytera svého prvního sboru v Ostravě-Vítkovicích přednesl br. Petr Firbas, farář v Praze-Horních Počernicích. Vděčně vzpomínal na to, jak mohl on i jeho rodina mít u Popelářových duchovní domov a přátelské zázemí. Takového presbytera, jako byl Daniel Popelář, bych přál každému začínajícímu faráři. Petr Firbas navázal také na Ježíšova Blahoslavenství a podtrhl v. 5. a 9.: Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Řekl, že o těchto zaslíbeních se dá dlouho mluvit; br. Popelář však ty vlastnosti či postoje, které Ježíš blahoslaví, zhmotnil. Tyto verše mají různé výklady, avšak br. Popelář a jeho osobnost je sám jejich výkladem. Měl jsem z toho vyjádření radost; mnohdy totiž pochybujeme o tom, že Bůh zasahuje do našeho života ale když se taková krásná vlastnost, jako je tichost nebo pokora vtělí, stane se v někom skutečností, je to přece úžasné svědectví o Boží blízkosti. Daniel Heller Únor 2012 č

12 Bohoslužby: neděle 9.30 pravidelné bohoslužby neděle 9.30 pravidelné bohoslužby neděle 9.30 bohoslužby s Večeří Páně host ing. Alexandra Hurtová: Rekonstrukce zámku v Lešné a ochrana kulturních památek 4.3. neděle 9.30 sborové shromáždění Pravidelný měsíční program 13. února hod sborový večer promítání vánoční hry 2011 z Braníku a Valmezu úvodní pobožnost: br. Zajíček Pravidelný týdenní program: Středa biblická hodina Čtvrtek náboženství Pátek setkávání rodin v únoru u Fuksů, tel dorost mládež Neděle 8.45 nácvik sborového zpěvu 9.30 bohoslužby Bohoslužby v domově důchodců v Podlesí: Neděle co 14 dní ve farář Daniel Heller , pro zájemce sraz u kostela ve Úřední hodiny: kdykoli dle dohody Farář Daniel Heller mobil: pevná linka: Pastorační pracovnice Věra Tyralíková mobil: Pokladník Eva Janírková mobil: Adresa sboru: Blahoslavova Val. Meziříčí telefon do kanceláře: číslo účtu u Poštovní spořitelny: /0300 NÁŠ ČASOPIS Vydáno Příspěvky, ohlasy a připomínky přijímá: Anna Jelínková Palackého 420/ Val. Meziříčí mobil:

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více