Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze"

Transkript

1 Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Katedra průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha 1

2 Systém ekonomických oborů ve vztahu k duševnímu vlastnictví Ekonomické obory jsou velmi rozmanité a podle toho je i rozdílná potřeba výkladu duševního vlastnictví, resp. jeho určité části: Teoretické a praktické Obecně zaměřené (podnikohospodářské) a oborově (rezortně) zemědělství a lesnictví, doprava, mezinárodní obchod a mezinárodní hospodářské vztahy, retailing, cestovní ruch, bankovnictví a finance, informatika, statistika, elektronické komunikace, účetnictví, komerční komunikace (marketing), ekonomické aspekty technických oborů, životního prostředí, veřejné správy, uměleckých oborů, technologických center aj. Makroekonomický a mikroekonomický pohled Integrační ekonomické procesy, mezinárodní vztahy (rozvoj) Duševní vlastnictví jev průřezový, vyskytuje se v každém ekonomickém oboru a je proto potřebná výuka v každém z nich 2

3 Projekt EU a EPÚ Šíření znalostí o duševním vlastnictví na univerzitách specifika na VŠ a fakultách s ekonomickým zaměřením v ČR Projekt Šíření znalostí o DV na univerzitách - výuka práva duševního vlastnictví včetně transferu technologií - vliv na výuku práva DV na vysokých školách a fakultách s ekonomickým zaměřením Cíle: Členění výuky do dvou stupňů obecná základní a specializované kurzy Obecný základní přehled o právu DV - na všech oborech v rámci základního kurzu Právo 1 přednáška či její část, součást základní učební pomůcky, popř. v rámci jiného předmětu, není-li tam základní kurz Práva veden Specializované kurzy s hlubším zaměřením na některé otázky práva DV ve vybraných oborech podle potřeb daného ekonomického oboru Specifika výuky na ekonomických vysokých školách a fakultách - zaměření na vlastní právní úpravu i na systém informací o DV a jejich využití na funkce a praktické využití práva DV v daném oboru technickém, informatickém, obchodním, účetním, marketingovém, mezinárodním aj., spojení s ekonomickým pohledem 3

4 Projekt EU a EPÚ Šíření znalostí o duševním vlastnictví na univerzitách specifika na VŠ a fakultách s ekonomickým zaměřením v ČR Základní výuka by měla být realizována právníky, i když nejsou specializováni na právo DV nebo ekonomy, techniky K tomu by měl specializovaný učitel vyučujícímu nespecializovanému na právo DV zajistit jednotné podklady pro vyučující, prezentace a sylaby, testy i základní učební pomůcku, jejíž součást je i stručný základní výklad práva DV; základy práva DV by měly být i součástí základní zkoušky Specializované kurzy práva DV pro vybraný ekonomický obor by měl připravit i vést učitel zaměřený hlouběji na právo DV ve spojení s daným technických či ekonomickým oborem, včetně např.: Mezinárodního obchodu Multimediálních studií Aplikované informatiky Art managementu Marketingu komerčních komunikací aj. 4

5 Ekonomie a právo duševního vlastnictví Výuka spojuje právnické a ekonomické vzdělání potřeba studia ekonomických funkcí a přínosů práva duševního vlastnictví, včetně informatiky o právech DV potřeba vysvětlení praktické práce s duševním vlastnictvím otevírají se jiné pohledy na duševní vlastnictví, které si právník obvykle nepoloží smysl a přínos práva duševního vlastnictví nové technologie a nová podoba světa mohou zpochybňovat tradiční přístupy práva duševního vlastnictví zejména z hlediska ekonomického Liberální teorie rakouská škola, Ekonomická analýza práva aj. Východisko absolventi středních škol o duševním vlastnictví téměř nic nevědí, mají mlhavé a mozaikovité představy nutná výuka i na středních školách a pro jejich studenty včetně studentů pedagogických fakult. Otázka: má se jednat o ideologické školení (tj. proti pirátské) nebo systematická, i když velmi stručná výuka? 5

6 Výuka práva DV na základní výuka práva DV Současnost výuky práva DV na společný základ se rozdrobuje se zvýšením samostatnosti fakult 1. Stupeň výuky - Obecný základ práva DV, součást kurzu obchodního práva (nazvaného Právo ), v určité době výuka DV vypadla, nyní se v důsledku Projektu Šíření znalostí o DV na VŠ opět zavedla, tvoří část 1 přednášky (rozsah 2/-zk), 2 zkouškové otázky, 1 otázka do testu, celý rozsah práva duševního vlastnictví, v 1. roč., část kapitoly v základní učebnici Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva ČR, 2014 Metody výuky: jen základní 6

7 Výuka práva DV na výuka práva DV ve specializovaných kurzech 2. Stupeň - Specializované vzdělání o právu DV: Historie na (do počátku devadesátých let) samostatný kurz Směna nehmotných statků v ZO na oboru EZO, od r i Počítačové právo (na oborech ASŘ a VTEI), koncem 80. let i kurz Právní otázky inovací ve VO na oboru EVO, Právní otázky vědeckotechnického rozvoje a investic na oboru Investice a Ekonomika průmyslu, vesměs ve 4.-5.roč. Současnost na Na magisterském studiu na všech oborech VŠE volně volitelný kurz Právo duševního vlastnictví (2/-zk), povinný, 2 dílčí testy, ústní zkouška, praktické úkoly Na magisterském studiu na oboru Informační technologie a Aplikovaná informatika povinně-volitelný, na všech ostatních oborech VŠE volně volitelný kurz Počítačového a informatického práva (2/-zk), test, praktické úkoly, včetně speciálních aspektů práva DV na internetu aj., Metody výuky: Na oboru MO na bakalářském stupni povinně volitelný kurz Mezinárodní obchod s nehmotnými statky (část kurzu je právní) + na magisterském stupni část povinného kurzu Právo mezinárodního obchodu (mezinárodní právo v oblasti duševního vlastnictví, smlouvy o transferu technologie licence, smlouvy o dílo) 7

8 Výuka práva DV na výuka práva DV ve specializovaných kurzech 2. stupeň - Specializované vzdělání o právu DV - pokračování: Na magisterském stupni oboru Komerční komunikace část povinného kurzu Právo a etika v komerčních komunikacích a PR - autorské právo, ochranné známky, průmyslové vzory, ochrana osobnosti, licenční smlouvy. Metody výuky: Na oboru Art Management na bakalářském stupni část kurzu Právo Základy autorského práva, na magisterském stupni se připravuje povinný kurz Autorské právo Na bakalářském oboru Multimédia kurz Autorské právo a průmyslové vlastnictví, test, praktický úkol, ústní zkouška. Metody výuky: Připraven nový kurz Czech and American Comparative IP Law za účasti zahraničních profesorů pro české i zahraniční studenty 8

9 Výuka práva DV na hluboká výuka práva DV 3. Stupeň výuky - Hluboké vzdělání o právu DV: Historie na (do počátku devadesátých let) samostatný studijní obor právo a podnikání na VŠE neexistoval, samostatný kurz práva DV také ne Současnost na studenti oboru Právo v podnikání na magisterském studiu, v hlavní i vedlejší specializaci, cca 100 studentů za rok. Samostatný kurz Právo DV a IT (4/-zk), povinný, 3 testy (2 z DV, 1 z práva IT), ústní zkouška, praktické úkoly (smlouvy, rozbor případů), řešení praktických problémů, smlouvy. Metody výuky: Samostatný kurz Soutěžní a reklamní právo (4/-zk), povinný, 2 testy (1 kartelové právo, 1 nekalosoutěžení právo), praktické úkoly (rozbor rozhodnutí, řešení praktických problémů Právní hry příprava reklamní akce, inscenační metoda 9

10 Výuka práva DV na hluboká výuka práva DV 3. Hluboké vzdělání o právu DV - pokračování: Právo DV je součást státních závěrečných zkoušek (na hlavní specializaci je to vždy 1 otázka z DV celkem 6 otázek, na vedlejší si student vybírá z více otázek a oborů) Seminář zaměřený na praktické právní otázky včetně zpracování dokumentů z DV Řada kvalitních diplomových i bakalářských prací z práva DV, soutěžního či z počítačového práva, Doktorské disertace včetně právě zpracovávaných disertací Na doktorandském studiu - samostatný pv kurz Právo DV, a pv kurz Počítačové právo a pv kurz Soutěžní právo Výzkum v rámci IGS, v rámci TAČR katedry Publikace doktorandů a studentů katedry z oboru práva duševního vlastnictví Zahraniční učitelé práva DV, zahraniční student práva DV a kartelového práva (v angličtině) 10

11 Potřeba vzdělání ekonomů v oboru práva duševního vlastnictví - závěry Závěry o vzdělání ekonomů o právu DV: Je nutno zachovat členění vzdělání ekonomů o DV na základní (povinné) a specializované obvykle povinné či pv (pro jednotlivé obory a potřebu daného zaměření ekonoma) Pokud existuje obor Podnikání a právo, je třeba do něho zařadit povinné hluboké vzdělání ekonomů v oboru právo DV jako součást systematického právnického vzdělání odborníka spojujícího obě profese právo i ekonomii v tomto směru je průnik obou vědních oborů nejhlubší a nejefektivnější Nedostatkem jsou nepříliš hluboké základy právnického vzdělání v oboru občanského práva, trestního práva, správního práva a je třeba orientovat studenty ekonomie na potřebu spolupracovat s právníky (advokáty aj.), ovšem jen v předem jasně vymezených úkolech Naopak hluboce vzdělaný ekonom v oblasti práva DV předčí v tomto oboru svými znalostmi i praktickými dovednostmi běžného právníka Je nutno zaměřit specializovanou i hlubokou výuku práva DV na praktické otázky (řada studentů podniká v oblasti elektronického obchodu aj.), zejména smluvní agendu a vymáhání práv DV Nevýhodou obecně je málo praktické formy výuky cvičení či seminářů, není dost času v akreditacích Metody výuky: 11

12 Potřeba vzdělání ekonomů v oboru práva duševního vlastnictví - závěry Závěry o vzdělání ekonomů o právu DV: Je nutno zaměřit výuku i na ekonomické aspekty práva duševního vlastnictví, na funkce tohoto oboru v ekonomice Je nutno se zaměřit též na vysvětlení potřebnosti právní ochrany duševního vlastnictví a na omyly koncepcí a ekonomických teorií, které popírají potřebnost práva duševního vlastnictví v současném světě, ukazovat příklady výhod ochrany duševního vlastnictví pro podnikatelské záměry Je nutno ukazovat na mezinárodní a evropský rozměr práva duševního vlastnictví a význam jeho ochrany Je nutno rozvíjet tento obor i v kvalifikačních pracích diplomových a doktorských, popř. i bakalářských Je nutno zaměřovat výuku prakticky Je třeba více spolupracovat s ekonomickými katedrami při jejich výuce předmětů, zaměřených třeba i zčásti na využívání duševního vlastnictví Metody výuky aktivizační právní hry inscenační, tvorba praktického úkolu reklamní spot a s tím související smlouvy, vyjednávání smluv, řešení případů z judikátů či rozhodnutí SDEU či ÚPV, EPÚ či OHIM 12

13 Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Děkuji za pozornost! Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Katedra průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzita Praha 13