Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa"

Transkript

1 Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Živnostenské úřady se s účinností od 1. srpna 2006 stávají správními úřady, u nichž bude možné učinit oznámení, popř. provést registraci podnikatelského subjektu, aniž by bylo třeba, jak je tomu dosud, splnit takovou povinnost vůči každému jednotlivému úřadu kompetentnímu za odlišnou oblast veřejné správy zvlášť. K této změně dochází na základě zákona č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Další novelou provedené změny budou pro podnikatele v porovnání s dosavadní praxí zřejmě přínosnější než skutečnost, že splnění některých oznamovacích povinností se nyní nabízí realizovat na jednom místě, a to právě prostřednictvím obecních živnostenských úřadů. Hlavním cílem nově schválené úpravy živnostenského práva je větší efektivita postupu při přijímání jednotlivých oznámení od podnikatele v procesu jeho registrace a současně jiný přístup ohledně obstarávání údajů od podnikatele a jejich následného zpracování. Konkrétně se jedná o zavedení alternativy, aby si sám živnostenský úřad obstaral výpis z Rejstříku trestů a tzv. potvrzení o bezdlužnosti. Pokud dojde k vyžádání si potvrzení nebo jiného dokladu potřebného k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi u jiného úřadu, neběží ode dne odeslání vyžádání do dne doručení potvrzení nebo jiného dokladu od jiného orgánu státní správy lhůta pro vydání živnostenského listu a řízení o udělení koncese se přerušuje. Novellierung des Gewerbegesetzes: Gemeindegewerbeämter als zentrale Registrierungsstellen Die Gewerbeämter werden mit Wirkung zum 01. August 2006 zu Verwaltungsämtern, bei denen es möglich sein wird, eine Meldung vorzunehmen, ggf. die Registrierung eines Unternehmenssubjekts durchzuführen, ohne dass es erforderlich wäre so wie es bislang der Fall war eine solche Pflicht gegenüber jeder einzelnen Behörde, die für die unterschiedlichen Staatsverwaltungsbereiche zuständig ist, separat zu erfüllen. Zu dieser Änderung kommt es auf der Grundlage des Gesetzes Nr. 214/2006 Slg., mit dem das Gesetz Nr. 455/1991 Slg., über gewerbliche unternehmerische Tätigkeiten (Gewerbegesetz), in der Fassung späterer Vorschriften, und einige weitere Gesetze geändert werden. Die mit der weiteren Novelle durchgeführten Änderungen werden für Unternehmer im Vergleich mit der bisherigen Praxis wahrscheinlich mehr Vorteile bringen als die Tatsache, dass es sich nunmehr anbietet, die Erfüllung mehrerer Meldepflichten an einem Ort zu realisieren, und zwar mittels der Gemeidegewerbeämter. Das Hauptziel der neu verabschiedeten Änderung des Gewerberechts ist eine größere Effektivität des Vorgangs bei der Annahme der einzelnen Meldungen vom Unternehmer im Prozess seiner Registrierung und gleichzeitig eine andere Vorgehensweise bezüglich der Einholung von Angaben vom Unternehmer und deren anschließender Verarbeitung. Es handelt sich konkret um die Einführung der Alternative, dass das Gewerbeamt selbst den Handelsregisterauszug und die Bescheinigung über die Schuldenfreiheit einholt. Sofern die Ausstellung einer Bescheinigung oder eines anderen, zur Gewerbeanmeldung erforderlichen Belegs beantragt wird oder sofern ein Antrag auf Konzession bei einer anderen Behörde gestellt wird, läuft ab dem Tage der Absendung des Antrags bis zum Tage der Zustellung der Bescheinigung oder eines anderen Belegs von einem anderen Staatsverwaltungsorgan die Frist für die

2 Erteilung des Gewerbescheins nicht und das Verfahren bezüglich der Erteilung der Konzession wird unterbrochen. Souhrnně prováděná oznamovací, popř. přihlašovací povinnost prostřednictvím živnostenského úřadu jako tzv. centrálního registračního místa je dobrovolná, tzn. že podnikatel má fakultativní možnost, které však není povinen využít. Úkon provedený podnikatelem tzv. při jediné cestě prostřednictvím živnostenského úřadu poté nebude nutné provádět duplicitně u jiného správního úřadu, neboť všechny potřebné informace budou tímto způsobem předány podnikatelem na jednotném registračním formuláři. Tiskopisy jednotných registračních formulářů (základní část) a zvláštních formulářů k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi (zvláštní část) jsou vydávány Ministerstvem průmyslu a obchodu a jsou spolu s pokyny k jejich vyplnění k dostání na všech živnostenských úřadech a na Internetu. Do živnostenského zákona je vložen nový 45a, dle kterého společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu fyzická osoba může podat přihlášku k daňové registraci, oznámit zahájení činnosti zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení a podat současně přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění nebo také oznámit úřadu práce vznik volného pracovního místa či jeho obsazení. Die mittels des Gewerbeamts als so genannter zentraler Registrierungsstelle gesammelt durchgeführte Mitteilungspflicht, ggf. Meldepflicht ist freiwillig, das heißt, dass der Unternehmer die fakultative Möglichkeit hat, wobei er allerdings nicht verpflichtet ist, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Es wird nicht nötig sein, die vom Unternehmer sozusagen in einem Rutsch mittels des Gewerbeamts vorgenommene Handlung nicht bei einer anderen Behörde nochmals vorzunehmen, da der Unternehmer alle erforderlichen Informationen auf diese Art und Weise auf einem einheitlichen Registrierungsformular einreicht. Die Druckblätter der einzelnen Registrierungsformulare (der grundlegende Teil) und der Sonderformulare zur Anmeldung von Gewerben oder Beantragung von Konzessionen (Sonderteil) werden vom Ministerium für Industrie und Handel herausgegeben und sie sind zusammen mit den Anweisungen bezüglich der Ausfüllung bei allen Gewerbeämtern erhältlich bzw. kann man sie aus dem Internet herunterladen. In das Gewerbegesetz wurde ein neuer 45a eingefügt, demzufolge die natürliche Person zusammen mit der Anmeldung des Gewerbes oder mit der Stellung des Antrags auf Konzession bei dem zuständigen Gewerbeamt die Anmeldung zur Steuerregistrierung einreichen kann, bei der Krankenversicherungsanstalt und bei der Sozialversicherungsanstalt die Aufnahme der Tätigkeit anmelden kann und gleichzeitig auch die Meldung zur Renten- und Krankenversicherung einreichen kann oder auch dem Arbeitsamt die Entstehung einer freien Arbeitsstelle oder die Besetzung einer Arbeitsstelle melden kann. Právnická osoba takto může vůči finančnímu úřadu podat přihlášku k daňové registraci (včetně registrace k DPH) nebo bez nutnosti kontaktování úřadu práce oznámit vznik volného pracovního místa a poté i jeho obsazení. Pokud podnikatel bude živnostenskému úřadu hlásit změnu nebo doplnění v údajích pro ohlášení živnosti či žádosti o koncesi, má možnost učinit zároveň oznámení změny údajů i vůči výše uvedeným orgánům státní správy, u nichž se prostřednictvím živnostenského úřadu zaregistroval. Die juristische Person kann auf diese Art und Weise beim Finanzamt die Anmeldung zur Steuerregistrierung (einschließlich der Registrierung zur MwSt.) oder sie kann ohne dass sie sich mit dem Arbeitsamt in Verbindung setzen muss die Entstehung einer freien Arbeitsstelle und anschließend auch die Besetzung dieser Arbeitsstelle mitteilen. Sofern der Unternehmer dem Gewerbeamt eine Änderung oder Ergänzungen der Angaben für die Anmeldung des Gewerbes oder Beantragung der Konzession melden wird, hat er die

3 Möglichkeit, auch gegenüber den vorgenannten Staatsverwaltungsorganen, bei denen er sich mittels des Gewerbeamts registriert hat, die Änderungen der Angaben durchzuführen. Živnostenský úřad předá příslušné údaje od podnikatele, který využije možnosti učinit některé úkony vůči dalším orgánům státní správy prostřednictvím živnostenského úřadu, do 5 pracovních dnů příslušným úřadům ode dne vzniku živnostenského oprávnění, popř. ode dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo oznámeny změny. V návaznosti na to živnostenský úřad následně předá ohlašovateli či žadateli o koncesi jeho identifikační číslo pro placení pojistného a čísla účtů pro úhradu pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na nemocenské pojištění. Das Gewerbeamt leitet die entsprechenden Angaben von dem Unternehmer, der die Möglichkeit nutzt, einige Handlungen gegenüber weiteren Staatsverwaltungsorganen mittels des Gewerbeamts vorzunehmen, an die zuständigen Behörden innerhalb von 5 Werktagen nach der Entstehung der Gewerbeberechtigung, ggf. ab dem Tage weiter, an dem die Mängel der Meldung behoben oder Änderungen angemeldet wurden. Im Anschluss daran übergibt das Gewerbeamt der Person, die eine Anmeldung vornimmt oder Konzession beantragt, ihre Identifikationsnummer für die Zahlung von Versicherungsbeiträgen und die Nummern der Konten für die Zahlung der Rentenversicherungsbeiträge und des Beitrags zur staatlichen Beschäftigungspolitik und der Krankenversicherungsbeiträge. Pokud jde o další změny, dochází novelou živnostenského zákona k přeformulování všeobecných podmínek provozování živnosti fyzickými osobami. Jako podmínka se zařazuje prokázání bezdlužnosti i v oblasti pojistného na veřejném zdravotním pojištění, pokud fyzická osoba na území České republiky podniká nebo podnikala. Pro všechny typy bezdlužnosti, tj. také ohledně daní a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, je všeobecnou podmínkou prokázání neexistence nedoplatků, namísto dosavadní dikce, která výslovně stanovovala, aby o tom byl předložen doklad. Dané skutečnosti si ověří přímo živnostenský úřad, který sám požádá o potvrzení nebo si údaj zjistí z příslušného veřejného informačního systému; u pojistného na veřejné zdravotní pojištění se dokládá čestné prohlášení. V případě daňových nedoplatků se jedná pouze o nedoplatky z podnikání, nikoliv na veškeré daňové nedoplatky. Was die weiteren Änderungen angeht, kommt es mit der Novelle des Gewerbegesetzes zur Umformulierung der allgemeinen Bedingungen für das Betreiben von Gewerben durch natürliche Personen. Als Bedingung wird der Nachweis der Schuldenfreiheit auch im Bereich der öffentlichen Krankenversicherung aufgenommen, sofern die natürliche Person im Gebiet der Tschechischen Republik unternehmerisch tätig ist oder war. Für alle Typen der Schuldenfreiheit, das heißt auch bezüglich der Steuern und der Sozialversicherungsbeiträge und des Beitrags zur staatlichen Beschäftigungspolitik ist jedoch die Erbringung des Nachweises bezüglich der Nichtexistenz von Zahlungsrückständen die Bedingung, anstelle der bisherigen Diktion, die ausdrücklich festgelegt hat, dass diesbezüglich Belege vorzulegen sind. Die betreffenden Tatsachen überprüft das Gewerbeamt selbst, indem es die Bescheinigung beantragt oder die Angaben aus dem jeweiligen öffentlichen Informationssystem ermittelt, bei den Krankenversicherungsbeiträgen ist eine eidesstattliche Erklärung vorzulegen. Bei steuerlichen Zahlungsrückständen handelt es sich lediglich um Zahlungsrückstände aus unternehmerischen Tätigkeiten und nicht um alle steuerlichen Zahlungsrückstände.

4 Při prokazování bezúhonnosti cizince z třetích zemí, tj. ze zemí stojících mimo členské státy Evropské unie, nebude nadále požadováno doložit vedle výpisu z rejstříku trestů státu, jehož je cizinec občanem, i doklad ze států dlouhodobého pobytu (trvajícího nepřetržitě déle než tři měsíce) tohoto cizince za poslední tři roky. Další, jistě vítanou, změnou je zrušení obligatorní povinnosti právnických osob ustanovit odpovědného zástupce v těch případech, kdy půjde o provozování živností volných, pro něž se nevyžaduje splnění zvláštních podmínek v podobě odborné nebo jiné způsobilosti. Pro všechny podnikatele, osoby fyzické i právnické, se mění a podstatně zjednodušuje způsob, jakým jsou povinni prokázat právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila místo podnikání a právnická osoba své sídlo. Nyní bude stačit písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí. U fyzické osoby se takový doklad předkládá, pokud se prostory liší od jejího bydliště, právnická osoba tak činí za předpokladu, že není vlastníkem nemovitosti a že ohlašovaná adresa sídla není dosud zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je takový doklad stanoven zvláštním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence. Pokud se týká přerušení provozování živnosti, dochází k upřesnění časového vymezení a namísto povinnosti ohlásit přerušení písemně předem se nyní přerušení vymezuje ke dni doručení oznámení živnostenskému úřadu o této skutečnosti, popř. pozdějším datem uvedeným v tomto oznámení. Má-li dojít k pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo přerušeno, je možné Beim Belegen der Unbescholtenheit von Ausländern aus Drittländern, das heißt aus den Ländern, die nicht zu den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gehören, wird nicht mehr gefordert, dass zusätzlich zu dem Strafregisterauszug aus dem Staat, dessen Bürger der Ausländer ist, auch ein Beleg aus dem Staat vorgelegt wird, in dem sich der Ausländer langfristig (länger als drei Monate ohne Unterbrechung) in den letzten drei Jahren aufgehalten hat. Eine weitere, sicherlich erfreuliche Änderung ist die Aufhebung der obligatorischen Pflicht juristischer Personen, einen verantwortlichen Vertreter in den Fällen zu benennen, in denen es um das Betreiben von freien Gewerben gehen wird, für die die Erfüllung von Sonderbedingungen in Form einer fachlichen oder einer anderen Befähigung nicht gefordert wird. Für alle Unternehmer, sowohl natürliche als auch juristische Personen, ändert und vereinfacht sich die Art und Weise, in der sie den Rechtsgrund für die Nutzung der Räume nachzuweisen haben, in denen die natürliche Person ihren Unternehmensort und die juristische Person ihren Sitz hat. Nunmehr wird eine schriftliche Erklärung des Eigentümers der Immobilie, der Wohnung oder des Gewerberaums, in dem sich die Räume befinden, ggf. eine Erklärung der Person, die berechtigt ist, über die Immobilie, die Wohnung oder den Gewerberaum in einer anderen Art und Weise zu verfügen, darüber ausreichen, dass er/sie der Unterbringung zustimmt. Bei der natürlichen Person wird ein solcher Beleg dann vorgelegt, wenn die Räume von dem Wohnsitz der juristischen Person abweichen, die juristische Person legt den Beleg unter der Voraussetzung vor, dass sie nicht Eigentümer der Immobilie ist und dass die anzumeldende Anschrift des Sitzes bislang weder im Handelsregister noch in einer anderen Evidenz registriert wird, sofern ein solcher Beleg durch eine Sondervorschrift als Bedingung für die Eintragung in diese Evidenz festgelegt ist. Was die Unterbrechung des Betreibens eines Gewerbes anbelangt, kommt es hier zu einer Präzisierung des Zeitrahmens, und anstelle der Pflicht, die Unterbrechung schriftlich im Voraus anzumelden, wird die Unterbrechung zum Tage des Zugangs der Mitteilung über diese Tatsache beim Gewerbeamt, ggf. zu einem späteren, in dieser Mitteilung angeführten Datum bestimmt. Sofern das Betreiben des Gewerbes

5 v něm pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování nebo opět, pozdějším datem uvedeným v oznámení. Novela vkládá do živnostenského zákona zmocňovací ustanovení, na základě kterého může vláda s ohledem na situaci na trhu práce stanovit nařízením seznam živností, které nebude dovoleno provozovat fyzickým osobám ze zemí mimo Evropskou unii, tj. těm, které nemají bydliště na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a nejsou ani rodinným příslušníkem občana České republiky nebo občana jiného členské státu Evropské unie. Jako úřady kompetentní k plnění některých funkcí dalších orgánů veřejné správy budou živnostenské úřady sloužit zejména na počátku činnosti podnikatele. Ačkoliv lze později prostřednictvím nich nahlásit i některé změny, v případě jakékoliv další informace a konzultace otázek spadajících do kompetence orgánů odlišných od živnostenského úřadu, bude podnikatel nucen obrátit se na příslušný orgán pověřený výkonem správy pro danou oblast. V každém případě lze však novelizaci živnostenského zákona celkově hodnotit jako změnu prospěšnou. vor Ablauf der Zeitspanne fortgesetzt werden soll, für die es unterbrochen wurde, kann das Betreiben des Gewerbes frühestens zum Tage der Zustellung der Mitteilung über die Fortsetzung des Betreibens des Gewerbes oder wiederum zu dem in der Mitteilung angeführten späteren Datum fortgesetzt werden. Die Novelle fügt in das Gewerbegesetz die Bevollmächtigungsbestimmung ein, auf deren Grundlage die Regierung im Hinblick auf die Situation am Arbeitsmarkt mit ihrer Verordnung ein Verzeichnis der Gewerbe festlegen kann, bei denen es natürlichen Personen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union, das heißt Personen, die ihren Wohnsitz weder im Gebiet der Tschechischen Republik noch im Gebiet eines anderen Staats der Europäischen Union haben und die auch keine Familienangehörige eines Bürgers der Tschechischen Republik oder eines Bürgers eines Mitgliedsstaats der Europäische Union sind, nicht erlaubt sein wird, diese zu betreiben. Als Behörden, die für die Erfüllung einiger Funktionen weiterer Staatsorgane zuständig sind, werden die Gewerbeämter insbesondere zu Beginn der Tätigkeit des Unternehmers dienen. Auch wenn man bei ihnen zu einem späteren Zeitpunkt einige Änderungen anmelden kann, wird der Unternehmer im Falle von jedweden weiteren Informationen und Konsultationen gezwungen sein, sich an das zuständige, im betreffenden Bereich mit der Ausübung der Verwaltung beauftragte Organ zu wenden. In jedem Falle kann jedoch die Novellierung des Gewerbegesetzes insgesamt als eine nützliche Änderung bezeichnet werden. Materiál v této zprávě má čistě informativní charakter. Přestože sestavování této zprávy byla věnována patřičná pozornost a péče, nepřebírá společnost Schaffer & Partner s.r.o. žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídá za žádné škody vzniklé na základě spolehnutí se na tyto obecné informace. V každém případě doporučujeme si vyžádat v konkrétním případě odbornou radu. Das in diesen Schaffer News dargebotene Material hat rein informativen Charakter. Obwohl die Schaffer News mit größter Aufmerksamkeit und Sorgfalt zusammengestellt werden, übernimmt die Gesellschaft Schaffer & Partner s.r.o. keine Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unstimmigkeiten und schließt jegliche Haftung für Schäden, die evtl. auf Grund des ausschließlichen Verlassens auf diese allgemeinen Informationen entstanden sein könnten, aus. Wir empfehlen in jedem Fall bei einem konkreten Anliegen auch entsprechende fachliche Beratung einzuholen. Schaffer & Partner s.r.o. Václavská Praha 2 Tel.: Fax: