KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby"

Transkript

1 Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo dávky sociálního zabezpečení německého poskytovatele (čl. 67, 68 nařízení (ES) č. 883/2004) Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom für Person, die ei Rente er Versorgungsbezüge von eim deutschen Träger beziehen (Art. 67, 68 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) Přílohu Zahraničí pro osoby pobírající důch a pro sirotky s bydlištěm v zahraničí lze použít jen tehdy, pokud pléháte v Německu omezené povinnosti zdanit příjmy. Žást vyplňte bře čitelně a hůlkovým písmem (latinkou) a s potřebnými klady ručte úřadu Familienkasse. Seznamte se prosím s informačním letákem Přídavky na děti. Die Anlage Ausland für Rentr und Waisen mit Auslandswohnsitz ist nur zu verwenden, wenn Sie nicht der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht in Deutschland unterliegen. - Antrag vollständig und gut leserlich in lateinischer Druckschrift ausfüllen und zusammen mit den erforderlichen Nachweisen bei der Familienkasse einreichen. Beachten Sie bitte das Merkblatt Kindergeld. 1 Údaje o žádající osobě Angaben zur antragstellenden Person Adresa (ulice/náměstí, číslo mu, PSČ, místo bydliště, země) Anschrift (Straße/Platz, Hausnummer, PLZ, Wohnort, Wohnland) Identifikační číslo/číslo pojištění Kenn-Nummer/Versicherungsnummer na uvedené adrese bytem unter der angegeben Anschrift wohnhaft seit 2 Údaje o manželovi, resp. životním partrovi žádající osoby Angaben zum Ehegatte bzw. Lebenspartr der antragstellenden Person současné místo pobytu (ulice/náměstí, číslo mu, PSČ, místo bydliště, země) derzeitiger Aufenthaltsort (Straße/Platz, Hausnummer, PLZ, Wohnort, Wohnland) Identifikační číslo/číslo pojištění Kenn-Nummer/Versicherungsnummer 3 Žije dítě, pro které jste vyplnil/a přílohu Dítě, v zahraničí? Lebt ein Kind, für das Sie ei Anlage Kind ausgefüllt haben, im Ausland?, prosím vyplňte zde údaje ja, bitte hier Angaben machen in KG 51R-cz Stand Januar 2015 Země, kde se dítě zdržuje Land, in dem sich das Kind aufhält Od kdy žije dítě v uvedené zemi? Seit wann lebt das Kind im angegeben Land?

2 4 Dostával/a jste během posledních 5 let před páním žásti v Německu přídavky na děti? Haben Sie während der letzten 5 Jahre vor der Antragstellung in Deutschland Kindergeld erhalten? ja in Jestliže : Od které instituce? seit / von Číslo přídavku na dítě/rné číslo /identifikační číslo: Kindergeld-/Personal-/Kenn-Nummer: 5 Pobíral Váš manžel, resp. životní partr bo jiná osoba, ke které mají děti uvedené v příloze Dítě jako zletilé vztah, během posledních 5 let před páním žásti v Německu přídavky na děti? Hat Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartr er ei andere Person, zu der die in der Anlage Kind aufgeführten Kinder in eim Kindschaftsverhältnis stehen, während der letzten 5 Jahre vor der Antragstellung in Deutschland Kindergeld erhalten? Jestliže : K? Příjmení Od které instituce? seit / von Číslo přídavku na dítě/rné číslo /identifikační číslo: Kindergeld-/Personal-/Kenn-Nummer: 6 Pobíráte jedné či více institucí důch (důchy) bo jiné dávky sociálního zabezpečení? Erhalten Sie von eim er mehreren Trägern Rente(n) er Versorgungsbezüge? Jestliže : Odkud - která/é instituce? Von welcher/welchen Stelle(n)? Číslo pojištění (rné číslo/identifikační číslo/a): Versicherungs-(Personal-/Kenn-)Nummer(n): Zažádal/a jste si o důch? Haben Sie Rente beantragt? Jestliže : U které instituce? Bei welcher Stelle? Není ještě o nároku na dávky sociálního zabezpečení ple úředních či vojenských právních předpisů rozhnuto? Ist über ein Anspruch auf Versorgungsbezüge nach beamten- er soldatenrechtlichen Vorschriften noch nicht entschieden? Úřad, příslušný pro stvení Zuständige Festsetzungsstelle

3 7 Pobírá Vaše dítě, Váš manžel, resp. životní partr bo jiná osoba, ke které mají děti uvedené v příloze Dítě jako zletilé vztah, jedné instituce či více institucí důch(y) bo dávky sociálního zabezpečení? a) sirotčí důch z německého zákonného úrazového bo důchového pojištění? b) sirotčí důch ple německých úředních či vojenských právních předpisů? c) peněžní dávku pro děti (např. rinné dávky, dávky pro sirotky) z místa mimo Německo bo z mezistátního či nadstátního zařízení? Nebylo ještě o nároku na výše zmíněné dávky rozhnuto? Erhält Ihr Kind, Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartr er ei andere Person, zu der die in der Anlage Kind aufgeführten Kinder in eim Kindschaftsverhältnis stehen, von eim er mehreren Trägern Rente(n) er Versorgungsbezüge? Jestliže : K? Příjmení Odkud - která/é instituce? Von welcher/welchen Stelle(n)? Číslo pojištění (rné číslo/identifikační číslo/a): Versicherungs-(Personal-/Kenn-)Nummer(n): Prosím připojte výměr. Bitte Bescheid beifügen. Bylo zažádáno o důch? Wurde Rente beantragt? Jestliže : Kým? Příjmení Von wem? Name U které instituce? Bei welcher Stelle? Není ještě o nároku na dávky sociálního zabezpečení ple úředních či vojenských právních předpisů rozhnuto? Ist über ein Anspruch auf Versorgungsbezüge nach beamten- er soldatenrechtlichen Vorschriften noch nicht entschieden? Úřad, příslušný pro stvení Zuständige Festsetzungsstelle 8 Obdržel/a jste své žásti o důch, resp. začátku svého nároku na důch či dávky sociálního zabezpečení následující dávky: Haben Sie seit ihrem Rentenantrag bzw. seit Beginn Ihres Anspruchs auf Rente er Versorgungsbezüge folgende Leistungen erhalten: Waisenrente aus der deutschen gesetzlichen Unfall- er Rentenversicherung? Waisengeld nach deutschen beamten- er soldatenrechtlichen Vorschriften? ei Geldleistung für Kinder (z.b. Familienleistungen, Leistungen für Waisen) von eir Stelle außerhalb Deutschlands er von eir zwischen- er überstaatlichen Einrichtung? Wurde über den Anspruch auf ei der vorgenannten Leistungen noch nicht entschieden? Pokud byla jedna z výše jmenovaných dávek přiznána bo o nároku na ni ještě bylo rozhnuto: Wenn ei der vorgenannten Leistungen zuerkannt er über den Anspruch hierauf noch nicht entschieden wurde: Pro které dítě (jméno) Für welches Kind ( Na jakou bu Jaká dávka Welche Leistung Für welche Zeit von Měsíční částka Monatlicher Betrag Od které instituce Von welcher Stelle

4 9 Obdrželo Vaše dítě, Váš manžel, resp. životní partr bo jiná osoba, ke které mají děti uvedené v příloze Dítě jako zletilé vztah, Vaší žásti o důch, resp. začátku Vašeho nároku na důch bo dávky sociálního zabezpečení následující dávky: Hat Ihr Kind, Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartr er ei Person, zu der die in der Anlage Kind aufgeführten Kinder in eim Kindschaftsverhältnis stehen, seit Ihrem Rentenantrag bzw. seit Beginn Ihres Anspruchs auf Rente er Versorgungsbezüge folgende Leistungen erhalten: a) sirotčí důch z německého zákonného úrazového bo důchového pojištění? b) sirotčí důch ple německých úředních či vojenských právních předpisů? c) peněžní dávku pro děti (např. rinné dávky, dávky pro sirotky) z místa mimo Německo bo z mezistátního či nadstátního zařízení? Nebylo ještě o nároku na výše zmíněné dávky rozhnuto? Waisenrente aus der deutschen gesetzlichen Unfall- er Rentenversicherung? Waisengeld nach deutschen beamten- er soldatenrechtlichen Vorschriften? ei Geldleistung für Kinder (z.b. Familienleistungen, Leistungen für Waisen) von eir Stelle außerhalb Deutschlands er von eir zwischen- er überstaatlichen Einrichtung? Wurde über den Anspruch auf ei der vorgenannten Leistungen noch nicht entschieden? K o dávku zažádal, resp. k ji obdrží? Wer hat die Leistung beantragt bzw. wer erhält sie? Příjmení Name Pro které dítě (jméno) Für welches Kind ( Na jakou bu Jaká dávka Welche Leistung Für welche Zeit von Měsíční částka Monatlicher Betrag Od které instituce Von welcher Stelle Jste bo byl/a jste své žásti o důch, resp. začátku svého nároku na důch bo dávky sociálního zabezpečení Sind Sie er waren Sie seit Ihrem Rentenantrag bzw. seit Beginn Ihres Anspruchs auf Rente er Versorgungsbezüge a) samostatně výdělečně činný/á? unselbständig erwerbstätig? Jestliže, kde: ( a adresa zaměstnavatele) bei (Name und Anschrift des Arbeitgebers) : : pravidelná týdenní pracovní ba: Místo zaměstnání: Beschäftigungsort: b) samostatně výdělečně činný/á? selbständig erwerbstätig? Jestliže : jako als Název a adresa pniku: Name und Anschrift des Betriebes: : : pravidelná týdenní pracovní ba: Prosím připojte náležité klady (např. daňový výměr, Výkaz zisků a ztrát). Bitte geeigte Nachweise beifügen (z. B. Steuerbescheid, Gewinn- und Verlustrechnung).

5 Pokračování bu 10: Fortsetzung von Punkt 10: zaměstnsti? moci? mateřství? výchovy dětí? pracovního úrazu? 10.2 Jste bo byl/a jste v souvislosti s touto výdělečnou činností sociálně pojištěn/a? Sind Sie er waren Sie wegen dieser Erwerbstätigkeit sozialversichert? Jestliže, v které zemi? č. pojištění: Wenn ja, in welchem Land? Versicherungsnr.: Název pojistitele: Name des Versicherungsträgers: Pokud, sdělte prosím důvy: Wenn in, teilen Sie bitte Gründe hierfür mit: 10.3 Pobíral/a jste své žásti o důch, resp. začátku svého nároku na důch bo dávky sociálního zabezpečení peněžní dávku z důvu Erhielten Sie seit Ihrem Rentenantrag bzw. seit Beginn Ihres Anspruchs auf Rente er Versorgungsbezüge ei Geldleistung wegen Arbeitslosigkeit? Krankheit? Mutterschaft? Kindererziehung? Arbeitsunfall? Od kterého úřadu? Za jaké obbí? Für welchen Zeitraum? von Je bo byl Váš manžel, resp. životní partr bo jiná osoba, ke které mají děti uvedené v příloze Dítě jako zletilé vztah, Vaší žásti o důch, resp. začátku Vašeho nároku na důch či dávky sociálního zabezpečení Ist er war Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartr er ei andere Person, zu der die in der Anlage Kind aufgeführten Kinder in eim Kindschaftsverhältnis stehen, seit Ihrem Rentenantrag bzw. seit Beginn Ihres Anspruchs auf Rente er Versorgungsbezüge a) samostatně výdělečně činný/a? unselbständig erwerbstätig? Jestliže : K? Příjmení kde ( a adresa zaměstnavatele) bei (Name und Anschrift des Arbeitgebers) : pravidelná týdenní pracovní ba: : Místo zaměstnání: Beschäftigungsort: b) samostatně výdělečně činný/á? selbständig erwerbstätig? Jestliže : K? Příjmení výdělečně činný/á jako erwerbstätig als Název a adresa pniku: Name und Anschrift des Betriebes: : : pravidelná týdenní pracovní ba: Prosím připojte náležité klady (např. daňový výměr, Výkaz zisků a ztrát). Bitte geeigte Nachweise beifügen (z. B. Steuerbescheid, Gewinn- und Verlustrechnung).

6 Pokračování bu 11: Fortsetzung von Punkt 11: 11.2 Je/jsou bo byla/byly osoba/osoby v souvislosti s touto výdělečnou činností sociálně pojištěna/y? Ist/Sind er war(en) die genannte(n) Person(en) wegen dieser Erwerbstätigkeit sozialversichert? Jestliže, v které zemi? Wenn ja, in welchem Land? č. pojištění: Versicherungsnr.: Název pojistitele: Name des Versicherungsträgers: Pokud, sdělte prosím důvy: Wenn in, teilen Sie bitte Gründe hierfür mit: 11.3 Pobíral/a Váš manžel, resp. životní partr či jiná osoba, ke které mají děti uvedené v příloze Dítě jako zletilé vztah, Vaší žásti o důch, resp. začátku Vašeho nároku na důch bo dávky sociálního zabezpečení peněžní dávku z důvu Erhielt Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartr er ei andere Person, zu der die in der Anlage Kind aufgeführten Kinder in eim Kindschaftsverhältnis stehen, seit Ihrem Rentenantrag bzw. seit Beginn Ihres Anspruchs auf Rente er Versorgungsbezüge ei Geldleistung wegen zaměstnsti? Arbeitslosigkeit? moci? Krankheit? mateřství? Mutterschaft? výchovy dětí? Kindererziehung? pracovního úrazu? Arbeitsunfall? Jestliže : K? Příjmení Od které instituce? Za jaké obbí? Für welchen Zeitraum? Von (Datum) (Datum) (Vlastnoruční ppis žadatele) (Eigenhändige Unterschrift der antragstellenden Person)

Příp. rodné jmého a jméno z dřívějšího manželství Jméno Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Příp. rodné jmého a jméno z dřívějšího manželství Jméno Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Přídavky na děti č. Daňové identifikační číslo žadatele v Německu Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland Kindergeld-Nr. Familienkasse Žádost o přídavky na děti Připojte prosím Přílohu Dítě

Více

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Více

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Více

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd Am Alten Viehmarkt 2, 84028 Landshut Postanschrift: 84024 Landshut Telefon 0871 81-0, Telefax 0871 81-2150 Bürgertelefon 0800 1000 48015 service@drv-bayernsued.de

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News!

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News! Mai 2009 Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Přinášíme Vám novinky ze světa daní, účetnictví a práva. V první části budeme pokračovat v nejvýraznějších změnách, které se

Více

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce

Více

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Živnostenské úřady se s účinností od 1. srpna 2006 stávají správními úřady, u nichž bude možné učinit oznámení,

Více

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti.

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. 2.2. Informace o cestovním plnění Cestovní kancelář je povinna

Více

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELSKÉ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují smluvní vztah mezi dodavatelem a společností HF- Czechforge s.r.o., se sídlem

Více

ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO

ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA BANKOVNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ÚČET 1. Úloha Slovní zásoba a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz 1/2 bodu). 1) das erste

Více

ERGO pojišťovna, a.s. Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 eingetragen im durch das Stadtgericht in Prag geführten Handelsregister Abschnitt B, Einlage 2740 SATZUNG DER GESELLSCHAFT A. GRUNDBESTIMMUNGEN

Více

Výroční zpráva. Jahresbericht

Výroční zpráva. Jahresbericht Výroční zpráva Jahresbericht 2010 Obsah Inhalt Úvod 3 Rozvaha ke dni 31.12.2010 9 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 17 Příloha k účetní závěrce 21 Organizační uspořádání společnosti 22 Obecné informace

Více

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře 1. Uzavření cestovní smlouvy 1.1. S Vaším přihlášením k cestě na základě našich vypsaných údajů nám

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SICKNESS INSURANCE

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SICKNESS INSURANCE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Sociální

Více

Technika v pohybu. Katalog

Technika v pohybu. Katalog Technika v pohybu TECHNIKA DIE V BEWEGT POHYBU DREH- UND OKENNÍ DK-BESCHLÄGE KOVÁNÍ Katalog Legende Legenda 0Legende Nur Pouze für pro Holzfenster dřevěná okna Verpackungseinheit Balící množství Nur Pouze

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD HANDELSKORRESPONDENZ - OBCHODNÍ KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPIS VZOR Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD Firma SLADKÁ SASANKA, s.r.o. Jarní 200/2 140 00 Praha 4 TSCHECHISCHE

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb Společnost MBtech Bohemia s.r.o., dále jen MBB, nabízí vývojové a poradenské služby ve všech fázích procesu výroby automobilů,

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu Společnost MBtech Bohemia s.r.o., dále jen MBB, nabízí vývojové a poradenské služby ve všech fázích procesu výroby automobilů,

Více

Výroční zpráva. Jahresbericht

Výroční zpráva. Jahresbericht Výroční zpráva Jahresbericht 2011 Obsah Inhalt Úvod 3 Rozvaha ke dni 31.12.2011 9 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 17 Příloha k účetní závěrce 21 Organizační uspořádání společnosti 22 Obecné informace

Více

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Výroční zpráva 2001 Jahresbericht 2001 Obsah Inhalt 4 6 7 8 11 12 13 15 16 19 22 23 24 II III IV VIII X XII XXIV Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Profil Raiffeisen stavební

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

Jak postupovat při poškození vozidla Wie geht man bei einem KFZ-Versicherungsschaden / Unfall vor How to Act During an Insured Accident

Jak postupovat při poškození vozidla Wie geht man bei einem KFZ-Versicherungsschaden / Unfall vor How to Act During an Insured Accident Jak postupovat při poškození vozidla Wie geht man bei einem KFZ-Versicherungsschaden / Unfall vor How to Act During an Insured Accident Jak postupovat při poškození vozidla Důležité po nehodě: 1. Nechte

Více

Steuerliche Neuigkeiten für 2015. Sehr geehrte Geschäftsfreunde,

Steuerliche Neuigkeiten für 2015. Sehr geehrte Geschäftsfreunde, TAX INFO 2014/2 Newsletter for the Czech Republic Ing. Libor Kadlec Ing. Radko Matyáš Ing. Alžběta Pokorná Daňové novinky pro rok 2015 Vážení klienti, počátkem nového roku 2015 vejde v účinnost opět ne

Více

Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice

Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice Studijní texty a pracovní listy Zuzana Šafránková Kateřina Špilháčková 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání

Více

Marie Vytlačilová 1943 / 1944. Terezín, Malá pevnost / Theresienstadt, Kleine Festung + Ženský koncentrační tábor Ravensbrück

Marie Vytlačilová 1943 / 1944. Terezín, Malá pevnost / Theresienstadt, Kleine Festung + Ženský koncentrační tábor Ravensbrück Häftling Nr. 26851 aneb Dopisy z pekla Marie Vytlačilová 1943 / 1944 Terezín, Malá pevnost / Theresienstadt, Kleine Festung + Ženský koncentrační tábor Ravensbrück Frauen Konzentrationslager Ravensbrück

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více