NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD"

Transkript

1 NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Lanškrouna na svém zasedání dne usnesením č.132/2011, vydala na základě ustanovení 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), a v souladu s ustanovením 11, odst. 1 a 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek I Účel nařízení města Pro nabídku, prodej zboží (dále jen prodej) a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním souhlasem, kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1 tržní řád vymezuje: a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržiště a jejich rozdělení b) stanovenou kapacitu a přiměřenou vybavenost tržišť c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu 1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 1

2 Článek II Vymezení pojmů Pro účely tohoto nařízení města se rozumí: a) tržnicí - uzavíratelný objekt, mající charakter stavby podle stavebního zákona 2 a určeným pro prodej zboží a poskytování služeb na jednotlivých prodejních místech, pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám, nebo provozovaných vlastníkem. Je vybaven prodejními zařízeními. Tento prostor je veřejně přístupný pouze v provozní době. b) tržištěm - vymezený prostor, kde dochází celoročně a soustavně k prodeji zboží a poskytování služeb na jednotlivých prodejních místech, pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám nebo provozovaných vlastníkem. Je vybaven prodejními zařízeními ze strany provozovatele nebo zařízeními umístěnými prodejci. Tento prostor je trvale veřejně přístupný. c) tržním místem veřejně přístupné prostranství, umístěné mimo tržiště, na němž je povolen prodej zboží nebo poskytování služeb d) předsunutým prodejním místem místo pro prodej zboží nebo poskytování služeb na prodejních zařízeních ve stejném sortimentu zboží jako v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním souhlasem, kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 3, se kterou předsunuté prodejní místo funkčně souvisí (vč. tzv. předzahrádek). Předsunuté prodejní místo je zřizováno v těsné blízkosti přímo před vlastní provozovnou a musí mít stejného provozovatele. e) prodejním místem vymezené místo na tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech, na kterém se prodává zboží a poskytují služby z odpovídajícího prodejního zařízení z hlediska platných hygienických 4, požárních a bezpečnostních předpisů, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačních souhlasem, kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 5 2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 3 viz poznámka č. 2 4 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny 5 viz poznámka č. 2 2

3 f) prodejním zařízením - stánek, prodejní pult, stolek, přívěsný vozík či jiné obdobné zařízení - movitá věc, jestliže jejím umístěním na veřejném prostranství dojde ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství. g) kapacitou tržiště počet prodejních míst v rámci příslušného tržiště provozovatelem: fyzická osoba s oprávněním podnikat nebo právnická osoba, která zajišťuje provoz tržnice, nebo tržiště na základě příslušného živnostenského oprávnění fyzická osoba s oprávněním podnikat nebo právnická osoba, která na vlastním pozemku provozuje tržnici, nebo tržiště a má určenou osobu jako zodpovědného správce, která se o provoz tržnice, nebo tržiště stará h) prodejcem: osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu občan nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby na základě dokladu o vlastnictví nebo pronájmu zemědělské půdy. i) příležitostným prodejem - povoluje se pouze v omezeném časovém rozsahu, a to zejména: u příležitosti svátků (vánoce, velikonoce) s povolením odpovídajícího sortimentu, u příležitosti pořádání zvláštních akcí (sportovní a kulturní podniky, slavnosti, různá shromáždění, veřejně prospěšných osvětových akcí apod.). j) pochůzkovým prodejem prodej zboží či poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo 3

4 přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává či služby poskytuje, se přemísťuje nebo postává na místě. k) podomním obchodem podomní prodej zboží, poskytování služeb, případně i jen nabídka obojího, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů l) noční dobou pro účely tohoto nařízení se jedná o čas od hod. do 6.00 hod. následujícího dne Článek III Působnost nařízení města Tržní řád je závazný pro celé území města Lanškrouna, včetně místních částí, bez ohledu na to, zda jsou tržnice, tržiště, tržní místa a předsunutá prodejní místa umístěna na pozemcích ve vlastnictví města nebo jiné právnické či fyzické osoby. ČÁST DRUHÁ Článek IV Místa pro prodej a poskytování služeb 1. Tržní místo v majetku města Lanškrouna lze provozovat pouze se souhlasem a po uhrazení místního poplatku, správci poplatku za užívání veřejného prostranství, odboru dopravy a silničního hospodářství, a to pouze na místech stanovených v příloze č Předsunutá prodejní místa, vč. tzv. předzahrádek, lze provozovat pouze na základě povolení rady města. Článek V Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti 1. Prodej na tržnici a tržišti je možný pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele, příp. správce tržnice, nebo tržiště. 2. O kapacitě tržnic, tržišť a tržních míst rozhoduje provozovatel. Při své úvaze přihlíží zejména k velikosti prodejních zařízení, bezpečnosti 4

5 účastníků (únikové koridory), bezpečnosti silničního provozu přilehlých komunikací atd. 3. Přiměřeným vybavením jednotlivých tržnic, tržišť, tržních míst a předsunutých forem prodeje se rozumí existence odpovídajícího prodejního zařízení, dále pak dostatečné množství nádob na odpadky. U předsunutých forem prodeje lze používat pouze zařízení odpovídající, jak povaze poskytovaných služeb, tak velikosti prodejního místa. 4. Tržnice, tržiště, tržní místa a předsunuté formy prodeje musí být dle charakteru prodávaného zboží nebo poskytované služby dále vybavena takto: a) u potravin 6 zařízeními požadovanými zvláštními předpisy 7, b) u ovoce, zeleniny a dalšího zboží musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení, popřípadě na ně navazující podložky tak, aby toto zboží nebylo uloženo přímo na zemi, c) u oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem pro jejich vyzkoušení, d) u obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě a lžící na boty, 5. Tržnice, tržiště, tržní místa a předsunuté formy prodeje musí být vybavena takovým osvětlením, které umožní spotřebiteli prohlédnout prodávané zboží, přečíst návod ke spotřebě a označení prodejních zařízení podle zvláštních předpisů 8. 6 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 7 Vyhláška č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění vyhlášky č. 639/2004 Sb odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 5

6 Článek VI Doba prodeje a poskytování služeb 1. Tržnice, tržiště, tržní místa a předsunuté formy prodeje mohou být provozovány po dobu celého roku s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb. 2. Provoz na tržnicích, tržištích a tržních místech je povolen pouze mimo noční dobu. 3. Na předsunutých prodejních místech je doba prodeje, nebo poskytování služeb v souladu s provozní dobou dané provozovny. 4. Provozovatel může rozhodnout o omezení provozní doby nebo uzavření tržnice, tržiště či tržního místa. O této skutečnosti je povinen informovat město Lanškroun a veřejnost. Článek VII Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se nařízení nevztahuje Toto nařízení se v souladu s ust. 18 odst. 3 živnostenského zákona nevztahuje na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem 9, na prodej tisku prostřednictvím kamelotů, na prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání. Článek VIII Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb V souladu s ust. 18 odst. 3 živnostenského zákona jsou tyto druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu na území města Lanškrouna zakázány: a) Pochůzkový prodej je v územním obvodu města Lanškroun zakázán vyjma charitativních akcí. b) Podomní prodej je zakázán bez výjimky. c) Nabízení pornografického zboží a pornografického tisku je zakázáno, s výjimkou případů, kdy je tento tisk nabízen v zatavené 9 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 6

7 folii, a obal tohoto zboží upravený tak, aby byl viditelný pouze název tiskoviny či název zboží. d) Na tržišti a na tržním místě je zakázán prodej tabákových výrobků, zbraní a střeliva, pyrotechnických předmětů třídy nebezpečnosti I., II., III., a výbušných předmětů IV a podtřídy T2 10. ČÁST TŘETÍ Článek IX Pravidla k zajištění řádného provozu Pravidla, která musí dodržet prodejce při prodeji zboží a poskytování služeb na tržnicích, tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech: 1. Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržnicích, tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech se všichni zúčastnění prodejci řídí platnými obecně závaznými právními předpisy souvisejícími s jejich činností, provozním řádem tržiště a dále jsou povinni: a) zajistit, aby prodejní místo bylo viditelně označeno obchodní firmou nebo jménem a příjmením fyzické osoby, IČ, místem podnikání nebo sídlem a jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, b) zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelů byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka, c) u sebe musí mít příslušné rozhodnutí o povolení prodeje nebo doklad o zaplacení prodejního místa a příslušné oprávnění k prodeji, d) dbát na to, aby nebylo zboží odkládáno do přilehlých ploch zeleně, ani přes tyto plochy navážet nebo jinak dopravovat zboží, e) po skončení prodeje odstranit prodejní zařízení, s výjimkou míst, kde je povoleno jejich trvalé umístění, 10 vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 7

8 f) při prodeji potravinářských a zemědělských produktů dodržovat všechny platné hygienické, veterinární a ostatní předpisy, týkající se tohoto prodeje, g) dodržovat obecně platné předpisy týkající se přepravy, skladování a prodeje nabízeného zboží, h) dodržovat pravidla hygieny a na prodejních místech udržovat prodejní zařízení a jeho bezprostřední okolí v čistotě průběžným úklidem a odstraňováním odpadu a obalů na určené místo, i) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy potravinářského zboží navzájem nevhodně neovlivňovaly, musí být chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými povětrnostními vlivy, j) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody před nabízením k prodeji očistit od hrubých nečistot, k) prodejní sortiment ukládat pouze na prodejních zařízeních a nikoliv skladovat v okolí stánku; sortiment ukládat tak, aby nebránil provozu, l) prodejní zařízení umístit tak, aby byl okolo nich dostatečně volný průchod, m) neparkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž je dopravováno zboží, na místě prodeje, pouze v prostoru k tomu určeném dopravním značením, n) při zásobování tržiště motorovými vozidly musí být respektovány obecné právní předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržnic, tržišť, tržního místa a předsunutého prodejního místa k zajištění jejich řádného provozu: 1. Provozovatel tržnice, nebo tržiště řídí, organizuje a kontroluje provoz těchto zařízení a zodpovídá za jejich správný chod v souladu s podmínkami určenými tímto nařízením a ostatními právními předpisy, které se vztahují na zajištění řádného provozu trhů. 2. Provozovatel je oprávněn určit si na tržnici, nebo tržišti svého správce, který pomáhá provozovateli řídit, organizovat a kontrolovat jejich provoz na základě smlouvy s provozovatelem. 3. Provozovatel je povinen zpracovat provozní řád tržnice, nebo tržiště, řádně jej vyvěsit na viditelném a přístupném místě. Provozní řád musí obsahovat: název a sídlo provozovatele, název a sídlo pověřeného správce tržnice, nebo tržiště, způsob obsazování jednotlivých 8

9 prodejních míst, podmínky prodeje, sortiment prodávaného zboží a poskytovaných služeb, povinnosti prodejců, dodržování čistoty a pořádku. Provozní řád tržnice podléhá vyjádření Odboru obecního živnostenského úřadu Lanškroun. Provozovatel je dále povinen: a) určit prodejcům na základě jejich žádosti konkrétní prodejní místa dle kapacity, b) zajistit, aby prodávající zabíral pouze plochu vymezenou příslušným prodejním místem a neblokoval jiné prodejní místo, c) přidělovat prodejní místa pouze prodejcům splňujícím náležitosti dle čl. II, písm. i) tohoto nařízení, d) vést na tržnici a trhu řádnou evidenci prodejců včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží, tuto evidenci ukládat nejméně po dobu 1 roku, e) dbát na úpravu tržnice, tržiště, trhu tak, aby celkový jejich vzhled působil uspořádaně a přehledně, f) udržovat průchozí vnitřní komunikace v bezpečném stavu pravidelným úklidem, v zimě úklidem sněhu a posypem, g) zajistit dostatečnou průchodnost mezi řadami prodejních zařízení tak, aby šíře průchodu byla minimálně 2,5 m. ČÁST ČTVRTÁ Článek X Dozor a kontrolní orgány Kontrolní činnost na tržnicích, tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech jsou oprávněni provádět pověření pracovníci městského úřadu Lanškroun a strážníci městské policie. Článek XI Sankce za porušení ustanovení nařízení města Poruší-li podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může jim obec podle 9

10 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uložit pokutu do výše ,- Kč. Poruší-li toto nařízení fyzická osoba nepodnikající, může ji obec podle 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, uložit pokutu do výše Kč ,-. Článek XII Závěrečná ustanovení 1. Užívání pozemků ve vlastnictví Města Lanškrouna za účelem prodeje zboží a poskytování služeb na tržištích a tržních místech stanoví Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 2. Zrušuje se Nařízení města Lanškroun č. 4/2007 ze dne , tržní řád. Článek XIII Účinnost Toto nařízení města Lanškrouna nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení. Mgr. Stanislava Švarcová starostka města Lanškroun Roman Krajči místostarosta města Lanškroun 10

11 Příloha č. 1 Vymezení tržních míst Tržní místa pro trvalý prodej Provozovatel město Lanškroun Pivovarské náměstí 8 míst Ulice 5. Května, plocha po bývalé městské tržnici 20 míst Tržní místa pro příležitostný prodej Provozovatel město Lanškroun Nám. J. M. Marků Nám. A. Jiráska Zámecké nádvoří Pivovarské náměstí Ulice 5. Května, plocha po bývalé městské tržnici 12 míst 10 míst 10 míst 30 míst 50 míst 11