Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem"

Transkript

1 Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Vysoká škola (dále jen VŠ ): Vysoké učení technické v Brně Fakulta / vysokoškolský ústav (dále jen součást 1 ): chemická Navrhovaný obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí Obor habilitačního řízení 2 : ano Obor řízení ke jmenování profesorem 2 : ano Návrh doporučen vědeckou radou VŠ / vědeckou radou součásti / dne: / Název doktorského studijního programu / programů a jeho oboru/oborů, na který/které navazuje navrhovaný obor habilitace nebo obor ke jmenování profesorem: Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chemie životního prostředí Rozhodnutí MŠMT o udělení / prodloužení platnosti akreditace příslušného doktorského studijního programu 3 ze dne: č.j.: 3 063/ /1 platnost 4 : ze dne: žádost č.j.: platnost 5 : Informace o počtu studentů v příslušném doktorském studijním programu (dále jen DSP ) 6 : Celkový počet studentů Počet absolventů DSP 7 Počet neúspěšných studentů 8 Počet stávajících studentů DSP za poslední 4 ak. roky za poslední 4 ak. roky za poslední 4 ak. roky DSP Názvy dalších oborů habilitace nebo oborů ke jmenování profesorem, které navazují na výše uvedený DSP: Název habilitačního nebo jmenovacího oboru Hab. / prof. Platnost akreditace 9 Chemie a technologie ochrany životního prostředí Počet uskutečněných habilitačních řízení a počet uskutečněných řízení ke jmenování profesorem a úspěšnost těchto řízení v navrhovaném oboru na VŠ nebo na její součásti v posledních čtyřech akademických letech: rok prof. habil. prof. habil. prof. habil. prof. habil. počet na VŠ nebo součásti celkem z toho úspěšných z toho úspěšných / neúspěšných z jiné VŠ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Informace o pracovišti 10, kde probíhá nebo je požadováno habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem 1 Fakulta nebo vysokoškolský ústav, kde bude habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem probíhat. V případě, že řízení bude probíhat pouze na VŠ se údaje o součásti nevyplňují a vyplňují se pouze údaje o VŠ a pracovišti. V případě, že řízení bude probíhat na součásti, nevyplňují se údaje o VŠ (kromě jejího názvu). 2 Nehodící se škrtnou. 3 Pokud se studijní program dělí na studijní obory, rozumí se příslušný studijní obor studijního programu. 4 Uvést dobu, na kterou byla akreditace (prodloužení doby platnosti) udělena podle zákona č. 111/1998 Sb. 5 Uvést dobu, na kterou byla akreditace (prodloužení doby platnosti) udělena podle zákona č. 111/1998 Sb. 6 Pokud se studijní program dělí na studijní obory, rozumí se příslušný studijní obor studijního programu. 7 Počet studentů, kteří absolvovali studium státní doktorskou zkouškou a obhájením disertační práce. 8 Počet studentů, kteří studia zanechali nebo jejichž obhajoba disertační práce byla neúspěšná. 9 Termín platnosti akreditace; u nově žádaných oborů vypsat Žádost ; v případě více oborů, rozšířit tabulku

2 Počet akademických pracovníků 11 s akademickým titulem nebo vědeckou hodností 12 : titul/hodnost prof. doc. odb. as. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. na pracovišti Přehled grantů a dalších tvůrčích výstupů a aktivit VŠ nebo její součásti v daném oboru 13 za poslední čtyři akademické nebo kalendářní roky: Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a Zdroj 15 další tvůrčí činnost v oboru 14 Zavedení nových postupů pro monitorování xenobiotik ve vodách vypouštěných z vybraných čistíren odpadních vod ve městě Brně (Introduction of novel approaches to monitoring of xenobiotics in effluents from selected waste waters treatment plants in Brno city). Projekt COST 636, MŠMZ ČR Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Studium vlivu požárů a použité techniky na stav složek životního prostředí. Projekt KONTAKT, MŠMT ČR Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Multifunkční heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů; výzkumný záměr. Dílčí úkol DC-03: Interakce mezi připravenými polymery a složkami životního prostředí. Výzkumný záměr MŠMT ČR Řešitel dílčího úkolu projektu: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Hmotnostně spektrometrický a elektroforetický výzkum klastrových sloučenin boru GAAV ČR Hlavní řešitel projektu: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Výzkum interakcí klastrových sloučenin boru s běžnými složkami a speciálními aditivy elektroforetických systémů GAAV ČR Hlavní řešitel projektu: Ing. Hana Horáková, Ph.D. Vizualizace solárních energetických systémů Projekt vypsaný Jihomoravským krajem Hlavní řešitel projektu: Ing. Josef Kotlík, CSc. MCHEM Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Program TEMPUS IV Koordinátor za VUT: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Environmentální a toxikologické vzdělávání pro pedagogické pracovníky Projekt OPVK Hlavní manažer projektu: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Období A A C B B C C C podpis rektora 10 Pracoviště nebo více pracovišť, kde se uskutečňuje doktorský studijní program, v jehož rámci se na vysoké škole nebo její součásti vyučuje obor habilitace nebo jmenování nebo alespoň jeho podstatná část. 11 Akademický pracovník, který je na VŠ nebo na součásti VŠ v pracovním poměru s min. rozsahem 0,5. 12 Počty DrSc., CSc., Dr., Ph.D. nebo Th.D. se vztahují na prof., doc. a odborné asistenty uvedené v této tabulce. 13 Údaje o grantech zaměřených na navrhovaný obor habilitačního nebo jmenovacího řízení; nejedná se o běžnou publikační činnost, patenty a další tvůrčí činnost jednotlivců, ta je uvedena v přiložených C.V. 14 V případě, že jde o granty řešené ve spolupráci, uvádějí se nejvýznamnější spoluřešitelé (max. 2). 15 U grantů uvést: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR nebo GAAV, C=rezortní ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která výzkumný projekt financovala.

3 Příloha 1 Seznam členů vědecké rady Fakulty chemické VUT v Brně Období Předseda vědecké rady prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. Interní členové prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. doc. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. doc. Ing. Peter Šimko, DrSc. prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. doc. Ing. Michal Veselý, CSc. doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D. prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. Externí členové prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. Fakulta chemické a potravinářské technologie, Slovenská technická univerzita v Bratislavě prof. Ing. Petr Dostál, CSc. Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc. Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně prof. Ing. Marek Liška, DrSc. Trenčianská univerzita A. Dubčeka v Trenčíně prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Fakulta chemicko technologická, Univerzita Pardubice prof. Ing. Jan Roda, CSc. Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Ústav anorganické chemie, Slovenská akademie věd prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. Fakulta chemické a potravinářské technologie, Slovenská technická univerzita v Bratislavě prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně

4 Absolventi DSP studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí na Fakultě chemické VUT v Brně od roku 2008: (tučně jsou zvýrazněni jako školitelé pracovníci, kteří pracují v současnosti na našem ústavu) 1. Ing. Daniela Mácová, Ph.D.; školitel doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. Ing. Jana Victoria Martincová, PhD., roz. Brtníková; školitel doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 3. Ing. Michaela Gregušová, Ph.D.; školitel doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. 4. Ing. Jana Trávníčková, Ph.D.; školitel doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. 5. Ing. Pavel Krejčí, Ph.D.; školitel doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. 6. RNDr. Zuzana Furdíková, Ph.D.; školitelka doc. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. 7. Ing. Vladěna Kovaříková, Ph.D.; školitelka doc. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. 8. Ing. Roman Szkandera, Ph.D.; školitelka doc. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. 9. Ing. Ladislav Bartoš, Ph.D.; školitel doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 10. Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.; školitel prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. 11. Ing. Věra Hezinová, Ph.D.; školitel Ing. Karel Klepárník, CSc.; školitel specialista doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 12. Ing. Martina Lízalová (roz. Podborská), Ph.D.; školitel doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc.; školitel specialista doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 13. Ing. Martina Čarnecká, Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 14. Ing. Andrea Halienová, Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 15. Ing. Jana Hrdličková, Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 16. Ing. Renata Mikulíková, Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 17. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 18. Ing. Jitka Kubešová (prov. Melounová), Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 19. Ing. Tereza Starečková (roz. Dvořáková), Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 20. Ing. Šimon Vojta, PhD.; školitel: prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. 21. Ing. Kristýna Urbánková, PhD.; školitel: prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. 22. Ing. Martin Moos, Ph.D.; školitel: prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. 23. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.; školitel doc. Ing. Zdeněk Šimek, CSc. 24. Ing. Radim Lána, PhD.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 25. Ing. Ludmila Mravcová (roz. Nová), Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 26. Ing. Lucie Vydrová, Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 27. Ing. Hana Lisá (roz. Vítečková), Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 28. Ing. Zuzana Měřínská (roz. Klímová), Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 29. Ing. Zuzana Pavlitová Letková (roz. Letková), Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 30. Ing. Lukáš Čapka, Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 31. Ing. Martin Hroch, Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 32. Ing. Petr Lacina, Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 33. Ing. Petra Dvořáková, (roz. Ženatová), Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 34. Ing. Kamil Křůmal, Ph.D.; školitel: Ing. Zbyněk Večeřa, CSc.

5 Seznam profesorů a docentů v současnosti působících na našem ústavu: 1. doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 3. doc. Ing. Juraj Kizlink, CSc. 4. prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. 5. prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

6 Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Vzdělání: Ing. Technická analytická a fyzikální chemie, VŠCHT Pardubice CSc. Analytická chemie, VŠCHT Pardubice Doc. Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Zaměstnání: Brněnské papírny, závod Šlapanice, výrobní asistent Ústřední ústav geologický (od r Český geologický ústav, od r Česká geologická služba), pobočka Brno, odborný pracovník v laboratoři plynové chromatografie tamtéž, vedoucí laboratoře plynové chromatografie Katedra ochrany a tvorby životního prostředí, UJEP Brno, samostatný odborný pracovník specialista Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie, Masarykova universita, Brno, odborný asistent Ústav analytické chemie AVČR Brno, samostatný vědecký pracovník dosud Fakulta chemická VUT v Brně, odborný asistent, docent dosud Fakulta chemická VUT v Brně, ředitel Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí Odborné zaměření: Analýza organických polutantů v životním prostředí pomocí GC/MS n a HPLC/MS n Hmotnostní spektrometrie vysokomolekulárních látek (MALDI-TOF MS) Pasivní vzorkování persistentních organických polutantů v životním prostředí Výuka: V bakalářském a magisterském studiu se podílí na výuce v následujících předmětech: Analytická chemie I (od r garant) Analytická chemie II (od r garant a přednášející) Analytické metody technické praxe (od r garant a přednášející) Instrumentální a strukturní analýza (od r garant a přednášející) Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy (od r garant, vyučující 2 úloh) Zpracování experimentálních dat (od r dosud, garant) Chromatografie (od r garant a přednášející) Chromatography (od r garant a přednášející) Hmotnostní spektrometrie (od r garant a přednášející) Mass Spectrometry (od r garant a přednášející) Environmentální modelování (od r garant a přednášející) V doktorandském studiu je v současnosti garantem předmětů: Stopová a ultrastopová analýza organických polutantů (2007 dosud) Technologie nakládání s odpady I (2010 dosud) Vedení závěrečných prací na FCH: Vedení úspěšně obhájených 20 diplomových prací Vedení úspěšně obhájených 14 bakalářských prací Vedení úspěšně obhájených 2 disertačních prací Řešené projekty: GAČR 205/98/1265 Nové typy organických polutantů v životním prostředí České republiky ( ) hlavní řešitel

7 GAČR 205/01/0836 Vzorkování organických polutantů pomocí SPMDs ( ) hlavní řešitel GA AV ČR A Analýza látek organického původu pomocí netradičních spojení separačních metod s hmotnostní spektrometrií ( ) hlavní řešitel IAA Hmotnostně spektrometrický a elektroforetický výzkum klastrových sloučenin boru ( ) hlavní řešitel FRVŠ 2655/2009 Zavedení techniky vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí do výuky (tematický okruh Aa, hlavní řešitel) FRVŠ 3008/2011 Modernizace studentské laboratoře separačních metod (tématický okruh Aa spoluřešitel) Spoluřešitel 7 projektů FRVŠ tematického okruhu G4 Spoluřešitel a koordinátor za VUT - projekt MCHEM Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes - program TEMPUS IV (hlavní řešitel Prof. Steven Leharne, University of Greenwich at Medway, Kent, ME4 4TB, England, UK). Zahraniční pobyty: Rakousko, ÖMV (1 týden) USA, University of Tennessee, Knoxville (1 měsíc) Finsko, University of Jyväskylä (2 týdny) Finsko, University of Jyväskylä (1 týden) Členství ve vědeckých organizacích, institucích a v radách Česká společnost chemická (člen) Česká společnost pro jakost (člen) Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (od r. 2005: Člen hlavního výboru) European Association Chemistry and the Environment (1999-dosud: člen vědecké rady) Člen VR FCH VUT v Brně Člen oborové komise studijního oboru Chemie životního prostředí, Fakulta přírodovědecká MU v Brně - od roku 2007 Člen komise pro Státní doktorské zkoušky RECETOX MU Brno Člen komise pro Státní závěrečné zkoušky v oboru Analytická chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolupráce s tuzemskými organizacemi Přírodovědecká fakulta MU (Ústav chemie, RECETOX) Přírodovědecká fakulta University Palackého Olomouc (Katedra analytické chemie) Fakulta chemicko-technologická, Universita Pardubice (Katedra analytické chemie; Ústav environmentálního a chemického inženýrství, oddělení Ochrana životního prostředí) VŠCHT Praha, Ústav chemie a analýzy potravin a Ústav Státní zdravotní ústav Praha, Centrum hygieny potravních řetězců Veterinární a farmaceutická universita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie Sladařský ústav Brno Ústav analytické chemie AVČR Brno Česká geologická služba Výzkumný ústav vodohospodářský Spolupráce se zahraničními organizacemi Environmental Research Institute, University of Highlands and Islands, Thurso, Scotland, UK University of Koblenz-Landau, Campus Landau, Faculty 7, Natural and Environmental Sciences, Germany University of Greenwich at Medway, School of Science, UK RWTH University, Aachen, Germany Universitat de Girona, Campus de Montilivi, Spain

8 University of Nova Gorica, Laboratory for Environmental Research, Slovenia Moscow State University, Department of Organic Chemistry, Russia University of Belgrade, Department of Chemistry, Belgrade, Serbia University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Serbia University of Niš, Faculty of Science and Mathematics, Serbia University of Kragujevac, Faculty of Science, Serbia Členství v redakčních radách odborných časopisů: Environmental Chemistry Letters (Springer) Associated Editor Reviewer pro odborné časopisy: Analytical and Bioanalytical Chemistry Journal of Chromatography Journal of Separation Science Archives of Environmental Contamination and Toxicology Tetrahedron Environmental Chemistry Letters Publikační aktivita: 31 článků ve vědeckých časopisech 27 publikací v neimpaktovaných časopisech 6 příspěvků do monografií 102 přednášek na konferencích a seminářích 50 plakátových sdělení na konferencích 45 technických a výzkumných zpráv Vybrané publikace: Čáslavský J., Kotlaříková P.: High-molecular-weight polycyclic aromatic hydrocarbons in the area and vicinity of the DEZA chemical plant, Czech Republic. Polycyclic Arom. Compounds, Vol. 23, No. 3, pp Čáslavský, J., Kotlaříková, P., Benešová, K.: Sampling of airborne polycyclic aromatic hydrocarbons with semipermeable membrane devices. Environmental Chem. Letters, 2004, Vol. 2, No. 1, pp Čáslavský J., Kotlaříková P.: Analysis of high-molecular-weight polycyclic aromatic hydrocarbons by laser desorption-ionisation/time-of flight mass spectrometry and liquidchromatography/atmospheric pressure chemical ionisation mass spectrometry. In:Environmental Chemistry: Green Chemistry and Pollutants in Ecosystems, E. Lichtfouse, J.Schwarzbauer (Eds), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, str Čáslavský, J., Benešová, K., Kotlaříková, P. Application of semipermeable membrane devices for sampling of polyaromates from soils. 3rd Meeting on Chemistry & Life, Chem. Listy, (S). p. s71 - s73 Řehůřková I., Slavík J., Běláková S., Čáslavský J., Janoušková E., Krbůšková M., Ruprich J.: The determination of acrylamide in foodstuffs of food basket of Czech population by GC-MS. 3rd Meeting on Chemistry & Life, Chem. Listy, (S). p. s304-s306 Mikulášek L., Grüner B., Danila C., Boehmer V., Čáslavský J., Selucký P.: Synergistic effect of ligating and ionic functions, prearranged on a calix[4]arene. Chemical Communications, 2006(38). p Pól J., Varaďová Ostrá E., Karásek P., Roth M., Benešová K., Kotlaříková P., Čáslavský J.: Comparison of two different solvents employed for pressurised fluid extraction of stevioside from Stevia rebaudiana: methanol versus water. Analytical and Bioanalytical Chemistry 388 (2007) Mikulášek L., Grőner B., Dordea C., Rudzevich V., Bıhmer V., Haddaoui J., Hubscher-Bruder V., Arnaud- Neu F., Čáslavský J. and Selucký P., tert-butyl-calix[4]arenes substituted at the narrow rim with kobalt

9 Bis(dicarbollide)(I-) and CMPO groups - New and efficient extractants for lanthanides and actinides, Eur. J. Org. Chem., 2007(28), Plešek J., Grőner B., Macháček J., Císařová I., Čáslavský J., 8-Dioxane ferra(iii) bis(dicarbollide): a paramagnetic functional molecule as versatile building block for introduction of a Fe(III) centre into organic molecules., J. Organomet. Chem., 2007, 692(22), Lana, R.; Vavrova, M.; Caslavsky, J.; Skoumalova, M.; Bilkova, A.; Sucman, E.: PCBs in Samples from the Environment of the Southern Moravia Region, Czech Republic. Bull. Environ. Contam.Toxicol., Vol. 81, No. 6, pp Volná K., Holčapek M., Kolářová L., Lemr K., Čáslavský J., Kačer P., Poustka J., Hubálek M.: Comparison of Negative-ion Electrospray Mass Spectra Measured by Seven Tandem Mass Analyzers Towards Library Formation. Rapid Communications in Mass Spectrometry 22(2008) Obhájené disertační práce za poslední 4 roky Ing. Jana Victoria Martincová, PhD., roz. Brtníková; Hodnocení environmentálních rizik v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí. Ing. Daniela Mácová, Ph.D.; Využití separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro stanovení environmentálně významných látek

10 Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. Vzdělání: 1975 Ing. Technologie vody a prostředí, VŠCHT v Praze 1979 CSc. Technologie vody, VŠCHT v Praze 2000 Doc. Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Zaměstnání: ČSAV, Ústav krajinné ekologie, České Budějovice; funkce - vedoucí úseku hydrobiologie , zástupce ředitele ČSAV, Hydrobiologický ústav, vznikl oddělením z ÚKE 1991 dosud Soukromý podnikatel, firma W&ET Team (Water & Environmental Technology Team), předmět činnosti: výzkum a konzultační činnost ve vodním hospodářství, zejména při úpravě pitné vody dosud (částečný úvazek 0,7); Fakulta chemická VUT v Brně, Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Odborné zaměření: Procesy agregace a separace při úpravě vody (koagulace, filtrace, oxidace, míchání, vzájemné interakce technologických proměnných) Huminové látky Výskyt a separace nebezpečných patogenních prvoků Cryptosporidium a Guardia při úpravě vody Laboratorní a poloprovozní modelování procesů úpravy, technologické audity úpraven vody Kvalita vody ve vodárenských nádržích; globální otázky vodního hospodářství. Výuka: V bakalářském a magisterském studiu se podílí na výuce v následujících předmětech: Hydrochemie (garant a přednášející) Hydrobiologie (garant) Technologie úpravy vody (garant a přednášející) Speciální a nové technologie úpravy vody (garant a přednášející) V doktorandském studiu je v současnosti garantem předmětů: Nové poznatky z hydrochemie a hydrobiologie Nové směry ve vodárenských technologiích Procesy a zařízení pro úpravu pitné vody Vedení závěrečných prací na FCH: - Vedení úspěšně obhájených 4 bakalářských prací - Vedení úspěšně obhájených 5 diplomových prací - Vedení úspěšně obhájené 1 disertační práce Zahraniční pobyty vybrané: Francie, , vědecký pobyt na pozvání - stipendium francouzské vlády, 9 měsíců, 2 předn. Anglie, 1993, 2 týdny, experimentální práce na poloprovozu nové technologie úpravy vody (ÚV Ardleigh, Essex, patřící firmám Anglian Water a Comp. Genenerale des Eaux) Holandsko, 1995, IAWQ-IWSA Conference on Removal of Microorganisms Belgie, 1996, AWWARF Emerging Technologies Seminar Francie, 1996, IWSA Workshop, Influence of Natural Organic Matter Characteristics on Drinking Water Treatment and Quality U.K., 1996, Gothenburg Symposium on Chemical Treatment

11 USA, Florida, 1997, vedení týmu a experimentální měření pro návrh technologie projektu čištění povrchových vod, přitékajících do rezervace Národního parku Everglades, 3 týdny. USA, Florida, 1999, pokračování experimentů pro návrh technologie pro projekt čištění povrchových vod, přitékajících do rezervace Národního parku Everglades, 5 x 3 týdny Austrálie 2002, IWA Biennial Congress, AWWARF Emerging Technolgies Seminar, přednáška USA 2003, AWWA Congress Austrálie 2003, mezinárodní hodnotitel Cooperative Research Ctr. For Water Quality and Treatment Členství v domácích odborných společnostech, výborech a komisích: Vědecká rada Fakulty technologie paliv a vody VŠCHT Praha ( ) Komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací VŠCHT Praha v oboru "Technologie vody" ( ) Komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací ČSAV a PřF UK v oboru "Hydrobiologie" ( ) Odborný aktiv Sdružení vodovodů a kanalizací (od r.1991). Předseda Československé asociace vodárenských expertů (od r. 1991). Redakční rada časopisu "Vodní hospodářství" Česká chemická společnost (ČChS) Česká limnologická společnost (ČLS) Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) Česká vědecko-technická vodohospodářská společnost (ČVT VHS) Členství a funkce v mezinárodních společnostech: IWA International Water Association (dříve IAWQ - International Association on Water Quality, od roku dosud) předseda IAWQ-IWSA Joint Specialist Group on "Reservoirs Management, Protection and Water Treatment" (od 1991 do 2005) IWSA (International Water Supply Association (od 1989 do sloučení s IAWQ a vzniku IWA). IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) člen "Water Chemistry Commission" Mezinárodní vědecký výbor série konferencí "Gothenburg Symposia on Chemical Treatment" (od r dosud). American Water Works Association (AWWA). člen panelu "Emerging Technologies" American Water Works Association Research Foundation (AWWARF). Global Water Partnership GWP - zástupce ČR v této organizaci ( ). New York Academy of Sciences (1995-dosud). Member of the intl. review panel for Federal Government, Australian Centre for Water Quality and Treatment, Adelaide (od 2003). Organizace odborných konferencí a seminářů v ČR: místopředseda org. výboru konference "Hydrobiologie a kvalita vody údolních nádrží ", Č. Budějovice. místopředseda org. výboru mezinárodní konference "Reservoir Limnology and Water Quality ", Č. Budějovice. zakladatel a organizátor série celostátních konferencí Pitná voda nádrží - Tábor (1990, 1993, 1995, 1997,1999, 2001, 2004, 2006, 2008,2010,2012).

12 Ediční činnost: Reservoir Management and Water Supply an Integrated System. Dolejš P., Edzwald J.K., O Melia C.R., Oskam G. (Eds.) Water Science & Technology, 37, No.2. pp Pergamon, London Dialog o vodě, zemědělské produkci a životním prostředí ve střední a východní Evropě. Seminář , ČVT VHS a GWP. (Odborný garant ) Publikační aktivita: 26 článků v odborných časopisech 114 publikací v domácích sbornících 85 publikací na mezinárodních konferencích domácích a zahraničních 1 elektronická kniha Obhájené disertační práce za poslední 4 roky: Ing. Ladislav Bartoš, Ph.D.; Intenzifikace separace manganu při úpravě pitné vody

13 Doc. Ing. Juraj Kizlink, CSc. Vzdělání: Ing. Technologie organických látek, Chemická fakulta SVŠT v Bratislavě CSc. Technologie organických látek, Chemická fakulta SVŠT v Bratislavě Doc. Organická chemie Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Zaměstnání: Tatrachema, v.d. Trnava, závod Bratislava, samostatný výzkumný pracovník Lékařská fakulta UK, samostatný výzkumný pracovník CHZJD s.p. (nyní Istrochem), Bratislava, samostatný výzkumný pracovník Katedra organické technologie, Chemicko-technologické fakulty STU, odborný asistent 1996 dosud Fakulta chemická VUT v Brně, odborný asistent, docent Odborné zaměření: Výzkum o oblasti přípravy dimethylkarbonátu z methanolu s využitím odpadního oxidu uhličitého Výzkum v oblasti možností přepracování nebezpečných chemických látek a odpadů Výzkum v oblasti přípravy chemických ochranných prostředků na dřevo zpracováním odpadů Výuka: V bakalářském a magisterském studiu se podílí na výuce v následujících předmětech: Technologie chemických výrob Technologie nakládání s odpady Praktikum z technologie nakládání s odpady Organická chemie I. a II. (pro kombinované studium) Technologie chemického průmyslu a jaderných zařízení (pro kombinované studium) Vedení závěrečných prací na FCH: - Vedení 3 úspěšně obhájených bakalářských prací - Vedení 2 úspěšně obhájených diplomových prací Zahraniční pobyty: SFRJ (dětská fakultní nemocnice, Split), Velká Británie (Queen Elizabeth College, London), NDR (Technische Hochschule für Chemie, Merseburg tři pobyty) SRN (Technische Universität, Sektion Technische Chemie, Dortmund) Spolupráce s externími organizacemi Fakulta chemických a potravinárských technológií STU, Bratislava (SR) Drevárska fakulta Technickej univerzity, Zvolen (SR) Členství ve vědeckých organizacích a institucích: Česká společnost chemická (člen) Další aktivity: soudním znalcem Krajského soudu v Bratislavě s působností pro SR - Od roku přednáší celostátně pro SR řidičům TIR podmínky přepravy nebezpečných nákladů podle Dohody ADR, platné ve všech státech EU

14 Publikační aktivita: 28 článků ve vědeckých 27 článků v odborných časopisech 26 publikací v ostatních časopisech 58 příspěvků na konferencích s mezinárodní účastí 7 realizovaných zlepšovacích návrhů Vybrané publikace (časopisy, skripta, monografie - za léta ): KIZLINK J. Pyrethroidy ako insekticídne prísady pre chemické prostriedky na ochranu dreva, CHEMagazín 2009, Vol. 19, No. 1, p KIZLINK J. Vliv dimethylkarbonátu na kvalitu motorových paliv, CHEMagazín, 2009, Vol. 19, No. 6, p KIZLINK J., REINPRECHT L., HROCH M., PAVLITA V., VLČEK A., BABUŠ O. Ochranné prostředky na dřevo získané úpravou kovového odpadu, CHEMagazín, 2009, Vol. 19, No. 6, p KIZLINK J. Možnosti využití odpadních kyanidů, Odpadové Fórum, 2009, Vol. 10, No. 12, p. 27 KIZLINK J., BEDNAŘÍK K. Návody pro laboratorní praktikum z organické chemie, Fakulta chemická VUT, Brno 2009 (skripta), ISBN KIZLINK J. Armádní odpady a vyřazená munice, Odpady, 2012, Vol. 22, No. 4, p KIZLINK J. Úložiště radioaktivních odpadů u nás i ve světě, Odpady, 2012, Vol. 22, No. 6, p KIZLINK J. Technologie pro přepracování radioaktivních odpadů, Odpady, 2012, Vol. 22, No. 7-8, p MILATA V., REINPRECHT L., KIZLINK J.: Synthesis and antifungal efficiacy of 1,3,5-triazines, Acta Chimica Slovana, 2012, VOl. 5, No. 1, p KIZLINK J. Technologie chemických látek a jejich použití, VUTIUM, Brno 2011, ISBN KIZLINK J. Nakládání s odpady, Fakulta chemická VUT, Brno 2012 (skripta), ISBN

15 Prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. Vzdělání: 1952 RNDr. Analytická chemie, Přírodovědecká fakulta, MU v Brně 1956 CSc. Analytická chemie, VŠCHT Praha 1958 Doc. Analytická chemie, Přírodovědecká fakulta, MU v Brně 1964 DrSc. Analytická chemie, VŠCHT Praha 1964 Prof. Analytická chemie, Přírodovědecká fakulta, MU v Brně Zaměstnání: Přírodovědecká fakulta, MU v Brně, odborný asistent, docent, profesor 1995 dosud Fakulta chemická, VUT v Brně, profesor Odborné zaměření: Analytická chemie stopových prvků, studium jejich separace a prekoncentrace Optické analytické metody (molekulová spektrofotometrie UV/VIS, AAS, AES) Analytická chemie životního prostředí Studium komplexních sloučenin Výuka: V bakalářském a magisterském studiu se podílí na výuce v následujících předmětech: Instrumentální analytická chemie (přednášející) Analýza materiálů (garant a přednášející) Analytická chemie speciálních oblastí praxe (garant a přednášející) Analytická chemie silikátů (přednášející) Analytical Chemistry of Special Practical Domain (garant a přednášející) Analytical Chemistry I (garant a přednášející) Analytical Chemistry II (garant a přednášející) Vedení závěrečných prací na FCH: Vedení úspěšně obhájených 13 diplomových prací Vedení úspěšně obhájených 5 bakalářských prací Vedení úspěšně obhájených 6 disertačních prací Řešené projekty: Spoluřešitel 3 projektů FRVŠ tématického okruhu G4 Zahraniční pobyty: Přednáškové pobyty na univerzitách - v Lipsku, Jeně, Greifswaldu, Freibergu, Saarbrücken, Mohuči, Frankfurtu nad Mohanem, Münsteru, Wiesbadenu, Římě, Birminghamu, Bristolu, Cardiffu, Belfastu, Oxfordu, Kodani, Stockholmu, Kyjevě, Moskvě, Vilniusu, Sofii, Plovdivu, Katovicích, Varšavě a Glivicích, na indickém subkontinentu v Dillí, Jaipuru, Allahabadu, Waltairu a Kalkatě, v Japonsku na univerzitách v Nagoya, Okayama a Kumamoto hostující profesor na Dalhousie University v Kanadě Členství ve vědeckých organizacích, institucích a v radách: Česká společnost chemická Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

16 Reviewer pro odborné časopisy: Journal of Environmental Analytical Chemistry Publikační aktivita: 4 monografie 300 článků v domácí a zahraniční odborné literatuře 14 učebních textů Vybrané publikace za poslední 4 roky: URBANKOVA, K., MOOS, M., MACHAT, J., SOMMER, L. Simultaneous determination of inorganic arsenic, antimony, selenium and tellurium by ICP-MS in environmental waters using SPE preconcentration on modified silica. Intern. J. Environ. Anal. Chem., 2011, Vol. 91, No. 11, p (25 %) HOLUBOVA, Z., MOOS, M., SOMMER, L. Simultaneous determination of metal traces by ICP-MS in environmental waters using SPE preconcentration on different polymeric sorbents. Chemical Papers, 2012, Vol. 66, No. 10, p ISSN: (30 %) HOLUBOVA, Z., SOMMER, L., LESKOVJANOVÁ, J. Simultaneous determination of metal tracen using SPE preconcentration an Amberlite XAD-7 by ICP-MS in environmental water and sample ecotoxicology assessment Fresenius Environ. Bull., 2012, Vol. 21. ISSN: (Přijato ) (40 %) Obhájené disertační práce za poslední 4 roky: Ing. Martin Moos, Ph.D. Prekoncentrační techniky pro stanovení uranu s využitím modifikovaných sorbentů Ing. Kristýna Urbánková, Ph.D. Multikomponentní extrakce a prekoncentrace mikrokoncentrací As, Sb, Se a Te na modifikovaný silikagel, stanovení na ICP-AES (ICP-MS) a aplikace na vzorky vod Ing. Šimon Vojta, Ph.D. Fluorimetry of selected elements and substances in complex and micellar media Ing. Karina Čiháková, Ph.D. Studium sorpce mikrokoncentrací chromu, molybdenu a vanadu v multikomponentním systému na různých sorbentech pro jejich stanovení ICP-OES ve vodách

17 Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Vzdělání: 1967 chemik s vysokoškolským vzděláním, UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita) 1983 RNDr., UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita) 1984 CSc.; UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita) 1991 vědecká atestace II. stupně; Veterinární a farmaceutická universita Brno 1993 doc., Veterinární chemie a biochemie 2003 prof., Fakulta chemická VUT v Brně 2003 Certifikát Manažer jakosti QM 2003 Certifikát EOQ Quality Systems Manager Zaměstnání: LACHEMA Brno, vědeckovýzkumný pracovník Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU Brno) VFU Brno, vědeckovýzkumný a vědecký pracovník VFU Brno, docent profesor (částečný úvazek na VFU Brno) 2004 dosud profesor FCH VUT v Brně Odborné zaměření: Aplikace separačních metod do analýzy biotických a abiotických matric Metody stanovení léčiv a fytofarmak ve vodách, v abiotických a biotických matricích chromatografickými metodami Využití bioindikátorů rostlinného a živočišného původu pro odhad kontaminace životního prostředí a potravních řetězců Ekotoxikologie Zpracování systému odběru vzorků biotických a abiotických matric Výuka: V bakalářském a magisterském studiu se podílí na výuce v následujících předmětech: Systém jakosti a ISO normy garant a přednášející Základy environmentálního vzorkování garant a přednášející Praktikum ze základů environmentálního vzorkování garant Chemie životního prostředí I garant a přednášející Technologie ochrany životního prostředí garant a přednášející Chemie životního prostředí II garant a přednášející Environmentální analýza garant a přednášející Praktikum z environmentální analýzy garant Ekotoxikologie garant a přednášející Legislativa v ochraně životního prostředí garant a přednášející V doktorském studiu je v současnosti garantem předmětu Chemie životního prostředí III Ekotoxikologie I Metrologie a její význam pro environmentální analýzu Vzorkování a jeho význam pro environmentální analýzu Vedení závěrečných prací na FCH: - Vedení úspěšně obhájených 31 bakalářských prací - Vedení úspěšně obhájených 42 diplomových prací - Vedení úspěšně obhájených 10 disertačních prací

18 Řešené významné projekty: : Projekt Ministerstva životního prostředí České republiky Hodnocení stavu životního prostředí v ČR. Monitoring potravních řetězců ; hlavní řešitel spoluřešitelského pracoviště : garant výzkumného záměru řešeného na VFU Brno Výzkum ekologické a ekotoxikologické problematiky potravních řetězců agrárních ekosystémů při produkci surovin a potravin živočišného úvodu s ohledem na životní prostředí populace při hodnocení zařazen do skupiny A; garant, řešitel 3 dílčích úkolů : zástupce garanta výzkumného záměru řešeného na FCH VUT v Brně Multifunkční heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů. Dílčí úkol DC-03: Interakce mezi připravenými polymery a složkami životního prostředí; hlavní řešitel dílčího úkolu : garant a hlavní řešitel projektu COST 636 Zavedení nových postupů pro monitorování xenobiotik ve vodách vypouštěných z vybraných čistíren odpadních vod ve městě Brně (Introduction of novel approaches to monitoring of xenobiotics in effluents from selected waste waters treatment plants in Brno city) : Studium vlivu požárů a použité techniky na stav složek životního prostředí. Projekt KONTAKT, MŠMT ČR 2009: FRVŠ 2655/2009 Zavedení techniky vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí do výuky (tematický okruh Aa, spoluřešitel) 2010: Hlavní řešitel 2 projektů FRVŠ (F4b a F6a) 2011: FRVŠ 3008/2011 Modernizace studentské laboratoře separačních metod (tématický okruh Aa, hlavní řešitel 2011 : Spoluřešitel 2 projektů FRVŠ (F4a a F6a) Zahraniční pobyty: Polsko Universita Marie Sklodowske-Curie, Lublin, 2 měsíce; Veterinární institut v Pulawách, Polsko, 1 měsíc; Moskva Moskevská veterinární akademie, 3 měsíce; krátkodobé 1 až 2 týdenní pobyty v Kanadě (Universita v Hamiltonu a v Torontu); krátkodobé 1 až 2 týdenní pobyty ve Španělsku (Tenerife, Cordoba, Alicante); Členství v profesních společnostech, institucích a radách předseda komise tématického okruhu G4 FRVŠ Rady vysokých škol ČR člen komise tématického okruhu G4 FRVŠ Rady vysokých škol ČR 2011 dosud místopředseda komise tématického okruhu G4 FRVŠ Rady vysokých škol ČR 2009 dosud člen Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí Ministerstva zemědělství České republiky 2003 dosud člen sněmu Rady vysokých škol (RVŠ); člen pracovní skupiny pro vědu a výzkum 2005 dosud člen Akademického sněmu Akademie věd ČR delegovaný RVŠ Členství ve vědeckých a oborových radách Vědecká rada Veterinární a farmaceutické university Brno (VFU Brno) Vědecká rada Fakulty hygieny a ekologie (FVHE VFU Brno) 1999 dosud Vědecká rada FCH VUT v Brně 2010 dosud Vědecká rada Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze FVHE VFU Brno (obor Ekologie, ekotoxikologie a radiobiologie); oborová rada FVHE VFU Brno (obor Biochemie, chemie a biofyzika); oborová rada 2006 dosud FVHE VFU Brno (obor Veterinární ekologie); oborová rada 1999 dosud Oborová rada FCH VUT v Brně (obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí) 2000 dosud Oborová rada VŠCHT v Praze (obor Chemie a analýza potravin) 2004 dosud VŠCHT Praha, obor Chemie a analýza potravin; člen komise pro státní závěrečné a státní doktorské zkoušky 2004 dosud FCH VUT v Brně, Chemie a technologie životního prostředí; člen komise pro státní závěrečné a státní doktorské zkoušky

19 Spolupráce s tuzemskými a zahraničními externími organizacemi Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Fakulta potravinářské a biochemické technologie a Fakulta životního prostředí Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta technologická Státní veterinární správa ČR Ministerstvo zemědělství ČR Státní zdravotní ústav Praha, Centrum hygieny potravních řetězců Brno Technická univerzita vo Zvoleni, SR Ústav geotechniky SAV, Košice, SR Členství v oponentních radách projektů: Oponent výzkumných projektů NAZV MZe ČR Oponent GAČR, TAČR, projektů COST, IGA MZd ČR, FRVŠ Oponent projektů OPVK Oponent projektů CEEPUS Rewiever pro odborné časopisy: Environmental Chemistry Letters Fresenius Environmental Bulletin Czech Journal of Food Science Chemické Listy Acta Veterinaria Brno Chemical Papers Archives of Environmental Contamination and Ecotoxicology Publikační aktivita 1 monografie 9 zvaných přednášek na mezinárodních konferencích 69 původních vědeckých prací 16 vysokoškolských učebních textů 70 obhájených výzkumných úkolů 245 publikací ve sbornících Vybrané publikace: JANSKA, M., Hajslova, J., Tomaniova, M., Kocourek V., Vavrova M.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in fruits and vegetables grown in the Czech Republic. Bull. Environ. Contamin. Toxicol., 4 (2006) KUCERA J., MIZERA J., RANDA Z., VAVROVA M.: Pollution of agricultural crops with lanthanides, thorium and uranium studied by instrumental and radiochemical neutron activation analysis. J. Radioanal. Nuclear Chem., 3 (2007) VITECKOVA H., VAVROVA M., MRAVCOVA L., VYDROVA L.: Assessment of sulfathiazole in wastewater. Fresen. Environ. Bull., 11A (2008) R. LANA, M. VAVROVA, J. CASLAVSKY, M. SKOUMALOVA, A. BILKOVA, E. SUCMAN: PCBs in Samples from the Environment of the Southern Moravia Region, Czech Republic. Bull. Environ. Contamin. Toxicol., 6 (2008) SUCMAN E., MAHROVA M., PAC J., VAVROVA M., KETTISCH P.: Microwave assisted digestion method for the determination of cadmium, copper, lead, and zinc in biological materials. Electroanalysis, 4 (2008)

20 VOJTOVA L., VAVROVA M., BEDNARIK K., SUCMAN E., DAVID J., JANCAR J.: Preparation and ecotoxicity assessment of new biodegradable polyurethane foams. J. Environ. Science and Health Part A- Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engeneering, 5 (2007) ČAPKA, L.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.: Optimization of Solid-Phase Extraction of Selected Non- Steroidal Anti-inflammatory Drugs by Capillary Zone Electrophoresis. Chemické listy, 2012, roč. 106, č. 1, s Obhájené disertační práce za poslední 4 roky Ing. Radim Lána, PhD.; Persistent organic pollutants in the environment of the southern Moravia region Ing. Ludmila Mravcová (roz. Nová), Ph.D.; Využití separačních technik na bázi plynové a kapalinové chromatografie s různým typem detektorů pro stanovení biologicky aktivních látek a vybraných xenobiotik Ing. Lucie Vydrová, Ph.D.; Využití separačních metod pro studium biologicky aktivních látek ve vodách Ing. Hana Lisá (roz. Vítečková), Ph.D.; Problematika stanovení reziduí léčiv v odpadních vodách Ing. Zuzana Měřínská (roz. Klímová), Ph.D.; Odstranění vybraných složek z vodního prostředí koagulací Ing. Zuzana Pavlitová Letková (roz. Letková), Ph.D.; Ekotoxikologické hodnocení vybraných průmyslových odpadních materiálů a anorganických kompozitů s jejich obsahem Ing. Lukáš Čapka, Ph.D.; Využití kapilární zónové elektroforézy pro stanovení vybraných analgetik ve vodách Ing. Martin Hroch, Ph.D.; Studium distribuce halogenovaných difenyletherů do složek životního prostředí Ing. Petr Lacina, Ph.D.; Využití plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro posouzení kontaminace odpadních a povrchových vod rezidui léčiv Ing. Petra Dvořáková, (roz. Ženatová), Ph.D.; Využití kapalinové chromatografie pro stanovení reziduí léčiv Členství v orgánech VŠ 2007 dosud člen AS FCH VUT v Brně; předseda Ekonomické komise 2005 dosud člen AS VUT v Brně; předseda Komise pro tvůrčí činnost a člen Ekonomické komise 2005 dosud člen dozorčí rady KaM 2005 člen komise rektora VUT pro Dlouhodobý záměr

1. Témata pro doktorské disertace rok 2008/2009

1. Témata pro doktorské disertace rok 2008/2009 Korespondenční jednání Oborové rady CHTOŽP ze dne 12.4.2008 1. Témata pro doktorské disertace rok 2008/2009 Příspěvek dopravy na vznik smogových situací Školitel: Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., ČHMÚ,

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Žádost o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem

Žádost o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Žádost o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Vysoká škola (dále jen VŠ ):.Vysoké učení technické v Brně.. Fakulta / vysokoškolský ústav (dále jen součást

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014 Zasedání vědecké rady FCHI 17. ledna 2014 Program zasedání VR FCHI 17. 1. 2014 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 4. Habilitační řízení

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností a zpracování vlastní hodnotící zprávy doktorské studijní programy

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností a zpracování vlastní hodnotící zprávy doktorské studijní programy Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností a zpracování vlastní hodnotící zprávy doktorské studijní programy listopad 2010 Výchozí informace a upozornění Hodnocení doktorských studijních programů bude

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Body programu: 1 hodnocení doktorandů za akademický rok 2007/2008, průběh studia 2 studijní plány studentů 1. ročníku DSP 2008/ různé

Body programu: 1 hodnocení doktorandů za akademický rok 2007/2008, průběh studia 2 studijní plány studentů 1. ročníku DSP 2008/ různé Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Fyzikální chemie, konané dne 10.11.2008 Hlasování se zúčastnili: prof. Omelka, doc. Pekař, Doc. Klučáková, Doc. Veselý, prof. Taraba, prof.

Více

Novosuchdolská 120/15, , Praha 6 Suchdol. Podbabská 2582/30, Praha 6. Řízení a koordinace výzkumné a odborné činnosti

Novosuchdolská 120/15, , Praha 6 Suchdol. Podbabská 2582/30, Praha 6. Řízení a koordinace výzkumné a odborné činnosti PROFESNÍ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Příjmení, jméno Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město) RIEDER, Mark Novosuchdolská 120/15, 165 00, Praha 6 Suchdol Telefon +420 220 197 200, +420 602 959 217 E-mail

Více

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Z á p i s z 2. řádného zasedání vědecké rady fakulty ze dne 27.května 2010 ve velké zasedací síni rektorátu,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: Druh: Název: PD/17/2012 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině:

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině: Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno duben 2013 O hodnocení doktorských

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

9. PŘÍLOHY. 9.1 Grafy. Změna tlaku v průběhu měření. Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření

9. PŘÍLOHY. 9.1 Grafy. Změna tlaku v průběhu měření. Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření 9. PŘÍLOHY 9.1 Grafy Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření Změna tlaku v průběhu měření 1016 1014 1012 tlak [hpa] 1010 1008 1006 1004 1002 1000 říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen

Více

Katedra ekonomiky (182)

Katedra ekonomiky (182) Katedra ekonomiky (182) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra ekonomiky zajišťovala výuku předmětů, které poskytují především teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny,

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Z á p i s ze 10. řádného zasedání vědecké rady fakulty ze dne 2.října 2008 ve velké zasedací síni rektorátu,

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu stand. doba studia Název stud. prog./st. délka Původní název SP Platnost předchozí akred. druh rozšíření

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Z á p i s ze 8. řádného zasedání vědecké rady fakulty ze dne 8. prosince 2011 ve velké zasedací síni rektorátu,

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Institutu environmentálních technologií

Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 16. 12. 2014 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Čl. 1 Obecná

Více

Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. Základní struktura NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. VČP č. Název, charakteristika Zkratka Řešitel VČP 1.1 Výskyt chemických látek v

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 11. 4. 2013 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Omluveni: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, prof. Zima, doc. Coufal,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc OBSAH: Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY STANOVENÍ KASEINOVÝCH

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Zpráva ze zahraniční odborné stáže

Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zahraniční odborná stáž byla realizována v rámci projektu ROZVOJ A POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE MEZI AKADEMICKÝMI A SOUKROMÝMI SUBJEKTY SE ZAMĚŘENÍM NA CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Doktorské studium Karviná,

Doktorské studium Karviná, Doktorské studium 2016-2017 Karviná, 17.3.2016 1 Doktorské studium 2016-2017 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. vedoucí ÚDS

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic: Akademický pracovník odborný asistent (postdoktorand) pro projekt

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Z celkového počtu 32 členů vědecké rady FPBT bylo přítomno dle prezenční listiny

Z celkového počtu 32 členů vědecké rady FPBT bylo přítomno dle prezenční listiny Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Z á p i s ze 5. řádného zasedání vědecké rady fakulty ze dne 17.března 2011 ve velké zasedací síni rektorátu,

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze O hodnocení rozhodla Akreditační

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Příloha č. 4 k žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Přírodovědné inženýrství na Fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ. Jaroslav Andrle

ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ. Jaroslav Andrle ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ Jaroslav Andrle PŮSOBNOST ODBORU PRO VĚDU A VÝZKUM RMU (1) - řízení informací o vědě a výzkumu a koordinace a plánování vědy a výzkumu na MU OBLAST

Více

2 Do posuzování žádostí o udělení a rozšíření akreditace studijních programů budou zahrnuty uvedené

2 Do posuzování žádostí o udělení a rozšíření akreditace studijních programů budou zahrnuty uvedené Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů Standardy charakterizují obecné minimální

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 13. 6. 2013 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Omluveni: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, prof. Zima, doc. Coufal,

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

Podpora membránových technologií v ČR

Podpora membránových technologií v ČR Podpora membránových technologií v ČR Informační seminář VODA A MEMBRÁNOVÉ PROCESY: PERSPEKTIVY A APLIKACE Krajský úřad Libereckého kraje - Liberec - 9.9.2014 Česká membránová platforma o.s. Vznik v roce

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojního Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 9. 6. 2016 Přítomni: Omluveni: prof. Obšil, prof. Coufal, prof. Čtrnáctová, doc. Kotek, dr. Kotvalt, doc. Kubíček, prof. Nachtigall,

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Ing. DAVID HOLMAN, Ph.D. Zástupce vedoucího Katedry logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 2 roky, Katedra Logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 6 let, Plánování

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více