Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem"

Transkript

1 Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Vysoká škola (dále jen VŠ ): Vysoké učení technické v Brně Fakulta / vysokoškolský ústav (dále jen součást 1 ): chemická Navrhovaný obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí Obor habilitačního řízení 2 : ano Obor řízení ke jmenování profesorem 2 : ano Návrh doporučen vědeckou radou VŠ / vědeckou radou součásti / dne: / Název doktorského studijního programu / programů a jeho oboru/oborů, na který/které navazuje navrhovaný obor habilitace nebo obor ke jmenování profesorem: Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chemie životního prostředí Rozhodnutí MŠMT o udělení / prodloužení platnosti akreditace příslušného doktorského studijního programu 3 ze dne: č.j.: 3 063/ /1 platnost 4 : ze dne: žádost č.j.: platnost 5 : Informace o počtu studentů v příslušném doktorském studijním programu (dále jen DSP ) 6 : Celkový počet studentů Počet absolventů DSP 7 Počet neúspěšných studentů 8 Počet stávajících studentů DSP za poslední 4 ak. roky za poslední 4 ak. roky za poslední 4 ak. roky DSP Názvy dalších oborů habilitace nebo oborů ke jmenování profesorem, které navazují na výše uvedený DSP: Název habilitačního nebo jmenovacího oboru Hab. / prof. Platnost akreditace 9 Chemie a technologie ochrany životního prostředí Počet uskutečněných habilitačních řízení a počet uskutečněných řízení ke jmenování profesorem a úspěšnost těchto řízení v navrhovaném oboru na VŠ nebo na její součásti v posledních čtyřech akademických letech: rok prof. habil. prof. habil. prof. habil. prof. habil. počet na VŠ nebo součásti celkem z toho úspěšných z toho úspěšných / neúspěšných z jiné VŠ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Informace o pracovišti 10, kde probíhá nebo je požadováno habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem 1 Fakulta nebo vysokoškolský ústav, kde bude habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem probíhat. V případě, že řízení bude probíhat pouze na VŠ se údaje o součásti nevyplňují a vyplňují se pouze údaje o VŠ a pracovišti. V případě, že řízení bude probíhat na součásti, nevyplňují se údaje o VŠ (kromě jejího názvu). 2 Nehodící se škrtnou. 3 Pokud se studijní program dělí na studijní obory, rozumí se příslušný studijní obor studijního programu. 4 Uvést dobu, na kterou byla akreditace (prodloužení doby platnosti) udělena podle zákona č. 111/1998 Sb. 5 Uvést dobu, na kterou byla akreditace (prodloužení doby platnosti) udělena podle zákona č. 111/1998 Sb. 6 Pokud se studijní program dělí na studijní obory, rozumí se příslušný studijní obor studijního programu. 7 Počet studentů, kteří absolvovali studium státní doktorskou zkouškou a obhájením disertační práce. 8 Počet studentů, kteří studia zanechali nebo jejichž obhajoba disertační práce byla neúspěšná. 9 Termín platnosti akreditace; u nově žádaných oborů vypsat Žádost ; v případě více oborů, rozšířit tabulku

2 Počet akademických pracovníků 11 s akademickým titulem nebo vědeckou hodností 12 : titul/hodnost prof. doc. odb. as. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. na pracovišti Přehled grantů a dalších tvůrčích výstupů a aktivit VŠ nebo její součásti v daném oboru 13 za poslední čtyři akademické nebo kalendářní roky: Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a Zdroj 15 další tvůrčí činnost v oboru 14 Zavedení nových postupů pro monitorování xenobiotik ve vodách vypouštěných z vybraných čistíren odpadních vod ve městě Brně (Introduction of novel approaches to monitoring of xenobiotics in effluents from selected waste waters treatment plants in Brno city). Projekt COST 636, MŠMZ ČR Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Studium vlivu požárů a použité techniky na stav složek životního prostředí. Projekt KONTAKT, MŠMT ČR Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Multifunkční heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů; výzkumný záměr. Dílčí úkol DC-03: Interakce mezi připravenými polymery a složkami životního prostředí. Výzkumný záměr MŠMT ČR Řešitel dílčího úkolu projektu: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Hmotnostně spektrometrický a elektroforetický výzkum klastrových sloučenin boru GAAV ČR Hlavní řešitel projektu: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Výzkum interakcí klastrových sloučenin boru s běžnými složkami a speciálními aditivy elektroforetických systémů GAAV ČR Hlavní řešitel projektu: Ing. Hana Horáková, Ph.D. Vizualizace solárních energetických systémů Projekt vypsaný Jihomoravským krajem Hlavní řešitel projektu: Ing. Josef Kotlík, CSc. MCHEM Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Program TEMPUS IV Koordinátor za VUT: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Environmentální a toxikologické vzdělávání pro pedagogické pracovníky Projekt OPVK Hlavní manažer projektu: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Období A A C B B C C C podpis rektora 10 Pracoviště nebo více pracovišť, kde se uskutečňuje doktorský studijní program, v jehož rámci se na vysoké škole nebo její součásti vyučuje obor habilitace nebo jmenování nebo alespoň jeho podstatná část. 11 Akademický pracovník, který je na VŠ nebo na součásti VŠ v pracovním poměru s min. rozsahem 0,5. 12 Počty DrSc., CSc., Dr., Ph.D. nebo Th.D. se vztahují na prof., doc. a odborné asistenty uvedené v této tabulce. 13 Údaje o grantech zaměřených na navrhovaný obor habilitačního nebo jmenovacího řízení; nejedná se o běžnou publikační činnost, patenty a další tvůrčí činnost jednotlivců, ta je uvedena v přiložených C.V. 14 V případě, že jde o granty řešené ve spolupráci, uvádějí se nejvýznamnější spoluřešitelé (max. 2). 15 U grantů uvést: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR nebo GAAV, C=rezortní ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která výzkumný projekt financovala.

3 Příloha 1 Seznam členů vědecké rady Fakulty chemické VUT v Brně Období Předseda vědecké rady prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. Interní členové prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. doc. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. doc. Ing. Peter Šimko, DrSc. prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. doc. Ing. Michal Veselý, CSc. doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D. prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. Externí členové prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. Fakulta chemické a potravinářské technologie, Slovenská technická univerzita v Bratislavě prof. Ing. Petr Dostál, CSc. Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc. Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně prof. Ing. Marek Liška, DrSc. Trenčianská univerzita A. Dubčeka v Trenčíně prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Fakulta chemicko technologická, Univerzita Pardubice prof. Ing. Jan Roda, CSc. Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Ústav anorganické chemie, Slovenská akademie věd prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. Fakulta chemické a potravinářské technologie, Slovenská technická univerzita v Bratislavě prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně

4 Absolventi DSP studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí na Fakultě chemické VUT v Brně od roku 2008: (tučně jsou zvýrazněni jako školitelé pracovníci, kteří pracují v současnosti na našem ústavu) 1. Ing. Daniela Mácová, Ph.D.; školitel doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. Ing. Jana Victoria Martincová, PhD., roz. Brtníková; školitel doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 3. Ing. Michaela Gregušová, Ph.D.; školitel doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. 4. Ing. Jana Trávníčková, Ph.D.; školitel doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. 5. Ing. Pavel Krejčí, Ph.D.; školitel doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. 6. RNDr. Zuzana Furdíková, Ph.D.; školitelka doc. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. 7. Ing. Vladěna Kovaříková, Ph.D.; školitelka doc. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. 8. Ing. Roman Szkandera, Ph.D.; školitelka doc. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. 9. Ing. Ladislav Bartoš, Ph.D.; školitel doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 10. Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.; školitel prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. 11. Ing. Věra Hezinová, Ph.D.; školitel Ing. Karel Klepárník, CSc.; školitel specialista doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 12. Ing. Martina Lízalová (roz. Podborská), Ph.D.; školitel doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc.; školitel specialista doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 13. Ing. Martina Čarnecká, Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 14. Ing. Andrea Halienová, Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 15. Ing. Jana Hrdličková, Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 16. Ing. Renata Mikulíková, Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 17. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 18. Ing. Jitka Kubešová (prov. Melounová), Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 19. Ing. Tereza Starečková (roz. Dvořáková), Ph.D.; školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 20. Ing. Šimon Vojta, PhD.; školitel: prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. 21. Ing. Kristýna Urbánková, PhD.; školitel: prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. 22. Ing. Martin Moos, Ph.D.; školitel: prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. 23. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.; školitel doc. Ing. Zdeněk Šimek, CSc. 24. Ing. Radim Lána, PhD.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 25. Ing. Ludmila Mravcová (roz. Nová), Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 26. Ing. Lucie Vydrová, Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 27. Ing. Hana Lisá (roz. Vítečková), Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 28. Ing. Zuzana Měřínská (roz. Klímová), Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 29. Ing. Zuzana Pavlitová Letková (roz. Letková), Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 30. Ing. Lukáš Čapka, Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 31. Ing. Martin Hroch, Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 32. Ing. Petr Lacina, Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 33. Ing. Petra Dvořáková, (roz. Ženatová), Ph.D.; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 34. Ing. Kamil Křůmal, Ph.D.; školitel: Ing. Zbyněk Večeřa, CSc.

5 Seznam profesorů a docentů v současnosti působících na našem ústavu: 1. doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 3. doc. Ing. Juraj Kizlink, CSc. 4. prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. 5. prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

6 Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Vzdělání: Ing. Technická analytická a fyzikální chemie, VŠCHT Pardubice CSc. Analytická chemie, VŠCHT Pardubice Doc. Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Zaměstnání: Brněnské papírny, závod Šlapanice, výrobní asistent Ústřední ústav geologický (od r Český geologický ústav, od r Česká geologická služba), pobočka Brno, odborný pracovník v laboratoři plynové chromatografie tamtéž, vedoucí laboratoře plynové chromatografie Katedra ochrany a tvorby životního prostředí, UJEP Brno, samostatný odborný pracovník specialista Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie, Masarykova universita, Brno, odborný asistent Ústav analytické chemie AVČR Brno, samostatný vědecký pracovník dosud Fakulta chemická VUT v Brně, odborný asistent, docent dosud Fakulta chemická VUT v Brně, ředitel Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí Odborné zaměření: Analýza organických polutantů v životním prostředí pomocí GC/MS n a HPLC/MS n Hmotnostní spektrometrie vysokomolekulárních látek (MALDI-TOF MS) Pasivní vzorkování persistentních organických polutantů v životním prostředí Výuka: V bakalářském a magisterském studiu se podílí na výuce v následujících předmětech: Analytická chemie I (od r garant) Analytická chemie II (od r garant a přednášející) Analytické metody technické praxe (od r garant a přednášející) Instrumentální a strukturní analýza (od r garant a přednášející) Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy (od r garant, vyučující 2 úloh) Zpracování experimentálních dat (od r dosud, garant) Chromatografie (od r garant a přednášející) Chromatography (od r garant a přednášející) Hmotnostní spektrometrie (od r garant a přednášející) Mass Spectrometry (od r garant a přednášející) Environmentální modelování (od r garant a přednášející) V doktorandském studiu je v současnosti garantem předmětů: Stopová a ultrastopová analýza organických polutantů (2007 dosud) Technologie nakládání s odpady I (2010 dosud) Vedení závěrečných prací na FCH: Vedení úspěšně obhájených 20 diplomových prací Vedení úspěšně obhájených 14 bakalářských prací Vedení úspěšně obhájených 2 disertačních prací Řešené projekty: GAČR 205/98/1265 Nové typy organických polutantů v životním prostředí České republiky ( ) hlavní řešitel

7 GAČR 205/01/0836 Vzorkování organických polutantů pomocí SPMDs ( ) hlavní řešitel GA AV ČR A Analýza látek organického původu pomocí netradičních spojení separačních metod s hmotnostní spektrometrií ( ) hlavní řešitel IAA Hmotnostně spektrometrický a elektroforetický výzkum klastrových sloučenin boru ( ) hlavní řešitel FRVŠ 2655/2009 Zavedení techniky vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí do výuky (tematický okruh Aa, hlavní řešitel) FRVŠ 3008/2011 Modernizace studentské laboratoře separačních metod (tématický okruh Aa spoluřešitel) Spoluřešitel 7 projektů FRVŠ tematického okruhu G4 Spoluřešitel a koordinátor za VUT - projekt MCHEM Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes - program TEMPUS IV (hlavní řešitel Prof. Steven Leharne, University of Greenwich at Medway, Kent, ME4 4TB, England, UK). Zahraniční pobyty: Rakousko, ÖMV (1 týden) USA, University of Tennessee, Knoxville (1 měsíc) Finsko, University of Jyväskylä (2 týdny) Finsko, University of Jyväskylä (1 týden) Členství ve vědeckých organizacích, institucích a v radách Česká společnost chemická (člen) Česká společnost pro jakost (člen) Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (od r. 2005: Člen hlavního výboru) European Association Chemistry and the Environment (1999-dosud: člen vědecké rady) Člen VR FCH VUT v Brně Člen oborové komise studijního oboru Chemie životního prostředí, Fakulta přírodovědecká MU v Brně - od roku 2007 Člen komise pro Státní doktorské zkoušky RECETOX MU Brno Člen komise pro Státní závěrečné zkoušky v oboru Analytická chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolupráce s tuzemskými organizacemi Přírodovědecká fakulta MU (Ústav chemie, RECETOX) Přírodovědecká fakulta University Palackého Olomouc (Katedra analytické chemie) Fakulta chemicko-technologická, Universita Pardubice (Katedra analytické chemie; Ústav environmentálního a chemického inženýrství, oddělení Ochrana životního prostředí) VŠCHT Praha, Ústav chemie a analýzy potravin a Ústav Státní zdravotní ústav Praha, Centrum hygieny potravních řetězců Veterinární a farmaceutická universita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie Sladařský ústav Brno Ústav analytické chemie AVČR Brno Česká geologická služba Výzkumný ústav vodohospodářský Spolupráce se zahraničními organizacemi Environmental Research Institute, University of Highlands and Islands, Thurso, Scotland, UK University of Koblenz-Landau, Campus Landau, Faculty 7, Natural and Environmental Sciences, Germany University of Greenwich at Medway, School of Science, UK RWTH University, Aachen, Germany Universitat de Girona, Campus de Montilivi, Spain

8 University of Nova Gorica, Laboratory for Environmental Research, Slovenia Moscow State University, Department of Organic Chemistry, Russia University of Belgrade, Department of Chemistry, Belgrade, Serbia University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Serbia University of Niš, Faculty of Science and Mathematics, Serbia University of Kragujevac, Faculty of Science, Serbia Členství v redakčních radách odborných časopisů: Environmental Chemistry Letters (Springer) Associated Editor Reviewer pro odborné časopisy: Analytical and Bioanalytical Chemistry Journal of Chromatography Journal of Separation Science Archives of Environmental Contamination and Toxicology Tetrahedron Environmental Chemistry Letters Publikační aktivita: 31 článků ve vědeckých časopisech 27 publikací v neimpaktovaných časopisech 6 příspěvků do monografií 102 přednášek na konferencích a seminářích 50 plakátových sdělení na konferencích 45 technických a výzkumných zpráv Vybrané publikace: Čáslavský J., Kotlaříková P.: High-molecular-weight polycyclic aromatic hydrocarbons in the area and vicinity of the DEZA chemical plant, Czech Republic. Polycyclic Arom. Compounds, Vol. 23, No. 3, pp Čáslavský, J., Kotlaříková, P., Benešová, K.: Sampling of airborne polycyclic aromatic hydrocarbons with semipermeable membrane devices. Environmental Chem. Letters, 2004, Vol. 2, No. 1, pp Čáslavský J., Kotlaříková P.: Analysis of high-molecular-weight polycyclic aromatic hydrocarbons by laser desorption-ionisation/time-of flight mass spectrometry and liquidchromatography/atmospheric pressure chemical ionisation mass spectrometry. In:Environmental Chemistry: Green Chemistry and Pollutants in Ecosystems, E. Lichtfouse, J.Schwarzbauer (Eds), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, str Čáslavský, J., Benešová, K., Kotlaříková, P. Application of semipermeable membrane devices for sampling of polyaromates from soils. 3rd Meeting on Chemistry & Life, Chem. Listy, (S). p. s71 - s73 Řehůřková I., Slavík J., Běláková S., Čáslavský J., Janoušková E., Krbůšková M., Ruprich J.: The determination of acrylamide in foodstuffs of food basket of Czech population by GC-MS. 3rd Meeting on Chemistry & Life, Chem. Listy, (S). p. s304-s306 Mikulášek L., Grüner B., Danila C., Boehmer V., Čáslavský J., Selucký P.: Synergistic effect of ligating and ionic functions, prearranged on a calix[4]arene. Chemical Communications, 2006(38). p Pól J., Varaďová Ostrá E., Karásek P., Roth M., Benešová K., Kotlaříková P., Čáslavský J.: Comparison of two different solvents employed for pressurised fluid extraction of stevioside from Stevia rebaudiana: methanol versus water. Analytical and Bioanalytical Chemistry 388 (2007) Mikulášek L., Grőner B., Dordea C., Rudzevich V., Bıhmer V., Haddaoui J., Hubscher-Bruder V., Arnaud- Neu F., Čáslavský J. and Selucký P., tert-butyl-calix[4]arenes substituted at the narrow rim with kobalt

9 Bis(dicarbollide)(I-) and CMPO groups - New and efficient extractants for lanthanides and actinides, Eur. J. Org. Chem., 2007(28), Plešek J., Grőner B., Macháček J., Císařová I., Čáslavský J., 8-Dioxane ferra(iii) bis(dicarbollide): a paramagnetic functional molecule as versatile building block for introduction of a Fe(III) centre into organic molecules., J. Organomet. Chem., 2007, 692(22), Lana, R.; Vavrova, M.; Caslavsky, J.; Skoumalova, M.; Bilkova, A.; Sucman, E.: PCBs in Samples from the Environment of the Southern Moravia Region, Czech Republic. Bull. Environ. Contam.Toxicol., Vol. 81, No. 6, pp Volná K., Holčapek M., Kolářová L., Lemr K., Čáslavský J., Kačer P., Poustka J., Hubálek M.: Comparison of Negative-ion Electrospray Mass Spectra Measured by Seven Tandem Mass Analyzers Towards Library Formation. Rapid Communications in Mass Spectrometry 22(2008) Obhájené disertační práce za poslední 4 roky Ing. Jana Victoria Martincová, PhD., roz. Brtníková; Hodnocení environmentálních rizik v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí. Ing. Daniela Mácová, Ph.D.; Využití separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro stanovení environmentálně významných látek

10 Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. Vzdělání: 1975 Ing. Technologie vody a prostředí, VŠCHT v Praze 1979 CSc. Technologie vody, VŠCHT v Praze 2000 Doc. Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Zaměstnání: ČSAV, Ústav krajinné ekologie, České Budějovice; funkce - vedoucí úseku hydrobiologie , zástupce ředitele ČSAV, Hydrobiologický ústav, vznikl oddělením z ÚKE 1991 dosud Soukromý podnikatel, firma W&ET Team (Water & Environmental Technology Team), předmět činnosti: výzkum a konzultační činnost ve vodním hospodářství, zejména při úpravě pitné vody dosud (částečný úvazek 0,7); Fakulta chemická VUT v Brně, Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Odborné zaměření: Procesy agregace a separace při úpravě vody (koagulace, filtrace, oxidace, míchání, vzájemné interakce technologických proměnných) Huminové látky Výskyt a separace nebezpečných patogenních prvoků Cryptosporidium a Guardia při úpravě vody Laboratorní a poloprovozní modelování procesů úpravy, technologické audity úpraven vody Kvalita vody ve vodárenských nádržích; globální otázky vodního hospodářství. Výuka: V bakalářském a magisterském studiu se podílí na výuce v následujících předmětech: Hydrochemie (garant a přednášející) Hydrobiologie (garant) Technologie úpravy vody (garant a přednášející) Speciální a nové technologie úpravy vody (garant a přednášející) V doktorandském studiu je v současnosti garantem předmětů: Nové poznatky z hydrochemie a hydrobiologie Nové směry ve vodárenských technologiích Procesy a zařízení pro úpravu pitné vody Vedení závěrečných prací na FCH: - Vedení úspěšně obhájených 4 bakalářských prací - Vedení úspěšně obhájených 5 diplomových prací - Vedení úspěšně obhájené 1 disertační práce Zahraniční pobyty vybrané: Francie, , vědecký pobyt na pozvání - stipendium francouzské vlády, 9 měsíců, 2 předn. Anglie, 1993, 2 týdny, experimentální práce na poloprovozu nové technologie úpravy vody (ÚV Ardleigh, Essex, patřící firmám Anglian Water a Comp. Genenerale des Eaux) Holandsko, 1995, IAWQ-IWSA Conference on Removal of Microorganisms Belgie, 1996, AWWARF Emerging Technologies Seminar Francie, 1996, IWSA Workshop, Influence of Natural Organic Matter Characteristics on Drinking Water Treatment and Quality U.K., 1996, Gothenburg Symposium on Chemical Treatment

11 USA, Florida, 1997, vedení týmu a experimentální měření pro návrh technologie projektu čištění povrchových vod, přitékajících do rezervace Národního parku Everglades, 3 týdny. USA, Florida, 1999, pokračování experimentů pro návrh technologie pro projekt čištění povrchových vod, přitékajících do rezervace Národního parku Everglades, 5 x 3 týdny Austrálie 2002, IWA Biennial Congress, AWWARF Emerging Technolgies Seminar, přednáška USA 2003, AWWA Congress Austrálie 2003, mezinárodní hodnotitel Cooperative Research Ctr. For Water Quality and Treatment Členství v domácích odborných společnostech, výborech a komisích: Vědecká rada Fakulty technologie paliv a vody VŠCHT Praha ( ) Komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací VŠCHT Praha v oboru "Technologie vody" ( ) Komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací ČSAV a PřF UK v oboru "Hydrobiologie" ( ) Odborný aktiv Sdružení vodovodů a kanalizací (od r.1991). Předseda Československé asociace vodárenských expertů (od r. 1991). Redakční rada časopisu "Vodní hospodářství" Česká chemická společnost (ČChS) Česká limnologická společnost (ČLS) Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) Česká vědecko-technická vodohospodářská společnost (ČVT VHS) Členství a funkce v mezinárodních společnostech: IWA International Water Association (dříve IAWQ - International Association on Water Quality, od roku dosud) předseda IAWQ-IWSA Joint Specialist Group on "Reservoirs Management, Protection and Water Treatment" (od 1991 do 2005) IWSA (International Water Supply Association (od 1989 do sloučení s IAWQ a vzniku IWA). IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) člen "Water Chemistry Commission" Mezinárodní vědecký výbor série konferencí "Gothenburg Symposia on Chemical Treatment" (od r dosud). American Water Works Association (AWWA). člen panelu "Emerging Technologies" American Water Works Association Research Foundation (AWWARF). Global Water Partnership GWP - zástupce ČR v této organizaci ( ). New York Academy of Sciences (1995-dosud). Member of the intl. review panel for Federal Government, Australian Centre for Water Quality and Treatment, Adelaide (od 2003). Organizace odborných konferencí a seminářů v ČR: místopředseda org. výboru konference "Hydrobiologie a kvalita vody údolních nádrží ", Č. Budějovice. místopředseda org. výboru mezinárodní konference "Reservoir Limnology and Water Quality ", Č. Budějovice. zakladatel a organizátor série celostátních konferencí Pitná voda nádrží - Tábor (1990, 1993, 1995, 1997,1999, 2001, 2004, 2006, 2008,2010,2012).

12 Ediční činnost: Reservoir Management and Water Supply an Integrated System. Dolejš P., Edzwald J.K., O Melia C.R., Oskam G. (Eds.) Water Science & Technology, 37, No.2. pp Pergamon, London Dialog o vodě, zemědělské produkci a životním prostředí ve střední a východní Evropě. Seminář , ČVT VHS a GWP. (Odborný garant ) Publikační aktivita: 26 článků v odborných časopisech 114 publikací v domácích sbornících 85 publikací na mezinárodních konferencích domácích a zahraničních 1 elektronická kniha Obhájené disertační práce za poslední 4 roky: Ing. Ladislav Bartoš, Ph.D.; Intenzifikace separace manganu při úpravě pitné vody

13 Doc. Ing. Juraj Kizlink, CSc. Vzdělání: Ing. Technologie organických látek, Chemická fakulta SVŠT v Bratislavě CSc. Technologie organických látek, Chemická fakulta SVŠT v Bratislavě Doc. Organická chemie Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Zaměstnání: Tatrachema, v.d. Trnava, závod Bratislava, samostatný výzkumný pracovník Lékařská fakulta UK, samostatný výzkumný pracovník CHZJD s.p. (nyní Istrochem), Bratislava, samostatný výzkumný pracovník Katedra organické technologie, Chemicko-technologické fakulty STU, odborný asistent 1996 dosud Fakulta chemická VUT v Brně, odborný asistent, docent Odborné zaměření: Výzkum o oblasti přípravy dimethylkarbonátu z methanolu s využitím odpadního oxidu uhličitého Výzkum v oblasti možností přepracování nebezpečných chemických látek a odpadů Výzkum v oblasti přípravy chemických ochranných prostředků na dřevo zpracováním odpadů Výuka: V bakalářském a magisterském studiu se podílí na výuce v následujících předmětech: Technologie chemických výrob Technologie nakládání s odpady Praktikum z technologie nakládání s odpady Organická chemie I. a II. (pro kombinované studium) Technologie chemického průmyslu a jaderných zařízení (pro kombinované studium) Vedení závěrečných prací na FCH: - Vedení 3 úspěšně obhájených bakalářských prací - Vedení 2 úspěšně obhájených diplomových prací Zahraniční pobyty: SFRJ (dětská fakultní nemocnice, Split), Velká Británie (Queen Elizabeth College, London), NDR (Technische Hochschule für Chemie, Merseburg tři pobyty) SRN (Technische Universität, Sektion Technische Chemie, Dortmund) Spolupráce s externími organizacemi Fakulta chemických a potravinárských technológií STU, Bratislava (SR) Drevárska fakulta Technickej univerzity, Zvolen (SR) Členství ve vědeckých organizacích a institucích: Česká společnost chemická (člen) Další aktivity: soudním znalcem Krajského soudu v Bratislavě s působností pro SR - Od roku přednáší celostátně pro SR řidičům TIR podmínky přepravy nebezpečných nákladů podle Dohody ADR, platné ve všech státech EU

14 Publikační aktivita: 28 článků ve vědeckých 27 článků v odborných časopisech 26 publikací v ostatních časopisech 58 příspěvků na konferencích s mezinárodní účastí 7 realizovaných zlepšovacích návrhů Vybrané publikace (časopisy, skripta, monografie - za léta ): KIZLINK J. Pyrethroidy ako insekticídne prísady pre chemické prostriedky na ochranu dreva, CHEMagazín 2009, Vol. 19, No. 1, p KIZLINK J. Vliv dimethylkarbonátu na kvalitu motorových paliv, CHEMagazín, 2009, Vol. 19, No. 6, p KIZLINK J., REINPRECHT L., HROCH M., PAVLITA V., VLČEK A., BABUŠ O. Ochranné prostředky na dřevo získané úpravou kovového odpadu, CHEMagazín, 2009, Vol. 19, No. 6, p KIZLINK J. Možnosti využití odpadních kyanidů, Odpadové Fórum, 2009, Vol. 10, No. 12, p. 27 KIZLINK J., BEDNAŘÍK K. Návody pro laboratorní praktikum z organické chemie, Fakulta chemická VUT, Brno 2009 (skripta), ISBN KIZLINK J. Armádní odpady a vyřazená munice, Odpady, 2012, Vol. 22, No. 4, p KIZLINK J. Úložiště radioaktivních odpadů u nás i ve světě, Odpady, 2012, Vol. 22, No. 6, p KIZLINK J. Technologie pro přepracování radioaktivních odpadů, Odpady, 2012, Vol. 22, No. 7-8, p MILATA V., REINPRECHT L., KIZLINK J.: Synthesis and antifungal efficiacy of 1,3,5-triazines, Acta Chimica Slovana, 2012, VOl. 5, No. 1, p KIZLINK J. Technologie chemických látek a jejich použití, VUTIUM, Brno 2011, ISBN KIZLINK J. Nakládání s odpady, Fakulta chemická VUT, Brno 2012 (skripta), ISBN

15 Prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. Vzdělání: 1952 RNDr. Analytická chemie, Přírodovědecká fakulta, MU v Brně 1956 CSc. Analytická chemie, VŠCHT Praha 1958 Doc. Analytická chemie, Přírodovědecká fakulta, MU v Brně 1964 DrSc. Analytická chemie, VŠCHT Praha 1964 Prof. Analytická chemie, Přírodovědecká fakulta, MU v Brně Zaměstnání: Přírodovědecká fakulta, MU v Brně, odborný asistent, docent, profesor 1995 dosud Fakulta chemická, VUT v Brně, profesor Odborné zaměření: Analytická chemie stopových prvků, studium jejich separace a prekoncentrace Optické analytické metody (molekulová spektrofotometrie UV/VIS, AAS, AES) Analytická chemie životního prostředí Studium komplexních sloučenin Výuka: V bakalářském a magisterském studiu se podílí na výuce v následujících předmětech: Instrumentální analytická chemie (přednášející) Analýza materiálů (garant a přednášející) Analytická chemie speciálních oblastí praxe (garant a přednášející) Analytická chemie silikátů (přednášející) Analytical Chemistry of Special Practical Domain (garant a přednášející) Analytical Chemistry I (garant a přednášející) Analytical Chemistry II (garant a přednášející) Vedení závěrečných prací na FCH: Vedení úspěšně obhájených 13 diplomových prací Vedení úspěšně obhájených 5 bakalářských prací Vedení úspěšně obhájených 6 disertačních prací Řešené projekty: Spoluřešitel 3 projektů FRVŠ tématického okruhu G4 Zahraniční pobyty: Přednáškové pobyty na univerzitách - v Lipsku, Jeně, Greifswaldu, Freibergu, Saarbrücken, Mohuči, Frankfurtu nad Mohanem, Münsteru, Wiesbadenu, Římě, Birminghamu, Bristolu, Cardiffu, Belfastu, Oxfordu, Kodani, Stockholmu, Kyjevě, Moskvě, Vilniusu, Sofii, Plovdivu, Katovicích, Varšavě a Glivicích, na indickém subkontinentu v Dillí, Jaipuru, Allahabadu, Waltairu a Kalkatě, v Japonsku na univerzitách v Nagoya, Okayama a Kumamoto hostující profesor na Dalhousie University v Kanadě Členství ve vědeckých organizacích, institucích a v radách: Česká společnost chemická Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

16 Reviewer pro odborné časopisy: Journal of Environmental Analytical Chemistry Publikační aktivita: 4 monografie 300 článků v domácí a zahraniční odborné literatuře 14 učebních textů Vybrané publikace za poslední 4 roky: URBANKOVA, K., MOOS, M., MACHAT, J., SOMMER, L. Simultaneous determination of inorganic arsenic, antimony, selenium and tellurium by ICP-MS in environmental waters using SPE preconcentration on modified silica. Intern. J. Environ. Anal. Chem., 2011, Vol. 91, No. 11, p (25 %) HOLUBOVA, Z., MOOS, M., SOMMER, L. Simultaneous determination of metal traces by ICP-MS in environmental waters using SPE preconcentration on different polymeric sorbents. Chemical Papers, 2012, Vol. 66, No. 10, p ISSN: (30 %) HOLUBOVA, Z., SOMMER, L., LESKOVJANOVÁ, J. Simultaneous determination of metal tracen using SPE preconcentration an Amberlite XAD-7 by ICP-MS in environmental water and sample ecotoxicology assessment Fresenius Environ. Bull., 2012, Vol. 21. ISSN: (Přijato ) (40 %) Obhájené disertační práce za poslední 4 roky: Ing. Martin Moos, Ph.D. Prekoncentrační techniky pro stanovení uranu s využitím modifikovaných sorbentů Ing. Kristýna Urbánková, Ph.D. Multikomponentní extrakce a prekoncentrace mikrokoncentrací As, Sb, Se a Te na modifikovaný silikagel, stanovení na ICP-AES (ICP-MS) a aplikace na vzorky vod Ing. Šimon Vojta, Ph.D. Fluorimetry of selected elements and substances in complex and micellar media Ing. Karina Čiháková, Ph.D. Studium sorpce mikrokoncentrací chromu, molybdenu a vanadu v multikomponentním systému na různých sorbentech pro jejich stanovení ICP-OES ve vodách

17 Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Vzdělání: 1967 chemik s vysokoškolským vzděláním, UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita) 1983 RNDr., UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita) 1984 CSc.; UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita) 1991 vědecká atestace II. stupně; Veterinární a farmaceutická universita Brno 1993 doc., Veterinární chemie a biochemie 2003 prof., Fakulta chemická VUT v Brně 2003 Certifikát Manažer jakosti QM 2003 Certifikát EOQ Quality Systems Manager Zaměstnání: LACHEMA Brno, vědeckovýzkumný pracovník Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU Brno) VFU Brno, vědeckovýzkumný a vědecký pracovník VFU Brno, docent profesor (částečný úvazek na VFU Brno) 2004 dosud profesor FCH VUT v Brně Odborné zaměření: Aplikace separačních metod do analýzy biotických a abiotických matric Metody stanovení léčiv a fytofarmak ve vodách, v abiotických a biotických matricích chromatografickými metodami Využití bioindikátorů rostlinného a živočišného původu pro odhad kontaminace životního prostředí a potravních řetězců Ekotoxikologie Zpracování systému odběru vzorků biotických a abiotických matric Výuka: V bakalářském a magisterském studiu se podílí na výuce v následujících předmětech: Systém jakosti a ISO normy garant a přednášející Základy environmentálního vzorkování garant a přednášející Praktikum ze základů environmentálního vzorkování garant Chemie životního prostředí I garant a přednášející Technologie ochrany životního prostředí garant a přednášející Chemie životního prostředí II garant a přednášející Environmentální analýza garant a přednášející Praktikum z environmentální analýzy garant Ekotoxikologie garant a přednášející Legislativa v ochraně životního prostředí garant a přednášející V doktorském studiu je v současnosti garantem předmětu Chemie životního prostředí III Ekotoxikologie I Metrologie a její význam pro environmentální analýzu Vzorkování a jeho význam pro environmentální analýzu Vedení závěrečných prací na FCH: - Vedení úspěšně obhájených 31 bakalářských prací - Vedení úspěšně obhájených 42 diplomových prací - Vedení úspěšně obhájených 10 disertačních prací

18 Řešené významné projekty: : Projekt Ministerstva životního prostředí České republiky Hodnocení stavu životního prostředí v ČR. Monitoring potravních řetězců ; hlavní řešitel spoluřešitelského pracoviště : garant výzkumného záměru řešeného na VFU Brno Výzkum ekologické a ekotoxikologické problematiky potravních řetězců agrárních ekosystémů při produkci surovin a potravin živočišného úvodu s ohledem na životní prostředí populace při hodnocení zařazen do skupiny A; garant, řešitel 3 dílčích úkolů : zástupce garanta výzkumného záměru řešeného na FCH VUT v Brně Multifunkční heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů. Dílčí úkol DC-03: Interakce mezi připravenými polymery a složkami životního prostředí; hlavní řešitel dílčího úkolu : garant a hlavní řešitel projektu COST 636 Zavedení nových postupů pro monitorování xenobiotik ve vodách vypouštěných z vybraných čistíren odpadních vod ve městě Brně (Introduction of novel approaches to monitoring of xenobiotics in effluents from selected waste waters treatment plants in Brno city) : Studium vlivu požárů a použité techniky na stav složek životního prostředí. Projekt KONTAKT, MŠMT ČR 2009: FRVŠ 2655/2009 Zavedení techniky vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí do výuky (tematický okruh Aa, spoluřešitel) 2010: Hlavní řešitel 2 projektů FRVŠ (F4b a F6a) 2011: FRVŠ 3008/2011 Modernizace studentské laboratoře separačních metod (tématický okruh Aa, hlavní řešitel 2011 : Spoluřešitel 2 projektů FRVŠ (F4a a F6a) Zahraniční pobyty: Polsko Universita Marie Sklodowske-Curie, Lublin, 2 měsíce; Veterinární institut v Pulawách, Polsko, 1 měsíc; Moskva Moskevská veterinární akademie, 3 měsíce; krátkodobé 1 až 2 týdenní pobyty v Kanadě (Universita v Hamiltonu a v Torontu); krátkodobé 1 až 2 týdenní pobyty ve Španělsku (Tenerife, Cordoba, Alicante); Členství v profesních společnostech, institucích a radách předseda komise tématického okruhu G4 FRVŠ Rady vysokých škol ČR člen komise tématického okruhu G4 FRVŠ Rady vysokých škol ČR 2011 dosud místopředseda komise tématického okruhu G4 FRVŠ Rady vysokých škol ČR 2009 dosud člen Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí Ministerstva zemědělství České republiky 2003 dosud člen sněmu Rady vysokých škol (RVŠ); člen pracovní skupiny pro vědu a výzkum 2005 dosud člen Akademického sněmu Akademie věd ČR delegovaný RVŠ Členství ve vědeckých a oborových radách Vědecká rada Veterinární a farmaceutické university Brno (VFU Brno) Vědecká rada Fakulty hygieny a ekologie (FVHE VFU Brno) 1999 dosud Vědecká rada FCH VUT v Brně 2010 dosud Vědecká rada Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze FVHE VFU Brno (obor Ekologie, ekotoxikologie a radiobiologie); oborová rada FVHE VFU Brno (obor Biochemie, chemie a biofyzika); oborová rada 2006 dosud FVHE VFU Brno (obor Veterinární ekologie); oborová rada 1999 dosud Oborová rada FCH VUT v Brně (obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí) 2000 dosud Oborová rada VŠCHT v Praze (obor Chemie a analýza potravin) 2004 dosud VŠCHT Praha, obor Chemie a analýza potravin; člen komise pro státní závěrečné a státní doktorské zkoušky 2004 dosud FCH VUT v Brně, Chemie a technologie životního prostředí; člen komise pro státní závěrečné a státní doktorské zkoušky

19 Spolupráce s tuzemskými a zahraničními externími organizacemi Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Fakulta potravinářské a biochemické technologie a Fakulta životního prostředí Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta technologická Státní veterinární správa ČR Ministerstvo zemědělství ČR Státní zdravotní ústav Praha, Centrum hygieny potravních řetězců Brno Technická univerzita vo Zvoleni, SR Ústav geotechniky SAV, Košice, SR Členství v oponentních radách projektů: Oponent výzkumných projektů NAZV MZe ČR Oponent GAČR, TAČR, projektů COST, IGA MZd ČR, FRVŠ Oponent projektů OPVK Oponent projektů CEEPUS Rewiever pro odborné časopisy: Environmental Chemistry Letters Fresenius Environmental Bulletin Czech Journal of Food Science Chemické Listy Acta Veterinaria Brno Chemical Papers Archives of Environmental Contamination and Ecotoxicology Publikační aktivita 1 monografie 9 zvaných přednášek na mezinárodních konferencích 69 původních vědeckých prací 16 vysokoškolských učebních textů 70 obhájených výzkumných úkolů 245 publikací ve sbornících Vybrané publikace: JANSKA, M., Hajslova, J., Tomaniova, M., Kocourek V., Vavrova M.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in fruits and vegetables grown in the Czech Republic. Bull. Environ. Contamin. Toxicol., 4 (2006) KUCERA J., MIZERA J., RANDA Z., VAVROVA M.: Pollution of agricultural crops with lanthanides, thorium and uranium studied by instrumental and radiochemical neutron activation analysis. J. Radioanal. Nuclear Chem., 3 (2007) VITECKOVA H., VAVROVA M., MRAVCOVA L., VYDROVA L.: Assessment of sulfathiazole in wastewater. Fresen. Environ. Bull., 11A (2008) R. LANA, M. VAVROVA, J. CASLAVSKY, M. SKOUMALOVA, A. BILKOVA, E. SUCMAN: PCBs in Samples from the Environment of the Southern Moravia Region, Czech Republic. Bull. Environ. Contamin. Toxicol., 6 (2008) SUCMAN E., MAHROVA M., PAC J., VAVROVA M., KETTISCH P.: Microwave assisted digestion method for the determination of cadmium, copper, lead, and zinc in biological materials. Electroanalysis, 4 (2008)

20 VOJTOVA L., VAVROVA M., BEDNARIK K., SUCMAN E., DAVID J., JANCAR J.: Preparation and ecotoxicity assessment of new biodegradable polyurethane foams. J. Environ. Science and Health Part A- Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engeneering, 5 (2007) ČAPKA, L.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.: Optimization of Solid-Phase Extraction of Selected Non- Steroidal Anti-inflammatory Drugs by Capillary Zone Electrophoresis. Chemické listy, 2012, roč. 106, č. 1, s Obhájené disertační práce za poslední 4 roky Ing. Radim Lána, PhD.; Persistent organic pollutants in the environment of the southern Moravia region Ing. Ludmila Mravcová (roz. Nová), Ph.D.; Využití separačních technik na bázi plynové a kapalinové chromatografie s různým typem detektorů pro stanovení biologicky aktivních látek a vybraných xenobiotik Ing. Lucie Vydrová, Ph.D.; Využití separačních metod pro studium biologicky aktivních látek ve vodách Ing. Hana Lisá (roz. Vítečková), Ph.D.; Problematika stanovení reziduí léčiv v odpadních vodách Ing. Zuzana Měřínská (roz. Klímová), Ph.D.; Odstranění vybraných složek z vodního prostředí koagulací Ing. Zuzana Pavlitová Letková (roz. Letková), Ph.D.; Ekotoxikologické hodnocení vybraných průmyslových odpadních materiálů a anorganických kompozitů s jejich obsahem Ing. Lukáš Čapka, Ph.D.; Využití kapilární zónové elektroforézy pro stanovení vybraných analgetik ve vodách Ing. Martin Hroch, Ph.D.; Studium distribuce halogenovaných difenyletherů do složek životního prostředí Ing. Petr Lacina, Ph.D.; Využití plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro posouzení kontaminace odpadních a povrchových vod rezidui léčiv Ing. Petra Dvořáková, (roz. Ženatová), Ph.D.; Využití kapalinové chromatografie pro stanovení reziduí léčiv Členství v orgánech VŠ 2007 dosud člen AS FCH VUT v Brně; předseda Ekonomické komise 2005 dosud člen AS VUT v Brně; předseda Komise pro tvůrčí činnost a člen Ekonomické komise 2005 dosud člen dozorčí rady KaM 2005 člen komise rektora VUT pro Dlouhodobý záměr