OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY"

Transkript

1 OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY OPRAVA TISKOVÝCH CHYB V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PLATNÉHO OD Úmluva o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí (COTIF) Přípojek C Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí Ministerstvo dopravy ČR je příslušným orgánem ve smyslu Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). RID se řídí jak mezinárodní, tak vnitrostátní přeprava nebezpečných věcí. Zveřejněním ve Věstníku dopravy č. 5/2010 vstupují tímto v platnost opravy tiskových chyb v RID Ing. Jan Fiedler ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy - 1 -

2 Oprava tiskových chyb v RID Druhá úvodní strana RID 2009 se zcela nahradí novou stranou (viz. str. 3), dále bude následovat nový text, který obsahuje články 1 6 RID (viz. str. 4 5)

3 RID Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) Přípojek C Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Platný od 1. ledna 2009 Členské státy COTIF (stav k 1. lednu 2009): Albánie, Alžírsko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irák, Irán, Irsko, Itálie, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Maroko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina

4 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží 1 Tento Řád platí pro (RID - Přípojek C k Úmluvě) Článek 1 Rozsah platnosti a) mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po železničních tratích na území členských států, b) přepravy doplňující přepravu po železničních tratích, na které se použijí Jednotné právní předpisy CIM, s výhradou mezinárodních předpisů platných pro přepravy jiným dopravním prostředkem, včetně činností uvedených v Příloze k tomuto Řádu. 2 Nebezpečné věci, jejichž přeprava je podle Přílohy vyloučena, nesmí být přepravovány v mezinárodní přepravě. Článek 2 Uvolňování přeprav Tento Řád se nepoužije zčásti nebo vůbec na přepravy nebezpečných věcí, jejichž uvolnění předvídá Příloha. Uvolnění je přípustné pouze tehdy, když množství nebo druh uvolněných přeprav nebo zabalení zajistí bezpečnost přepravy. Článek 3 Omezení Každý členský stát má právo upravovat nebo zakázat mezinárodní přepravu nebezpečných věcí na svém území z jiných důvodů než je bezpečnost během přepravy. Článek 4 Ostatní předpisy Přepravy, pro které platí tento Řád, podléhají v ostatních náležitostech všeobecným vnitrostátním nebo mezinárodním předpisům o přepravě zboží po železničních tratích. Článek 5 Povolený typ vlaku. Přeprava ručních a cestovních zavazadel nebo v motorových vozidlech 1 Nebezpečné věci smí být přepravovány pouze v nákladních vlacích, s výjimkou a) nebezpečných věcí, které podle Přílohy s ohledem na své maximální množství a za zvláštních podmínek jsou připuštěny k přepravě v jiných než nákladních vlacích; b) nebezpečných věcí, které jsou přepravováno jako ruční zavazadlo nebo cestovní zavazadlo, v motorových vozidlech nebo na nich podle článku 12 Jednotných právních předpisů CIV se zřetelem ke zvláštním podmínkám Přílohy

5 2 Cestující nesmí převážet nebezpečné věci jako ruční zavazadlo a podávat je k přepravě jako cestovní zavazadlo nebo v motorových vozidlech, neodpovídá-li toto zboží zvláštním podmínkám Přílohy. Příloha je součástí tohoto Řádu. Článek 6 Příloha - 5 -

6 2. Odst odstranit. 3. V odst v kategorii 1 popis kategorie má znít: provozní zaměstnanci, kteří 4. V odst v kategorii 3 popis kategorie má znít: zaměstnanci a management provozovatele železniční infrastruktury pro řízení seřaďovacích prací a železničního provozu. 5. V pododdíle c) hradláři se nahradí pojmem signalisté. 6. V pododdíle má být (zrušeno). 7. V pododdíle není vyhrazeno, ale je tento text: Cisternové vozy, které byly konstruovány a vyrobeny podle předpisů Přípojku XI platných před 1. lednem 1999, tj. které byly vyrobeny a konstruovány podle pododdílu předpisů platných do 31. prosince 1998, které však neodpovídají pododdílu předpisů platných od 1. ledna 1999 mohou být používány i nadále. 8. V pododdíle chybí ve 3. odst. před slovem kódem slovo alfanumerickým. doplnit text takto: bateriových vozů alfanumerickým kódem, obsaženým. 9. Pododdíl a) musí znít: umístit označení uvedená v RID ; 10. Pododdíl odstranit. 11. V pododdíle má text správně začínat Látky reagující. 12. V tabulce u Seznamu již zařazených organických peroxidů v obalech se provedou následující změny: Pod řádek terc-peroxyneodekanoat se doplní nový řádek 47 > zakázáno terc-butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoat se upraví dle následujícího terc-butylperoxy-3,5,5- TRIMETHYLHEXANOAT > OP

7 42 58 OP OP V pododdíle v seznamu BIOLOGICKÉ LÁTKY kód I.4 musí být uvedeno jen UN 3373 BILOGICKÁ LÁTKA, KATEGORIE B. 14. V odst jsou poznámky pod čarou (č. 10 a 11) v textu, správně mají být umístěny dole, na konci stránky. 15. V odst je poznámka pod čarou (č. 12) v textu, správně má být umístěna dole, na konci stránky. 16. V odst a) chybí v textu poznámka pod čarou č. 13. a označování nebezpečných věcí 13, v pozdějším znění,. 17. Na konec stránky se umístí znění této poznámky pod čarou: 13 Úřední věstník Evropských společenství, č. L 196 ze dne 16. srpna 1967, str V odst b) chybí v textu poznámka pod čarou č. 14. a označování nebezpečných přípravků 14, v pozdějším znění,. 19. Na konec stránky se umístí znění této poznámky pod čarou: 14 Úřední věstník Evropských společenství, č. L 200 ze dne 30. července 1999, str Odst chybí znění poznámky pod čarou č. 15. Na konec stránky se umístí znění této poznámky pod čarou: 15 Viz zejména díl C směrnice 2001/18/ES Evropského Parlamentu a Rady o záměrném uvolňování geneticky změněných organismů do životního prostředí a ke zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úřední věstník Evropských společenství č. L 106 ze dne 17. dubny 2001, s. 8-14), v němž je stanoven schvalovací postup pro Evropská společenství 21. V pododdíle je umístěna poznámka pod čarou č. 1. Mění se část znění této poznámky pod čarou. Dole, na konci stránky: 1 kapitoly 3.2 např. UN 1665 NITROXYLENY, KAPALNÉ (6.1) a UN 3447 NITROXYLENY, TUHÉ (6.1) - 7 -

8 22. V kapitole 3.2 tabulce A ve sloupci (13) není u cisteren uvedeno zvláštní ustanovení TE25 pro následující látku třídy 8: UN 1052 BEZVODÝ FLUOROVODÍK doplnit TE25 pro výše uvedenou látku. 23. V kapitole 3.2 tabulce A ve sloupci (13) nejsou u cisteren uvedena zvláštní ustanovení TA4 a TT9 pro všechny plyny třídy 2 a pro následující dvě látky třídy 8: UN 1052 BEZVODÝ FLUOROVODÍK UN 1790 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ doplnit TA4 a TT9 pro všechny výše uvedené látky. 24. V oddíle 3.3.1, zvláštní ustanovení 636 původní znění se ruší a nahrazuje novým. 636 (a) Články obsažené ve výstroji nesmí být během přepravy vybity tak, aby napětí otevřeného obvodu kleslo pod 2 volty nebo dvě třetiny napětí nevybitého článku, podle toho, která hodnota je nižší. (b) Použité lithiové články a baterie s hrubou hmotností nepřesahující 500 g/kus, shromážděné k likvidaci a podávané k přepravě mezi spotřebitelským sběrným místem a mezilehlým zpracovatelským objektem, společně s jinými nelithiovými články a bateriemi, nejsou předmětem jiných ustanovení RID, pokud splňují následující podmínky: (i) (ii) (iii) jsou splněna ustanovení pokynu pro balení P903b; systém zabezpečování jakosti je zajištěn tak, že celkové množství lithiových článků nebo baterií na vůz nebo velkého kontejneru nepřevyšuje 333 kg; obaly musí být opatřeny nápisem: použité lithiové články. 25. V oddíle 4.1.1, v poznámce se v předposledním řádku za P201 doplní a LP V pokynu pro balení P 620 musí odstavce a) i b) začínat malými písmeny. 27. V odst v tabulce u části 3 pro kód cisterny C je uveden nepřesný text: C = cisterna s horními plnícími a vyprazdňovacími otvory jen s čistícími otvory pod úrovní hladiny kapaliny opravit text takto: C = cisterna s horními plnícími a vyprazdňovacími otvory, která má pod hladinou kapaliny jen čistící otvory 28. V oddíle má být místo nádob na plyn uvedeno tlakových nádob

9 29. V odst nemá být u vzorců půlící čára. odstranit půlící čáru takto: PT D e = e = 2σλ PCD 2σ 30. Chyba: v odst chybí ve 3. větě 1. odstavce následující text vyznačený kurzívou: tohoto odstavce se považují za splněná při uplatnění bodu doplnit text vyznačený kurzívou následovně: Ustanovení tohoto odstavce se považují za splněná při uplatnění bodu vyhlášky UIC 573 (Technické podmínky pro konstrukci cisternových vozů). 31. Chyba: v odst je v 1. větě 1. odstavce chybný text. upravit text dle následující kurzívou vyznačené revize: Cisterny, které nejsou hermeticky uzavřeny, mohou být vybaveny těmito podtlakovými ventily nebo nuceně ovládanými odvzdušňovacími ventilyem nebo uzavíracími zařízeními pro zabránění nepovoleného vnitřního podtlaku; tyto ventily nebo uzavírací zařízení musí být nastaveny tak, aby otevíraly při podtlaku, který není vyšší nastavený vyrovnávací tlak nepřevyšoval než výpočtový podtlak cisterny (viz odst ). Hermeticky uzavřené cisterny nesmějí být vybaveny těmito podtlakovými ventily nebo uzavíracími zařízeními nebo nuceně ovládanými pružinovými odvzdušňovacími ventily. 32. V odst je chybný text. upravit text dle následující kurzívou vyznačené revize: Cisterny určené k přepravě kapalin o tenzi par nejvýše 110 kpa (1,1 baru) (absolutní tlak) při teplotě 50 o C musí být opatřeny buďto odvětrávacím systémem a pojistným zařízením zabraňujícím úniku obsahu, dojde-li k převrácení nádrže;, jinak nebo musí splňovat podmínky uvedené v odstavcích nebo

10 33. V odst je chybný text. upravit text dle následující kurzívou vyznačené revize: Cisterny určené k přepravě kapalin o tenzi par vyšší než 110 kpa (1,1 bar) při 50 o C a s bodem varu vyšším než 35 o C musí být opatřeny buďto pojistným ventilem nastaveným na přetlak nejméně 150 kpa (1,5 baru) a takovým, aby se úplně otevřel při tlaku, který odpovídá nepřevyšujícím zkušebnímu tlaku; nebo musí splňovat podmínky uvedené v odst V odst na konci první věty má být místo slova prohlídka slovo zkouška. opravit text takto provést mimořádná zkouška.. Kromě toho by měl být 1. a 2. odst. spojen v jeden. 35. V odst není poslední odsek samostatný, ale má tvořit druhou větu předchozího odst. předposlední a poslední odstavec spojit v jeden. 36. V odst bodě b) je u zvláštního ustanovení TE 25 v bodě a) v předposledním odseku chyba ve slově vyhlášky. opravit text: předpokládány vyhlášky UIC 573 takto předpokládány vyhláškou UIC Tabulka B: Abecední seznam nebezpečných věcí UN opravit popis dle následujícího textu: BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY Za kapitolou 7.7 bude na nové stránce v rozsahu pěti stran začínat text ustanovení: NEZÁVAZNÁ ČÁST PŘEDPISU RID

11 NEZÁVAZNÁ ČÁST PŘEDPISU RID Předpisy o zkouškách nádob z plastu Směrnice k ustanovení odstavců (kapitoly 6.1) nebo (kapitoly 6.5) Laboratorní metody na zkušebních tělesech z materiálu nádoby k prokázání chemické snášenlivosti polyethylenu podle definice v odstavci nebo odstavci vůči plněným věcem (látky, směsi a přípravky) ve srovnání se standardními kapalinami podle oddílu Provedením dále popsaných laboratorních metod A až C se ur čí možné mechanismy poškození materiálu nádoby povolovanými plněnými věcmi, ve srovnání s právě použitými standardními kapalinami. Volba zkušební metody plyne z očekávaného mechanismu poškození. Pokud není nic na základě složení předvídáno, je - změkčení nabobtnáním (laboratorní metoda A) - vyvolání trhlinek působením pnuti (laboratorní metoda B) - reakce oxidační a odbourávání molekul (laboratorní metoda C) na materiál nádoby zahrnuto v laboratorních metodách a porovnáno s příslušnými standardními kapalinami stejného působení. Je třeba použít zkušební tělesa stejné tloušťky v rámci udané tolerance. Laboratorní metoda A Nabytí hmotnosti nabobtnáním se stanoví na plochých zkušebních tělesech z materiálu nádoby skladováním při 40 C v povolovaných plněných věcech, jakož i ve srovnávací standardní kapalině. Změna hmoty nabobtnáním se stanoví vážením zkušebních těles před skladováním a u zkušebních těles se zkušebními tloušťkami až do 2 mm po 4 týdenním působení, jinak až do hmotnostní konstanty. Je třeba určit střední hodnotu ze 3 zkušebních těles. Zkušební tělesa smí být použita jen jednou. 1. Stručný popis Laboratorní metoda B (postup vtlačením kolíku) Metodou vtlačení kolíku se zkouší chování materiálu nádoby z polyethylenu vůči plněným věcem a příslušné standardní kapalině, pokud se může tvoření trhlin pnutím podílet současným nabobtnáním od 0 % až do 4 %. Tělesa nádoby se k tomu účelu opatří otvorem a zářezem a nejdříve se předskladují ve zkoumaném plněném zboží, jakož i v příslušné standardní kapalině. Po předskladování se vtlačí do otvoru kolík s definovaným větším rozměrem. Takto připravené vzorky se skladují ve zkoumaném plněném zboží a příslušné standardní kapalině a odeberou se po různé dlouhých skladovacích dobách a zkoumají na zbytkovou pevnost v tahu (postup 3.1) nebo na čas k protrhnutí zkušebního tělesa (postup 3.2). Srovnávacím měřením se standardními kapalinami "roztok smáčecího prostředku", "kyselina octová", "n-butylacetát / s n-butylacetátem nasycený roztok smáčedla" nebo "voda", jako zkušební médium, se zjistí, zda stupeň poškození zkoumaného plněného zboží je stejný, silnější nebo slabší. 2. Zkušební těleso 2.1 Tvar a rozměr Tvar a doporučený rozměr zkušebního tělesa je určen obrázkem 1. Odchylka zkušební tloušťky nemá překročit ±15% střední hodnoty měřené řady. K měřené řadě patří zkoumané plněné zboží a příslušná standardní kapalina

12 Obrázek 1 Zkušební těleso bez kolíku * Minimální tloušťka stěny Výroba Zkušební tělesa měřené řady mohou být odebrána jak z nádob stejného konstrukčního vzoru, tak i ze stejného kusu lisovaného polotovaru. Při napěťové výrobě zkušebních těles postačuje, co se týče kvality řezné plochy, pilový řez. Ostré hrany vznikající při opracování by měly být odstraněny pouze od později zařezávaných řezných ploch. U zkušebních těles je třeba provést zářez rovnoběžně se směrem vytlačování. V každém zkušebním tělese se vyvrtá otvor podle obr. 1 o průměru 3,0 mm 0,03 0 Potom se zkušební těleso podle obr. 1 opatří ostrým zářezem s poloměrem zářezu 0,05 mm. Vzdálenost mezi dnem zářezu a okrajem otvoru činí 5 mm ± 0,1 mm. 2.3 Počet zkušebních těles 2.4 Kolíky K určení zbytkové pevnosti v tahu podle odst. 3.2 se použije pro každou skladovací dobu 10 zkušebních těles. Zpravidla se použije nejméně 5 skladovacích dob. K určení času k protržení zkušebního tělesa podle odst. 3.3 je zapotřebí celkem 15 kusů. O rozměrech kolíků tloušťky 4 mm, viz obrázek

13 Obrázek 2 a: Kolík ke stanovení zbytkové pevnosti v tahu b: Kolík ke stanovení času k protrhnutí zkušebního tělesa Pro materiál kolíku se přednostně použije nerezavějící ocel (např. X 112 Cr Si 17). Pro látky, které tuto ocel napadají, se použijí skleněné kolíky. 3. Zkušební postup a zhodnocení 3.1 Předskladování zkušebních vzorků Zkušební tělesa se před zkouškou kolíkem předskladují po dobu 21 dní při 40 C ± 1 C ve zkoumané kapalině a standardní kapalině. Pro standardní kapalinu c) podle přílohy k přípojku V, odstavec I se předskladování provede v n-butylacetátu. 3.2 Postup ke stanovení křivky zbytkové pevnosti v tahu Provedení Kolík podle obr. 2a se zatlačí přes kónickou část svou válcovou části zpříma do otvoru zkušebního tělesa. Takto připravené vzorky se potom ponoří do skladovacích nádob naplněných příslušnou zkušební kapalinou a temperovaných na 40 C a skladují se v tepelné skříni při 40 C ± 1 C. U standardní kapaliny c) se tato zkouška uskuteční v roztoku smáčecího prostředku, zředěném 2% n-butylacetátem. Doba mezi zkouškou kolíkem zkušebních těles a pokračováním skladování ve zkušební kapalině musí být zvolena pro celou měřenou řadu jednotně a musí být konstantní. Skladovací doby pro určení tvorby trhlin pnutím závislého na čase a zkušební kapalině je třeba zvolit tak, aby byl mezi křivkami zbytkových pevností v tahu zkoušených standardních kapalin a plněného zboží znázorněn jednoznačný rozdíl s dostatečnou bezpečností. Po vyjmutí ze skladovací nádoby se bezprostředně poté zkušební tělesa zbaví kolíku a očistí od zbytků zkušební kapaliny. Po ochlazení na pokojovou teplotu se zkušební tělesa rozdělí rovnoběžně ke straně se zářezem středem otvoru řezem pilou. Pro další zkoušku se použiji jen tyto části zkušebních těles se zářezy. Tyto části zkušebních těles se zářezy budou potom, ne později než 8 hodin po odběru ze zkušební kapaliny, podrobeny jednoosovému namáhání tahem ve stroji pro zkoušky tahem rychlosti (rychlost pohybující se svorky) 20 mm/min až do přetrhnutí. Stanoví se maximální sila. Zkouška tahem se provádí při pokojové teplotě (23 C ± 2 C) s odvoláním na ISO/R Vyhodnocení Vyhodnocení ke stanovení vlivu zkušební kapaliny zahrnuje určení maximálního napětí předskladovaných a nenakolíkovaných částí zkušebních těles jako nulovou hodnotu a maximální napětí vzorku po skladovací době ty při y 5. Po přepočtu těchto maximálních napětí při v %, vztaženo na nulovou hodnotu, se tyto hodnoty zanesou do diagramu dle obr. 3. Srovnání s příslušnými křivkami zbytkové pevnosti v tahu z měření se standardními kapalinami "roztok smáčecího prostředku" nebo "kyselina octová", "n-butylacetát s n-butylacetátem nasycený roztok

14 smáčedla" nebo "voda" ukazuje, zda zkoumané plněné věci mají na stejný materiál nádoby silnější, slabší nebo žádný vliv (viz obrázek 3). Obrázek 3 Zkouška trhlinek působením pnutí (metoda zatlačení kolíku) Plnění NV 1 (agresivnější než standardní kapalina SF) Standardní kapalina SF Plnění NV 2 (méně agresivní než standardní kapalina SF) Křivky zbytkové odolnosti k pnutí Doba odolnosti do zlomení vzorku NV nebezpečné věci 3.3 Postup k určení času potřebného k přetržení zkušebního tělesa Provedení 15 zkušebních těles se jednotlivě zpříma narazí na kolík až na doraz na 15 kolíků podle obr. 2b a vloží se do skleněné trubice naplněné příslušnou zkušební kapalinou temperovanou na 40 C. Zkušební teplota se konstantně udržuje - 1 C. Vizuálním pozorováním se určí přetrhnutí zkušebního tělesa u každého kolíku. Trhlina se podle zkušeností rozšiřuje vždy od dna zářezu k povrchu kolíku Vyhodnocení Pro vyhodnocení je rozhodující čas t SF, který uplyne do přetržení 8 vzorků se standardní kapalinou. Mění třeba vyčkávat tvorby dalších trhlin. Zhodnocení se provádí srovnáním s počtem vzorků natržených s plněnými věcmi. V čase t SF to smí být nejvýše 8 vzorků. 3.4 Vysvětlivky Dny (d) Zkušební parametry "skladovací teplota" a "vzdálenost mezi dnem zářezu a okrajem otvoru" se u tohoto zkušebního postupu zvolí tak, aby příslušná zkoumání se standardními kapalinami "roztok smáčecího prostředku", "kyselina octová", "n-butylacetát s n-butylacetátem nasycený roztok smáčedla" podaly vypovídající výsledky ve smyslu tohoto zkušebního předpisu v celkové době zkoušky cca 28 dní. Přičemž se bere za základ vysokomolekulární polyethylen o hustotě ~ 0,952 g/cm 3 a tavný index [Melt Flow Rate (MFR) 190*021,6 kg závaží] o - 2,0 g/10 min. Jelikož výpověď tohoto zkušebního předpisu má být vždy relativní, je rovněž možné za účelem zkrácení zkušební doby pozměnit výše uvedené hranice zkušebních parametrů. Toto musí být zvlášť uvedeno do protokolu o zkoušce. 4. Kritéria pro vyhovující výsledek zkoušky 4.1 Výsledek zkoušky laboratorní metody A nesmí překročit 1 % nabytí hmotnosti nabobtnáním v případě, že se mají zohlednit standardní kapalina a), "roztok smáčecího prostředku" a standardní kapalina b), "kyselina octová". Výsledek zkoušky laboratorní metody A se zkoumaným plněným zbožím nesmí překročit nabytí hmotnosti nabobtnáním n-butylacetátem (asi 4 %) v případě, že se má zohlednit standardní kapalina c), "n-butylacelát s n-butylacetátem nasycený roztok smáčedla"

15 4.2 Výsledek zkoušky laboratorní metodou B musí prokázat pro schvalovanou látku stejný nebo delší čas, než srovnávané standardní kapaliny. Laboratorní metoda C Pro stanovení možného oxidačního a molekuly odbourávajícího poškození materiálu nádoby z vysokomolekulárního polyethylenu vysoké hustoty podle bodu 1551 (6) přípojku V plněným zbožím, se určí tavný index [Melt Flow Rate (MFR) 190 C/21,6 kg závaží (Load) podle ISO 1133-Codition 7] zkušebních těles, v rozsahu tlouštěk odpovídajícím konstrukčnímu typu před a po skladování těchto vzorků v posuzovaném plněném zboží. Skladováním geometricky stejných vzorků ve standardní kapalině "kyselina dusičná 55 %" podle přílohy k přípojku V, odst. I, písmeno e) a podmínek tavného indexu se zjistí, zda stupeň poškození schvalovaného plněného zboží na materiál nádoby je slabší, stejný nebo silnější. Skladování vzorků se provádí při 40 C až do možnosti konečného posouzení, maximálně 42 dní. Pokud plněné věci předvídané ke schválení laboratorní metodou A dosáhnou současně nabytí hmotnosti nabobtnáním 1%, provede se, aby se neovlivnil výsledek měření, před měřením tavného indexu, zpětné vysušení vzorku se současnou kontrolou hmotnosti, např. skladování ve vakuové sušící skříni při 50 C až do hmotnostní konstanty, zpravidla ne déle než 7 dní. Kritérium pro vyhovující výsledek zkoušky: Zvýšení tavného indexu materiálu nádoby dosažené schvalovanými plněnými věcmi podle podmínek této metody nesmí překročit dosaženou změnu pod uzavřením u standardní kapaliny "kyselina dusičná 55 %" o 15 % přípustné hodnoty sjednané metody

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.030 Srpen 2012 Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci Část 3: Zkušební metody ČSN EN 295-3 ed. 2 72 5201 Vitrified clay pipe systems for drains and sewers Part

Více

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů LEGISLATIVA při provozování silniční dopravy Vnitrostátní předpisy: zákon č.111/1994 Sb. č. 478/2000 Sb. č. 522/2006 Sb. č. 122/2014 Sb. č. 175/2000 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili automobil značky Ford. Věříme, že splní Vaše představy a zajistí Vám mnoho let spokojené jízdy. Společnost Ford je uznávána po celém světě jako výrobce technických

Více

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie ohledně návrhu rozhodnutí č. 1/2016 smíšeného výboru

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Říjen 2013 Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN 13877-1 73 6150 Concrete pavements Part 1: Materials Chaussées en béton Partie 1: Matériaux Fahrbahnbefestigungen

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Leden 2012 Komíny Konstrukční díly Prvky komínového pláště z betonu ČSN EN 12446 ed. 2 73 4207 Chimneys Components Concrete outer wall elements Conduits de fumée Composants

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.190 Duben 2014 Výrobky pro péči o dítě Houpačky pro nejmenší děti ČSN EN 16232 94 3459 Child use and care articles Infant swings Articles de puériculture Balancelles suspendues

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.150.30 Prosinec 2013 Měď a slitiny mědi Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice ČSN EN 13601 42 1502 Copper and copper alloys Copper rod, bar and wire for

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140; 97.190 Duben 2013 Dětské vysoké židle ČSN EN 14988-1+A1 94 3418 Children,s high chairs Part 1: Safety requirements Chaises hautes pour enfants Partie 1: Exigences de sécurité

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Červen 2013 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1342 ed. 2 72 1862 Setts of natural stone for external paving

Více

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech.

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Metodický zpravodaj autoškol č. 86/2015 mezinárodní silniční doprava Mezinárodní silniční doprava aktuality. Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Zdroj: Tým silniční bezpečnosti.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.01 Červen 2014 Vedení vodních tepelných sítí Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

silniční přeprava nebezpečných věcí - ADR

silniční přeprava nebezpečných věcí - ADR silniční přeprava nebezpečných věcí - ADR Ústí nad Labem březen 2018 ing. Ivan Hrabal ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR z Accord Dangereuses Route) ukládá podmínky

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.20 Duben 2015 Korozivzdorné oceli Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí ČSN EN 10088-1 42 0927 Stainless steels Part 1: List of stainless steels Aciers inoxydables Partie

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s.

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Miroslav Klapka 1 SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Klíčová slova: monitoring, sledování železničních vozů, track&trace, elektronická železniční mapa, projekt JEWEL, projekt RailMap

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.190 Listopad 2013 Výrobky pro péči o dítě Šidítka pro kojence a malé děti Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení ČSN EN 1400 94 3429 Child use and care articles Soothers

Více

Analyzátor spalin pro průmysl

Analyzátor spalin pro průmysl Analyzátor spalin pro průmysl testo 340 přenosný měřicí přístroj pro měření spalin v průmyslu O 2 Možnost rozšíření měřicího rozsahu pro neomezené měření při vysokých koncentracích plynu. Analýza spalin

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 Duben 2009 Stavební kování Zámky a střelkové zámky Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy Požadavky a zkušební metody ČSN EN 14846 16 5192 Building Hardware

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.50; 01.040.91 Září 2014 Hydroizolační pásy a fólie Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech Definice a charakteristiky ČSN EN 13707 72 7601 Flexible sheets for

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Prosinec 2014 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb Bezpečnost Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže ČSN EN 16228-6 27 7991 Drilling and

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.20 Srpen 2013 Jeřáby Bezpečnost Navrhování Požadavky na vybavení ČSN EN 13135 27 0136 Cranes Safety Design Requirements for equipment Appareils de levage a charge suspendue

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.060 Červen 2011 Bezpečnost motorových vozíků Požadavky na elektroinstalaci Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky ČSN EN 1175-1+A1 26 8830 Safety of industrial trucks

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.65 Duben 2013 Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva ČSN EN 10223-4 42 6428 Steel wire and wire products for fencing and netting Part 4: Steel wire welded mesh

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.20 Říjen 2014 Jeřáby Mobilní jeřáby ČSN EN 13000+A1 27 0570 Cranes Mobile cranes Appareils de levage a charge suspendue Grues mobiles Krane Fahrzeugkrane Tato norma je

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.10 Únor 2014 Pojízdné hasicí přístroje Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO 2, které splňují požadavky EN 1866-1 ČSN EN

Více

N O N - S T O P A s i s t e n c e

N O N - S T O P A s i s t e n c e N O N - S T O P A s i s t e n c e P r o f e s i o n á l n í p o m o c p r o n á k l a d n í a u ž i t k o v á v o z i d l a o d 3, 5 t k d e k o l i v v E v r o p ě P r o k l i e n t y A X I G O N z a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Květen 2011 Železniční aplikace Dvojkolí a podvozky Nápravy hnacích dvojkolí Metoda návrhu ČSN EN 13104+A1 28 0514 Railway applications Wheelsets and bogies Powered

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.140.10 Leden 2015 Neelektrická ruční nářadí Bezpečnostní požadavky Část 5: Příklepové vrtačky ČSN EN ISO 11148-5 23 9060 idt ISO 11148-5:2011 Hand-held non-electric power tools

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.040.91 01.040.91; 91.100.10 Březen 2010 Sádrokartonové desky Definice, požadavky a zkušební metody ČSN EN 520+A1 72 3611 Gypsum plasterboards Definitions, requirements and

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.30; 77.140.50 Prosinec 2009 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN 10028-1+A1 42 0937 Flat products made of steels for pressure purposes

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.070 Prosinec 2012 Technologie palivových článků Část 2: Moduly palivových článků ČSN EN 62282-2 ed. 2 33 6000 idt IEC 62282-2:2012 Fuel cell technologies Part 2: Fuel cell

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.140.20; 25.140.30 Červen 2011 Ruční elektromechanické nářadí Bezpečnost Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily ČSN EN 60745-2-5 ed. 3 36 1551 mod IEC 60745-2-5:2010

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.060 Leden 2011 Pšenice Stanovení sedimentačního indexu Zelenyho test ČSN EN ISO 5529 46 1022 idt ISO 5529:2007 Wheat Determination of the sedimentation index Zeleny test Blé

Více

Railway applications Braking systems of multiple unit trains Part 2: Test methods

Railway applications Braking systems of multiple unit trains Part 2: Test methods ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.040 Září 2015 Železniční aplikace Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek Část 2: Zkušební metody ČSN EN 16185-2 28 4022 Railway applications Braking systems of multiple

Více

Mimoto se mohou řízené transakce v tomto případě uskutečnit i mezi společnostmi A a B případě mezi společnostmi A a C.

Mimoto se mohou řízené transakce v tomto případě uskutečnit i mezi společnostmi A a B případě mezi společnostmi A a C. 132/2005 DS. Pokyn DS132 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky (převodní ceny) územními finančními orgány č.j.: 49/60878/2005491 Referent: Ing. Michal Roháček,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Listopad 2012 Asfaltové směsi Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem ČSN EN 12697-46

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.300; 45.060.20 Listopad 2011 Železniční aplikace Cisternové vozy Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro plyny zkapalněné pod tlakem ČSN EN 12561-3 28 0701 Railway

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.160 Září 2014 Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu Výpočet a konstrukce Část 3: Zkrutné pružiny ČSN EN 13906-3 02 6001 Cylindrical helical springs

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 40 RozeslaÂna dne 20. brï ezna 2002 Cena KcÏ 211,30 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 40 RozeslaÂna dne 20. brï ezna 2002 Cena KcÏ 211,30 OBSAH: RocÏnõÂk 2002 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 40 RozeslaÂna dne 20. brï ezna 2002 Cena KcÏ 211,30 OBSAH: 89. Vyhla sï ka Ministerstva zemeïdeïlstvõâ o ochraneï proti zavleâkaânõâ sïkodlivyâch

Více

Vytápění dřevní štěpkou a peletami

Vytápění dřevní štěpkou a peletami YOUR RELIABLE PARTNER Vytápění dřevní štěpkou a peletami Present years on the market 110 for over 20-60 kw 80-301 kw Za našim úspěchem stojí odbornost HERZ FAKTA: 22 firem Centrála skupiny v Rakousku Výzkum

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Prosinec 2011 Železniční aplikace Brzdění Protismyková ochrana kola ČSN EN 15595+A1 28 4043 Railway applications Braking Wheel slide protection Applications ferroviaires

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles. Cycles Cycles a assistance électrique Bicyclettes EPAC

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles. Cycles Cycles a assistance électrique Bicyclettes EPAC ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 43.120; 43.150 Květen 2015 Jízdní kola Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem Jízdní kola EPAC ČSN EN 15194+A1 30 9080 Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10;11.040.55 Prosinec 2013 Neinvazivní tonometry Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením ČSN EN ISO 81060-1 85 2701 idt ISO 81060-1:2007 Non-invasive

Více

22. Základní požadavky EN 1304

22. Základní požadavky EN 1304 22. Základní požadavky EN 1304 Evropská norma EN 1304 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku stanovuje požadavky na pálené střešní tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnější a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.20 2006 Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů ČSN EN 521 06 1455

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.25 Listopad 2013 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku ČSN EN 1304 72 2684 Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Únor 2014 Provádění speciálních geotechnických prací Horninové kotvy ČSN EN 1537 73 1051 Execution of special geotechnical work Ground anchors Exécution des travaux géotechniques

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 Srpen 2008 Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky ČSN EN 15283-2 72 3617 Gypsum boards with fibrous reinforcement

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 Říjen 2012 Stavební kování Dveřní štíty, kliky a knoflíky Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1906 16 5776 Building hradware Lever handles and knob furniture Requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy Indikátory napájené elektrickou energií ČSN EN 834 25 8521 Heat cost allocators for

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.20 Říjen 2009 Motorová paliva Motorové nafty Technické požadavky a metody zkoušení ČSN EN 590 65 6506 Automotive fuels Diesel Requirements and test methods Carburants pour

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.01; 93.030 Březen 2012 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi Polyethylen (PE) Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky

Více

Applications ferroviaires Convertisseurs de puissance embarqués sur le matériel roulant Partie 1: Caractéristiques et méthodes

Applications ferroviaires Convertisseurs de puissance embarqués sur le matériel roulant Partie 1: Caractéristiques et méthodes ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Květen 2015 Drážní zařízení Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech Část 1: Charakteristiky a zkušební metody ČSN EN 61287-1 ed. 2 33 3551 idt IEC 61287-1:2014

Více

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB Emisní normy IIIB/ T 4i Informační příručka o motorech JCB EcoMAX ohledně dodržení emisní normy IIIB/T4i Nejnovější uzákoněná emisní úroveň Týká se nových strojů prodaných do zemí Evropské unie, Severní

Více

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 PŘÍLOHY Příloha 1 Datová dostupnost počtu rozvodů a hrubé míry rozvodovosti v evropských uskupeních... 56 Příloha 2 Datová dostupnost počtu rozvodů v

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.040 2006 Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol ČSN EN 13715 28 0526 Říjen Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Wheels tread

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.060.99 Červen 2009 Desky z rostlého dřeva (SWP) Požadavky ČSN EN 13353 49 2810 Solid wood panels (SWP) Requirements Bois panneautés (SWP) Exigences Massivholzplatten (SWP)

Více

Casques de sapeurs-pompiers Casques pour la lutte contre les feux d,espaces naturels

Casques de sapeurs-pompiers Casques pour la lutte contre les feux d,espaces naturels ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.20 Červenec 2015 Přilby pro hasiče Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu ČSN EN 16471 83 2146 Firefighters helmets Helmets for wildland fire fighting Casques de

Více

EN 356 zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví Bezpečnostní zasklení Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 356 zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví Bezpečnostní zasklení Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 81.040.20; 83.140.10 Červenec 2015 Sklo ve stavebnictví Samolepicí polymerová fólie Část 1: Definice a požadavky ČSN EN 15752-1 70 1090 Glass in building Adhesive backed polymeric

Více

Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období duben až srpen 2015

Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období duben až srpen 2015 Metodický zpravodaj autoškol č. 85/2015 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období duben až srpen

Více

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů Kapitola 6.6 Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů 6.6.1 Všeobecné 6.6.1.1 Ustanovení této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10; 11.160 Listopad 2011 Záchranné systémy Přeprava inkubátorů ČSN EN 13976-1 84 2130 Rescue systems Transportation of incubators Part 1: Interface conditions Systemes

Více

Topení peletami. 10-60 kw

Topení peletami. 10-60 kw Topení peletami 10-60 kw Kompetence je i naším úspěchem HERZ FAKTA: 22 firem Centrála skupiny v Rakousku Výzkum a vývoj v Rakousku Rakouské vlastnictví 1600 zaměstnanců ve více než 75 zemích 11 výrobních

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.260 Leden 2011 Potravinářské stroje Mlýnky na maso Bezpečnostní a hygienické požadavky ČSN EN 12331+A2 51 3055 Food processing machinery Mincing machines Safety and hygiene

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

INTEGROVANÁ VERZE DOKUMENTU. SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1992

INTEGROVANÁ VERZE DOKUMENTU. SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1992 INTEGROVANÁ VERZE DOKUMENTU SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1992 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků před zadní stěnou kabiny motorových vozidel kategorie N

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)*

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* Kapitola 6.5 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* * Pro účely českého vydání se takto překládá anglický výraz "Intermediate Bulk Conteiner" Nadále bude užívána

Více

Poštovní podmínky služby Poštovní zásilky do zahraničí v režimu consignment účinné od 1. 3. 2016

Poštovní podmínky služby Poštovní zásilky do zahraničí v režimu consignment účinné od 1. 3. 2016 POŠTOVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ POŠTY, S. P. OSTATNÍ SLUŽBY POŠTOVNÍ PODMÍNKY SLUŽBY POŠTOVNÍ ZÁSILKY DO ZAHRANIČÍ V REŽIMU CONSIGNMENT (účinné od 1. 3. 2016) OBSAH ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.080.10 Prosinec 2011 Slévárenství Otěruvzdorné litiny ČSN EN 12513 42 0961 Founding Abrasion resistant cast irons Fonderie Fontes résistant a l,usure par abrasion Gießereiwesen

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.190 Listopad 2012 Výrobky pro péči o dítě Dětské kočárky Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení ČSN EN 1888 94 3412 Child care articles Wheeled child conveyances Safety requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Prosinec 2014 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb Bezpečnost Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví ČSN EN

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

ŠIROKÁ ŘADA REGULÁTORŮ. Kompletní řada špičkových regulátorů pro větší pohodu v interiéru

ŠIROKÁ ŘADA REGULÁTORŮ. Kompletní řada špičkových regulátorů pro větší pohodu v interiéru ŠIROKÁ ŘADA REGULÁTORŮ Kompletní řada špičkových regulátorů pro větší pohodu v interiéru ŘADA PŘIPOJ A POUŽÍVEJ Regulátor pro konstantní teplotu a regulátor ochrany zpátečky v jednom. > REGULÁTOR CRA CRA110

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 87.100 Říjen 2014 Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty Bezpečnostní požadavky ČSN EN 1953 82 4001 Atomising and spraying equipment for coating materials Safety

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.140.20 Duben 2015 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje Bezpečnost Část 2-5: Zvláštní požadavky na ruční kotoučové pily ČSN EN 62841-2- 5

Více

1. CENÍK SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY BEZ SMLOUVY SE SERVIS 24 2

1. CENÍK SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY BEZ SMLOUVY SE SERVIS 24 2 1. CENÍK SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY BEZ SMLOUVY SE SERVIS 24 2 1.1. POPLATKY ZA ORGANIZACI ZÁSAHU 2 1.1.1. FLEET ASSIST PLUS 2 1.2. ČESKÁ REPUBLIKA PEVNÝ CENÍK ORGANIZOVANÝCH SLUŽEB 3 1.2.1. ČR TECHNICKÁ POMOC

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.70 Leden 2015 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely Zvláštní požadavky na drtiče a štěpkovače napájené ze sítě ČSN EN 50434 36 1050 Safety of

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.75 Červenec 2010 Ocelové trubky pro přesné použití Technické dodací podmínky Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena ČSN EN 10305-1 42 0093 Steel tubes for precision applications

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5.

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.160.10 Červenec 2015 Světlo a osvětlení Nouzové osvětlení ČSN EN 1838 36 0453 Lighting applications Emergency lighting Éclairagisme Eclairage de secours Angewandte Lichttechnik

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.10; 91.100.60 2007 Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace ČSN EN 14509 74 7725 Duben Self-supporting

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.01 Listopad 2013 Kovová průmyslová potrubí Část 5: Kontrola a zkoušení ČSN EN 13480-5 13 0020 Metallic industrial piping Part 5: Inspection and testing Tuyauteries industrielles

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.120.10 Březen 2010 Bezpečnost dřevozpracujících strojů Kotoučové pily Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání ČSN EN 1870-5+A1 49

Více

III. Pneumatické výrobky pro těsnění trhlin a průrazů

III. Pneumatické výrobky pro těsnění trhlin a průrazů Těsnící soupravy pro kanalizaci typ GULLY 300-500 100-150 Těsnící soupravy Sava jsou používány jak pro rychlé utěsnění kanalizací vedených v těsné blízkosti silnic, tak v případě úniku nebezpečných kapalin

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.160.10 Březen 2012 Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní prostory ČSN EN 12464-1 36 0450 Light and lighting Lighting of work places Part

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.40 Prosinec 2009 Zásobování plynem Plynovody v budovách Nejvyšší provozní tlak L 5 bar Provozní požadavky ČSN EN 1775 ed. 2 38 6441 Gas supply Gas pipework for buildings

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.15 2008 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index ČSN EN 933-4 72 1193 Říjen Tests for geometrical properties of aggregates

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.120.10 Květen 2013 Bezpečnost dřevozpracujících strojů Kotoučové pily Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním

Více