Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů"

Transkript

1 Kapitola 6.6 Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů Všeobecné Ustanovení této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly; obaly pro třídu 6.2, vyjma velkých obalů pro UN 3291 odpad klinický; zásilky třídy 7, obsahující radioaktivní látky Velké obaly musí být vyráběny a zkoušeny podle programu zajištění kvality, který příslušný orgán shledal jako uspokojivý, aby bylo zabezpečeno, že každý vyrobený obal odpovídá požadavkům této kapitoly Kódovací systém pro označení typu velkých obalů Používaný kód pro velký obal se skládá z: (a) dvou arabských číslic, a sice: 50 pro tuhé velké obaly 51 pro flexibilní velké obaly a (b) latinské velké písmeno pro druh materiálu: dřevo, ocel atd. podle seznamu v pododdíle Označení Základní označení: Každý velký obal, který je vyroben a určen pro použití podle požadavků RID, má být opatřen trvanlivým a čitelným označením, které obsahuje následující prvky: u (a) symbol Spojených národů pro obaly: n ; pro velké obaly z kovu, na kterých je označení provedeno razítkem nebo vyražením, smí být namísto symbolu použito písmen UN ; (b) (c) číslo 50 pro pevné velké obaly nebo 51 pro flexibilní velké obaly, za nimiž následují písmena pro materiály podle seznamu v b); Velká písmena, která udávají skupinu(y) obalů, pro kterou(é) je konstrukční typ schválen:

2 X pro obalovou skupinu I, II, a III; Y pro obalovou skupinu I a II Z pro obalovou skupinu III (a) (b) (c) (d) (e) Měsíc a rok (vždy poslední dvě číslice) výroby Stát oprávněný k umístění značky; uvedený rozlišovací značkou pro motorová vozidla v mezinárodní dopravě 1) ; Jméno nebo značka výrobce nebo jiné označení pro velký obal podle ustanovení příslušného úřadu; zkušební zátěž při zkoušce stohováním v kg, pro velké obaly, které nejsou určeny pro stohování se uvede 0, Nejvyšší hmotnost brutto v kg, Prvky základního označení musí být uvedeny v posloupnosti výše uvedených odstavců Příklady pro označení u n u n u n 50A/X/0596/N/PQRS 2500/ H/Y/0495/D/ABCD 987 0/800 51H/Z/0697/S/1999 0/500 Velký obal z ocele, který smí být stohován stohovací zátěž: 2500 kg, nejvýše přípustná hmotnost brutto: 1000 kg. Velký obal z plastu, který nesmí být stohován, nejvýše přípustná hmotnost brutto: 800 kg. Flexibilní velký obal, který nesmí být stohován, nejvýše přípustná hmotnost brutto: 500 kg Zvláštní požadavky pro velké obaly Zvláštní požadavky pro velké obaly z kovu 50 A z oceli 50 B z hliníku 50 N z kovu (vyjma oceli nebo hliníku) Velké obaly musí být vyrobeny z vhodně formovatelného kovu, který je vhodný ke svařování. Sváry musí být odborně provedeny a musí poskytovat plnohodnotnou bezpečnost. Výkonnost materiálů při nízkých teplotách musí být případně zohledněna Musí se dbát na to, aby bylo zabráněno škodám galvanickým působením na základě doteku různých kovů.

3 Zvláštní požadavky pro velké obaly z flexibilních materiálů 51 H z flexibilního plastu 51 M z papíru Velké obaly musí být vyrobeny z vhodných materiálů. Pevnost materiálu a provedení flexibilních velkých obalů musí být uzpůsobeny objemu a předpokládanému použití U všech flexibilních velkých obalů typu 51 M musí použitý materiál po minimálně 24 hodinovém úplném ponoření do vody vykazovat ještě minimálně 85% odolnost proti protržení (prasknutí), které původně naměřeny u vlastností materiálu při stejné zátěži a při relativní vlhkosti max. 67% Spojení musí být provedeno šitím, tepelným svařováním, lepením nebo jiným stejně vhodným postupem. Všechna šitá spojení se musí zabezpečit Flexibilní velké obaly musí vykazovat přiměřenou odolnost vůči stárnutí a ztrátě pevnosti způsobené ultrafialovým zářením, klimatickými podmínkami nebo plněný náklad musí vykazovat, že je vhodný pro předpokládané použití U flexibilních velkých obalů z plastu, u kterých je potřebná ochrana proti ultrafialovému záření, musí být přidány saze nebo jiné vhodné pigmenty nebo inhibitory. Tyto příměsi se musí snášet s plněným nákladem a během celé doby použití velkého obalu musí plnit svoji funkci. Při použití sazí, pigmentů nebo inhibitorů, které se odlišují od těch, které byly použity pro výrobu konstrukčního vzorku, může být upuštěno od opakování zkoušek, pokud změněný obsah sazí, pigmentů nebo inhibitorů nemá vliv na fyzikální vlastnosti materiálů Do materiálů velkých obalů smějí být přimíchány příměsi, které zlepší odolnost vůči stárnutí nebo pro jiné účely, za předpokladu, že neovlivní fyzikální nebo chemické vlastnosti Je-li velký obal naplněn nesmí poměr výšky vůči šířce činit více než 2: Zvláštní požadavky pro obaly z tuhých plastů 50 H z tuhých plastů Velký obal musí být zhotoven z vhodného plastu známé specifikace a jeho pevnost musí odpovídat svému objemu a svému přepokládanému používání. Materiál musí být odpovídajícím způsobem odolný vůči stárnutí a ztrátě pevnosti, způsobené obsahem nebo případně působením ultrafialového záření. Výkonnost při nízkých teplotách musí být zohledněna. Unikání obsahu nesmí za normálních přepravních podmínek nastat Je-li potřebná ochrana proti ultrafialovému záření, musí být toto provedeno přidáním sazí nebo jiných vhodných pigmentů nebo inhibitorů. Tyto příměsi se musí snášet s obsahem a musí plnit svoji funkci během celé doby použití venkovního obalu. Při použití sazí, pigmentů nebo inhibitorů, které se odlišují od těch, které byly použity pro výrobu konstrukčního vzorku, může být upuštěno od

4 opakování zkoušek, pokud změněný obsah sazí, pigmentů nebo inhibitorů nemá vliv na fyzikální vlastnosti materiálů Do materiálů velkých obalů smějí být přimíchány příměsi, které zlepší odolnost vůči stárnutí nebo pro jiné účely, za předpokladu, že neovlivní fyzikální nebo chemické vlastnosti materiálů Zvláštní požadavky pro velké obaly z lepenky 50 G z tuhé lepenky Velký obal musí být zhotoven z tuhé plné lepenky nebo tuhé dvoustranné vlnité lepenky (jedno- nebo vícevlnité) dobré kvality, které odpovídají objemu a předpokládanému použití. Odolnost vnější plochy k absorpci vody musí být taková, že zvětšení hmotnosti během 30 minut trvající zkoušky na vsákavost vodou podle COBB - metody nesmí činit více než 155 g/m 2 (viz norma ISO - 535:1991). Lepenka musí mít odpovídající pevnost v pohybu. Lepenka musí být nařezána tak, aby neměla žádné trhliny a zářezy, aby při sestavování nepraskala a povrch se neroztrhl nebo se silně nevyboulil. Vlny vlnité lepenky musí být pevně slepeny s vnější vrstvou Stěny, včetně vík a dna musí vykázat odolnost vůči průrazu minimálně 15 J, měřeno podle normy ISO 3036: Spojení vnějšího obalu velkých obalů musí vykazovat dostatečné překrytí a musí být zhotoveny lepicí páskou, slepením, spojením prostřednictvím kovových spon nebo jinými minimálně stejně vhodnými spojovacími systémy. Je-li spojení provedeno slepením nebo za použití lepicí pásky, musí se použít vodovzdorné lepidlo. Kovové spony musí procházet všemi upevňovanými a formovanými nebo chráněnými částmi tak, že nemohou odřít nebo prorazit vnitřní vyložení Podstavec palety, který tvoří součást velkého obalu anebo odnímatelné palety, musí být vhodný pro mechanickou manipulaci s nejvyšší přípustnou brutto hmotností naplněného velkého obalu Odnímatelná paleta nebo paletový podstavec musí být uzpůsobeny tak, aby se zabránilo deformaci na spodku velkého obalu, což by při manipulaci mohlo být příčinou škody U odnímatelné palety musí být těleso obalu pevně spojeno s paletou, aby se zajistila stabilita při manipulaci a přepravě. Mimo to musí být povrch odnímatelných palet prost nerovností, které by mohly poškodit IBC Aby se zvýšila odolnost při stohování, smějí být používána zesilovací zařízení jako dřevěné vzpěry, které se však mohou nacházet vně vnitřního vyložení Je-li předpokládáno stohování velkých obalů, musí být nosná plocha zhotovena tak, aby zátěž byla bezpečně rozložena.

5 Zvláštní požadavky pro velké obaly ze dřeva 50 C z přírodního dřeva 50 D z překližky 50 F z dřevovláknitých materiálů Pevnost používaných materiálů a druh zhotovení musí odpovídat objemu a předpokládanému použití velkých obalů Je-li velký obal z přírodního dřeva, musí být z dřeva dobře uskladněného, obchodně obvykle suchého a bez vad, aby se zabránilo podstatnému snížení pevnosti každého jednotlivého dílu velkého obalu. Každý díl velkého obalu musí být z jednoho kusu nebo mu musí být rovnocenný. Díly můžeme považovat za rovnocenné k dílu z jednoho kusu, pokud jsou spojeny vhodně lepeným spojením, jako např. Lindermannovo spojení (spoj typu vlaštovčího ocasu), spojením na drážku a péro, přeplátováním, vrstvením s nejméně 2 vlnovitými kovovými upevňovacími prvky pro každý spoj nebo jiným stejně účinný způsobem Je-li velký obal z překližky, musí se tato skládat nejméně ze tří vrstev a vyrobené z dobře skladované (vyzrálé) loupané, řezané dýhy, obchodně obvykle suché a bez vad, které by měly značný vliv na pevnost velkého obalu. Jednotlivé vrstvy musí být spolu sklíženy vodovzdorným lepidlem. Pro výrobu velkých obalů smí být použity také jiné vhodné materiály společně s překližkou Je-li velký obal z dřevovláknitých materiálů, pak musí být materiál odolný vůči vodě, jakož i dřevotřískové desky, desky z dřevěných vláken nebo jiné vhodné materiály Desky velkých obalů musí být pevně spojeny hřebíky nebo svorkami s rohovými lištami nebo čelními stranami nebo musí být spojeny jinými rovněž vhodnými prostředky Podstavec palety, který vytváří pevnou část velkého obalu, nebo odnímatelná paleta musí být vhodná pro mechanickou manipulaci s nejvýše přípustnou hmotností po naplnění velkého obalu Odnímatelná paleta nebo paletový podstavec musí být uzpůsobeny tak, aby se zabránilo deformaci na spodku velkého obalu, což by při manipulaci mohlo být příčinou škody U odnímatelné palety musí být střední část tělesa obalu spojena pevně s paletou, aby byla zajištěna stabilita při manipulaci a při manipulaci. Kromě toho musí být povrch odnímatelné palety prost nerovností, které by mohly velký obal poškodit Aby se zvýšila stohovatelnost, smí být použito zesilovacích zařízení, jako dřevěných vzpěr, které se však musejí nacházet vně vnitřního vyložení.

6 Je-li předpokládáno, že velké obaly budou stohovány, musí být nosné plochy uzpůsobeny tak, že dojde k bezpečnému rozložení nákladu Zkušební požadavky Provádění a četnost zkoušek Konstrukční typ každého velkého obalu musí být podroben v pododdíle předpokládaným zkouškám a to podle postupů stanovených příslušným úřadem a tímto úřadem musí být schváleny Před použitím velkého obalu musí konstrukční typ tohoto velkého obalu obstát s úspěchem u zkoušek. Konstrukční typ velkého obalu je určen vyložením, velikostí, použitým materiálem a jeho tloušťkou, druhem zpracování a sestavením, může však také zahrnovat různé opracování povrchu. Sem náleží také velké obaly, které se od svého konstrukčního typu odlišují pouze nižší stavební výškou Zkoušky musejí být provedeny se vzorky z výroby v odstupech, které jsou příslušným úřadem pevně stanoveny. Budou-li takovéto zkoušky provedeny na velkých obalech z papíru nebo z lepenky, platí pro přípravu při okolních podmínkách jako rovnocenné podmínky udané v Zkoušky se musí opakovat také po každé změně vyložení, materiálu nebo druhu vyhotovení velkého obalu Příslušný orgán může povolit selektivní zkoušku velkých obalů, které se jen velmi málo liší od již zkoušeného konstrukčního typu: např. velké obaly, v kterých je vnitřní obal menší nebo nižší čisté hmotnosti (hmotnost netto), nebo také velké obaly, jako sudy, pytle a bedny, u kterých je jeden nebo více vnější(-ch) rozměr(- ů) o něco zmenšen(-y) Je-li velký obal úspěšně vyzkoušen s různými typy naposledy pojmenovaných vnitřních obalů, které jsou v něm obsaženy. Kromě toho jsou, aniž by kus musel podléhat jiným zkouškám, povoleny následující změny u vnitřních obalů, pokud je zachována rovnocenná úroveň obalu: (a) vnitřní obaly se stejnými nebo menšími rozměry se smí použít za předpokladu, že: (i) vnitřní obaly odpovídají tvaru vyzkoušených vnitřních obalů (např. tvar - kulatý, pravoúhlý atd.); (ii) použitý materiál vnitřních obalů (sklo, plast, kov atd.) vykazuje stejnou nebo vyšší pevnost proti silám při nárazu nebo stohování než původně zkoušený vnitřní obal, (iii ) vnitřní obaly mají stejné nebo menší otvory a uzávěr je vytvořen podobně (např. čepička se šroubením, uzpůsobený uzávěr atd.), (iv) přídavný vycpávkový materiál bude použit v dostatečné míře, aby vyplnil prázdné meziprostory a aby se zabránilo jakémukoliv pohybu vnitřních

7 obalů, (v) vnitřní obaly mají stejné uspořádání ve vnějším obalu jako ve zkoušeném kusu. (b) nízký počet zkoušených vnitřních obalů nebo jiných v odstavci a) popsaných druhů vnitřních obalů smí být použit, za předpokladu, že je použito dostatečné množství vycpávkového materiálu k vyplnění meziprostoru (meziprostorů) a k zabránění každého jmenovitého pohybu vnitřních obalů Příslušný orgán může kdykoliv požadovat, aby zkouškami podle tohoto oddílu bylo prokázáno, že velké obaly ze sériové výroby splňují požadavky pro zkoušky konstrukčního typu Za předpokladu, že platnost výsledků zkoušky nebude ovlivněna a se souhlasem příslušného úřadu, smí být provedeno více zkoušek s jedním vzorkem Příprava pro zkoušky Zkoušky se provedou na velkých obalech připravených k přepravě, včetně vnitřních obalů nebo přepravovaných předmětů. Vnitřní obaly pro kapalné látky musí být plněny nejméně na 98% svého maximálního objemu, pro pevné látky na nejméně 95% svého maximálního objemu. U velkých obalů, jejichž vnitřní obaly jsou určeny pro přepravu kapalných nebo pevných látek, je potřeba provést oddělené zkoušky pro kapalný a pevný obsah. Látky obsažené ve vnitřních obalech nebo předměty obsažené ve velkých obalech určené k přepravě se smí nahradit jinými látkami nebo předměty, pokud tímto nebudou výsledky zkoušky zkresleny. Jsou-li použity jiné vnitřní obaly nebo předměty, musí mít stejné fyzikální vlastnosti (hmotnost, velikost zrn atd.) jako k přepravě určené vnitřní obaly nebo předměty. Je přípustné použít přísad, jako pytle s olověným šrotem, aby se dosáhlo požadované celkové hmotnosti kusu, pokud jsou použity tak, aby tímto neovlivnily výsledky zkoušky Velké obaly z plastu a velké obaly obsahující vnitřní obaly z plastu, vyjma pytlů, které jsou předurčeny pro příjem pevných látek nebo předmětů, je třeba podrobit zkoušce pádem po které teplota zkušebního vzorku a jeho obsahu byla snížena na -18 ºC nebo nižší. Od kondiciování může být upuštěno, jestliže materiály obalu vykazují při nízkých teplotách dostatečnou formovatelnost a pevnost v tahu. Budou-li zkušební vzorky tímto způsobem kondiciovány, není potřeba kondiciování podle potřebné. Pro zkoušky použité kapalné látky se musí udržet v kapalném stavu případným přidáním nemrznoucí směsi Velké obaly z lepenky musí být minimálně 24 hodin kondiciovány v jednom prostředí, kde je teplota a relativní vlhkost vzduchu řízena. Jsou tři možnosti, z nichž musí být jedna vybrána. Upřednostněné prostředí je 23ºC ± 2ºC a 50% ± 2% relativní vlhkost vzduchu. Obě ostatní možnosti jsou 20ºC ± 2ºC a 65% ± 2% relativní vlhkosti vzduchu nebo 27ºC ± 2ºC a 65% ± 2% relativní vlhkosti vzduchu.

8 Pozn. Střední hodnoty musí ležet uvnitř těchto mezních hodnot. Krátkodobé odchylky a mezní hodnoty mohou vykazovat odchylky od individuálních měření až o ± 5% pro relativní vlhkost vzduchu, aniž by toto nemělo mít významný vliv na reprodukovatelnost výsledku zkoušky.

9 Požadavky pro zkoušení Zkouška zdvihem ze spodu Rozsah použití Pro všechny druhy velkých obalů, které jsou opatřeny zařízením ke zvedání ze spodu, což je bráno jako zkouška konstrukčního typu Příprava velkých obalů pro zkoušku Velký obal je plněn až k 1,25 násobku své maximální brutto hmotnosti, přičemž je zátěž rovnoměrně rozložena Způsob provedení zkoušky Velký obal musí být 2x zvednut vidlicovým vysokozdvižným vozíkem a nechá se potom klesnout, přičemž je třeba vidlice umístit centrálně s odstupem 3/4 od zaváděcího bočního rozměru (ledaže jsou zaváděcí body udány). Vidlice musí být zavedena až do 3/4 zaváděcího směru. Zkouška musí být opakována v každém možném zaváděcím směru Kritéria pro vyhovění zkoušce Žádné trvalé deformace velkého obalu, které ovlivní bezpečnost přepravy a žádná ztráta plněného zboží Zkouška zdvihem shora Rozsah použití Pro všechny druhy velkých obalů, které jsou vybaveny pro zdvih shora, což je bráno jako zkouška konstrukčního typu Příprava velkých obalů pro zkoušku Velké obaly musí být naplněny dvojnásobnou maximální přípustnou hmotností brutto Způsob provedení zkoušky Velké obaly musí být zvednuty způsobem, pro který jsou vybaveny, až se nacházejí volně nad podlahou a v délce 5 minut jsou v této poloze drženy Kritéria pro vyhovění zkoušce Žádné trvalé deformace velkého obalu, které ovlivní bezpečnost přepravy a žádná

10 ztráta plněného zboží Zkouška stohováním Rozsah použití Pro všechny druhy velkých obalů, které jsou určeny ke stohování, což je bráno jako zkouška konstrukčního typu Příprava velkých obalů pro zkoušku Velké obaly je třeba naplnit do své maximální hmotnosti brutto Způsob provedení zkoušky Velké obaly musí svým dnem stát na vodorovně tvrdém podkladě a mít rovnoměrně rozdělenou naloženou zkušební zátěž (viz odstavec ) po dobu minimálně 5 minut; Velké obaly ze dřeva, lepenky nebo plastu musí být této zátěži vystaveny minimálně 24 hodin Výpočet překrývající zkušební zátěže Zátěž, která se na velký obal postaví, musí být minimálně 1,8 násobkem maximálně přípustné hmotnosti brutto tolika stejnorodých velkých obalů, které mohou být během přepravy na velký obal stohovány Kritéria pro vyhovění zkoušce Žádné trvalé deformace velkého obalu, které ovlivní bezpečnost přepravy a žádná ztráta plněného zboží Zkouška pádem Rozsah použití Pro všechny druhy velkých obalů, jako zkoušky konstrukčního typu Příprava velkých obalů na zkoušku Velké obaly musí být naplněny podle požadavku v Způsob provedení zkoušky Výška pádu Velké obaly se musí nechat spadnout svým dnem na tuhou, nepružící, hladkou, plochou a vodorovnou plochu tak, aby velký obal dopadl na nejslabší místo své základny. Obalová skupina I Obalová skupina II Obalová skupina III 1,8 m 1,2 m 0,8 m

11 Pozn. Velké obaly pro látky a předměty třídy 1, pro látky samovolně se rozpadávající třídy 4.1 a organické peroxidy třídy 5.2 musí být vyzkoušeny podle zkušebních požadavků pro obalovou skupinu II Kritéria pro vyhovění zkoušce Velké obaly nesmějí vykázat žádné poškození, které by mohlo mít vliv na bezpečnost přepravy. Z vnitřního (vnitřních) obalu (obalů) nesmí unikat žádné plněné zboží U velkých obalů pro předměty tříd 1 není dovolena žádná trhlina, která by umožnila únik volných výbušných látek nebo předmětů s výbušnou látkou Byl-li velký obal podroben zkoušce pádem, zkušební vzorek obstál, jestliže byl obsah úplně zadržen i když uzávěr už není prachotěsný Schvalování a zpráva o zkoušce Pro každý konstrukční typ velkého obalu se vystaví osvědčení a přidělí označení (podle oddílu 6.6.3), které uvádí, že konstrukční typ včetně jeho vybavení odpovídá zkušebním požadavkům O zkoušce se vyhotoví zpráva o zkoušce, která obsahuje nejméně následující údaje a musí být dána k dispozici uživateli velkého obalu: 1. Jméno a adresa zkušebny; 2. Jméno a adresa objednavatele (pokud je to potřebné); 3. Pouze jednou přidělené identifikační číslo zprávy o zkoušce; 4. Datum zprávy o zkoušce; 5. Výrobce velkého obalu 6. Popis konstrukčního typu velkého obalu (např. rozměry, materiály, uzávěry, tloušťky stěn atd.) a / nebo fotografie; 7. Nejvyšší objem / nejvýše přípustná hmotnost brutto; 8. Charakteristické znaky zkoušeného obsahu, např. druhy a popisy použitých vnitřních obalů nebo předmětů 9. Popis a výsledek zkoušek; 10. Zkušební zpráva musí být podepsána s uvedením jména a funkce podepisujícího Zpráva o zkoušce musí obsahovat prohlášení, že pro přepravu připravený velký obal byl zkoušen v souladu s příslušnými požadavky této kapitoly, a že tato zkušební zpráva při použití jiných metod balení nebo při použití jiných součástí obalů, může být neplatná. Jedno vyhotovení zkušební zprávy je třeba poskytnout

12 příslušnému úřadu.

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů Kapitola 6.6 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů 6.6.1 Všeobecně 6.6.1.1 Požadavky této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)*

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* Kapitola 6.5 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* * Pro účely českého vydání se takto překládá anglický výraz "Intermediate Bulk Conteiner" Nadále bude užívána

Více

KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH

KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU 21.4.2015 L 102/67 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU Pouze původní texty EHK OSN mají podle mezinárodního veřejného práva právní účinek. Status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost

Více

označování dle ADR, označování dle CLP

označování dle ADR, označování dle CLP Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP 1 Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků

Více

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA KAPITOLA 6.9 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNAČENÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A VÝMĚNNÝCH CISTERNOVÝCH

Více

Produkty vyloučené z přepravy! Hořlaviny, výbušniny, žíraviny, jedy, zbraně, radioaktivní materiál, živá zvířata apod. (VYJÍMKA směrnice ADR).

Produkty vyloučené z přepravy! Hořlaviny, výbušniny, žíraviny, jedy, zbraně, radioaktivní materiál, živá zvířata apod. (VYJÍMKA směrnice ADR). PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY A RIZIKA PALETOVÉ PŘEPRAVY Vlastnosti produktů a přepravní omezení POVAHA HMOTNOST ROZMĚRY TVAR TĚŽIŠTĚ SKUPENSTVÍ NEBEZPEČNOST RIZIKO POŠKOZENÍ! HODNOTA PRODUKTU VLASTNOSTI CITLIVOST

Více

ČÁST 5. Postupy při odeslání

ČÁST 5. Postupy při odeslání ČÁST 5 Postupy při odeslání KAPITOLA 5.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 5.1.1 Rozsah použití a všeobecná ustanovení Tato část obsahuje ustanovení pro odesílání nebezpečných věcí týkajících se nápisů, bezpečnostních

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ 1188 ČÁST 8 POŽADAVKY NA OSÁDKY VOZIDEL, JEJICH VÝBAVU, PROVOZ A PRŮVODNÍ DOKLADY 1189 KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY

Více

C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 3B instruments KONTEJNERY lékařské nástroje C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění: Před použití kontejneru se doporučuje zkontrolovat čistotu

Více

ADN Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách;

ADN Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách; Kapitola 1.2 Definice a měrné jednotky 1.2.1 Vymezení pojmů A Poznámka 1: Tento oddíl obsahuje všechny všeobecné a zvláštní definice. Poznámka 2: Pokud je v této kapitole použit pojem, který je samostatně

Více

OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY

OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY OPRAVA TISKOVÝCH CHYB V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PLATNÉHO OD 1. 1. 2009 Úmluva o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí (COTIF)

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5.

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5. KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s oddíly 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným ustanovením pododdílů 4.1.1.1,

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

Mezinárodní úmluva ADR

Mezinárodní úmluva ADR Mezinárodní úmluva ADR Přeprava nebezpečných chemických látek Balení nebezpečných chemických látek Manipulace nebezpečných chemických látek Požadavky na vozidla k přepravě nebezpečných chemických látek

Více

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce Hana Jakubcová Dokončovací práce Dokončovací stavební práce patří mezi ty, kde se hledí na každý detail. Je u nich důležitá pečlivost a profesionalita pracovníků.

Více

Pokyny ke zpracování. Seite 1

Pokyny ke zpracování. Seite 1 WARNEX Pokyny ke zpracování Seite 1 Přehled LAK NA VODNÍ BÁZI ekologický, k ředění se používá voda JEDNOSLOŽKOVÝ LAK Neomezená životnost, nevyžaduje míchání. RYCHLÉ ZASYCHÁNÍ Suchý proti prachu po 20 minutách,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Kalírna ČZ a.s. (dále jen OP )

OBCHODNÍ PODMÍNKY Kalírna ČZ a.s. (dále jen OP ) OBCHODNÍ PODMÍNKY Kalírna ČZ a.s. (dále jen OP ) - vydané dle ustanovení 273 obchz Tyto obchodní podmínky jsou platné pro zakázky Kalírny ČZ a.s., dále jen Zhotovitel (organizačně pařící divizi Nástrojárna

Více

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné. www.spreje.cz

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné. www.spreje.cz Epoxidové-lepidla Rychlé Spolehlivé Úsporné www.spreje.cz Epoxidové minutové lepidlo Epoxidové minutové lepidlo je rychle tvrdnoucí 2 složkové lepidlo s extrémně silnou lepicí silou, takže se používá hlavně

Více

P O D N I K O V Á N O R M A. Vrstvené izolanty. Desky z tvrzené skleněné tkaniny LAMPLEX T

P O D N I K O V Á N O R M A. Vrstvené izolanty. Desky z tvrzené skleněné tkaniny LAMPLEX T Změna: 0 Strana 1 z 9 P O D N I K O V Á N O R M A Schválil: Ing. František Procházka, jednatel firmy Lamitec Czech Určeno jen pro vnitropodnikovou potřebu. Předávání, rozmnožování a sdělení obsahu není

Více

Konstrukční desky z polypropylenu

Konstrukční desky z polypropylenu IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více

C.B.M. KONTEJNERY MINI KONTEJNERY TYP 2050-2053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

C.B.M. KONTEJNERY MINI KONTEJNERY TYP 2050-2053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 3B instruments KONTEJNERY lékařské nástroje C.B.M. KONTEJNERY MINI KONTEJNERY TYP 2050-2053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění: - Před použití kontejneru se doporučuje zkontrolovat čistotu a provést sterilizační

Více

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva 10829 Berlin, 20. dubna 2004 Kolonnenstr. 30 L tel.: 030 78730-261 fax: 030 78730-320 značka: II 14-1.33.47-659/1 Všeobecné schválení pro použití

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Obsah: 1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4 Montáž dílů 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Rozšíření 6. Stabilizátor strana

Více

22. Základní požadavky EN 1304

22. Základní požadavky EN 1304 22. Základní požadavky EN 1304 Evropská norma EN 1304 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku stanovuje požadavky na pálené střešní tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnější a

Více

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

A) VKLÁDÁNÍ INZERCE, MAFRA, a.s. str. 3. I. Obchodní podmínky str. 3. B) VKLÁDÁNÍ V TISKÁRNÁCH MAFRAPRINT (externí vydavatelé) str.

A) VKLÁDÁNÍ INZERCE, MAFRA, a.s. str. 3. I. Obchodní podmínky str. 3. B) VKLÁDÁNÍ V TISKÁRNÁCH MAFRAPRINT (externí vydavatelé) str. Technické podmínky č. TP/06 VKLÁDÁNÍ PŘÍLOH Změny v technické specifikaci 10. 1. 2015 Všeobecná aktualizace J. Lottmann Zpracoval: 10. 1. 2015 Technolog J. Lottmann Kontroloval: 10. 1. 2015 Technický vedoucí,

Více

ČÁST 6. Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren

ČÁST 6. Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren ČÁST 6 Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren KAPITOLA 6.1 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ 6.1.1 Všeobecně 6.1.1.1 Požadavky

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E T U Ž I D L A 285, 286, 287 Návod k použití, technické listy Charakteristika Schválení: Německý federální úřad pro letectví Použití: výroba kluzáků,

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití    Construction Vlastnosti / výhody     Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ze dne 12. prosince 2007, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb.,

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 26. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-PP SEPTIK AS-PP SEPTIK AS - PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 8. 1. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvíhací a plynová..., účinnost od 1.1.2008 392 VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu

Více

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ Základní pojmy Obecná pravidla vzorkování Chyby při vzorkování, typy materiálů Strategie vzorkování Plán vzorkování Základní způsoby odběru Vzorkovací pomůcky

Více

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 3. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F.

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F. Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Přepravky pro automobilový průmysl

Přepravky pro automobilový průmysl Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Přepravky pro automobilový průmysl 92 Přepravky 93 Varianty Přepravky pro automobilový průmysl Výrobci automobilového průmyslu a jejich subdodavatelé používají velké

Více

Technické parametry. Popis

Technické parametry. Popis Před instalací a používáním sporáku REKREANT 2-91 pečlivě prostudujte tento návod, zejména pak odstavce týkající se instalace, použití, bezpečnostních předpisů pro instalaci, provozu a údržby! Technické

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ NICE betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami povrch betonových dlažebních bloků je strukturovaný vydlážděné

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ 3D průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

B4. Text B4.1 Text Správná věcnost a čitelnost Text musí být věcně správný, dobře čitelný a dle odsouhlasených ref. materiálů.

B4. Text B4.1 Text Správná věcnost a čitelnost Text musí být věcně správný, dobře čitelný a dle odsouhlasených ref. materiálů. A5. Informace o kvalitě A5.1 Atest --- Dle specifikace kvality dohodnuté se zákazníkem Používá se u objednávek dle přání zákazníka B1. Specifikace tisku B1.1 Správnost tištěného motivu B1.2 Umístění motivu

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání,

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY III. ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Vláda nařizuje

Více

S-303E-P, S-353E-P, S-403E-P, S-503E-P. Směs polyolů s obsahem katalyzátorů, přísad zpomalujících hoření a pěnotvorných látek (HFC).

S-303E-P, S-353E-P, S-403E-P, S-503E-P. Směs polyolů s obsahem katalyzátorů, přísad zpomalujících hoření a pěnotvorných látek (HFC). Dodavatel: POPIS je dvousložkový polyuretanový systém (polyol a izokyanát), který tvoří tuhou pěnu s uzavřenými buňkami a používá se jako tepelná izolace. obsahuje schválené ekologické pěnotvorné přísady

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. člen skupiny International BEZ Group Rybničná 40, 835 54 Bratislava Slovenská republika Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Bratislava I. oddiel: Sa, vložka číslo: 760/B

Více

!!! Lapače tuků z armovaného betonu bez vnitřní ochranné vrstvy jsou naprosto nevyhovující!!!

!!! Lapače tuků z armovaného betonu bez vnitřní ochranné vrstvy jsou naprosto nevyhovující!!! Odllučovače orrganiických ((rrosttlliinných a žiivočiišných)) ttuků a ollejjů podlle EN 1825 a DIIN 4040--100 Hlavní důvody stále masovějšího zavádění odlučovačů organických tuků pro veškeré objekty vypouštějící

Více

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ.

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

Všeobecné obchodní podmínky s účinností od 1.6.2014

Všeobecné obchodní podmínky s účinností od 1.6.2014 Všeobecné obchodní podmínky s účinností od 1.6.2014 I. Základní ustanovení: 1. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky ( dále jen obchodní podmínky ), jsou nedílnou součástí objednávky. Odchylná ujednání

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 254373 OD (Bl) (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 (51) Int. СГ H 01 В 17/26 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

NORMA EHK OSN FFV-25 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti CIBULE

NORMA EHK OSN FFV-25 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti CIBULE FFV25: Onions POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/2001/9/Add.4 Obsahuje změny přijaté na 59. zasedání pracovní skupiny. (TRADE/WP.7/GE.1/2003/26/Add.3). NORMA EHK OSN FFV25

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 6/2014. 13. června 2014 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 6/2014. 13. června 2014 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 6/2014 13. června 2014 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Zrušení některých řídicích aktů státní organizace Správa železniční dopravní

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

OBSAH DÍL I EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH (ADN) 1.1.1 Struktura. 1.1.

OBSAH DÍL I EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH (ADN) 1.1.1 Struktura. 1.1. OBSAH DÍL I EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH (ADN) PŘÍLOHY Část 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Rozsah a pouţití 1.1.1 Struktura 1.1.2 Rozsah platnosti

Více

Tmely a lepidla Tmely balení objem barva

Tmely a lepidla Tmely balení objem barva Tmely balení objem barva ACRYL Výrobek Simson Acryl je jednosložkový disperzní tmel, který je možno přetírat barvou. Je to elasticko-plastický tmel. Použití: v interiérech, jako například styky mezi sádrokartonem

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO TECHNICKÝ LIST - ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Plot Tvář kamene Gabro - sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Plot Tvář kamene Gabro - deska, Plot Tvář kamene Gabro - stříška na sloupek (oboustranná, jednostranná),

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

I n d u s t r y. Tabulka příprav povrchů. pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy

I n d u s t r y. Tabulka příprav povrchů. pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy I n d u s t r y Tabulka příprav povrchů pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy Aktivatory a primery - přípravky zlepšující adhezi k podkladu - průvodce k výběru podklad suchý, bez

Více

Obecná specifikace pro výrobky AKI electronic

Obecná specifikace pro výrobky AKI electronic Verze Vydání Datum Popis AKI ELECTRONIC spol. s r.o. obecná specifikace AKI Strana: 1 z 19 Obecná specifikace pro výrobky AKI electronic Datum: 24.2.2015 E1 30.4.2011 První vydání E2 29.6.2011 Optická

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 POUČENÍ Zařízení je oprávněna používat pouze osoba, která se seznámila s tímto návodem k použití, je starší 18- ti let a způsobilá k ovládání ohřívače! OBSAH:

Více

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 020 0 000008 2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Popis výrobku je 2komponentní, elektrostaticky

Více

přísadami dle Délka [mm] [mm]

přísadami dle Délka [mm] [mm] TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ LYON betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva)) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební bloky Brož Lyon jsou vyráběny, sledovány

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TVÁŘ DŘEVA

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TVÁŘ DŘEVA TECHNICKÝ LIST ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TVÁŘ DŘEVA Plot Tvář dřeva sloupek (průběžný, koncový, rohový, T profil), Plot Tvář dřeva deska pro jednostranné použití (Kazeta, Fošna, Prkna),

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmsidozol CO2 NÁTERY NA BETON ODOLNÉ PROTI USAZENÍ CO2 Popis výrobku: Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Více

4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK

4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK 4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK Tuhé materiály jsou přechovávány ve skladech, silech a zásobnících. Sklady a sila jsou určeny pro skladování většího množství materiálu často dlouhodobě skladovaného,

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

FIBC z LANEXu umožňují vyřešit. různých druhů materiálů od sypkých hmot, granulátů po zemědělské produkty, stavební materiály apod.

FIBC z LANEXu umožňují vyřešit. různých druhů materiálů od sypkých hmot, granulátů po zemědělské produkty, stavební materiály apod. LANEX a. s. je výrobcem textilních lan a přízí od roku 1949. K tomuto výrobnímu programu byla připojena výroba FIBC = Flexible Intermediate Bulk Container (Bulk Bags) v roce 1987. V současné době tvoří

Více

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Technický list Vydání 02/05 Identifikační č.: Verze č. 04 Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Construction Popis výrobku Vysoce pevnostní systém pro dodatečné zesilování betonových konstrukcí. Systém

Více

Odtrhoměr Elcometer 506

Odtrhoměr Elcometer 506 Odtrhoměr Elcometer 506 Většina výrobků, od těch největších konstrukcí až po malé předměty domácí potřeby, je opatřena nějakým ochranným nebo dekorativním nátěrem. Předčasné poškození tohoto nátěru může

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Nádrže na pitnou vodu z polyesterového sklolaminátu (GRP) FLOWTITE. Profesionální řešení pro uskladnění pitné vody

Nádrže na pitnou vodu z polyesterového sklolaminátu (GRP) FLOWTITE. Profesionální řešení pro uskladnění pitné vody Nádrže na pitnou vodu z polyesterového sklolaminátu (GRP) FLOWTITE Profesionální řešení pro uskladnění pitné vody AMIANTIT úspěšná skupina AMITECH Germany kvalifikace pro GRP Skupina AMIANTIT je společnost

Více

KAPITOLA 6.5 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ VELKÝCH NÁDOB PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY (IBC)

KAPITOLA 6.5 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ VELKÝCH NÁDOB PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY (IBC) KAPITOLA 6.5 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ VELKÝCH NÁDOB PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY (IBC) 6.5.1 Obecné požadavky 6.5.1.1 Rozsah 6.5.1.1.1 Požadavky této kapitoly se vztahují na IBC velké nádoby pro volně

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY PŘÍDLAŽBA Přídlažba 8, Přídlažba 10 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební desky Přídlažby

Více

Rozhodování pro sklo je nyní ještě lehčí

Rozhodování pro sklo je nyní ještě lehčí Rozhodování pro sklo je nyní ještě lehčí Vylehčené sklo od společnosti Vetropack. Sklo je odolné, nepropustné, hygienické, tvárné, estetické a přírodní. Proto zůstává jedinečným obalovým materiálem pro

Více

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ č. TP 01/05 2. vydání ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ Technické podmínky vydává: Organizace: Jméno: Razítko, podpis: Datum: ŽPSV a.s. Třebízského 207 686 27 Uherský Ostroh Jan Eisenreich

Více

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA 37 38 MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ PUROCOL Vysoce kvalitní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít

Více

Přehled změn v nové ADR 2013

Přehled změn v nové ADR 2013 1.1.5 Použití norem 1.2.1 Definice LPG 1.4.3.3 f) Povinnosti plniče 2.1.3.8 Klasifikace látek ohrožující životní prostředí - Pokud se vyžaduje použití normy a existuje rozpor mezi touto normou a ustanoveními

Více

Kögel Skříňová vozidla

Kögel Skříňová vozidla Kögel Skříňová vozidla Obrázky Ilustrační mohou obrázek obsahovat / může zvláštní obsahovat výbavu / výrobky zvláštní podléhají výbavu neustálým technickým změnám Proč se vlastně hovoří o inženýrském umění?...

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více