Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 6/2011 1

2 Městský úřad STRÁŽNICE Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) ukládá 35 - prověřit možnost zřízení potřebné třídy MŠ na DDM Strážnice nebo v ZŠ M. Kudeříkové s tím, že se pokusí zapůjčit vybavení třídy v okolních školkách, které mají nedostatek dětí a jsou schopny této krátkodobé zápůjčky. Termín: do příští rady Odpovídá : p. Okénková, ředitelka MŠ Informace z jednání zastupitelstva města USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Zastupitesltvo města: 1) bere na vědomí 10 - Plnění usnesení z minulého zastupitelstva Rozpočet DSO Obce pro Baťův kanál na rok 2011 ve výši Kč na straně příjmů, ve výši Kč na straně výdajů, přebytek hospodaření ve výši Kč Rozpočet DSO Mikroregion Strážnicko na rok 2011 ve výši Kč na straně příjmů a výdajů. 2) schvaluje 41 - Za ověřovatele zápisu p. Pavlu Grombířovou a mgr. Ludvíka Suchomela Přijetí fi nančních příspěvků od obcí Petrov, Sudoměřice, Tvarožná Lhota celkem ve výši Kč ročně po dobu tří let na zajištění výkonu služby základního útvaru Policie ČR ve Strážnici Poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení Danájek Strážnice na úhradu pronájmu gymnastického sálku v prostorách ZŠ M. Kudeříkové Strážnice Rozpočtové opatření č. 3/2011 ve výši 591,80 tis. Kč na straně příjmů a výdajů ve znění pozměňovacích návrhů Jednací řád Zastupitelstva města Strážnice Jednací řád výborů Zastupitelstva města Strážnice Nové stanovy Regionu Slovácko v Hodoníně Aby starostka města mgr. Renata Smutná zastupovala město Strážnice na valných hromadách a v orgánech obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, včetně účasti ve 2 6/2011

3 sdruženích obcí. Jedná se o Svaz měst a obcí, Sdružení obcí a měst jižní Moravy, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Energetické sdružení měst a obcí jižní Moravy, Vodovody a kanalizace Hodonín, Region Slovácko, Mikroregion Strážnicko, Místní akční skupina Strážnicko a Sdružení Obce pro Baťův kanál Směnu pozemků v k.ú. Strážnice na Mor., v majetku města Strážnice: p.č. 2059/25 o vým. 1 m 2, zast.pl. a nádvoří, p.č. 2059/26 o vým. 8 m 2, ost.pl., ost. komunikace, p.č. 2059/27 o vým. 8 m 2, ost.pl., ost. komunikace, p.č. 2059/28 o vým. 4 m 2, ost. pl., ost. komunikace, p.č. 2059/29 o vým. 1 m 2, ost.pl., ost. komunikace za pozemky v majetku firmy Philip Morris ČR a.s.: p.č. 2066/34 o vým. 1 m 2, ost. pl., ost. komunikace, p.č. 2066/35 o vým. 2 m 2, ost. pl., ost. komunikace s tím, že náklady spojené s vyhotovením směnné smlouvy, náklady na poplatek za vklad vlastnického práva a další nutné výdaje uhradí PM ČR a.s. a uhradí též rozdíl ve výměře směňovaných pozemků, tj. 19 m 2, v hodnotě 100 Kč/m Prodej pozemku v ul. T. Zrníka p.č. 2314/2 o vým. 73 m 2 ost. pl., ost. komunikace v k.ú. Strážnice na Mor., do majetku manželů ing. Libora a Milady Konečných, Strážnice,, za cenu 100 Kč/m Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví ČR do majetku města - pozemků, které jsou situovány v zastavěném území obce, přičemž se jedná o plochy pod místní komunikací v ul. Mlýnská v k.ú. Strážnice na Mor., p.č o vým. 46 m 2, ost. pl., jiná plocha a podíl id. 1/2 p.č. 1806/4 o vým. 39 m 2, ost. pl., jiná plocha Spoluúčast města na vydání publikace PhDr. Jiřího Pajera s názvem Strážničané a přespolní s fi nančním přispěním ve výši Kč Zveřejňování zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Strážnice na oficiálních stránkách města Strážnice s podmínkou provádění zákonných opatření týkajících se ochrany osobních údajů Snížení fi nančního příspěvku organizaci Yacht klub Strážnice o 30 tis. Kč. 3) neschvaluje 5 - Zpětný odkup pozemku p.č. 2864/26 o rozloze m 2 od fi rmy Fertinger za cenu 450 Kč/m Záměr prodeje pozemku p.č ost. plocha, ost. komunikace o vým. 166 m 2 v k.ú. Strážnice na Mor., situovaného v trati Zeťkové v blízkosti Baťova kanálu na základě žádosti p. Františka Kaluži, Strážnice,. 7 - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši ,26 Kč příspěvkové organizaci Kulturní dům Strážničan ve Strážnici na úhradu ztráty za rok ) pověřuje 5 - Starostku města mgr. Renatu Smutnou k dalšímu jednání s fi rmou Fertinger ve věci zpětného odkoupení pozemku p.č. 2864/26 v k.ú. Strážnice. 5) revokuje 2 - Usnesení XXIV/ /7 ze XXIV. zasedání Zastupitelstva města Strážnice, konaného dne ve věci pořízení Změny č. VII. územního plánu města Strážnice. 6) odročuje 6 - Jednání o plánované výstavbě RD v lokalitě Ořechovka II. fi rmou LORDS a.s. Brno a jejím návrhu na změnu původního záměru. 7) ukládá 8 - Prověřit stav veřejného osvětlení v ul. Kovářská a v případě nutnosti provést nátěr sloupů. Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: p. Sovič - OTS Splněno kdy: 0 Splněno: Ne 9 - Provést opravu kanalizační vpusti v chodníku u Baru Archa v ul. Masarykova. Termín: do příštího zastupitelstva 6/2011 3

4 Odpovídá: p. Sovič, OTS Splněno kdy: 0 Splněno: Ne 10 - Řešit údržbu skládky zeminy v lokalitě Ořechovka. Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: p. Sovič, OTS Splněno kdy: 0 Splněno: Ne 11 - Provést úpravu atletického oválu na hřišti TJ Jiskra Strážnice. Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: p. Sovič a ing. Helísek Splněno kdy: 0 Splněno: Ne 12 - Nadále se zabývat otázkou plánované výstavby RD v lokalitě Ořechovka II. fi rmou LORDS a.s. Brno. Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: rada města Splněno kdy: 0 Splněno: Ne POZVÁNKA Městský úřad Strážnice zve občany na 5. zasedání Zastupitelstva města Strážnice, které se bude konat 20. června 2011 v hod. v přísálí kulturního domu. Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 15. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 31 - Výroční zprávu o hospodaření ZŠ M. K. za r Zápis ze školské komise ze dne Zápis stavební komise č. 4/2011 ze dne Zápis z jednání komise cestovního ruchu č. 2/2011 z ) schvaluje 83 - Krátkodobý pronájem části poz. p.č. 7383/5 o vým. 50 m 2 na jeden rok s tím, že údržba přilehlé plochy o vým. 880 m 2 manž. Karasovými bude kompenzací za užívání pronajaté plochy (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od manž. Karasových požadována platba nájemného Pronájem venkovních prostor před kulturním domem Strážničan ve Strážnici za účelem vytvoření venkovního posezení dle žádosti p. Lukáše Hrdého, Strážnice. Jedná se o pozemek p.č. 796/1 o vým. 25 m 2 za cenu 60 Kč/m 2 a rok, s možností přesunutí na jiný pozemek v případě zahájení rekonstrukce terasy KD Pracovní skupinu pro hospodaření s lesním majetkem ve složení: Hana Kosířová- předsedkyně, ing. Josef Čajka - místopředseda, členové - ing. Petr Kvapil, ing. Jiří Sochor, RNDr. Jindřich Baňař, ing. František Lípa, ing. Pavel Procházka a František Příkazký, Josef Tomšej - zapisovatel Uzavření mateřské školy Strážnice v době od do z důvodu generálního úklidu mateřské školy a přípravy na nový školní rok Pronájem částí pozemků za účelem zřízení venkovních posezení: Radim Stanislav (Pivnice Praha) o vým. 36 m 2, Stanislav Kalenda (Vinárna Botur) o vým. 16 m 2, JUDr. Milada Něničková (Cukrárna café u Anděla) o vým. 13 m 2, Antonín Šebesta (Cukrárna Šebesta) o vým. 32 m 2, 4 6/2011

5 Josef Chmelař (Pizzerie Na Rynku) o vým. 40 m 2, Cena pronájmů je u všech žadatelů shodná, a to 60 Kč/m 2 a rok Firmu Lesy Horňácko, s.r.o., Kuželov 14 jako vítěze výběrového řízení na akci Rekonstrukce nepůvodních smrkových porostů na území CHKO Bílé Karpaty a vytvoření bělokarpatských luk v lesích města Strážnice. Rada města Strážnice dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto fi rmou Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4 v budově hasičské zbrojnice náměstí 17. listopadu č.p. 1052, uzavřené mezi městem Strážnice a panem Františkem Daňkem, a to dohodou ke dni Firmu STRABAG a.s. jako vítěze výběrového řízení na akci Oprava lesní cesty v lese Mandát. Rada města Strážnice dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto fi rmou Vydání souhlasu k ozelenění městských parcel pro občanské sdružení Šumárník, o.p.s Poskytnutí fi nančního příspěvku Moravskému rybářskému svazu Strážnice ve výši Kč na úhradu faktury za práce na úpravu břehů rybníků Uložení vodovodního a NN vedení do pozemku města Strážnice fi rmě GOLDMETAL, s.r.o. s podmínkou, že projektová dokumentace bude před zabudováním těchto sítí odsouhlasena odborem investic a správy budov města Strážnice Na základě žádosti agentury CON- FERO Praha použití znaku města Strážnice pro vydání vlastivědného atlasového díla Česko v mapách. 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 44 - Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v sousedství RD č.p v ul. Polní z majetku města Strážnice: p.č. 2189/11 o vým. 74,1 m 2, p.č. 2189/12 o vým. 137,2 m 2, celkem: 211,3 m 2 dle žádosti manž. Kosířových, Strážnice. 4) ukládá 36 - Ve spolupráci s mgr. Zabadalovou prověřit možnost zřízení věcných břemen na využití páteřních cest v areálu obory Radějov pro odvoz dřeva z městského lesa. Termín: do Odpovídá: p. místostarostka 37 - Prostřednictvím mgr. Zabadalové sepsat žádost města adresovanou MŽP ČR o sdělení stanoviska k vytvoření vlastní honitby Obory na pozemcích města Strážnice s ohledem na ust. zákona o ochraně přírody a krajiny. Termín: do Odpovídá: p. místostarostka 38 - Ve spolupráci s mgr. Zabadalovou sepsat žádost města adresovanou MěÚ Veselí nad Moravou, odboru ŽP, o vyjádření, zda bylo vydáno rozhodnutí o vytvoření obory při změně vlastníka a případně požádat o doručení tohoto rozhodnutí. Termín: do Odpovídá: p. místostarostka 39 - Ve spolupráci s odborem investic a správy budov projednat otázky hygienických podmínek a vypracovat fi nanční náklady na zřízení nové třídy MŠ v budově ZŠ M. K. Dále v úzké součinnosti s pověřeným zástupcem zřizovatele, členem rady města MUDr. Pálenským, iniciovat setkání s rodiči dětí a projednat tuto problematiku z jejich pohledu. Termín: Odpovídá: p. Okénková, ředitelka MŠ a OISB 5) odvolává 1 - pověření p. Otakara Hrušeckého organizací provozu a dozorem nad dodržováním pravidel Provozního řádu přístaviště a obratiště lodí Strážnice, které mu bylo stanoveno usnesením Rady města Strážnice dne /2011 5

6 Informace z městského úřadu Zveřejňování zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Strážnice Vážení občané, milí přátelé, dne jsem opět předložil Zastupitelstvu návrh na zveřejňování zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva na ofi ciálních stránkách města Strážnice. Návrh byl doplněn dle požadavku zastupitelů údaji o technické a fi nanční náročnosti projektu. Řešení otázky snížení nákladů nebylo jednoduché, ale tato práce se jistě vyplatila - původně vyčíslené náklady v řádech desetitisíců se podařilo snížit na jednorázově investovanou částku cca 1500,- Kč! Z šestnácti přítomných zastupitelů se hlasování o tomto bodu 1 zdržel, 2 hlasovali proti a 13 zastupitelů návrh podpořilo, čímž bylo zveřejňování zvukového záznamu schváleno. Občanům, kteří na zasedání Zastupitelstva vystoupí v debatě se svým příspěvkem, přinese toto jen nepatrnou komplikaci - účastník debaty se před přednesením svého příspěvku zapíše do Přihlášky do diskuze, kde svým podpisem vyjádří obeznámenost s tím, že je ze zasedání pořizován zvukový záznam, který bude zveřejněn - což je nutné, aby vše bylo v souladu se zákonem (obzvláště, co se týká informací zveřejňovaných na internetu). Pro snadnější orientaci v záznamu budou u jednotlivých bodů programu zasedání Zastupitelstva uvedeny odpovídající stopáže záznamu. Závěrem snad to nejpodstatnější - kde naleznete záznam k poslechu: - Městský úřad Strážnice - Dokumenty zastupitelstva města -Zvukové záznamy z jednání zastupitelstva Miroslav Tlach, člen Rady města Z matriky - zlatá a diamantová svatba Krásný obřad zaznamenala v minulém měsíci strážnická matrika při oslavě půlstoletého výročí společného života manželů MARTY a FRANTIŠKA LÍPOVÝCH, mimo jiné dlouholeté členky městského zastupitelstva a předsedy mysliveckého spolku a honebního společenství. (viz foto) Jejich manželský slib si s nimi přišli připomenout a oslavit též jejich dvě dospělé děti, široká rodina a přátelé. Vzácným a velmi pozorným hostem byla 101letá nevěstina maminka, paní Vlachynská (na fotografii zcela vlevo). Slavnostní a až dojatou náladu sdílela spolu s ostatními účastníky i p. starostka, která manželům také popřála, ať jejich společný čas plyne stejně šťastně dál, aby se za 10 let mohl jejich zlatý kov proměnit ve šperk diamantový. A právě diamantové výročí, tedy 60 let společného láskyplného života, oslavili při slavnostní mši ve strážnickém kostele P. Marie milí manželé VĚRA a BEDŘICH TOMÁŠOVI. S úctou a obdivem jim přejí další šťastné a požehnané dny všichni jejich spoluobčané. Mgr. Renata Smutná, starostka 6 6/2011

7 Správní odbor Konec zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče K datu 1. července 2011 končí možnost zápisu dítěte mladšího 10 let do cestovního dokladu rodiče. Dítě mladší 10 let může překročit státní hranice bez vlastního cestovního dokladu pouze s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, a to do 26. června Tato informace je důležitá hlavně z pohledu časového. Cestovní pasy s biometrickými údaji se sice vydávají do 30 dnů, případně bez biometric-kých údajů do 15 dnů, ale při podání žádosti o vydání prvního cestovního pasu je nutno prokázat státní občanství. To se prokazuje tzv. osvědčením o státním občanství, které vydává na zvláštní žádost příslušný krajský úřad. Ten má na vydání také svoji lhůtu 30 dnů. Žádost lze podat na krajském úřadu nebo na matrice podle místa trvalého pobytu dítěte. Krajský úřad osvědčení pošle poštou zákonnému zástupci dítěte, který až posléze může požádat o vydání cestovního pasu dítěte (ve Veselí nad Moravou). Naopak při zápisu dítěte do cestovního dokladu rodiče se státní občanství neprokazuje, ale jak bylo v úvodu řečeno, tato možnost platí jen do 30. června Zápis dítěte se provádí na Městském úřadu ve Veselí nad Moravou a stojí 50 Kč. K žádosti o vydání prvního cestovního pasu dítěte předkládá jeho zákonný zástupce osvědčení o státním občanství dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Osobní přítomnost dítěte je nutná, neboť se pořizuje biometrický snímek jeho obličeje. Správní poplatek u dítěte do 15 let činí 100 Kč a cestovní pas platí 5 let. Na vyřízení je však nutno počítat až 60 dnů. U cestovního dokladu bez biometrických údajů (tzv. blesk) se dokládají navíc dvě fotografie obličeje dítěte. Lhůta pro vydání se sice zkrátí o 15 dnů, ale cestovní pas typu blesk vyjde u dítěte do 15 let na 1000 Kč a platí pouze 6 měsíců. Děti od 15 do 18 let si žádají o vydání cestovního pasu samy, ale potřebují k tomu souhlas zákonného zástupce. Cestovní pas s biometrickými údaji pak vyjde na 600 Kč a platí 10 let. Cestovní pas typu blesk pro ně stojí 1500 Kč, ale platí také pouze 6 měsíců. Poplatky a doba platnosti cestovního pasu jsou pak stejné i u dospělých. Ludmila Kalužová Stavební úřad - Dne se konalo v sále Rotunda v areálu brněnského výstaviště veřejné projednání k zahájenému řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, které obsahuje vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území. Součástí je i vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jm kraje na životní prostředí (SEA), hodnocení vlivů na veřejné zdraví (HIA) a vyhodnocení vlivů Zásad územ. rozvoje Jm kraje na území Natura Své připomínky mohly obce nacházející se v řešeném území, obce sousedící a zástupce veřejnosti uplatnit nejpozději při veřejném projednání. Město Strážnice dle nového zpracování Zásad územního rozvoje Jm. kraje zůstává i nadále jako jedna z klíčových obcí v rámci návrhu dopravní infrastruktury, v rozvojové ose OS 11 tj. Lipník nad Bečvou - Přerov - Uherské Hradiště - Břeclav - hranice ČR/ Rakousko, kde je výrazná vazba na významné dopravní cesty, tj. silnici I/55, připravovaný koridor kapacitní silnice R55 a železniční trať č. 330 v úseku Přerov - Břeclav. V rámci návrhu územních rezerv je v oddílu dopravní infrastruktura plochy a koridory nadmístního významu i nadále pro město Strážnici počítáno s výstavbou obchvatu Strážnice - silnice II/426 (varianta za podmínky odmít- 6/2011 7

8 nutí přeložky silnice I/55 výhledově II/655 Veselí n. Mor. - Sudoměřice, DR 42), dále se město Strážnice nachází v plochách vymezujících koridor územní rezervy pro hájení mezinárodních závazků státu SKR1 Veselí n. Mor. (hranice kraje) - Hodonín - hranice ČR (Rakousko/Slovensko), v ploše a koridoru nadmístního významu Vodní cesty Baťův kanál D50, mezinárodních a krajských cyklistických koridorů, v plochách a koridorech pro elektroenergetiku. Jmenovité zařazení města Strážnice do těchto ploch a koridorů dává městu Strážnice v případě realizace projektů souvisejících s výše citovanými oblastmi technické infrastruktury větší procento úspěšnosti v získání finanční podpory z dotačních titulů poskytovaných jak z jednotlivých fondů Evropské Unie, tak i z fondů poskytovaných jednotlivými krajskými úřady, příp. jednotlivými ministerstvy. - V minulém měsíci, na základě smlouvy mezi Městem Strážnicí a f. ARCH DESIGN, s.r.o., Brno vítězem výběrového řízení, zahájil stavební úřad zpracování nového Územního plánu města Strážnice (dále jen ÚP ). ÚP je základní koncepční územně plánovací dokumentací pro komplexní usměrňování a koordinaci rozvoje celého správního území města ve všech jeho souvislostech. Řeší jak území doposud zastavěné (tzv. urbanizované), tak i území, které by mělo z řady důvodů (např. veřejných zájmů ochrany přírody, krajiny, půdy, vody apod.) zůstat zachováno jako nezastavěné a stavební činností nezměněné (tzv. území nezastavitelné, neurbanizované). ÚP je dokument stanovující závazná pravidla a zásady pro řešení využití celého správního území města. Územní plán je určen k řešení cílů a úkolů územního plánování v souvislostech území samotného města. Nezabývá se otázkami umísťování jednotlivých staveb, jejich přesné lokalizace, ale vymezuje plochy, v rámci kterých bude umístění staveb zpřesněno a stanoveno navazující územně plánovací dokumentací (regulačním plánem), nebo přímo územním rozhodnutím. První etapou pořízení celého územního plánu je tzv. Návrh zadání. Jeho účelem je na základě přípravných prací, průzkumů a rozborů stanovit hlavní cíle a požadavky. Je to rozhodující krok pro úspěšnou spolupráci pořizovatele se zpracovatelem, pro dosažení dohody o navrhovaném řešení s dotčenými orgány a pro hospodárné vynaložení fi nančních prostředků na pořízení územně plánovací dokumentace. Projednání návrhu zadání s veřejností, dotčenými orgány a sousedními obcemi bude oznámeno jak formou veřejné vyhlášky umístěné na úřední desce, vč. způsobu umožňujícího dálkový přístup, tak i oznámením v měsíčníku Strážničan. Do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu zadání územního plánu tak může každý občan města či vlastník pozemků a staveb uplatnit své požadavky či podněty k řešení. Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pro územní plánování upraví návrh zadání a předloží jej zastupitelstvu města ke schválení. Zadání územního plánu schválené zastupitelstvem města se stane závaznou instrukcí pro zpracování konceptu či přímo návrhu územního plánu. Ing. Romana Okáníková Odbor investic a správy budov Dne proběhlo výběrové řízení na akci Rekonstrukce nepůvodních smrkových porostů v lesích města Strážnice. Během této investice dojde v městském lese na ploše cca 4 ha k nahrazení nepůvodního smrku původními listnatými dřevinami (dub, buk), v počtu až 25 tisíc nových sazenic. Důvodem je skutečnost, že po dlouhodobém mysliveckém hospodaření v městských lesích došlo k silnému poškození mladých smrkových porostů. 8 6/2011

9 Na tuto akci město Strážnice obdrželo rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 1 mil. Kč. Výběrové řízení proběhlo dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, z nichž komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ivo Lžičař, Jaromír Michálek, Petr Příkazský, Jiří Slezák, Petr Helísek doporučila radě města schválit jako vítěze výběrového řízení firmu Lesy Horňácko, s. r. o. Akce bude provedena v letošním roce. Ing. Petr Helísek Finanční odbor Zdvořile upozorňujeme občany, kteří mají dosud platit druhou splátku místního poplatku za odpad pro rok 2011, aby tak učinili do konce června. Neuhrazení poplatku bude pak již bez dalšího upozornění navýšeno. Při neuhrazení místního poplatku za psa do konce června (splatnost poplatku byla do ) bude tento poplatek rovněž pak navýšen již bez dalšího upozornění. Neuhrazení výše uvedených místních poplatků může být navýšeno dle zákona č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích až na trojnásobek! Věříme, že občané našeho města si proto včas a svědomitě splní tuto svoji zákonnou povinnost a nebude nutné přistupovat k sankcím. Hana Chmelová, Marie Grulichová Termíny svozu odpadů - červen papír:... 7.června 2011 (úterý) modré pytle plast: června 2011 (úterý) žluté pytle bioodpad a sklo: průběžně ze sběrných nádob Odbor technických služeb Odbor technických služeb po zhodnocení stavu odpadkových košů zakoupil nových 60 ks plastových košů a 10 ks kovových košů v celkové hodnotě Kč. Tyto koše byly v průběhu měsíce května nainstalovány na náměstí Svobody, ul. Kostelní, ul. Kovářská, Obchodní, B. Hrejsové, nám. 17. listopadu, ul. Kramářská, J. Skácela, Smetanova, ul. Veselská, Masarykova, Skalická, na autobusových zastávkách. Tato instalace nebyla bez problémů. Již zabetonované stojiny na nové koše bylo nutné znovu osadit poté, co někteří bezohlední spoluobčané tyto stojiny poškodili a několik stojin bylo úplně vyhozeno z betonového lože. Po opravě se nakonec podařilo koše nainstalovat a začaly sloužit svému účelu. Na frekventovaných místech bylo taktéž doplněno několik laviček, zejména pro starší spoluobčany pro odpočinek na cestě za nákupy do středu města. Bohužel přičinlivostí silných jedinců byly i tyto lavičky vytrženy ze svých stanovišť a musely být znovu osazeny na své místo. Doufáme, že nyní již budou sloužit svému účelu bez dalšího poškození. Proto prosím Vás, občané, abyste si všímali negativních jevů poškozujících naše pěkné město a také Vy pomohli svým napomenutím, případně nahlášením škody a pachatele. Ladislav Sovič 6/2011 9

10 Sociální odbor Dáme našemu městu šanci? Jak již se všeobecně ví, město Strážnice organizuje institut veřejné služby, kde pracují občané pobírající dávky v hmotné nouzi, pokud o tuto práci mají zájem. V současné době jsou pracovníky veřejné služby opravdu jen ti, kteří o práci zájem mají (s ostatními jsme se rozloučili) a dá se říci, že jejich práce je dost velkým přínosem pro město, že ji vykonávají vcelku svědomitě. Proto bylo nemalé překvapení, když jedna z občanek Strážnice oznámila, že za Žerotínem u zdravotního střediska byl dost velký nepořádek, když šla ráno do zaměstnání, a to na druhý den poté, co toto prostranství bylo veřejnou službou uklizeno. Veřejná služba byla tedy vyzvána k úklidu tohoto místa, a opravdu našly se odpadky všeho druhu jako menší igelitové tašky, do sebe zasunuté plastové kelímky, samozřejmě nedopalky cigaret, papírové obaly od cukrovinek. Celé prostranství bylo tedy znovu vzorně uklizeno včetně autobusové zastávky před Žerotínem, nikde nebylo ani smítka. Na druhý den ráno před začátkem pracovní doby jsem se jela na toto místo podívat a nestačila jsem se divit. Na prostranství před samoobsluhou Žerotín byly pohozeny zbytky jídla, zmačkané ubrousky, opět papírové obaly od cukrovinek, nechyběly ani nedopalky cigaret, odpadků minimálně na jednu velkou lopatu. Co k tomu říci? Dáme našemu městu šanci, aby bylo čisté? Nestálo by za úvahu, aby si občané všímali těch, kteří se takto nezodpovědně chovají, a případně je i sami upozornili, aby takoví jedinci pochopili, že jim toto nevhodné chování neprojde? Nebo je snadnější ničeho si nevšímat a pak oznamovat na MěÚ Strážnice, kde všude máme kolem sebe nepořádek? Bc. Helena Tomčalová Inspirace Při procházení naším městem si nelze nepovšimnout mnoha pěkných míst v okolí domů. Dalo by se říct, že to pěkné a pozitivní převažuje. Ráda bych se s občany podělila o pěkný dojem z činžovního domu na ulici B. Hrejsové, a to jmenovitě vchody číslo 1642, 1643 a Zdejší obyvatelé se dohodli na zakoupení lavičky a odpadkového koše ke každému vchodu, přitom u každého ze vchodů si dali obyvatelé již v minulosti udělat jednotné stojany na kola. Když jsem se ptala, kdo se postará o údržbu a vysýpání košů, bylo mi se samozřejmostí řečeno, že to přece dělá běžně ten, kdo má sobotní službu. Také okolí domu je čisté a je vidět, že kromě sečení trávy, které provádějí technické služby, se obyvatelé sami podílejí na úklidu okolí domu. Pokud vejdete do některého z těchto domů dovnitř, potěší Vás velmi pěkná výzdoba společných prostor. Je to příklad dobrého sousedského spolužití a je hodný následování. Tento dům mně dodal odvahu navrhnout Vám, občanům, něco, o čem přemýšlím už delší dobu. Je to akce, která by se dala nazvat,,daruj lavičku. V našem městě je laviček nedostatek a současná finanční situace městské pokladny nedovoluje jejich nákup. Což kdybychom se jako občané domluvili a finančně se podíleli na pořízení laviček? Aby se docílilo jednotného vzhledu, lavičky by na základě finančního daru občanů byly pořízeny s pomocí technických služeb, které by nákup laviček zajistily. Na každou takovou lavičku by byla umístěna vizitka se jménem dárce. Je to krásný zvyk, který je často možné vidět v zahraničí zejména v západních zemích. Naše ulice jsou dlouhé a mnozí občané by si rádi odpočinuli při cestě z kostela nebo nákupu, nebo jenom tak při přátelském popovídání. K této akci se při Vaší kladné odezvě připojím samozřejmě taky. Hana Kosířová, místostarostka 10 6/2011

11 Městská policie Správný postup při legalizaci záboru veřejného prostranství ve městě: Obecně závazná vyhláška města Strážnice č. 2/2010 o místních poplatcích stanoví, že zábor veřejného prostranství je každý povinen nahlásit (ohlašovací povinnost) správci poplatku (odbor technických služeb) PŘED provedením tohoto záboru (popřípadě v den uskutečnění tohoto záboru). Toto ohlášení lze provést i telefonicky na č nebo na č (MěP). Tazatel se poté bude již řídit pokyny, které mu poskytne správce poplatku nebo strážník MěP. Toto je nejjednodušší a nejrychlejší řešení pro ty, kteří nemají možnost se informovat na (kde je možno nahlédnout do OZV města Strážnice). Nesplnění ohlašovací povinnosti je přestupkem dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích 46 odst. 2), (pokuta může dosáhnout až do Kč). Neoprávněný (nepovolený) zábor veřejného prostranství je přestupkem dle 47 odst. 1), písm. g) výše uvedeného zákona (pokuta až do Kč). Ing. Zdeněk Grulich Ministerstvo pro místní rozvoj informuje Vážení nájemci a pronajímatelé bytů, Institut regionálních informací, s.r.o. (dále IRI) zpracovává pro Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) Mapu nájemného. K tomu je nutné shromáždit a statisticky vyhodnotit dostupné údaje o výši skutečně sjednaného nájemného v nájemních smlouvách za období od doposud. Prosíme Vás tímto o spolupráci při sběru údajů pro zpracování mapy nájemného. Dotazníky pro pronajímatele i nájemníky a pokyny pro jejich vyplnění a odeslání budou zveřejněny na internetových stránkách Případné dotazy Vám zodpoví koordinátorka pro sběr dat IRI ing. Hana Palbuchtová na tel. čísle nebo (Po-Pá 9-16 hodin). Děkujeme za spolupráci. Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra Výstava vítězných fotografií ze soutěže Strážnice okem Strážničana na městském úřadě Cyklus svých nevšedních posezení u cimbálu zahájil v sobotu 7. května 2011 na Kulturním domě Strážničan soubor Žerotín 1. ročníkem Májové besedy u cimbálu. Součástí besedy bylo také vyhodnocení fotografi cké soutěže s názvem Strážnice okem Strážničana. Tato soutěž byla vyhlášena několik týdnů před konáním besedy u cimbálu a sešly se opravdu hodnotné a krásné fotografi e jak od známých strážnických fotografů, tak od těch, kteří drží foťák v ruce zřídka ale všichni mají jedno společné, fotografování je baví. Chcete-li se přesvědčit či vybrat tu svoji vítěznou, zastavte se na Městském úřadě ve Strážnici. Zde v průjezdu jsou ty nejkrásnější fotky vystaveny. Eva Šafaříková, TIC Strážnicko 6/

12 Letní sezona v TIC Strážnicko opět startuje Dny jsou delší a teplejší, sluníčko nás příjemně šimrá na nose a Strážnicí se začínají prohánět cyklisté, potkáváte turisty s velkými batohy. Je poznat, že turistická sezona se pomalu dostává do varu, už i restaurace oprášily vybavení svých předzahrádek. Abychom nezůstali pozadu ani my v Turistickém informačním centru, připravili jsme pro letošní rok novinku průvodce po Strážnici a cykloprůvodce po mikroregionu Strážnicko. Pěší turisté se zájmem o prohlídku Strážnice budou mít na výběr ze tří okruhů, stejně tak cykloprůvodce projede se skupinami několik možných cyklostezek. Abychom tuto službu zpřístupnili opravdu širokému okruhu turistů, budeme ji poskytovat za drobný poplatek, a to 10-30Kč za osobu dle vybraného okruhu Strážnicí a 30-50Kč za osobu dle vybraného okruhu na kole, vždy na objednávku alespoň 1 den předem. Průvodcovství po městě i po okolí bylo loni velmi poptáváno a já doufám, že i letos o ně bude zájem v nezmenšené míře. Pokud potkáte nejistého turistu zmateně hledajícího obchůdek se suvenýry, klidně ho pošlete k nám. Kromě obvyklých turistických známek a vizitek u nás může koupit například bylinkové čaje, lahve s vínem strážnických vinařů, CD cimbálových muzik a spoustu dalších upomínek na Strážnici. Samozřejmě jsou zde k mání také různé druhy turistických i cykloturistických map. Otvírací doba bude od června do září opět upravena, samozřejmostí jsou víkendy a svátky: Pondělí, úterý Středa Čtvrtek sobota Neděle Eva Šafaříková Sezona se také otevírala v našem vinohradském informačním centru ležícím těsně za odbočkou na Mlýnky. Zde, mezi vinohrady, mohou cyklisté v příjemném prostředí vypít víno či kávu, vzít si jakýkoliv propagační materiál a hlavně se podívat na velké nástěnné mapy, kterými cyklostezkami povede jejich cesta a které viniční tratě vlastně uvidí. Eva Šafaříková foto: Pavel Sochor Mistrova pamětní deska V posledních letech byl akademickému malíři Františku Cundrlovi nejen názorově velmi blízko pan Rudolf Bauer. Ten ihned po Mistrově odchodu vymyslel a mezi strážnickými příznivci malířova kumštu inicioval sbírku na pamětní desku, která bude slavnostně odhalena v pátek 17. června 2011 v 17:00 na jeho domku-ateliéru v ulici Grůska. Hrou a zpěvem doprovodí CM Michala Miltáka a Horňácká CM Martina Hrbáče. Milan Šimáček 12 6/2011

13 Ze školství Mateřská škola Ohlasy na školu v přírodě na Mlýnkách ve dnech května Zveřejňujeme dopis maminky dítěte, které se pobytu zúčastnilo:,,dobrý večer paní ředitelko, dovolte mi, abych Vám, všem paním učitelkám a hlavně paní učitelce Otce Grabcové poděkovala za veškerou péči, kterou věnovali mé dceři Johance Hruškové, která se zúčastnila školky v přírodě. Vrátila se plna dojmů a zážitků. Ačkoli mezi prvními větami padla klasická,,já už bez tebe nikam nepojedu za hodinku už mluvila jinak. Líčila dojmy a bráškovi slibovala, jak příští rok pojedou spolu. I já jsem byla velmi mile překvapena, když vyběhla z autobusu usměvavá, čistá, upravená, krásně učesaná, ostatně jako převážná většina holčiček, jako by ani nikde na několikadenním výletu nebyla, ale teprve se tam chystala. Příjemnou tečkou byla krásně sbalená taška, věci roztříděny na čisté a špinavé. Ještě jednou děkuji za vše a zároveň se touto cestou omlouvám, že jsem Vám v duchu křivdila, když jsem očekávala, že vysypu hromadu špinavého prádla a dítko bude vypadat jako malý křováček. Ještě jednou děkuji moc a zůstávám s pozdravem Lucie Hrušková. Oznámení ředitelky MŠ Strážnice Dagmar Okénková Z důvodu nedostačující kapacity MŠ, Rada města Strážnice na svém zasedání dne rozhodla o otevření předškolní třídy na ZŠ Kudeříková, Příční 1365, Strážnice. Běžná třída pro předškolní děti bude otevřena od Základní škola Školní Strážnice Setkání s budoucími žáky 1. třídy 20.dubna proběhlo u nás velikonoční tvoření s budoucími žáky 1. třídy. Při malování vajíček, zdobení beránků či lepení přáníček pomáhali budoucím školákům žáci 5. třídy. Rodiče si mezi tím mohli popovídat s panem ředitelem o příštím školním roce. Děti byly velmi zručné, hravě si poradily s lepením, stříháním i malováním. Další setkání bylo plánováno na , ale jelikož tento den jedou děti s mateřskou školou na výlet, uskuteční se poslední setkání v 15 hodin. A co na děti a rodiče čeká tentokrát? Pro děti bude připrave- Mgr. Věra Tihlaříková no sportovní odpoledne plné soutěží a her a rodiče zveme na rodičovskou schůzku, kde se dozví podrobnosti o pomůckách do 1. třídy, stravování a družině. 6/

14 Den Země na 1. stupni Mgr. Věra Tihlaříková jsme si připomněli Den Země. Každá třída si připravila tento projektový den trochu jinak. Žáci 1. třídy nejdřív pracovali u interaktivní tabule, potom šli na školní hřiště a malovali přírodu. Žáci 3. třídy plnili v parku úkoly z přírodovědy, řešili kvízy a luštili hádanky o rostlinách a zvířatech. Všímali si přírody v okolí Baťova kanálu. Páťáci vyrazili na turistickou vycházku k rozhledně Travičná. Žáci 2. a 4. třídy strávili tento den v parku, kde smíšené skupiny procházely cestu plnou otázek týkajících se přírody. Potom si děti zvolily strom, který je něčím zaujal, a plnily úkoly vztahující se k tomuto stromu.ve zbývajícím čase sestavovaly zvířata z přírodních materiálů, psaly básně o přírodě. Prvenství patřilo Alence Můčkové, Štěpánce Vrhelové, Julce Černé a Lucce Tomanové, které složily báseň Příroda. U stromů je dobře, hlavně ve stínu, trávíme tam rádi každou hodinu. Ta hodina pak velmi letí, choďte do přírody, děti. Bobr, želvy a tak dále, chceme je tu navždy, stále. Smrky, duby, borovice líbí se nám čím dál více. Nebe modré jako voda, ničit přírodu by byla škoda. Tento den se dětem moc líbil a jistě se dověděly něco nového o přírodě a její ochraně. Testy PIRLS a TIMSS Mgr. Svatava Gajdoštíková Projekt spolufinancovaný evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Naše škola byla vybrána, aby se zúčastnila mezinárodních výzkumů PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) a TIMSS (Trends in Internacional Mathematics and Science Study). Tyto testy, které byly určeny pro žáky čtvrtých tříd, obsahovaly dotazníky pro ředitele školy, třídního učitele, rodiče a žáky. Testy na naší škole proběhly 27. a Cílem testů PIRLS bylo zjišťování čtenářské gramotnosti dětí. Test formou dotazníku vycházel především ze zájmu dětí o literaturu, čtení. Zaměřil se na to, jak žáci dokážou nejen získat, ale především použít informace z přečteného textu. Test tvořil jednak úlohy s výběrem odpovědí, jednak úlohy, kde děti různé odpovědi musely tvořit. Sledovalo se především, jak žáci umí vyhledávat informace, vyvozovat určité závěry, interpretovat a posoudit samotný text. Testy TIMSS byly zaměřeny na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice (zde se vycházelo z geometrie a měření, z práce s daty a čísly) a v přírodovědě (práce s tématy příroda živá a neživá, Země). Hlavním cílem mezinárodního výzkumu bylo zjistit znalosti a dovednosti žáků v jednotlivých zemích. Věříme, že naši žáci ze 4. A si nejen ověřili své vědomosti a dovednosti, ale především svými znalostmi přispěli k dobrým výsledkům pro Českou republiku. Výsledky se očekávají v prosinci /2011

15 Za Naturou na túru Ing. Marcela Krajčová Ve středu 27. dubna se žáci 7. ročníku v rámci hodin Ekologie zúčastnili expedice po Moravské Amazonii pod vedením zkušených lektorů ing. Petra Hrabiny a mgr. Barbory Duží z VIS Bílé Karpaty, kde zkoumali ekosystém v chráněné krajinné oblasti Kněžpolského lesa u Uherského Hradiště. Rozděleni na skupiny v prostředí lužního lesa u slepého ramene řeky Moravy propátrávali žáci bohaté bylinné patro lesa i s jeho rozmanitými živočichy. V lokalitě s hojným výskytem bobrů si žáci v praxi ověřovali své znalosti získané během hodin přírodopisu a v rolích ochranářů a lesníků se nejen za pomoci her a soutěží seznamovali s ochranným režimem území a jeho pravidly chování. Nabyté znalosti nejlépe prokázalo vítězné družstvo ve složení Tereza Příkazká, Eliška Jančíková, Adéla Zlámalová a Lukáš Mikula. Projektový den Židé a holocaust Mgr. Miroslava Zouharová V měsíci dubnu se žáci 9. B třídy na Čápovce věnovali jedno celé dopoledne problematice Židů a holocaustu. Protože i ve Strážnici žili dříve Židé, žáci se chtěli dozvědět více o jejich životě odkud přišli, čím se zabývali, jaké měli zvyky, kolik z nich přežilo holocaust. Projekt měl několik částí. Nejdříve žáci pracovali s připravenými pracovními listy a vyhledávali si informace o Židech na internetu. Ve druhé části shlédli video o Terezíně a Malé pevnosti, kde byli Židé za druhé světové války shromažďováni a odtud odváženi do koncentračních táborů, zejména do polské Osvětimi. Třetí část tvořila návštěva synagogy a židovského hřbitova. Žáky problematika Židů velmi zajímala. Synagogou nás provedla p. uč. B. Přikrylová, která poutavým vyprávěním žáky zcela nadchla. Do školy jsme se vraceli obohaceni o spoustu znalostí z historie, ale také s vědomím, že Strážnice má nádhernou kulturní památku, a to židovskou synagogu s přilehlým hřbitovem. Den Země Mgr. Bohuslava Humenská V 5. třídě jsme se začali připravovat na Den Země s týdenním předstihem. Ve škole jsme besedovali se zástupcem VIS Bílé Karpaty na téma Co nepatří do popelnice? Žáci získávali zábavnou formou základní informace o třídění odpadů a ekoznačkách a postupně zjišťovali, že nejlepší odpad je žádný odpad, proto je dobré vědět, jak předcházet vzniku odpadů, případně je správně třídit. O týden později jsme se vypravili do přírody. Protože jsme už zdatní turisté, vyšlápli jsme si pěšky až k rozhledně Travičná, což je vrchol kopce s n.v. 380 metrů a leží v CHKO Bílé Karpaty. Cíl byl zvolen záměrně. Šli jsme totiž nejprve kolem místní skládky komunálního odpadu, abychom viděli ukládání odpadů v praxi. Postupně jsme však mohli obdivovat i krásu okolní krajiny a připomenout si tak důležitost její ochrany. 6/

16 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Informační schůzky pro budoucí prvňáčky, budoucí šesťáky a jejich rodiče ředitel školy Informační schůzka a setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2011 v aule školy v 1. patře budovy 1. stupně (naproti kostela v místnosti zápisu) od hodin. Vstup do budovy bude zpřístupněn z ulice Preláta Horného. Informační schůzka a seznamovací setkání pro budoucí šesťáky a jejich rodiče se uskuteční v úterý 7. června 2011 ve velké klubovně nad novou tělocvičnou školy od 16 hodin. Orientační dny Tato akce určená žákům 8. ročníku se konala ve dnech Náš pobyt se uskutečnil v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, městečku nedaleko Zlína. Náplní orientačních dnů, kterých se zúčastnili žáci 8. A a 8. B, bylo poznání sebe samých, vzájemná komunikace a sblížení s ostatními spolužáky. To se dělo formou her a různých aktivit, které si pro nás připravili instruktoři. Každá třída měla svůj vlastní program, který trval s přestávkami celý den. Simona Dufková, Hana Farkašová, 8. A První den jsme šli na kratší výlet do přírody, při němž jsme hráli pohybové hry. Druhý den byl zaměřený spíše na aktivity, které se týkaly celé naší třídy (náš program se jmenoval Moje třída, moje parta ). Poslední den jsme ve skupinách vzájemnou pomocí a spoluprací zkoušeli překonávat různé překážky. Celý pobyt na orientačních dnech ve Fryštáku se nám moc líbil, během nich jsme mohli poznat sami sebe a dozvědět se něco víc o ostatních. 16 6/2011

17 Košík plný rozumu Mgr. Martina Svobodová Žáci tříd Kristýna Bulvasová (2. roč.), František Sukup (3. B) a Kristýna Mirošová (4. roč.), se dne 26. dubna zapojili do krajského kola turnaje ve hře Košík plný rozumu. Soutěž se konala se na ZŠ Jihomoravské náměstí v Brně. Žáci nás reprezentovali velmi dobře, František Sukup (3. B) získal ve své kategorii 3. místo. Desková stolní hra Košík plný rozumu učí děti formou hry zdravému životnímu stylu. Projekt organizuje sdružení Freetime za finanční podpory Nadačního fondu Albert, záštitu převzalo Ministerstvo zemědělství ČR. Místní kola soutěže proběhla na 130 základních školách po celé ČR, vítězové postupovali do krajského kola. V průběhu hry se hráči pohybovali po imaginárním obchodu a učili se lépe se orientovat v nákupním centru. Hlavním tématem hry ale byla zdravá výživa, kdy se děti hravou formou dovídaly, jak mají dbát o své stravování, které potraviny jsou pro ně vhodné a na které si mají dávat pozor. Žáci během hry získávali bonusové karty, odpovídali na zajímavé otázky a za správné odpovědi získávali body. Vítězem se stal hráč, který získal nejvíce bodů a neztratil se v nákupním centru. Den Země 2011 Mgr. Ludmila Rosíková byl v naší škole šrumec konal se projektový den ke Dni Země. Na 2. st. si žáci mohli vybrat z 11 ekologických aktivit nabízených našimi učiteli (např. Po stopách bobra poznávání života bobra evropského na Radějovském potoce, Odpadové vandrování do Tvarožné Lhoty, Land art v parku, My a voda v ČOV, Za školu hezčí a krásnější, Život našich předků synagoga a osud Židů ve Strážnici ). Skupina žáků z 2. st. nachystala pro své spolužáky z 1. st. dopolední ekologickou stezku na školním dvoře (viz foto). 6/

18 VIP prohlídka ZOO Hodonín Mgr. Ludmila Rosíková, koordinátorka EVVO ZOO Hodonín vyhlásila ke Dni ptactva soutěž o nejlépe ztvárněný plakát vybraného ptačího druhu. Plakát o dudku chocholatém, který vytvořila děvčata ze 7. B Dáda Tomšicová, Míša Chludová a Míša Melichárková obstál mezi 45 dalšími plakáty a tak děvčata vyhrála 1. místo VIP prohlídku ZOO. Podívala se do zákulisí ZOO, kam se běžný návštěvník nedostane (přípravna pokrmů šelem, opic, plazů, zařízení na výrobu mořské vody, chov hlodavců na krmení ). Společně s průvodkyní překonávala ohrady a ploty, krmila lamy a opice, hladila vycpaného žraloka a přesvědčila se, že má kůži jako smirkový papír. Byla to super odměna za úsilí, které do soutěže děvčata vložila. Střední odborná škola oděvní Strážnice Šance mladých designerů Střední odborná škola oděvní Strážnice má dlouholetou tradici, ale především novou a moderní tvář, která se odráží v oblasti výtvarné, grafi cké, umělecké, modelové, návrhářské a aranžérské činnosti. Zabývá se uměleckoprůmyslovým, oděvním a grafi ckým designem. Po řadu let cílevědomě rozvíjí nadstandardní aktivity v oblasti oděvního designu, výtvarnictví, propagace, výstavnictví a aranžování. Svou činnost v těchto oblastech prezentuje mj. před odbornou veřejností na soutěžích nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. V dubnu a v květnu se naši žáci zúčastnili několika prestižních soutěžních klání. Dne 14. dubna 2011 se rozjeli do Lysé nad Labem na každoroční soutěž Avantgarda. Jak již název napovídá, nejde o přehlídku klasické módy. Z této soutěže jsme si přivezli hned dvě ocenění. Bylo to 1. místo v kategorii netradiční materiály s kolekcí Mechanický věk a dále zvláštní cena poroty za model Bodlák. V Mgr. Petra Fialová, ředitelka vlevo vizážistka Radka Grulichová, vpravo: vedoucí modelingu Jana Karasová 18 6/2011

19 dubnu pokračovalo naše putování soutěžními přehlídkami na soutěži Doteky módy Prostějov. Zde škola obsadila pěkné 2. místo. Dne 12. května vyrazili naši žáci opět směr Prostějov, tentokrát na silně obsazenou soutěž Prostějovská zlatá jehla. Zde již účastníci z naší školy před sebe nepustili žádné soupeře a do Strážnice přivezli vynikající 1. místo za modelovou kolekci Letokruhy. Posledním úspěchem školy je 1. místo na soutěži FASHION GAMES 2011 v Praze ze 17. května Autor úspěšné kolekce získal zájezd do Paříže. Dne 21. března 2011 proběhlo ve Veselí nad Moravou okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. V tomto kole obsadili naši studenti jedno 1. místo, jedno 2. místo a dvě 3. místa. Dvě práce pak postoupily do krajského kola této celorepublikové soutěže. Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti proběhlo 13. května 2011 v Brně. Naše studentka Jana Uhrová zde obsadila hezké 4. místo s prací Japonský komiks v médiích v kategorii Teorie kultury, umění a umělecká tvorba. I díky této soutěži a umístění v loňském školním roce (2. místo v celostátním kole) se naše škola dostala do vybrané společnosti několika jihomoravských středních škol, které byly oceněny za vynikající výsledky svých žáků. S tímto oceněním byla spojena i odměna 40 tisíc korun, kterou kraj uvolnil z Programu podpory nadaných studentů a škola ji obdržela na podporu své práce s talentovanou mládeží. Víceleté dobré výsledky, kterých škola dosahuje ve veřejných soutěžích s jinými školami, potvrzují odbornou kvalitu vzdělávacího programu. O tom svědčí i doložené enormní úsilí o kvalitativní posun školy směrem k originálnímu uměleckému pojetí tvorby a její prezentaci na veřejnosti. Podobu moderní vzdělávací instituce dotvářejí inovativní pedagogické metody, které do výuky aplikuje erudovaný tým pedagogů. Škola dává svým studentům možnost prezentovat svoje dovednosti, fantazii a um před odbornou veřejností již během studia právě účastí na výše zmiňovaných akcích. V porotách soutěžních přehlídek sedí přední módní návrháři, výtvarníci, modelky, majitelé firem a odborníci z oblasti textilního a oděvního průmyslu. Škola své studenty v těchto aktivitách podporuje a kolektiv kvalifikovaných pedagogů jim pomáhá odstartovat úspěšnou kariéru v oboru, který si vybrali, a tím následně nalézt profesní uplatnění. V neposlední řadě jistě stojí za zmínku připomenout skutečnost, že naše škola reprezentuje na celostátní i mezinárodní úrovni nejen historickou tradici soukeníků, kožešníků a tradiční textilní a oděvní výrobu, kterou vždy byla Strážnice proslulá, ale také Českou republiku a to nejlepší z tradičního i moderního odívání, což jistě patří k nejcennějším devizám naší kultury. 6/

20 Purkyňovo gymnázium Strážnice Holanďané u nás popáté Simona Ljasovská Již pátým rokem organizuje Purkyňovo gymnázium výměnné pobyty s holandskými studenty. Na podzim obvykle čeští studenti na týden navštíví Nizozemsko a na jaře jejich tamní partneři přijedou k nám, na Moravu. I letos, po listopadové návštěvě Nizozemska, se 19 holandských studentů se dvěma učiteli vypravilo k nám, do České republiky. V neděli 10. dubna jsme se vydali autobusem směr Ruzyně, abychom delegaci z Nizozemska patřičně uvítali v našem hlavním městě. Na programu byl například Karlův most či Pražský hrad, nechyběl ani orloj. Přestože Holanďané přiletěli letadlem, bylo poznat, že jsou z cesty unavení, a tak jsme byli všichni rádi, že jsme se okolo šesté odpolední odebrali k našim domovům tady na Moravě. Velmi nabitý, ale zajímavý program nás provázel celý týden pod vedením pana profesora Jongepiera. Každý z naší 19členné sestavy ubytovával jednoho nizozemského studenta, ale většinu dne jsme trávili společně. Konverzace probíhala převážně v anglickém jazyce, popřípadě různými gesty. Pondělí jsme zahájili přivítáním na zdejší radnici paní místostarostkou Hanou Kosířovou a poté prezentacemi o naší zemi, našem kraji a také Strážnici, odpoledne následovala prohlídka města a návštěva skanzenu či místní synagogy. Úterní program se odehrál z větší části v přírodě, dopoledne jsme navštívili lokality Váté písky a Osypané břehy, odpoledne nás čekala slovenská Skalica a petrovské Plže. Celodenní výlet do Vídně, který jsme podnikli ve středu, byl příjemným zpestřením a přivedl nás na zajímavou myšlenku, že málokdy se podaří za jeden týden navštívit hned tři země. Další den jsme zavítali do Moravského krasu. Zde jsme zhlédli jak propast Macochu, tak i známé Punkevní jeskyně. Odtud jsme zamířili rovnou do Brna, naší moravské metropole, a to především na nákupy, jelikož pro Holanďany tu byl nákup některých věcí mnohem výhodnější. Páteční (a zároveň asi nejvíc akční) program jsme odstartovali na školním dvoře lehkým sportem, potom jsme si odpočinuli u fi lmu a odpolední výšlap na rozhlednu Travičná nás všechny unavil tak, že jsme večer zasedli k výborné večeři v radějovské restauraci Roseta a sledovali naše spolužáky, kteří si připravili pro kamarády z Nizozemska tradiční folklorní vystoupení. Je jasné, že loučení s našimi partnery bylo smutné, ale hned po příletu do své rodné země nám podali zprávu, že se sem chtějí v létě vrátit. Zatím je domluvených asi 8 studentů, nicméně i tak máme my Češi velkou radost, že se tu Holanďanům líbilo, že je náš program bavil a hlavně že jsme se neviděli naposled. Doufám tedy, že se v srpnu, kdy je akce předběžně naplánovaná, se sejdeme opět v co nejpočetnější sestavě. 20 6/2011

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 3.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 0 Program: 1. Zahájení

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: 7. Hlasování: hlasů pro 7

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: 7. Hlasování: hlasů pro 7 36. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 23.1.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,15 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 8.3.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš Zápis č 12-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 7 12 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr Martina Vedralová Ing Pavel Churáček Zdeňka

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů,

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů, Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od 19.00 hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů, zapisovatelem určen Mgr. Miroslav Kobr, za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

2. Komunitní plánování sociálních služeb pro Obec Těchobuz Předsedkyně sociální komise paní Simona Tomanová předložila zastupitelstvu závěry sociální

2. Komunitní plánování sociálních služeb pro Obec Těchobuz Předsedkyně sociální komise paní Simona Tomanová předložila zastupitelstvu závěry sociální O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00207/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2006 konaného

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Přítomni: Sýkora, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Němec, Johánková, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Strnad, Hodina, Soukup

Přítomni: Sýkora, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Němec, Johánková, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Strnad, Hodina, Soukup Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 23. června 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Roman Šimek, Karel Štěpán,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016 konaného dne 25.2.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více