MECHANIK SLABOPROUDÉ A DIGITÁLNÍ TECHNIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MECHANIK SLABOPROUDÉ A DIGITÁLNÍ TECHNIKY"

Transkript

1 MECHANIK SLABOPROUDÉ A DIGITÁLNÍ TECHNIKY Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE Střední vzdělání s výučním listem Tříleté denní studium

2 Obsah školního vzdělávacího programu 1 Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání 11 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Zdravotní způsobilost Celkové pojetí vzdělání v daném oboru Charakteristika obsahu vzdělávání všeobecně vzdělávací složka Charakteristika obsahu odborného vzdělávání Rozvoj občanských a klíčových kompetencí Začlenění průřezových témat do výuky Organizace výuky Hodnocení žáků a diagnostika Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Prevence sociálně patologických jevů 18 3 Učební plán 20 4 Učební osnovy 24 Český jazyk 24 Anglický jazyk 32 Německý jazyk 40 Občanská nauka 48 Fyzika 54 Základy ekologie 60 Chemie 67 1

3 Matematika 72 Literatura a umění 78 Tělesná kultura 84 Výpočetní technika 101 Počítačové systémy 108 Ekonomika 115 Základy elektrotechniky 121 Elektrotechnická měření 127 Elektronika 133 Digitální technika 142 Technická dokumentace 148 Užití elektrické energie 152 Materiály a technologie 156 Elektrotechnické normy 159 Odborný výcvik Popis materiálního a personálního zabezpečení výuky v daném ŠVP a oboru vzdělávání Materiální zabezpečení výuky Personální zabezpečení výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery Úřad práce Školy nabízející nástavbové studium Podnikatelská sféra Rodiče a žáci 175 2

4 Základní identifikační údaje Název ŠVP: Mechanik slaboproudé a digitální techniky Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Úřední název školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání Ředitel: Ing. Vladislav Walach Datum platnosti ŠVP: od 1. září 2013 Adresa školy: Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: Kontaktní telefon: , Fax: Adresa webových stránek: 3

5 1 Profil absolventa Základní identifikační údaje Název ŠVP: Mechanik slaboproudé a digitální techniky Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Úřední název školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání Ředitel: Ing. Vladislav Walach Datum platnosti ŠVP: od 1. září Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované provozní a servisní práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích. Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí, např. elektrických a elektronických funkčních celků technických zařízení zpracovávajících signály či informace, elektrických pohonů a napájecích zdrojů atd. Možnými uplatněními absolventů je oblast servisní péče v technických službách a provozní technická údržba v oborech průmyslová automatizace, automatické výrobní linky, robotizovaná pracoviště s elektronickými částmi, měřicí a regulační technika, procesorová technika v technických zařízeních a přístrojích, sdělovací a zabezpečovací technika, rozpoznávací a čtecí technická zařízení, kancelářská technika, spotřební elektronika, chladírenská a klimatizační zařízení. 1.2 Popis očekávaných výsledků vzdělávání Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního vzdělávání k tomu, aby žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující občanské, klíčové a odborné kompetence: 4

6 Obecné kompetence Obecné vzdělání směřuje k tomu, aby absolvent: - rozvíjel všeobecný zájem o oblast elektrotechniky; - získal takové kognitivní, psychomotorické a postojové kompetence, které umožní jeho plnohodnotné profesní i občanské zapojení do demokratické společnosti; - usiloval o nejvyšší kvalitu své práce, uvědomoval si význam dosaženého vzdělání a nutnost celoživotního vzdělávání; - mohl po absolvování studia dále profilovat svoji odbornost a byl tak připraven na měnící se podmínky trhu práce; - odhadoval své možnosti a schopnosti, zvažoval a respektoval možnosti a schopnosti jiných lidí; - diskutoval, vyjednával a obhajoval svá stanoviska a případným kompromisem přijímal stanoviska jiných; - aktivně a tvořivě formoval své postoje k problémům a hledal jejich různá řešení; - v mluvených projevech i v písemné podobě dodržoval jazykové normy, vyjadřoval své myšlenky výstižně, logicky správně, srozumitelně, jasně a kultivovaně, účastnil se diskuzí, formuloval a obhajoval své názory, zpracovával jednoduché texty i odborná témata; - měl kladný vztah ke kulturním, historickým a estetickým hodnotám, jednal tak, aby chránil životní prostředí; - uvědomoval si svou národní příslušnost, svá lidská práva, respektoval práva druhých občanů, národů, ras a etnických skupin, uvědomoval si škodlivost rasismu a intolerance; - byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, byl poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních vztahů, drogové závislosti a vlivech nezdravého způsobu života. Občanské kompetence Vzdělání směřuje k tomu, aby absolvent: - jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný; - dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost jiných lidí, vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jednal v souladu s morálními principy, přispíval k uplatňování demokratických hodnot; - uvědomoval si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupoval s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí; - aktivně se zajímal o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru; - chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje; - byl hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, ctil život jako nejvyšší hodnotu, uvědomoval si odpovědnost za vlastní život a byl připraven řešit své osobní a sociální problémy; - uměl myslet kriticky tj. dokázal zkoumat věrohodnost informací, nenechával sebou manipulovat, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi. 5

7 Klíčové kompetence Komunikativní kompetence, tzn. aby absolvent byl schopen: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných na běžná i odborná témata a vhodně je prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, naslouchat druhým a respektovat názory druhých; - zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; - prezentovat výsledky své práce, své názory; - písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; - prohlubovat své jazykové dovednosti, pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění. Personální kompetence, tzn. aby absolvent byl připraven: - reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích; - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; - efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok; - využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností; - přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku; - dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví. Sociální kompetence, tzn. aby absolvent byl schopen: - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat; - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; - podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, tzn. aby absolvent byl schopen: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání a přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; 6

8 - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlenkové operace; - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů, tzn. aby absolvent uměl: - správně používat a převádět běžné jednotky; - používat pojmy kvantifikujícího charakteru; - číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení; - aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; - aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích. Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi, tzn. aby absolvent uměl: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; - učit se používat nové aplikace; - komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; - uvědomovat si nutnost posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Odborné kompetence Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, tzn. aby absolvent: - využíval v odborné praxi technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných materiálů; - vykonával přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílců elektrických strojů, přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků; - zabezpečoval diferencovaně pracoviště před započetím práce na elektrickém zařízení; 7

9 - řešil elektrické obvody v ustáleném stavu, navrhoval a realizoval odpovídající náhradní zapojení těchto obvodů a volil vhodné součástky; - zapojoval, diagnostikoval, opravoval a uváděl do provozu elektrické a elektronické části zařízení a přístrojů, které umožňují ovládání, řízení a činnost mechanizmů a automatů; - demontoval, opravoval a zpětně správně funkčně sestavoval běžné mechanizmy nebo části elektrických, elektronických a elektromechanických přístrojů a rozličných dalších technických zařízení; - diagnostikoval technický stav a závady zařízení s mechanizmy otáčivého pohybu; - rozlišoval druhy elektrických strojů a přístrojů, prováděl opravy jejich elektronických částí. Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené hodnoty, tzn. aby absolvent: - měřil elektrické veličiny a jejich změny v elektrických a elektronických obvodech a příslušných obvodových prvcích; - volil nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních a přístrojích; - vyhodnocoval naměřené hodnoty v protokolech o měření v souvislosti s kontrolou a diagnostikou zařízení, tj. odstraňování závad a uvádění do provozu. Číst technickou dokumentaci s porozuměním, tzn. aby absolvent: - rozuměl způsobům technického zobrazování; - znal druhy technické a elektrotechnické dokumentace a rozuměl této dokumentaci; - schematicky zobrazoval prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení; - rozuměl technickým schématům a využíval znázorněné vztahy při přípravě, plnění a následné kontrole pracovních úkonů. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolvent: - chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků, jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik; - znal systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče); - uměl uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce; - byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlých onemocněních nebo úrazech a aby dokázal poskytnout první pomoc. 8

10 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolvent: - chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - dodržoval stanovené normy a standardy, předpisy související se systémem řízení jakosti; - dbal na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňoval požadavky klienta. Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolvent: - znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; - efektivně hospodařil s finančními prostředky; - nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Odborné vzdělávání v předmětu základy elektrotechniky směřuje k tomu, aby absolvent: - chápal základní jevy v elektrotechnice a aplikoval tyto poznatky v navazujících předmětech; - používal správnou terminologii, formuloval myšlenky srozumitelně a správně v ústní i písemné formě; - řešil formálně správně elektrotechnické úkoly; - aplikoval matematické postupy při řešení úloh a správně používal fyzikální veličiny a jednotky. Odborné vzdělávání v předmětu elektrotechnická měření směřuje k tomu, aby absolvent: - orientoval se v měřicích přístrojích, jejich vlastnostech a použití; - znal základní metody elektrotechnického měření; - používal zdroje a elektronická zařízení; - měl přehled o vlastnostech a použití měřicích generátorů a osciloskopů; - znal zpracování výsledků měření (tvorba tabulek, výpočtů, grafů) a jejich vyhodnocení; - znal zásady bezpečnosti práce při elektrotechnických měřeních. Odborné vzdělávání v předmětu elektronika směřuje k tomu, aby absolvent: - využíval poznatků z oblasti základů elektrotechniky a dokázal je aplikovat při studiu chování elektrotechnických součástek a jednodušších elektronických obvodů; - uměl provést srovnání teoretických a skutečných parametrů součástek; - řešil jednodušší úlohy a problémy v elektronických obvodech; - vyhledával parametry součástek v katalogových listech a aplikoval nalezené parametry součástek při řešení jednoduchých obvodů; - sestrojil charakteristiky součástek a obvodů dle naměřených (resp. zadaných) parametrů; 9

11 - nakreslil schéma jednoduššího elektronického obvodu a porozuměl významu jednotlivých schematických značek; - aplikoval znalosti ze základů elektrotechniky v oblasti automatizační a přenosové techniky; - využíval prostředky informačních a komunikačních technologií při vyhledávání informací a odborných článků na internetu. Odborné vzdělávání v předmětu digitální technika směřuje k tomu, aby absolvent: - znal číselné soustavy; - specifikoval dvouhodnotový signál, A/D a D/A převodníky; - aplikoval logické funkce; - rozeznal kombinační a sekvenční logický obvod; - znal principy a možnosti použití digitálního fotoaparátu, digitální kamery, zpětného projektoru, skeneru, čteček čárových kódů, kopírky a pokladních systémů. Odborné vzdělávání v předmětu užití elektrické energie směřuje k tomu, aby absolvent: - porovnával možné způsoby výroby a rozvodů elektrické energie; - znal vývoj, výhody a nevýhody elektrické trakce; - určoval typy zdrojů tepla a znal principy elektrického chlazení; - rozpoznal fyziologii vidění, znal povahu světla a jeho veličiny. Odborné vzdělávání v předmětu materiály a technologie směřuje k tomu, aby absolvent: - orientoval se v základních vlastnostech materiálů používaných v elektrotechnice; - znal způsoby spojování materiálů v elektrotechnice; - měl patřičné znalosti o základních elektronických prvcích, součástkách a zapojeních. Odborné vzdělávání v předmětu elektrotechnické normy směřuje k tomu, aby absolvent: - znal zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a věnoval jí patřičnou pozornost; - měl základní informace o elektrotechnických předpisech a normách; - uměl porovnávat a vhodně volit ochrany před úrazem elektrickým proudem. Odborné vzdělávání v předmětu odborný výcvik směřuje k tomu, aby absolvent: - ovládal základní ustanovení právních norem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a o protipožární ochraně; - znal základy ručního a strojního obrábění kovů; - orientoval se v normách o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice; - měl praktické znalosti s prací s vodiči, značením vodičů, průřezy vodičů, spojováním vodičů a jisticími prvky; - zapojoval, diagnostikoval poruchové stavy a opravoval osvětlovací techniku; - navrhoval plošné spoje a osazoval je polovodičovými součástkami; - zapojoval elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích; - ověřoval teoretické dovednosti na provozních pracovištích sociálních partnerů v regionu a na dílenských pracovištích střední školy. 10

12 1.3 Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání Střední vzdělávání s výučním listem v oboru Mechanik slaboproudé a digitální techniky je ukončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí vždy platnou legislativou o ukončení vzdělávání na středních školách. Závěrečná zkouška má tři části, žák získá střední vzdělání s výučním listem, jestliže úspěšně vykoná všechny části závěrečné zkoušky. Části závěrečné zkoušky: 1. Písemná zkouška 2. Praktická zkouška z odborného výcviku 3. Ústní zkouška 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní identifikační údaje Název ŠVP: Mechanik slaboproudé a digitální techniky Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Úřední název školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání Ředitel: Ing. Vladislav Walach Datum platnosti ŠVP: od 1. září Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Podmínky pro přijetí ke střednímu vzdělávání s výučním listem v tříletém učebním oboru Mechanik slaboproudé a digitální techniky upravuje vždy platná legislativa a ředitel školy. Tento vyhlašuje jednotlivá kola přijímacího řízení, počet těchto kol není omezen. V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: - absolvování povinné školní docházky ukončené 9. třídou ZŠ, - hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání*), - zdravotní způsobilost ke vzdělávání *) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání zahrnuje poslední tři klasifikační období - 1. a 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 9. třídy. 11

13 Výpočet celkového bodového ohodnocení uchazeče a další podmínky pro přijetí stanoví ředitel školy na příslušný školní rok. 2.2 Zdravotní způsobilost Nezbytnou součástí přihlášky ke vzdělání je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ve zvoleném oboru, kterou posoudí a potvrdí praktický lékař. Zdravotní omezení vždy souvisí se specifickými požadavky daného oboru, s rozsahem výuky a předpokládaným uplatněním absolventa oboru na trhu práce. Řídí se Nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 2.3 Celkové pojetí vzdělání v daném oboru Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, získávání a rozvíjení technického myšlení, na získání a uplatnění psychomotorických dovedností potřebných pro praktické aplikace, na dovednost analyzovat a řešit technické problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Součástí vzdělávacího obsahu jsou základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil absolventa daného oboru. Učivo oboru umožňuje absolventovi i možnost ucházet se o úspěšné přijetí k nástavbovému studiu. 2.4 Charakteristika obsahu vzdělávání všeobecně vzdělávací složka Obsah středního vzdělávání s výučním listem Mechanik slaboproudé a digitální techniky je stanoven tak, aby odpovídal výstupní úrovni vzdělání v souladu s charakteristikou učebního oboru. Struktura obsahu vzdělávání je vyjádřena učebním plánem oboru. Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty jazykové a estetické, společenskovědní, matematicko-přírodovědné, informační a komunikační technologie, ekonomické a vzdělávání pro zdraví. Učivo jazykových předmětů Český jazyk vychovává žáky ke sdělnému kultivovanému jazykovému projevu, rozvíjí komunikační kompetenci žáků a naučí je používat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Vzdělávání v českém jazyce se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. Učivo cizího jazyka Vzdělávání v cizím jazyce připravuje žáky na aktivní život v multikulturní společnosti, vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností jako nástroje dorozumění v osobním 12

14 i pracovním životě. Připravuje žáky k účasti v přímé i nepřímé komunikaci, včetně přístupu k informačním zdrojům. Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí a komunikačních dovedností, která odpovídá výstupní úrovni A2. Učí absolventa respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. Učivo společenských i vědních předmětů Přispívá k humanitnímu vzdělávání žáků, jejich hodnotové orientaci, vytváření názorů na svět a život v duchu demokracie, tolerance a humanity. Vede k chápání vzájemných vztahů mezi jedincem a společností, mezi pracovníkem a pracovním kolektivem. Podílí se na vytváření osobnosti mladého člověka a připravuje jej na problematiku pracovního procesu, druhu práce i uplatnění jedince ve společnosti. Učí žáky pečovat o životní prostředí a ekologickému jednání. Učivo přírodních věd Přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Realizuje se v předmětech fyzika, chemie a ekologie. Přírodovědné vzdělávání má formativní charakter, neboť preferuje objektivitu a pravdivost poznání. Důraz je kladen také na rozvoj ekologického myšlení a chování žáků v osobním i pracovním životě a na výchovu žáků k péči o zdraví a k zdravému životnímu stylu. Učivo matematického vzdělávání Učivo plní nejen funkci všeobecně vzdělávací, ale má i významnou funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. Vede žáky k používání matematiky v osobním životě, v odborné složce vzdělávání a volném čase. Přispívá k orientaci žáka v matematickém textu, kritickému vyhodnocování informací kvantitativního charakteru získané z různých zdrojů, jako jsou grafy, diagramy a tabulky. Učivo estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví Významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Učivo se snaží u žáka utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snaží se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků. Učivo vede žáky ke znalostem a dovednostem potřebným k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvíjí a podporuje jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, disharmonické mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. 13

15 Učivo ICT Umožní žákům získat širší rozhled v oblasti informačních a komunikačních technologií. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení používaného v příslušné profesní oblasti). Učivo je vedeno tak, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi a komunikoval pomocí internetu. V učebních osnovách jednotlivých odborných předmětů je snahou aplikovat ICT a zároveň poukázat na možnosti jejich využití v oboru. 2.5 Charakteristika obsahu odborného vzdělávání Základy elektrotechniky Učivo je děleno do jednotlivých tematických celků, které jsou vzájemně provázané. Navazuje na základní znalosti žáků z fyziky, které dále prohlubuje v oblasti elektřiny a magnetismu. Hlavním cílem předmětu je objasnit žákům základní jevy a principy v oblasti elektrotechniky, chování a vlastnosti elektrotechnických součástek a obvodů. Žák bude schopen vysvětlit jevy a zákony v oblasti elektrotechniky a také je početně řešit, nakreslí a vysvětlí schéma elektrického obvodu. Navazujícím předmětem jsou všechny odborné elektrotechnické předměty, ve kterých bude žák získané poznatky aplikovat. Elektrotechnická měření Učivo umožní žákům získat základní vědomosti o měřicích přístrojích a elektronických zařízeních používaných k měření elektrických veličin a seznámí se s metodami měření elektrických veličin - v teoretické výuce formou výkladu s využitím audiovizuální techniky, odborné literatury a katalogů. Teoretické poznatky jsou doplňovány praktickými měřeními v laboratoři. Praktický návrh obvodů, jejich zapojení a proměření prohlubuje znalosti a zejména samostatnost při volbě a použití měřicích metod a měřicích přístrojů. Žáci si osvojí zručnost a systematičnost v používání měřicích přístrojů v konkrétních podmínkách blízkých praktickým provozům. Zvláštní důraz je kladen na zpracování výsledků laboratorního měření a vytvoření technické dokumentace (protokolu o měření) osvojením si základních pracovních návyků (přehlednost, pečlivost, přesnost měření) i s využitím výpočetní techniky. Elektronika Učivo se věnuje základním elektronickým součástkám, jejich charakteristikám a vlastnostem. Další tematické celky se následně zaměřují na jednotlivé elektronické obvody s obecným použitím, na celky pojednávající o impulsní a číslicové technice se klade důraz s ohledem na digitalizaci elektroniky a využití v automatizační a počítačové technice. Digitální technika Vyučovací předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni účelně a účinně využívat jednoduché číslicové integrované obvody a digitální zařízení, znali jejich funkci, vnitřní strukturu a možnosti použití samostatně i ve složitějších celcích a dokázali se orientovat v dané problematice. Osnova vede žáky k tomu, aby byli schopni vysvětlit úlohu digitální 14

16 techniky v současné elektronice a životě společnosti, používat matematického aparátu v oblasti výrokové logiky, objasnit strukturu a činnost číslicového integrovaného obvodu a digitální techniky a řešit jednoduché úlohy. Tematické celky jsou koncipovány tak, aby navázaly na znalosti žáků z oblasti matematiky, hlavně pak z oblasti výrokové logiky. Celky se postupně věnují logickým funkcím a jejich aplikacím pomocí různých typů hradel v technologiích TTL a CMOS v podobě návrhu kombinačních logických obvodů. Následuje tematický celek, který je zaměřen na sekvenční logické obvody a jejich návrh od klopných obvodů, čítačů, posuvných registrů po děliče frekvence a digitální zařízení, a to jak ve formě principu a skladby, tak ve formě použití a vzájemného propojení. Technická dokumentace Technická dokumentace je orientována na rozvíjení technického myšlení žáků, předmět spojuje vědomosti a teoretické znalosti s dovednostmi grafického vyjadřování představ vhodnou formou opřenou o mezinárodně platné technické normy ISO a EN. Cílem je žáka vést k jednoduchému, přesnému a dostatečně popisnému systému vyjádření myšlenky, situace a problému pomocí pera. Žák využívá normovaného kreslení jako dalšího jazyka, pomocí kterého se může dorozumívat v oblasti techniky. Žák je schopen číst a vytvářet základní elektrotechnická schémata, orientuje se v základních elektrotechnických značkách. Užití elektrické energie Na základě již získaných elektrotechnických vědomostí je obsah učiva koncipován do osnov předmětu s celky elektrická trakce, elektrické teplo a elektrické světlo. Určuje blíže možnosti využití v praxi a stanovuje podmínky pro realizaci využití. Materiály a technologie Materiály a technologie patří mezi specializace oboru. Žákům poskytuje potřebné znalosti v oblasti základních vlastností materiálů používaných v elektrotechnice, spojování těchto materiálů a orientace v základních elektronických prvcích a součástkách zapojení. Vyučovací předmět kultivuje na přiměřené úrovni technologické vědomí žáků. Elektrotechnické normy Obsah učiva poskytuje žákům základní povědomí o elektrotechnických předpisech, pravidlech a normách. Žáci si osvojí návyky nezbytné pro práci v elektrotechnickém oboru, seznámí se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, získá základní informace o elektrotechnických předpisech a normách a ovládá všechny ochrany před úrazem elektrickým proudem. Odborný výcvik Učivo je sestaveno do jednotlivých tematických celků tak, aby po jejich zvládnutí měl žák široký praktický základ elektrotechnických znalostí a dovedností. Během tříletého studia žáci získají praktické dovednosti zaměřené na silnoproudou elektrotechniku, slaboproudou elektroniku a základy ručního zpracování kovů. Odborný výcvik čerpá ze všech odborných předmětů, které žáci během studia absolvují, a umožňuje tak komplexní pohled na danou problematiku s důrazem na potřeby sociálních partnerů v našem regionu. 15

17 2.6 Rozvoj občanských a klíčových kompetencí ve výuce Metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Důležité je vyvolat u žáka zájem o obsah studia, vybavit ho kompetencemi umožňujícími jeho další celoživotní vzdělávání. Žáci budou vybaveni komunikativními, personálními a sociálními kompetencemi. Budou schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, naučí se využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, budou efektivně pracovat s informacemi a získají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ČR a EU. Žáci budou umět formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory, respektují názory druhých. Žáci budou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, k samostatnému studiu i spolupráci s ostatními spolužáky. Budou umět využívat informační technologie (internet a další informační a vzdělávací servery), využívat jejich aplikace při samostatné práci. Budou zpracovávat a vyhodnocovat seminární práce, protokoly z laboratorních cvičení a zprávy z exkurzí. 2.7 Začlenění průřezových témat do výuky Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Je realizován jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětu nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou sportovní kurzy, besedy, exkurze, společenské akce (návštěva divadla, soutěže, akce třídních kolektivů atd.). Tyto aktivity jsou uvedeny v ročním plánu práce školy. Další formou realizace začlenění průřezových témat je simulace reálných činností organizací, např. fiktivní firmy, zapojení žáků do kontaktů s jinými školami v rámci projektů republikových i mezinárodních. 2.8 Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou tříletého denního studia dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů. Součástí jsou kurzy a výcviky (lyžařský, sportovně turistický, ekologický pobyt v přírodě), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy (odborné soutěže a pod.). Výuka odborného výcviku je realizována jak skupinová, tak individuální a probíhá v závislosti na individuálních schopnostech žáků. Výuka je přizpůsobena značně různorodým předpokladům žáků. Výuka probíhá v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (spojování hodin, bloky ve čtrnáctidenním cyklu, kurzy) a umožnil profilaci žáků. Jednotlivé hodinové dotace jsou uvedeny v učebním plánu a respektují požadavky RVP. 16

18 2.9 Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, jeho konkretizace je ve školním řádu. Školní klasifikační řád a hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Bude-li vyučující při klasifikaci užívat jiného hodnocení než známkou, zapracuje toto rovněž do podmínek hodnocení žáků. S těmito podmínkami budou žáci na začátku školního roku prokazatelně seznámeni. Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentované žáky. Pro zajištění objektivizace hodnocení budou v určitých časových intervalech a v rámci finančních možností školy prověřovány znalosti žáků srovnávacími testy Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Způsob vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z platné legislativy. Tito žáci jsou individuálně integrováni do běžných školních kolektivů, což příznivě působí na jejich socializaci a připravenost na běžný občanský život a také učí jejich spolužáky lepšímu přístupu k lidem se zdravotním postižením, sociálním či jiným znevýhodněním. Pozornost zaměřujeme na žáky i jejich rodiče, korigujeme jejich představy a požadavky o možnostech studia a vzdělávání. Škola prostřednictvím výchovné poradkyně úzce spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti, zejména s PPP, psychology, psychiatry, lékaři. Naše nejužší spolupráce je s PPP, která realizuje kontrolní vyšetření žáků s vývojovými poruchami učení, první vyšetření u zjištěných VPU, individuální konzultace pro rodiče a žáky, profesní orientaci žáků 3. ročníků, styly učení pro 1. ročníky, dohlíží na individuální vzdělávací plány, realizuje vzdělávací programy pro pedagogy. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se vždy řídíme doporučeními školských poradenských zařízení. S těmito doporučeními jsou seznámeni na úsekových poradách všichni pedagogičtí pracovníci, na webových stránkách školy jsou aktualizované zprávy z kontrolních vyšetření. Ty jsou přístupné pouze pro pedagogy naší školy. Uvědomujeme si, že žáci se SVP jsou významně ohroženi školní neúspěšností a dalšími riziky vzniku sociálně patologických jevů. Proto klademe důraz na to, aby všichni pedagogové byli dobře informováni o možných úskalích ve výuce, o individuálních potřebách konkrétního žáka, aby mohli zvolit vhodné metody a formy výuky a hodnocení. Zvýšenou pozornost věnujeme také žákům, kteří mají nízký zájem o vzdělávání a předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu. Tato skutečnost klade velké nároky na všechny učitele z hlediska motivace a výchovy žáků, z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole. Snažíme se více aktivizovat žáky ve vyučování, výchovná poradkyně intenzivně pracuje s těmito žáky, úzce spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními a se sociálními partnery v regionu. 17

19 V rámci přijímacího řízení ke studiu a ukončování studia závěrečnou zkouškou jsou těmto žákům vytvořeny vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení těchto žáků se přihlíží ke konkrétnímu znevýhodnění a zdravotnímu postižení. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vychází z platných předpisů. Škola podporuje výchovu a vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Tyto žáky vytipují učitelé jednotlivých předmětů a individuálně s nimi pracují. Žáci se zúčastňují různých soutěží, olympiád, projektů, odborných soutěží zručností apod. Zapojují se do týmové práce, jsou vedeni k co nejlepším výkonům v předmětech, na které jsou orientováni. Ve výuce učitelé používají náročnější metody a postupy, projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, činnostech s nimi přímo souvisejících. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Nácvik a procvičování činností odpovídajících pracím, které jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podmínky práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném vzdělávacím modulem. Součástí BOZP je i problematika chování žáků v situacích osobního a obecného ohrožení a osvojení zásad první pomoci Prevence sociálně patologických jevů Problematika prevence sociálně patologických jevů je podrobně rozpracována ve školním řádu a jeho přílohách. Zvláštní důraz je zde kladen na omlouvání absence, šikanování, 18

20 zneužívání návykových látek apod. Přílohy školního řádu pak obsahují jakési manuály pro pedagogické pracovníky, které jim předkládají návody, jak postupovat v různých situacích (např. jak postupovat při podezření na šikanování apod.). Důležitou součástí školního řádu jsou přesně stanovená výchovná opatření za jednotlivá porušení řádu. Ve škole pracuje preventivní tým, který vytváří školní preventivní strategii a aktivně se účastní plnění jejích cílů. Je tvořen ředitelem školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a dalšími členy z řad učitelů. Součástí školní preventivní strategie je minimální preventivní program, který se každoročně obměňuje podle potřeb školy. Pro žáky škola organizuje kroužkovou činnost, různé exkurze, semináře, besedy, školní výlety, lyžařský a sportovně turistický kurz, ekologický pobyt v přírodě. Problematika sociálně patologických jevů je začleňována do výuky. V této oblasti se vzdělávají taktéž pedagogičtí pracovníci. Metodik prevence absolvoval komplexní vzdělávací program a získané informace předává pedagogickým pracovníkům. Snažíme se budovat partnerský vztah s rodiči našich žáků. Nabízíme velmi kvalitně zpracované webové stránky, informační web školy, partnerské třídní schůzky a informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků. Dlouhodobé cíle Práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů není na naší škole žádnou novinkou. Společenský vývoj s sebou přináší stále nová rizika, která konkrétně po škole, ale také po rodičích vyžadují stále nové přístupy a metody jednak prevence, ale také řešení sociálně patologických jevů. K dlouhodobým cílům naší školy v oblasti sociálně patologických jevů tedy patří: - zajistit maximální informovanost rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání žáků, vytvořit vztah partnerství mezi školou, rodičem a žákem; - vytvořit ucelený systém vzdělávání a poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy; - vtáhnout do problematiky prevence sociálně patologických jevů celý pedagogický sbor; - jako škola se společně s rodiči jako s partnery podílet na výchově žáků ke zdravému životnímu stylu. Střednědobé a krátkodobé cíle Střednědobé a krátkodobé cíle vycházejí z cílů dlouhodobých: - rozšíření preventivního týmu o další dobrovolníky; - aktualizace webových stránek školy, poradna, elektronická schránka důvěry; - aktualizace informačního webu pro rodiče; - systém sledování omluvené a neomluvené absence; - snížení počtu neúspěšných žáků, individuální přístup; - třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků; - partnerské třídní schůzky; - okénko preventivního týmu na úsekových poradách; - zapojení co největšího počtu pedagogů do volnočasových aktivit pedagogů a žáků, prezentací školy, exkurzí apod.; - pořádání besed a seminářů pro pedagogy, rodiče a žáky; - kroužková činnost pro žáky. 19

21 3 Učební plán Základní identifikační údaje Název ŠVP: Mechanik slaboproudé a digitální techniky Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Úřední název školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání Ředitel: Ing. Vladislav Walach Datum platnosti ŠVP: od 1. září

22 Kód a název RVP: H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE Název ŠVP: MECHANIK SLABOPROUDÉ A DIGITÁLNÍ TECHNIKY RVP vzdělávací okruh minimum týdenních vyučovacích hodin minimum celkových vyučovacích hodin vyučovací předmět 21 ŠVP týdenních vyučovacích hodin vyučovacích hodin celkem za studium Jazykové vzdělávání Český jazyk 3 96 Český jazyk 3 96 Cizí jazyk Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání 3 96 Občanská nauka 3 96 Přírodovědné vzdělávání Fyzika 2,5 80 Základy ekologie 1 32 Chemie 0,5 16 Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání 2 64 Literatura a umění 2 64 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná kultura 3 96 Vzdělávání v IKT 3 96 Výpočetní technika Počítačové systémy 3 96 Ekonomické vzdělávání 2 64 Ekonomika 2 64 Elektrotechnika Základy elektrotechniky Elektrická měření Elektrotechnická měření Elektronika Elektronika Digitální technika 3 96 Odborný výcvik Elektrotechnická zařízení Technická dokumentace 2 64 Užití elektrické energie 1 32 Materiály a technologie 2 64 Elektrotechnické normy 1 32 Odborný výcvik Disponibilní hodiny CELKEM

23 Rozdělení vyučovacích hodin do ročníků - MECHANIK SLABOPROUDÉ A DIGITÁLNÍ TECHNIKY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT I. ročník II. ročník III. ročník CELKEM Český jazyk Cizí jazyk Občanská nauka Fyzika 1 1,5 0 2,5 Základy ekologie Chemie 0, ,5 Matematika Literatura a umění Tělesná kultura Výpočetní technika Počítačové systémy Ekonomika Základy elektrotechniky Elektrotechnická měření Elektronika Digitální technika Technická dokumentace Užití elektrické energie Materiály a technologie Elektrotechnické normy Odborný výcvik CELKEM 32,5 32,

24 Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvik Ekologický pobyt v přírodě Sportovně turistický kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva (opakování, výchovně vzdělávací akce) CELKEM TÝDNŮ Poznámky: - dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy a postupuje v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd; - učivo je uspořádáno do předmětů s rozsahem uvedeným v učebním plánu; - návrhy doporučených nepovinných předmětů a jejich obsah zpracovávají předmětové komise a schvaluje ředitel školy; - o konání lyžařského výcviku, ekologickém pobytu v přírodě a sportovně turistickém kurzu rozhodne ředitel školy; - v každém ročníku a v každém týdnu je zařazena tělesná kultura, v časové rezervě využití týdnů jsou zařazeny další sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků; - ve výuce cizího jazyka pokračuje žák ve studiu toho cizího jazyka, který měl jako hlavní na základní škole. 23

25 4 Učební osnovy Učební osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů jsou k dispozici na sekretariátě školy. 24

26 5 Popis materiálního a personálního zabezpečení výuky v daném ŠVP a oboru vzdělávání 5.1 Materiální zabezpečení výuky Škola má k uskutečňování školního vzdělávacího programu k dispozici vlastní prostory v budovách na ulici Sýkorova 1/613 v Havířově-Šumbarku. Na stejné adrese se nachází i prostory sloužící k zajištění výuky odborného výcviku. Všechna místa, kde je zajišťován výchovně vzdělávací proces, vyhovují všem požadavkům na bezpečnost a hygienu. Stravování žáků s možností občerstvení během přestávek dopoledního vyučování nabízí vlastní školní jídelna a bufet. Pro potřeby výuky tělesné kultury slouží dvě tělocvičny, volejbalový kurt, tenisový kurt, házenkářské hřiště a posilovny. Komplexní technické zázemí školy je složeno z devatenácti klasických učeben, které jsou vybaveny patřičným školním nábytkem a některé z nich i prezentační technikou s PC a z odborných učeben. Čtyři učebny pro práci s počítačem v oblastech operačních a grafických systémů, programování, kancelářských aplikací, počítačových sítí a multimédií, dvě laboratoře elektrotechnických měření pro oblast obecného měření, slaboproudé a silnoproudé techniky, jednu odbornou učebnu pro automatizaci a číslicovou techniku, tři jazykové učebny a šest odborných učeben pro výuku odborného výcviku oboru Mechanik slaboproudé a digitální techniky. Stav vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologií překračuje, dle metodického pokynu MŠMT ČR, ve většině ukazatelů Standard ICT služeb ve škole. 5.2 Personální zabezpečení výuky Výchovně vzdělávací proces zajišťuje ve škole kolektiv pedagogických pracovníků, kteří splňují kvalifikační předpoklady plně nebo si vzdělání doplňují ve vhodném typu vzdělávání. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dle plánu vzdělávání využívají pedagogičtí pracovníci nabídky pedagogických center a institucí. Zde si zdokonalují své metodické a odborné kompetence tak, aby plně splňovali požadavky zákona o pedagogických pracovnících. 174

27 6 Charakteristika spolupráce se sociálními partnery 6.1 Úřad práce Spolupráce s úřadem práce je zaměřena na sledování uplatnění absolventů na trhu práce a sledování potřeb nedostatkových oborů. 6.2 Školy nabízející nástavbové studium Škola organizuje pro zájemce o nástavbové studium exkurze a přednášky. Prostřednictvím výchovné poradkyně mohou žáci získat patřičné informace a odkazy o školách, ve kterých si chtějí zvyšovat svou kvalifikaci a vzdělání. 6.3 Podnikatelská sféra Sociálními partnery jsou především regionální organizace fyzické nebo právnické osoby, jejichž výrobní program je zaměřen na oblast elektrotechniky nebo tyto organizace zajišťují elektroúdržby zařízení. Škola organizuje řadu exkurzí v jednotlivých podnicích za účelem přiblížení pracovního prostředí a seznámení se s možnostmi uplatnění po skončení studia. 6.4 Rodiče a žáci Významnou roli ve výchovně vzdělávacím procesu sehrává vztah rodič-škola a žák-škola. Proto je těmto sociálním partnerům věnována nadstandardní pozornost. Cílem je na základě komunikace, šetření a spolupráce hledat optimální cesty k výchově a vzdělávání. Výstupy z těchto vztahů slouží ke tvorbě koncepce rozvoje školy a kvalitní spolupráci školské rady s vedením školy. 175

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Č. j.: SPŠ 71/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Chrudim 2014 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola Chrudim Adresa

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

39-41-L/01 Autotronik

39-41-L/01 Autotronik 39-41-L/01 Autotronik ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 39-41-L/01 Autotronik Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007,

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 28-44-M/01 Aplikovaná chemie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

82 41 M/02 Užitá fotografie a média

82 41 M/02 Užitá fotografie a média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/02 Užitá fotografie a média 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Vydalo

Více

36 43 M/01 Stavební materiály

36 43 M/01 Stavební materiály MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 43 M/01 Stavební materiály 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Vydalo Ministerstvo školství,

Více

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby 37-42-M/01 Logistické a finanční služby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

23 45 M/01 Dopravní prostředky

23 45 M/01 Dopravní prostředky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 M/01 Dopravní prostředky 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 62 H/01 Sklenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Asistent zubního technika Asistent zubního technika 53-44-M/03

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA RAKOVNÍK Generála Kholla 2501/II www.spsrakovnik.cz Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválil ředitel školy dne s platností od 1. září 2010 1 Obsah 2 Identifikační údaje...

Více

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/02 Karosář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

41 55 E/01 Opravářské práce

41 55 E/01 Opravářské práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 55 E/01 Opravářské práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2

Více

65 42 M/01 Hotelnictví

65 42 M/01 Hotelnictví MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65 42 M/01 Hotelnictví 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/01 Klempíř 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

pro obor vzdělání činnost

pro obor vzdělání činnost pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 66-52-H/01 Aranžér ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66-52-H/01 Aranžér Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Obsah Obsah... 1 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 4. Učební

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Provozní technika- dálkové 23-43-L/51 RVP: 23-43-L/51 Provozní technika Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

29-56-H/01 Řezník uzenář

29-56-H/01 Řezník uzenář 29-56-H/01 Řezník uzenář ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-56-H/01 Řezník uzenář Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Asistent zubního technika 1 Identifikační údaje...4 1.1 Předkladatel...4 1.2 Zřizovatel...4 1.3 Název ŠVP...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Profil absolventa...5 2.1 Popis uplatnění

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2.

Více

41 52 H/01 Zahradník

41 52 H/01 Zahradník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 52 H/01 Zahradník 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 64 41 L / 51 PODNIKÁNÍ Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP-8/2012

Více

29 56 H/01 Řezník uzenář

29 56 H/01 Řezník uzenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 56 H/01 Řezník uzenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1

Více

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

23 62 H/01 Jemný mechanik

23 62 H/01 Jemný mechanik MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 62 H/01 Jemný mechanik 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

23 62 H/01 Jemný mechanik

23 62 H/01 Jemný mechanik MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 62 H/01 Jemný mechanik 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia

29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 82 51 L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (platný od 1. 9. 2011

Více

41 43 M/02 Chovatelství včetně nástavbového studia

41 43 M/02 Chovatelství včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 43 M/02 Chovatelství včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

pro obor vzdělání 41-43-L/51 Rybářství

pro obor vzdělání 41-43-L/51 Rybářství pro obor vzdělání 41-43-L/51 Rybářství Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-43-L/51 Rybářství Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23. MINISTERSTVO

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 31-58-H/01 Krejčí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 31-58-H/01 Krejčí Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor Modelářství a návrhářství oděvů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 82 41 M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje 0.1 Charakteristika školy Název ŠVP Provozní elektrotechnika - šk.rok 2013/14 Datum 26.6.2012 Název RVP Verze povolené úpravy 13/14 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: APLIKACE

Více

Střední odborné učiliště Hubálov, Loukovec, Hubálov 17 294 11 Loukov tel.: 326 789 408 www.souhubalov.cz Instalatér

Střední odborné učiliště Hubálov, Loukovec, Hubálov 17 294 11 Loukov tel.: 326 789 408 www.souhubalov.cz Instalatér Střední odborné učiliště Hubálov, Loukovec, Hubálov 17 294 11 Loukov tel.: 326 789 408 www.souhubalov.cz Instalatér Obor vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní identifikační údaje...

Více

26-51-H Elektrikář. Pracovní verze, listopad 2002

26-51-H Elektrikář. Pracovní verze, listopad 2002 Rámcový vzdělávací program pro obor 26-51-H Elektrikář Pracovní verze, listopad 2002 Obsah: A. Obecná část 1. Úvod 2 2. Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Veřejnosprávní činnost 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin

pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j.

Více

pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec

pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

23-45-M/01 Silniční doprava

23-45-M/01 Silniční doprava Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 23-45-M/01 Silniční doprava platný od: 1.9.2009 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy str. 0

Více

pro obor vzdělání 82-44-M/01 82-44-P/01 Hudba

pro obor vzdělání 82-44-M/01 82-44-P/01 Hudba pro obor vzdělání 82-44-M/01 82-44-P/01 Hudba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-44-M/01 82-44-P/01 Hudba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

Stravovací služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název: Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2011

Stravovací služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název: Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma studia:

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podlahář Denní studium Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno, dne 29. srpna 2011, pod čj. SŠP 225/2011 s

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví Denní studium Obor vzdělání: 39-41-H/01 Malíř a lakýrník Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno,

Více

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání platný od: 1.9.2011 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační

Více

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o.

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. Základní identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví

pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví V souladu s ustanovením 185 zákona č. 561/2004 Sb. jsou dotčené školy povinny postupovat podle rámcových vzdělávacích programů od 1. září, které následuje nejpozději

Více

Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení Č. j.: SPŠ 73/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení Chrudim 2016 Identifikační údaje Předkladatel: Kontakty pro

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRODAVAČ OBOR VZDĚLÁNÍ 66 51 H / 01 PRODAVAČ Platnost ŠVP: od 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP 3/2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 41-44-M/01 Zahradnictví Název ŠVP: Obchod a služby

Více

Zdravotnický asistent

Zdravotnický asistent Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196, 339 01 Klatovy 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53-41-M/ 01 Zdravotnický

Více

Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA

Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA OBSAH 1. Identifikační údaje...1 2. Profil absolventa...2 2.1 Pracovní uplatnění absolventa...2 2.2 Výsledky vzdělávání...2 2.3 Způsob ukončení vzdělávání

Více

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-51-H/01 Elektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-51-H/01 Elektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ RVP: 26-51-H/01 Elektrikář...

Více