STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: FAX: DATUM: Oznámení o záměru města Odbor správy majetku Magistrátu města Havířova v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova čís. 1247/27ZM/2014 ze dne záměr města prodat nemovitou věc pozemek parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m 2, jehož součástí je stavba budova č. p na ulici Mánesova, stavba občanského využití (bývalá základní škola) nebo jeho části tj. části pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7736 m 2, jehož součástí je stavba budova č. p na ulici Mánesova, stavba občanského využití (bývalá základní škola). Popis budov: Komplex budov je situován v souvisle zastavěném území města, byl postaven v roce 1975 jako budovy základní školy. Hlavní přístup je z ulice Mánesova, obslužný příjezd po ulici Josefa Hory. Budovy jsou napojeny na veškeré inženýrské sítě. BJ - Bytová jednotka Jedná se o přízemní budovu, ve které se nachází byt o velikosti 1+3. Celková výměra je 104 m 2. V - Hlavní budova Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepenou budovu. V 1. NP je vstup, vestibul, šatny, kanceláře, sklad. Ve 2. NP jsou kanceláře, sklady, kabinety, archiv, sociální zařízení. Budova je bezbariérová. Celková výměra je m NP budovy V o výměře 546 m 2 je pronajato ke školským účelům na dobu určitou do U1, U2, U3 - Učebny Jedná se o nepodsklepené, dvoupodlažní budovy. V každé budově učeben je podélná chodba, jednotlivé učebny, kabinety, sociální zařízení, klubovny, čítárny, sklady. Budovy jsou bezbariérové.

2 Celková výměra každé budovy je 621 m 2. Budovy U2 a U3 o výměře m 2 jsou pronajaty ke školským účelům na dobu určitou do S - Učebny Jedná se o nepodsklepenou, dvoupodlažní budovu. V budově učeben je podélná chodba, která propojuje jednotlivé učebny, kabinety, sociální zařízení, klubovny, čítárny, sklady a propojuje budovy učeben U1, U2 a U3. Budova je bezbariérová. Celková výměra je m 2. Část budovy S o výměře 1.076,74 m 2 je pronajata ke školským účelům na dobu určitou do D - Dílny Jedná se o nepodsklepenou, dvoupodlažní budovu. V 1. NP jsou kovoobráběcí dílny, učebna šití, dílny dřevoobráběcí, nářaďovna, cvičná kuchyně s jídelnou a skladem, kabinety, přípravna, šatna, umývárna a sociální zařízení. Ve 2. NP jsou místnosti školní družiny, učebna péče o dítě, kancelář, kabinet, úklidová místnost, šatna, umývárna a sociální zařízení. Celková výměra je m 2. K, J - Kuchyň, jídelna Jedná se o dvě samostatné jednopodlažní budovy, z požárních důvodů oddělené dilatací, avšak provozně propojené. Budovu jídelny tvoří jeden vnitřní prostor s pódiem a má zvýšenou světlou výšku podlaží. Budova kuchyně je udržována a byla provozována jako přípravna hotových obědů. Součástí je varna s umývárnami, skladem nádobí, vše v keramických obkladech stěn a podlah. Z technologického vybavení se zde nachází plynové ohřívače a výlevky. V budově jsou další sklady a přípravny, příjem zboží, místnosti s chladícími a mrazicími boxy, kancelář, šatna, umývárna a sociální zařízení. Celková výměra obou budov je 717 m 2. Ta, Tb - Tělocvičny, bazén Jedná se o dvě budovy určené pro tělovýchovu a sport. Budova Ta je jednopodlažní a je propojena s budovou S. V budově jsou dvě místnosti zvláštní tělesné výchovy, vyšetřovna, kabinet, sklad cvičebního nářadí a šatna. Budova Tb je po celé délce konstruována ve dvou výškových úrovních. Jsou zde dvě tělocvičny a nářaďovnami, šatny, umývárna, sklad, ošetřovna, hala s bazénem, šatny, sociální zařízení, kabinet. Bazén je v dezolátním stavu, je zničený keramický obklad a dlažba, odcizená topná tělesa, nefunkční veškeré instalace, rozbité okenní výplně. Celková výměra obou budov je m 2. Budova Ta o výměře 322,89 m 2 je pronajatá ke školským účelům na dobu určitou do VS - Výměníková stanice Prostor jednopodlažní budovy je rozdělen na část trafostanice, výměník tepla, elektrorozvaděč, hlavní uzávěr plynu a sociální zázemí pro obsluhu. Celková výměra je 348 m 2. SKLENÍK Ze vstupní strany budovy skleníku se nachází zděná denní místnost a za ní skleníková část. Do budovy je přívod elektřiny, studené vody a plynu. Celková výměra je 93 m 2.

3 Přípustné využití: Podle vyjádření odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova je přípustné využití nemovitosti jako zóna občanského vybavení, která je především určena pro areálová zařízení občanského vybavení a pro specifické vyšší občanské vybavení. Závazné podmínky prodeje: 1. Tržní cena nemovité věci (pozemku parc. č. 2324, k.ú. Havířov-město, jehož součástí je stavba-budova č. p. 1102) je stanovena znaleckým posudkem ze dne a činí Kč. 2. Kupující uhradí na účet města č /0800, vedený u České spořitelny, a.s., jistotu ve výši Kč, která bude vrácena do 15 dnů od zasedání Zastupitelstva města Havířova zájemcům, jejichž nabídka nebyla vybrána. V případě, že nabídka kupujícího byla přijata, bude jistota v celé výši započtena s kupní cenou. 3. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán odborem správy majetku MMH po zaplacení 100% výše kupní ceny. 4. V budovách nesmí být umístěna restaurace, herna, ubytovna. 5. V případě, že kupní cena nebude kupujícím uhrazena jednorázově, předloží kupující na dobu splácení kupní ceny harmonogram plánovaných investic s uvedením výše vynaložených finančních prostředků (dále jen harmonogram výstavby ). Kupující bude předkládat městu 1 x ročně k kalendářního roku přehled plnění harmonogramu výstavby, a to po celou dobu splácení kupní ceny. 6. Porušení každé z těchto podmínek: 6.1. nezaplacení části kupní ceny nebo splátek kupní ceny v uvedeném termínu a výši, 6.2. nesplnění harmonogramu výstavby a výše vynaložených investic, může být důvodem odstoupení prodávajícího od uzavřené kupní smlouvy s tím, že kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši Kč; zároveň se kupující vzdává nároku na uhrazení nákladů provedené rekonstrukce budov/y k datu odstoupení. 7. Nemovitá věc bude užívána po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy pouze k účelu, ke kterému byla prodána a v případě porušení sjednaného závazku vlastník uhradí městu smluvní pokutu ve výši Kč. 8. Kupující je povinen v případě změny majetkových práv k prodané nemovité věci převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv; v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši Kč. 9. Kupující bere na vědomí, že část nemovité věci - 1. NP pavilonu budovy V o výměře 546 m 2, část pavilonu budovy S o výměře 1.076,74 m2, pavilonu budovy U2, U3 o výměře m2, pavilon budova Ta o výměře 322,89 m2, o celkové výměře 3.187,63 m2 jsou pronajaty je pronajata do ke školským účelům.

4 Doplňující informace: Spolu s prodejem nemovité věci nebo její části lze pronajmout i přilehlý pozemek parc. č. 2323, ostatní plocha o výměře m 2, k.ú. Havířov-město, který původně sloužil jako hřiště. Pozemek parc. č v k.ú. Havířov-město je možné pronajmout z části nebo celý za podmínky, že bude sloužit pouze ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů. Nabídka musí obsahovat: 1. návrh kupní ceny, 2. návrh platebních podmínek (v případě splátek i harmonogram výstavby), 3. specifikaci požadovaných objektů (budov), 4. účel využití požadovaných objektů (budovy), 5. doklad o uhrazení jistoty ve výši Kč ,- ke dni podání nabídky, 6. účet kupujícího pro případné vrácení jistoty, 7. doklady opravňující provozovat navrhovaný záměr využití požadovaných objektů (budov), 8. jméno kontaktní osoby, telefon, , 9. souhlas se závaznými podmínkami prodeje uvedenými výše pod body 2. až 9. Termín a místo podání nabídky: Nabídka na odkoupení nemovitých věcí bude zájemcem zaslána nebo předána na podatelnu Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město, , nejpozději v termínu do do 10:00 hodin v zalepené obálce označené: Odkoupení nemovitých věcí bývalé ZŠ Mánesova. Zájemci mohou být vyzváni k doplnění nabídek v průběhu jejich vyhodnocování. Prodej nemovité věci nebo její části bude předložen Radě města Havířova a Zastupitelstvu města Havířova. Bližší informace podá odbor správy majetku MMH, tel.: , Městská realitní agentura, s.r.o., tel.: , Statutární město Havířov si vyhrazuje právo odstoupit od záměru prodeje nemovité věci a nevybrat žádnou z nabídek. Otisk úředního razítka Ing. Eduard Heczko náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Příloha situační snímek

5

6 Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu: