Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj"

Transkript

1 Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/

2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU: 1. Zvyšování osobní efektivity, syndrom vyhoření, zvládání stresových situací 2. Krizové situace, ochrana člověka za mimořádných událostí 3. Zákoník práce, Listina základních práv a svobod 4. Legislativa ve výkonu strážníka obecní (městské) policie 5. Činnost v oblasti dohledu nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích 6. Základy spolupráce s cizineckou policií 7. Ochrana životního prostředí 8. Týmová spolupráce 9. Komunikace se zdravotně postiženým 10. Extremistické projevy jako možná příčina krizové situace 11. Etika a základní komunikační dovednosti při výkonu profese bezpečnostních složek 12. Praktický nácvik zdravotnické první pomoci 13. Zásady součinnosti mezi jednotkami MP, IZS a fyzickou ostrahou 14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 15. Zásady ochrany informací 16. Taktika a metodika v rámci plnění povinností a oprávnění strážníků 17. Akceptace právních norem v meziprolongačním období 18. Asertivita a sociální percepce v rámci zásahu do práv a svobod občanů 19. Zbrojní průkaz a právní aspekty použití služební zbraně 2

3 Základy spolupráce s cizineckou policií Lektor: Mgr. Radek Šafář 3

4 Obsah Úvod Historie ochrany státních hranic od roku Reorganizace cizinecké policie po vstupu do Schengenského prostoru Pravomoc a působnost cizinecké policie Přestupkové řízení cizinců Věcná a místní příslušnost správních orgánů k projednávání správních deliktů podle zákona o pobytu cizinců Přeshraniční pronásledování Cestovní doklady Přechodová razítka Informační systémy - např. DATEX, FADO, PRADO Pobyt cizinců na území ČR Schengenský prostor, Evropská unie Schengenský informační systém Základní data k evropské integraci, Instituce EU Spolupráce Městské policie a Cizinecké policie Doporučená literatura

5 Úvod Služba cizinecké policie je součástí ozbrojeného bezpečnostního sboru Policie České republiky. Je útvarem s celorepublikovou působností, to znamená, že realizuje svoji pravomoc na území celého státu. Služba cizinecké policie je specifickým útvarem, složkou Policie České republiky, jejímž úkolem je odhalování nelegální migrace, realizování sankčních opatření v případě, že cizinci pobývají na našem území protizákonně, dodržování a realizace opatření vyplývajících z mezinárodních smluv a předpisů Evropského společenství a odhalování trestných činů souvisejících s nelegálním přechodem státních hranic. Služba cizinecké policie jako jeden z útvarů Policie České republiky byla zřízena Ministerstvem vnitra, konkrétně Nařízením č. 67/2008, kterým se zřizují útvary Policie České republiky s celostátní působností. 1 Historie ochrany státních hranic od roku 1948 Ochranu státních hranic zabezpečovala finanční stráž, která přetrvala až do r v podřízenosti Ministerstvu financí, a působila tak vedle pohraničních útvarů SNB. Zákonem č. 275/1948 Sb. byla od její působnost zcela přenesena na Sbor národní bezpečnosti. Finanční stráž byla definitivně zrušena, když k novému sboru - Pohraniční stráži SNB byla převedena část bývalých příslušníků Finanční stráže, kteří splňovali dobové kádrové předpoklady. K 1. dubnu 1949 byla zaujata nová sestava střežení hranice (o celkové délce 3550 km), a to 14-ti pohraničními prapory. Státní hranice byla rozdělena na dvě pásma, z nichž první zahrnovalo hranice proti americkým i sovětským okupačním zónám Německa a Rakouska a bylo střeženo útvary Pohraniční stráže (PS), které byly vojensky organizované, a druhé pásmo hranice se SSSR, Maďarskem a Polskem, které byly střeženy pohraničními stanicemi Sboru národní bezpečnosti. K 1. dubnu 1950 nastoupili poprvé k Pohraniční stráži vojáci základní služby. V lednu 1951 došlo k zaujetí tzv. nové sestavy Pohraniční stráže a k vytvoření pohraničních brigád. Pohraniční stráž se v té době zaměřovala na hranici s Německou spolkovou republikou, kde umístila 5 brigád (chebskou, plánskou, poběžovickou - později domažlickou, sušickou a volařskou). Méně exponované směry (hranice s Rakouskem, Dunaj a úsek hranic s Německou demokratickou republikou proti Jáchymovsku) byly obsazeny pohraničními oddíly změněnými počátkem roku 1952 rovněž na brigády s velitelstvími v Českých Budějovicích, Znojmě, 5

6 Bratislavě a Karlových Varech. Na sklonku roku 1952 byla postavena děčínská brigáda střežící státní hranici proti Německé demokratické republice (NDR). Brigáda se skládala z velitelství, z pohraničních praporů, rot a jednotek přímo podřízených velitelství brigády. Ke střežení hranic přispělo i postupné zavádění a budování ženijně technických prostředků (kontrolní orný pás, drátěný zátaras do r elektrifikovaný, signální stěny, nástražná osvěcovadla apod.). K neprostupnosti hranic vedle výše zmíněných opatření přispěl i pohraniční režim, který omezoval vstup, pobyt a pohyb v blízkosti státních hranic zavedením tzv. hraničního a zakázaného pásma. V roce 1966 byl tzv. vojskový systém střežení hranic s NDR zrušen, což vedlo k zrušení karlovarské a děčínské brigády. Jejich úseky a úkoly převzala pohraniční oddělení VB. V tomto roce byla Pohraniční stráž vydělena z kompetence Ministerstva vnitra ČSSR a přičleněna k Ministerstvu národní obrany. Tento stav vydržel jen do , kdy byla opět podřízena Federálnímu ministerstvu vnitra a velitelství Pohraniční stráže převzalo odpovědnost i za střežení státních hranic se socialistickými zeměmi. Správy ochrany státních hranic byly vyčleněny z krajských správ SNB a začleněny k hlavní správě Pohraniční stráže (vznikla tak hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic). Zvláštní složku tvořila Vojska ministerstva vnitra, která byla formálně ustavena v květnu 1975, kdy bylo z pravomoci Štábu civilní obrany vyňato velitelství svazku vojsk MV, z něhož se vytvořila Správa vojsk MV. Mezi její hlavní úkoly patřilo vedle střežení sídla prezidenta a objektů MV, také zabezpečení bojové pohotovosti centrály Federálního ministerstva vnitra a krajských správ. Správa vojsk MV byla do poloviny r začleněna do Hlavní správy pohraniční stráže a ochrany státních hranic, poté byla opět podřízena přímo náměstku ministra vnitra ČSSR. Železná opona V posledním období své existence se železná opona - ženijně-technický zátaras skládal z ochranného plůtku s pomocnou signalizací, trasy telefonního vedení, asfaltové komunikace, vnitřního kontrolního pásu, pěšinky podél signální stěny určené pro údržbu, signální stěny profilu T, vnějšího kontrolního pásu a stěny tvořené pletivem a řadou "brunoválců". Oboustranné oplocení signální stěny zabraňovalo kontaktu zvěře se signální stěnou a vyvolávaní planých poplachů (při každém trvalém zkratu na signální stěně byl vyhlašován pohraniční poplach pro celou rotu). Někdy je trasa novějších ŽTZ zaměňována s trasou "překrytí", která byla většinou tvořena pouze asfaltovou komunikací a telefonním spojením a která byla vybudována v průsecích po trase elektrických zátarasů z 50. let. Ochrana státní hranice byla členěna do hloubky. První pásmo - pásmo přístupů - mohlo být až 50 km hluboké a končilo na hranici pohraničního pásma, druhé pásmo - pásmo signálů - 6

7 od hranice pohraničního pásma na čáru překrytí, třetí pásmo - pásmo překrytí - končilo státní hranicí. Pokud jde o vodní toky, byla snaha křížit je co nejméně. Když ale nebylo vyhnutí, byly budovány tzv. vodoteče. Potok se vpustil korytem do betonových odlitků velkého průměru a na obou stranách se uzavřel mříží, která měla oka taková, aby přes ni nikdo neprošel. Mříže byly zhotoveny z ocelových trubek a uvnitř byl signální drát. Při narušení mříže, např. přepilováním, byl vyvolán signál. Nad zakrytým vodním tokem vedla signální stěna plného profilu. V zátopových oblastech, např. kolem Dyje, se při povodních vypínalo tolik drátů signální stěny, kam až sahala voda. Kolem drátů, pokud to šlo, se hlídalo z lodiček. Na Staňkovském rybníce a na Lipně byly motorové čluny, ze kterých se hlídalo pásmo signálů nebo přístupů, podle toho, kam až vodní tok zasahoval. S odstraňováním ŽTZ se začalo v prosinci Od 1. ledna 1993, tedy po rozdělení Česko-Slovenska, v rámci PČR začala působit i služba cizinecké a pohraniční policie, jejíž agendu a úkoly do té doby byly na bedrech federace, tedy Federálního policejního sboru. 2 Reorganizace cizinecké policie po vstupu do Schengenského prostoru Po vstupu České republiky do Schengenského prostoru došlo v celém útvaru cizinecké a pohraniční policie k významné reorganizaci. Tato byla důsledkem souvisejícím se zrušením hraničních přechodů, jež byly předpokladem pro realizaci prvního pilíře EU a s tím spojeným volným pohybem osob. Se zrušením hraničních přechodů ztratila pohraniční policie své opodstatnění a jako dřívější součást cizinecké policie zanikla. S ní došlo k zániku referátů na hraničních přechodech. Zůstaly zachovány pouze hraniční kontroly na mezinárodních letištích jako tzv. Oddělení ochrany vnějších hranic na letištích v Praze, Brně, Ostravě a Pardubicích. Z bývalých referátů na hraničních přechodech vznikly inspektoráty cizinecké policie tzv. ICP. Na okrese vždy působil jeden inspektorát. Tyto měly na starosti kontrolu pobytů cizinců a povolování pobytu (dlouhodobého i trvalého). Dalším významným mezníkem byla reforma celé Policie ČR z roku Ta se dotkla i organizačního uspořádání útvaru cizinecké policie. Došlo k zániku okresních ředitelství policie 7

8 ČR a vzniku nových 6 krajských ředitelství k dosavadním 8, která odpovídala uspořádání vyšších územně samosprávných celků (krajů). Touto reformou 1 došlo k přechodu více než 1000 míst z cizinecké policie pod správu krajských ředitelství policie ČR. Dnem došlo ke zrušení inspektorátů cizinecké policie a oblastních ředitelství cizinecké policie. Inspektoráty zůstaly zachovány pouze na mezinárodních letištích. Tyto dnes spadají přímo pod Ředitelství služby cizinecké policie. Správa cizinecké policie má nyní podobu jako před vznikem oblastních ředitelství. Policejní prezidium nyní spravuje Ředitelství služby cizinecké policie (útvar s celorepublikovou působností) a 14 krajských ředitelství, kdy Ředitelství služby cizinecké policie působí pouze jako metodický článek cizinecké policie a krajská ředitelství řídí činnost cizinecké policie jako takové. Krajská ředitelství v rámci jednoho kraje spravují vždy jeden Odbor cizinecké policie. Pod správou krajských ředitelství jsou příslušníci cizinecké policie více začleněni do pořádkové činnosti. Příslušníci cizinecké policie moou být povoláni pod vedením krajských ředitelství k zakročení a udržování pořádku a bezpečnosti v případě dopravních nehod či jiných situací, při kterých dochází k narušování veřejného pořádku. 2 3 Pravomoc a působnost cizinecké policie Ředitelství cizinecké policie se podílí na plnění základních úkolů při ochraně vnějších hranic České republiky zejména: zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv provádí pobytovou kontrolu řídí a kontroluje činnost odborů cizinecké policie a jejich dislokovaná pracoviště provozuje zařízení pro zajištění cizinců provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti s průvozem cizinců přes území provádí úkony v souvislosti se zajištěním za účelem správního vyhoštění, zjišťování totožnosti cizince nebo plnění závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy rozhoduje ve správním řízení jako odvolací orgán rozhoduje o označení osoby za nežádoucí provozuje informační systémy v rozsahu své působnosti 1 MARTINŮ, O., LANGER, I. Reforma Policie ČR služba v nových podmínkách. Policie ČR [online]. Praha, vydáno leden 2009[ cit ]. 21 s. Dostupné z: 2 LUKÁŠKOVÁ, G. Cizinecká policie. Brno,

9 zabezpečuje cestovní a přepravní doklady a uděluje výjezdní vízum pro cizince vyhošťovaného z území rozhoduje o udělení víza nebo povolení vstupu na území v případech žádostí o odstranění tvrdosti správního vyhoštění 3 Ředitelství služby cizinecké policie dále působí jako řídící a kontrolní pracoviště ve vztahu k jednotlivým odborům cizinecké policie. Plní úkoly spojené s ochranou státních hranic, spolupracuje s orgány státních hranic sousedících států, podílí se na zajišťování bezpečnosti a pořádku. Zajišťuje hraniční kontroly na mezinárodních letištích, chrání bezpečnost civilního letectví, zřizuje zde specializovaný útvar pro doprovody letadel. Společně s Ministerstvem vnitra a Policejním prezidiem České republiky řeší úkoly v rámci jejich pravomoci. 4 Podle 163 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pobytu cizinců), ředitelství služby cizinecké policie zajišťuje plnění úkolů, které stanoví předpisy Evropských společenství, tj. rozhoduje o zařazení či vyřazení cizince z informačního systému smluvních států. Ve správním řízení ředitelství cizinecké policie působí jako nadřízený orgán k odborům cizinecké policie, rozhoduje o žádosti o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění, vyžaduje stanovisko ministerstva, zda je možné vycestování cizince. Ředitelství cizinecké policie dále podává žádost o povolení průvozu leteckou cestou u členského státu Evropské unie či jiného státu, který uplatňuje společný postup. 5 Vyžaduje výpis či opis z Rejstříku trestů, pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky při: podávání žádosti o udělení víza, při ověřování totožnosti osoby, která již je držitelem víza, při prohlášení neplatnosti víza, v řízení o správním vyhoštění, při zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, při poskytování dočasné ochrany, při samotném zjišťování totožnosti cizince a při plnění závazků, které plynou z mezinárodních smluv nebo z předpisů Evropských společenství. Ředitelství cizinecké policie provádí hraniční kontrolu, rozhoduje o udělení krátkodobého víza na hraničním přechodu a o odepření vstupu cizince na území a zrušení platnosti víza. Při odepření vstupu cizince na území provádí takové úkony, které mají zajistit, aby cizinec vycestoval bez zbytečného odkladu zpět do zahraničí. Rozhoduje také o odepření vycestování z území, dále provádí kontrolu pobytu cizinců na našem území. Může provést zadržení cestovního dokladu, v případě, že nebyl vydán na jméno kontrolovaného cizince nebo skončila jeho platnost. 3 O nás. Policie České republiky - služba cizinecké policie. [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 Ředitelství služby cizinecké policie. Policie České republiky [online]. [cit ]. Dostupné z: 9

10 Ředitelství cizinecké policie také rozhoduje o přestupcích a jiných správních deliktech podle zákona o pobytu cizinců, prověřuje, zda jsou splněny všechny náležitosti veřejných listin tak, aby bylo možné je uznat za cestovní doklad. Mezi další činnosti ředitelství patří prověřování, zda se cizinec nedopustil obcházení zákona za účelem získání oprávnění k pobytu, rozhodování o správním vyhoštění cizinců, vydávání potvrzení o zadržení cestovního dokladu. Podle 163 odst. 2 zákona o pobytu cizinců ředitelství cizinecké policie rozhoduje o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, za účelem vycestování nebo za účelem plnění závazků plynoucích z mezinárodní smlouvy. Také rozhoduje o umístění cizince do zařízení a o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajišťovaného cizince, je-li cizinec zajištěn podle 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a vymáhá jejich úhradu (policista je oprávněn zajistit cizince, jestliže a) se cizinec dopustil jednání, pro které lze pobyt na území České republiky ukončit nebo zahájit řízení o správním vyhoštění, b) bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění a policista zjistí důvod pro zajištění cizince podle jiného právního předpisu (zákona o pobytu cizinců), c) cizinec má být podle vykonatelného rozhodnutí vyhoštěn, nebo d) je důvod se domnívat, že cizinec neoprávněně vstoupil na území České republiky nebo zde neoprávněně pobývá. Odst. 2 dále stanoví, že o zajištění cizince podle odstavce 1 policista bez zbytečného odkladu informuje orgán, který rozhoduje o ukončení pobytu na území České republiky nebo o správním vyhoštění (Ředitelství služby cizinecké policie). Policista je oprávněn cizince zajistit do doby, než tento orgán cizinci doručí rozhodnutí o ukončení pobytu nebo sdělení o zahájení řízení o správním vyhoštění. Odst. 3 uvádí, že zajištění podle odstavce 1 může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody. Zajištění podle odstavce 2 může trvat nejdéle 48 hodin od okamžiku omezení osobní svobody. Celková doba zajištění podle odstavců 1 a 2 nesmí být delší než 48 hodin od okamžiku omezení osobní svobody). Ředitelství cizinecké policie také zajišťuje dopravu a střežení cizince, jemuž byl vstup na území odepřen, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz do zdravotnického zařízení a z něj zpět na hraniční přechod. Dále zabezpečuje v zařízení vnější ostrahu části s mírným režimem, v části s přísným režimem zabezpečuje vnější a vnitřní ostrahu. 6 5 Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou. 6 LUKÁŠKOVÁ, G. Cizinecká policie. Brno,

11 Poznámka: Na základě výše uvedeného zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky je příslušník cizinecké policie oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu: a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu, b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky, c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit, d) od níž je požadováno vysvětlení, e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby, f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející, g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím, h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru nebo k jiné mimořádné události, i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu, j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osoba, která o prokázání totožnosti policistu žádá a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo po předcházení trestné činnosti. Neprokázání totožnosti - odmítne-li osoba prokázat svoji totožnost, nebo nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti, je policista oprávněn takovou osobu předvést k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti ( 63 odst. 3) 11

12 - potřebnou součinnost policista poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu Nelze-li zjistit totožnost předvedené osoby (a to i cizince) na základě sdělených údajů ani v dostupných evidencích, je policista oprávněn získat informace k jejímu ztotožnění: - snímání daktyloskopických otisků, - zjišťování tělesných znaků, - měřením těla, - pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů - odebíráním biologických vzorků umožňujících získání informací o genetickém vybavení Způsob provádění ztotožňujících úkonů v České republice - nelze-li výše uvedené úkony pro odpor osoby provést, je policista oprávněn tento odpor překonat, - způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu, - překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity Nezjistí-li policista totožnost osoby (a to i u cizince) do 24 hodin od předvedení, je povinen osobu propustit. Maximální lhůta pro zajištění je 24 hodin u služby pořádkové policie, která předá cizince službě cizinecké policie, která má také lhůtu 24 hodin, tedy celkově 48 hodin od omezení osobní svobody podle zákona č. 273/2008 Sb., a tato lhůta nesmí být v žádném případě překročena. Lhůta se počítá od okamžiku prvního omezení osobní svobody, pokud jednotlivá omezení na sebe vzájemně navazují (od počátku předvedení nebo od dostavení se osoby na útvar policie na základě předvolání). Do této doby je třeba započítat i dobu, kdy byla osoba zajištěna protiprávně. Dalšími organizačními články cizinecké policie jsou Inspektoráty cizinecké policie na mezinárodním letišti, Odbor cizinecké policie krajského ředitelství, Oddělení pobytových agend, Oddělení pobytové kontroly pátrání a eskort, Zařízení pro zajištění cizinců, Přijímací středisko, Odbor azylové a migrační politiky. Tyto organizační složky spolupracují v případě potřeby s obecní policií. 12

13 4 Přestupkové řízení cizinců Řízení o přestupcích cizinců Přestupky, které spáchali cizinci na území České republiky, policisté šetří a oznamují v souladu s čl. 15 ZPPP č. 83/2006. Šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků policisté v cizině neprovádějí, a to ani formou dožádání. Vyrozumívání do ciziny se rovněž neprovádí. Přestupky spáchané cizinci (především těmi, kteří nemají v ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt) projednají policisté zpravidla v blokovém řízení (jedná se však pouze o přestupky, které lze vyřešit domluvou nebo uložením pokuty v blokovém řízení). Výše uvedený postup se netýká přestupků spáchaných podle zákona o pobytu cizinců a souvisejícího postupu orgánů cizinecké policie (pouze tyto orgány mohou projednávat přestupky na úseku vstupu a pobytu cizinců, navíc vedle blokového řízení i ústním jednáním před správním orgánem, případně též v příkazním řízení). Blokové řízení Blokové řízení je druhem zkráceného řízení o přestupcích, které se vyznačuje neformálností, hospodárností a rychlým účinkem na pachatele přestupku. Lze jej konat, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem: a) přestupek je spolehlivě zjištěn, b) nestačí domluva, Domluvou se rozumí projednání přestupku bez uložení sankce (pokud není domluva zákonem vyloučena). Doporučené znění formulace v úředním záznamu v případě projednání domluvou na místě spáchání přestupku: Přestupek projednán na místě spáchání přestupku, od uložení sankce bylo upuštěno domluva. c) obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Další podmínky blokového řízení: - pachatel přestupku je spolehlivě zjištěn, - ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení je oprávněn správní orgán, v jehož působnosti je projednávání přestupků ( 52 zákona a přestupcích; policista je oprávněn v blokovém řízení projednat pouze přestupky uvedené v 86 písm. a) zákona o přestupcích, nebo přestupky podle zvláštního zákona), Zvláštním zákonem je např. zákon o zbraních, zákon o pobytu cizinců, z. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů nebo z.č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. - nejde o návrhový přestupek - viz 68 odst. 1 zákona o přestupcích, - nejde o osobu uvedenou v 10, popř. v 9 zákona o přestupcích (o osobu podléhající vojenské kázeňské pravomoci, o příslušníka bezpečnostního sboru, o osobu během 13

14 výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, popř. o osobu požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva, nebo o poslance nebo senátora, který požádá o projednání přestupku v disciplinárním řízení), - nejde o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, nebo je jí tato osoba zbavena, - vzhledem k závažnosti přestupku postačí uložení pokuty - nejde o přestupek, u něhož lze uložit zákaz činnosti, event. jinou sankci, příp. ochranné opatření, či náhradu škody, - proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat - viz 84 odst. 2 zákona o přestupcích. V blokovém řízení lze uložit pokutu na blok na pokutu na místě zaplacenou a na blok na pokutu na místě nezaplacenou. V blokovém řízení lze uložit obecně pokutu do Kč, pokud přestupkový, nebo jiný zákon nepřipouští uložit pokutu vyšší. Mladistvému do 500 Kč, tam, kde zákon o přestupcích, nebo jiný zvláštní zákon připouští uložit pokutu vyšší než 1000 Kč, maximálně do 1000 Kč. Proti již uložené pokutě v blokovém řízení se nelze odvolat. Použití mimořádného opravného prostředku (přezkumné řízení) je přípustné. Při uložení pokuty v blokovém řízení policistou za přestupek spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, (přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů) za tato jednání se do 3 pracovních dnů po projednání přestupku zasílá oznámení o uložení blokové pokuty obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu pachatele přestupku. (viz 123b odst. 3 písm. a) zákona o silničním provozu). Ostatní oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,(viz 22 zákona o přestupcích), za který byla uložena pokuta vyšší než 1000 Kč, nebo za který lze uložit body v bodovém hodnocení řidičů, se uvedenému obecnímu úřadu zasílají do 5 pracovních dnů po projednání přestupku (viz 128 odst. 3 zákona o silničním provozu a viz úvod do přestupkového práva pro policisty). 5 Věcná a místní příslušnost správních orgánů k projednávání správních deliktů podle zákona o pobytu cizinců K projednávání přestupků podle zákona o pobytu cizinců jsou věcně příslušné orgány cizinecké policie a Ministerstvo vnitra, a to nejen v blokovém řízení (případně domluvou), ale též v ústním jednání před správním orgánem, případně v příkazním řízení. Tyto druhy řízení však orgány cizinecké policie volí velmi zřídka, v praxi mnohem častěji realizují projednání těchto přestupků v řízení blokovém, příp. domluvou. Pokud v prvním stupni řízení rozhoduje o přestupku odbor cizinecké policie krajského ředitelství Policie ČR, odvolacím orgánem je ředitelství služby cizinecké policie (za podmínky, 14

15 že přestupek nebyl projednán v blokovém řízení či domluvou), nadřízeným správním orgánem je Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační politiky). Pokud rozhoduje o přestupku v prvním stupni řízení ředitelství služby cizinecké policie (včetně jeho detašovaného pracoviště), odvolacím orgánem je Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační politiky), nadřízeným správním orgánem je ministr vnitra. Pokud rozhoduje o přestupku v prvním stupni řízení Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační politiky), odvolacím orgánem je Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, nadřízeným správním orgánem je ministr vnitra. Místní příslušnost správního orgánu se stanoví podle místa, kde je cizinec hlášen k pobytu. Jde-li o cizince, který nemusí hlásit pobyt, stanoví se místní příslušnost podle místa, kde se cizinec převážně zdržuje. Pokud se cizinec dosud zdržuje v cizině, je místně příslušným správním orgánem odbor cizinecké policie krajského ředitelství Policie ČR, v jehož územním obvodu hodlá cizinec pobývat. V případě, že se cizinec zdržuje v prostoru hraničního přechodu ČR, je místně příslušným správním orgánem inspektorát cizinecké policie na mezinárodním letišti, a to bez ohledu na místo, kde je cizinec hlášen k pobytu. K projednávání jiných správních deliktů v prvním stupni řízení jsou věcně příslušné orgány cizinecké policie nebo Ministerstvo vnitra obdobně, jako je tomu v případě přestupků. Jeli jiný správní delikt spáchán porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru orgánu cizinecké policie, projedná jej orgán cizinecké policie, je-li jiný správní delikt spáchán porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru Ministerstva vnitra, projedná jej toto ministerstvo. Je-li k projednání jiného správního deliktu příslušných více správních orgánů, projedná jej ten z nich, který nejdříve zahájí správní řízení nebo zjistí porušení povinnosti. Místní příslušnost správního orgánu se určí na základě 11 správního řádu, tedy v případě právnické osoby podle místa její činnosti, v případě podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem jeho podnikání (především podle adresy zapsané v obchodním rejstříku či živnostenském rejstříku). Ustanovení 100 písm. b) zákona o pobytu cizinců je speciálním ustanovením k obecnému oprávnění policisty vstupovat do živnostenské provozovny podle 41 zákona o PČR, případně též k jeho oprávnění ke vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek podle 40 zákona o PČR. Podle zákona o pobytu cizinců musí jít o místo užívané pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, což je pojem zřejmě širší, než živnostenská provozovna, které se týká pouze provozování živnostenské činnosti pro účely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Srovnání úrovně ubytování činí obvykle v praxi problém, zůstává totiž otevřena otázka jejího subjektivního posuzování v rámci správního uvážení. Podle 100 písm. d) zákona o 15

16 pobytu cizinců se provádí zejména posouzením přiměřenosti počtu ubytovaných osob s přihlédnutím k zajištěným hygienickým podmínkám a k podlahové ploše místnosti pro ubytování, která musí činit nejméně 1,8 m2, je-li ubytována jedna osoba, nebo 12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby. Na každou další ubytovanou osobu se k podlahové ploše připočítává 5 m2. Policisté plnící úkoly policejních orgánů mohou za splnění zákonných podmínek využít např. též oprávnění ke vstupu do obydlí, jiných prostor a na pozemek podle 83c trestního řádu. Dalším důležitým rozdílem je, že musí jít pouze o místo, na kterém lze na základě objektivních okolností mít důvodně za to, že se tam může zdržovat cizinec, a to pouze v souvislosti s jeho ubytováním. Kontrolou ubytovaného cizince ale nesmí dojít k narušení jeho soukromého nebo rodinného života, nesmí jí však dojít ani k nezákonnému narušení obydlí kohokoliv. Výkon tohoto oprávnění je v praxi většinou spojen s prováděním pobytové kontroly ze strany orgánu cizinecké policie. S pobytovou kontrolou je dále výslovně spojen výkon oprávnění orgánu cizinecké policie podle 167 odst. 2 zákona o pobytu cizinců, podle něhož je tento orgán oprávněn při pobytové kontrole vstupovat do objektů a na pracoviště zaměstnavatele v případě důvodného podezření, že se v nich zdržují cizinci, přičemž toto oprávnění má i po skončení pracovní, prodejní nebo provozní doby. V pracovní, prodejní nebo provozní době může vstupovat do míst určených pro zákazníky kdykoli, jde totiž o místa veřejnosti přístupná. Za místo veřejnosti přístupné se považuje takové místo, kam má přístup více lidí a kde se zpravidla také více lidí zdržuje. Nemusí se však nutně jednat o místo přístupné bez omezení kdykoli (může být přístupné pouze v určitou dobu v pracovní, prodejní nebo provozní době apod.) a komukoli (např. jen určitému okruhu osob - zákazníkům, klientům, pacientům apod.). Rozhodnou skutečností není ani, zda místo je či není přístupné za úplatu. Za místo veřejnosti přístupné naopak není možno považovat např. uzavíratelnou část společných prostor (jako je chodba apod.) např. panelového domu nebo obydlí podobného typu, které je určeno k bydlení více uživatelů či vlastníků takového domu. Obecné oprávnění policisty podle 41 zákona o Policii ČR se týká výskytu jakékoliv osoby bez ohledu na její státní občanství. Důvodem vstupu do živnostenské provozovny je plnění konkrétních úkolů policie. Půjde tedy například o plnění úkolů spojených s odhalováním trestných činů či přestupků (může jít též o odhalování protiprávního jednání na úseku vstupu, pobytu či zaměstnávání cizinců). V tomto případě je policista, není-li na místě jiný postup, oprávněn za účelem vstupu do živnostenské provozovny tuto provozovnu otevřít nebo jiným způsobem si do ní zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly. Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování. Podoba domovní knihy není jednoznačně stanovena, předepsána je pouze její písemná forma. Z tohoto důvodu je možné např. zpracovávat údaje spojené s ubytováním cizince elektronicky a neprodleně provádět jejich tisk na samostatné listy, ze kterých se po čase vytvoří 16

17 knižní podoba. Vyjma různých sešitů, které si ubytovatelé vytvářejí sami, existuje též samopropisovací domovní kniha pro cizince. Pokud však ubytovatel využívá její první stranu jako tzv. přihlašovací lístek, musí se vyvarovat poměrně častého pochybení, kdy podle 102 zákona o pobytu cizinců oznamuje jejím prostřednictvím (po vyplnění první strany) orgánu cizinecké policie ubytování cizince a propíše přitom zároveň údaj týkající se předpokládaného konce ubytování i na další stranu na místo týkající se faktického konce ubytování. Důvodem pochybení může být i nešťastně formulovaná informace Ministerstva vnitra: Je-li tiskopis SEVT používán i jako domovní kniha, vyplňují se pro tento účel pouze údaje v rozsahu jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování ( 101 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb.). Ubytovatel je povinen předložit domovní knihu obsahující údaje k aktuálně ubytovaným cizincům již v okamžiku zahájení kontroly prováděné orgánem cizinecké policie. Cílem je eliminovat případy, kdy ubytovatel domovní knihu nevede vůbec nebo ji nevede řádným způsobem (neobsahuje údaje o všech aktuálně ubytovaných cizincích). V minulosti docházelo relativně často k případům, kdy ji ubytovatel předkládal orgánu cizinecké policie až dodatečně. 6 Přeshraniční pronásledování Přeshraniční pronásledování je pronásledování s cílem zadržet osobu, která: - je přistižena při páchání trestného činu nebo účasti na trestném činu, nebo je stíhána pro trestní čin podléhající vydání, - uprchla z výkonu trestu, vazby nebo ochranného léčení, - se vyhýbá hraniční, celní nebo jiné policejní kontrole Přeshraniční pronásledování je policista oprávněn provádět pouze ve služebním stejnokroji nebo v civilním oděvu v souladu s právními předpisy, vozidlo musí být zřetelně označeno. Policisté navážou kontakt s příslušným orgánem druhého smluvního státu. V rámci pronásledování se zakročující policisté řídí pokyny a právem smluvní strany, pronásledování se provádí pouze přes pozemní hranice, je zakázán vstup do obydlí a na soukromé pozemky, zakročující policisté musí mít na sobě stejnokroj a vozidlo musí být náležitě označeno, nosti a použít zbraň dle zákonných předpisů, při zadržení pronásledované osoby provést bezpečnostní prověrku této osoby, včetně spoutání rukou a zajištění předmětů pronásledované osoby. 17

18 7 Cestovní doklady Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana České republiky k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva jíž je Česká republika vázána (veřejnou listinou ( 131 z. č. 40/2009 Sb. trestní zákoník) se rozumí listina vydaná soudem České republiky, jiným orgánem veřejné moci nebo jiným subjektem k tomu pověřeným nebo zmocněným jiným právním předpisem v mezích jeho pravomoci, potvrzující, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu nebo jiného subjektu, který listinu vydal, anebo osvědčující některou právně významnou skutečnost. Veřejnou listinou je listina, kterou prohlašuje za veřejnou jiný právní předpis). Doklady k prokázání totožnosti: občanský průkaz, průkaz poslance, cestovní doklad České republiky, cestovní doklad, identifikační karta (u cizinců Evropského společenství), průkaz o povolení k pobytu, identifikační průkaz vydaný ministerstvem zahraničí osobám požívajícím výsad a imunit podle mezinárodního práva, průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz povolení pobytu azylanta, služební průkaz, řídičský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, zbrojní průkaz atd. Dokladem opravňujícím ke vstupu na území ČR jsou především národní ( obyčejné ) cestovní pasy, dále též diplomatické a služební pasy, zvláštní cestovní pasy, hromadné cestovní pasy (např. mládeže), doklady totožnosti dítěte, námořnické knížky, cestovní doklady uprchlíků (podle Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951), cestovní doklady osob bez státní příslušnosti (podle Newyorské úmluvy ze dne 28. září 1954), náhradní cestovní doklady a další. Pokud se na cizince vztahuje vízová povinnost, musí zároveň disponovat příslušným vízem či povolením k pobytu (vyznačenými do cestovního dokladu, nebo zvlášť). Občan EU může svou totožnost prokazovat průkazem totožnosti občana EU, náhradním cestovním dokladem EU nebo seznamem žáků cestujících na školní výlet v rámci EU. V praxi nejčastěji se pak jedná o různé druhy víz či povolení k pobytu, které do kategorie dokladů opravňujících ke vstupu na území ČR také patří. Cestovním dokladem vydaným podle zvláštního právního předpisu je cestovní, diplomatický nebo služební pas, cestovní průkaz, náhradní cestovní doklad EU nebo jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, vydaný občanovi ČR podle zákona o cestovních dokladech. Pozměněným dokladem je především takový doklad, jehož původní pravé údaje o skutečnostech, které osvědčuje, byly neoprávněně pozměněny nebo byl neoprávněně pozměněn orgán, který jej vydal. Musí tedy jít o změnu dotýkající se podstaty takového dokladu. Doklad může být pozměněn jak samotným pozměněním nebo doplněním, tak také odstraněním údajů jím osvědčovaných (v něm oprávněnou osobou vyznačených). Například cestovní doklad potvrzuje důležité údaje o totožnosti, případně o dalších osobních údajích cizince, které mohou být 18

19 pozměněním, doplněním nebo odstraněním neoprávněně pozměněny. Ochrana podle 348 TrZ se poskytuje i veřejné listině vydané orgánem veřejné moci nebo jiným k tomu zmocněným subjektem cizího státu nebo orgánem mezinárodní organizace, pokud má podle mezinárodní smlouvy účinky na území České republiky. Za cestovní doklad se podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů považuje: - veřejná listina, která je jako cestovní doklad Českou republikou uznána - veřejná listina, vydaná cizím státem za účelem cestování do zahraničí a lze z ní zjistit údaje o státním občanství cizince, údaje o jeho totožnosti, fotografií držitele a údaj o době platnosti - průkaz totožnosti občana Evropské unie - cizinecký pas s územní platností do všech států světa - cestovní průkaz totožnosti - cestovní doklad vydaný ČR na základě mezinárodní smlouvy - náhradní cestovní doklad Evropské unie - seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie Neplatnost cestovního dokladu Cestovní doklad je neplatný, pokud: - uplynula doba platnosti v něm uvedená - byl poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné - je porušena jeho celistvost - obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně preovedené změny - neodpovídá fotografie v dokladu skutečné podobě držitele - zemřel držitel tohoto dokladu nebo byl prohlášen za mrtvého Se zrušením kontrol na vnitřních hranicích členských států EU se v tzv. Schengenském prostoru práce cizinecké policie změnila. Specialisté Služby cizinecké policie odhalují stále více padělaných, pozměněných či jinak zneužitých dokladů i ve vnitrozemí České republiky. Také spektrum odhalovaných neregulérních dokladů se mění. K padělaným, pozměněným a zneužitým cestovním dokladům přibyly i průkazy totožnosti, řidičské průkazy ČR a dalších zemí, smyšlené 19

20 mezinárodní řidičské průkazy, neexistující doklady různých států či organizací, doklady o zdravotním pojištění cizinců apod. Příklady z Jihočeského kraje: 7 Například statistické výstupy oblastního ředitelství služby cizinecké policie České Budějovice uvádějí několik zajímavých případů z problematiky odhalování nepravých dokladů. - Při součinnostní kontrole na Odboru dopravy, agendě řidičských průkazů v obci Blatná, zjištěn padělek řidičského průkazu Moldavska. Moldavský státní příslušník s trvalým pobytem v ČR požádal v lednu 2005 o vydání řidičského průkazu ČR na základě výše uvedeného padělku. Prověřením přes Zastupitelský úřad Moldavska bylo zjištěno, že osoba má vydán jiný řidičský průkaz s jiným evidenčním číslem a jiným rokem vydání než je uveden na padělku. - Při silniční kontrole v Českých Velenicích byl řidič vyzván k provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu za pomoci přístroje Dräger s výsledkem 2,97 promile. Řidič ale předložil občanský a řidičský průkaz jiné osoby. Tato skutečnost byla odhalena za pomoci metody portrétní identifikace a prověřením v policejních evidencích. Navíc bylo k této osobě zjištěno, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel na 2 roky. - Státní příslušník Slovenska předložil při silniční kontrole český občanský a řidičský průkaz jiné osoby jako své vlastní. K odhalení přispěla osobní znalost a metody portrétní identifikace. Policejní lustrací bylo zjištěno, že tato osoba má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. - Při silniční kontrole v obci Dvorec u Borovan mongolský státní příslušník jako řidič vozidla na výzvu prokázal starším modelem národního řidičského průkazu Mongolska, který není uznáván jako platný pro řízení motorového vozidla na území ČR a smyšleným mezinárodním řidičským průkazem International Automobile Association, inc. (IAA) ve formě pasové knížky a plastové kartičky. - Při tipování z provozu a svedením na kontrolní stanoviště vozidlem Schengenbus v příhraničí předložil státní příslušník Vietnamu kartičku o zdravotním pojištění pojišťovny Victoria Volksbanken, v níž byl evidentně přepisován údaj pojištěn od. Prověřením u pojišťovny bylo zjištěno, že kartička byla údajně bianco odcizena pojišťovacímu agentovi, u kterého kontrolovaná osoba vypomáhala. Číslo smlouvy uvedené na kartičce není vůbec v systému pojišťovny, a tudíž není platná. - Při součinnostní kontrole s Finančním úřadem Český Krumlov, na tržnici ve Vyšším Brodě předložili dva státní příslušníci Vietnamu kartičku o zdravotním pojištění PVZP v nichž byly 7 Specialisté na nepravé doklady. Policie České republiky [online]. Dostupné z: <http://www.policie.cz/clanek/ specialiste-na-neprave-doklady.aspx>. 20

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Pasové a vízové služby Téma Ročník Autor Pasové a vízové

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

170/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, ČÁST PRVNÍ. zrušena ČÁST DRUHÁ

170/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, ČÁST PRVNÍ. zrušena ČÁST DRUHÁ 170/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru Změna: 274/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

ČÁST PRVNÍ POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Díl XII. vyšlo 12.12.2007 (č. 0) ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Českou republiku dělí od vstupu do schengenského prostoru několik posledních dní. Již před Vánocemi bude možné překračovat

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 42. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Strana 10426 Sbírka mezinárodních smluv č. 118 / 2004 Částka 51 UJEDNÁNÍ

Strana 10426 Sbírka mezinárodních smluv č. 118 / 2004 Částka 51 UJEDNÁNÍ Strana 046 Sbírka mezinárodních smluv č. 8 / 004 Částka 5 UJEDNÁNÍ mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské' republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v platném znění, včetně novely č. 427/2010 s účinností od 1.1.2011) Parlament se usnesl

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

PROGRAMOVÉ UJEDNÁNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ NEHODA TIR. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAMOVÉ UJEDNÁNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ NEHODA TIR. Článek 1 Úvodní ustanovení Pavel Sajenko kancelář se sídlem M. Gorkého 259,Trutnov, 541 01 IČ: 728 73 752 e-mail: pavel.sajenko@nehodyzavas.cz, tel +420 606 585 389 PROGRAMOVÉ UJEDNÁNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ NEHODA TIR Článek 1 Úvodní

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a)

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a) 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

12.3.2010. Činnost a výsledky ObŘ SCP Brno

12.3.2010. Činnost a výsledky ObŘ SCP Brno Činnost a výsledky ObŘ SCP Brno 2009 Obsah TK Postavení SCP v rámci Policie Dobrovolné návraty Výsledky činnosti Nelegální migrace Pobytová problematika ZZC, PSC Preventivní projekty 2 Představení kpt.

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

289/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 16. června 2005. o Vojenském zpravodajství ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

289/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 16. června 2005. o Vojenském zpravodajství ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 289/2005 Sb. ZÁKON ze dne 16. června 2005 o Vojenském zpravodajství Změna: 274/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Zřizuje se Vojenské zpravodajství

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost.

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost. Návrh ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Předmět a působnost 1 Předmět úpravy Tento

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb. o amnestii. účinné od 2.1.2013. prezident republiky promíjí:

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb. o amnestii. účinné od 2.1.2013. prezident republiky promíjí: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 191 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006,

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006, 161/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více