Zaměstnávání cizinců v ČR ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012"

Transkript

1 Zaměstnávání cizinců v ČR ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

2 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; z.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění z.č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

3 Úvod vysvětlení některých pojmů Možnosti výkonu práce na území ČR: Zaměstnání na území ČR (uzavření pracovní smlouvy) Vyslání na území ČR pracovněprávní vztah mezi zahraničním zaměstnavatelem a cizincem český zaměstnavatel pouze přijímající společností - s cizincem není uzavřena smlouva Pronájem (dočasné přidělení) zaměstnance práce pro přijímající společnost začlenění do její struktury (agentury práce) Výkon podnikání / živnosti

4 Občané tzv. třetích států podmínky spolupráce Podmínky zaměstnávání cizinců Platné povolení k zaměstnání (v případě živnosti živnostenský list) Platné povolení k pobytu (vízum, dlouhodobý pobyt) Písemně uzavřená pracovní smlouva (dohody mimo pracovní poměr) Nejsou-li splněny tyto podmínky bude se jednat o tzv. nelegální práci hrozí pokuta do výše Kč, minimálně Kč ( 140 zákona o zaměstnanosti) v případě živnosti pozor na tzv. švarcsystém!

5 Občané tzv. třetích států výjimky Výjimky z povinnosti povolení k zaměstnání ( 98 zákona o zaměstnanosti) Povolený trvalý pobytem na území ČR Určité případy krátkodobých prací Zaměstnán na území ČR podle mezinárodní smlouvy Soustavně se připravuje na budoucí povolání na území ČR Vyslán na území ČR v rámci poskytovaných služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu EU Pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny (pouze osoba s trvalým pobytem) Získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři nebo vysokoškolské vzdělání

6 Občané tzv. třetích států povolení k zaměstnání Zaměstnání ( 89 zákona o zaměstnanosti) Povinnost ohlásit volné pracovní místo do 10 kalendářních dnů (tato povinnost pro ostatní zaměstnavatele ke dni zanikla) Příslušným je krajská pobočka Úřadu práce Pozor na charakteristiku pracovního místa Povinnost oznámit a projednat s krajskou pobočkou Úřadu práce záměr zaměstnávat cizince (formulář) Postup cizince Povinnost podat žádost o povolení k zaměstnání Zaměstnavatel i cizinec mohou být zastoupeni před Úřadem práce na základě plné moci

7 Občané tzv. třetích států povolení k zaměstnání Výjimky z povinnosti projednání s úřadem práce povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce ( 97 zákona o zaměstnanosti) stáž maximálně po dobu 1 roku příležitostné práce v rámci výměny mezi školami do 26 let věku duchovní registrované církve nebo náboženské společnosti na základě mezinárodní smlouvy uděleno vízum za účelem strpění pobytu/ žadatel o mezinárodní ochranu povolení k zaměstnání se nevyžaduje prodloužení povolení k zaměstnání

8 Občané tzv. třetích států povolení k zaměstnání Žádost o povolení k zaměstnání ( 91 zákona o zaměstnanosti) Podává se na formuláři Náležitosti žádosti jsou fotokopie stránky cestovního dokladu (s identifikačními údaji) fotografie vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná (formulář) dokladu o profesní způsobilosti (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom) další doklady (charakter zaměstnání / mezinárodní smlouva) Správní poplatek 500 Kč Lhůty dle správního řádu (30 dnů) Povolení se vydá až na dobu 2 let

9 Občané tzv. třetích států povolení k zaměstnání Nostrifikace dokladů o profesní způsobilosti Krajské úřady (Magistrát hl. města Prahy) střední a vyšší odborné vzdělání osvědčení x rozhodnutí (nostrifikační zkouška) Veřejné vysoké školy vysokoškolské vzdělání (MŠMT jen v případě bilaterální smlouvy) k žádosti se vyžaduje předložení těchto dokladů: originál nebo úředně ověřená kopie diplomu originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu, nebo výpisu zkoušek (seznam vykonaných zkoušek včetně anotací předmětů) úředně ověřené překlady všech dokumentů do českého jazyka

10 Občané tzv. třetích států náležitosti dokumentů Každý dokument předkládaný úřadu práce musí splňovat náležitosti ( 91 odst. 3 zákona o zaměstnanosti): Originální znění/ notářsky ověřené kopie Úředně přeložené do českého jazyka Pozor na uznávání dokumentů v ČR (apostille, superlegalizace) V případě dokumentů předkládaných i Ministerstvu vnitra ČR nesmí být starší 180 dnů

11 Občané tzv. třetích států živnostenský list Oznámení u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu K žádosti se přikládá: výpis z evidence trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor doklad o povolení k pobytu Správní poplatek Kč Cizinec - výpis pro účely řízení o povolení k pobytu

12 Občané tzv. třetích států povinnosti Informační povinnost zaměstnavatele (právnické osoby) Povinnost písemně informovat příslušný úřad práce do 10 kalendářních dnů pokud cizinec ( 87 a 88 zákona o zaměstnanosti): nastoupil x nenastoupil do práce ukončil zaměstnání před uplynutím povolené doby zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některých důvodů uvedených v 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů zaměstnání bylo ukončeno okamžitým zrušením podle 56 zákoníku práce i důvod ukončení formuláře dostupné na pobočkách úřadu práce Evidenční povinnost zaměstnavatele ( 102 zákona o zaměstnanosti) v případě dokladů až 3 roky od skončení zaměstnání!

13 Občané tzv. třetích států obecně k pobytům Přechodný x trvalý pobyt Krátkodobý x dlouhodobý pobyt Vízová x bezvízová povinnost (krátkodobé pobyty!) Seznam států uveden na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR: Pravidla stanovena tzv. Schengenským hraničním kodexem

14 Občané tzv. třetích států krátkodobé pobyty Bez vízové povinnosti Vztahuje se k území schengenských států Doba maximálně 3 měsíců během půl roku od prvního vstupu Pobyty v jednotlivých schengenských státech se sčítá Nevztahuje se na výdělečnou činnost S vízovou povinností nutné povolení k pobytu na území ČR v jakékoliv formě (schengenské vízum, vízum s územní platností pro ČR)

15 Občané tzv. třetích států ohlášení pobytu Povinnost ohlásit svoji přítomnost na území ČR cizinecké policii Příslušnost dle místa pobytu v ČR Lhůta do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR Výjimka: ohlášení u ubytovatele Ubytovatel ( 99 zákona o pobytu cizinců) Každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců (neplatí pokud lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké) Ubytování - vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem Pozor na pokutu cizinci ve výši Kč!

16 Občané tzv. třetích států dlouhodobé vízum Náležitosti žádosti Cestovní doklad Doklad potvrzující účel pobytu na území povolení k zaměstnání nebo v žádosti uvést číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání a u které krajské pobočky Úřadu práce České republiky o takové povolení požádal výpis pro účely řízení o povolení pobytu (Pozor prostředky k pobytu) Doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území 2 fotografie Doklad o cestovním zdravotním pojištění (u živnostníků a vyslaných zaměstnanců)

17 Občané tzv. třetích států dlouhodobé vízum Za doklad o cestovním zdravotním pojištění se považuje doklad, kterým příslušná pojišťovna deklaruje/potvrzuje: dobu uzavřeného pojištění (pojištění musí být uzavřeno na celou dobu pobytu na území ČR), rozsah pojištění (pojistná smlouva musí zahrnovat krytí nákladů, které je cizinec povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt), výši pojistného plnění (výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost musí činit nejméně EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech). Pozor u pojištění uzavřeného v zahraničí!

18 Občané tzv. třetích států dlouhodobé vízum Na vyžádání je cizinec povinen předložit: doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává (nevyžaduje se od cizince mladšího 15 let) lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí (pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí) Lhůta 90 dnů / 120 dnů ve zvlášť složitých případech Doba platnosti dlouhodobého víza je 6 měsíců

19 Kontakty Mgr. Matěj Daněk Jáchymova 2, Praha 1 Tel: Fax:

20

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

PRAKTICKÝ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ DLOUHODOBÝCH POBYTOVÝCH OPRÁVNĚNÍ ZA ÚČELEM STUDIA, O NĚŢ JE ŢÁDÁNO MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PRAKTICKÝ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ DLOUHODOBÝCH POBYTOVÝCH OPRÁVNĚNÍ ZA ÚČELEM STUDIA, O NĚŢ JE ŢÁDÁNO MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRAKTICKÝ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ DLOUHODOBÝCH POBYTOVÝCH OPRÁVNĚNÍ ZA ÚČELEM STUDIA, O NĚŢ JE ŢÁDÁNO MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY I. FÁZE PROCESU PŘED PODÁNÍM ŢÁDOSTI I.1. Oprávněná osoba O pobytové oprávnění

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

ZÁKON ze dne 2. května 2012 o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 2. května 2012 o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2850 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Částka 70 202 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Strana 4730 Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Částka 131 372 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Parlament se usnesl na tomto

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje přípravu a provedení sčítání

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více