ROZDÍL MEZI PROVINĚNÍM A PŘESTUPKEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZDÍL MEZI PROVINĚNÍM A PŘESTUPKEM"

Transkript

1

2 PROVINĚNÍ Trestný čin spáchaný mladistvým. MLADISTVÝ Ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže. ROZDÍL MEZI PROVINĚNÍM A PŘESTUPKEM Jednání odpovídající provinění, ale méně společensky závažné, je přestupkem. Liší se například ve výši způsobené škody, v závažnosti újmy na zdraví; v právních následcích, které za ně lze uložit, v orgánu, který o nich rozhoduje. Například krádež volně ležícího telefonu za 6000 Kč je proviněním; krádež volně ležícího telefonu za 3000 Kč je přestupkem. Právní úprava přestupků je obsažena zejména v z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ale i ve více jak 200 zvláštních právních předpisech, např. v zákoně o obecní policii, zákoně o ochraně přírody, zákoně o občanských průkazech apod.

3 Mladistvému lze u soudu uložit následující opatření: VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Jejich účelem je vytvoření podmínek pro vhodné společenské uplatnění mladistvého, jeho ochrana před škodlivými vlivy a předcházení páchání další trestné činnosti. a) dohled probačního úředníka (např. sledování mladistvého v rodině, kontrola dodržování výchovných povinností a omezení), b) probační program (např. vzdělávací, rekvalifikační, terapeutický), c) výchovné povinnosti (např. nahrazení škody poškozenému, výkon společensky prospěšné činnosti), d) výchovná omezení (např. zákaz navštěvovat herny, neužívat návykové látky), e) napomenutí s výstrahou (např. upozornění na následky páchání dalšího provinění). OCHRANNÁ OPATŘENÍ Jejich účelem je především kladně působit na duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a ochrana společnosti před další trestnou činností mladistvých. Lze je uložit i dětem mladším patnácti let, které ještě nejsou trestně odpovědné. a) ochranné léčení (např. není-li o výchovu mladistvého dostatečně postaráno v jeho rodině), b) ochranná výchova (např. je-li duševně nemocný, zneužívá-li návykové látky),

4 c) zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (např. má-li věc užitou ke spáchání provinění, věc získanou proviněním). TRESTNÍ OPATŘENÍ Jsou nejpřísnějšími opatřeními, která může soud mladistvému uložit. Jejich účelem je ochrana společnosti před proviněními mladistvých, předcházení dalšímu páchání trestné činnosti mladistvých, výchova mladistvého k řádnému životu a odstrašujícím způsobem působit na potencionální pachatele. a) obecně prospěšné práce (bezplatně odpracovat hodin), b) peněžité opatření (je-li mladistvý výdělečně činný; ukládá se v denních sazbách), c) peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu (mladistvému se stanoví zkušební doba 3 roky, ve které se musí chovat slušně), d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (má-li mladistvý u sebe věc užitou ke spáchání provinění nebo proviněním získanou), e) zákaz činnosti (jde o činnost, kterou bylo provinění spácháno; např. řízením motorových vozidel), f) vyhoštění (lze uložit jen osobě, která není občanem ČR), g) domácí vězení (lze uložit až na 1 rok; odsouzený je povinen zdržovat se doma od hodin do hodin a ve dnech pracovního volna celý den), h) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (akce, na kterých se odsouzený dopustil provinění; např. fotbalová utkání, koncerty, ),

5 i) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (soud stanoví zkušební dobu na 1 3 roky, ve které se musí odsouzený chovat řádně), j) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem (soud může současně s trestním opatřením uložit i výchovné opatření, např. zákaz navštěvovat herny, kluby, nestýkat se s určitými lidmi), k) odnětí svobody nepodmíněně (mladistvý nastoupí výkon trestu do věznice). OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST Každé jednání v rozporu s právním řádem je protiprávní, nemusí se však vždy jednat o přestupek nebo provinění. Naopak, může jít o jednání dovolené zákonem předvídané, které může člověk použít k ochraně důležitých společenských zájmů, např. život, zdraví, lidská důstojnost. Nejznámější z okolností vylučujících protiprávnost jsou nutná obrana a krajní nouze. NUTNÁ OBRANA čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. KRAJNÍ NOUZE čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

6 Rozdíly mezi nutnou obranou a krajní nouzí Jednáním v nutné obraně je odvracen útok. Obvykle jde o útok osoby, ale může jít i o odvrácení útoku zvířete, které bylo osobou poštváno a tedy plní její vůli. Jednáním v krajní nouzi je odvráceno nebezpečí, které nelze za daných okolností odvrátit jinak (např. vzniklý požár, volně pobíhající pes, který ohrožuje přítomné apod.). Rozdíl ve způsobeném následku Jednání v nutné obraně (odvrácení útoku) připouští za určitých podmínek způsobení jakéhokoli následku, a to i závažnějšího, než ten, který hrozil (např. útočník by mohl být i usmrcen). Jednáním v krajní nouzi nesmí vzniknout stejná nebo ještě větší škoda, než ta, která by neodvrácením hrozícího nebezpečí hrozila (mohla vzniknout). VYSVĚTLENÍ SKUTKOVÝCH PODSTAT PROVINĚNÍ, KTERÝCH SE MLADISTVÍ DOPOUŠTĚJÍ NEJČASTĚJI Většina paragrafů má několik odstavců. Uvádíme pouze znění prvního odstavce, kde trest odnětí svobody bývá nejmírnější. Poškození cizí věci 228 odst. 2 trestního zákoníku Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

7 Příklad: Pachatelé provedli grafitový nástřik na vagónu (budově, plotu apod.). Pokud je čin spáchán formou sprejerství jedná se vždy o trestný čin poškozování cizí věci. U tohoto trestného činu není směrodatné, jaká je výše způsobené škody, byť by byla třeba sto korun, vždy se jedná o trestný čin. Neoprávněné užívání cizí věci 207 odst.1 trestního zákoníku Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. S problematikou neoprávněného užívání motorových vozidel souvisí i následující přestupek: Přestupek Řízení bez řidičského oprávnění 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zákona o silničním provozu Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí motorové vozidlo a není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Správní orgán na příslušném městském úřadu uloží pokutu od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti v řízení motorového vozidla od jednoho roku do dvou let (mladistvému zákaz činnosti od 6 měsíců do jednoho roku). Příklad: Pachatel se zmocnil klíčů od vozidla svých rodičů a bez jejich vědomí automobil užil k jízdě, kdy v Petrově byl zastaven policejní hlídkou a kontrolován. Bylo zjištěno, že mladistvý nevlastní příslušné řidičské oprávnění. Krádež 205 odst. 1 trestního zákoníku - Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a: a) způsobí tak škodu na cizím majetku škodu nad 5 000, Kč včetně,

8 b) čin spáchá vloupáním, c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím, nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta... Příklad: Tři pachatelé, po vzájemné slovní domluvě, že okradou jednoho muže a o věci se rozdělí, využili jeho podnapilosti a poškozenému prohledali oděv, nalezli bankovku v hodnotě 200 Kč, kterou mu odcizili a finanční hotovost si rozdělili. I když je škoda pouze 200 Kč, nejedná se o přestupek, ale o trestný čin, viz písmeno d). Loupež 173 odst. 1 trestního zákoníku Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. Příklad: Mladistvý pachatel na pěší stezce mezi podchodem vlakového nádraží nejdříve zezadu hodil kovový řetěz do ramene před ním jdoucímu mladíkovi. Poté ho s dalším pachatelem obstoupili a dožadovali se vydání peněz na kusovou cigaretu. Když jim poškozený řekl, že peníze nemá, pachatelé jej fyzicky napadli se slovy dej nám ty peníze. Když zjistili, že mladík krvácí, z místa odešli. Vydírání 175 odst. 1 trestního zákoníku Kdo jinému násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.

9 Podvod 209 odst. 1 trestního zákoníku Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu nad 5 000, Kč včetně, bude potrestán odnětím svobody na dva roky... Zatajení věci 219 odst. 1 trestního zákoníku Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu v hodnotě nad 5 000, Kč včetně, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok... Šíření poplašné zprávy 357 odst. 1 trestního zákoníku Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky... Podílnictví 214 odst. 1 trestního zákoníku Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři roky... Porušování domovní svobody 178 odst. 1 trestního zákoníku Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.

10 Pohlavní zneužití 187 odst. 1 trestního zákoníku Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let. Výtržnictví 358 odst. 1 trestního zákoníku Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejně přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.

11 ŠIKANA Častým protiprávním jednáním mezi dětmi a mladistvými je šikana. Trestní právo skutkovou podstatu šikany nezná, nejčastěji je kvalifikována jako vydírání, omezování osobní svobody, loupež, krádež, ublížení na zdraví Co je to šikana? Je to jakékoli chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, zastrašovat nebo ponižovat jiného člověka nebo skupinu lidí. Zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškození věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv či vyhrožování. Šikana může být i nepřímá, šikanující se třeba chová tak, jako by druhý člověk neexistoval. Ojedinělý střet, od hádky po fyzické napadení, šikanou nebývá. Jaké mohou být druhy šikany? Fyzická agrese agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, případně předměty, kterými učiní útok důraznější. Slovní agrese a zastrašování agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí, vysmívá se. Krádeže, ničení a manipulace s věcmi agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo si věci půjčuje a vrací je znehodnocené. Násilné a manipulativní příkazy agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a úkolům. Kyberšikana - je v současné době velmi rozšířeným druhem šikany mezi dětmi a mladistvými, šikanování jiné osoby s využitím internetu, mobilních telefonů, či jiných

12 informačních a komunikačních technologií (ubližování, ztrapňování, vyhrožování, zastrašování apod.) Znaky: 1. Zasílání urážlivých, zastrašujících, zesměšňujících, nebo ztrapňujících zpráv, či pomluv, například prostřednictvím ů, SMS zpráv, chatu, skypu, apod. 2. Pořizování zvukových záznamů, videí, či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu. 3. Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají, či ponižují konkrétní osobu. 4. Zneužívání cizího účtu, například ového, diskusního, apod. 5. Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu. 6. Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv, nebo prozváněním. Pro oběti Kam se obrátit: Policie ČR: tel. 158 Pomoc online (Internet Helpline), tel nebo , Chat Linky bezpečí. xchat.centrum.cz/lb/ Web: E-Bezpečí, web: Úřad na ochranu osobních údajů, tel , web: Poradenská linka pro pedagogy, tel , Spondea Brno, tel , Bílý kruh bezpečí, tel , non stop tel , Modrá linka (centrum a linka důvěry pro děti a mládež) Brno, tel

13 DOMÁCÍ NÁSILÍ Nebezpečným problémem dnešní doby týkající se dětí a mladistvých je problematika domácího násilí, kdy se i tyto osoby mohou stát obětí pachatelů (agresorů) tohoto trestného činu. Domácí násilí je fyzické, psychické, nebo sexuální týrání, ke kterému dochází v soukromí, a tím tedy skrytě, mimo kontrolu veřejnosti. Týráním rozumíme zlé nakládání s osobou žijící s pachatelem ve společné domácnosti, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí (bití, pálení, jiné tělesné poškozování, psychické a sexuální násilí, vydírání, nucení k ponižujícím úsluhám, apod.) Společným obydlím rozumíme kromě bytů a domů i obytné chaty, hotelové pokoje, ubytovny, vysokoškolské koleje apod. Znaky: 1. Opakování a dlouhodobost násilí 2. Stupňování intenzity a četnosti násilí 3. Jasné a neměnitelné role agresora (násilníka) a oběti 4. K násilí dochází skrytě v soukromí Pro oběti Kam se obrátit: Policie ČR: tel. 158 HZS: tel. 112 ZZS Jmk: tel. 155 Intervenční centrum Spondea, Sýpka 25, Brno, nonstop linky: , , web: Magdalenium: nonstop linka: Poradna Justýna, In IUSTITIA, o.p.s. pobočka Brno, Malinovského náměstí 4, Brno, tel , DONA: nonstop linka: Linka bezpečí dětí a mládeže: nonstop linka:

14 DROGOVÁ ZÁVISLOST Jedním ze současných problémů lidstva je zneužívání jednotlivých druhů drog. Otázky a problémy související s drogami se, bohužel, dotýkají i dětí a mladistvých. Rizika užívání drog Některé drogy jsou velmi rizikové již při jednorázovém užití. Jako příklad je možné jmenovat LSD nebo lysohlávky, u kterých i jednorázové užití může vyvolat vážnou duševní poruchu. U heroinu, morfia, durmanu, toluenu a některých dalších látek může snadno dojít k smrtelnému předávkování již při prvním užití drogy. Na předávkování v případě prvouživatelů se podílí jejich nezkušenost a špatný odhad dávky, kterou mohou užít. U heroinu a ostatních látek ze skupiny opioidů dochází relativně rychle k rozvoji tělesné závislosti. Konopí marihuana, hašiš Příznaky rozšířené zornice, zarudlé oči, zrychlený puls, pot páchne po spáleném listí. Předávkování vidiny, halucinace, mdloby, paranoia. Abstinenční syndrom neklid, nespavost, podrážděnost, bolest hlavy, třes, pocení, nevolnost, zmatenost. Rizika užívání poškození srdce a plic, rakovina plic, snížení imunity, psychóza, zhoršená koordinace, úzkost, přeludy. Opiáty heroin, morfin, kodein Příznaky zpomalené reakce, rozšířené zornice, ospalost. Předávkování mělké dýchání, voskově bledá kůže, křeče,

15 otok plic, zástava dýchání, bezvědomí, možná smrt. Abstinenční syndrom rýma, slzení, zívání, husí kůže,chlad, pocení, průjem, třes, křeče. Rizika užívání poškození plic, sterilita, impotence, zácpa, hubnutí, poruchy spánku, křeče, rychlá psychická i fyzická závislost. Těkavé látky toluen, rozpouštědla Příznaky chemický zápach z úst, opilé vzezření, rozšířené zornice, zarudlé oči, vyrážka v okolí úst a nosu. Předávkování bezvědomí, zástava dýchání, selhání srdce, možná smrt. Abstinenční syndrom úzkost, neklid, bolest hlavy, nespavost, podrážděnost. Rizika užívání poškození plic, jater, ledvin, mozku, poruchy krvetvorby, dušnost, kašel, astma, vyrážka, psychická závislost. Stimulanty pervitin Příznaky zvýšený krevní tlak, neklid, rozšířené zornice. Předávkování bolest hlavy, křeče, horečka, srdeční arytmie, selhání srdce, bezvědomí, možná smrt. Abstinenční syndrom nenasytný hlad, dlouhodobý spánek, podrážděnost, bolest svalů, třes, chlad, bolest břicha, vyčerpanost, deprese, paranoia, sebevražedné sklony. Rizika užívání poškození plic, jater, ledvin, halucinace, žaludeční vředy, vyhublost, poruchy intelektu, vysoký krevní tlak, vznik psychické závislosti, pocity pronásledování, agresivita, zvracení.

16 Stimulanty kokain, crack Příznaky pocení, sucho v ústech, zvýšený krevní tlak, rozšířené zornice. Předávkování neklid, halucinace, bledost, křeče, otok plic, zástava dýchání, infarkt, možná smrt. Abstinenční syndrom apatie, podrážděnost, mdloby, únava, deprese, dlouhodobý spánek, úporné svědění kůže. Rizika užívání stejné jako u pervitinu, sexuální lhostejnost, šňupáním dochází k poškození nosní přepážky. Halucinogeny extáze, LSD, houby, kaktusy, rostliny Příznaky viz stimulanty, neklid, rozrušenost, křeče, násilné chování, psychóza, halucinace, možná smrt. Předávkování a abstinenční syndrom viz stimulanty. Rizika užívání přímé a trvalé poruchy mozkové tkáně, vyčerpanost, srdeční problémy, paranoia, hluboké deprese, sebevraždy, psychická závislost, další viz stimulanty. Rizika a škody spojené s užíváním drog je třeba vidět nejen ve zdravotní oblasti, ale i v oblasti sociální. Uživatelé drog totiž velmi často nejsou schopni se vyrovnat se sociálními nároky života a selhávají ve škole, v práci, hroutí se jim rodinné vztahy, ztrácejí přátele... Nakonec se uzavírají do komunity jedinců, kteří jsou stejně postiženi, a návrat do normálního života je velmi obtížný, v některých případech nemožný. Nemoci a zdravotní komplikace žloutenka typu A, B, C virus HIV způsobující onemocnění AIDS

17 absces hnisání v místě vpichu flegmóna prudký, postupující zánět po končetinách, rozpadá se postižená tkáň, končí amputací. Kontakty: Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, tel , Kontakt Help line Teen Challenge, tel , Středisko Drop in o.p.s., Karolíny Světlé 18, Praha, tel , DROGOVÉ DELIKTY Trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 283 odst. 1 trestního zákoníku - Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán na 1 až 5 let vězení nebo peněžitým trestem. To znamená, že výroba, distribuce poskytnutí, nabídnutí, prodej jakéhokoli množství drogy je vždy trestným činem. Trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 284 odst. 1 trestního zákoníku - Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než

18 malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu, bude potrestán vězením až na 1 rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Jedná se o přechovávání marihuany, hašiše a jiných produktů pro vlastní potřebu. Množství větší než malé se pro potřeby trestního řízení určuje individuálně na základě soudní praxe (judikatury) K tomu, aby u množství těchto drog mohlo být určeno, že jde o množství větší než malé je také důležité laboratorní zjištění jaké množství účinné psychotropní látky je obsaženo ve směsi.

19 Trestný čin nedovolené pěstování rostlin obsahující omamnou nebo psychotropní látku 285 odst. 1 trestního zákoníku - Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na 6 měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Rostliny: konopí (tráva), rostliny obsahující DMT, rostliny obsahující meskalin-kaktusy, kokainovník pravý. Množstvím větším než malým rozumíme více než 5 kusů rostlin. Trestný čin výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu 286 odst. 1 trestního zákoníku - Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Prekursor efedrin, piperonal, kyselina lisenová, Jiný předmět k nedovolené výrobě laboratorní vybavení, suroviny, Trestný čin šíření toxikomanie 287 odst. 1 trestního zákoníku - Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho

20 v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Při typování, zda je osoba pod vlivem omamné nebo psychotropní látky, vycházíme zejména z výrazu, chování a reakcí jedince: výraz očí nepřítomný pohled, zornice zúžené i v šeru (opiáty) nebo silně rozšířená a nereagující na osvícení (ostatní drogy) výraz obličeje krůpěje potu, změny barvy obličeje (zarudlost nebo naopak bledost), dech není cítit po alkoholu řeč pod vlivem opiátů pomalá, setřelá, pod vlivem stimulancií naopak zrychlená, zmatená a nesouvislá koordinace pohybu potácivá chůze, klátivé pohyby (jako u člověka pod vlivem alkoholu) ruce jako u roztěkaného člověka, je nutno věnovat zvýšenou pozornost zajištění vlastní bezpečnosti (může skrývat zbraň, injekční stříkačku) celkové chování u stimulačních drog hyperaktivita, prudkost a nekoordinovanost pohybů, u opiátů naopak utlumenost, otupělost (pozor, ale na možnost neočekávaného pocitu síly a agrese) Komunikace s toxikomanem zachovat klid, komunikace musí být opatrná, výstižná, co nejkratší, bez zbytečných slovních výměn hlas by měl být bez emočního zabarvení, pozor na neverbální projevy, mohou vyprovokovat agresivní chování toxikomana udržovat přirozený oční kontakt

21 Výbava toxikomana injekční stříkačky, jehly, alkoholové desinfekční tampony, kyselina askorbová (bílý prášek), lžička, alobal, vatové filtry Riziko při manipulaci používat ochranné pomůcky (rukavice) po kontaktu s toxikomanem si umýt ruce antibakteriálním mýdlem při poranění riziko přenosu hepatitidy B a C, viru HIV a dalších pohlavních nemocí Použité právní předpisy z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů z. č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů z. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů Brožura vznikla za obsahového přispění policistů Preventivně informační skupiny Policie ČR v Hodoníně a finančního přispění Koordinančního centra prevence Magistrátu města Brna. Po odborné stránce je materiál garantován pedagogy Předmětového oddělení práva a kriminalistiky Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově - pracoviště Brno.

22