11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET"

Transkript

1 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku přiznali volební právo ženám, a kdy byla svolána Haagská opiová konference. Také A. Meissner objevil princip zpětné vazby a sestrojil elektronkový oscilátor. V Čechách se v roce 1913 tzv. Anenskými patenty rozpustil zemský sněm a byl nahrazen jmenovanou zemskou správní komisí a ve Vítkovicích zahájili provoz parní dopravy. V Počátkách byla v tomto roce otevřena telefonní ústředna a založen včelařský spolek a to je to pravé, co nás zajímá! V letošním roce počátečtí včelaři slaví 100. výročí! A my si dáme ještě špetku historie vyšťourané z místních kronik. Tento včelařský spolek měl v roce členů, 198 včelstev a 1 kg medu prodávali za 21,- Kč a vosk za 32,- Kč. V roce 1926 trpělo včelstvo májovkou (zácpou), a tak byla chatrnější medná snůška. V roce 1932 uspořádal včelařský spolek pro Počátky a okolí v obecní kuchyni obecných škol kurz výroby medových výrobků a v obecní škole výstavku medových výrobků. V roce 1938 včelaři zprůměrovali a vypočítali, že 1 včelí roj poskytl 2 kg medu a 12 dkg vosku. V roce 1994 městská rada schválila místní organizaci Českého svazu včelařů příspěvek 4.000,- Kč na zakoupení přístroje na ošetřování nemoci včel způsobené roztočem kleštíkem včelím (varroa destructor). Toto onemocnění způsobené rychle se množícím roztočem mělo a má velký podíl na snížení počtu včelstev v regionu. V současné době má Základní organizace českého svazu včelařů v Počátkách 32 členů a 2 noví získají členství počátkem příštího roku. A jak toto kulaté výročí naši včelaři slaví? Jedním z počinů bylo vysazení pamětní lípy dne v parku na Lipáreckém náměstí. V měsíci listopadu uspořádají slavnostní členskou výroční schůzi a v prosinci uskuteční odbornou včelařskou přednášku. Více informací Vám přineseme až po členské schůzi v příštím čísle Počáteckého zpravodaje. Text: Lí., Foto: Karel Slavíček Citát měsíce Máme rádi lidi, kteří nám od plic řeknou, co si o nás myslí. Za předpokladu, že si myslí totéž co my. Mark Twain Z obsahu: Slovo hejtmana Kraje Vysočina Z jednání rady města Obyvatelé Vysočiny se zapojili do projektu finanční a zdravotní gramotnosti Redakce PZ informuje Pietní vzpomínka Volby do poslanecké sněmovny Co vás zajímá: policie Nejběžnější drogy, s nimiž se na Vysočině můžete setkat My obyčejní a neobyčejní lidé Nad Počátkami tradičně létaly draci Sluha dvou pánů nám dělá velkou radost Zemřeli jsme pro Anglii Seznamte se August Sedláček 125 let počátecké tělovýchovy Knihovna Počátky S humorem a optimismem MC Lvíček Kino Počátky Naše počátecká kuchařka 3. ročník Dýňobraní - obrazem

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Tyto řádky píšu ještě před parlamentními volbami, vy je naopak čtete v době, kdy už je vše spočítáno. Nicméně volby nevolby ať dopadly jakkoliv, život v obcích a městech i v celém Kraji Vysočina probíhá svým stálým tempem a běžnými starostmi i radostmi. Musíme dál pracovat jako vždy jindy, listopad je navíc dobou postupné adaptace na zimní časy, podzimní nostalgie a začínáme se těšit na bílou pokrývku krajiny a na vánoční radosti. Aktuálně je na všech úrovních od centra až po obce důležité vyjednávání o evropských penězích. Týká se to všech samospráv a dalších účastníků příprav projektů a programů. Pro dobrý výsledek je nutno postupovat společně koordinovaně, jednotně můžeme pro Vysočinu mnohého dosáhnout. Naopak spory, rozmíšky, preferování individuálních zájmů jsou cestou, která nevede nikam. Věřím, že se dokážeme dohodnout ve smyslu společných zájmů a budeme čerpat prostředky pro léta v maximální výši ku prospěchu obohacení života ve všech koutech našeho kraje. Právě čerpání evropských peněz je tématem, o němž se v posledních letech hodně mluví. Hlavně pokud dochází k chybnému nebo opožděnému zpracování projektů a propadnutí velkých částek. Na druhé straně se někdy hledá způsob, jak využít dotace za každou cenu. Vymýšlejí se projekty na stavby, které nejsou nezbytné. Heslem je v těchto případech myšlenka škoda těch peněz nevyužít. A povinné spolufinancování projektů přitom odčerpává prostředky hlavně měst a obcí na možné prospěšnější využití. Nedávno jsem se dočetl, že za posledních pět let vznikly v Česku za peníze z Evropské unie prostřednictvím regionálních operačních programů téměř tři stovky penzionů či hotelů. Ale u nemalé části těchto nemovitostí není cílem rozvoj cestovního ruchu, leč následný výhodný prodej po uplynutí příslušné lhůty povinného provozování tří let. I proto je na trhu nyní k dispozici údajně rekordní množství penzionů či horských hotelů. Jsem přesvědčen, že v našem kraji vznikala v drtivé většině díla potřebná a sloužící celé společnosti. A v objemu čerpání prostředků patřil náš region mezi nejúspěšnější. Doufám, že tomu tak bude i v dalším období a bude tak naplněn smysl čerpání evropských fondů v některém typu regionálního programu. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 45 ZE DNE 7. ŘÍJNA RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky č.j. 1061/2012, účinné od , z důvodu těchto změn: v Čl. 3 Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace se ruší bod 9 - odpovědnost za zpracování kroniky města a v Čl. 7 Okruhy doplňkové činnosti se rozšiřuje bod 1 - půjčování kostýmů Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky č.j. 1058/2012, účinné od , z důvodu této změny: v Čl. 3 Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace se rozšiřuje o odpovědnost za zpracování kroniky města RADA PŘEDKLÁDÁ ZASTUPITELSTVU K PROJEDNÁNÍ stanovisko pí. Veroniky Baštové a p. Karla Kapouna, bytem Počátky, ke stanovení požadované ceny za prodej pozemků z jejich vlastnictví: pro další postup při nabízeném prodeji pozemků vedoucích okolo komunikace a částečně pod komunikací k pramenu Sv. Ludmily (nad rybníkem Velké jezero Valcha) p.p.č. 4482/13 o výměře 475 m 2 a p.p.č. 4482/14 o výměře 101 m 2, požadují sníženou cenu 100,- Kč/ m 2 s tím, že kupující ponese veškeré náklady spojené s kupní smlouvou pro další postup při prodeji části p.p.č. 3248/39, která zasahuje do řešeného území pro bytovou výstavbu v zastavitelné ploše Z2 za sídlištěm, požadují 200,- Kč/m 2 s tím, že v případě zájmu umožní oddělení pouze využitelné plochy m 2 zasahující do vymezené plochy, kupující uhradí daň z převodu nemovitosti, náklady na zaměření prodávaného pozemku a zároveň uhradí daň z příjmu (tzn., že celková cena za m 2 pozemku bude po zaplacení všech poplatků vyšší než 200,- Kč/m 2 ) prodej části p.p.č. 3248/39 zasahující do zastavitelné plochy Z2 nebude podmíněn prodejem pozemků k pramenu Sv. Ludmily záměr vlastníků domu č.p. 90 v ul. Horní, Počátky (SAL s.r.o. Počátky), o přednostní nabídce prodeje domu městu Počátky za ,- Kč s tím, že udrží v budově stávající využití; jako další variantu nabízí městu prodej pouze podílu společníka, který chce vlastnictví k předmětné věci ukončit ze zdravotních důvodů a to za ,- Kč; odkoupení části, případně celého objektu, je možno rozdělit do splátek v horizontu několika let; dětská lékařka MUDr. Miloslava Přibylová má i v případě prodeje domu zájem pokračovat ve vykonávané praxi až do doby zajištění adekvátní náhrady, rovněž ostatní lékaři projevili zájem dále v č.p. 90 příslušné praxe provozovat; v případě nezájmu města o odkoupení domu bude tento nabídnut k prodeji ostatním zájemcům za stanovenou cenu ,- Kč, přičemž nemusí být stávající využití udrženo a působnost všech lékařů by v tomto objektu mohla být ukončena RADA PŘEDKLÁDÁ ZASTUPITELSTVU NA VĚDOMÍ zápis ze 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne ve věci kontroly plnění úkolů uložených na předchozím zasedání RADA SCHVALUJE rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupi-

3 telstva města Počátky č.3/2010 ze dne bod J, kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými pravidly zapracovat do rozpočtu města na rok 2014 finanční příspěvek na provoz a činnosti Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou, pobočka Počátky, ve výši ,- Kč, určený k úhradě nákladů na silové energie; finanční příspěvky města z let předchozích pomohly zkvalitnit výuku,v současné době dochází k navýšení výuky v počtu jednotlivých druhů nástrojů (např. žesťové a bicí nástroje) a zvýšil se i počet žáků (téměř 100 hudebníků) zapracovat do rozpočtu města na rok 2014 položku ve výši ,- Kč na nezbytně nutné opravy k udržení provozu kuchyně v Mateřské škole Počátky, tj. výměna podlahové krytiny, odstranění staré dlažby v celé ploše kuchyně, vystěrkování a položení nové krytiny z PVC, např. Altro; dotčené prostory a některá zařízení kuchyně jsou pronajímány Nemocnici Počátky, s.r.o., Havlíčkova 206 a při kontrole provedené Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina, územním pracovištěm Pelhřimov, byly zjištěny závady v prostoru varny (porušená, oprýskaná podlahová krytina znemožňující řádný úklid) s tím, že pro zachování provozu je nutné odstranit zjištěné nedostatky v termínu do ; nájemník zvažuje výstavbu nové vlastní kuchyně, pokud tento záměr nebude realizován, mohl by být rozsah rekonstrukce rozšířen s ohledem na dlouhodobější využívání kuchyně a potřebný rozpočet by mohl být navýšen z finanční rezervy závěrečného účtu v polovině roku 2014 použití rezervy rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů Počátky z let minulých ve výši ,- Kč vč. DPH, na opravu schodiště vedoucí ke služebnímu bytu v hasičské zbrojnici v Počátkách; investice bude provedena podle cenově nejvýhodnější nabídky předložené od Stavební firmy JAVOS s.r.o., Počátky uvolnit z rezervy rozpočtu na komunikacích finanční prostředky ve výši ,- Kč na výstavbu zpevněné parkovací plochy Na sídlišti v prostoru mezi fi. FOPO Počátky a Restaurací na sídlišti; investice byla původně zařazena do plánu investičních akcí na rok 2014, ale z důvodu nedostatku parkovacích míst v dané lokalitě a z důvodu nedodržování pravidel zákazu stání mimo vyhrazená parkoviště v obytné zóně, byla akce na základě veřejné diskuse s občany realizována již v roce 2013 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p. č. 4091/4 a p.p. č. 4519/8 v k.ú. Počátky, které jsou ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi Městem Počátky a Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, investor stavby DIZP O PELH Počátky, Nádražní GASKOM umístění podzemního komunikačního vedení (metalický kabel), za jednorázovou úplatu věcného břemene v celkové výši 3.000,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu byla schválena Usnesením RM č. 37 ze dne Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Obchodní firmou Seznam.cz, a.s., Praha 5 a Městem Počátky - Partner, na propagaci smluvních partnerů Partnera formou neplaceného zápisu na serveru Firmy.cz, dostupném z internetové adresy (URL) firmy.cz/ a na serveru Mapy.cz dostupném z internetové adresy (URL) provozovaném společností Seznam.cz; Seznam.cz se zavazuje informace dle Přílohy 1 (název, IČ, telefon, typ telefonu, obec, část obce, ulice, Čp/Čo, PSČ) zveřejnit formou neplaceného zápisu na svém Serveru v předepsané formě viz Příloha 2; rada dále schvaluje použití loga Partnera, které bude uvedeno u každého jeho zápisu, či zápisu jeho partnerů RADA BERE NA VĚDOMÍ vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden září 2013 v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden září 2013 s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v Počátkách v říjnu 2013, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky výpis Usnesení č. 5 Školské rady při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne , o schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2012/2013 a úpravě přestávek - po 4. vyučovací hodině z 5 min. prodloužena na 10 min. a polední přestávka zkrácena ze 45 min. na 40 min. sdělení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o uzavření smluv o bezplatném zapůjčení učeben ZŠ a tělocvičny ZŠ za smluvní nájemné, v souladu s ustanovením ve zřizovací listině: Základní umělecké škole Kamenice nad Lipou, pobočka Počátky na výuku hudební výchovy; Ireně Pazourové, trv. bytem Olšany na výuku anglického jazyka; Mgr. Pavlu Kešnerovi, trv. bytem Počátky, pro účely skautingu sdělení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o provozní a pracovní době ve školní družině a o rozdělení dětí do tří oddělení (maximální kapacita 30 dětí v každém oddělení) poděkování Ing. Vladislavy Filové, ředitelky Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, za poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením přístroje LUCAS na nepřímou srdeční masáž; přístroj je již několik týdnů ve výbavě pohotovostního vozidla záchranářů RZS v Počátkách RADA POVĚŘUJE správce místních komunikací srovnáním příjezdové komunikace na p.p.č. 27/5 v k.ú. Počátky, ke garáži na st.p.č ve vlastnictví Ing. Bc. Martina Kukly, Počátky, zhutněním drobného štěrku ve vrstvě 3 5 cm; cesta je bez kanalizačního lapače a zadržovaná voda znesnadňuje vjezd a vstup do garáže. 3

4 OBYVATELÉ VYSOČINY SE ZAPOJILI DO PROJEKTU FINANČNÍ A ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI Odborná pomoc s domácím hospodařením, spořením, ochranou spotřebitele nebo osvěta v oblasti zdravého životního stylu přilákala řadu občanů kraje Vysočina k projektu Gramotnost.cz. Na základě statistik míry zadluženosti, počtu exekucí a nárůstu civilizačních onemocnění jej připravila nezisková organizace AISIS. Zájemci se mohou nadále zcela zdarma vzdělávat formou internetových webinářů a jiných programů. Projekt má za sebou již více než 300 seminářů, kterých se ve všech krajích ČR zúčastnilo přes 2000 lidí v produktivním věku. Na Vysočině se jich prezenčně zúčastnila zhruba stovka. Další se zapojili prostřednictvím internetu. Zájem o semináře s mottem Co se v mládí nenaučíš, ve staří si tě najde projevili zejména lidé ve věku od pětapadesáti let. Nejstaršímu studentovi bylo čtyřiaosmdesát. Lektoři využili pro výuku Třebíčské centrum a Základní a praktickou školu v Moravských Budějovicích. Vzdělání je zcela zdarma, projekt financuje Evropská unie a státní rozpočet ČR. Zájemci mohou nyní využívat webináře a e-learningové programy přímo na portálu Gramotnost.cz. Finanční i zdravotní gramotnost tak mohou získávat kdykoliv a odkudkoliv. Stačí mít jen přístup k internetu a vůli naučit se to, co ve školách nebylo a dnes jim chybí. Metodiku pro finanční gramotnost jsme postavili na základě programu Rozumíme penězům, realizovaným již od roku 2005 na základních školách. Zdravotní gramotnost pak vychází z programu Zdravá abeceda, který je několik let rozšířený v mateřských školkách, uvedl Martin Ježek, odborný garant projektu pro finanční gramotnost. Mezi tématy finanční gramotnosti naleznete například oblasti spoření a investování, rozumné zadlužování nebo ochranu spotřebitele. Lektoři vám poradí také se smlouvami, právním minimem či hospodařením domácnosti. U zdravotní gramotnosti se dozvíte řadu zajímavých informací týkajících se životního stylu, zdravého pohybu, výživy, zdravého prostředí či zdravotních rizik dnešní populace. Na nejbližší webináře se můžete těšit 7. a 14. října. Témata i časy naleznete na webových stránkách MgA. Martina Voráčková, Media Clar, s.r.o. REDAKCE POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE INFORMUJE ČTENÁŘE A PŘEDPLATITELE Vážení čtenáři, současné uhrazené předplatné Počáteckého zpravodaje (PZ) vyprší vydáním čísla prosinec Pokud chcete i nadále dostávat PZ do své poštovní schránky vždy na začátku měsíce, ještě před jeho distribucí do počáteckých obchodů, je nutné obnovit si předplatné na rok Cena PZ pro předplatitele se nemění a je stanovena na 7,50 Kč, v počáteckých obchodech je volně v prodeji za 8,- Kč. Dále upozorňujeme, že na webové stránky města je PZ v elektronické podobě úmyslně umisťován s cca 20ti denním zpožděním po jeho distribuci v tištěné podobě. Roční předplatné pro doručování PZ v Počátkách (leden prosinec 2014) činí 90,- Kč (12 výtisků á 7,50 Kč). Pro doručování mimo Počátky = zasílání poštou činí cena 318,- Kč (PZ 7,50 Kč, poštovné 17,- Kč, obálka 2,- Kč). Předplatné je možné uhradit hotově v Turistickém informačním centru na Palackého náměstí 7 nebo poštovní poukázkou typu C na jakékoliv pobočce České pošty. Kulturní zařízení města Počátky PIETNÍ VZPOMÍNKA I letos se ve sváteční pondělní den října 2013 sešla skupinka počáteckých občanů v parčíku u městského hřbitova u památníku padlých občanů v 1. světové válce ( ). Vzpomínkou, květinou a zapálenou svíčkou tak uctili, tak jako každý rok, památku nejen počáteckých obětí této války. Tuto akci tradičně zajišťuje KDU-ČSL. Neumíme si představit, co to je válka a to ta první světová byla ještě mírná. Troška dějepisu nikomu neuškodí: Tato světová válka, kde zemřelo milion lidí, byla jedna z nejhorších katastrof, jaké lidstvo kdy při boji spatřilo. První světová válka (před rokem 1939 známá jako velká válka, nebo světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech. Bezprostřední záminkou k válce se stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. Válka propukla mezi dvěma koalicemi: mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi. Mocnostmi Dohody při vypuknutí války bylo Spojené království (které se do války zapojilo v důsledku německého vpádu do Belgie), Francie a carské Rusko. K Dohodě se připojily další státy, v roce 1915 Itálie a v roce 1917 USA. Ústředními mocnostmi byly v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko. K Ústředním mocnostem se také přidala Osmanská říše a v roce 1915 Bulharsko. Na konci války zůstaly neutrálními pouze Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a státy Skandinávie. Boje první světové války proběhly na několika frontách po Evropě. Na západní frontě boje probíhaly v zákopech (zákopová válka). Přes 60 milionů vojáků bylo mobilizováno od roku 1914 do roku Válka skončila vítězstvím Dohody a kapitulací poražených Ústředních mocností. Jako konec světové války je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří ( v 11 hodin), podepsané téhož dne v 5.05 hodin ráno německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk francouzského maršála Foche v Compiègne. Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce Text: Lí, zdroj: wikipedie, Foto: Karel Slavíček 4

5 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH Výsledky hlasování za územní celky Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Počátky Volební okrsek č.1 - zasedací síň v hasičské zbrojnici v Počátkách strana platné hlasy číslo název celkem % 1 Česká strana sociálně demokratická ,22 21 Komunistická strana Čech a Moravy ,37 20 ANO ,86 17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 63 9,92 4 TOP ,81 6 ODS 34 5,35 11 Křesťanská dem. unie Čs. strany lidové 29 4,56 15 Strana Práv Občanů Zemanovci 16 2,51 3 Česká pirátská strana 10 1,57 23 Strana zelených 8 1,25 2 Strana svobodných občanů 6 0,94 18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 5 0,78 14 Aktiv nezávislých občanů 2 0,31 5 HLAVU VZHŮRU volební blok 1 0,15 9 politické hnutí Změna 1 0,15 10 Strana soukromníků ČR 1 0,15 13 Suver. Strana zdravého rozumu LEV 21 Národní socialisté 0 0 Celkový součet obou okrsků: strana platné hlasy číslo název celkem % 1 Česká strana sociálně demokratická ,74 21 Komunistická strana Čech a Moravy ,56 20 ANO ,89 4 TOP ,95 11 Křesťanská dem. unie Čs. strany lidové 114 9,07 17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 109 8,67 6 ODS 60 4,77 3 Česká pirátská strana 26 2,07 15 Strana Práv Občanů Zemanovci 26 2,07 23 Strana zelených 24 1,91 2 Strana svobodných občanů 13 1,03 18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 10 0,79 22 LEV 21 Národní socialisté 5 0,39 9 politické hnutí Změna 4 0,31 14 Aktiv nezávislých občanů 3 0,23 5 HLAVU VZHŮRU volební blok 2 0,15 10 Strana soukromníků ČR 2 0,15 13 Suver. Strana zdravého rozumu 2 0,15 5 Volební okrsek č. 2 sál Městského muzea v Počátkách strana platné hlasy číslo název celkem % 1 Česká strana sociálně demokratická ,09 21 Komunistická strana Čech a Moravy ,74 20 ANO ,97 11 Křesťanská dem. unie Čs. strany lidové 85 13,68 4 TOP ,11 17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 46 7,4 6 ODS 26 4,18 3 Česká pirátská strana 16 2,57 23 Strana zelených 16 2,57 15 Strana Práv Občanů Zemanovci 10 1,61 2 Strana svobodných občanů 7 1,12 18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 5 0,8 22 LEV 21 Národní socialisté 5 0,8 9 politické hnutí Změna 3 0,48 13 Suver. Strana zdravého rozumu 2 0,32 5 HLAVU VZHŮRU volební blok 1 0,16 10 Strana soukromníků ČR 1 0,16 14 Aktiv nezávislých občanů 1 0,16 Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast: Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % pl. hlasů , , , , , ,05

6 CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE V SILNIČNÍM PROVOZU MUSÍTE BÝT VIDĚT Kraj Vysočina Policisté v Kraji Vysočina se v nastávajícím podzimním období setkávají stále více s chodci a cyklisty, kteří se pohybují v silničním provozu za snížené viditelnosti nedostatečně osvětleni. Účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že chodec nebo cyklista oblečený v tmavém oděvu, není za ranního šera před nadcházející zimou v silničním provozu vidět. Pokud je člověk oblečen do tmavého oblečení, pak jej řidič přijíždějícího vozidla uvidí na vzdálenost 18 metrů. V bílém oblečení je viditelný již na vzdálenost 55 metrů. Pokud si chodec nebo cyklista na sebe obleče oděv s reflexními prvky, pak jej řidič uvidí před svým vozidlem již na vzdálenost 200 metrů. Zde již má řidič dostatek času na chodce nebo cyklistu reagovat. Zejména cyklisté si neuvědomují, že za snížené viditelnosti musí mít jízdní kolo vybavené stanoveným osvětlením. Vpředu musí mít bicykl osvětlení bílé barvy. Pokud je komunikace dostatečně osvětlena pouličním osvětlením, pak může tato svítilna svítit přerušovaně. Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno světlem červené barvy, které může svítit i přerušovaně. Při svých cestách na osvětlení jízdního kola cyklisté rádi zapomínají. Neuvědomují si, že se v podzimních dnech brzy stmívá a ze svých výletů na kole se již vrací za tmy. Bohužel je není na komunikacích vidět. Výborným doplňkem pro jízdu na kole je reflexní vesta. Pokud si ji cyklista obleče, je pro řidiče motorových vozidel velmi dobře viditelný a přispěje tím ke své vlastní bezpečnosti v silničním provozu. K dalším problémům v dopravě dochází zejména v době tzv. Dušiček. V souvislosti s památkou zesnulých upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu, aby jezdili opatrně, zbytečně nespěchali, na cestu se vydávali odpočatí. Pamatujte, že je tu již podzim, a proto mohou být silnice pokryté mokrým listím, popřípadě namrzlé. Po ránu bývají časté mlhy. Doprava ale není jediným problémem Dušiček. Hřbitovy a parkoviště blízko hřbitovů začnou navštěvovat i lidé, kteří sem přijdou úplně za jiným účelem. Ten bude jen jediný a to něco získat - ukrást. Majitelé vozidel často spoléhají na to, že se vzdálí od auta jen na chvíli, a to se přece nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla a jeho prohledání ale stačí zloději jen pár minut. Proto veškeré mobily, fotoaparáty, kabelky, peněženky, oblečení nebo jiné cennosti nenechávejte na sedadlech, popřípadě ani v zavazadlovém prostoru. Nejen, že se vám ztratí věci z automobilu, ale dojde ještě k jeho poškození. Bohužel Vaše věci nejsou v bezpečí ani tehdy, pokud si je vezmete s sebou na hřbitov. V okamžiku, kdy svoji kabelku nebo jinou cennost, byť jen na chvíli, odložíte na okraj hrobu a jdete, např. pro vodu do vázy, odnést starou výzdobu do kontejneru nebo zapálit svíčku, stává se Váš majetek velmi snadným cílem pro zloděje. Není proto od věci všímat si svého okolí a zejména podezřelých osob. Pokud i přes veškerá preventivní opatření dojde ke krádeži věcí, je dobré okamžitě vše nahlásit policii. V případě vykradení vozidla na nic nesahejte a vyčkejte na příjezd policejní hlídky. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení mediální komunikace a PR nprap. Martin Dušek V DOMĚ MĚLI PACHATELÉ INDOOROVOU PĚSTÍRNU Policejní komisař zahájil trestní stíhání devětatřicetiletého muže a dvaasedmdesátileté ženy, kteří si v místě svého bydliště zřídili indoorovou pěstírnu a vyráběli marihuanu. Oba byli obviněni ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Muž a žena si pořídili indoorovou pěstírnu, vybavenou zejména lampami, odvětráním, pachovým filtrem a ventilátory, kterou měli ve sklepě domu v místě bydliště v Pacově. Z předpěstovaných řízků rostlin konopí pak vypěstovali rostliny o výšce přibližně padesáti centimetrů. Marihuanu následně prodali dalším osobám a poté pěstírnu v domě sami zrušili. Dopadnout pachatele se kriminalistům podařilo na základě vlastní operativní činnosti. Na základě shromážděných důkazů následně zahájili trestní stíhání muže i ženy. Případ kriminalisté dále vyšetřují. por. Bc. Jana Kroutilová, komisař KRÁDEŽ DŘEVA Pachatel odcizil vytěžené dřevo za téměř devadesát tisíc korun Policisté z Kamenice nad Lipou prověřují případ krádeže dřeva, ke které došlo v době od nedělního odpoledne do pondělního rána nedaleko obce Mnich. Dosud neznámý pachatel odcizil ze skládky dřeva v lokalitě zvané U Buku vytěžené smrkové kmeny o délce 12 metrů a průměru 50 centimetrů. Poškození majitelé vyčíslili škodu na téměř devadesát tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a po pachateli pátrají. 6 por. Bc. Monika Pátková, komisař

7 MUŽ NEPLATÍ VÝŽIVNÉ NA DCERU Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy dvaatřicetiletému muži z Pelhřimovska. V období od letošního ledna neplatí výživné na svoji dceru. Na jedenáctiletou dívku má měsíčně platit dva tisíce korun a na výživném tak muž dluží celkovou částku šestatřicet tisíc korun. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. por. Bc. Jana Kroutilová, komisař ŘIDIČ AUTOBUSU MĚL PŘES JEDNO PROMILE ALKOHOLU V úterý 8. října odhalili policisté Dopravního inspektorátu Pelhřimov řidiče autobusu, který řídil opilý. Kolem půl šesté ráno zastavila policejní hlídka v Humpolci na autobusovém nádraží na ulici Okružní linkový autobus Mercedes Benz, ve kterém se v tu dobu ještě nenacházeli žádní cestující, neboť řidič jízdu právě započal. Policisté provedli u šestačtyřicetiletého řidiče autobusu dechovou zkoušku, při které muži naměřili hodnotu 1,28 promile alkoholu. Opakovaná zkouška ukázala u řidiče hodnotu 1,33 promile alkoholu v dechu. Další jízdu policisté opilému řidiči zakázali a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Muže převezli na obvodní oddělení k provedení dalších úkonů. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ dále prověřují. por. Bc. Jana Kroutilová, komisař Pracovníci Centra U Větrníku se v rámci své činnosti snaží veřejnost seznamovat s praktickými poznatky týkajícími se nelegálních nealkoholových drog tak, aby například učitelé nebo rodiče dokázali lépe rozpoznávat příznaky užívání drog a mohli se včas obrátit buď na naše, nebo na jiné zařízení s žádostí o odbornou pomoc. Na informování širší veřejnosti je zaměřena přednášková činnost nabízená pro různé cílové skupiny (žáci, učitelé, odborná veřejnost), ale také činnost těch, kteří se ať už přímo, či nepřímo ve svém životě s problémem závislosti potýkají a ne vždy si vědí rady. Marihuana (sušené květenství rostlin konopí) se nejčastěji užívá kouřením, méně často požitím. Při kouření efekt nastupuje velmi rychle (minuty) a rychle odeznívá (přibližně do tří hodin). Při požití je vstřebávání pomalé (příznaky nastupují asi po půl hodině a vrcholu bývá dosaženo po jedné až pěti hodinách), proto je větší pravděpodobnost předávkování (bez rizika úmrtí). Průběh dlouhé intoxikace se však nedá předem odhadnout. Při užití dochází k porušení kontaktu s realitou. Mění se vnímání času, zostřují se smyslové vjemy, dochází k porušení krátkodobé paměti. Může se objevit panika, úzkost, agresivní chování, při odeznění účinku se často dostavuje zmatenost, únava a otupělost. Lidé dlouhodobě užívající marihuanu se vyznačují typickou pomalostí, hloubavým zabýváním se detaily a poruchami krátkodobé paměti. Halucinogeny (LSD, psylocybin) jsou buď látky přírodní (psylocybin v houbách rodu lysohlávek), nebo syntetické (LSD papírek napuštěný účinnou látkou). Vyznačují se předem nevypočitatelným efektem, protože průběh intoxikace závisí do značné míry na osobnosti uživatele a na zevních podmínkách při intoxikaci (v tom spočívá hlavní nebezpečí těchto drog). Po užití se dostavují smyslové hanejběžnější DROGY, S NIMIŽ SE NA VYSOČINĚ MŮŽETE SETKAT 7 lucinace, mění se vnímání reality (špatný odhad vzdálenosti, čas běží buď pomaleji, nebo naopak, posunuté vnímání tvarů), mění se emoční prožívání a chování (euforie nebo deprese a úzkost až panika, což někdy vede k agresivním projevům). Stimulační drogy (např. pervitin a kokain bílý prášek) zvyšují psychomotorické tempo a bdělost, zrychlují myšlení, zkracují spánek, zahánějí únavu, vyvolávají euforii a příjemný pocit síly a energie, snižují chuť k jídlu. Zorničky jsou rozšířené. Po odeznění účinku přichází celkové vyčerpání, únava, bolest kloubů, dlouhý spánek (i několikadenní) a hladová konzumace velkého množství potravy. I když tyto látky nevyvolávají tělesnou závislost, jejich užívání představuje zátěž pro celý organismus (stoupá riziko srdečních a mozkových příhod). Organismus je po celou dobu účinku připraven na vrcholový výkon se sníženou chutí k jídlu, může proto dojít k naprostému fyzickému vyčerpání, neboť dochází ke ztrátě schopnosti posoudit hranice tělesných možností. Pravidelné užívání vede k velmi rychlému zhubnutí (i o více než 10 kg za měsíc) až extrémní vyhublosti a podvýživě. Při dlouhodobém užívání nebo po jednorázovém užití velmi vysoké dávky mohou vznikat psychotické stavy podobné schizofrenii nebo paranoidní bludy. Nejčastěji bývají látky užívány šňupáním (riziko poškození nosní přepážky) nebo injekčně (riziko nákazy infekčními chorobami, především žloutenkou typu C a virem HIV). Opiáty (např. heroin, subutex) mají podobu bílého nebo hnědého prášku (heroin), a tablety nebo bílého prášku (subutex). Závislost je psychická i fyzická. Rozdíl mezi bezpečnou dávkou heroinu a smrtelnou je nepatrný, snadno dojde k předávkování. Při požití drogy dochází k útlumu organismu, uvolnění svalstva, potlačení bolesti, ke zklidnění mysli a k euforii a ke snížení chuti k jídlu, zornič-

8 ky jsou zúžené. Po vyprchání účinku nastávají abstinenční příznaky (pocení, malátnost, úzkost až deprese, celková slabost, svíravá bolest v končetinách, poruchy spánku, studený pot, třesavka, v pokročilé fázi kruté bolesti svalů a kostí bez zjevné fyzické příčiny, nevolnost, zvracení, průjem, husí kůže, křeče a horečka). Nejčastěji se droga užívá šňupáním a injekčně, subutex se podává také ústně ve formě tablet. Pro odvykací stav není podstatné, jaká byla forma aplikace, důležitá je dávka a pravidelnost užívání. Vzhledem k tomu, že část uživatelů drogu aplikuje nitrožilně, což je spojeno s rizikem nákazy infekčními chorobami (a v důsledku i s nebezpečím jejich šíření), a pracovníci službu poskytují ve vymezeném čase i místě a těm klientům, kteří jsou ochotni s nimi komunikovat, je jednou z možností, jak předejít rizikovému způsobu užívání drogy, spolupráce s lékárnami. Vítáme proto ochotu pracovníků některých lékáren přijímat od nás (zdarma) takzvané balíčky, které obsahují sterilní materiál pro injekční užití a kontakt na naše zařízení a na terénní pracovníky. Část klientů možnost vyzvednout si v lékárně tento balíček vítá. Je tak pokryta doba mimo provozní čas zařízení CUV a v místech fungování terénního programu čas mimo přítomnost terénního pracovníka, zároveň je to jedna z možností, jak se o nás mohou dozvědět uživatelé, kteří s námi dosud nejsou v kontaktu. Navíc někteří uživatelé OPL nechtějí být v kontaktu se zařízením pro drogově závislé, neboť to považují za stigmatizaci, ale vyzvednout si sterilní materiál v lékárně je pro ně přijatelné. Uvítali bychom proto, kdyby se ke stávajícím spolupracujícím lékárnám přidaly i další. Je to jedna z možností, jak chránit veřejné zdraví. Centrum U Větrníku kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostí U Větrníku 17, Jihlava MY OBYČeJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání PŘÍBĚHY O PROCHÁZKÁCH NAŠÍ PŘÍRODOU 8 Zajímavé je, že co máme na dosah a je nám samozřejmé, přehlížíme, či využíváme ve svém životě poměrně málo. Důkazů je mnoho. Kolik jen štiplavých slov umíme dát nejběžnější plodině na Vysočině bramborám. K tomu, abychom si svého okolí více vážili pomáhají cesty do zahraničí. Pohled na nás z dáli a z jiného prostředí pomáhá rozšířit obzor a snáze ozřejmit, co je naším zlatem. První den v jedné jihoevropské zemi se naše skupina víceméně náhodou setkala s místním zemědělcem přivydělávajícím si drobným pohostinstvím. Malý dárek jeho ženě z nás učinil krátkodobé přátele. Na vínečko jsme zašli vícekrát. Přisedl si, přinesl sýr, sušené, nebo pražené ryby a povídali jsme si o životě. V Česku byl jen jednou, ale když začal vyprávět o naší přírodě plné lesů, o památkách a příjemných lidech, dokonce i čistotu města a výstavbu vesnic zmínil, nestačili jsme se divit a snad i stydět. Proč až on nám to musel říci? Jindy mne rakouští přátelé pozvali na jedno poutní místo. Tak jdeme si prohlédnout váš zlatý poklad, jsem pravil. Byli udiveni jako my u výše jmenovaného hostitele, že o tom místě vím více a dříve než oni sami. A co u nás? Hluboké lesy až k Telči i do jiných světových stran. Zde můžete chodit o samotě hodiny jako kdysi Otokar Březina. Mimochodem, která jeho díla znáte? Takto mne překvapil spolužák z Prahy recitujíc z umělcova díla. Při praxi v Pragovce se spolupracovníci zajímali, odkud jsi studentíku? Odpovídal jsem stereotypně: To neznáte! Města Pelhřimov, J. Hradec a Telč znáte? Tak v těžišti jejich trojúhelníku je městečko Počátky. A pak jsem se nestačil divit. Jasně hotel Modrá Hvězda- jezdíme tam skoro každé prázdniny. A pana znáš? Tak ho pozdravuj. Prožili jsme výuční léta, místní tancovačky- pozdravuj ho. Tam u vás je nádherně- Bylo to příjemné, hned se snadněji komunikovalo a snad i pracovalo (v rámci praxe zadarmo). Bohatstvím okolí našeho městečka jsou citované lesy, kvalitní pramenitá voda. Vždyť prameny POČÁTKY vod mu snad daly i jméno. Kvalitní je vzduch i žula a rula těžená v okolí. Když se povede rok na houby- to je fantazie. Zvláštností je hustá síť vesniček v okolí. Nadmořská výška dává dobré předpoklady pro pastvu dobytka, pěstování brambor a v zimě provozování běžeckého lyžování. Stranou hlavních silničních tahů jsme zvýhodněni přeci jen klidnějším provozem, menším množstvím hluku. I když v poslední době prudce vzrostl, přeci jen nedosahuje hodnot obcí s průjezdy několika tisíc kamionů denně. Otokar Březina miloval tento kraj. Jistě patřil k prvním trempům. Byl znám dlouhými procházkami zdejší přírodou. Chůze je nejpřirozenější pohyb člověka a podle statistik ho v průměru naše generace má neuvěřitelně málo. Číňané mají svou poučku pro zdraví. Denně udělat souvisle sedm tisíc kroků. Prý nejde ani tak o ušlou vzdálenost jako o masáž chodidel při chůzi a tím ovlivnění bodů podporujících činnost důležitých životních orgánů. To proto asi Číňanky dělají drobné krůčky. Když

9 spojíte chůzi s pobytem v převažujícím lesním prostředí, je to něco úžasného. Jak praví příručka místních turistů. Zdejší prostředí vás nejprve unaví, aby vás delším pobytem posílilo na těle i na duši. Turistika učinila výborný krok značením cest. V poslední době se bohužel nechá někdy tendenčně ovlivnit a to i všude přítomným obchodem. Je dobře, že se zkvalitňuje vybavení, obuv, oblečení pro pobyt v přírodě v různých ročních dobách a za různého počasí. Krásné procházky se ale občas mění v účelové masové akce až obludných rozměrů. Účast je stále více snobskou záležitostí, nebo snahou senzace za každou cenu. Silvestrovský výstup na Javořici býval nádhernou tečkou končícího roku. Několik stovek lidí se sešlo na vrcholku, aby si u ohýnku opekli buřta, připili slivovičkou a podali ruce přátelům a známým. To se časem změnilo na několikatisícihlavý dav přivážený pod horu převážně autobusy. Každá druhá rodina se svým psem, někteří na kole, na lyžích, na koni a do toho v kopci, který je tak kluzký, že ho obtížně zdoláte pěšky, se klouže automobil regionální televize. Na vršku se v davu s přáteli spíše ztratíte, než setkáte. Prodejních stánků přibylo, na vše se stojí fronty. Mezi na sebe štěkajícími psi a přicházejícími i odcházejícími lidmi nenajdete v klidu místo, strom pro vykonání běžné potřeby. Tento stav se mi zdá poněkud nešťastný. Ještě že do takové úrovně nedorostl dlouholetý, každý rok pořádaný pochod Počátky Telč. Příště:(Příběhy o hudbě) J. Třebický NAD POČÁTKAMI TRADIČNĚ LÉTALi DRACI V sobotu se jako každý rok v tento den uskutečnil na Strážném kopci směrem na Ctiboř další ročník Drakiády, pořádaný TJ Spartak Počátky, SPV, oddílem Cvičení rodiče a děti. Děti v doprovodu rodičů, tet, strýců, sourozenců či prarodičů pouštěly s větší či menší pomocí draky. Někteří draci byli už z loňského roku osvědčení, tak opět létali, jiní vzlétli po velkém úsilí rodičů či ostatních pomocníků. Akce se vydařila, počasí nám přálo, i když by větší vítr rozhodně nebyl na škodu. Akce se zúčastnilo celkem 33 dětí + dalších cca 20 dětí bylo v kočárku a na draky se dívalo. Děti jako odměnu za svou snahu získaly špekáček na opečení, pitíčko a omalovánky. Špekáček a pitíčko byly nakoupeny z finančního příspěvku Města Počátky. Městu Počátky tímto děkujeme. Dále děkuji Pavlíně Smrčkové s rodinou za pomoc při organizaci drakiády. A opět příští rok budeme na Strážném kopci očekávat děti na pouštění draků. za oddíl Cvičení rodiče a děti Lucie Bulíčková SLUHA DVOU PÁNŮ NÁM DĚLÁ VELKOU RADOST Již několik let jsme koketovali s myšlenkou, zahrát si komedii dell arte SLUHA DVOU PÁNŮ. Stále jsme si nebyli jisti, zda tak náročné a známé divadlo dokážeme v našich amatérských podmínkách dát dohromady. Až letos v březnu jsme se rozhodli do Sluhy jít Teprve nyní nastal tvrdý oříšek, jak celou hru nastudovat. Jakou udělat výpravu a koho vlastně kam obsadit. V obsazení rolí jsme měli v podstatě jasno hned od začátku, ale celkově jsme nechtěli hru pojmout klasicky, tak jak ji zná většina národa v podání M. Donutila z Národního divadla. V tomto podání není až tak patrno, že jde právě o komedii dell arte, ačkoli autor Carlo Goldoni se ve svých hrách snažil tento, již upadající, žánr oživit novými prvky a dramatickými postupy. A právě tento styl jsme si my chtěli vyzkoušet. Po několika týdenním teoretickém studiu her ve stylu komedie dell arte hra masek, jsme se rozhodli do tohoto žánru jít se vším všudy. A když už netradiční prvky, tak jsme se rozhodli i pro netradiční materiály při ztvárnění kostýmů a celé scény. Vždy mě a Janu Kráslovou lákaly různé experimenty při tvorbě kostýmů a kulis a nyní se naskytla příležitost, kde jsme se mohly vysloveně vyřádit. Při realizaci divadla jsme použily pouze vlnu, igelit a různé recyklovatelné materiály, jako např. ruličky od toaletního papíru, víčka od PET lahví, izolaci, plastové kelímky apod. Vytvářením jsme strávily celé prázdniny, ale moc jsme si to užily. Nejvíce jsme se těšily na to, jak zareagují naši herci. Jejich úžas byl opravdový a vynahradil nám hodiny a hodiny práce při tvorbě strávené. Také hudbu jsme přizpůsobily italské klasické komedii, a proto je celá hra doprovázena líbivými operními áriemi, které nám ihned navodí romantickou atmosféru Itálie. Nejvíce obav jsem měla, jak herci a hlavně diváci přijmou masky herců, namalované přímo na ob- 9

10 ličeji. Dost dlouho jsem o svém nápadu pochybovala a říkala si, zda to není na amatérské divadlo moc (zda nestačí ty ruličky od toaletního papíru), ale nakonec jsem poslechla své vnitřní já a rozhodla se do toho jít s plnou parádou. Velké překvapení mi připravili sami herci, kdy nikdo při natírání masek neprotestoval, ba právě naopak, celé divadlo si od začátku do konce užívají. Vždyť i oni sami a hlavně Truffaldino (Josef Krátký) se zhostili svého úkolu hru nastudovat na jedničku. Truffaldino se naučil žonglovat s talíři a míčky, stát na hlavě a vlastně celé své postavě přizpůsobil chůzi i hlas, což je opravdu náročné. Na amatéra, který jedná pouze intuitivně, je prostě skvělý a celé divadlo stojí na něm. S velkým napětím jsme očekávali, jak celé ztvárnění hry přijmou diváci. Při jejich velkém ÁÁÁÁÁ, kdy poprvé uviděli scénu a herce, nám opravdu spadl kámen ze srdce. A od té chvíle máme z komedie Sluha dvou pánů opravdu jen a jen radost. Stále je vyprodáno a obecenstvo se náramně baví spolu s herci celé představení, a že není zrovna krátké. A to je ta největší a jediná odměna, kterou se nám, amatérským hercům, od vás diváků dostává. Proto vám všem děkujeme za vaši přízeň a divácké nadšení, s jakým na naše hry chodíte (není výjimkou, že někteří jdou i třikrát) a doufáme, že i nadále se budete bavit s námi tak dobře, jako se bavíme my s vámi. Za divadelní spolek AJETO Pavlína Krátká ZEMŘELI JSME PRO ANGLII ČTYŘI PROTI ČERNÝM KŘÍŽŮM II. část V té rychlosti jsme ani nepostřehli, že Franta nejí až při posledním soustu jsme si uvědomili, že chudák zaváhal Sanice nám poklesly lítostí, ale on se jen chápavě a trochu unaveně usmál a povídá: Je to dobrý, kluci, já už měl.. Ale teďka se zvedejte, deme! Teď? A kam? Teď, když jsme se tak dobře najedli, mohli bychom si snad trochu odpočinout.. Nechápavě jsme na něj pohlédli. K jedný žábě.. Neblbni No jasně, a pohyb, dokud je tma. Cestou nám všechno vysvětlil. Byl to vlastně příběh nesmírně prostý, ačkoliv nám připadal jako pohádka. František totiž potkal pod jednou lampou děvče. Obyčejnou pouliční holku, jakých měla Bukurešť jistě tisíce. A už to bylo. Dál nešel. Posbíral v paměti německá slovíčka ze školy a vyložil děvčeti, kdo je a co potřebuje. Vzala ho k sobě. Dala mu najíst. Dala mu jídlo i pro nás. František jí řekl, že nás přivede. Dobrá, čeká nás.. A tak jsme se ocitli v jejím bytě. Ještě téhož dne odněkud přinesla jedny šaty. Civil konečně civil. Ještě před několika týdny jsme ho měli plný zuby teď byl naší záchranou. Zkusili jsme si ho postupně všichni, ale nejlépe padl Košařovi. Dali jsme mu všichni své zloté a on se vydal do banky. Vrátil se s několika tisíci lei pro každého. Oblékli jsme se od hlavy k patě, nakoupili si prádlo a zavazadla, padlo na to asi pět tisíc. Naše zachránkyně nás nemohla poznat: čtyři vandráci se proměnili v slušné civilisty. K večeru František odešel do hotelu New York a najal tam na týden dva pokoje. Teď jsme měli dokonce i střechu nad hlavou. Scházela nám už jen maličkost, bez níž je však člověk a cizinec zejména vedle: papíry. Avšak i to se mělo vyřešit a kupodivu velmi hbitě. Děvče, u něhož jsme našli azyl, bylo totiž fantastické: vzala nás do nočního klubu Nippon, kde nás představila tamější zpěvačce. Užasli jsme jmenovala se Dáša a byla to Češka. A byla ještě fantastičtější než její kamarádka. Druhý den nás vzala k fotografovi, a přestože byla sobota, ještě téhož dne večer jsme své čerstvé snímky viděli ve stejně čerstvých českých pasech! Jak to dokázala nevím, ale její kamarádka říkala, že Dáša se dobře zná s ministrem vnitra. Pasy jsme dostali třicátého září. Druhého října ráno jsme stáli na bukurešťském nádraží Nord, v kapse vedle jízdenky do Constance, lodní lístky do Bejrútu, které nám Dáša také opatřila, a dojatě jsme tiskli ruce svým zachránkyním. Škoda, rádi bychom se zdrželi déle, ale v zemi s proněmeckou vládou to nebylo radno. Děvčata se na nás usmívala, ale když se vlak rozjel, zalily se jim oči slzami, jako by věděla, že nás už nikdy neuvidí Naposled jsme jim zamávali a nechali se unášet na jih, k dalšímu moři na naší cestě. Zážitky, o nichž Josef Balejka vypráví, můžeme opět částečně konfrontovat s Františkovými zápisky. O pobytu v internačním táboře Františkův zápisníček sice mlčí (u 24. září je poznámka 10

11 Jasy Bukurešť, u 25. Bukurešť a u následujících dní pouze znaménko -,,-), ale o skutečnostech uvedených ve vyprávění, nemáme důvodu pochybovat. Setkání s Dášou lze doložit záznamem z pátku 29. září, kdy si František poznamenal: Dáša, Bar Nippon. Z téhož dne pochází ještě další dokument, který je nesmírně zajímavý. Je jím lístek, který František poslal domů z Bukurešti, a který je jeho vlastní výpovědí o prožitých událostech. Text zní: Pozdrav zasílá Leo. Je zase vše v pořádku. Bylo hodně teplo, ale 13 jich mám na srdci. Tati, mami, nevíte, jak se na Vás těším a na všechny. Román k neuvěření. Jedu do Francie. Sbohem. Trochu jsem byl v nemocnici. Co dělá Iva a Sedlářovi? Dopis pošlu! 1) Dopis už bohužel neposlal. Už neměl čas. Druhého října odjíždí z Bukurešti v 7:00, jak si s vojáckou přesností poznamenal do Constanty. Hodina příjezdu sice chybí, ale v čase, který zbýval do odjezdu lodi, ještě stačí koupit pohled a v rychlosti napsat svým drobným úhledným písmem. Pozdrav posílá Leo. Je krásně a snad bude dál. Mám zde známou hezoučkou holčičku. Doma se máte hezky? Pozdrav všem. Adr. Později. Lístek má razítko Constanta 2. oct. 39 * 19. Je to poslední zpráva, kterou o sobě František dává vědět. Slíbená adresa do Otaslavic, ztracených před vřavou světa ve zmrzačené zemi, nikdy nedošla. Poznámka autora: 1) Údaj 13 jich mám na srdci vyvolal svého času mnoho dohadů a nejasností. (Poprvé jej publikoval pplk. Fořt v článku Dvě výročí, otištěném v časopisu PVOS a letectvo 1/1965). Autor se přiznává, že ho zpočátku svádělo pomyšlení, že jde o sestřely v polské kampani. S pozdějšími 27, které jsou Františkovi někdy připisovány, by počet dosáhl 40 během jediného roku! Avšak po rekonstrukci Františkovi účasti v zářijové válce tato domněnka padá a údaj se podle J. Balejky nejspíše týká poškozených tanků a motorových vozidel. Zmínka o nemocnici zůstává nevyjasněna, možná jí František chtěl naznačit pobyt v internačním táboře. Příště: Stopa mizí ve Francii Připravil: Miroslav Skokan SEZNAMTE SE AUGUST SEDLÁČEK Každý, kdo se jen trochu zajímá o historii, zná jméno August Sedláček. Jde o jednoho z největších českých historiků, jehož dílo Hrady, zámky a tvrze království českého dosud nebylo překonáno. Málo se ale ví o tom, že tento významný člověk žil několik let i zde v Počátkách. O jeho pobytu zde bych se chtěl stručně zmínit. August Sedláček se narodil 28. srpna 1843 v Mladé Vožici ve Štibralovském domě jako třetí syn Františka Sedláčka. F. Sedláček pracoval v advokacii a od roku 1833 jezdil do oblasti Počátek. Po roce 1848 a zrušení Vrchnostenských úřadů (ten byl na zámku v Žirovnici) došlo ke zřizování c. k. soudů. Snad na vlastní žádost se F. Sedláček stal dekretem z 28. března 1850 c. k. okresním soudcem v Počátkách. Soud zde byl zřízen proto, že Počátky byly tou dobou o něco větší než Žirovnice, měly 2600 obyvatel, každodenní dopravní spojení s Jihlavou a J. Hradcem a mimo jiné lékárnu a dva ranhojiče. Malý August Sedláček začal chodit do školy v roce 1848 v Mladé Vožici. Po přestěhování do Počátek navštěvoval zdejší dvoutřídní školu, která se tehdy nacházela v čísle popisném 6. Ve Vožici se ve škole psalo švabachem a kurentem, přičemž v psaní a krasopisu Sedláček vynikal. V Počátkách měl vyšší třídu školy jako vyučující učitel Kotal. Děti zde ale psaly pro Sedláčka téměř neznámou latinkou, navíc Kotal nutil žáky rychle psát a Sedláček měl s písmem značné problémy, latinkou už nikdy nepsal tak čitelně, jako kurentem. Učil se však dobře, a tak měl nastoupit na střední školu. K nástupu na střední školu musel ovšem žák absolvovat tři třídy školy základní. Třetí třída zde však nebyla, a tak Sedláčkův otec rozhodl, že August nastoupí do školy v J. Hradci, což se také stalo. To, že se tam mladému Sedláčkovi nelíbilo, protože bydlel v podnájmu a do Počátek za rodiči jen občas dojížděl, je jiná kapitola. Otec Augusta František neměl za svého pobytu v Počátkách snadnou situaci. Jemu ani jeho rodině nesvědčilo drsnější podnebí, ani výtky k jeho práci okresního soudce. Jeho nadřízený dr. Vladyka z Tábora mu vytýkal, že spotřebuje příliš papíru, že v zimě hodně protopí, má vysokou spotřebu vosku atd. Soudce Sedláček proto roku 1853 podal na finanční prokuratuře žalobu na Vladyku, kterou ukončili smírem až v roce August mezitím vychodil třetí třídu školy v J. Hradci a nastoupil na gymnasium. Na studiích byl i jeho bratr. Druhý bratr byl ve vojenském ústavu. Vydržování tří synů mimo domov bylo pro jejich otce, soudce, příliš nákladné, a proto požádal o přeložení z Počátek, nejraději do většího města, což mu roku 1855 jeho nadřízení splnili a přeložili ho do Čáslavi. Tím skončil pobyt Sedláčkovy rodiny v Počátkách. August Sedláček v knize Paměti z mého života svůj pobyt v Počátkách zmiňuje jen okrajově. Žil zde trvale příliš krátce, navíc jako dítě, a tak se tomu ani nelze příliš divit. Byla by však škoda si tuto část života velkého českého historika vůbec nepřipomenout. Milan Morava 11

12 OZNÁMENÍ Kulturní zařízení města Počátky oznamuje, že vyprazdňuje sklad. Pro vášnivé sběratele, kterým by chybělo nějaké číslo Počáteckého zpravodaje od roku 2010 do konce roku 2011, nabízíme možnost zakoupení Počáteckého zpravodaje za 4,- Kč/kus. Dále máme pro sběratele staré kalendáře s historickými fotografiemi a malovaný kalendář s kresbami Počátek. Výběr je možný z: Kalendář z roku 2010 s názvem Počátky na dobových pohlednicích Kalendář z roku 2011 s kresbami Počátek Kalendář z roku 2012 s názvem Počátky retro objektivem Každý kalendář je možné zakoupit za 20,- Kč/kus. Počátecký zpravodaj a kalendáře můžete zakoupit v Infocentru Počátky na Palackého náměstí 7 do KONCE LISTOPADU Z veršů Karla Křepinského Na svátek zesnulých Meluzína z dálky slabě kvílí, v tísnivém šeru každou chvíli jdeme zahradou mrtvých lidí, kteří z hrobů na nás hledí. Vidí, jak se marně snažíme, do budoucna nic nevidíme, spějeme pod desku náhrobní, za rok, týden nebo v jednom dni. Čeká nás konec snažení, ve spěchu života dění, odebereme se do věčnosti, na zemi zůstanou jen naše kosti. Z hrobů vychází smutný vzdech, toť nebožtíků dusný dech, na smuteční vrbě sedí havrani, kvílivě kvákají do černa zbarveni. PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Tradiční prodej vánočních stromků bude zahájen u Fialů ve Vesci se budou vánoční stromky prodávat na vánočních trzích u Sokolovny v Počátkách. Prodejní doba: pondělí sobota 9:00 11:30 13:30 17:00 Tel.: , Vzpomínka Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene. Dne 15. listopadu 2013 uplyne 10 let, kdy nás náhle opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan Jan Hanzálek z Polesí, Vzpomínají manželka a dcery s rodinami Vzpomínka Dne 2. listopadu 2013 uplynulo pět let od úmrtí našeho bratra JUDr. Ivana SMEJKALA Zemřel ve věku 57 let. Děkujeme všem známým a kamarádům, kteří si na něj vzpomenou. Karel a Milan Smejkalovi PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za slova útěchy a lásky, květiny a písemné projevy účasti všem kamarádům, přátelům, příbuzným a známým, kteří dne doprovodili na poslední cestě pana PHMR. Pavla Kešnera. Zvláštní poděkování patří panu faráři Edwardu Makovi a jáhnovi Jaroslavu Pekárkovi za poslední pozemskou službu duši našeho drahého zesnulého. Dík patří též hudbě Luboše Krejčího, varhanici Janě Panáčkové, zpěvákům a pohřební službě pana Jaromíra Doležala za důstojné vypravení pohřbu. Zarmoucená rodina 12

13 125 LET POČÁTECKÉ TĚLOVÝCHOVY II. část Po roce 1948 dochází ke sloučení všech tělovýchovných spolků, oddílů a organizací v Počátkách pod jednotnou organizaci. A od této doby pak píšeme historii Tělovýchovné jednoty Spartak Počátky (dále jen TJ). Tento název a tato organizace stále existuje a pracuje pro občany Počátek do dnešních dnů. Jenom za dobu její existence docházelo a dochází ke vzniku a zániku řady sportovních oddílů a sportovních aktivit, které byly většinou závislé na dané době, osobní angažovanosti některých organizátorů a propagátorů jednotlivých sportů a také poptávce společnosti po nově vznikajících sportovních činnostech v dané době. Nicméně obecně se dá říci, že ve druhé polovině minulého století byla více podporována masová sportovní činnost. Dokladem toho byly pravidelné cvičení Spartakiády, kterých se pravidelně účastnili i naši cvičenci od nejmenších dětí s rodiči až po dospělé cvičence. Spartakiáda byl v tehdejším Československu název pro hromadná veřejná tělocvičná vystoupení. V Československu se konaly spartakiády od roku 1955 do roku 1985 pravidelně každých 5 let, mimo roku 1970 (tehdy byl po roce 1968 předpokládán XII. všesokolský slet na Strahově, který byl ovšem znemožněný vpádem sovětských vojsk do Československa). Tradice navazovala na všesokolské slety, pro které byl v roce 1926 postaven Velký strahovský stadion (Masarykův), ale i na 1. dělnickou spartakiádu, kterou pořádala Federace dělnických tělovýchovných jednot roku 1921 na pražských Maninách. Naposledy se v Počátkách nacvičovalo v roce 1989, ale již v lednu 1990 bylo nacvičování ukončeno z důvodu rozhodnutí nadřízených orgánů o definitivním ukončení těchto veřejných hromadných tělovýchovných vystoupení. A tím i po 35 letech definitivně zanikla Celostátní spartakiáda. Ve druhé polovině minulého století se tělovýchovná činnost v Počátkách odvíjela převážně v prostorách Sokolovny, školní tělocvičny a venkovního sokolského hřiště v místě dnešního víceúčelového hřiště s umělým Rok 1988 nová sportovní hala povrchem hned vedle Sokolovny. Významným mezníkem v počátecké tělovýchově byl rok 1955, kdy byl slavnostně předán k užívání nový fotbalový stadion za tehdejší vilou Pazdernou s možností využití i pro jiné sporty. Pro počátecký sport byla důležitá pak zejména 90. léta minulého století. Z důvodu nutnosti rekonstrukce uvedeného stadionu po 30 letech používání bylo rozhodnuto o výstavbě nového tréninkového hřiště v těsném sousedství tohoto stadionu. Kde převážně brigádnickou činností členů došlo nakonec k rozložení stavby do let Kdy v roce 1986 bylo nové tréninkové hřiště předáno do užívání, aby tak mohla započít plánovaná rekonstrukce hlavního hřiště rovněž převážně brigádnickou činností. Tato druhá etapa nakonec činila dlouhých 5 roků ( ), kdy bylo slavnostně předáno zpět do užívání hlavní travnaté fotbalové hřiště. V dnešní době je až k neuvěření, že členové tělovýchovné jednoty (převážně oddílu kopané) dokázali během 10 roků brigádnickou činností vybudovat ve svém volném čase 2 regulérní hrací plochy na kopanou. Kdy hlavní hřiště mělo travnatý povrch a zadní tréninkové hřiště povrch pískový. Asi ještě významnější událostí pro počáteckou tělovýchovu a sport v Počátkách vůbec byl rok To se slavnostně v rámci 100. výročí založení počátecké tělovýchovy otevřela a uvedla do provozu zcela nová sportovní hala, která slouží svému účelu do dnešních dnů. Díky technickému řešení slouží sportovní hala zároveň jako další prostor pro žáky základní školy při hodinách tělesné výchovy. Nutno podotknout, že hala v době otevření byla jednou z prvních hal takovéhoto rozměru v celém okolním regionu. A také, že se na její výstavbě nepodíleli brigádnickou činností pouze členové počátecké tělovýchovy, ale rovněž velká řada občanů Počátek. Sportovní hala je v současné době provozována městem Počátky a je bezesporu nejvyužívanějším zařízením města pro volnočasové aktivity občanů Počátek a přilehlých obcí. Spartakiáda cvičení žen. Poznáte se? Spartakiáda cvičení mužů. Poznáte se? 13

14 V roce 1998 dochází k další významné podpoře počáteckého sportu, když z bývalého pískového sokolského hřiště je vybudováno zcela nové víceúčelové hřiště s umělým Rok stavba nového povrchem a atletickým běžeckým fotbalového hřiště oválem. Této výstavbě předcházel bezúplatný převod pozemků z majetku TJ na město Počátky s podmínkou vybudování veřejného sportovního zařízení. Toto nové víceúčelové hřiště slouží do dnešních dnů jak žákům základní školy, tak i široké veřejnosti v odpoledních hodinách. Asi posledním významným rokem v obecné podpoře místní tělovýchovy byl rok 2005, kdy během jednoho roku došlo k rekonstrukci hlavní travnaté hrací plochy fotbalového stadionu s vybudováním automatického podzemního zavlažování hřiště vodou ze sousedního Továrního rybníka. V témže roce, ale v předstihu byla také provedena rekonstrukce hrací plochy tréninkového hřiště, která byla zcela nově zatravněna. Zde se členové podíleli brigádnickou činností již minimálně, neboť celá stavba byla provedena dodavatelskou firmou. V témže roce 2005 TJ nakonec také bezúplatně převádí veškerý nemovitý majek na město Počátky s právem případného bezúplatného navrácení. Tento krok byl dán stále se zvyšujícími ekonomickými požadavky na zajištění provozu a údržby tohoto majetku a nízkými přijmi TJ a tudíž neschopností zajištění dalšího provozu veřejných sportovišť pro širokou veřejnost. TJ si následně tento majetek od města dlouhodobě smluvně pronajala s předem jasně stanovenými podmínkami provozu jednotlivých sportovišť v Počátkách. V dalších řádcích chceme přiblížit historii jednotlivých oddílů nebo činností, které se v dlouhé historii počátecké tělovýchovy podílejí na utváření sportovního, ale i volnočasového Rok 2005 slavnostní otevření víceúčelového hřiště s umělým povrchem a atletickým běžeckým oválem Rok 1988 slavnostní otevření sportovní haly Na fotografii naleznete předsedu NV p. Matouška, A. Jandovou a tajemníka M. Vichra vyžití v Počátkách. Z důvodu dlouhé historie a spousty aktivních členů nelze v těchto pár řádcích vyjmenovat všechny ty, kteří se významnou měrou podíleli osobně na rozvoji a propagaci sportu a tělovýchovy v Počátkách. Proto z úcty ke všem, kteří dobrovolně a nezištně pracují ve svém volném čase pro ostatní nebudeme jmenovat a uvádět konkrétní osoby počátecké tělovýchovy. Příště: III. část - Tradice a současnost sportovních oddílů TJ Spartak Počátky K 125. letému výročí napsal: Martin Pavlíček předseda TJ Spartak Počátky Foto: Městské muzeum Počátky ROZŠIŘUJEME KLIENTELU A naším cílem je přenést Vaše starosti s účetnictvím a daněmi na naše bedra tak, abyste se mohli soustředit na Vaše podnikání. Proto pro Vás připravíme model naší spolupráce tak, abyste vždy věděli co, kde a jak, ale abyste nemuseli udělat ani čárku nadbytečně. Našim cílem je poskytovat spolehlivé a kvalitní služby ke spokojenosti všech našich klientů za více než akceptovatelné ceny. Naše firma se nachází ve městě Kamenice nad Lipou. Garantujeme solidnost rodinné firmy. Působnost v oboru od roku Komplexní služby v oblasti účetnictví, daní, personalistiky a mezd poskytujeme externě již od roku 1992 pro malé a střední firmy = s.r.o., agentury práce, podnikatele OSVČ, neziskové organizace, občanská sdružení, bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, vlastníků fotovoltaických elektráren včetně souvisejícího poradenství a daňové optimalizace. Poskytujeme finanční, ekonomické, organizační poradenství a pomoc se zakládáním společností (s.r.o.) a zahajováním podnikání (OSVČ). Nabízíme bohaté organizační zkušenosti odpovědných zástupců agentur práce včetně personalistiky, účetnictví a mzdové agendy. Účetnictví dosud poskytujeme v městech a obcích: Jihlava, Pelhřimov, Nový Rychnov, Rynárec, Kamenice nad Lipou, Žirovnice, Stojčín, Popelín, Počátky, Nová Včelnice, Mirotín, Mnich, Pacov, Hojovice, Chválkov, Častrov, Černovice, Lodhéřov, Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, kde máme také naše klienty. Zpracování podkladů provádíme s využitím ekonomického systému POHODA pro účetnictví a pro daňovou evidenci Účto Tichý a spol. Máte-li zájem o vedení účetnictví Vaší společnosti, neváhejte a kontaktujte nás: Telefon: , mobil: web: Těšíme se na spolupráci s Vámi. Dagmar Kořínková, Jírova 724, Kamenice nad Lipou KZM Počátky vydalo NOVÝ KALENDÁŘ na rok 2014 s názvem VČERA A DNES, můžete si ho zakoupit v Infocentru Počátky za cenu 95,- Kč. Kulturní zařízení města Počátky Vás zve na výstavu Lenka Losertová MANDALA = MAGICKÝ KRUH OSOBNÍ MANDALY ASTROLOGICKÉ MANDALY ZNOVUNALADĚNÍ NA UNIVERZÁLNÍ ENERGIE VESMÍRU SKLEPNÍ GALERIE KZM POČÁTKY Výstava potrvá do Vchod do galerie je z Informačního centra Počátky PO, ST: 8:00-16:30 hodin ÚT, ČT, PÁ: 7:00-15:30 hodin Vstupné dobrovolné 14

15 S HUMOREM A OPTIMIsMEM Kdo to přečte? 7470 ZPR4V4 V4M UK4Z3, J4K N453 MY5L D0K4Z3 N3UV3R173LN3 V3C1! PU50B1V3 V3C1! N4 Z4C47KU 70 BYL0 73ZK3 4L3 73D, N4 70M70 R4DKU 7V0J3 MY5L MUZ3 C157 4U70M471CKY B3Z PR3MY5L3N1. BUD N4 53B3 HRDY! P0UZ3 N3K73R1 L1D3 70HL3 M0H0U PR3C157. PR051M P05L1 70 D4L3, P0KUD 70 UM15 PŘ3C157. knihovna počátky - nové knihy Pro dospělé: Drsná země John Sandford Přátelé navždy Danielle Steel Na prahu dospělosti Věra Řeháčková Výstřel Lee Child Všemocné podvědomí Erhard F. Freitag Drsný chlap Sandra Brown Muž, který četl Inna Rottová Manželka, která utekla Tess Stimson Přemyslovská epopej IV Král básník Václav II. Vlastimil Vondruška Nevšední návrh Gayle Callen Darovanému manželovi na zuby nekoukej Alena Jakoubková Chirurg Tess Gerrotsenová Provinilé manželky James Patterson Sněhulák Jo Nesbo Čas tikající bomby Roman Cílek Manželská smlouva Jennifer Probstová Vražda při bar micva Lee Harrisová Sedmé zjevení Ray Nolan Pro děti a mládež: Hraničářův učeň Kniha desátá Císař Nihon-Džinu John Flanagan Duhová kouzla Chloe, víla topasového kamene Daisy Meadowsová 3 holky na stopě Přízrak u rybníka Maja von Vogel Případ pro Tebe a klub Tygrů Oživlá mumie Thomas C. Brezina Duhová kouzla Lucie, víla diamantového kamene Daisy Meadowsová Děsivá věda Nechutně výživné experimenty Nick Arnold Hledej a objevuj - Čarovné Vánoce Případ pro Tebe a klub Tygrů Útok z vesmíru Thomas C. Brezina Syn pekel V moci démonů Michaela Burdová Stefanovy deníky Spojení L. J. Smith Vlčí princezna Cathryn Constableová Simpsonovi Čarodějnický speciál Bžunda mrtvého muže Výpůjční doba: Pondělí: 7:15 11:30 12:00 15:45 Středa: 7:15 11:30 12:00 15:45 Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 Pátek: 9:30 11:30 12:00 18:00 Knihovnice: Pavla Kolářová, Tel.:

16 KINO POČÁTKY listopad 2013 Palackého náměstí 7 MC Lvíček - listopad V klubovně č1., v budově KZM Počátky hrací dopoledne pro neškolkové děti s říkankami a tvořením Téma: Zavařujeme Už jste někdy zavařovali jablíčka nebo hrušky? Že ne? My se o to ve Lvíčku pokusíme Téma: Celé Česko čte dětem Máte rádi Krtečka? Nebo si raději čtete o autech či princeznách? U nás si vytvoříme knížku podle představ našich nejmenších Téma: Z pohádky do pohádky Tentokrát budou u nás ve Lvíčku vládnout pohádkové postavičky. Děti si vyrobí loutky na špejli a pokusíme se i o improvizované divadelní představení Téma: Ochutnávka netradičního cukroví Přijďte se inspirovat na blížící se Vánoce. Neošidíme ani děti vyrobí si vlastní cukrátka Tradiční pletení adventních věnců - od hod. v klubovně č. 1 - účast je nutné nahlásit předem v MC Lvíček u Kateřiny Burešové (tel ) nebo Barbory Smejkalové (tel )!!!POZOR!!! V úterý je pro všechny, kteří si chtějí pohrát, MC Lvíček otevřeno také odpoledne od 15:00 do 17:00 hod.!!! RIVALOVÉ sobota 19:00 hodin 100 Kč 123 minut USA, Německo, VB české titulky Životopisný Nevhodné do 12-ti let COLETTE neděle 19:00 hodin 90 Kč 125 minut ČR, SR, Nizozemsko česky Drama, romantický, válečný Nevhodné do 12-ti let MADAGASKAR pondělí 09:30 hodin 20 Kč 86 minut USA český dabing Animovaný, dobrodružný, komedie Přístupný PLÁN ÚTĚKU sobota 19:00 hodin 100 Kč 115 minut USA české titulky Akční, thriller Nevhodné do 12-ti let PTAČÍ ÚLET neděle 18:00 hodin 100 Kč 85 minut USA - český dabing Animovaný, komedie, rodinný Přístupný PŘÍBĚH KMOTRA sobota 19:00 hodin 110 Kč 99 minut ČR česky Drama, krimi, životopisný Nevhodné do 12-ti let MAFIÁNOVI neděle 19:00 hodin 110 Kč 111 minut USA, Francie české titulky Krimi, komedie Nevhodné do 12-ti let 2 ZBRANĚ sobota 19:00 hodin 80 Kč 109 minut USA české titulky Akční, krimi, komedie Nevhodné do 12-ti let CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU neděle - 17:00 hodin - 90 Kč 80 minut - Norsko - český dabing Dobrodružný, rodinný, fantasy Přístupný APOKALYPSA V HOLLYWOODU sobota - 19:00 hodin - 80 Kč 107 minut - USA - české titulky Komedie, fantasy Nepřístupné do 15-ti let ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 16

17 Kulturní zařízení města Počátky Vás zve na přednášku - besedu na téma přednášející jsou Tomáš Cikrt autor publikace "Příběhy léků" příručky pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků Bc. David Přinesdom vedoucí tiskového a informačního oddělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv PharmDr. Otmar Krásl lékárník počátecké lékárny U Svaté Kateřiny SVĚT LÉKŮ... LÉKY, NEBO JEDY? LÉKY Z BLÍZKA... LÉKY POD REGULACÍ... VSTUP LÉKU NA TRH... CENY, ÚHRADA, DOPLATKY... PUTOVÁNÍ LÉKŮ... JAK SE LÉKY VYRÁBÍ... Ve čtvrtek v klubovně č.2 KZM Počátky za. PŘIVYDĚLEJTE SI Kč Práce z domu na vedlejší nebo hlavní činnost s možností budování profesionální kariéry. Pro bližší info volejte Sokolovna Akce LISTOPAD 2013 P. a. (zkratka) prodejní akce P.a. f. ETCIMEX Secondhand P.a. f. TROJAN OBUV P.a. f. BELLITEX Secondhand Hubertská zábava Mysliv. sd. Lísek P.a. f. CHYTROVÁ Secondhand Dámské, pánské a dětské KADEŘNICTVÍ EVA PŘECHOVÁ & JELÍNKOVÁ Účesy pro běžné nošení, nebo extravagance, ale i společenské výčesy pro nastávající plesovou sezónu Kontakt: Eva Jelínková Eva Přechová pevná linka Milé zákaznice, je možné, že jste se k nám v době od 14. do 21. září nedovolal y, na pevnou linku. Toto bylo způsobeno neprofesionálním přístupem telefonní společnosti O2 - Telefónica Czech Republic, a.s. Vše je již v pořádku a těšíme se na Vás! 17

18 NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA, ANEB DNES VAŘÍM JÁ Na letošním ročníku Dýňobraní jsme opět uspěli s dýňovými dobrůtkami, které jste mohli ochutnat. Tytéž dobroty vám předkládáme v návodu, jak si je uvařit sami. Tak ať se vám daří! A dobré chutnání! DÝŇOVÁ POLÉVKA A LA MEXIKO Suroviny: 600 g dýně 200 g mrkve 200 g celeru 100 g cibule 1 litr čistý hovězí vývar z kostí 250 g červené fazole sterilované 400 g pikantní klobása 200 ml sladká chilli omáčka (na kuře) 50 ml balsamicový ocet olej, sůl,pepř, na zahuštění a zahlazení hladká mouka rozmíchaná ve vodě Postup: Cibuli osmažíme na oleji do zlatova. Přidáme k ní na drobno nakrájenou kořenovou zeleninu. Ke kořenové zelenině přidáme očištěnou dýni nakrájenou na kostky a společně osmažíme. Orestovanou zeleninu zalejeme vývarem a dusíme do měkka. Vše důkladně rozmixujeme a dochutíme solí, pepřem, chilli omáčkou, balsamicovým octem. Vše dobře provaříme a zaděláme hladkou moukou rozmíchanou ve vodě. Následně přidáme orestovanou klobásu a fazole. Ještě jednou chvíli povaříme a podáváme. DÝŇÁKY ANEB DÝŇOVÉ PLACKY SLANÝ DÝŇOVÝ KOLÁČ Suroviny: 500 g dýně 200 g tvrdého sýra na strouhání 100 g sýru niva nebo jiný vhodný 4 vejce 7 rohlíků mléko provensálské koření, sójová omáčka, česnek, sůl Postup: Dýni nastrouháme na hrubém struhadle, přidáme lžičku soli, asi 2 lžíce sójové omáčky, všechno důkladně promícháme a necháme asi hodinu odpočinout. Pokud pustí příliš mnoho šťávy, tak jí odlijeme. Rohlíky nakrájíme na menší kousky a zalijeme mlékem. Namočený rohlík vymačkáme a přidáme k odleželé dýni. Potom přidáme asi 1 lžíci provensálského koření, oba druhy nastrouhaného sýru a všechno promícháme. Směs dáme na vymazaný a vysypaný plech v síle asi 2 cm a pečeme v předehřáté troubě na střední teplotu přibližně 20 minut. Nejprve pečeme na vyšší teplotu a asi v polovině pečení jí snížíme. Kdo chcete, můžete si ještě přidat do těsta na kostičky nakrájenou uzeninu či anglickou slaninu. Recepty připravila Lenka Přechová, děkujeme! Suroviny: 1 kg dýně 5 stroužků česneku (dle chuti) 2 ks vejce 120 g hladká mouka 100 ml mléka Sůl Římský kmín (pozor je výrazný) Estragon (dle chuti, nemusíte se ho bát dát víc) Mletý pepř Olej na smažení Postup: Očištěnou dýni omyjeme a nastrouháme. Vodu částečně slijeme. Nastrouhanou dýni ochutíme solí, pepřem, římským kmínem. Přidáme vejce, estragon, podle potřeby mouku a mléko, těsto nesmí být příliš tuhé. (Je dobré si udělat zkušební vzorek a popřípadě dochutit.) Do rozpáleného tuku na pánvi klademe naběračkou připravenou směs, kterou rozetřeme na placky a osmažíme po obou stranách dozlatova. Zlatavé placky podáváme teplé nebo studené. Záleží, jak je máme rádi. 18 VÁNOČNÍ AKCE ORIFLAME STUDIA V POČÁTKÁCH Při objednávce nad 299,- Kč obdržíte kosmetický dárek. Platí pro objednávky z katalogů 16,17 a 1/2014 (tj. od do ) Objednat můžete osobně v Oriflame studiu, na tel. čísle nebo u: ORIFLAME STUDIO POČÁTKY Č. 806 Horní 87 (budova Pošty) Počátky Otevřeno: pátek Lucie Bulíčková

19 3. ROČNÍK DÝŇOBRANÍ - OBRAZEM 19

20 VÁNOČNÍ AKCE ORIFLAME STUDIA V POČÁTKÁCH v sobotu , od 9 do 15 hodin Přijďte si prohlédnout zboží z vánočního katalogu Oriflame, líčení, účesy a péče o ruce. Na místě bude i prodej adventních věnců a dekorace. Přijďte před adventem nasát vánoční atmosféru, inspiraci a nápady na dárky, dát si kafíčko a cukroví! Při objednávce nebo nákupu zboží na této akci dostanete adventní dárek! USNADNĚTE VAŠEMU DÍTĚTI UČENÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP RADY I PRO RODIČE EFEKTIVNÍ POMOC SE ČTENÍM, PSANÍM, PRAVOPISEM, MATEMATIKOU A UČENÍM , DOUČOVÁNÍ , I O 775 PRÁZDNINÁCH, , LETNÍ 724 TÁBORY PŘÍPRAVA NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY. Studijní centrum BASIC Jihlava, o.p.s. Havlíčkova 30, Jihlava, Studijní centrum BASIC Vysočina, o.p.s. Svatovítské nám. 128, Pelhřimov, podporuje: AUTONOT v. o. s. ORIFLAME STUDIO POČÁTKY Č. 806 Horní 87 (budova Pošty), Počátky Myslivecké sdružení Lísek Počátky srdečně zve na 23. listopadu 2013 od 20:00 hodin v Sokolovně v Počátkách Hraje: Portál Zvěřinová tombola Občerstvení ze zvěřiny Vstupné: 100,- Kč Předprodej vstupenek v Infocentru v Počátkách, tel.: POTRAVINY Horní 97, Počátky Prodejní doba: Po - Pá: hod., So: hod., Ne: hod. Na prodejní ploše 280 m 2 zákazníkům nabízíme cca 6000 položek ze sortimentu čerstvých potravin a drogerie. Zákazníkům také nabízíme možnost vybírání peněz prostřednictvím platební karty - cash back. Také si u nás můžete dobít mobilní telefon. Každý den čerstvé pečivo z naší pekárny!!! V letákové akci od do mimo jiné nabízíme: Milkin smetana na vaření 200 g 12% 10,90 Zavináče v nálevu 200 g 23,90 Mouka hladká 1 kg 10,90 Mléko čtrnáctidenní 1 l polotučné 15,90 Žmolenkový rohlík 2 ks 140g 7,90 Cukr krupice 1 kg 24,90 Smetanito 150 g přírodní 23,90 Koblih s ovocnou náplní 50 g 4,90 Poleva tmavá a světlá 100g 12,90 Damsi plátkový sýr 80g 13,90 Magnesia 1,5l 12,90 Svatomartinské víno 0,75 l 69,90 Activia bílá + ochucená 2 x 120 g 16,90 Kofola 2 l různé druhy super cena!!! 16,90 PERNÍK Mikuláš, Anděl a Čert 180 g 15,90 Listové těsto 500 g SLÁMA 21,90 Caprio pomeranč, multivitamín 2l 26,90 Pe-Po super cena!!! 24,90 Uzený bok s kostí 1 kg 89,90 Gambrinus světlé výč. 0,5l 9,90 Selská tlačenka 100 g 7,90 Braník světlé výčepní 0,5l 6,90 Poličan 100 g 14,90 KV jablko 190 g 9,90 Šunkový salám 100 g 8,90 Rozinky 100g 6,90 Šunkové párečky 1 kg 109,90 Lísková jádra 80 g super cena!!! 15,90 Kuřecí játra 500 g mr. super cena!!! 19,90 Mandle 80 g 18,90 Kuře 1 kg mražené 54,90 Kokos 200 g 11,90 Jarní zeleninová směs 350 g 14,90 Tatranky 33 g různé druhy 3,90 Školní bageta 110g super cena!!! 15,90 BeBe 130 g různé druhy 14, !!! SUPER CENA!!! Víkendová nabídka: Máslo čerstvé 250 g 34,90 Víkendová nabídka: Kakao VAN 75 g 9,90 Každý měsíc losujeme 8 zákazníků, kteří ve věrnostní soutěži vyhrávají: 5 x poukázku na nákup za 200,- Kč 3 x drobný dárek Bližší informace obdržíte na prodejně. FLOP JE VAŠE JISTOTA!!!! Těšíme se na Vaši návštěvu! Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky , tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12 ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka Zlukyová. Povoleno pod č. j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s. r. o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.