přiblížením a zjednodušením možnosti třídit odpad všem občanům. Jednoduše, udělat občanům třídění odpadu co nejpohodlnějším. EKO-KOM je ochoten dodat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přiblížením a zjednodušením možnosti třídit odpad všem občanům. Jednoduše, udělat občanům třídění odpadu co nejpohodlnějším. EKO-KOM je ochoten dodat"

Transkript

1 Třídění odpadů V současné době je v Tanvaldě 31 stanovišť na třídění odpadů. Celkem je na nich umístěno 50 ks kontejnerů 1100 l, které jsou v majetku svozové společnosti ASA a 68 nádob 240 l, které jsou v majetku města. Třídí se zde papír, PET láhve a směsné sklo. Na stejná stanoviště je možno odkládat žluté pytle na ostatní plasty z domácností a červené pytle na tetrapaky. Nádoby na PET láhve a papír se sváží každý týden a nádoby na sklo jednou za 14 dní. Papír vykupují i ve sběrně druhotných surovin. 1 kg kartonu za 0,50 Kč a 1 kg letáků, novin, časopisů apod. za 1,- Kč. Celková kapacita nádob na tříděný odpad je l, z toho tvoří 77,1 % kontejnery 1100 l a 22,9 % nádoby 240 l. Město za rok 2012 zaplatilo společnosti ASA za všechny služby spojené se sběrem a svozem uvedených kontejnerů a nádob na tříděný odpad ,-Kč s DPH.. Dle platného ceníku společnosti ASA pro rok 2013 je za svoz kontejneru l na papír nebo PET láhve (plasty) při týdenní frekvenci svozu cena ,-Kč s DPH ročně, kontejneru l na barevné sklo při čtrnáctidenní frekvenci svozu 8 850,-Kč s DPH, 240 l nádoby na papír nebo PET láhve (plasty) při frekvenci týdenního svozu 1 974,-Kč s DPH a 240 l nádoby na barevné sklo při čtrnáctidenním svozu cena 987,- Kč s DPH ročně. Tanvald za třídění odpadu od EKO-KOMu za rok 2012 obdržel odměny v celkové výši ,-Kč, což bylo o ,-Kč méně než v roce 2011, kdy město obdrželo ,-Kč. V roce 2012 ale město obdrželo ještě ,-Kč z motivačního programu Elektrowin z titulu zavedení kvalitativně nového způsobu sběru elektroodpadu. Z uvedených čísel je zřejmé, že město na třídění odpadů doplácí a v podstatě tento systém dotuje. Rozhodujícím faktorem pro výpočet odměn od EKO-KOMu je množství jednotlivých vytříděných komodit, dostupnost veřejné sběrné sítě,výtěžnost na nádobu a výtěžnost na 1 obyvatele a rok. Množství svezeného tříděného odpadu hlásí EKO-KOMu svozová společnost ASA. EKO-KOM zasílá městu čtvrtletní hlášení a výzvu k fakturaci konkrétní částky. Z rozpisů EKO-KOMu pro město Tanvald vyplývá, že v roce 2011 získalo město za l tunu papíru 630,-Kč, za 1 tunu plastů z domácností 4 090,-Kč a za 1 tunu barevného skla 1 307,-Kč. V roce 2012 pak odměny za komodity v jednotlivých čtvrtletích kolísaly. U papíru mezi 618,- až 731,-Kč za tunu, u plastů mezi 3 298,- až 3 896,-Kč za tunu a u barevného skla mezi 1 059,- až 1 307,-Kč za tunu. V roce 2011 bylo sesbíráno 65,836 t papíru, 26,615 t plastů a 87,150 t barevného skla. V roce 2012 bylo sesbíráno 58,751 t papíru, 24,478 t plastů a 84,426 t barevného skla, tedy všeho méně proti roku Výtěžnost na obyvatele a rok se pohybovala v letech 2011 a 2012 mezi 24, 2 kg dosažené ve 4.čtvrtletí roku 2011 a 31,485 kg, které bylo paradoxně dosaženo ve čtvrtém čtvrtletí Zmíněný pokles odměny v roce 2012 oproti roku 2011 spočívá nejen v menším množství vytříděného odpadu, ale je způsoben i menšími bonusy. Snížení bonusů má více příčin, jednou z nich je změna metodiky, což neovlivníme. Dalšími příčinami jsou váhově nízká naplněnost nádob a malý počet stanovišť na tříděný odpad, který zhoršuje dostupnost třídění. Od , kdy proběhla privatizace sběrny druhotných surovin v Tanvaldě, nezískává město již bonus za sběr kovů. Nyní probíhají jednání o nápravě tohoto stavu. V únoru a březnu proběhlo z iniciativy MěÚ jednání s regionálním managerem EKO-KOMu a s ředitelem ASA Liberec, abychom si vzájemně vyjasnili fungování svozu tříděného odpadu a kriteria a mechanismy, kterými se EKO-KOM řídí při přiznávání odměn obcím za sběr tříděného odpadu. Bylo konstatováno, že Tanvald má malý počet hnízd ( stanovišť) tříděného odpadu. Aby dosáhnul na bonus za lepší dostupnost třídění, musí být jedno hnízdo pro 180 obyvatel. Při počtu obyvatel Tanvaldu by se tedy mělo jednat nejméně o 39 hnízd oproti stávajícím 31. Rovněž ve výtěžnosti tříděného odpadu na obyvatele a rok jsme v Tanvaldě podprůměrní. Průměrná výtěžnost dle EKO-KOM je 40 kg na obyvatele. Trendem doby je odpad co nejvíce třídit a snížit množství směsného odpadu. Otázkou je, jak občany k třídění odpadu vhodně motivovat. Nejen dle mého názoru, ale i dle názoru odborníků na danou problematiku, lze dosáhnout větší motivace k třídění hlavně 1

2 přiblížením a zjednodušením možnosti třídit odpad všem občanům. Jednoduše, udělat občanům třídění odpadu co nejpohodlnějším. EKO-KOM je ochoten dodat Tanvaldu zdarma další kontejnery. Vstřícnou nabídku na rozšíření stanovišť tříděného odpadu spočívající v poskytnutí dalších kontejnerů a nezvýšení nákladů města při jejich svozu avizoval i ředitel ASA Liberec. V praxi to znamená zřídit v Tanvaldě více stanovišť na tříděný odpad a rozmístit tak i více nádob. V ideálním případě zřídit stanoviště na tříděný odpad u co nejvíce domů. Tím by mohla být teoreticky snížena frekvence svozu tříděného odpadu až na jeden měsíc. Při prodloužení frekvence svozu by městu i přes nárůst počtu stanovišť a nádob na tříděný odpad a tím až několikanásobně většímu množství odpadu při svozu, nemusely stoupnout náklady na svoz. Pokud by lidé začali díky lepší dostupnosti nádob na tříděný odpad více třídit a získalo se tak větší množství vytříděného odpadu, mělo by město od EKO- KOMu získat větší odměnu za více tun odpadu. Odměnu by měla zvýšit i větší výtěžnost tříděného odpadu na jednu nádobu, na jednoho obyvatele. Větší dostupnost nádob na tříděný odpad by se měla odrazit i v získání lepšího bonusu. Z poznatků z jiných míst by mělo dojít ke zmenšení rozdílu mezi náklady a příjmy. Ze zkušeností by to celé ale mohlo v Tanvaldě mít úskalí v nedisciplinovanosti několika jedinců, kteří by při svozu nádob jednou za měsíc, mohli vhazovat ještě ve větší míře než je tomu dnes, hlavně z pohodlnosti a netečnosti do nádob na tříděný odpad směsný odpad nebo věci, které tam nepatří. Tuto zkušenost potvrdil ředitel ASA a prodloužení frekvence svozu nádob na tříděný odpad, zejména papír a PET láhve delší než 14 dní nedoporučuje. Upozornil, že tam, kde se to zkoušelo, byl tříděný odpad znehodnocen příměsí jiného odpadu a nemohl být již dále vytříděn a dán ke zpracování. Např. pokusy separovat v Tanvaldě i čiré sklo se nezdařily právě kvůli příměsím barevného skla a jiných předmětů. V nádobách na PET láhve, papír a sklo a v kontejnerech na textil se objevuje i směsný odpad. Dalším faktem, který je třeba vzít v úvahu, jsou klimatické podmínky v Tanvaldě a přístup vlastníků a správců nemovitostí. Dnes je skutečností, že správci velkých domů odpady a situaci na stanovištích vůbec neřeší a veškerou odpovědnost za pořádek kolem nádob a přístup k nádobám zejména v zimních měsících ponechávají na technických službách města s odůvodněním, že to není jejich povinnost, že občané platí městu poplatek a nechť se tedy město o pořádek a vyhazování sněhu v zimním období postará. Technickým službám po spadu sněhu nezbývá nic jiného, než objíždět jednotlivá stanoviště jak směsného, tak i tříděného odpadu a vyhazovat na nich sníh, aby byla stanoviště přístupná lidem i svozové společnosti. U stanovišť na tříděný odpad je to ještě pochopitelné. U stanovišť směsného odpadu už nikoliv. Při rozšíření počtu stanovišť na tříděný odpad by technickým službám ještě práce přibyla. Bohužel jsme denně svědky, jak se základní pravidla pro nakládání s odpady z domácností v hojné míře porušují a lidé nevyužívají možnosti, které jim jsou v tomto směru nabízeny a poskytovány. Přidělávají tak technickým službám zbytečně práci. Od lidí z okolních obcí a od některých podnikajících subjektů se stále ozývá kritika na zrušení sběrného dvora v Tanvaldě. Kritizující tvrdí, že do sběrného dvora v Tanvaldě celou dobu vozili zadarmo různý odpad a najednou to nejde. Jak si to v Tanvaldě představujete zrušit sběrný dvůr, kam my to teď máme vozit? Naskýtá se otázka, jak bylo možné vozit do Tanvaldu odpad z okolních obcí nebo od podnikatelských subjektů a to na úkor všech občanů Tanvaldu? Jak byl provozován sběrný dvůr? Díky zrušení sběrného dvora k a udělání pořádku v této věci se snížily náklady na odvoz objemného odpadu z města v roce 2012 o 40 %. Je třeba konstatovat, že město Tanvald fyzickým osobám, poplatníkům za odpad v Tanvaldě, umožňuje řádně, rychle, ekologicky a bezstarostně zlikvidovat jakýkoliv odpad z domácností. Není povinností města provozovat sběrný dvůr, ale město je ze zákona povinno zajistit řádnou likvidaci odpadů na svém katastru, což město Tanvald také zodpovědně činí. Způsob ukládání, likvidace a sběru odpadu je popsán v obecně závazné vyhlášce č.4/2012. Sběrný dvůr byl zrušen mimo jiné proto, aby se občanům Tanvaldu, fyzickým osobám, poplatníkům (nikoliv podnikatelským subjektům) ulehčila likvidace 2

3 odpadů z domácností a aby došlo k zefektivnění celého systému sběru odpadů. Podnikatelské subjekty musí odpad vznikající při jejich činnosti likvidovat na svoje náklady. Mohou se obrátit např. na firmu ASA Liberec, která v Tanvaldě působí. Funkci zrušeného sběrného dvora prakticky převzalo pro občany středisko technických služeb MěÚ. Hlavně byla občanům zřízena bezplatná služba odvozu objemného odpadu a velkých elektrospotřebičů přímo z domácností na telefonické zavolání. Daří se velmi dobře sbírat kompletní staré televizory, chladničky a mrazáky a další velké elektrospotřebiče, což se za existence sběrného dvora vůbec nedařilo. Stejná situace je i u malého elektroodpadu. Po více jak sedmiměsíčním fungování nového systému máme na MěÚ převážně kladné odezvy od místních občanů a finanční prostředky na likvidaci a sběr odpadů jsou vynakládány ve prospěch všech obyvatel Tanvaldu efektivněji. Pokud někdo má pochybnosti, jak který odpad zlikvidovat, má možnost si zavolat na MěÚ, na telefon č , kde mu ochotně a fundovaně poradí nebo přímo zajistí odvoz objemného odpadu z domácnosti. Zveřejněn je i stručný návod, jak nakládat s odpadem z domácností. Motivací pro občany je už i sama výše poplatku na hlavu. V Tanvaldě je poplatek 500,-Kč. Pokud občané budou rozumně třídit odpad, nemuselo by zastupitelstvo poplatek ani v budoucnu zvyšovat. Jedním z cílů nezvyšování poplatku byla vedle sociálních aspektů i motivace občanů k rozumnému přístupu, tudíž i k důslednému třídění odpadů. Jde zde o solidární systém, ke kterému by měl každý přispět odpovědným přístupem k likvidaci odpadů. Na zastupitelstvu byla zmíněna města Hrádek nad Nisou a Letohrad, kde vedle hromadného, veřejného systému třídění odpadů mají zaveden ještě systém individuelního, adresného sběru tříděného odpadu, do kterého se mohou občané dobrovolně přihlásit. Tento způsob pak využívá evidenci vytříděného odpadu pomocí systému čárových kódů. Každý, kdo je zapojen do systému, získává bonusy, o které mu je snížen v příštím kalendářním roce poplatek na hlavu. Je třeba podotknout, že poplatek na hlavu je v Hrádku nad Nisou 600,-Kč a v Letohradu 650,-Kč. Pokud by se podobný systém zaváděl v Tanvaldě, bylo by na místě, se nad výší poplatku případně znovu zamyslet. A nedělám si ani iluze, že se do adresného systému zapojí většina poplatníků. Nezanedbatelnou stránkou věci je i úvaha o provádění svozu tříděného odpadu a nakládání s ním po jeho svozu. Zkušenosti z několika mála obcí, kde provádějí svoz vlastními silami a následný prodej vytříděného odpadu přímo zpracovatelům je taková, že získávají sice větší peníze za tunu odpadu, ale musí mít vhodné skladovací prostory a stoupá jim samozřejmě vlastní režie. Domnívám se, že v Tanvaldě bychom měli nakládání s tříděným odpadem dál řešit přes odbornou firmu, avšak za jasněji vymezených a oboustranně výhodných a motivujících podmínek. Technické služby by měly nadále vykonávat to co od jako službu městu a jeho občanům za daných pravidel v oblasti nakládání s odpady vykonávají. V případě zavedení individuelního, adresného sběru tříděného odpadu by měly provádět jeho svoz a zanesení do evidence. Od prosince 2012 byl v Tanvaldě zaveden kromě sběru PET láhví i sběr ostatních plastů z domácností do žlutých pytlů a tetrapaků do červených pytlů. Pytle si občané mohou vyzvednout na MěÚ a poskytují se jim zdarma. K tomu je třeba poznamenat, že např. ve zmíněném Letohradu si občané mohou zdarma vyzvednout pouze pytle na tetrapaky. 110 litrové pytle na ostatní plasty si musí občané koupit. U papíru se tam sbírají svázané balíky nebo papír v krabicích, balíky nebo krabice označené štítkem s kódem musí mít minimálně 10 kg.. Kontrolu hmotnosti, čistoty při třídění a správnost naplnění pytlů kontrolují pracovníci svozové společnosti. Pytle nebo balíky označené štítkem, které nesplňují podmínky, nejsou odvezeny a občan si je musí dát do pořádku dle návodu. Vytříděný odpad se k odvozu připraví na stanoviště den před svozovým dnem nebo nejpozději do 06.00hod. v den svozu. Za řádně odevzdaný vytříděný odpad dostávají občané zapojení do systému Svoz dům od domu body. Hodnota bodu je 5,-Kč. Za 10 kg balík papíru jsou 2 body, za 3

4 tříděnými plasty naplněný 110 litrový pytel 4 body, za 80 l pytel nápojových kartonů 3 body. Úleva od placení se jedinci promítá do poplatku v následujícím roce. Systém dobrovolného adresného sběru již delší dobu úspěšně provozují v Novém Boru. Nový Bor má obyvatel, poplatek za odpady je 500,-Kč jako v Tanvaldě. Pro veřejný sběr tříděného odpadu mají 69 hnízd (stanovišť), v hnízdech jsou nádoby na papír, plasty, sklo a tetrapaky. Nádoby na papír a plasty se sváží každý týden, nádoby na sklo a tetrapaky jednou za měsíc. Vedle veřejného sběru mají občané možnost se zapojit do motivačního programu pro občany v separaci odpadu. K identifikaci se využívá systém čárových kódů. Sbírá se papír, plasty a drobné elektro.odpad se sbírá do plastových pytlů. U papíru je třeba dodržovat maximální množství 10 kg v jednom balíku nebo pytli. Občané zapojení do systému obdrží na úřadu pytle a identifikační štítky s čárovým kódem. Odpad třídí do pytlů, naplněné pytle zaváží a nalepí na ně štítky s kódem. Pytle umísťují občané jednou měsíčně, v určený den, na stanoviště svozu odpadu. Svoz provádí svozová firma. Pytle s tříděným odpadem ukládá do skladu města. Vážení pytlů, identifikaci a evidenci provádějí zaměstnanci města. Město k tomu údajně využívá dva zaměstnance v rámci VPP. Bonusy, slevy za separovaný sběr jsou zaneseny do evidence poplatníků na MěÚ. Program umožňuje každému poplatníku zapojenému do systému na základě variabilního symbolu průběžně sledovat svou úlevu na webových stránkách města. Za 1 kg plastu získává občan slevu 1,50 Kč, za 1 kg papíru 0,40 Kč a za 1 kg drobného elektro 0,50 Kč. Slevu poplatník čerpá následující rok. Na úřadě se fungováním systému zabývá odbor správy majetku. HW a SW k systému dodal podnikatel z Nového Boru. Dle jeho sdělení je cena kompletního souboru dnes již nižší, cca ,-Kč (digitální váha s plošinkou, čtečka, tiskárna štítků +SW). Poptal jsem telefonicky i jiné firmy dodávající identifikační systémy, avšak cenu chtěly stanovit individuelně, s tím že konkrétní cenu zejména SW předem stanovit nemohou. Jedna brněnská firma, která obdobný systém již dodávala, sdělila, že cena za komplet by se mohla pohybovat v rozpětí 80 až 100 tisíc Kč. V Novém Boru je do systému zapojeno přes 300 poplatníků. Měsíčně se nasbírá více než pytlů tříděného odpadu. Od listopadu 2011 až do října 2012 bylo za 12 měsíců údajně nasbíráno celkem pytlů. Z toho 9050 pytlů s PET láhvemi a ostatními plasty a 5493 pytlů s papírem. Je to až neuvěřitelně vysoký počet pytlů, pokud jej vztáhneme na počet zapojených poplatníků. Systém provozují 5 let, osvědčil se jim, ale vyvíjel se postupně! Stejný systém převzalo město Hrádek nad Nisou Dle informací z MěÚ Nový Bor je třídění odpadů v Novém Boru v kladných číslech. Výdaje jsou přes ,-Kč a příjem od EKO-KOMu je přes ,-Kč ročně. Na druhé straně má město Nový Bor v provozu sběrný dvůr a náklady na jeho provoz jsou téměř ,-Kč ročně. U nás funkci sběrného dvora prakticky převzaly technické služby a platíme pouze likvidaci a odvoz objemného a jiného odpadu z města. Roční náklady na svoz směsného odpadu jsou v Novém Boru kolem 8,5 milionu Kč. Nový Bor nemá technické služby, vše potřebné dělají externí dodavatelé, což dle dostupných informací je v porovnání s Tanvaldem, který má vlastní TS, o dost dražší a méně operativní. Z tohoto pohledu tak máme i určité výhody. Pokud bychom vycházeli ze zkušeností a z vysokých čísel Nového Boru, mělo by být v Tanvaldě do systému zapojeno kolem 150 poplatníků a měsíčně by se mělo sesbírat až 550 pytlů tříděného odpadu. Kdyby se uvažovalo u papíru o váze 1 pytle 10 kg a u ostatních plastů nebo PET láhví o váze 1 pytle 2 kg a pokud by z uvedeného množství pytlů bylo 38 % pytlů s papírem a 62 % pytlů s ostatními plasty a PET láhvemi, bylo by to 25 tun papíru a 8,2 tuny plastů nebo PET láhví ročně. Odměna od EKO-KOMu za nasbírané množství, při nejvyšších odměnách za komodity na úrovni roku 2012, by činila ročně ,-Kč za papír a ,- Kč za plasty a PET láhve, celkem ,-Kč. Úvaha 2 kg váhy pytle s plasty vychází z poznatků EKO-KOM, ASA, z Nového Boru a z vlastních poznatků. Uvedená čísla je však 4

5 třeba brát s rezervou, neboť jak už bylo zmíněno, v Novém Boru se motivační systém vyvíjel postupně a jejich čísel bychom dle mého názoru nemohli dosáhnout hned v prvním roce jeho fungování. Lepší bonusy od EKO-KOMu nelze odhadnout. Otázkou zůstává, zda by se nesnížilo množství tříděného odpadu ve veřejně přístupných nádobách a zda by předpokládaný efekt přineslo případné rozšíření počtu stanovišť. Pokud pominu režijní náklady střediska technických služeb, které by svoz pytlů provádělo a vykonávalo i dílčí úkony při zavádění do evidence, mohly by se roční provozní náklady města na motivační, individuelní pytlový sběr pohybovat kolem ,-Kč (štítky, pytle, jiný materiál). Teoreticky by se náklady na pořízení HW a SW mohly vrátit hned po prvním roce provozu a samotný motivační systém, pokud by se nepočítala režie technických služeb, by mohl být v dalších letech mírně v kladných číslech. Město ale bude na třídění odpadu vždy doplácet. V případě, že by v Tanvaldě došlo k rozhodnutí o zavedení motivačního, individuelního sběru tříděného odpadu, doporučuji stejný systém, jako v Novém Boru a systém v Tanvaldě reálně spustit nejdříve od Je třeba změnit vyhlášky, organizačně, technicky a prostorově připravit podmínky, aby mohl být systém hladce spuštěn, aby občané byli řádně informováni a vše fungovalo tak, jak by mělo. Celkové výdaje na likvidaci veškerého komunálního odpadu v Tanvaldě v roce 2012 činily ,- Kč. Příjem poplatků byl ,- Kč. Odměny od EKO-KOMu a Elektrowinu za rok 2012 činily ,-Kč. Město doplácelo na likvidaci všech odpadů v roce 2012 celkem ,-Kč, z toho na třídění odpadů přes ,-Kč. Ještě mi dovolte jednu poznámku na závěr, která se týká poplatků. Jednotlivé poplatky spolu zdánlivě nesouvisí, ale je třeba věci posuzovat z širšího pohledu. V některých městech nemají vůbec stanoven poplatek za odpady nebo poskytují široké slevy, ale výpadek příjmů kompenzují poslední dobou i několikanásobným zvýšením koeficientu na daň z nemovitostí. V konečném efektu pak občané zaplatí víc, než kdyby platili poplatek za odpad. Tanvaldu slouží ke cti, že má poplatek za odpad na úrovni 500,-Kč a daň z nemovitostí je na nejnižší možné úrovni. Hospodaření města je po mnoho let velmi dobré a všem kapitolám rozpočtu je jak na výdajové, tak i na příjmové straně věnována maximální pozornost. Regionální manažér EKO-KOM a ředitel ASA Liberec přislíbili účast na dubnovém zasedání zastupitelstva města, kde by se o dané problematice mělo jednat , upraveno a doplněno R.Seidel 5

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Svoz komunálního odpadu a separovaného sběru zahrnuje: 1. Pravidelný sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu 2. Separovaný sběr 3. Zpracování evidence produkovaných

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/10 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 17.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: Marta Jandová, Helena

Více

Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015

Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

10. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin

10. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 10. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin - 1 - 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

Počet obyvatel/instalované sběrné místo. Podíl sběru papíru, plastů, v pytlovém sběru

Počet obyvatel/instalované sběrné místo. Podíl sběru papíru, plastů, v pytlovém sběru 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Sazba: 6,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Počet obyvatel/instalované né místo 1 000 obyvatel 105

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce T I S E M

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce T I S E M OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce č. 1 / 2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území

Více

1. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin

1. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin - 1 - 1. Kdo je pořadatel soutěže? Technické služby Beroun, s.r.o. Viničná 910 266 70 Beroun IČ: 27132340 DIČ: CZ27132340 Zapsaná v OR, vedeného Krajským

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2009

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2009 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2009 Devatenáctý rok organizovaného systému třídění odpadů od občanů okresu Jeseník byl poznamenán celosvětovou ekonomickou krizí.

Více

Informační leták o nakládání s odpady na území města Jirkova na rok 2014

Informační leták o nakládání s odpady na území města Jirkova na rok 2014 Informační leták o nakládání s odpady na území města Jirkova na rok 2014 Aby byl systém nakládání s komunálním odpadem úspěšný a efektivní, je třeba, aby občané města dodržovali tyto hlavní zásady: Správné

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2008.

Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2008. Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období -. Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek komunálního

Více

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka Problémový C1 Cíl C1 Číslo indikátoru okruh EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK Minimalizace černých skládek C1 % Podíl zlikvidovaného odpadu z černých skládek Plán 60 80 Skutečnost 40 Cíl C1.1 existujících,

Více

Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015

Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015 Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015 Ve Vyškově, dne 4. 3. 2016 Vypracoval: Ing. Petra Přikrylová Ing. Pavel Horáček Obsah 1. Rozvoj sběrné sítě... 3 2. Separace odpadů v obcích...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11 Vyhláška města č. 43/11 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na území města Kladna" STATUTÁRNÍ

Více

ODPADY PŘÍRUČKA PRO POPLATNÍKA OBCE TEREZÍN. Jak správně třídit vybrané odpady

ODPADY PŘÍRUČKA PRO POPLATNÍKA OBCE TEREZÍN. Jak správně třídit vybrané odpady ODPADY PŘÍRUČKA PRO POPLATNÍKA OBCE TEREZÍN Jak správně třídit vybrané odpady 1. červen 2014 1 ZAVEDENÍ AKTIVNÍHO SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU Systém nakládání s odpady v obci Terezín Náklady na likvidaci komunálního

Více

b) objemný komunální odpad, c) nebezpečné složky komunálního odpadu, d) směsný komunální odpad.

b) objemný komunální odpad, c) nebezpečné složky komunálního odpadu, d) směsný komunální odpad. MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/02/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Velké Hamry Zastupitelstvo

Více

Třídění odpadů v Jihomoravském kraji v roce 2012 Hodonín 19.11.2013

Třídění odpadů v Jihomoravském kraji v roce 2012 Hodonín 19.11.2013 Třídění odpadů v Jihomoravském kraji v roce 212 Hodonín 19.11.213 Milan Hroudný Výtěžnost tříděného sběru v roce 212 Jihomoravský kraj se v celkové výtěžnosti bez kovů umístil na 12. místě kraj Papír Plast

Více

OBEC Helvíkovice. Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice č. 1/2014,

OBEC Helvíkovice. Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice č. 1/2014, OBEC Helvíkovice Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická.

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická. 01/2011 Z E LE N É Z PR Á VY GREEN REPOR T Grüner B eric ht Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy jsou součástí projektu Zelený kompas, jehož hlavním cílem je přiblížit vám současnou situaci

Více

INFORMACE O ODPADECH Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu

INFORMACE O ODPADECH Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu INFORMACE O ODPADECH Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu 1. Sběrný dvůr 2x plast, sklo, papír, kovy, velkoobjemový kontejner, nebezpečný odpad (zářivky, výbojky, domácí elektro, TV, PC,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 Obec Pucov Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů Zastupitelstvo obce Pucov se na svém zasedání

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

OBEC Nižní Lhoty. Obecně závazná vyhláška obce Nižní Lhoty č. 1/2012

OBEC Nižní Lhoty. Obecně závazná vyhláška obce Nižní Lhoty č. 1/2012 OBEC Nižní Lhoty Obecně závazná vyhláška obce Nižní Lhoty č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009 Městys Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 30.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Butoves číslo č.1/2012 Obecně závazná vyhláška obce Butoves o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální

Více

Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti

Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Směsný odpad Kontejnery na směsný odpad jsou určeny pro popel a běžné odpadky, které vznikly z běžného denního chodu domácnosti a nejdou dále třídit.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 Obce Náměšť na Hané O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně

Více

Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001

Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001 Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Koryčany vydává dne

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů.

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů. TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojúhelníku. Symbol

Více

O B E C H O V Ě Z Í O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a číslo 1/2007

O B E C H O V Ě Z Í O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a číslo 1/2007 O B E C H O V Ě Z Í O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a číslo 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 O B E C KOROZLUKY Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Říčky v Orlických horách č. 1/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Říčky v Orlických horách č. 1/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Říčky v Orlických horách č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kovářov

Více

OBEC Moravské Knínice Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov IČ 00488216

OBEC Moravské Knínice Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov IČ 00488216 OBEC Moravské Knínice Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov IČ 00488216 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Více

OBEC SMILOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC SMILOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC SMILOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC OSTROŽSKÁ NOVÁ VES. Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves

OBEC OSTROŽSKÁ NOVÁ VES. Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves OBEC OSTROŽSKÁ NOVÁ VES Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves Obecně závazná vyhláška obce Ostrožská Nová Ves č. 3/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2013,

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2013, Město Jaroměřice nad Rokytnou Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

DOTAZNÍK pro účely akreditačního systému AOS EKO-KOM, a.s. Úpravce odpadů 1.1 Akreditace 2015 (Vyplňte údaje za rok 2014)

DOTAZNÍK pro účely akreditačního systému AOS EKO-KOM, a.s. Úpravce odpadů 1.1 Akreditace 2015 (Vyplňte údaje za rok 2014) DOTAZNÍK pro účely akreditačního systému AOS EKO-KOM, a.s. Úpravce odpadů 1.1 Akreditace 2015 (Vyplňte údaje za rok 2014) Upozornění: Dotazník je nutno vyplnit vždy jednotlivě pro pobočku nebo provozovnu,

Více

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Nebojte se třídit správně Dobrý den, třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo už v dnešní době mnohým z nás přijde samozřejmé.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LOSINÁ. číslo 1 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LOSINÁ. číslo 1 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LOSINÁ číslo 1 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC Vyžice. Obecně závazná vyhláška obce Vyžice č. 1/2015,

OBEC Vyžice. Obecně závazná vyhláška obce Vyžice č. 1/2015, OBEC Vyžice Obecně závazná vyhláška obce Vyžice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

složky v Libereckém kraji

složky v Libereckém kraji Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Libereckém kraji 2004-2011 Cíle krajských projektů EKO-KOM 14 12 Intenzifikace a optimalizace sběru

Více

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTYS CHOLTICE Obecně závazná vyhláška městyse Choltice č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC HRADČANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013. o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany

OBEC HRADČANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013. o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany OBEC HRADČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany Zastupitelstvo obce Hradčany se na svém zasedání dne 25. listopadu 2013 usneslo vydat na

Více

MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 6/2011,

MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 6/2011, MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 6/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Jevíčko

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem ze dne 16. 3. 2015 účinnost ode dne 1. 4. 2015 1/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Více

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Korolupy, včetně systému nakládání

Více

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška Obce Rajnochovice č. 1/2015

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška Obce Rajnochovice č. 1/2015 OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška Obce Rajnochovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

JIHOMORAVSKÝ. Krásensko. Kyjov. Lednice. Mikulov. Moravský Krumlov. Pasohlávky. Vracov. MĚSTA a OBCE 1. 2. 3. 4.

JIHOMORAVSKÝ. Krásensko. Kyjov. Lednice. Mikulov. Moravský Krumlov. Pasohlávky. Vracov. MĚSTA a OBCE 1. 2. 3. 4. 450Kč/rok 1.842.328Kč/rok 500Kč/2014 349.762Kč/2013 500Kč/rok 2.700.000Kč/rok 600Kč/2013 3.200.000Kč/2013 396Kč/rok 834.215Kč/2013 250Kč/2014 5.364.454Kč/rok 500Kč/os. 216.291Kč/rok MĚSTA a OBCE 1. 2.

Více

Energetické využití komunálních odpadů negeneruje omezení třídění a recyklace. RNDr. Jana Matzenauerová

Energetické využití komunálních odpadů negeneruje omezení třídění a recyklace. RNDr. Jana Matzenauerová Energetické využití komunálních odpadů negeneruje omezení třídění a recyklace RNDr. Jana Matzenauerová Konference Staré Těchanovice, 27.6. 28.6.2013 1 Systém odpadového hospodářství Budování systému OH

Více

Jak správně třídit papír? Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina. Proč tedy ničit lesy, abychom získali surovinu na výrobu papíru, když můžeme zužitkovat již vyrobený nepotřebný papír? Použitím jedné

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008 Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bratkovice včetně systému nakládání

Více

M Ě S T O J I Ř Í K O V

M Ě S T O J I Ř Í K O V M Ě S T O J I Ř Í K O V Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Vyhláška č. 3/2007. Čl. 1. Úvodní ustanovení

Vyhláška č. 3/2007. Čl. 1. Úvodní ustanovení Vyhláška č. 3/2007 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Dobřany

Více

NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VZNIKAJÍCÍHO NA ÚZEMÍ SMB

NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VZNIKAJÍCÍHO NA ÚZEMÍ SMB BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Materiál pro X. zasedání ZMČ dne 19. 09. 2012 Z 093 Název materiálu: NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO

Více

Výroční shrnutí 2014

Výroční shrnutí 2014 Výroční shrnutí 2014 Rok 2014 v číslech 75% všech obalů bylo recyklováno 40 kg Tolik v průměru ročně vytřídí každý občan ČR plastu, skla, papíru a nápojových kartonů 99 metrů Průměrná vzdálenost k nejbližšímu

Více

Pochvala a poděkování občanům za třídění odpadů

Pochvala a poděkování občanům za třídění odpadů Vážení občané, nechci vás na konci roku zatěžovat starostmi, se kterými se potýkáme při správě obce. Jistě máte vlastních starostí dost. Naopak chci využít této možnosti a ujistit vás, že pracujeme pro

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, léto se pomalu chýlí ke konci, pryč jsou prázdniny a čas dovolených. Věříme, že jste si přes léto

Více

OBECZVOLE. ČI. 1 Úvodní ustanovení

OBECZVOLE. ČI. 1 Úvodní ustanovení OBECZVOLE Obecně závazná vyhláška obce Zvole č. 1/2010 o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Zvole

Více

Všeobecné podmínky pro nákup v internetovém obchodě IT-velkoobchod.cz

Všeobecné podmínky pro nákup v internetovém obchodě IT-velkoobchod.cz Všeobecné podmínky pro nákup v internetovém obchodě IT-velkoobchod.cz Tento dokument je platný od 1.6.2007 se změnou ceny dopravy od 4.12.2008 Tyto obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci

Více

MĚSTO KAROLINKA. Obecně závazná vyhláška města Karolinky č. 1/2015

MĚSTO KAROLINKA. Obecně závazná vyhláška města Karolinky č. 1/2015 MĚSTO KAROLINKA Obecně závazná vyhláška města Karolinky č. /205 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Město Jirkov vypracovalo seznam nejčastějších otázek týkajících se nakládání s odpady. CO VŠECHNO LZE VYHODIT DO KONTEJNERU NA SBĚR PLASTU?

Město Jirkov vypracovalo seznam nejčastějších otázek týkajících se nakládání s odpady. CO VŠECHNO LZE VYHODIT DO KONTEJNERU NA SBĚR PLASTU? Časté dotazy o nakládání s odpady Město Jirkov vypracovalo seznam nejčastějších otázek týkajících se nakládání s odpady. TŘÍDĚNÍ ODPADU: Sběr plastu a nápojových kartonů: CO VŠECHNO LZE VYHODIT DO KONTEJNERU

Více

Obecně závazná vyhláška Města Sedlčany č.38/2001

Obecně závazná vyhláška Města Sedlčany č.38/2001 Obecně závazná vyhláška Města Sedlčany č.38/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Sedlčany včetně systému nakládání

Více

Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci Velký Osek v letech 2015-2019

Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci Velký Osek v letech 2015-2019 Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci Velký Osek v letech 2015-2019 EKO-KOM, a.s. září 2015 Obsah Úvod... 3 1. Popis lokality... 3 2. Organizace provozu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kdyně. č. 1/ 2008

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kdyně. č. 1/ 2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kdyně č. 1/ 2008 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územní Města Kdyně včetně

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007

Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007 Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Šitbořice č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání

Více

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika O ČEM SE BUDEME BAVIT Vybrané indikátory stavu odpadového hospodářství měst a obcí Ø celková produkce komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad 1 VYHLÁŠKA č..~/j.()() 1 Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad Zastupitelstvo obce Oslavička

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 29. ledna 2015 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE

VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE Zastupitelstvo obce Habrůvka schválilo na svém zasedání dne 28.10.2002 na základě 10, písm.

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Příloha č.2 Obecně závazná vyhláška města Mikulov č../2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Mikulov se na svém

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

Obecně záva z n á vyh l á š k a o k o m u n á l n ích o d p a d e c h a nakládání se stave b n í m o d p a d e m

Obecně záva z n á vyh l á š k a o k o m u n á l n ích o d p a d e c h a nakládání se stave b n í m o d p a d e m Obecně záva z n á vyh l á š k a o k o m u n á l n ích o d p a d e c h a nakládání se stave b n í m o d p a d e m OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č. 5/2015, o

Více

Obec Smrk. Článek 1 Úvodní ustanovení

Obec Smrk. Článek 1 Úvodní ustanovení Obec Smrk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Smrk

Více

Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice M Ě S T O Č E L Á K O V I C E

Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice M Ě S T O Č E L Á K O V I C E M Ě S T O Č E L Á K O V I C E Obecně závazná vyhláška E 2/2015 města Čelákovic, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 říjen 2015 K.IS, s. r. o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel Název : Krajský úřad Královéhradeckého

Více

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 389 2. PŘEDMĚT

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Žeranovice. č. 1 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Žeranovice. č. 1 / 2015 OBEC ŽERANOVICE Zastupitelstvo obce Žeranovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Žeranovice č. 1 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290. Královéhradecký. ENVIprojekt s.r.o.

ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290. Královéhradecký. ENVIprojekt s.r.o. ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : Broumov Královéhradecký ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 904 / 2014 ZHOTOVITEL : OBJEDNATEL : ENVIprojekt s.r.o.

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška Obecně závazná vyhláška Obce Studená číslo 3/2003 o nakládání s komunálním odpadem Vyvěšeno dne: 1.9.2003 Sňato dne: 15.9.2003 Zastupitelstvo obce Studená vydává dne 1. 9. 2003 na základě ustanovení 10

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení.

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení. OBEC NENAČOVICE Obecně závazná vyhláška obce Nenačovice č. 1/2010 Kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. Nenačovice,

Více

Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství

Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství Systém odpadového Systém odpadového Systém odpadového Likvidace odpadu na území města Valašské Meziříčí probíhá několika způsoby. Svozem komunálního odpadu vyprodukovaného obyvateli města a jeho přilehlých

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Aktuální problematika v OH

Aktuální problematika v OH Aktuální problematika v OH Zpětný odběr-obaly, Zpětný odběr-elektroodpadu Svoz bio-odpadu Zpětný odběr obaly Definice obalu (zákon 477/2001Sb. 2 a) obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 V rámci celé republiky klesá množství produkovaného odpadu a nejinak je tomu i v Jeseníku, jak dokládají čísla za uplynulý rok

Více