přiblížením a zjednodušením možnosti třídit odpad všem občanům. Jednoduše, udělat občanům třídění odpadu co nejpohodlnějším. EKO-KOM je ochoten dodat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přiblížením a zjednodušením možnosti třídit odpad všem občanům. Jednoduše, udělat občanům třídění odpadu co nejpohodlnějším. EKO-KOM je ochoten dodat"

Transkript

1 Třídění odpadů V současné době je v Tanvaldě 31 stanovišť na třídění odpadů. Celkem je na nich umístěno 50 ks kontejnerů 1100 l, které jsou v majetku svozové společnosti ASA a 68 nádob 240 l, které jsou v majetku města. Třídí se zde papír, PET láhve a směsné sklo. Na stejná stanoviště je možno odkládat žluté pytle na ostatní plasty z domácností a červené pytle na tetrapaky. Nádoby na PET láhve a papír se sváží každý týden a nádoby na sklo jednou za 14 dní. Papír vykupují i ve sběrně druhotných surovin. 1 kg kartonu za 0,50 Kč a 1 kg letáků, novin, časopisů apod. za 1,- Kč. Celková kapacita nádob na tříděný odpad je l, z toho tvoří 77,1 % kontejnery 1100 l a 22,9 % nádoby 240 l. Město za rok 2012 zaplatilo společnosti ASA za všechny služby spojené se sběrem a svozem uvedených kontejnerů a nádob na tříděný odpad ,-Kč s DPH.. Dle platného ceníku společnosti ASA pro rok 2013 je za svoz kontejneru l na papír nebo PET láhve (plasty) při týdenní frekvenci svozu cena ,-Kč s DPH ročně, kontejneru l na barevné sklo při čtrnáctidenní frekvenci svozu 8 850,-Kč s DPH, 240 l nádoby na papír nebo PET láhve (plasty) při frekvenci týdenního svozu 1 974,-Kč s DPH a 240 l nádoby na barevné sklo při čtrnáctidenním svozu cena 987,- Kč s DPH ročně. Tanvald za třídění odpadu od EKO-KOMu za rok 2012 obdržel odměny v celkové výši ,-Kč, což bylo o ,-Kč méně než v roce 2011, kdy město obdrželo ,-Kč. V roce 2012 ale město obdrželo ještě ,-Kč z motivačního programu Elektrowin z titulu zavedení kvalitativně nového způsobu sběru elektroodpadu. Z uvedených čísel je zřejmé, že město na třídění odpadů doplácí a v podstatě tento systém dotuje. Rozhodujícím faktorem pro výpočet odměn od EKO-KOMu je množství jednotlivých vytříděných komodit, dostupnost veřejné sběrné sítě,výtěžnost na nádobu a výtěžnost na 1 obyvatele a rok. Množství svezeného tříděného odpadu hlásí EKO-KOMu svozová společnost ASA. EKO-KOM zasílá městu čtvrtletní hlášení a výzvu k fakturaci konkrétní částky. Z rozpisů EKO-KOMu pro město Tanvald vyplývá, že v roce 2011 získalo město za l tunu papíru 630,-Kč, za 1 tunu plastů z domácností 4 090,-Kč a za 1 tunu barevného skla 1 307,-Kč. V roce 2012 pak odměny za komodity v jednotlivých čtvrtletích kolísaly. U papíru mezi 618,- až 731,-Kč za tunu, u plastů mezi 3 298,- až 3 896,-Kč za tunu a u barevného skla mezi 1 059,- až 1 307,-Kč za tunu. V roce 2011 bylo sesbíráno 65,836 t papíru, 26,615 t plastů a 87,150 t barevného skla. V roce 2012 bylo sesbíráno 58,751 t papíru, 24,478 t plastů a 84,426 t barevného skla, tedy všeho méně proti roku Výtěžnost na obyvatele a rok se pohybovala v letech 2011 a 2012 mezi 24, 2 kg dosažené ve 4.čtvrtletí roku 2011 a 31,485 kg, které bylo paradoxně dosaženo ve čtvrtém čtvrtletí Zmíněný pokles odměny v roce 2012 oproti roku 2011 spočívá nejen v menším množství vytříděného odpadu, ale je způsoben i menšími bonusy. Snížení bonusů má více příčin, jednou z nich je změna metodiky, což neovlivníme. Dalšími příčinami jsou váhově nízká naplněnost nádob a malý počet stanovišť na tříděný odpad, který zhoršuje dostupnost třídění. Od , kdy proběhla privatizace sběrny druhotných surovin v Tanvaldě, nezískává město již bonus za sběr kovů. Nyní probíhají jednání o nápravě tohoto stavu. V únoru a březnu proběhlo z iniciativy MěÚ jednání s regionálním managerem EKO-KOMu a s ředitelem ASA Liberec, abychom si vzájemně vyjasnili fungování svozu tříděného odpadu a kriteria a mechanismy, kterými se EKO-KOM řídí při přiznávání odměn obcím za sběr tříděného odpadu. Bylo konstatováno, že Tanvald má malý počet hnízd ( stanovišť) tříděného odpadu. Aby dosáhnul na bonus za lepší dostupnost třídění, musí být jedno hnízdo pro 180 obyvatel. Při počtu obyvatel Tanvaldu by se tedy mělo jednat nejméně o 39 hnízd oproti stávajícím 31. Rovněž ve výtěžnosti tříděného odpadu na obyvatele a rok jsme v Tanvaldě podprůměrní. Průměrná výtěžnost dle EKO-KOM je 40 kg na obyvatele. Trendem doby je odpad co nejvíce třídit a snížit množství směsného odpadu. Otázkou je, jak občany k třídění odpadu vhodně motivovat. Nejen dle mého názoru, ale i dle názoru odborníků na danou problematiku, lze dosáhnout větší motivace k třídění hlavně 1

2 přiblížením a zjednodušením možnosti třídit odpad všem občanům. Jednoduše, udělat občanům třídění odpadu co nejpohodlnějším. EKO-KOM je ochoten dodat Tanvaldu zdarma další kontejnery. Vstřícnou nabídku na rozšíření stanovišť tříděného odpadu spočívající v poskytnutí dalších kontejnerů a nezvýšení nákladů města při jejich svozu avizoval i ředitel ASA Liberec. V praxi to znamená zřídit v Tanvaldě více stanovišť na tříděný odpad a rozmístit tak i více nádob. V ideálním případě zřídit stanoviště na tříděný odpad u co nejvíce domů. Tím by mohla být teoreticky snížena frekvence svozu tříděného odpadu až na jeden měsíc. Při prodloužení frekvence svozu by městu i přes nárůst počtu stanovišť a nádob na tříděný odpad a tím až několikanásobně většímu množství odpadu při svozu, nemusely stoupnout náklady na svoz. Pokud by lidé začali díky lepší dostupnosti nádob na tříděný odpad více třídit a získalo se tak větší množství vytříděného odpadu, mělo by město od EKO- KOMu získat větší odměnu za více tun odpadu. Odměnu by měla zvýšit i větší výtěžnost tříděného odpadu na jednu nádobu, na jednoho obyvatele. Větší dostupnost nádob na tříděný odpad by se měla odrazit i v získání lepšího bonusu. Z poznatků z jiných míst by mělo dojít ke zmenšení rozdílu mezi náklady a příjmy. Ze zkušeností by to celé ale mohlo v Tanvaldě mít úskalí v nedisciplinovanosti několika jedinců, kteří by při svozu nádob jednou za měsíc, mohli vhazovat ještě ve větší míře než je tomu dnes, hlavně z pohodlnosti a netečnosti do nádob na tříděný odpad směsný odpad nebo věci, které tam nepatří. Tuto zkušenost potvrdil ředitel ASA a prodloužení frekvence svozu nádob na tříděný odpad, zejména papír a PET láhve delší než 14 dní nedoporučuje. Upozornil, že tam, kde se to zkoušelo, byl tříděný odpad znehodnocen příměsí jiného odpadu a nemohl být již dále vytříděn a dán ke zpracování. Např. pokusy separovat v Tanvaldě i čiré sklo se nezdařily právě kvůli příměsím barevného skla a jiných předmětů. V nádobách na PET láhve, papír a sklo a v kontejnerech na textil se objevuje i směsný odpad. Dalším faktem, který je třeba vzít v úvahu, jsou klimatické podmínky v Tanvaldě a přístup vlastníků a správců nemovitostí. Dnes je skutečností, že správci velkých domů odpady a situaci na stanovištích vůbec neřeší a veškerou odpovědnost za pořádek kolem nádob a přístup k nádobám zejména v zimních měsících ponechávají na technických službách města s odůvodněním, že to není jejich povinnost, že občané platí městu poplatek a nechť se tedy město o pořádek a vyhazování sněhu v zimním období postará. Technickým službám po spadu sněhu nezbývá nic jiného, než objíždět jednotlivá stanoviště jak směsného, tak i tříděného odpadu a vyhazovat na nich sníh, aby byla stanoviště přístupná lidem i svozové společnosti. U stanovišť na tříděný odpad je to ještě pochopitelné. U stanovišť směsného odpadu už nikoliv. Při rozšíření počtu stanovišť na tříděný odpad by technickým službám ještě práce přibyla. Bohužel jsme denně svědky, jak se základní pravidla pro nakládání s odpady z domácností v hojné míře porušují a lidé nevyužívají možnosti, které jim jsou v tomto směru nabízeny a poskytovány. Přidělávají tak technickým službám zbytečně práci. Od lidí z okolních obcí a od některých podnikajících subjektů se stále ozývá kritika na zrušení sběrného dvora v Tanvaldě. Kritizující tvrdí, že do sběrného dvora v Tanvaldě celou dobu vozili zadarmo různý odpad a najednou to nejde. Jak si to v Tanvaldě představujete zrušit sběrný dvůr, kam my to teď máme vozit? Naskýtá se otázka, jak bylo možné vozit do Tanvaldu odpad z okolních obcí nebo od podnikatelských subjektů a to na úkor všech občanů Tanvaldu? Jak byl provozován sběrný dvůr? Díky zrušení sběrného dvora k a udělání pořádku v této věci se snížily náklady na odvoz objemného odpadu z města v roce 2012 o 40 %. Je třeba konstatovat, že město Tanvald fyzickým osobám, poplatníkům za odpad v Tanvaldě, umožňuje řádně, rychle, ekologicky a bezstarostně zlikvidovat jakýkoliv odpad z domácností. Není povinností města provozovat sběrný dvůr, ale město je ze zákona povinno zajistit řádnou likvidaci odpadů na svém katastru, což město Tanvald také zodpovědně činí. Způsob ukládání, likvidace a sběru odpadu je popsán v obecně závazné vyhlášce č.4/2012. Sběrný dvůr byl zrušen mimo jiné proto, aby se občanům Tanvaldu, fyzickým osobám, poplatníkům (nikoliv podnikatelským subjektům) ulehčila likvidace 2

3 odpadů z domácností a aby došlo k zefektivnění celého systému sběru odpadů. Podnikatelské subjekty musí odpad vznikající při jejich činnosti likvidovat na svoje náklady. Mohou se obrátit např. na firmu ASA Liberec, která v Tanvaldě působí. Funkci zrušeného sběrného dvora prakticky převzalo pro občany středisko technických služeb MěÚ. Hlavně byla občanům zřízena bezplatná služba odvozu objemného odpadu a velkých elektrospotřebičů přímo z domácností na telefonické zavolání. Daří se velmi dobře sbírat kompletní staré televizory, chladničky a mrazáky a další velké elektrospotřebiče, což se za existence sběrného dvora vůbec nedařilo. Stejná situace je i u malého elektroodpadu. Po více jak sedmiměsíčním fungování nového systému máme na MěÚ převážně kladné odezvy od místních občanů a finanční prostředky na likvidaci a sběr odpadů jsou vynakládány ve prospěch všech obyvatel Tanvaldu efektivněji. Pokud někdo má pochybnosti, jak který odpad zlikvidovat, má možnost si zavolat na MěÚ, na telefon č , kde mu ochotně a fundovaně poradí nebo přímo zajistí odvoz objemného odpadu z domácnosti. Zveřejněn je i stručný návod, jak nakládat s odpadem z domácností. Motivací pro občany je už i sama výše poplatku na hlavu. V Tanvaldě je poplatek 500,-Kč. Pokud občané budou rozumně třídit odpad, nemuselo by zastupitelstvo poplatek ani v budoucnu zvyšovat. Jedním z cílů nezvyšování poplatku byla vedle sociálních aspektů i motivace občanů k rozumnému přístupu, tudíž i k důslednému třídění odpadů. Jde zde o solidární systém, ke kterému by měl každý přispět odpovědným přístupem k likvidaci odpadů. Na zastupitelstvu byla zmíněna města Hrádek nad Nisou a Letohrad, kde vedle hromadného, veřejného systému třídění odpadů mají zaveden ještě systém individuelního, adresného sběru tříděného odpadu, do kterého se mohou občané dobrovolně přihlásit. Tento způsob pak využívá evidenci vytříděného odpadu pomocí systému čárových kódů. Každý, kdo je zapojen do systému, získává bonusy, o které mu je snížen v příštím kalendářním roce poplatek na hlavu. Je třeba podotknout, že poplatek na hlavu je v Hrádku nad Nisou 600,-Kč a v Letohradu 650,-Kč. Pokud by se podobný systém zaváděl v Tanvaldě, bylo by na místě, se nad výší poplatku případně znovu zamyslet. A nedělám si ani iluze, že se do adresného systému zapojí většina poplatníků. Nezanedbatelnou stránkou věci je i úvaha o provádění svozu tříděného odpadu a nakládání s ním po jeho svozu. Zkušenosti z několika mála obcí, kde provádějí svoz vlastními silami a následný prodej vytříděného odpadu přímo zpracovatelům je taková, že získávají sice větší peníze za tunu odpadu, ale musí mít vhodné skladovací prostory a stoupá jim samozřejmě vlastní režie. Domnívám se, že v Tanvaldě bychom měli nakládání s tříděným odpadem dál řešit přes odbornou firmu, avšak za jasněji vymezených a oboustranně výhodných a motivujících podmínek. Technické služby by měly nadále vykonávat to co od jako službu městu a jeho občanům za daných pravidel v oblasti nakládání s odpady vykonávají. V případě zavedení individuelního, adresného sběru tříděného odpadu by měly provádět jeho svoz a zanesení do evidence. Od prosince 2012 byl v Tanvaldě zaveden kromě sběru PET láhví i sběr ostatních plastů z domácností do žlutých pytlů a tetrapaků do červených pytlů. Pytle si občané mohou vyzvednout na MěÚ a poskytují se jim zdarma. K tomu je třeba poznamenat, že např. ve zmíněném Letohradu si občané mohou zdarma vyzvednout pouze pytle na tetrapaky. 110 litrové pytle na ostatní plasty si musí občané koupit. U papíru se tam sbírají svázané balíky nebo papír v krabicích, balíky nebo krabice označené štítkem s kódem musí mít minimálně 10 kg.. Kontrolu hmotnosti, čistoty při třídění a správnost naplnění pytlů kontrolují pracovníci svozové společnosti. Pytle nebo balíky označené štítkem, které nesplňují podmínky, nejsou odvezeny a občan si je musí dát do pořádku dle návodu. Vytříděný odpad se k odvozu připraví na stanoviště den před svozovým dnem nebo nejpozději do 06.00hod. v den svozu. Za řádně odevzdaný vytříděný odpad dostávají občané zapojení do systému Svoz dům od domu body. Hodnota bodu je 5,-Kč. Za 10 kg balík papíru jsou 2 body, za 3

4 tříděnými plasty naplněný 110 litrový pytel 4 body, za 80 l pytel nápojových kartonů 3 body. Úleva od placení se jedinci promítá do poplatku v následujícím roce. Systém dobrovolného adresného sběru již delší dobu úspěšně provozují v Novém Boru. Nový Bor má obyvatel, poplatek za odpady je 500,-Kč jako v Tanvaldě. Pro veřejný sběr tříděného odpadu mají 69 hnízd (stanovišť), v hnízdech jsou nádoby na papír, plasty, sklo a tetrapaky. Nádoby na papír a plasty se sváží každý týden, nádoby na sklo a tetrapaky jednou za měsíc. Vedle veřejného sběru mají občané možnost se zapojit do motivačního programu pro občany v separaci odpadu. K identifikaci se využívá systém čárových kódů. Sbírá se papír, plasty a drobné elektro.odpad se sbírá do plastových pytlů. U papíru je třeba dodržovat maximální množství 10 kg v jednom balíku nebo pytli. Občané zapojení do systému obdrží na úřadu pytle a identifikační štítky s čárovým kódem. Odpad třídí do pytlů, naplněné pytle zaváží a nalepí na ně štítky s kódem. Pytle umísťují občané jednou měsíčně, v určený den, na stanoviště svozu odpadu. Svoz provádí svozová firma. Pytle s tříděným odpadem ukládá do skladu města. Vážení pytlů, identifikaci a evidenci provádějí zaměstnanci města. Město k tomu údajně využívá dva zaměstnance v rámci VPP. Bonusy, slevy za separovaný sběr jsou zaneseny do evidence poplatníků na MěÚ. Program umožňuje každému poplatníku zapojenému do systému na základě variabilního symbolu průběžně sledovat svou úlevu na webových stránkách města. Za 1 kg plastu získává občan slevu 1,50 Kč, za 1 kg papíru 0,40 Kč a za 1 kg drobného elektro 0,50 Kč. Slevu poplatník čerpá následující rok. Na úřadě se fungováním systému zabývá odbor správy majetku. HW a SW k systému dodal podnikatel z Nového Boru. Dle jeho sdělení je cena kompletního souboru dnes již nižší, cca ,-Kč (digitální váha s plošinkou, čtečka, tiskárna štítků +SW). Poptal jsem telefonicky i jiné firmy dodávající identifikační systémy, avšak cenu chtěly stanovit individuelně, s tím že konkrétní cenu zejména SW předem stanovit nemohou. Jedna brněnská firma, která obdobný systém již dodávala, sdělila, že cena za komplet by se mohla pohybovat v rozpětí 80 až 100 tisíc Kč. V Novém Boru je do systému zapojeno přes 300 poplatníků. Měsíčně se nasbírá více než pytlů tříděného odpadu. Od listopadu 2011 až do října 2012 bylo za 12 měsíců údajně nasbíráno celkem pytlů. Z toho 9050 pytlů s PET láhvemi a ostatními plasty a 5493 pytlů s papírem. Je to až neuvěřitelně vysoký počet pytlů, pokud jej vztáhneme na počet zapojených poplatníků. Systém provozují 5 let, osvědčil se jim, ale vyvíjel se postupně! Stejný systém převzalo město Hrádek nad Nisou Dle informací z MěÚ Nový Bor je třídění odpadů v Novém Boru v kladných číslech. Výdaje jsou přes ,-Kč a příjem od EKO-KOMu je přes ,-Kč ročně. Na druhé straně má město Nový Bor v provozu sběrný dvůr a náklady na jeho provoz jsou téměř ,-Kč ročně. U nás funkci sběrného dvora prakticky převzaly technické služby a platíme pouze likvidaci a odvoz objemného a jiného odpadu z města. Roční náklady na svoz směsného odpadu jsou v Novém Boru kolem 8,5 milionu Kč. Nový Bor nemá technické služby, vše potřebné dělají externí dodavatelé, což dle dostupných informací je v porovnání s Tanvaldem, který má vlastní TS, o dost dražší a méně operativní. Z tohoto pohledu tak máme i určité výhody. Pokud bychom vycházeli ze zkušeností a z vysokých čísel Nového Boru, mělo by být v Tanvaldě do systému zapojeno kolem 150 poplatníků a měsíčně by se mělo sesbírat až 550 pytlů tříděného odpadu. Kdyby se uvažovalo u papíru o váze 1 pytle 10 kg a u ostatních plastů nebo PET láhví o váze 1 pytle 2 kg a pokud by z uvedeného množství pytlů bylo 38 % pytlů s papírem a 62 % pytlů s ostatními plasty a PET láhvemi, bylo by to 25 tun papíru a 8,2 tuny plastů nebo PET láhví ročně. Odměna od EKO-KOMu za nasbírané množství, při nejvyšších odměnách za komodity na úrovni roku 2012, by činila ročně ,-Kč za papír a ,- Kč za plasty a PET láhve, celkem ,-Kč. Úvaha 2 kg váhy pytle s plasty vychází z poznatků EKO-KOM, ASA, z Nového Boru a z vlastních poznatků. Uvedená čísla je však 4

5 třeba brát s rezervou, neboť jak už bylo zmíněno, v Novém Boru se motivační systém vyvíjel postupně a jejich čísel bychom dle mého názoru nemohli dosáhnout hned v prvním roce jeho fungování. Lepší bonusy od EKO-KOMu nelze odhadnout. Otázkou zůstává, zda by se nesnížilo množství tříděného odpadu ve veřejně přístupných nádobách a zda by předpokládaný efekt přineslo případné rozšíření počtu stanovišť. Pokud pominu režijní náklady střediska technických služeb, které by svoz pytlů provádělo a vykonávalo i dílčí úkony při zavádění do evidence, mohly by se roční provozní náklady města na motivační, individuelní pytlový sběr pohybovat kolem ,-Kč (štítky, pytle, jiný materiál). Teoreticky by se náklady na pořízení HW a SW mohly vrátit hned po prvním roce provozu a samotný motivační systém, pokud by se nepočítala režie technických služeb, by mohl být v dalších letech mírně v kladných číslech. Město ale bude na třídění odpadu vždy doplácet. V případě, že by v Tanvaldě došlo k rozhodnutí o zavedení motivačního, individuelního sběru tříděného odpadu, doporučuji stejný systém, jako v Novém Boru a systém v Tanvaldě reálně spustit nejdříve od Je třeba změnit vyhlášky, organizačně, technicky a prostorově připravit podmínky, aby mohl být systém hladce spuštěn, aby občané byli řádně informováni a vše fungovalo tak, jak by mělo. Celkové výdaje na likvidaci veškerého komunálního odpadu v Tanvaldě v roce 2012 činily ,- Kč. Příjem poplatků byl ,- Kč. Odměny od EKO-KOMu a Elektrowinu za rok 2012 činily ,-Kč. Město doplácelo na likvidaci všech odpadů v roce 2012 celkem ,-Kč, z toho na třídění odpadů přes ,-Kč. Ještě mi dovolte jednu poznámku na závěr, která se týká poplatků. Jednotlivé poplatky spolu zdánlivě nesouvisí, ale je třeba věci posuzovat z širšího pohledu. V některých městech nemají vůbec stanoven poplatek za odpady nebo poskytují široké slevy, ale výpadek příjmů kompenzují poslední dobou i několikanásobným zvýšením koeficientu na daň z nemovitostí. V konečném efektu pak občané zaplatí víc, než kdyby platili poplatek za odpad. Tanvaldu slouží ke cti, že má poplatek za odpad na úrovni 500,-Kč a daň z nemovitostí je na nejnižší možné úrovni. Hospodaření města je po mnoho let velmi dobré a všem kapitolám rozpočtu je jak na výdajové, tak i na příjmové straně věnována maximální pozornost. Regionální manažér EKO-KOM a ředitel ASA Liberec přislíbili účast na dubnovém zasedání zastupitelstva města, kde by se o dané problematice mělo jednat , upraveno a doplněno R.Seidel 5

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009 6. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Analýza II. fáze pilotního projektu na sběr na svoz nápojových plechovek na území hl. m. Prahy

Analýza II. fáze pilotního projektu na sběr na svoz nápojových plechovek na území hl. m. Prahy Analýza II. fáze pilotního projektu na sběr na svoz nápojových plechovek na území hl. m. Prahy K 1.11.213 byl zahájen navazující pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek, který měl za úkol sledovat

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady Motivační platby Stanovení výše poplatku pro rok 2014 Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady 696 Kč Plošná sleva na poplatku 16,00 Kč Ostatní 157,00 Kč Svoz a likvidace směsného komunálního

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 07 ročník 14, září 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

MIMOŘÁDNÝ ZPRAVODAJ 2015 ODPADY V OBCI

MIMOŘÁDNÝ ZPRAVODAJ 2015 ODPADY V OBCI MIMOŘÁDNÝ ZPRAVODAJ 2015 ODPADY V OBCI Vážení spoluobčané, vlastníci nemovitostí a návštěvníci obce Soběšovice, dostává se Vám do rukou Mimořádné vydání Zpravodaje obce, zaměřené na problematiku provozu

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 29. 12. 2014 od 17.00 hodin v sále KD Doubravčice.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 29. 12. 2014 od 17.00 hodin v sále KD Doubravčice. Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 29. 12. 2014 od 17.00 hodin v sále KD Doubravčice. Přítomni: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Martin Rubeš, Miroslav Hájek, František Chmelenský, Mgr. Kristýna

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Studie odpadového hospodářství města Zliv

Studie odpadového hospodářství města Zliv Zpracovalo ekologické sdružení Arnika ve spolupráci s městem Zliv Studie odpadového hospodářství města Zliv Prosinec 2011 Arnika Program Toxické látky a odpady Ing. Milan Havel, Chlumova 17, Praha 3 Arnika

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2012

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2012 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2012 Obsah: 1. Rozbor odpadového hospodářství 2. Plnění plánu odpadového hospodářství obcí okresu Jeseník 3. Ostatní aktuální informace 1. Rozbor odpadového

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Celkem 535 987 643 184 416 667 500 000 97 880 117 456 21 440 25 728 * položky, které hradí Eko kom, a.s. přímo realizátorům akcí

Celkem 535 987 643 184 416 667 500 000 97 880 117 456 21 440 25 728 * položky, které hradí Eko kom, a.s. přímo realizátorům akcí Náklady na realizaci programu Čistá dvojka v roce 2012 celkem MČ Praha 2 EKO KOM ASEKOL položka akce cena s cena s cena s 1/ Webová aplikace 0 0 0 0 1.1 aktualizace webové aplikace 0 0 0 0 tvorba textů

Více

Smlouva o poskytnutí služeb

Smlouva o poskytnutí služeb Smlouva o poskytnutí služeb uzavřená dle zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a zákona č. o odpadech, mezi stranami: 185/2001 Sb., Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: nám. T. G. Masaryka č. 1,

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Článek 1 Smluvní strany

Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A OSTATNÍM ODPADEM Č. SKO-O-25-2011 formou provádění veřejných prací, dle 269, odst. 2 Obchodního zákoníku 1.1. Dodavatel Název: Zastoupený: Adresa:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava Ceník Č. 3 2011 pro města a obce (mimo Statutární město Ostrava). Pravidelný sběr, přeprava a odstraňování směsného komunálního odpadu V cenách je zahrnuto

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Občanské sdružení Bez mámy Michaela Gongolová 10. listopadu 2014 Fundraisingový cíl: 1. Zajištění praktického materiálu zdarma pro akutní potřebu v rámci našich projektů

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více