Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

4 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

5 CSS 5 Úvod Základy CSS Základem je dobrý dokument Vytvoření stylopisu...26 Základní syntaxe Komentáře Připojení stylopisu k dokumentu XHTML...27 Zápis přímo do dokumentu Načtení externího stylopisu Hodnoty...28 Klíčová slova <číslo>, <celé_číslo> <velikost>, <délka> Absolutní jednotky Relativní jednotky <procenta> <barva> <URI> <řetězec> <čas> Selektory...31 Selektory typu Univerzální selektor Selektory třídy Násobné třídy Selektory ID Selektory s atributy Existence atributu Atribut hodnoty Atribut obsahující hodnotu Atribut obsahující podhodnotu Vícenásobné selektory s atributy Selektory následníků... 33

6 6 CSS Selektory potomků Selektory sourozenců Pseudotřídy a pseudoprvky...34 Pseudotřídy :link a :visited Dynamické pseudotřídy :hover, :active a :focus Pseudotřída :first-child Jazyková pseudotřída :lang Pseudoprvek :first-line Pseudoprvek :first-letter Pseudoprvky :before a :after Kombinování a seskupování selektorů, pseudotříd a pseudoprvků...38 Kombinované selektory Seskupování selektorů Média...38 Typy médií Určení médií v dokumentu Určení médií přímo ve stylopisu Dědičnost...39 Klíčové slovo inherit Vypočítané hodnoty a kaskáda...40 Vypočítané hodnoty Kaskáda Konkrétnost selektorů Pravidlo!important Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích CSS a JavaScript Připojení souboru JavaScriptu k dokumentu XHTML Identifikace prohlížečů JavaScriptem (příklady) Podstrčení vhodného stylu na základě identifikace prohlížeče Rozměry prvků a přetékání obsahu Výpočet rozměrů prvků...50 Výpočet rozměrů prvků podle Specifikace W3C (model pouze obsah ) Výpočet rozměrů prvků podle Microsoftu (model včetně rámečku a výplně )... 50

7 CSS 7 Hodnota auto Blokové (nenahrazované) prvky Řádkové (nenahrazované) prvky Nahrazované (blokové i řádkové) prvky Absolutně poziciované (nenahrazované) prvky Absolutně poziciované (nahrazované) prvky Šířka obsahu prvku vlastnost width...52 Problém chybného počítání rozměrů v Internet Exploreru Řešení Starší způsoby řešení Řešení pomocí CSS Minimální šířka prvku vlastnost min-width...61 Příklad Maximální šířka prvku vlastnost max-width Šířka prvku od hrany rámečku po hranu rámečku vlastnost box-width Výška obsahu prvku vlastnost height...68 Problém chybného počítání rozměrů v Internet Exploreru Možnosti řešení Starší způsoby řešení Řešení pomocí CSS Procentní výška prvku umístěného v <body> Minimální výška prvku vlastnost min-height Maximální výška prvku vlastnost max-height Výška prvku od hrany rámečku po hranu rámečku vlastnost box-height Výpočetní model rozměrů prvků vlastnost box-sizing Přetékání obsahu vlastnosti overflow, overflow-x a overflow-y.80 Přetékání v praxi Viditelná oblast vlastnost clip Viditelná oblast v CSS 3 vlastnost overflow-clip Viditelná oblast nahrazovaných prvků vlastnost crop Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích...86

8 8 CSS 4. Barvy a pozadí Barva textu vlastnost color Styl pozadí vlastnost background...90 Barva pozadí vlastnost background-color Obrázek na pozadí vlastnost background-image Opakování obrázku na pozadí vlastnost background-repeat Umístění obrázku na pozadí vlastnost background-position Ukotvení obrázku na pozadí vlastnost background-attachment Sdružená vlastnost background Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích Okraje, výplně a rámečky Základní koncepce rámů...95 Základní podpora v různých prohlížečích Okraje vlastnost margin Slučování okrajů Hodnota auto snadné centrování blokových prvků Stránka na střed v Mozille Výplně vlastnost padding Rámečky vlastnost border Šířka rámečku vlastnost border-width Barva rámečku vlastnost border-color Styl rámečku vlastnost border-style Sdružená vlastnost border Zaoblení rámečku vlastnost border-radius Složitější příklad Obrazy v rámečku vlastnosti border-image, border-corner-image, border-fit, border-image-transform, border-corner-imagetransform Obrázek v rámečku vlastnost border-image Obrázek v rohu rámečku vlastnost border-corner-image Opakování obrázků v rámečku vlastnost border-fit Natočení obrázku v rámečku vlastnosti border-image-transform, border-corner-image-transform Sdružená vlastnost border dle CSS

9 CSS Obrys prvku vlastnost outline Stín prvku vlastnost box-shadow Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích Vlastnosti písma Typ písma font-family Písma pro starší verze Linuxu Písma pro Windows 3.x Písma pro Mac OS Písma pro moderní Linux Bezpatková písma Patková písma Psaná písma Písma pro Windows 95/98/ME/NT/2000/XP Bezpatková písma Ostaní písma Příklady definice písem Bezpatkové písmo malé Bezpatkové písmo střední Bezpatkové písmo velké Patkové písmo malé Patkové písmo větší Proložené písmo menší Proložené písmo větší Dekorativní písmo Psané písmo Dynamické vkládání fontů Velikost písma font-size Styl písma font-style Síla písma font-weight Kapitálky font-variant Výška řádek line-height Sdružená vlastnost font Hustota písma font-stretch Výška nízkých liter font-size-adjust Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích...137

10 10 CSS 7. Vlastnosti textu Odsazení první řádky vlastnost text-indent Rozestup znaků vlastnost letter-spacing Rozestup slov vlastnost word-spacing Vodorovné zarovnání vlastnost text-align Svislé zarovnání vlastnost vertical-align Velikost písmen vlastnost text-transform Dekorace textu vlastnost text-decoration Stín kolem textu vlastnost text-shadow Rolování textu vlastnosti marquee Styl rolování textu vlastost marquee-style Směr rolování textu vlastnost marquee-direction Rychlost rolování textu vlastnost marquee-speed Opakování rolování textu vlastnost marquee-repetition Sdružená vlastnost marquee Efekty písma vlastnost font-effect Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích Typ prvku a viditelnost Typ prvku vlastnost display block, inline, none inline-block run-in compact table, table-cell a inline-table Svislé centrování obsahu pomocí vlastnosti display Viditelnost prvku vlastnost visibility Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích Pozice prvku Pozice prvku vlastnosti position, top, right, bottom, right, z-index Pozice prvku position Souřadnice prvku top, right, bottom, left

11 CSS 11 Pozice prvku ve třetím rozměru z-index Praktické příklady poziciování Kompletní rozvržení stránky pomocí position: absolute pevný třísloupcový layout Kompletní rozvržení stránky pomocí position: absolute pružný třísloupcový layout Kompletní rozvržení stránky pomocí position: absolute částečně pružný třísloupcový layout Kompletní rozvržení stránky pomocí position: absolute částečně pružný třísloupcový layout rozměry v em Kompletní rozvržení stránky pomocí position: fixed pružný třísloupcový layout s fixně poziciovaným ovládacím menu rozměry v em Relativní poziciování řádkových prvků Plovoucí vykřičník Pružné poznámky ve zdrojovém kódu Svislé centrování obsahu verze pro Internet Explorer Svislé centrování obsahu kompletní verze (pro všechny prohlížeče) Plovoucí prvky vlastnost float Praktické příklady použití vlastnosti float Plovoucí nadpisy Dva sloupce s obrázkem uprostřed Tři sloupce s obrázkem uprostřed Zrušení obtékání vlastnost clear Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích Tabulky Tabulky a CSS Tabulkový formátovací model CSS Tabulkové prvky Přehled předdefinovaných hodnot display v XHTML Šířka tabulky Formátovací modely vlastnost table-layout Automatický model Fixní model Výška tabulky Vodorovné zarovnání obsahu buněk Teoretický výsledek:

12 12 CSS 10.8 Svislé zarovnání obsahu buněk vlastnost vertical-align Formátování sloupců Dynamické efekty skrytí či zobrazení řádků a sloupců vlastnost visibility Slučování rámů buněk vlastnost border-collapse Rozestup mezi rámy buněk vlastnost border-spacing Zobrazení prázdných buněk vlastnost empty-cells Pozice titulku tabulky vlastnost caption-side Praktické příklady formátování tabulek v CSS Příklad 1 jednoduchá tabulka Příklad 2 trochu složitější tabulka Celý kód opravné funkce Celé řešení Automatické nastavení barev v buňkách podle obsahu Základní řešení Podpora CSS v nejběžnějších prohlížečích Generovaný obsah Generování obsahu vlastnost content <řetězec> attr(x) <uri> Čítače a uvozovky Čítače vlastnosti counter-increment a counter-reset Uvozovky vlastnost quotes Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích Vlastnosti seznamů Typ odrážky seznamu vlastnost list-style-type Obrázek jako odrážka seznamu vlastnost list-style-image Umístění odrážky seznamu vlastnost list-style-position Sdružená vlastnost list-style Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích...285

13 CSS Uživatelské efekty Tvar kurzoru vlastnost cursor Průhlednost prvku vlastnost opacity Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích Vlastnosti tisku Zalamování textu vlastnosti page-break-before, page-break-after, page-break-inside Minimální počet řádků na stránce vlastnosti orphans a widows Tisknutelná oblast 14.4 Velikost a orientace tisknutelné oblasti vlastnost size Pojmenované stránky vlastnost page Adresování první, levé a pravé strany pseudotřídy :first, :left a :right Další tipy k formátování pro tisk Zrušte tisk zbytečností Barvy a pozadí Tisk odkazů Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích Odstřižení starých prohlížečů od stylů a skriptů, individualizace stylopisů Individualizace stylů Připojení externích stylů Link a import Podmíněné komentáře Příklad odříznutí starších prohlížečů od stylu Triky na úrovni pravidel stylů Triky se selektory Další CSS triky Individualizace skriptů Identifikace prohlížeče JavaScriptem příklady useragent Opera Opera

14 14 CSS? Internet Explorer 5.5 a Konqueror Staré prohlížeče, Mozilla 0, Opera 6, IE Další tipy a řešení Režimy prohlížečů Zapsání stylu JavaScriptem Registrace ovladačů událostí Jak na onload Rozbalovací nabídky Svislá rozbalovací nabídka (změna výšky) Svislá rozbalovací nabídka (pomocí display) Víceúrovňová rozbalovací nabídka Několik poznámek Nejzákladnější styly pište přímo do dokumentu Rejstřík

15 CSS 15 Úvod Úvod CSS ( Tabulky kaskádových stylů, Cascading Style Sheets) jsou skutečným přelomem ve způsobu formátování webových prezentací. Protože CSS neovlivňuje obsah dokumentů samotných, umožňuje vytvářet čisté, přísně strukturované dokumenty, vyhovujíci logice i standardům, umožňující bezproblémovou práci s obsahem vašich stránek i jiným aplikacím, než jakými jsou běžné prohlížeče (včetně čtecích zařízení pro nevidomé, mobilních zařízení, XML aplikací, fulltextových vyhledávačů na webu, ale třeba i starých textových prohlížečů). Jak je tato kniha napsána Tato kniha je psána trochu jinak, než je u většiny podobných knih o CSS zvykem. Najdete tu jen velmi málo teorie, kniha je koncipována spíše jako praktický manuál pro tvůrce webových stránek. uje základní popis využití CSS, dále detailní popis vlastností s přihlédnutím k praxi, řešení problémů pomocí JavaScriptu, využití spojení CSS a JavaScriptu, kompatibilitu CSS v nejčastěji používaných prohlížečích a další témata. Úvod