ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh"

Transkript

1 Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1

2 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava návrhu ÚP před řízením Obec: Svojšín zastoupená p.starostou Karlem Petráňem IČ: Určený zastupitel: Karel Petráň, starosta obce Obecní úřad: OÚ Svojšín, Svojšín č. p. 135, Svojšín Pořizovatel: MÚ Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 63, Stříbro Projektant: autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková projekční kancelář, Sokolovská Karlovy Vary IČ: č. autorizace ČKA: Seznam spolupracovníků: Ing. M. Stránský zásobování el. energií Ing. J. Šinták zásobování plynem, vodní hospodářství I. Jatiová - práce v GIS Ing. arch. M. Kasková - krajina Datum: listopad

3 Obec Svojšín Č. j. :.. Vobci Svojšín dne... Územní plán Zastupitelstvo obce Svojšín, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává Územní plán Svojšín 1. Textová část Územního plánu Svojšín: 1 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučené umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmíněk ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

4 11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9 stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání Stanovení pořadí změn v území (etapizace) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou části projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

5 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Hranice zastavěného území Svojšín (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni Tato hranice ZÚ je zakreslena na všech výkresech grafické části Územního plánu Svojšín (dále jen ÚP) kromě v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000 a na všech výkresech grafické části odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1: ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Urbanistická struktura území zůstane zachována. V řešeném území se bude rozvíjet jak samotná obec Svojšín, tak i sídla Holyně, Nynkov a Řebří. Žádná dvě sídla nebudou vzájemně propojena v jeden sídelní celek. Samoty Nový Dvůr a Valečkův Mlýn zůstanou územně pouze stabilizovány stejně tak jako areály bývalých letních táborů a lokality soustředěné výstavby staveb pro rodinnou rekreaci v údolní nivě řeky Mže. K židovskému hřbitovu západně od Řebří bude obnovena přístupová komunikace ze silnice III/1992. V krajině nebudou vytvářeny žádné samoty ani izolovaná zástavba kromě zastavitelné plochy Z16 pro výrobu a skladování na jihovýchodním okraji obce. 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Obec Svojšín bude rozvíjena jako polyfunkční obytně obslužná obec bez výrazného podílu výroby. Nynkov a Řebří si zachovají charakter obytně rekreačního sídla. Holyně bude rozvíjena jako sídlo se zaměřením zejména na turistický ruch, agroturistiku a zemědělskou výrobu. Obec Svojšín se bude rozšiřovat v I. etapě zejména na jižním pravém břehu řeky Mže. Důraz rozvoje obce bude na bydlení. Sportovní areál severovýchodně od obce bude rozšířen mezi lesem, levým břehem Černošínského potoka a vymezeným funkčním lokálním biocentrem SM 25. Skupina staveb pro rodinnou rekreaci na pravém břehu dolního toku Černošínského potoka bude rozšířena (Z7 RI)). Při severním vjezdu do obce od Černošína bude ve vazbě na komunikaci ke stávající zemědělské farmě vybudováno parkoviště pro potřeby návštěvníků zámku. Prostor na jihovýchodním okraji hřbitova ve Svojšíně bude upraven včetně parkoviště a nové stykové křižovatky místní komunikace se silnicí III/1994. Ve II. etapě rozvoje budou zastavitelné plochy bydlení ve Svojšíně situovány na levém břehu řeky Mže mimo její údolní nivu. Zastavitelné plochy výroby a skladování budou umístěny ve Svojšíně při okrajích zástavby: při jižním okraji zemědělského areálu severně nad Svojšínem (Z45 VL), při jihozápadním okraji ucelené rozvojové lokality nad železniční stanicí. Rodinný dům č.p. 21 na návsi bude přestavěn pro nový OÚ (P4 OV) a pro sběrné místo tříděného komunálního odpadu (P3 TO). Sídlo Holyně bude dostavěno v hranicích ZÚ při respektování registrovaných VKP a dále bude rozšířeno zejména západním směrem plochou výroby a skladování (Z32 VZ). 5

6 Zástavba sídla Nynkov se nebude přibližovat k silnici III/1992. Sídlo se bude rozšiřovat západním směrem ke stávající účelové komunikaci. Plocha veřejného prostranství se specifickým využitím veřejná zeleň kolem návesních rybníků bude rozšířena o plochu veřejného prostranství - veřejná zeleň parky (Z36 - ZV) a doplněna další plochou veřejného prostranství (Z37 - ZV) na východním okraji sídla. Sídlo Řebří se bude rozvíjet zejména severně od silnice III/1992 ve vazbě na komunikaci do Valečkova Mlýna. Plochy bydlení budou doplněny zastavitelnou plochou rekreace (Z41 - RI) a plochou technické infrastruktury pro sběrný dvůr (Z42 - TO). Stávající veřejné prostranství se specifickým využitím veřejná zeleň na návsi bude doplněno plochou veřejného prostranství veřejná zeleň parky (Z40 - ZV). 3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ Půdorysné a hmotové řešení nové výstavby bude korespondovat s historickou hmotovou strukturou a parcelací obce a sídel. Navržená výstavba nebude vytvářet nové výškové ani hmotové dominanty. Výstavba nebude kromě zástavby podél návsi ve Svojšíně vytvářet kompaktní řadovou zástavbu, ale vždy budou realizovány izolované stavby na pozemku. Struktura navržené venkovské zástavby v území bude uliční s řazením domů podél ulic při sledování uliční čáry. Při rekonstrukci centrálního prostoru návsi ve Svojšíně bude sledováno zejména zachování dominantního postavení zámku, dostavba uliční fronty návsi novými stavbami s vazbou na historickou okolní zástavbu, rozšíření a sjednocení zámeckého parku a zachování školy ve stávající hmotě. Veřejná prostranství v okolí nemovitých kulturních památek nebudou zastavována stavbami, které by znehodnocovaly průhledy a dálkové pohledy na památky. Fotovoltaické panely mohou být umístěny na střechy a fasády domů nebo do ploch výroby a skladování. Stavby k rodinné rekreaci budou v řešeném území i nadále půdorysně i výškově regulovány. Rozvoj bývalých areálů letních táborů v údolní nivě řeky Mže je možný pouze dostavbou v hranicích ZÚ mimo stanovené záplavové území Q 100 řeky Mže a to zařízeními pro stravování nebo sport a stavbami pro rodinnou rekreaci s vyloučením jakýchkoliv aktivit výroby a skladování. Pozemky kolem staveb pro rodinnou rekreaci v těchto areálech nebudou oploceny. Původní jednotlivé chatky bývalých táborů možno užívat i pro účely rodinné rekreace s možností dostavby na max. 50m 2 zastavěné plochy. Rozvoj funkce trvalého bydlení v bývalých areálech letních táborů je možný pouze v areálu Tosty Aš západně u obce, na jehož prolukách v ZÚ mimo záplavové území řeky Mže je možno dostavět rodinné domy. Rozvoj lokalit soustředěné výstavby staveb pro rodinnou rekreaci v údolní nivě řeky Mže je možný dostavbou v hranicích ZÚ a to pouze dalšími stavbami pro rodinnou rekreaci včetně přístupových komunikací a dále na zastavitelné ploše rekreace Z7 (RI) mimo ZÚ na východním okraji Svojšína. Nové stavby pro rodinnou rekreaci v lese nebudou povolovány. Stávající stavby pro rodinnou rekreaci v lese mohou být dostavěny na max. celkem 50 m 2 zastavěné plochy. Technická infrastruktura pro stavby pro rodinnou rekreaci v území kromě plochy Z41 (RI) v Řebří bude stabilizovaná beze změny: individuální zásobování pitnou vodou (studny, balená 6

7 voda), likvidace splaškových vod individuálně v jímkách, likvidace směsného komunálního odpadu v obecních kontejnerech. Odstavování osobních automobilů u staveb pro rodinnou rekreaci bude na vlastním pozemku nebo na lesní půdě v těsné blízkosti stavby. Údolní nivy toků nebudou zastavovány. Oplocení pozemků ve Svojšíně na zastavitelné ploše Z28 (BV) a na území stávajících zahrad (ZS) podél jižního levého břehu vodního toku bude odsunuto o 6 m od břehu toku pro zabezpečení přístupu. Do vzdálenosti 25 m od hranice lesního porostu nebudou povolovány žádné nové nadzemní stavby kromě oplocení pozemků bez podezdívky, hřiště nebo parkoviště. Stabilizované zastavěné území je možno dostavovat objekty a zařízeními při zachování stanovených regulačních podmínek dané plochy s rozdílným způsobem využití. Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkce území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle stavebního zákona, v platném zněn. Stavby a zařízení umisťovat tzn. povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání a rozhodovat o změně využití je možno jen v souladu s regulačními podmínkami vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. 3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1: ÚP navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy ve dvou etapách. 7

8 Zastavitelné plochy označení katastrální popis plochy plochy území sídlo způsob využití plochy rozloha v ha I. ETAPA Obec Svojšín Z1 plocha dopravní infrastruktury jako místní Svojšín Svojšín Doprava DS 0,67 ha komunikace na západě obce včetně parkoviště u hřbitova Z2 plocha dopravní infrastruktury směrem k lokální Svojšín Svojšín Doprava DS 0,27 ha čerpací stanici vody za západě obce Svojšín u bývalého areálu letního tábora včetně brodu přes řeku Mži Z3 plocha zeleně se specifickým využitím jako Svojšín Svojšín Zeleň ZX1 0,87 ha revitalizace východní části nástupního parku před zámkem a jeho rozšíření západním směrem Z4 plocha veřejného prostranství s místní Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PV 0,63 ha komunikací na severu obce Svojšín Z5 plocha bydlení nad MŠ na severu obce Svojšín Svojšín Bydlení BV 0,72 ha Z6 plocha dopravní infrastruktury pro řadové Svojšín Svojšín Doprava DS 0,21 ha garáže na severovýchodě obce Svojšín Z7 plocha rekreace na severovýchodě obce Svojšín Svojšín Rekreace RI 0,23 ha Svojšín včetně obslužné místní komunikace Z8 plocha veřejného prostranství - se specifickým Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PX1 0,22 ha využitím na severovýchodě obce Svojšín nad bývalou MŠ Z9 plocha bydlení severně nad areálem MŠ Svojšín Svojšín Bydlení BV 1,03 ha Z10 plocha bydlení na východě obce Svojšín Svojšín Bydlení BV 0,10 ha 8

9 Z11 plocha veřejného prostranství s místní Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PV 0,07 ha komunikací u MŠ včetně parkoviště jako propojení místních komunikací na východě obce Svojšín Z12 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Svojšín Svojšín Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,04 ha park pod MŠ na východě obce Z13 plocha dopravní infrastruktury pro parkoviště na Svojšín Svojšín Doprava DS 0,13 ha severu obce Svojšín Z14 plochy bydlení v ZÚ západně od bytových domů Svojšín Svojšín Bydlení BV 0,39 ha Z15 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Svojšín Svojšín Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,12 ha park u OÚ včetně místní komunikace a parkoviště Z16 plocha výroby a skladování na východě obce Svojšín Svojšín Výroba VZ 0,41 ha Svojšín Z17 plochy bydlení nad pravobřežní strání řeky Mže Svojšín Svojšín Bydlení BV 0,58 ha Z19 plocha veřejného prostranství s místní Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PV 0,29 ha komunikací na jihovýchodě obce Svojšín Z20 plochy bydlení za drážním domkem severně od Svojšín Svojšín Bydlení BV 1,18 ha železniční tratě Z21 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Svojšín Svojšín Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,41 ha park za drážním domkem severně podél železniční tratě Z22 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Svojšín Svojšín Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,14 ha park na jihu obce Svojšín jižně podél železniční tratě Z23 plocha bydlení na jihovýchodě obce Svojšín u Svojšín Svojšín Bydlení BV 1,08 ha železniční trati Z24 plocha bydlení Nad komínem na jihu obce Svojšín Svojšín Svojšín Bydlení BV 1,53 ha 9

10 Z25 plocha veřejného prostranství se specifickým Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PX2 0,08 ha využitím na jihu obce Svojšín Z26 plocha výroby a skladování na jihu obce Svojšín Svojšín Svojšín Výroba VD 0,40 ha Z27 plocha veřejného prostranství s místní Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PV 0,21 ha komunikací na jihu obce Svojšín Z28 plocha bydlení nad nádražním na jihu obce Svojšín Svojšín Bydlení BV 0,57 ha Svojšín Z29 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Svojšín Svojšín Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,20 ha park na jihu obce Svojšín Z30 plocha bydlení na jihu obce západně od Svojšín Svojšín Bydlení BV 0,40 ha sportoviště Z31 plocha dopravní infrastruktury jako prodloužení Svojšín Svojšín Doprava DS 0,39 ha místní komunikace v jižní části Svojšína ve směru na Holyni Z47 rozšíření sportovního areálu severovýchodně Svojšín Svojšín Občanské vybavení OS 1,56 ha nad obcí Z48 plocha výroby a skladování severně nad obcí Svojšín Svojšín Výroba VL 0,59 ha Sídlo Holyně Z32 plocha výroby a skladování na západě sídla Holyně u Svojšína Holyně Výroba VZ 0,43 ha Holyně Z33 plocha občanského vybavení se specifickými Holyně u Svojšína Holyně Občanské vybavení OX1 0,14 ha využitím na severu sídla Holyně Z34 plocha rekreace v centru sídla Holyně Holyně u Svojšína Holyně Rekreace RH 0,09 ha Z49 plocha výroby a skladování na západě sídla Holyně u Svojšína Holyně Výroba VZ 0,10 ha Holyně v ZÚ Sídlo Nynkov Z35 plocha bydlení na západě sídla Nynkov Nynkov Nynkov Bydlení BV 0,49 ha Z36 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Nynkov Nynkov Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,10 ha 10

11 park na jihu sídla Nynkov u bezejmenného rybníka Z37 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Nynkov Nynkov Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,30 ha park na východě sídla Nynkov Sídlo Řebří Z38 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Řebří Řebří Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,02 ha park na východě sídla Řebří Z39 plochy bydlení oboustranně podél komunikace Řebří Řebří Bydlení BV 1,10 ha k Valečkovu Mlýnu na východě sídla Řebří Z40 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Řebří Řebří Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,17 ha park v centru sídla Řebří včetně místní komunikace k ploše Z41 Z41 plocha rekreace v centru sídla Řebří Řebří Řebří Rekreace RI 0,13 ha Z42 plocha technické infrastruktury pro sběrný dvůr Řebří Řebří Technická infrastruktura - TO 0,32 ha na severu sídla Řebří Z43 plocha bydlení na západě sídla Řebří Řebří Řebří Bydlení BV 0,10 ha II. ETAPA Obec Svojšín Z44 plochy bydlení oboustranně podél komunikace Svojšín Svojšín Bydlení BV 3,22 ha na severu obce Svojšín Z45 plocha veřejného prostranství s místní Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PV 0,25 ha komunikací na severu obce Svojšín Z46 plocha bydlení na západě obce Svojšín Svojšín Svojšín Bydlení BV 1,24 ha Pro vybrané zastavitelné plochy se stanovují tyto specifické podmínky jako nezbytné podmínky realizace: pro Z20: plocha podmínečně využitelná za předpokladu splnění povinností stanovených v příloze č. 1 ustanovení bodu B.2.11 vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění. pro Z23: plocha podmínečně využitelná za předpokladu splnění povinností stanovených v příloze č. 1 ustanovení bodu B.2.11 vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění. 11

12 pro Z28: oplocení pozemků podél jižního levého břehu toku bude odsunuto o 6 m od břehu toku pro zabezpečení přístupu. pro Z30: plocha podmínečně využitelná za předpokladu splnění povinností stanovených v příloze č. 1 ustanovení bodu B.2.11 vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění. pro Z44: zastavitelné plochy mohou být využity k výstavbě až po prokázání využití min. 75% součtu všech zastavitelných ploch bydlení v I. etapě v obci Svojšín. pro Z45: zastavitelná plocha může být využita k výstavbě pro dopravní obsluhu plochy Z44 až po prokázání využití min. 75% součtu všech zastavitelných ploch bydlení v I. etapě v obci Svojšín. pro Z46: zastavitelná plocha může být využita k výstavbě až po prokázání využití min. 75% součtu všech zastavitelných ploch bydlení v I. etapě v obci Svojšín. 3.4 PLOCHY PŘESTAVBY V grafické části ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1: ÚP navrhuje na území obce dvě plochy přestavby v první etapě a to jako přestavbu dnes nefunkčních nebo nevyužitých objektů a areálů v hranicích ZÚ. Plochy přestavby označení katastrální popis plochy plochy území sídlo způsob využití plochy rozloha v ha I. ETAPA Obec Svojšín P1 přestavba části technického dvora za farou Svojšín Svojšín Občanské vybavení OV 0,42 ha včetně fary pro rozšíření zázemí ZŠ na severu obce P2 přestavba části technického dvora za farou pro Svojšín Svojšín Doprava DS 0,32 ha otočku autobusů a odstavné plochy včetně veřejné zeleně P3 plocha technické infrastruktury na západě obce Svojšín Svojšín Technická infrastruktura TO 0,01 ha P4 plocha občanského vybavení na západě obce Svojšín Svojšín Občanské vybavení OV 0,22 ha 12

13 Pro vybrané plochy přestavby se stanovují tyto specifické podmínky jako nezbytné podmínky realizace: pro P3: v prostorech sběrného místa pro tříděný komunální odpad nebude možnost odběru biologicky rozložitelných odpadů ani zde nebude zřízena komunitní kompostárna. 13

14 3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Sídelní zeleň je v řešeném území řešena jako plochy veřejných prostranství nebo jako plochy zeleně. ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území a na zastavitelných plochách vymezených k zastavění jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou rozlišována veřejná prostranství se specifickým využitím veřejná zeleň (PX1), veřejná prostranství se specifickým využitím veřejná zeleň ochranná a izolační zeleň (PX2) a veřejná prostranství s veřejnou zelení parky (ZV). V grafické části ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1: V obci bude zachován nástupní park na návsi před areálem zámku a park u mostu přes řeku Mži u křižovatky silnic III/1992 a III/1994, V obci budou založeny nové parky u stávajícího OÚ (Z15 - ZV), mezi železnicí č. 170 a zastavitelnou plochou bydlení Z20 (Z21 - ZV), v jižní části obce jižně nad železniční tratí č. 170 uprostřed zastavitelných ploch bydlení (Z29 - ZV). Plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení na návsích Nynkova a Řebří budou rozšířeny o další plochy parků (Z36 a Z37 ZV) v Nynkově, (Z38 a Z40 ZV) v Řebří. ÚP vymezuje jako další druh sídelní zeleně v zastavěném území a na zastavitelných plochách plochy zeleně (zeleň soukromá a vyhrazená ZS a zeleň se specifickým využitím historické zahrady, parky ZX1. Plochy zeleně nejsou určeny k zastavění. Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást vlastního areálu a ploch občanského vybavení, ploch smíšených obytných, výroby a skladování a technické infrastruktury. Vyhrazená zeleň u RD nebo staveb pro rodinnou rekreaci je zahrnuta do ploch bydlení nebo rekreace. Obytná zeleň u bytových domů je zahrnuta do ploch bydlení v bytových domech. 4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Na území obce je řešena doprava drážní i silniční. V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000, v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1: Silniční doprava Na území obce se nemění koncepce krajských silnic III. třídy. V obci budou doplněna nová parkoviště na severu obce u zámku (Z13), u hřbitova (Z1), před OÚ (Z15), na západním okraji obce (Z2), u MŠ (Z11) a vybudovány garáže na severovýchodě obce (Z6). Komunikace v navržených zastavitelných plochách a plochách přestavby budou navazovat na stávající komunkace. Na levém břehu řeky Mže v její údolní nivě bude z obce podél areálu bývalého letního tábora vybudována komunikace včetně upraveného brodu přes řeku Mži ke stávající rekreační zástavbě na pravém břehu řeky. 14

15 4.1.2 Drážní doprava Celostátní železniční trať č. 170 a regionální železniční trať č. 178 zůstanou i nadále zachovány beze změny včetně železniční stanice Svojšín. 4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V grafické části ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i plynovodů na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1: Vodní hospodářství ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území pitnou vodou veřejným vodovodem z jednoho lokálního zdroje pitné vody společného pro obec Svojšín a sídla Řebří a Nynkov. ÚP navrhuje zásobování pitnou vodou v sídle Holyně napojením na veřejný vodovod. Zásobování pitnou vodou na samotách a v rekreační zástavbě ve vazbě na řeku Mži zůstane i nadále individuální. ÚP respektuje stávající koncepci likvidace splaškových vod v obci Svojšín v centrální ČOV Svojšín. ÚP mění koncepci individuální likvidace odpadních vod v Holyni a navrhuje převedení splaškových vod z Holyně do ČOV Svojšín. Likvidace odpadních vod v Řebří, v Nynkově na samotách a v rekreační zástavbě ve vazbě na řeku Mži bude i nadále individuální. Splaškové vody z Nynkova a z Řebří mohou být ve II. etapě dopraveny splaškovou kanalizací podél silnice III/1992 do ČOV Svojšín, kde budou i likvidovány. Dešťové vody budou po zadržení na pozemcích rozvojových ploch převedeny zejména dešťovou kanalizací do stávajících vodotečí. Stávající zdroje požární vody budou využity k hašení požárů i na rozvojových plochách v jednotlivých sídlech Zásobování elektrickou energií ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území elektrickou energií systémem trafostanic a venkovního vedení VN 22 kv. Na území obce jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy ÚP respektuje nadmístní trasu elektrického vedení ZVN 400kV procházející podél západního okraje řešeným územím beze změny Zásobování plynem ÚP výrazně mění stávající koncepci zásobování území plynem a navrhuje plošnou plynofikaci obce Svojšín a sídla Holyně napojením na navržený STL plynovod z Černošína podél silnice III/1994. Ostatní sídla nebudou plynofikována Zásobování území teplem ÚP navrhuje vytápění objektu zámku a dalších objektů v majetku obce odpadním teplem z bioplynové stanice severně od obce. Ostatní stávající a navrhovaná výstavba na území obce bude i nadále vytápěna individuálně s důrazem na ekologicky únosné palivo. 15

16 Sdělovací rozvody Stávající podmínky pro napojení zástavby na sdělovací rozvody budou v řešeném území zachovány Nakládání s odpadem ÚP respektuje a zachovává stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu svozem na určenou lokalitu mimo řešené území. ÚP nenavrhuje žádné plochy pro skládky směsného komunálního odpadu. V sídle Řebří bude vybudován sběrný dvůr (Z42 - TO). Na návsi Svojšína bude část dnešního RD č.p. 21 přebudována na sběrné místo tříděného komunálního odpadu (P3 TO). Rozvojové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování budou napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci. V rekreační zástavbě ve vazbě na řeku Mži bude směsný komunální odpad i nadále odkládán do přistavených obecních kontejnerů a centrálně odvážen na určenou lokalitu mimo řešené území. 4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Jako plochy veřejné infrastruktury jsou sledovány plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury - OV. Zázemí školy ve Svojšíně bude rozšířeno přestavbou bývalého technického dvora u fary (P1). Část RD č.p. 21 na návsi ve Svojšíně bude přestavěna pro nový OÚ. 4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚP navrhuje veřejná prostranství jako zastavitelné plochy, které jsou zobrazeny v grafické části ÚP na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000, v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000 a na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1: ÚP rozlišuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území obce: VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ OZN. PV, jejichž součástí je vždy místní komunikace. ÚP navrhuje v zastavěném území a na zastavitelných plochách místní obslužné komunikace jako součást veřejných prostranství. Tato navržená veřejná prostranství navážou na stávající systém veřejných prostranství s místními komunikacemi. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM OZN. PX, ZV jejichž součástí je vždy veřejná zeleň. ÚP navrhuje v zastavěném území a na zastavitelných plochách veřejná prostranství se specifickým využitím s ochrannou a izolační funkcí (PX2), veřejná prostranství se specifickým využitím veřejná zeleň (PX1), veřejná prostranství veřejná zeleň parky (ZV). Tato navržená veřejná prostranství navážou na stávající systém veřejných prostranství s veřejnou zelení v obci (blíže viz kap. 3.5) 16

17 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V grafické části ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1: ÚP zachovává základní krajinný ráz Stříbrské oblasti. Hluboce zaříznutá údolí nebudou dotčena novou výstavbou. ÚP navrhuje na území obce celkem 39 ploch změn v krajině ozn. K1 K39, z toho jako založení prvků ÚSES (K1, K6, K7, K10, K13, K29, K34, K36), jako ochrana prvku ÚSES (K2, K5, K11, K12, K17, K19, K24, K26, K30, K37, K38), jako protierozní opatření (K3, K4, K8, K9, K14, K15, K16, K18, K20, K21, K22, K23, K25, K27, K28, K31, K32, K33, K35), a jako založení interakčního prvku (K39). Údolní nivy toků nebudou zastavěny stavbami kromě dopravní infrastruktury a to včetně stanoveného záplavového území Q 100- leté vody a jeho aktivní zóny. Oplocení pozemků podél levého jižního břehu vodního toku v ucelené rozvojové lokalitě jižně nad železniční stanicí ve Svojšíně bude odsunuto o 6 m od břehu toku pro zajištění přístupu. Západně od Svojšína bude na navržené místní komunikaci podél bývalého letního tábora upraven brod přes řeku Mži. Podél vybraných úseků komunikací v krajině budou doplněna stromořadí. Genový ovocný sad severně nad obcí bude zachován. Do vzdálenosti 25 m od lesního porostu nebudou povolovány žádné nové nadzemní stavby kromě oplocení pozemků do max. výšky 2 m, parkovišť, hřišť a manipulačních ploch. Nezastavěná kulturní krajina bude i nadále určena k zemědělské a lesnické výrobě při sledování možnosti nepobytového sezónního rekreačního a sportovního vyžití obyvatel a návštěvníků území. 17

18 * Plochy změn v krajině označení plochy popis plochy katastrální území způsob využití plochy K1 převod orné půdy na TTP jako založení Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vymezeného prvku ÚSES PP32 SM40 Řebří přírodní funkcí - NSzp jihozápadně od sídla Nový Dvůr K2 převod orné půdy na TTP jako ochrana Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - vymezeného prvku ÚSES západně od sídla Řebří NSz Řebří K3 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Řebří Řebří Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K4 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření východně od sídla Řebří Řebří Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K5 převod orné půdy na TTP jako ochrana vymezeného prvku ÚSES východně od sídla Řebří Řebří Nynkov Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K6 převod orné půdy na TTP jako založení vymezeného prvku ÚSES lokálního biokoridoru Nynkov Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí - NSzp K 50 SM 43 jihovýchodně od sídla Řebří K7 převod orné půdy na TTP jako založení vymezeného prvku ÚSES lokálního biokoridoru Nynkov Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí - NSzp SM 43 SM 43a jižně od sídla Nynkov K8 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severně od sídla Nynkov Nynkov Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K9 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření Holyně u Svojšína Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí - NSzp K10 převod orné půdy na TTP jako založení vymezeného prvku ÚSES lokálního biokoridoru Holyně u Svojšína Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí - NSzp 18

19 SM 43 SM 43a západně od sídla Holyně K11 převod orné půdy na TTP jako ochrana vymezeného prvku ÚSES západně od sídla Holyně Holyně u Svojšína Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K12 převod orné půdy na TTP jako ochrana vymezeného prvku ÚSES západně od sídla Holyně Holyně u Svojšína Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K13 převod orné půdy na TTP jako založení vymezeného prvku ÚSES lokálního biocentra SM 43a západně od sídla Holyně Holyně u Svojšína Plocha přírodní - NP K14 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Svojšín Holyně u Svojšína Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K15 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Svojšín Holyně u Svojšína Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K16 převod orné půdy na TTP jako protierozní Holyně Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - opatření jižně od sídla Svojšín u Svojšína NSz Svojšín K17 převod orné půdy na TTP jako ochrana Holyně Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vymezeného prvku ÚSES jihovýchodně od sídla u Svojšína vodohospodářskou funkcí - NSvz Svojšín Svojšín K18 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severně od sídla Svojšín Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K19 převod orné půdy na TTP jako ochrana Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - vymezeného prvku ÚSES severně od sídla Svojšín NSz Svojšín K20 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severně od sídla Svojšín Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz 19

20 K21 převod orné půdy na TTP jako protierozní Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - opatření doprovodná zeleň silnice Svojšín - Svojšín NSz Černošín K22 převod orné půdy na TTP jako protierozní Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské opatření severozápadně od sídla Svojšín NSz Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vodohospodářskou funkcí - NSvz K23 převod orné půdy na TTP jako protierozní Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - Svojšín opatření západně od sídla Svojšín NSz K24 převod orné půdy na TTP jako ochrana Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - vymezeného prvku ÚSES severozápadně od Svojšín NSz sídla Svojšín K25 převod orné půdy na TTP jako protierozní Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - Svojšín opatření západně od sídla Svojšín NSz K26 převod orné půdy na TTP jako ochrana Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - Svojšín vymezeného prvku ÚSES NSz K27 převod orné půdy na TTP jako protierozní Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské opatření na severu k.ú. Svojšín NSz Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vodohospodářskou funkcí - NSvz K28 převod orné půdy na TTP jako protierozní Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - Svojšín opatření na severu k.ú. Svojšín NSz K29 převod orné půdy na TTP jako založení Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vymezeného prvku ÚSES SM 16 K 50 na Svojšín přírodní funkcí - NSzp severu k.ú. Svojšín K30 převod orné půdy na TTP jako ochrana Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vymezeného prvku ÚSES na severu k.ú. Svojšín vodohospodářskou funkcí - NSvz Svojšín K31 převod orné půdy na TTP jako protierozní Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko 20

21 opatření na severu k.ú. Svojšín vodohospodářskou funkcí NSvz Plochy vodní a vodohospodářské - W K32 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severu k.ú. Svojšín Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vodohospodářskou funkcí NSvz Plochy vodní a vodohospodářské - W K33 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vodohospodářskou funkcí - NSvz K34 převod orné půdy na TTP jako založení Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vymezeného prvku ÚSES SM 11 K 25 na Svojšín přírodní funkcí - NSzp severovýchodě k.ú. Svojšín K35 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severovýchodě k.ú. Svojšín Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K36 převod orné půdy na TTP jako založení vymezeného prvku ÚSES SM26a na Svojšín Plocha přírodní - NP severovýchodě k.ú. Svojšín K37 převod orné půdy na TTP jako ochrana vymezeného prvku ÚSES na severovýchodě Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz k.ú. Svojšín K38 převod orné půdy na TTP jako ochrana Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - vymezeného prvku ÚSES východně k.ú. Svojšín NSz Svojšín K39 travnatá plocha s výsadbou mimolesní zeleně Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - pro založení interakčního prvku na západě sídla Nynkov NSz Nynkov 21

22 5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje ÚP v grafické části ve v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000 a v grafické části odůvodnění ve v. č. 1 Koordinační výkres, M 1: ÚSES je samostatně jako část koncepce krajiny rovněž zobrazen v grafické části odůvodnění ÚP na příloze A.1 Krajina - ÚSES, M 1: Jednotlivé prvky ÚSES jsou v kulturní krajině vymezeny, některé vybrané vymezené prvky, které jsou nefunkční, jsou založeny za účelem zvýšení ekologické stability jejich území (plochy změn v krajině K1, K6, K7, K10, K13, K29, K34, K36). ÚP přebírá funkční regionální biocentrum č. SM 26 a regionální biokoridory spojnice SM 23 SM 24, SM 24 SM 26 jako stávající prvky regionálního systému ekologické stability, které jsou vymezeny v A1-ZÚR PK, a dále je zpřesňuje do měřítka katastrální mapy. ÚP dále navrhuje prvky lokálního systému ekologické stability. Funkční využití všech ploch biocenter a biokoridorů ÚSES na území obce Svojšín musí být v souladu s navrženými opatřeními v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES: NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ číslo: K50 název: Kladská Týřov, Křivoklát opatření: Na lesních pozemcích části porostů, které budou postupně prořeďovat, podsazovat listnatými dřevinami. V nelesní části zajistit nerušený vývoj, kosení luk a případně doplnění břehové olšiny. Kontrolovat a eliminovat vliv rekreačních staveb a zástavby obce na krajinu. prvek, úroveň: NREG B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín p.p.č: 257/1, 1089, 115/1, 402/1, 310, 1090/1, 373/1, 413/1, 402/2,1090/12, 382/1, 316/3, 77/10, 77/14, 1086, 105/1, 307/1, 440, 95/1, 1073/1, 353/14, 364/1, 300/1, 413/3, 421/1, 300/6, 293/3, 345/1, 311/1, 308/1, 1097, 1093/1, 248/1, 1066, 341/4, 294/1, 1047/6, 304/6, 304/14, 343/8, 1068, 417, 1047/2, -242, 348/3, 1047/1, 340, 311/12, 347/1, 77/9, 413/4, 1056/1, 318/1, 413/2, 343/2, 343/17, 95/2, 105/15, 105/24, 105/16, 105/27, 304/7, 294/2, 1067/1, 307/6, 300/4, - 119, 345/4, 413/6, 363/1, 307/2, 248/16, 105/14, 105/3, 105/32, 307/3, , 105/25, 300/3, 307/5, 413/5, 248/15, 100, 1048/1, 115/13, 105/12, 300/5, 105/33, 105/4, 105/6, 353/9, 105/5, 114, 363/2, 105/30, 363/9, 363/3, 115/16, 345/2, 1145, 362/7, 318/2, 77/13, 345/3, 115/12, 115/7, 1047/4, 115/11, 115/4, 362/6, 105/35, 362/6, 105/35, -248, 1089, 115/1, 402/1, 440 k.ú. Holyně u Svojšína, p.p.č.: 340/1, 401, 217/1, 367/1, 211/1, 322, 214/1, 302/5, 302/1, 316, 284, 417, 282, 335/1, 281/4, 218/1, 214/8, 367/2, 415, 399, 416, 403/1, 301/3, 400, 209, 340/3, 211/2, 323/3, 323/2, 301/2, 384/2, 323/1, 281/3, 421, 218/11, 418, 332, 335/8, 335/16, 218/9, 335/15, 335/14, 367/3, 210, 208/2, 302/4, 302/3, 340/5, 335/18, 281/5, 340/4, 335/17, 420, 281/8, 217/4, 403/3, 403/2, 340/6, 302/2, 335/20, 217/5, 217/8, 218/10 22

23 k.ú. Nynkov, p.p.č.: 161/2, 179 k.ú.řebří, p.p.č.: 396, 748, 422/1, 420/1, 745, 422/1, 437/1, 381/1, 385/1, 436/1, 397/1, 420/3, 420/2, 433, 385/3, 397/2, 428/2, 445, 422/4, 422/3, 381/3, 420/4, 385/2, 720, 424, -44, 423, 397/3, 719, 444/1, 425, 436/2, 747, 442/2, 746, 381/4, 744/3, 748 REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM FUNKČNÍ číslo: SM26 název: U Mže pod silnicí Svojíšín - Otročín opatření: Ponechat přirozenému vývoji, kontrolovat antropické vlivy od chat. prvek, úroveň: REG BC, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín, p.p.č.: 436/1, 1089, 446/1, 402/1, 413/1, 402/2, 440, 431, 1073/1, 426/1, 415/1, 436/6, 414, 1068, 1075, 413/2, 436/2, 435, 446/5, 403/1, 415/4, 436/7, 436/3, 416/2, 436/4, 1074, -310, 436/5, - 241, 415/3, 1089, 402/1, 440 LOKÁLNÍ BIOCENTRA FUNKČNÍ číslo: SM25 název: Na Černošínském potoce nad Svojšínským koupalištěm opatření: Zajistit u porostů dřevin včetně lesních přirozený vývoj, udržovat louky a bránit dalšímu šíření křovin pravidelným byť velmi extenzivním kosením. Provést likvidaci bolševníku, včetně chemického ošetření. prvek, úroveň: BC,L,FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú.svojšín, p.p.č.: 913/1, 71/1, 641/1, 706, 667/1, 655/1, 1086, 828, 716/2, 648, 825, 852, 816, 729, 738, 684/1, 811/1, 830, 701/2, 821/1, 622/1, 667/2, 826, 696/1, 1063, 716/1, 694/1, 1077/1, 808, 702, 614/1, 811/2, 734, 682, 811/3, 667/3, 821/2, 837, 622/2, 695/2, 631/2, 713/2, 661, 647, 625, 663, 630/3, 1076/1, 700, 684/2, 725, 713/1, 667/7, 719/1, 690, 731, 623, 696/3, 683, 614/2, 845, 719/2, 806/2, 811/6, 728, 655/2, 649, 806/1, 1064, 822, 693, 701/1, 708, 811/4, 811/5, 1086, 1076/1 číslo: SM36 název: Šárka pod silnicí Ošelín - Řebří opatření: Určit zvláštní režim péče o bylinné patro. Likvidace bolševníku prvek, úroveň: BC,L,FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú.řebří, p.p.č.: 181/1, 198/1, 183/1, 181/10, 134/1, 237/1, 211, 181/11, 192/2, 753, 202/1, 134/3, 743/2, 743/1, 198/3, 134/5, 134/4, 183/2, 134/2, 237/4, 181/2, 181/12, 756, 237/2, 134/6, 237/3, 744/4 23

24 číslo: SM43a název: U samoty Holyně opatření: V horní části lesa při obnově zajistit odpovídající podíl melioračních a zpevňujících dřevin, hlavně dubu, v spodní ponechat přirozenému vývoji. Likvidace bolševníku. Sad případně obnovit s travnatým podrostem, úsek orné zatravnit a přeměnit v kosnou louku. prvek, úroveň: BC,L,FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Holyně u Svojšína, p.p.č.: 160/9, 239/1, 246/1, 246/2, 245/1, 387/2, 383/3, 239/3, 160/14, 236/2, 160/20, 160/8, 160/21, 246/2, 383/3 LOKÁLNÍ BIOCENTRA NEFUNKČNÍ číslo: SM26a název: Prameniště bezejmenného levostranného přítoku Černošínského potoka opatření: Zvážit možnost vybudování nádržky, laguny či řízeného mokřadu v nivě. Dosadit olšiny k toku. Horní okraj biocentra lemovat izolační výsadbou dřevin. Zajistit zatravnění orné přiléhající bezprostředně k biocentru. prvek, úroveň: BC, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín, p.p.č.: 506/1, 472/4 číslo: SM40 název: Vrch Pláň u Řebří opatření: Při výchovných zásazích preferovat dub, při obnově zajistit maximální podíl melioračních a zpevňujících dřevin. prvek, úroveň: BC, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Řebří, p.p.č.: 645/1, 59/53, 730 číslo: SM43 název: Jižně od Nynkova nad železniční tratí opatření: Při obnově využít přirozené zmlazení, zajistit max. podíl M a ZD prvek, úroveň: BC, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Nynkov, p.p.č.: 74, 58/1, 52, 172, 58/3, 170/2, 171 LOKÁLNÍ BIOKORIDORY FUNKČNÍ číslo: K50 SM36 název: Šárka severně nad silnicí Ošelín - Řebří opatření: Zajistit nerušený vývoj a kosení luk. prvek, úroveň: LK, B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Nynkov, p.p.č.: 161/1, 85/1, 89/1, 179, 167/1, 101, 110/7, 81, 85/2 k.ú.řebří, p.p.č.: 467/1, 748, 371, 365, 744/1, 714/1,

25 číslo: SM43a K50 název: Od Holyně k Mži opatření: Při obnově soustředit M a ZD do osy biokoridoru. prvek, úroveň: LK, B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Holyně u Svojšína, p.p.č.: 220/3, 255/1, 246/2, 383/3, 160/42, 220/5, 255/3, 255/9, 255/7, 246/2, 383/3 číslo: SM36 SM39 název: Šárka od Lobez k silnici Ošelín - Řebří opatření: Zajistit nerušený vývoj, pokud možno v nivě kosit. prvek, úroveň: LK, B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Řebří, p.p.č.: 735, 742, 130/1, 131, 742 číslo: SM25 SM26a název: Nad silnicí Svojšín - Otročín opatření: Při obnově soustředit M a ZD k toku. prvek, úroveň: LK, B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín, p.p.č.: 524/1, 455/4, 536/1, 455/5, 1037/1, 479, 472/1, 555/1, 475/5, 553/1, 487/1, 1077/1, 475/1, 615, 1080/1, 553/3, 612/2, 1076/1, 455/2, 475/4, 487/3, 555/2, 487/2, 492/1, 524/2, 475/3, 477, 1076/2, 476, 1076/1 číslo: SM16 K50 název: Dolský potok nad Ústím opatření: Ponechat přirozenému vývoji, jen kontroly proti antropickým vlivům rekreace. prvek, úroveň: LK, B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín, p.p.č.: 195/1, 195/10, 115/1, 195/4, 156/1, 304/3, 154/1, 304/4, 130/1, 229/2, 304/13, 136, 239/1, 304/2, 195/7, 304/6, 133, 1047/6, 304/14, 1047/1, 235, 238/24, 195/3, 304/24, 239/3, 238/10, 237, 1045, 236, 248/16, 304/23, 248/6, 1047/5, 115/15, 248/17, 248/2, 304/16, 304/19, 1088, 156/5, 239/2, 304/8, 115/14, 156/4, 1047/4, 1047/3, 257/36, 288/2, 156/6, 304/22, 115/1 číslo: SM9 SM25 název: Černošínský potok Krásného údolí k velkokapacitnímu kravínu Svojšín opatření: Při obnově v lese soustřeďovat meliorační a zpevňující dřeviny (OL,BR,JD, BK) k potoku. Jinak ponechat přirozenému vývoji. prvek, úroveň: LK, B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín, p.p.č.: 913/1, 1086, 874, 876, 877/, 913/1, 861/1, 1086, 874, 852, 830, 858, 877, 1063, 853,

26 LOKÁLNÍ BIOKORIDORY NEFUNKČNÍ číslo: K50 SM43 název: Od Mže polem mezi Nynkovem a Řebří opatření: Lemovat pásy TTP, zvážit vymezení v orné půdě pruhu ostatní plochy pro výsadbu souvislého pásu dřevin, v lese při obnově soustředit do osy biokoridoru M a ZD. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Řebří, p.p.č.: 59/53, 497/1, 59/34, 748, 59/50, 618/1, 59/52, 513/2, 723 číslo: SM43 SM43a název: U lesa jižně od Nynkova opatření: V okraji lesa vymezit pás ostatní plochy pro výsadbu keřového lemu. V lese soustředit při obnově M a ZD do osy biokoridoru. Zvážit vymezení pásu ostatní plochy pro zatravnění pole a výsadbu dřevin, lemovat pásy TTP. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Nynkov, p.p.č.: 58/1, 51, 52, 58/3, 64, k.ú. Holyně u Svojšína, p.p.č.: 108/1, 108/9, 387/1, 241/1, 392/1 číslo: SM11 SM25 název: V lese východně od Svojšína opatření: Při obnově soustředit meliorační a zpevňující dřeviny do osy biokoridoru. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín, p.p.č.: 913/1, 1008/3, 986/1, 1083/1, 986/2 číslo: PP32 SM40 název: Západně a severně od Nového Dvora u Řebří opatření: V orné půdě při kraji lesa při pozemkových úpravách zvážit vymezení pásu do 15 m šíře ostatních ploch pro tvorbu keřového lemu. Zatravnit ornou půdu při okraji lesa. Při obnově v lese soustředit M a ZD do okrajů lesa a v uzavřeném lese do osy biokoridoru. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Řebří, p.p.č.: 639, 59/1, 671/4, 765, 645/1, 59/1, 730, 59/54 číslo: SM43 PP32 název: Od Nového Dvora u Řebří opatření: V orné půdě při kraji lesa při PÚ vymezit pás do 15 m šíře ostatních ploch pro tvorbu keřového lemu. Zatravnit ornou půdu při okraji lesa. Při obnově v lese soustředit M a ZD do okrajů lesa a v uzavřeném lese do osy biokoridoru. V poli vymezit při PÚ pruh pro výsadbu dřevin. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Nynkov, p.p.č.: 74, 172,

27 k.ú. Řebří, p.p.č.: 639, 634, 618/1, 641/3, 727/3, 725/2, 729, 728 číslo: SM36 SM40 název: Okraj lesa jihozápadně od Řebří opatření: Při pozemkových úpravách zvážit vymezení v orné půdě u kraje lesa pásu ostatní plochy do 15 m šíře k výsadbě keřového lemu, zatravnit ornou půdu podél lesa. V lese při obnově soustřeďovat dle možnosti meliorační a zpevňující dřeviny ( dub,buk) do kraje lesa. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Řebří, p.p.č.: 130/1, 645/1, 59/47, 130/4, 709/2, 130/5 číslo: PP32 SM42 název: Kolem samoty U Hanáčka u Lobez opatření: V poli a při kraji lesa při PÚ vymezit pruh ostatní plochy pro výsadbu dřevin, v lese při obnově soustředit M a ZD do osy biokoridoru. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Řebří, p.p.č.: 704, 706/1, 703/1, 706/2, 703/4, -63, 703/3, 701/2, 695/1, 695/2, 694/1, 766, 688, 738, PROSTUPNOST KRAJINY Prostupnost krajinou bude zlepšena těmito návrhy: - místní komunikace na západě obce (Z1) - místní komunikace na západě obce podél bývalého letního tábora k chatové osadě na pravém břehu Mže včetně brodu (Z2) - prodloužení místní komunikace v jižní části Svojšína ve směru na Holyni (Z31) - účelová komunikace k židovskému hřbitovu u sídla Řebří 5.4 OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ ÚP navrhuje tyto plochy změn v krajině jako opatření ke snižování ohrožení v území: Snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami protierozní opatření K3 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Řebří plocha změn v krajině NSz K4 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření východně od sídla Řebří plocha změn v krajině - NSz K8 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severně od sídla Nynkov plocha změn v krajině - Nsz K9 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření u silnice Svojšín Lom u Stříbra plocha změn v krajině - NSzp K14 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz 27

28 K15 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz K16 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz K18 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz K20 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz K21 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření u silnice Svojšín Černošín plocha změn v krajině NSz K22 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severozápadně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSvz, NSz K23 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření západně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz K25 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření západně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz K27 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severu k. ú. Svojšín plocha změn v krajině NSz, NSvz K28 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severu k. ú. Svojšín plocha změn v krajině - NSz K31 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severu k. ú. Svojšín plocha změn v krajině NSvz, W K32 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severu k. ú. Svojšín plocha změn v krajině NSvz, W K33 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severozápadě od obce Svojšín plocha změn v krajině - NSvz K35 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severovýchodě k. ú. Svojšín plocha změn v krajině - NSz 5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM ÚP nenavrhuje v kulturní krajině žádné jiné změny v krajině jako protipovodňová opatření. 5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY ÚP navrhuje zpřesnění vymezení prvků ÚSES na území obce Svojšín do podrobnosti katastrální mapy. Zároveň navrhuje plochy změn v krajině pro založení vybraných vymezených dnes nefunkčních prvků ÚSES a pro založení interakčního prvku: Založení vymezených prvků ÚSES K1 převod orné půdy na TTP jako založení prvku ÚSES PP32 SM40 jihozápadně od sídla Nový Dvůr plocha změn v krajině - NSzp K6 převod orné půdy na TTP jako založení prvku ÚSES lokálního biokoridoru K50 SM43 jihovýchodně od sídla Řebří plocha změn v krajině - NSzp 28

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Územní plán VERUŠIČKY Návrh

Územní plán VERUŠIČKY Návrh Územní plán VERUŠIČKY Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: březen 2015 I. Textová část Název: Územní plán Verušičky Stupeň: Úprava návrhu ÚP před řízením Obec: Obec Verušičky IČ: 00255131 Určený

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Územní plán LIBAVSKÉ ÚDOLÍ

Územní plán LIBAVSKÉ ÚDOLÍ Územní plán LIBAVSKÉ ÚDOLÍ projektant: Ing. arch. A. Kasková datum: říjen 2013 A. Textová část Záznam o účinnosti ÚZEMNÍ PLÁN LIBAVSKÉ ÚDOLÍ Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch. Radmila Vraníková A studio INEXprojekt s.r.o. Smetanova 1225, 767 01 Kroměříž Riegrovo náměstí 138, Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST OBSAH 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ...3 2. KONCEPCE

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Územní plán DASNICE Návrh

Územní plán DASNICE Návrh ÚP DASNICE ÚPRAVA NÁVRHU PŘED ŘÍZENÍM Územní plán DASNICE Návrh projektant: Ing. arch. A. Kasková datum: červen 2014 A. Textová část 1 Název: Územní plán Dasnice Stupeň: Úprava návrhu ÚP před řízením Obec:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TOUŽIM NÁVRH 1. ÚPRAVA ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN TOUŽIM NÁVRH 1. ÚPRAVA ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN TOUŽIM NÁVRH 1. ÚPRAVA ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST ŘÍJEN 2012 Textová část návrh. str. 1 Pořizovatel: Určený zastupitel: Magistrát města Karlovy Vary úřad územního plánování a stavební

Více

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Zastupitelstvo obce Poustka se na svém zasedání dne 12.12.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 3 zákona č.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno: leden listopad 2014 Za pořizovatele:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Územní plán Votice Textová část - návrh

Územní plán Votice Textová část - návrh Územní plán Votice Textová část - návrh Návrh pro společné jednání Ing. arch. Milan Salaba a U-24, s.r.o. červen 2014 Objednatel Určený zastupitel Město Votice, Komenského náměstí 700, 259 17 Votice Jiří

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně plánovací

Více

MISKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST PARÉ 1

MISKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST PARÉ 1 MISKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel:Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, Ing. D. Franke Ph.D. Pořizovatel: ÚÚP MěÚ Kutná Hora Datum zpracování:

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH Datum: prosinec 2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky:

Více

PRASKAČKA TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZPRACOVATEL: Generální projektant:

PRASKAČKA TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZPRACOVATEL: Generální projektant: TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA ZPRACOVATEL: Generální projektant: Zeleň,ÚSES: Doprava: Voda, kanalizace: Elektrorozvody: Teplo, plyn: Zeměd. půd. fond: Ing. arch. Pavel Kramář Pod Zahrady

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Č. j.: V Ovčárech, dne xx.xx.2015 Územní plán OVČÁRY Zastupitelstvo obce Ovčáry, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO

PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO ÚZEMNÍ PLÁN KAMENIČKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO TEXTOVÁ ČÁST říjen 2013 Územní plán Kameničky Objednatel: Obec Kameničky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad úsek územního

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘEC A.1

ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘEC A.1 zodp. projektant: ing. arch. D. Vaníčková ing. arch. D. Vaníčková doprava: ing. R. Michlík Aloise Hanuše 182 inž. sítě: ing.j.javůrek, V.Kašpar JABLONNÉ NAD ORLICÍ investor: OU BYSTŘEC datum: červen 2014

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více