ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o Brno, Příkop 8 tel.: fax: Akce: ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV Evidenční číslo: Pořizovatel: Městský úřad MORAVSKÝ KRUMLOV, odbor výstavby a územního plánování Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Jednatelé společnosti: Ing. arch. Miloš SCHNEIDER Ing. arch. Vanda CIZNEROVÁ Projektanti: urbanismus, architektura Ing. arch. Emil NAVRÁTIL dopravní řešení vodní hospodářství Ing. arch. Emil NAVRÁTIL Ing. Pavel VESELÝ energetika, spoje ekologie, životní prostředí Mgr. Martin NOVOTNÝ ochrana ZPF, PUPFL grafické práce Vlasta JELÍNKOVÁ Datum: červenec

3 Správní orgán, který územní plán vydal : Datum nabytí účinnosti : Pořizovatel : Oprávněná úřední osoba pořizovatele Jméno a příjmení : Funkce : Podpis : Razítko : ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo města Městský úřad, odbor výstavby a územního plánování, Klášterní nám. 125, Ing. Petr Šťastný vedoucí odboru výstavby a územního plánování OBSAH DOKUMENTACE VÝROKOVÁ ČÁST Textová část Grafická část A. Výkres základního členění území 1 : Hlavní výkres - urbanistické řešení 1 : PŘÍLOHY Doplněné Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 3

4 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 6 B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 6 B)1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 6 B)2 KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 6 B)2.1 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 7 B)2.2 OCHRANA CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 7 B)2.3 OCHRANA KVALITNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 7 C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 7 C)1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 7 C)2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 8 C)3 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 9 C)4 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 10 D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 10 D)1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 10 D)2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 11 D)2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 11 D)2.1.1 Zásobování vodou 11 D)2.1.2 Odkanalizování 11 D)2.1.3 Vodní toky a nádrže 11 D)2.2 ENERGETIKA, SPOJE 11 D)2.2.1 Zásobování elektrickou energií 11 D)2.2.2 Zásobování plynem 11 D)2.2.3 Spoje a zařízení spojů 11 D)2.3 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 11 D)2.4 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 11 E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 12 E)1 VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ 12 E)2 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 12 E)3 KONCEPCE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 12 E)4 PROSTUPNOST KRAJINY 12 E)5 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 12 E)6 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 12 E)7 REKREACE 12 E)8 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 12 4

5 F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 13 G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 13 H) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ( 101 STAVEBNÍHO ZÁKONA) 14 I) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 14 5

6 ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Hranice zastavěného území byla stanovena v rámci zpracování územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) k 15. září 1997, doplněna byla v rámci vydání změn č Změnou č. 6 byla aktualizována. RÁMCOVÝ POPIS ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je tvořeno souvisle zastavěným územím Moravského a, Polánky a Rokytné. Doplňují je malá, oddělená zastavěná území ve správním území. Vymezeno je ve výkrese č. 1 Hlavní výkres, urbanistické řešení. IDENTIFIKACE PLOCH ŘEŠENÝCH ZMĚNOU Č. 6 Změna je označena číslem, které označuje celkové pořadí zpracovávané změny (6.00) a postupnou řadu dílčích změn (6.01, ). Označení je pro celý elaborát jednotné. B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT B)1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Změnou č. 6 ÚPN SÚ jsou navrženy plochy změn v území pro rekreaci (zahrádkářské kolonie), bydlení v rodinných domcích, smíšené obytné, občanské vybavení - tělovýchovu a sport, výrobu a skladování, smíšenou výrobu plochy pro dopravu, dopravní vybavení a veřejná prostranství. Plochy změn pro bydlení doplňují plochy města převážně v prolukách, případně vázané na zastavěné nebo zastavitelné území. Řešení změny č. 6 neovlivní koncepci rozvoje území města. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE SÍDLA DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY ROZVOJE Řešení změny č. 6 navrhuje nové plochy pro bydlení a smíšené bydlení, proto lze předpokládat změnu počtu obyvatel města. HOSPODÁŘSKO EKONOMICKÉ PODMÍNKY Řešení změny č. 6 navrhuje plochy rozšíření stávajícího areálu výroby a skladování a plochy přestavby pro smíšenou výrobu, proto lze předpokládat vznik nových pracovních příležitostí. Koncepce řešení změny č. 6 je vyznačena v grafické části ve výkrese č. 1 Hlavní výkres. B)2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Je zabezpečena souladem přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území: zkvalitňování přírodního a životního prostředí, které je jednou z nejcennějších hodnot území - řešením změny č. 6 ÚPN SÚ je posilována ekologická stabilita území a respektována ochrana přírody respektování a rozvíjení kulturních a přírodních hodnot území bude respektovat stávající kulturní, urbanistické, architektonické a přírodní hodnoty daného území a to jak zastavěného území, tak i volné krajiny, řešením změny č. 6 ÚPN SÚ jsou respektovány kladné dominanty města, stávající charakter sídla a výšková hladina zástavby, jsou respektovány přírodní hodnoty území, krajinný ráz, významné přírodní dominanty, krajinné hodnoty. zajištění dobré obslužnosti území - navržení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury zastavení úbytku obyvatel, t.j. vytvoření předpokladů pro uspokojování potřeb obyvatel na bydlení, vytvoření podmínek pro zamezení odchodu mladšího obyvatelstva ze sídla 6

7 stabilizace funkce sídelní a její rozvíjení s ohledem na zachování urbanistických a stavebních forem charakteristických pro danou oblast vytvoření podmínek pro umístění dalších pracovních příležitostí Následnou dokumentací po vydání změny č. 6 bude řešeno: chráněné prostory u stávajících ploch dopravních staveb budou navrhovány až na základě průkazného vyhodnocení že celková hluková zátěž ze stávajících plochy dopravy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb včetně reálnosti navržených protihlukových opatření B)2.1 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Řešením změny č. 6 ÚPN SÚ nedojde k dotčení přírodních hodnot území. Řešené dílčí změny respektují koncepci vymezeného ÚSES. Vymezené dílčí změny nejsou ve střetu s významnými krajinnými prvky. B)2.2 OCHRANA CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Dílčí změny se nachází v území archeologického zájmu s archeologickými nálezy, jímž je celé řešené území. Respektována je ochrana městské památkové zóny a jejího ochranného pásma. V lokalitách, v nichž jsou umisťovány dílčí změny, se nenachází nemovité kulturní památky. B)2.3 OCHRANA KVALITNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Řešením změny č. 6 nedojde ke zhoršení podmínek majících vliv na životní prostředí. C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C)1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Je vyznačen v grafické části ve výkrese č. 1 Hlavní výkres. Zásady urbanistické koncepce definované v ÚPN SÚ a jeho změn č. 1 5 zůstávají beze změny a jsou platné i pro změnu č. 6. Předmětem řešení změny č. 6 je návrh ploch změn v území pro rekreaci (zahrádkářské kolonie), bydlení v rodinných domcích, smíšené obytné, občanské vybavení - tělovýchovu a sport, výrobu a skladování, smíšenou výrobu, plochy pro dopravu, dopravní vybavení, veřejná prostranství a plochy pro vodní nádrž. Pro rekreaci (zahrádkářské kolonie) je navržena lokalita změny č v Liškách. Navrženy jsou plochy pro bydlení v rodinných domcích Br v lokalitě Plochy smíšené obytné Bv jsou navrženy v lokalitě Plochy pro tělovýchovu a sport Os jsou rozvíjeny dílčí změnou 6.02 rozšířením stávajícího sportoviště v Rakšicích. Plochy pro výrobu a skladování Vp jsou rozvíjeny dílčí změnou 6.08 rozšířením stávajícího areálu v Ivančické ulici. Plochy smíšené výroby jsou rozvíjeny v plochách přestavby 6.09 areál stavebnin na ul. Dvořákova, 6.10 v areálu bývalého Dřevotvaru a 6.12 v ulici Okružní. Změna č řeší plochy pro silnici II/413 v Ivančické ulici, doplnění stávající trasy silnice. Plochy pro přestavbu 6.11 řeší rozšíření stávajícího areálu garáží v Pionýrské ulici. Plochy pro veřejná prostranství jsou rozvíjeny prodloužením Vinohradské ulice 6.04 k obsluze lokality Plochy pro vodní nádrž (rybník) jsou rozvíjeny změnou č na toku Dobřínského potoka v Tiskárenské ulici. 7

8 i.č. C)2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH funkční kód změny způsob využití plochy k.ú. lokalita požadavek na prověření podrobnější dokumentací 6.01 Rz změna funkčního využití plochy Po/I orná půda, plochy intenzivně zemědělsky využitelné na plochu zahrádkářské kolonie 6.02 Os změna funkčního využití z plochy Pd - drobná držba, záhumenky na plochu pro zařízení sportu a rekreace 6.03 Nn změna funkčního využití plochy Pt - trvalých travních porostů, Nt - vodní tok a Zl lesy na plochu pro vodní nádrž (rybník) 6.04 U změna funkčního využití plochy hospodářské cesty na plochy veřejných prostranství další podmínky využití území v Liškách - obsluha území - stávajícím způsobem - bez napojení na inženýrské sítě - max. 1 NP Rakšice, rozšíření stávajícího sportoviště - obsluha území - ze stávajících ploch sport. areálu - napojit na inženýrské sítě stávajícího sportovního areálu - respektovat podmínky POP kolem ČOV - respektovat trasu a podmínky OP nadzemního vedení vn včetně trafostanice a vodovodu - respektovat podmínky záplavového území a neovlivnit povodňový průtok - max. 1 NP na ul. Tiskárenská - obsluha území - stávajícím způsobem - bez napojení na inženýrské sítě - respektovat trasu a podmínky OP nadzemního vedení vn - nádrž bude řešena jako přírodě blízká s převažující ekologickou funkcí (součást ÚSES) - přípustná je výstavba provozního objektu max. 50 m 2 s pobytovou místností, umístěného v prostoru mezi Tiskárenskou ulicí a OP vn - max. 1 NP ul. Vinohradská - obsluha území - ze stávajících ploch veřejných prostranství - bez napojení na inženýrské sítě - respektovat podmínky OP vodního zdroje 6.05 Br změna funkčního využití plochy Zk krajinná zeleň na plochu pro rodinné domky nízkopodlažní, městského charakteru ulice Pod Hradbami - obsluha území - stávajícím způsobem - napojit na stávající inženýrské sítě - respektovat podmínky městské památkové zóny 8

9 i.č. funkční kód změny způsob využití plochy k.ú. lokalita požadavek na prověření podrobnější dokumentací 6.06 Bv změna funkčního využití plochy Pd - drobná držba, záhumenky na plochu smíšené zóny bydlení + drobná řemeslná výroba 6.07 změna funkčního využití plochy Pt trvalý drnový fond na plochu silnice II. třídy 6.08 Vp změna funkčního využití plochy Pt trvalý drnový fond na plochu Vp průmyslové podniky, podnikatelské aktivity další podmínky využití území - respektovat stávající stav ul. Vinohradská - obsluha území - z koridoru změny č napojit na stávající inženýrské sítě - respektovat podmínky OP vodního zdroje intenzita využití pozemků - max. 30% zastavěných ploch - max. 1 NP + podkroví ulice Ivančická - stávající trasa silnice II/413 obsluha území ulice Ivančická, rozšíření stávajícího areálu - řešit odvedení a likvidaci zasolených vod - respektovat trasu a podmínky OP nadzemního vedení vn včetně trafostanice - jedná se o dvě plochy, oddělené koridorem účelové komunikace obsluha území - stávajícím způsobem z odbočky ze silnice II/413 - napojit na stávající a navržené inženýrské sítě - respektovat podmínky OP silnice II. třidy - řešit ozelenění areálu - nevytvářet dominanty - výška římsy objektů max. 5 m nad terénem i.č. C)3 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY funkční kód změny způsob využití plochy k.ú. lokalita požadavek na prověření podrobnější dokumentací 6.09 SV změna funkčního využití plochy Vp - průmyslové podniky, podnikatelské aktivity na plochu smíšenou výrobní areál stavebnin ve Dvořákově ul. další podmínky využití území - obsluha území - stávajícím způsobem - napojit na stávající inženýrské sítě - respektovat podmínky ochranného pásma městské památkové zóny - respektovat stávající stav - nevytvářet dominanty 9

10 i.č. funkční kód změny způsob využití plochy k.ú. lokalita požadavek na prověření podrobnější dokumentací 6.10 SV změna funkčního využití plochy Vp průmyslové podniky, podnikatelské aktivity na plochu smíšenou výrobní 6.11 Tg změna funkčního využití plochy Oz zdravotnické a sociální zařízení na plochu pro garáže, parkoviště, ostatní stání 6.12 SV změna funkčního využití plochy Vp/x průmyslové podniky, podnikatelské aktivity na plochu smíšenou výrobní areál bývalého Dřevotvaru další podmínky využití území - obsluha území - stávajícím způsobem - napojit na stávající a navržené inženýrské sítě - respektovat trasu a podmínky OP vodovodu - nevytvářet dominanty - respektovat stávající stav, nevytvářet dominanty ulice Pionýrská - obsluha území - shodně se sousedními garážemi - bez napojení na inženýrské sítě - max. 1 NP ulice Okružní - obsluha území - stávajícím způsobem - napojit na stávající a navržené inženýrské sítě - respektovat stávající stav C)4 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Řešením změny č. 6 nedojde ke změně rozsahu ploch sídelní (veřejné) zeleně vymezené v ÚPN SÚ. D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ D)1 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Řešením změny č. 6 ÚPN SÚ nebude dotčena koncepce řešení silniční sítě, železnice, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. SILNIČNÍ DOPRAVA Základní komunikační systém dle ÚPN SÚ zůstává nezměněn. ZE SILNICE II/413 BUDOU OBSLUHOVÁNY PLOCHY ZMĚN: zm stávající trasa silnice II. třidy č. 413 zm stávajícím způsobem ze stávajícího areálu zm obsluha stávajícím způsobem ZE SILNICE III/4133 BUDE OBSLUHOVÁNA PLOCHA ZMĚNY: zm stávajícím způsobem Změny č. 6.03, 6.04, 6.05 a 6.12 budou obsluhovány ze stávajících ploch a koridorů veřejných prostranství. Změna č bude obsluhována ze stávající účelové komunikace, polní cesty. Dílčí změna 6.06 bude obsluhována z navrženého koridoru veřejných prostranství Změna č bude obsluhována ze stávajících funkčních ploch, areálu sportu a rekreace. 10

11 Změna č bude obsluhována shodně se stávajícím areálem garáží. Podmínky pro přístupové komunikace pro požární techniku - přístupové komunikace musí umožňovat protipožární zásah. D)2 KONCEPCE TECHNICKÁ INFRASTRUKTURY D)2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Respektovat podmínky ochranných pásem vodárenských zařízení. D)2.1.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Koncepce zásobování vodou dle schváleného ÚPN SÚ zůstává nezměněna. Lokality budou zásobovány v rámci veřejných prostranství a ploch dopravu. Při následných řízeních budou respektovány legislativní podmínky zásobování požární vodou. D)2.1.2 ODKANALIZOVÁNÍ Koncepce odkanalizování dle schváleného ÚPN SÚ zůstává nezměněna. Lokality budou odkanalizovány v rámci veřejných prostranství a ploch dopravu. D)2.1.3 VODNÍ TOKY A NÁDRŽE Je navržena nová vodní plocha na Dobřínském potoce dílčí změna V dalších stupních projektové dokumentace bude provedeno inženýrsko-geologické posouzení z hlediska vhodnosti založení vodní nádrže. Jinak beze změn. D)2.2 ENERGETIKA, SPOJE Respektovat podmínky ochranných pásem energetických zařízení, telekomunikačních vedení a zařízení. D)2.2.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Koncepce zásobování el. energií dle schváleného ÚPN SÚ zůstává nezměněna. Lokality budou napojeny v rámci veřejných prostranství a ploch dopravu na vedení nn. D)2.2.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Koncepce zásobování plynem dle schváleného ÚPN SÚ zůstává nezměněna. Lokality budou zásobovány v rámci veřejných prostranství a ploch dopravu. D)2.2.3 SPOJE A ZAŘÍZENÍ SPOJŮ Koncepce dle schváleného ÚPN SÚ zůstává nezměněna. Lokality budou napojeny v rámci veřejných prostranství a ploch dopravu. D)2.3 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Řešení změny č. 6 ÚPN SÚ nemá zásadní vliv na občanské vybavení města, tj. stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, tělovýchovu a sport. Změna č rozšiřuje stávající plochy sportoviště v Rakšicích; záměrem je výstavba letního koupaliště. D)2.4 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Zůstává v platnosti dle územního plánu sídelního útvaru. Doplněna jsou o koridor 6.04, místní komunikace k obsluze lokality dílčí změny 6.06 pro smíšenou zónu bydlení SV. 11

12 E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ E)1 VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ Zůstává beze změn. E)2 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Zůstává beze změn. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Zůstává beze změn. E)3 KONCEPCE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Zůstává beze změn. E)4 PROSTUPNOST KRAJINY Zůstává beze změn. E)5 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Zůstávají beze změn. E)6 OCHRANA PŘED POVODNĚMI Zůstává beze změn. Do dílčí změny 6.02 (plocha sportu a rekreace) zasahuje částečně záplavové území Q 100 stanovené na vodním toku Rokytná. Případná stavba bude umístěna mimo záplavové území. Ostatní navržené lokality změny č. 6 se nacházejí mimo záplavové území. E)7 KONCEPCE REKREACE Plochy rekreace, Rz zahrádkářské kolonie jsou doplněny o změnu 6.01 v lokalitě v Liškách. E)8 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Zůstává beze změn. 12

13 F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) V kapitole Regulační a limitující podmínky pro výrobní zónu, funkční regulace textové části ÚPN SÚ a v kap Plochy výrobních aktivit Návrhu regulativů pro územní rozvoj sídelního útvaru je doplněna podmínka: Nepřípustné je umístění jakékoliv bioplynové stanice. VYMEZENÍ HRANIC PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pro srovnání změn které záměr způsobil před realizací a po provedení záměru jsou navrženy monitorovací ukazatele, sloužící k vyhodnocení naplňování územního plánu na složky životního prostředí. Využití indikátorů bude využito v následujících oblastech: NÁVRH UKAZATELŮ plochy s rozdílným způsobem určení indikátor jednotka zastavěné plochy VÝVOJ ZASTAVĚNÉ PLOCHY VE VAZBĚ NA VÝVOJ POČTU OBYVATEL MĚSTA A PROCENTUÁLNÍ PODÍL ZASTAVĚNÉ A NEZASTAVĚNÉ PLOCHY 1,88 % zastavěné plochy*) 98,12 % nezastavěné plochy KRAJINA VEŘEJNÁ ZELEŇ realizovaná zeleň 0.00 m 2 ***) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A JAKOST VOD podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV 74,00 % připojených obyvatel*) BIODIVERZITA realizované skladebné části ÚSES 0,00 ha nových realizovaných biocenter a biokoridorů ***) PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ zábory půdy ZPF a PUPFL 0,04 %/17900 m 2 nových záborů půdy (změna č. 6)**) *) údaje dle ČUZK 2012 **) údaj k 10/2012 ***) údaj od obce k G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Nejsou vymezeny. 13

14 H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA Nejsou vymezeny. I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negativních vlivů na životní prostředí jsou součástí regulativů a limitů vymezených ve změně č. 6. územního plánu sídelního útvaru. J) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Dokumentace změny č. 6 ÚPN SÚ obsahuje 14 listů textu. Dokumentace změny č. 6 ÚPN SÚ obsahuje 2 listy grafické části: 14

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4. OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel.

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. 605 419 899 Výkonný porizovatel: ing.arch. Ivana Tichá Spolupracující zastupitel: starosta

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Územní plán z pohledu starosty obce

Územní plán z pohledu starosty obce Územní plán z pohledu starosty obce 18. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu Plzeň 2011 Karel Kindl - starosta 1 900 obyvatel obecní úřad 2 pracovníci 2 Územní plán ano či ne?? Rozumný

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE katastrální území Radošovice, Tupesy vydaná Zastupitelstvem obce Radošovice formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY okres České Budějovice Jihočeský kraj Projektant: Architektonický

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH Datum: prosinec 2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky:

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch. Radmila Vraníková A studio INEXprojekt s.r.o. Smetanova 1225, 767 01 Kroměříž Riegrovo náměstí 138, Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST OBSAH 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ...3 2. KONCEPCE

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Červen 2014 PŘÍLOHA č. 1 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP ŽDÁR NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Srpen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více