ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o Brno, Příkop 8 tel.: fax: Akce: ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV Evidenční číslo: Pořizovatel: Městský úřad MORAVSKÝ KRUMLOV, odbor výstavby a územního plánování Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Jednatelé společnosti: Ing. arch. Miloš SCHNEIDER Ing. arch. Vanda CIZNEROVÁ Projektanti: urbanismus, architektura Ing. arch. Emil NAVRÁTIL dopravní řešení vodní hospodářství Ing. arch. Emil NAVRÁTIL Ing. Pavel VESELÝ energetika, spoje ekologie, životní prostředí Mgr. Martin NOVOTNÝ ochrana ZPF, PUPFL grafické práce Vlasta JELÍNKOVÁ Datum: červenec

3 Správní orgán, který územní plán vydal : Datum nabytí účinnosti : Pořizovatel : Oprávněná úřední osoba pořizovatele Jméno a příjmení : Funkce : Podpis : Razítko : ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo města Městský úřad, odbor výstavby a územního plánování, Klášterní nám. 125, Ing. Petr Šťastný vedoucí odboru výstavby a územního plánování OBSAH DOKUMENTACE VÝROKOVÁ ČÁST Textová část Grafická část A. Výkres základního členění území 1 : Hlavní výkres - urbanistické řešení 1 : PŘÍLOHY Doplněné Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 3

4 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 6 B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 6 B)1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 6 B)2 KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 6 B)2.1 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 7 B)2.2 OCHRANA CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 7 B)2.3 OCHRANA KVALITNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 7 C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 7 C)1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 7 C)2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 8 C)3 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 9 C)4 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 10 D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 10 D)1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 10 D)2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 11 D)2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 11 D)2.1.1 Zásobování vodou 11 D)2.1.2 Odkanalizování 11 D)2.1.3 Vodní toky a nádrže 11 D)2.2 ENERGETIKA, SPOJE 11 D)2.2.1 Zásobování elektrickou energií 11 D)2.2.2 Zásobování plynem 11 D)2.2.3 Spoje a zařízení spojů 11 D)2.3 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 11 D)2.4 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 11 E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 12 E)1 VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ 12 E)2 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 12 E)3 KONCEPCE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 12 E)4 PROSTUPNOST KRAJINY 12 E)5 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 12 E)6 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 12 E)7 REKREACE 12 E)8 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 12 4

5 F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 13 G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 13 H) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ( 101 STAVEBNÍHO ZÁKONA) 14 I) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 14 5

6 ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Hranice zastavěného území byla stanovena v rámci zpracování územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) k 15. září 1997, doplněna byla v rámci vydání změn č Změnou č. 6 byla aktualizována. RÁMCOVÝ POPIS ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je tvořeno souvisle zastavěným územím Moravského a, Polánky a Rokytné. Doplňují je malá, oddělená zastavěná území ve správním území. Vymezeno je ve výkrese č. 1 Hlavní výkres, urbanistické řešení. IDENTIFIKACE PLOCH ŘEŠENÝCH ZMĚNOU Č. 6 Změna je označena číslem, které označuje celkové pořadí zpracovávané změny (6.00) a postupnou řadu dílčích změn (6.01, ). Označení je pro celý elaborát jednotné. B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT B)1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Změnou č. 6 ÚPN SÚ jsou navrženy plochy změn v území pro rekreaci (zahrádkářské kolonie), bydlení v rodinných domcích, smíšené obytné, občanské vybavení - tělovýchovu a sport, výrobu a skladování, smíšenou výrobu plochy pro dopravu, dopravní vybavení a veřejná prostranství. Plochy změn pro bydlení doplňují plochy města převážně v prolukách, případně vázané na zastavěné nebo zastavitelné území. Řešení změny č. 6 neovlivní koncepci rozvoje území města. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE SÍDLA DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY ROZVOJE Řešení změny č. 6 navrhuje nové plochy pro bydlení a smíšené bydlení, proto lze předpokládat změnu počtu obyvatel města. HOSPODÁŘSKO EKONOMICKÉ PODMÍNKY Řešení změny č. 6 navrhuje plochy rozšíření stávajícího areálu výroby a skladování a plochy přestavby pro smíšenou výrobu, proto lze předpokládat vznik nových pracovních příležitostí. Koncepce řešení změny č. 6 je vyznačena v grafické části ve výkrese č. 1 Hlavní výkres. B)2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Je zabezpečena souladem přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území: zkvalitňování přírodního a životního prostředí, které je jednou z nejcennějších hodnot území - řešením změny č. 6 ÚPN SÚ je posilována ekologická stabilita území a respektována ochrana přírody respektování a rozvíjení kulturních a přírodních hodnot území bude respektovat stávající kulturní, urbanistické, architektonické a přírodní hodnoty daného území a to jak zastavěného území, tak i volné krajiny, řešením změny č. 6 ÚPN SÚ jsou respektovány kladné dominanty města, stávající charakter sídla a výšková hladina zástavby, jsou respektovány přírodní hodnoty území, krajinný ráz, významné přírodní dominanty, krajinné hodnoty. zajištění dobré obslužnosti území - navržení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury zastavení úbytku obyvatel, t.j. vytvoření předpokladů pro uspokojování potřeb obyvatel na bydlení, vytvoření podmínek pro zamezení odchodu mladšího obyvatelstva ze sídla 6

7 stabilizace funkce sídelní a její rozvíjení s ohledem na zachování urbanistických a stavebních forem charakteristických pro danou oblast vytvoření podmínek pro umístění dalších pracovních příležitostí Následnou dokumentací po vydání změny č. 6 bude řešeno: chráněné prostory u stávajících ploch dopravních staveb budou navrhovány až na základě průkazného vyhodnocení že celková hluková zátěž ze stávajících plochy dopravy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb včetně reálnosti navržených protihlukových opatření B)2.1 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Řešením změny č. 6 ÚPN SÚ nedojde k dotčení přírodních hodnot území. Řešené dílčí změny respektují koncepci vymezeného ÚSES. Vymezené dílčí změny nejsou ve střetu s významnými krajinnými prvky. B)2.2 OCHRANA CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Dílčí změny se nachází v území archeologického zájmu s archeologickými nálezy, jímž je celé řešené území. Respektována je ochrana městské památkové zóny a jejího ochranného pásma. V lokalitách, v nichž jsou umisťovány dílčí změny, se nenachází nemovité kulturní památky. B)2.3 OCHRANA KVALITNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Řešením změny č. 6 nedojde ke zhoršení podmínek majících vliv na životní prostředí. C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C)1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Je vyznačen v grafické části ve výkrese č. 1 Hlavní výkres. Zásady urbanistické koncepce definované v ÚPN SÚ a jeho změn č. 1 5 zůstávají beze změny a jsou platné i pro změnu č. 6. Předmětem řešení změny č. 6 je návrh ploch změn v území pro rekreaci (zahrádkářské kolonie), bydlení v rodinných domcích, smíšené obytné, občanské vybavení - tělovýchovu a sport, výrobu a skladování, smíšenou výrobu, plochy pro dopravu, dopravní vybavení, veřejná prostranství a plochy pro vodní nádrž. Pro rekreaci (zahrádkářské kolonie) je navržena lokalita změny č v Liškách. Navrženy jsou plochy pro bydlení v rodinných domcích Br v lokalitě Plochy smíšené obytné Bv jsou navrženy v lokalitě Plochy pro tělovýchovu a sport Os jsou rozvíjeny dílčí změnou 6.02 rozšířením stávajícího sportoviště v Rakšicích. Plochy pro výrobu a skladování Vp jsou rozvíjeny dílčí změnou 6.08 rozšířením stávajícího areálu v Ivančické ulici. Plochy smíšené výroby jsou rozvíjeny v plochách přestavby 6.09 areál stavebnin na ul. Dvořákova, 6.10 v areálu bývalého Dřevotvaru a 6.12 v ulici Okružní. Změna č řeší plochy pro silnici II/413 v Ivančické ulici, doplnění stávající trasy silnice. Plochy pro přestavbu 6.11 řeší rozšíření stávajícího areálu garáží v Pionýrské ulici. Plochy pro veřejná prostranství jsou rozvíjeny prodloužením Vinohradské ulice 6.04 k obsluze lokality Plochy pro vodní nádrž (rybník) jsou rozvíjeny změnou č na toku Dobřínského potoka v Tiskárenské ulici. 7

8 i.č. C)2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH funkční kód změny způsob využití plochy k.ú. lokalita požadavek na prověření podrobnější dokumentací 6.01 Rz změna funkčního využití plochy Po/I orná půda, plochy intenzivně zemědělsky využitelné na plochu zahrádkářské kolonie 6.02 Os změna funkčního využití z plochy Pd - drobná držba, záhumenky na plochu pro zařízení sportu a rekreace 6.03 Nn změna funkčního využití plochy Pt - trvalých travních porostů, Nt - vodní tok a Zl lesy na plochu pro vodní nádrž (rybník) 6.04 U změna funkčního využití plochy hospodářské cesty na plochy veřejných prostranství další podmínky využití území v Liškách - obsluha území - stávajícím způsobem - bez napojení na inženýrské sítě - max. 1 NP Rakšice, rozšíření stávajícího sportoviště - obsluha území - ze stávajících ploch sport. areálu - napojit na inženýrské sítě stávajícího sportovního areálu - respektovat podmínky POP kolem ČOV - respektovat trasu a podmínky OP nadzemního vedení vn včetně trafostanice a vodovodu - respektovat podmínky záplavového území a neovlivnit povodňový průtok - max. 1 NP na ul. Tiskárenská - obsluha území - stávajícím způsobem - bez napojení na inženýrské sítě - respektovat trasu a podmínky OP nadzemního vedení vn - nádrž bude řešena jako přírodě blízká s převažující ekologickou funkcí (součást ÚSES) - přípustná je výstavba provozního objektu max. 50 m 2 s pobytovou místností, umístěného v prostoru mezi Tiskárenskou ulicí a OP vn - max. 1 NP ul. Vinohradská - obsluha území - ze stávajících ploch veřejných prostranství - bez napojení na inženýrské sítě - respektovat podmínky OP vodního zdroje 6.05 Br změna funkčního využití plochy Zk krajinná zeleň na plochu pro rodinné domky nízkopodlažní, městského charakteru ulice Pod Hradbami - obsluha území - stávajícím způsobem - napojit na stávající inženýrské sítě - respektovat podmínky městské památkové zóny 8

9 i.č. funkční kód změny způsob využití plochy k.ú. lokalita požadavek na prověření podrobnější dokumentací 6.06 Bv změna funkčního využití plochy Pd - drobná držba, záhumenky na plochu smíšené zóny bydlení + drobná řemeslná výroba 6.07 změna funkčního využití plochy Pt trvalý drnový fond na plochu silnice II. třídy 6.08 Vp změna funkčního využití plochy Pt trvalý drnový fond na plochu Vp průmyslové podniky, podnikatelské aktivity další podmínky využití území - respektovat stávající stav ul. Vinohradská - obsluha území - z koridoru změny č napojit na stávající inženýrské sítě - respektovat podmínky OP vodního zdroje intenzita využití pozemků - max. 30% zastavěných ploch - max. 1 NP + podkroví ulice Ivančická - stávající trasa silnice II/413 obsluha území ulice Ivančická, rozšíření stávajícího areálu - řešit odvedení a likvidaci zasolených vod - respektovat trasu a podmínky OP nadzemního vedení vn včetně trafostanice - jedná se o dvě plochy, oddělené koridorem účelové komunikace obsluha území - stávajícím způsobem z odbočky ze silnice II/413 - napojit na stávající a navržené inženýrské sítě - respektovat podmínky OP silnice II. třidy - řešit ozelenění areálu - nevytvářet dominanty - výška římsy objektů max. 5 m nad terénem i.č. C)3 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY funkční kód změny způsob využití plochy k.ú. lokalita požadavek na prověření podrobnější dokumentací 6.09 SV změna funkčního využití plochy Vp - průmyslové podniky, podnikatelské aktivity na plochu smíšenou výrobní areál stavebnin ve Dvořákově ul. další podmínky využití území - obsluha území - stávajícím způsobem - napojit na stávající inženýrské sítě - respektovat podmínky ochranného pásma městské památkové zóny - respektovat stávající stav - nevytvářet dominanty 9

10 i.č. funkční kód změny způsob využití plochy k.ú. lokalita požadavek na prověření podrobnější dokumentací 6.10 SV změna funkčního využití plochy Vp průmyslové podniky, podnikatelské aktivity na plochu smíšenou výrobní 6.11 Tg změna funkčního využití plochy Oz zdravotnické a sociální zařízení na plochu pro garáže, parkoviště, ostatní stání 6.12 SV změna funkčního využití plochy Vp/x průmyslové podniky, podnikatelské aktivity na plochu smíšenou výrobní areál bývalého Dřevotvaru další podmínky využití území - obsluha území - stávajícím způsobem - napojit na stávající a navržené inženýrské sítě - respektovat trasu a podmínky OP vodovodu - nevytvářet dominanty - respektovat stávající stav, nevytvářet dominanty ulice Pionýrská - obsluha území - shodně se sousedními garážemi - bez napojení na inženýrské sítě - max. 1 NP ulice Okružní - obsluha území - stávajícím způsobem - napojit na stávající a navržené inženýrské sítě - respektovat stávající stav C)4 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Řešením změny č. 6 nedojde ke změně rozsahu ploch sídelní (veřejné) zeleně vymezené v ÚPN SÚ. D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ D)1 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Řešením změny č. 6 ÚPN SÚ nebude dotčena koncepce řešení silniční sítě, železnice, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. SILNIČNÍ DOPRAVA Základní komunikační systém dle ÚPN SÚ zůstává nezměněn. ZE SILNICE II/413 BUDOU OBSLUHOVÁNY PLOCHY ZMĚN: zm stávající trasa silnice II. třidy č. 413 zm stávajícím způsobem ze stávajícího areálu zm obsluha stávajícím způsobem ZE SILNICE III/4133 BUDE OBSLUHOVÁNA PLOCHA ZMĚNY: zm stávajícím způsobem Změny č. 6.03, 6.04, 6.05 a 6.12 budou obsluhovány ze stávajících ploch a koridorů veřejných prostranství. Změna č bude obsluhována ze stávající účelové komunikace, polní cesty. Dílčí změna 6.06 bude obsluhována z navrženého koridoru veřejných prostranství Změna č bude obsluhována ze stávajících funkčních ploch, areálu sportu a rekreace. 10

11 Změna č bude obsluhována shodně se stávajícím areálem garáží. Podmínky pro přístupové komunikace pro požární techniku - přístupové komunikace musí umožňovat protipožární zásah. D)2 KONCEPCE TECHNICKÁ INFRASTRUKTURY D)2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Respektovat podmínky ochranných pásem vodárenských zařízení. D)2.1.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Koncepce zásobování vodou dle schváleného ÚPN SÚ zůstává nezměněna. Lokality budou zásobovány v rámci veřejných prostranství a ploch dopravu. Při následných řízeních budou respektovány legislativní podmínky zásobování požární vodou. D)2.1.2 ODKANALIZOVÁNÍ Koncepce odkanalizování dle schváleného ÚPN SÚ zůstává nezměněna. Lokality budou odkanalizovány v rámci veřejných prostranství a ploch dopravu. D)2.1.3 VODNÍ TOKY A NÁDRŽE Je navržena nová vodní plocha na Dobřínském potoce dílčí změna V dalších stupních projektové dokumentace bude provedeno inženýrsko-geologické posouzení z hlediska vhodnosti založení vodní nádrže. Jinak beze změn. D)2.2 ENERGETIKA, SPOJE Respektovat podmínky ochranných pásem energetických zařízení, telekomunikačních vedení a zařízení. D)2.2.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Koncepce zásobování el. energií dle schváleného ÚPN SÚ zůstává nezměněna. Lokality budou napojeny v rámci veřejných prostranství a ploch dopravu na vedení nn. D)2.2.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Koncepce zásobování plynem dle schváleného ÚPN SÚ zůstává nezměněna. Lokality budou zásobovány v rámci veřejných prostranství a ploch dopravu. D)2.2.3 SPOJE A ZAŘÍZENÍ SPOJŮ Koncepce dle schváleného ÚPN SÚ zůstává nezměněna. Lokality budou napojeny v rámci veřejných prostranství a ploch dopravu. D)2.3 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Řešení změny č. 6 ÚPN SÚ nemá zásadní vliv na občanské vybavení města, tj. stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, tělovýchovu a sport. Změna č rozšiřuje stávající plochy sportoviště v Rakšicích; záměrem je výstavba letního koupaliště. D)2.4 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Zůstává v platnosti dle územního plánu sídelního útvaru. Doplněna jsou o koridor 6.04, místní komunikace k obsluze lokality dílčí změny 6.06 pro smíšenou zónu bydlení SV. 11

12 E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ E)1 VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ Zůstává beze změn. E)2 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Zůstává beze změn. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Zůstává beze změn. E)3 KONCEPCE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Zůstává beze změn. E)4 PROSTUPNOST KRAJINY Zůstává beze změn. E)5 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Zůstávají beze změn. E)6 OCHRANA PŘED POVODNĚMI Zůstává beze změn. Do dílčí změny 6.02 (plocha sportu a rekreace) zasahuje částečně záplavové území Q 100 stanovené na vodním toku Rokytná. Případná stavba bude umístěna mimo záplavové území. Ostatní navržené lokality změny č. 6 se nacházejí mimo záplavové území. E)7 KONCEPCE REKREACE Plochy rekreace, Rz zahrádkářské kolonie jsou doplněny o změnu 6.01 v lokalitě v Liškách. E)8 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Zůstává beze změn. 12

13 F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) V kapitole Regulační a limitující podmínky pro výrobní zónu, funkční regulace textové části ÚPN SÚ a v kap Plochy výrobních aktivit Návrhu regulativů pro územní rozvoj sídelního útvaru je doplněna podmínka: Nepřípustné je umístění jakékoliv bioplynové stanice. VYMEZENÍ HRANIC PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pro srovnání změn které záměr způsobil před realizací a po provedení záměru jsou navrženy monitorovací ukazatele, sloužící k vyhodnocení naplňování územního plánu na složky životního prostředí. Využití indikátorů bude využito v následujících oblastech: NÁVRH UKAZATELŮ plochy s rozdílným způsobem určení indikátor jednotka zastavěné plochy VÝVOJ ZASTAVĚNÉ PLOCHY VE VAZBĚ NA VÝVOJ POČTU OBYVATEL MĚSTA A PROCENTUÁLNÍ PODÍL ZASTAVĚNÉ A NEZASTAVĚNÉ PLOCHY 1,88 % zastavěné plochy*) 98,12 % nezastavěné plochy KRAJINA VEŘEJNÁ ZELEŇ realizovaná zeleň 0.00 m 2 ***) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A JAKOST VOD podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV 74,00 % připojených obyvatel*) BIODIVERZITA realizované skladebné části ÚSES 0,00 ha nových realizovaných biocenter a biokoridorů ***) PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ zábory půdy ZPF a PUPFL 0,04 %/17900 m 2 nových záborů půdy (změna č. 6)**) *) údaje dle ČUZK 2012 **) údaj k 10/2012 ***) údaj od obce k G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Nejsou vymezeny. 13

14 H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA Nejsou vymezeny. I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negativních vlivů na životní prostředí jsou součástí regulativů a limitů vymezených ve změně č. 6. územního plánu sídelního útvaru. J) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Dokumentace změny č. 6 ÚPN SÚ obsahuje 14 listů textu. Dokumentace změny č. 6 ÚPN SÚ obsahuje 2 listy grafické části: 14

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : KURDĚJOV ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Zakázkové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PLUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PLUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PLUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ZMĚNA č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Akce: NÁVRH ZMĚNY Č.2 - ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMICE Pořizovatel: Objednavatel : Pověřený zástupce obce Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 I. Změna č. 4 Územního plánu obce Větřkovice...1-3 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 4-10 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 11 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000... 12 2. DOPRAVNÍ

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ZMĚNA č. 3 A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY RP ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : VÝŠOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Zakázkové číslo : 29-004-340 Pořizovatel

Více

ZMĚNA č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky Obec Hrušky AR projekt

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD ATELIÉR HRDLIČKA s.r.o. Bezručova 25, 67801 BLANSKO ÚP BLANSKO ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: ALENA DVOŘÁKOVÁ Dobrovského 6,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 muskova@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: machek@usbrno.cz tel.: +420 545 175 893 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE 1 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Objednatel: Pořizovatel: Nadřízený orgán: Obec Metylovice Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje Projektant:

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

VELKÉ NĚMČICE. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

VELKÉ NĚMČICE. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. VELKÉ NĚMČICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více