ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků."

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 2 únor 2010 Modlitba s nočními dělníky Množství lidí v noci vstává a jde do práce. Většina si nevybrala takovou zkoušku, ale žene je nevyhnutelnost. Několik lidí a několik žen v noci vstává a jde se modlit do klášterní kaple. Vybrali si, že budou bdít před Bohem za své bratry. První v obrovské většině nemyslí na to, že odevzdávají své úsilí Pánovi, ale druzí ho přijímají, nesou ho, odevzdávají Pánovi. Díky nim - věřme tomu - Bůh slyší ten dramatický zpěv o lidské námaze, který každou noc stoupá ze země k němu. Je pozdě, Pane, a chtěl bych spát, potřebuji se vyspat. Ale dnes večer myslím na noční dělníky, na množství lidí, kteří pracují a zatím co my spíme, oni vyrábějí pro nás to, co potřebujeme pro život. Nejednou jsem potkal na své cestě, dělnické autobusy, které sbíraly po městských čtvrtích pracovní síly pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků. Potkal jsem muže, jejichž tělo a zničené nervy nemohly sledovat rytmus. Vlečou rozbitý život, který nic a nikdo nemůže opravit. Poznal jsem rozbité dvojice, když manžel a manželka spolu mluví jen slovy načmáranými na kuchyňský stůl. Hrál jsem se úplně potichu s dětmi odsouzenými k tichu dne protože tatínek spí. Nerozumím, Pane, copak jsi nevymyslel noc na to, aby se spalo? Když tvoje slunce moudře odchází spát první, zhasne světlo a vyzývá ke spánku! Ale lidé si vymysleli noční práci a denní spánek. Rozsvěcují neony, potom stáhnou rolety, Aby věřili, že v noci je den a přes den je noc. Říká se, že aby se zohlednily požadavky moderního světa,

2 je třeba si za každou cenu podmanit přírodu. Říká se, že ekonomika je prvořadá, že rozkazuje a je třeba ji poslouchat a že stroj je třeba obsluhovat ve dne i v noci. Říká se, že navzdory, že tu či tam se zkoumají nové podmínky práce a pokoušíme se rehumanizovat, co se dehumanizovalo. Ale ty víš, proč, Pane Aby byla lepší výkonnost a vyšší produktivita! Člověk se stává otrokem a utrpení přetrvává, obrovské utrpení, ty výkřiky a nářky tak rychle udušené, a ten zvyk, který zapříčiňuje, že na to už nemyslíme, když jdeme spát. Už je to tak dávno! A je to potřebné! Ale dnes, večer, Pane, slyším ten obrovský křik, a dřív než zavřu víčka a odevzdám se do tvých rukou, chci ti ukázat ne ta nespravedlivé utrpení, ty odsuzuješ, ale ten souhrn úsilí, které kladou na lidi, a tu úžasnou šlechetnost, jakou si každý den vyžaduju. Tak proč vstávají noční dělníci, když ne proto, aby vydělali na chléb pro svou manželku a pro své děti. A pokud i některé z nich, přitahuje kouzlo rozkoší, o kterých bohatí tak lehce mluví, že jsou přebytečné, když jde o jiné, je to zázračný zpěv lásky, který se zvedá každou noc když my spíme. Ale, Pane, přijde až k tobě? Mnoho lidí, žel, neví, komu zpívá jejich život 2 na druhé straně, daleko na druhé straně jejich pozemských lásek! Vyslechni ho, Pane, vyslechni, velmi tě prosím, aby nevyšlo nazmar tolik úsilí, tolik námahy a tolik prožité lásky. Odpusť mi, Pane, že jsem o tobě pochyboval, a nevěřil jsem, že ten noční hymnus možná stoupá k tobě výš než naše vzletné chvalozpěvy na vroucích shromážděních, protože řeč života, poznamenaná krví námahy, znamená více než vzletná slova. Odpusť mi, Pane, že jsem o tobě pochyboval a že jsem pochyboval o nich, když se do toho nočního chóru zvedá několik mimořádně jasných hlasů, hlasů mužů i žen, kteří vstávají před úsvitem, těch dobrovolných strážců noci, kteří zpívají na tebe chvály, ukrytí v klášteře, sólisté čisté lásky, poslové lidskosti,

3 kteří provázejí se zavřenými ústy a možná i se zavřeným srdcem zástup nočních dělníků. Věřím, Pane, věřím, ale řekni mi, že dnes večer je vyslyšíš VČECHNY. Ano, milý můj, říká Pán, vyslyším je, protože každý člověk je mým bratrem, i tehdy, když o tom neví a žádný zpěv lásky nestoupá ze země tak, aby nedošel ke mně. A já je přijímám všechny, dokonce i falešné tóny, abych je odevzdal Otci v nekonečných chválách. (Michael Quoist) Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. 1 Kor 12,4-7 Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Mk 12,41-44 Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Mt 14,

4 Světec na únor Jako světce na měsíc leden jsme vybrali sv. Jeronýma Emilianiho. Jeroným Emiliani, často označovaný za obnovitele řeholního života v severní Itálii, byl zakladatelem řádu somasků, společenství řeholních kleriků, které se původně jmenovalo Compagnia dei servi dei poveri" (společnost pomocníků chudých). Členové tohoto mužského řádu vedli sirotčince a nemocnice, chudobince a internáty. Papež Pavel III. potvrdil společnost r Jeroným Emiliani přišel na svět r v Benátkách jako syn vznešené rodiny a dostalo se mu znamenitého vzdělání. Již v 15 letech vstoupil do vojenské služby, stal se důstojníkem a později generálem. Když hájil se svými vojáky r město Castelnuovo proti Lize z Cambrai", upadl do zajetí, z kterého se prý dostal zázrakem. Pochopil to jako znamení, že má změnit život a vystoupil z vojenské služby. R přijal Jeroným Emiliani kněžské svěcení a věnoval se nyní jen službě chudým a nemocným. Je rnnoho svědectví o jeho hrdinské blíženské lásce a o velké kajícnosti. R se podřídil Emiliani vedení Giampietra Caraffy, svého duchovního otce, který měl později vejít do dějin jako papež Pavel IV. Téhož roku založil svou společnost. V severoitalských městech Bergamu, Brescii, Veroně. Comu a Miláně založil už dřív četné sirotčince. Jeroným Emiliani zemřel 8. února 1537 v mateřinci své společnosti v Somasce, v místě, podle kterého byli členové rádu nazýváni somasky". Papež Klement XIII. svatořečil zakladatele řádu r. 1767, papež Pius XI. ho jmenoval r patronem sirotků. Sv. Jeroným Emiliani je patronem Trevisa a Benátek; sirotků; zakladatelů škol a sirotčinců. (Podle Rok se svatými) Dej rodičům a přátelům trpělivost, aby nám naslouchali, a nám dej důvěru, abychom s nimi rozmlouvali. Dej, ať dveře zůstanou otevřeny, rezignaci a hořkost zadrž venku. Pomoz nám, abychom pochopili názory a požadavky, které se nám zdají zastaralé, abychom těmito problémy dokázali růst a později nezklamali své děti, až budou od nás očekávat to, co si teď my přejeme od jiných. 4

5 NEDĚLE JE POSVÁTNÝM ZASTAVENÍM O pohledu Církve na slavení svátečních dnů a na to, co by se během nich mělo či nemělo dělat, odpovídá odborný asistent na Římsko-katolické teologické fakulte Univerzity Komenského v Bratislavě Vladimír Thurzo. Jak má věřící křesťan rozlišit, které činnosti může dělat ve sváteční den a které ne? Učení Církve týkající se tzv. nedělního odpočinku je úžasně povznášející a krásné. Vychází z pohledu na neděli jako na den vykoupení, tedy osvobození člověka. Na rozlišení, co je vhodné nebo nevhodné dělat v neděli, je možnost dvou kritérií. První odráží posvátnost sedmého dne, tak jako je zakotvená v opisu stvoření v Knize Genezis: Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. (Gen 2, 2-3). Pro křesťany je sedmým dnem neděle. V neděli slavíme zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které dává tomuto dni výjimečné postavení mezi ostatními dny týdne. Je to klíčová událost celých lidských dějin, osvobození ze strašného otroctví hříchu, ze kterého se člověk nemůže dostat vlastními silami. Neděle má být dnem, kdy si člověk uvědomí svoji závislost od Boha a potřebu jeho osvobozující milosti. Účast na mši svaté, která je nekrvavým zpřítomněním Ježíšovi oběti na kříži, nám zprostředkovává tuto osvobozující milost. Člověk se potřebuje zastavit, aby si uvědomil, že není absolutním a svrchovaným pánem nad celým stvořením a dokonce ani nad svým životem. Pokud si nedopřeje takové posvátné zastavení, může velmi rychle upadnout do sebeklamu, že je tím, kdo všechno spravuje a má pevně v rukou. Neděle je posvátný den. Svatý znamená oddělený od profánního, takže jiný než všední. Z tohoto důvodu i činnost, kterou vykonáváme v neděli, musí být v souladu s posvátností neděle. Druhé kritérium vychází z Božího pohledu na člověka a nejlépe respektuje požadavky lidské přirozenosti. Nedělní odpočinek není omezením ze strany Boha nebo Církve, ale přesně naopak. Podobně jako při prvním kritériu je to nabídka osvobození. Když člověk nemá určité hranice, stává se otrokem. Platí to ve všem a samozřejmě i v práci. Stačí se podívat na moderní developerské projekty. Dělníci, kteří na stavbách pracují prakticky bez oddechu, i v neděli, jsou doslova novodobými otroky v rukách investorů. Podobně prodavačky v nákupních centrech otevřených nonstop také těžce odlišují všední den od neděle. Nedělní odpočinek má být přerušením celotýdenního shonu. Nikdo nemá bezedný rezervoár fyzických a hlavně psychických sil. Neděle a svátky jsou příležitostí na jejich načerpaní. Co tedy dělat v případě, že pro pracovní povinnosti zanedbáme ve sváteční den mši svatou? Každá účast na mši svaté v neděli a v přikázaný svátek je nejen povinnost, ale v první řadě velký dar pro člověka. Bylo by ideální, kdybychom to tak dokázali i vnímat. Potom bychom udělali všechno pro to, aby nám mše svatá neunikla. Samozřejmě, život může přinést okolnosti, že ani při dobré vůli se někomu nepodaří zúčastnit se mše svaté. Tehdy je jeho 5

6 neúčast na mši svaté omluvitelná. To je případ těch, kteří vykonávají činnosti nevyhnutelné pro plynulý chod společnosti, například pracující ve zdravotnictví nebo v dopravě, různé pořádkové či havarijní služby a podobně. Jinou příčinou může být služba druhým, například opatrování nemocných a nemohoucích, od kterých je těžké se vzdálit. Příkazem zúčastnit se mše svaté je možné zadostiučinit už v předvečer přikázaného svátku či neděle. Je možné to chápat jako nabídku ze strany Církve, nikoli nátlak. Pokud se ani tak někomu nepodaří na mši svatou jít, je dobré, když se na ní zúčastní jiný den. Není to jeho povinnost, ale výborná posila pro duši. Je z pohledu Církve nějaký rozdíl mezi prací například na lékařské pohotovosti a prací v katolickém médiu, kde se vysílá v čase svátků, pokud jde o nevyhnutelnost a potřebu této práce? Pokud vnímáme jednu i druhou jako službu společnosti a jsou potřebné a nevyhnutelné, tak není mezi nimi z pohledu Církve žádný rozdíl. Je třeba však správně vnímat postoj Církve k práci, a tedy i těm úkolům, které se musí vykonávat v neděli nebo ve svátek. Církev přece učí, že člověk se posvěcuje i dobře vykonanou prací. Pokud je daná práce potřebná a nevyhnutelná a je to služba pro druhé, nemůže být překážkou na cestě k Bohu i v případě, že se vykonává v neděli. Hlavní problém však vězí v tom, že mnohé činnosti, které se dnes běžně v neděli vykonávají, nejsou ani nevyhnutelné, ani potřebné. Například dnes už prakticky neexistují obchody, které by byly v neděli zavřené. Téměř úplně se ztratil posvátný charakter neděle a svátků. Kde může věřící najít usměrnění o této problematice z pohledu Církve? Existují nějaké církevní dokumenty? Velmi dobrý dokument je Dies Domini, neboli Den Páně, apoštolský list Jana Pavla II. o svěcení neděle. V něm papež zdůrazňuje osvobozující rozměr neděle. Říká, že na počátku Bůh stvořil svět jako dobrý. Následkem hříchu se do světa dostalo zlo a nepořádek. Boží iniciativou, spásonosným vykoupením Ježíše Krista, se vytvořil nový pořádek, jak říká sv. Pavel, stali jsme se novým stvořením v Kristu. Toto se zpřítomňuje v oběti mše svaté. Každá mše svatá je tedy vnesení harmonie a pořádku do vnitřního a venkovního světa člověka. Proto je tak potřebná mše svatá, když si to všechno uvědomujeme, připomínáme a znovu zpřítomňujeme. Sváteční odpočinek je pokračováním této dynamiky osvobození. (podle KN) Modlitba na neděli Nastává konec týdne děkuji ti. Ty mě znáš, kdo před tebou obstojí? Smím k tobě přijít se svými chybami. Ty mě máš rád a odpouštíš mi kvůli Ježíšovi, který za nás zemřel a žije. Naprav, co se mou vinou pokazilo. Dej, ať překonáme všechna napětí mezi sebou a odpouštíme si. Jen tak mohu ukončit tento týden ve tvém pokoji a přistoupit ke tvému stolu. Pak jsi uprostřed nás. Osvěť Duchem Svatým všechny, kteří tě zvěstují. Tvé slovo ať se pro mě stane světlem, tvůj svatý pokrm silou pro všechny dny dalšího týdne. 6

7 ROZCHOD Nejsem už malý, nedávno jsem oslavil šestnáct, a už tři roky pokukuji po děvčatech. Zažil jsem jen odmítání. Dost mě to ničilo, ponižovalo, depky byly na pravidelném pořádku. Před měsícem jsem však zažil také bližší vztah. Chodil jsem s děvčetem dva týdny. Možná se zasmějete, ale pro mě to bylo moc. Proč jsme se rozešli? Doteď nemám odpověď. Měli jsme se rádi, stále jsme se scházeli a tak, ale zádrhel našeho vztahu byl v tom, že jsme se za ten čas nedostali k žádnému tělesnému kontaktu. Ani k držení se za ruky! Nic víc, jen kecání. Možná jsem to i chtěl, ale v duchu jsem si říkal, jestli to není brzy. Nevím, asi jsem udělal chybu, ale bylo to poprvé. Lidé, myslím kamarádi, o mně říkají, že jsem na pohodu, plný fajn nápadů, vtipný, člověk s elánem a navíc s mým podivem sympaťák. Inteligent, sportovec. A i když to pro ni byl první vztah, nechala mě Že by byla chyba v tom, že se oblékám sice moderně, ale ne jako skejťák, nekouřím, nepiju, nenadávám? Marťan Ivo Mám kluka, chodíme spolu jen dva měsíce. Poznám ho už a zjistila jsem, že to není ono. Proč se to tak pokazilo, vlastně, proč si to pokazil on u mě, neřeknu. Hlavním důvodem rozchodu je, že já už ho nemiluju. Ale mám problém, že nevím, jak se s ním mám rozejít. Nechci mu ublížit a ani nechci vypadat jako ignorant a jen tak mu poslat smsku. To dělají děti na základní. Nechci se s ním však už vídat, mám strach, že by mě žádal o druhou šanci. Jak mu mám vysvětlit, že je konec? (Jessica, 8) Rozchod. Nuceně se rozcházíme se základními a středoškolskými spolužáky (aspoň většinou), přirozeně s představami o pohádkových princeznách a krásných zemích či s hrami na vojáky kolem paneláků. Ale rozejít se s člověkem, kterému jsme říkali miluji Tě, je jiná věc, hlavně, když vztah chce ukončit jen jeden z páru. Tomu druhému je však v takové chvíli slogan když miluješ, není co řešit málo platný. Pravda, rozchod ačkoli se vyskytuje běžně, přece jen je to vážná věc, velmi ošemetná, citlivá, někdy nechtěná nebo i zazlívaná. Je to i zraňující nebo osvobozující záležitost. A téma široké jako moře! O čem všem by se tedy dalo mluvit? jak ukončit už nechtěný vztah, důvody podstatné nebo banální otázka co potom hlubší průzkum proč vlastně? co to dělá se srdcem a vzpomínkami, co z rozchodu získat, a co ta druhá možnost (šance)? Katastrofa Ne, rozchod není ta nejhorší věc, která může postihnout zamilované srdce, a to ani tehdy, když byli spolu delší čas, co znamená, že rozchod je bolestnější. O moc horší je, když někdo žije hned 7

8 následující dny stylem klín se vyráží klínem. Pro toho, kdo se rozešel, ale i pro zanechaného rozchod přece není obyčejný den. Srdce po něm zůstává uplakané, možná rozzlobené, ubolené nebo až rozervané. A rozbité, rozbouřené, příliš zranitelné. Je velkým pokušením tuto občas až nesnesitelnou situaci rychle vyřešit novým vztahem. Abychom zapomněli na ex, tak se rychle znovu zamilujeme. Klín se klínem vybíjí. V srdci pod pokrývkou to však může vonět i jako pomsta či bezhlavé vzdání se svému tělu, (moje tělo si se mnou dělá, co chce). Ale že by právě tohle mělo přinést pohodu do duše, radost, chuť žít?! Nezdá se mi to. Naopak jsem přesvědčený, že tohle je pro srdce hotová katastrofa. Hlubší průzkum - důvody CHODILA JSEM S KLUKEM DVA ROKY A ROZEŠLI JSME SE (ON SE MNOU) PŘED TŘEMI MĚSÍCI. ZŮSTALI JSME VŠAK V KAMARÁDSKÉM VZTAHU. PROBLÉM BYL V MÉ POVAZE - NERVOZITA, PODRÁŽDĚNOST, CHOVALA JSEM SE PŘÍLIŠ VLASTNICKY. STRAŠNÉ. TEĎ JSEM SI VŠE UVĚDOMILA A SNAŽÍM SE ZMĚNIT. ALE ON UŽ VZTAH NECHCE. MÁM JEŠTĚ JEHO VĚCI (SVETR, CD). CO MÁM DĚLAT? A DALŠÍ PROBLÉM - STÁLE HO MOC MILUJI, ALE BOJÍM SE MU TO ŘÍCT. Ivana, 18 8 Dny, když se srdce zmítá v bouřce rozchodu, se táhnou. Někdy k tomu dojde téměř znenadání, ale jindy se to pomalu krystalizuje. Kdesi v hloubi si sami pro sebe více či méně vědomě klademe otázku proč. I když je to vždy velmi osobní záležitost, já se uskromním a vyjmenuji jen pár důvodů, které se všeobecně vyskytují v příbězích dvou rozejitých srdcí. (Seznam není od nej po nej, ale jen tak jak přišlo.) 1. Nová star Krátkodobé vztahy, které často končí proto, že jeden z dvojice objeví novou star - krásnější děvče, zábavnějšího kluka, někoho, kdo je možná v partii a podařilo se sbalit ho. 2. Nesedli jsme si podle pořekadla vrána k vráně sedá. Ačkoli třeba první jiskry přeskakují, téměř vždy z obdivu (je cool), po jistém čase se začnou oťukávat nejen tvářičky, ale i srdce a smýšlení. A tehdy zamilovaní zjišťují, jestli umí přijmout druhého s jeho rozdíly, nebo se raději rozejdou. 3. Už ho nemiluji Jako Ryba Oľa ve svém příběhu. Ona nebo on začnou cítit že už toho druhého nemilují. To, co cítili doteď, anebo aspoň ty první dny či týdny, přestalo. Když se potkají, dívají se na sebe, že o co jim vlastně jde a tak, když se nemilujeme, rozejděme se. 4. Volá jiný hlas Připomenu i toto, protože se to stává - když chlapec nebo děvče v čase zamilování objeví v sobě Boží hlas, který je volá k jinému povolání. 5. Protože naši Pravda, někdy jsou to i rodiče, kteří zasáhnou - mají své důvody - a způsobí, že dva zamilovaní se musí rozejít - na sílu. 6. Daleko k sobě Znáte to, letní lásky z táborů, z mezinárodních pobytů, výletů z dovolené. Srdce se rozbušilo, zamilovalo, ale dál je to fyzicky nemožné. Jsou v tom stovky či tisíce kilometrů. Jistě jsem neprošel všechny možné důvody, spíše jen ty všeobecné, a pravdou zůstane, že každý jeden zamilovaný příběh je originální. Myslím, že mnohým se může přihodit téměř každý důvod, proto několik poznámek k nim.

9 Případ Nová star - stává se to, když oba neměli nebo si ani nevyrobili prostor pro lepší poznávání se, zůstalo to jen při takovém chození. Neinvestovali do vztahu, tak co na tom, že před pár dny miloval/a jinou/jiného milují nebo jen mají? Případ Nesedli jsme si - je jeden z normálních. Zjištění, že neumíme přijmout jeden druhého, že je to těžké, přichází někdy i po dlouhé době, když už jsme spolu něco prožili. Jen ať to není po první prohrané bitce. Zainvestovat do úsilí přijmout toho druhého se vyplácí téměř vždy. I kdyby to nakonec nevyšlo. Ale v srdci budeme lepší. Případ Už ho nemiluji - naznačuje jedno či oboustranné ochlazení vztahu. Láska, o kterou zamilovaným vždy jde, má jen málo společné s prvními vřelými city, zahořením. Láska roste pomalu a vůbec to není jen o citech. Možná, když jeho/ji nemiluji, můžu konečně začít milovat. Případ Volá jiný hlas - je také reálný. Nevěřili byste, že Bůh osloví často ty, u kterých najde právě velkou touhu skutečně milovat. A pozve je k jiné lásce. Tehdy pomáhá modlitba za oba, rozhovor a skromné vložení celého problému do Božích rukou. Případ Protože naši - je velmi komplikovaný. Někdy jsou rodiče opravdu nechápaví, ale většinou mají své důvody, dobré i méně dobré. V takovém případě je mladý člověk vystavený velké zkoušce dospívání. Je tu jedna cesta, a to rozhovory. Vysvětlovat, poslouchat, uvažovat, i když je to na dlouhé lokty. Ale skrze třísknutí dveřmi cesta nevede. A když už jsme na tohle téma v této rubrice prohodili několik slov, zůstávají v platnosti. Je konec Vyslovit takové slova je velmi těžké. Slyšet je nebo si je jen v mysli připustit je vždy bolestivé. Srdce se může roztrhnout. Aby nedošlo k infarktovým momentům, dá se tomu předejít. Když jeden či oba najdou správný způsob, jak na to. Jistě, dá se to udělat i z očí do očí, chladně říct: Je konec! a rozejdete se. A srdce bez citu všechno hodí za hlavu. No především je to trápení. Udělat to smskou? Přes jiné? Dopisem? em? Osobně? Neexistuje všeobecná odpověď. Cesta k té konkrétní však ano. Otázka k dobrému zvážení: Chceme zůstat do budoucna kamarádi? Srdce, která chtějí zůstat v kamarádském vztahu, budou hledat citlivý, upřímný a co nejklidnější způsob, jak se rozejít. Stále se však vyplatí zachovat si k druhému úctu a co nejpřátelštější tón. Pokud už ve vztahu vznikla bolest, zranění, neprohlubujme si to navzájem. A potom? Nálady v srdci po bývají velmi různé. Když jsme se rozešli s hněvem, ve zlém, třískli jsme dveřmi, srdce bude ještě několik dní naplněné hněvem, averzí, výčitkami Řeknete si: Ale to přece přejde a budeme v pohodě. (jen nitro zůstane zasažené, zatrpklé vůči tomu druhému člověku, zesláblé z prohrané bitvy o rozchod v dobrém.) Jakkoliv bychom však usilovali o nový vztah, jsme ohrožení, že nebude upřímný a vznikne možná i z jiných důvodů, než z obdivu a zamilování. Jestli jsme se rozešli v dobrém, pokud byly důvody jakékoliv, a zůstali jsme v kamarádském vztahu, jsme bohatší nejen o zachování dobré vzpomínky, zkušenosti, které jsme nemuseli s hněvem vyhodit ze srdce a paměti, ale i o jistou schopnost o zážitek dobrého rozchodu, zvládnutého v klidu. Jasně, v srdci to bude doznívat. Budou i slzy. Ale i tak je fajn udělat tečku za něčím pěkným, obohacujícím Tečka, jde se dál! Žít jen ve vzpomínkách není styl mladých. Hlavu vzhůru! Možná nejbližší týdny budou o objevování možností pro službu jiným, pro rozvoj svých talentů a časem i o hledání chybějící polovičky srdce. 9 (podle AHA)

10 Jak mluvit s dětmi o Bohu Rodinná katecheze Následující kapitolky pocházejí z knihy Nebojte se života, kterou najdeme na stránkách Nebojte se života, děti, i když bude možná těžký. Nebojte se světa, přestože vypadá špatný. A nebojte se ani smrti, protože ten, kdo je mocnější než všechno zlo, kdo přemohl smrt, chce být vaším přítelem. Chcete ho poznat? Úvod Naše zdravotnické noviny uveřejnily před lety zprávu o ojedinělém ústavu, do kterého přijímají jen nevyléčitelně nemocné: Je v Anglii a byl založen z nadace jednoho polského válečného invalidy, aby v něm tito lidé mohli umírat. Připomínám to kvůli malé zvláštnosti. Děti zaměstnanců si tam mohou volně hrát na dvoře ústavu. Zjistilo se totiž, že na těžce nemocné velmi dobře působí křik hrajících si dětí. Je to zvláštní zvuk. I nyní, když začínám tuto práci, slyším ho ze dvora. Asi všechny děti tohoto velkého činžáku jsou venku. Zřejmě využívají poslední slunečné nedělní odpoledne tohoto mimořádně krásného pozdního podzimu. Tento zvuk skutečně uklidňuje. Znamená, že je všechno v pořádku. Jsou zde děti. Hrají si. Mohou si hrát. Jsou syté a spokojené. Nehrozí jim bombardování ani hlad. Život jde dál. Půjde vždycky dál. Tyto děti jsou živým důkazem pokračování života. Jenže pro člověka, který se dívá reálně dopředu, je ten zvuk jakoby přehlušovaný jinými, alarmujícími zvuky. Na první pohled je všechno klidné a radostné. Děti si bezstarostně hrají. Jenže co všechno jim chybí a co všechno jim hrozí! Jsou dobře oblečené a nasycené. Ale jdou do života a nikdo jim nevysvětlí jeho smysl. Čekají je problémy a trápení. Kdo je připraví na jejich řešení a překonávání? Mají pokračovat v "podmaňování Země", ale nevědí proč. Jednou je čeká i smrt a jim nezbude nic jiného, než zbaběle si před ní zakrýt oči. Protože nebudou vědět, že je to ZAČÁTEK. Pouštíme je do světa plného nástrah, do světa zločinů, smyslnosti, drog a sebevražd - nepřipravené a bezbranné. Jedině víra, hluboká a žitá dává světlo a sílu. Ale musí to být víra, kterou si dítě bude umět obhájit proti námitkám a lákavým pokušením. Většina našich dětí nemá také ideální podmínky, aby víru nasávala vlastně od chvíle početí. Mnoho dětí získává v rodině i mimo ni pravý opak. Každé dítě má však právo poznat svého Boha a přijít s ním do osobního kontaktu. Někdo mu to musí zprostředkovat. Ale JAK? Tato práce je pokus, návrh. Jde o takovou složitou problematiku, že ji není možné vyřešit pevným návodem. Navrhovaný způsob tedy není možno otrocky dodržovat. Ani ve způsobu interpretace, ani v uvedeném postupu. Je třeba se citlivě přizpůsobit chápavosti dětí i momentální situaci. Při některých lekcích budou uváděny metodické poznámky a vysvětlivky. Pro všechny platí několik společných zásad: 1. Rozhovor nebo vyučování má být pro děti něčím přitažlivým, lákavým. Jistě samotným obsahem a způsobem podání a ne tím, že se za pozorné poslouchání slíbí nějaká odměna. Děti se musí na tuto chvíli těšit. Každé dítě touží po porozumění, laskavém přístupu, po důvěrné atmosféře. Zvláště dnešní děti, které jsou přinuceny žít na ulici s klíčem na krku. Když vyučuje rodič, anebo jiný člen domácnosti, ať zpočátku využije chvíle, kdy takováto důvěrnost vznikne spontánně. Časem se z toho vyvine jakási pravidelnost. Je třeba se jen vyvarovat jakéhokoliv násilí, hrozeb a podrážděnosti. 10

11 Když jde o setkávání mimo domov, která jsou od začátku vázána na pravidelnost, nepovažujme sbližování za ztracený čas. Dítě rychle vycítí, kdo ho má opravdu rád, kdo se upřímně zajímá o jeho problémy a kdo ho bere vážně. Pro koho není hračkou, která se odloží, když je něco zajímavějšího (detektivka, televize). Dítě umí ocenit, když si dospělý najde pro ně čas a mluví s ním jako se sobě rovným. 2. Vyučující se musí vždy připravit. Přitom se však nemá křečovitě držet předem připraveného schématu. Musí pohotově reagovat na situaci. Nemoc, smrt, havárie, narození, velké překvapení, strach, nepříjemnost ve škole, zklamání - to všechno je třeba okamžitě využít. Kdybychom to nebrali v úvahu, dítě by stejně nedávalo pozor, protože by bylo rozptýlené příliš silným zážitkem. Třeba to považovat za Bohem poskytnutou příležitost k ulehčení vysvětlení palčivých otázek, které jinak zůstanou prázdným teoretizováním. Logická návaznost témat je jistě dobrá věc, ale život se řídí jinými pravidly. Dítě chceme naučit žít z víry, a ne dát mu suchý ucelený systém pravd. 3. Vědomosti jsou rozhodně velmi důležité. Hodně odpadů od víry je možno připsat na vrub náboženské nevědomosti. Ale mnohem důležitější je vybudovat VZTAH, živý kontakt s Bohem. 4. I když snad předpokládáme, že náboženské vzdělání svěřených dětí nebude pokračovat, nechtějme dát dítěti vědomosti dospělého. Když v tom dítě skutečně nebude pokračovat, do dospělosti stejně vše dávno zapomene. Takové vědomosti by je zbytečně zatížily a přispěly by ke zvýšení nepřitažlivosti celé náboženské sféry. Bylo by to, jako bychom pro jistotu dávali dítěti boty dospělého. Dejme dítěti tolik vědomostí, kolik potřebuje nyní pro svůj náboženský život, přiměřených jeho věku. Když ho bude aktivně rozvíjet, samo si vynutí postupné doplňování vědomostí. 5. Nebojme se mluvit s dětmi o hlubokých tajemstvích víry. Každý, kdo se věnuje náboženské výchově dětí, často s úžasem pozoruje, kolik je dítě schopné pochopit. Stává se dokonce, že dítě poučí dospělého. 6. Dobře se osvědčuje plastický způsob vyprávění, přirovnání, příklady. Přitom je však nebezpečí, že se dítě okamžitě chytí použitého obrazu a rozvíjí si ho dále. Když vedeme dialog, zjistíme, že když za přiklad dáme dejme tomu auto, dítě hned začne vzpomínat na sousedovo nové auto. Takovéto odbočení, když se nám je nepodaří včas předejít, musíme nechat chvíli běžet, přidat se k němu a potom se nenásilně vrátit k původnímu tématu, např. takto: "Kam jsme se to až dostali? Proč jsme vlastně začali mluvit o tom autě?" Takováto neplánovaná přestávka bude chvilkou oddechu, anebo příležitostí ke sblížení, k poznání zájmů dítěte. Ale nesmíme se stát otroky záměrného odvádění pozornosti nebo povídavosti dítěte. 7. Používejme co nejvíce formy dialogu. Má to více výhod. Když dítě jen pasivně poslouchá, po chvilce se v myšlenkách vzdálí (známe to sami podle sebe). Když je nuceno stále odpovídat, udržuje se tím jeho pozornost. Mimo to si lehčeji zapamatuje to, co si vlastně samo vyvodí. Vyžaduje to ale vhodně zaměřené otázky. Využijme však i přirozené zvídavosti dítěte. Kdyby někdo vždy důsledně odpovídal na každé dětské "proč", kdyby dával odpověďmi nepřímo návod k další otázce, kdyby jí vhodně provokoval, stačilo by to na dostatečnou náboženskou informaci. Ale tuto možnost má málokdo. V každém případě však forma dialogu neznamená jen přinutit dítě otázkami k pozornosti a k vyvozování poznatků. Třeba dát prostor i dětským otázkám a správně na ně odpovídat. Jenže na tuto formu dialogu je nemožné dát nějaký návod. Dětské otázky jsou nevyzpytatelné. I nejvzdělanější teolog by se při nich někdy zapotil. Pro tento případ je jen jedna rada: Když znám správnou a vhodnou odpověď, odpovím. Nic se nestane, když přiznám, že to nevím. Případně slíbím, že se na to zeptám, podívám, zjistím to. Autorita tím nikdy neutrpí. Spíš naopak. Nepodceňujme dětský úsudek a kritičnost. Dítě velmi rychle zjistí, že vyhýbavé odpovědi nebo dokonce zakřiknutí je vlastně nevědomost. A je po důvěře! 11

12 Takové záludné otázky jsou zpravidla jen špatně formulované. Tehdy se pokusíme otázku opravit asi takto: "Jestli ti dobře rozumím, chceš vlastně vědět toto " 8. Používání obrazů je nejen pomůckou, ale i překážkou. Na jedné straně udržuje pozornost, činí vyučování přitažlivým a zajímavějším. Jenže pozor! Dítě je na obrazy velmi vnímavé a některé představy se obrazem vtisknou tak hluboko, že je již není možno změnit. Tak například obrázek ráje, jak Eva podává Adamovi jablko, může udělat z této tragédie záležitost banální mlsnosti, což se dá těžko sladit s Boží dobrotou. Vybudovat u dítěte hluboké přesvědčení o velké lásce Boha k nám je o mnoho důležitější než informace o prvním hříchu (v takovémto pojetí stejně nesprávná). 9. Dítě většinou není schopno dlouho soustředěně vnímat. Doba schopnosti soustředěného vnímání dítěte je individuální, proto ji nemůžeme paušálně určit. Závisí na: inteligenci, temperamentu, momentální disponovanosti, na denní době, počasí a hlavně na věku (mentálním!). Nejvíc však závisí na způsobu podání. Je třeba tedy pozorně sledovat reakce dítěte a podle toho přizpůsobit délku rozhovoru i jeho způsob. Kdo bude chtít použít tuto příručku k vyučování, při kterém je třeba vyplnit celou vyučovací hodinu, musí si připravit vhodné zaměstnání (kreslení, zpívání, hry) na vyplnění zbývajícího času. K těm hrám je třeba poznamenat: Existují všelijaké společenské hry, upravené na jakési zábavné výučování náboženství. Vyhrává ten, kdo zná správnou odpověď. Děti si tak sice hravě osvojí množství vědomostí, jen je třeba uvážit, jestli je to vhodný způsob, aby se jim vštěpila patřičná úcta k víře a k jejím tajemstvím: Vhodnější jsou hry na cvičení schopnosti vůle i na bystření pozornosti, logického myšlení, paměti apod. Tak např. soutěž, kdo déle vydrží nezasmát se, nepromluvit, ačkoliv ho ostatní provokují: Hledání schovaných hodinek (přitom musí být ticho). Uhádnutí myšleného předmětu vhodně zaměřenými otázkami. Kdo si zapamatuje víc detailů z obrazu, kdo pozná změnu v rozsazení apod. Takovéto hry nemají jen funkci vyplnění času, ale pomáhají vytvořit i přátelský vztah k vyučujícímu. A při hře se dá výborně výchovně působit, pěstovat poctivost, pravdomluvnost, schopnost přijímat prohru apod. To patří k etické výchově, která je neodmyslitelnou v náboženské výchově. Ale to neznamená, že všechno ve výchově budeme motivovat nábožensky. 10. Účinky i nejlepšího vyučování mohou kazit nevhodné výchovné zásahy; neuvážené poznámky. Tak například, když rodiče si chtějí pomáhat při výchově náboženstvím, i když se při zákazech a příkazech odvolávají na Boha, jako by se chtěli schovávat za jeho autoritu. Rodičovská autorita je jistě od Boha, ale rodiče ji mají uplatňovat ve svém jménu, a ne ve jménu Pána Boha. Dítě se musí učit proto, aby se připravilo na život. Musí si osvojit správné hygienické návyky, aby si zachovalo zdraví. Musí se podřídit dospělým proto, že ještě neumí posoudit následky svého jednáni. Nebudeme mu tedy říkat, že musí jíst špenát, aby tím přineslo oběť a udělalo radost Pánu Bohu, jinak že ho Pán Bůh potrestá. A už vůbec se nesmí říkat při nějaké nehodě, že je to trest Boží. Nejhorší však je, když při nějakém přestupku povíme: "Počkej, však se budeš muset z toho vyzpovídat!" A když už dítě přistupuje k svátostem, nesmíme mu při nějaké banální vině připomenout, že nyní už nesmí jít ke svatému přijímání. Tím se vytvoří pro celý život pomýlená představa rozhněvaného, trestajícího Boha. Svátost pokání, ve skutečnosti zdroj velké radosti, by se stala strašidlem. Eucharistie by byla odměnou pro dokonalé, zatím co je ustanovena pro hříšníky. Dítě by mělo vědět, že Bůh je nejen Bohem dětí, ale i dospělých že všichni stejně musíme respektovat jeho vůli, že všichni jsme slabí a hříšní a všichni stejně potřebujeme Boží milosrdenství. Pokračování příště 12