MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od Info Rada Akt.pomoc Asistence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory Dávky poskytované v závislosti na příjmu X X Ostatní dávky X X Ţivotní minimum X X Ostatní X X 1.2. Dávky sociální péče pro těţce zdravotně postiţené občany Dávky opakované X X X Dávky jednorázové X X X Ostatní X 1.3. Dávky pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na ţivobytí X X Doplatek na bydlení X X Mimořádná okamţitá pomoc X Ostatní X 1.4. Pomoc v mimořádných situacích mimo rámec soc. zabezpečení X 1.5. Ostatní X 2. Sociální sluţby - celkem 2.1. Příspěvek na péči X X X 2.2. Sociální poradenství X 2.3. Sluţby sociální péče X 2.4. Sluţby sociální prevence X 2.5. Podmínky poskytování sociálních sluţeb X 2.6. Ostatní X 3. Pojištění - celkem 3.1. Pojistné na sociální zabezpečení Poplatníci pojistného X Výše pojistného X Odvod pojistného X Ostatní X 3.2. Dávky z důchodového pojištění Uplatnění nároku na důchod X Starobní důchod X Předčasný starobní důchod X Invalidní důchod plný a částečný X Pozůstalostní důchody X Ostatní X 3.3. Dávky z nemocenského pojištění Nemocenské X Podpora při ošetřování člena rodiny X Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství X Peněţitá pomoc v mateřství X Ostatní X 3.4. Zdravotní pojištění X 3.5. Komerční pojištění 3.6. Ostatní X

2 4. Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost - celkem 4.1. Závislá činnost Situace před vznikem a vznik pracovního poměru X X X Pracovní smlouva X X X Změny pracovního poměru X X X Zánik pracovního poměru X X X Plat a mzda X Dovolená X Práce konané mimo pracovní poměr X Odpovědnost za škodu ze závislé činnosti X X X Ochrana pracovníků X 4.2. Zaměstnanost Práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání X X X Zprostředkování zaměstnání X X X Rekvalifikace X Podpora v nezaměstnanosti X 4.3. Ostatní X 5. Bydlení - celkem 5.1. Bydlení v bytě - obecně X 5.2. Bydlení na základě (spolu)vlastnického práva Vlastnické právo k bytu X X X Spoluvlastnické právo k bytu X X X Problematika společenství vlastníků jednotek X X X Problematika bytových druţstev X X X 5.3. Bydlení na základě nájemní smlouvy Vznik nájmu X X X Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce X X X Nájemné X X X Ceny sluţeb X X X Přechod nájmu X X X Zánik nájmu a společného nájmu X X X Výměna nájemních bytů X X X 5.4. Bydlení na základě smlouvy o podnájmu X X X 5.5. Bydlení členů nájemcovy domácnosti X X X 5.6. Bydlení na základě uţívacího práva k bytu X X X 5.7. Sousedské vztahy X 5.8. Trvalé bydliště a hlášení pobytu X X X 5.9. Bydlení na základě věcného břemene X Ostatní X 6. Rodina a partnerské vztahy - celkem 6.1. Manţelství Vznik manţelství a podmínky pro uzavření manţelství X X X Vztahy mezi manţely X X X Zánik manţelství X X X Úprava vztahů k nezl. dětem v průběhu a po rozvodu X X X 6.2. Vztahy mezi rodiči a dětmi Rodičovská zodpovědnost X X X Sociálně právní ochrana dětí X X X Určení rodičovství X X X

3 Osvojení X X X Poručenství a opatrovnictví X X X Pěstounská péče X X X Úprava vztahu k nezl. dětem ţijícím mimo manţelství X X X 6.3. Výţivné Vzájemná vyţivovací povinnost rodičů a dětí X X X Vyţivovací povinnost mezi ostatními příbuznými X Vyţivovací povinnost mezi manţely X X X Výţivné rozvedeného manţela X X X Příspěvek na výţivu a úhradu nákladů neprovdané matce X X X Neplnění vyţivovací povinnosti ze strany povinného X X X 6.4. Partnerské vztahy Druh a druţka X X X Registrované partnerství X X X 6.5. Vztahy mezi ostatními rodinnými příslušníky X 6.6. Domácí násilí X X X 6.7. Ostatní X 7. Majetkoprávní vztahy a náhrada škody - celkem 7.1. Vlastnictví-obsah,ochrana, nabývání,pozbývání vlastnického práva X X X 7.2. Spoluvlastnictví Podílové spoluvlastnictví X X X Společné jmění manţelů X X X 7.3. Věcná břemena X X X 7.4. Ostatní práva k věcem cizím (zástavní právo, zadrţovací právo) X X X 7.5. Závazkové právo smluvní Kupní smlouva X X X Darovací smlouva X X X Ostatní smlouvy X 7.6. Závazkové právo mimosmluvní (odpov. za škodu a náhrada škody) X 7.7. Dědění X X X 7.8. Restituce X 7.9. Ostatní X 8. Finanční a rozpočtová problematika - celkem 8.1. Daně a poplatky Daň darovací X Daň dědická X Daň z převodu nemovitostí X Daň z nemovitosti X Daň z příjmu fyzických osob X Ostatní daně X Poplatky X 8.2. Problematika zadluţování občanů Práva a povinnosti dluţníků X X X Práva a povinnosti věřitelů X X X Práva a povinnosti ručitelů X X X Ostatní X 8.3. Rodinný a osobní rozpočet X X X 8.4. Ostatní X

4 9 Zdravotnictví - celkem 9.1 Práva a povinnosti pacientů X 9.2 Léčebně preventivní péče X 9.3 Psychiatrická péče X 9.4. Péče v kojeneckých ústavech X 9.5. Ostatní X 10. Školství a vzdělávání - celkem Systém školství X Práva a povinnosti účastníků vzdělávacího procesu X Ostatní X 11. Ekologie, právo ţivotního prostředí - celkem Ochrana ţivotního prostředí X Ţivelné pohromy X Ostatní X 12. Ochrana spotřebitele - celkem Smluvní vztahy X X X Vymáhání práv spotřebitele X X X Ostatní X 13. Základy práva ČR - celkem Právní systém ČR obecně X Právní vztahy vzniklé z právních úkonů X vzniklé z právních událostí a stavů X vzniklé z rozhodnutí státních orgánů X Ostatní X 14. Právní systém EU - celkem Úvod do práva EU X Volný pohyb osob v rámci EU X Sociální dávky osob v rámci EU X Ochrana spotřebitele v EU X Přibliţování českého trestního práva právu EU X Evropský soudní dvůr a Soud první instance v Lucemburku X Evropský správní prostor a právo na dobrou správu X Ostatní X 15. Občanské soudní řízení - celkem Občanské soudní říţení Soudní pravomoc a příslušnost X X X Řízení v prvním stupni (sporná řízení) X X X Další řízení dle OSŘ (nesporná řízení) X X X Opravné prostředky (řádné a mimořádné) X X X Řízení ve věcech, o nichţ bylo rozhodnuto jiným orgánem X X X Výkon rozhodnutí X X X Exekuční řízení dle exekučního řádu X X X Mimosoudní řízení o urovnání sporů (arbitráţe) X X X Insolvence X X X

5 Ostatní X Způsobilost k právním úkonům Řízení o zbavení způsobilosti k právním úkolům X X X Práva a povinnosti opatrovníka X X X Způsobilost z hlediska trestního práva X Ostatní X 16. Veřejná správa - celkem Činnost veřejné správy stavební právo X ţivnostenské právo X matriční právo X pobyt cizinců a občanství ČR X rehabilitace a odškodnění X ochrana osobních údajů X ostatní X Správní řízení Pravidla a účastníci správního řízení X X X Řízení v prvním stupni X X X Opravné prostředky (řádné a mimořádné) X X X Exekuce ve správním řízení X X X Přestupkové řízení X X X Soudnictví ve věcech správních (Soudní řád správní) X X X Právo na přístup k informacím X Kontrola veřejné správy X Ostatní X 17. Trestní právo - celkem Trestní právo hmotné (Trestní zákon) X Trestní řízení (Trestní řád) X Trestní soudnictví ve věcech mládeţe X Ostatní X 18. Ústavní právo - celkem Prameny ústavního práva X Mezinárodní smlouvy X Lidská pr. a svob.-ochrana Evr.soudem pro lidská práva-štrasburku X Řízení před Ústavním soudem ČR X Ostatní X Vysvětlivky: X. minimální úroveň služeb daná Asociací občanských poraden, poradna je povinna poskytnout služby v této úrovni. X. nadstandard Občanská poradna Rumburk poskytuje služby o této úrovni navíc oproti minimální úrovni dané Asociací občanských poraden-nadstandardně. V Rumburku dne Zpracovala: Pavla Nekudová Schválila: Martina Škodová vedoucí OP Rumburk ředitelka FCH Rumburk