OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo"

Transkript

1 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen práva, právní vztah, subjektivní právo a právní povinnost, subjekty práva a jejich způsobilost, právní odpovědnost, právní delikt 2. Vztah státu a práva, legalita, legitimita, právní stát, demokratický právní stát, sociální stát, 3. Dělba moci ve státě 4. Pojem ústavní právo, ústavní pořádek, prameny ústavního práva, čl. 10 Ústavy ČR 5. Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR 6. Lidská práva a základní svobody 7. Ústava ČR - moc zákonodárná 8. Ústava ČR - moc výkonná a soudní Správní právo 1. Pojem správní právo, obecná a zvláštní část, prameny, publikace právních předpisů, platnost a účinnost právní normy 2. Veřejná správa pojem, členění, obsah, subjekty a vykonavatelé 3. Formy činnosti veřejné správy 4. Vady správních aktů, následky vad, náprava vad 5. Správní řízení pojem a charakteristika 6. Subjekty správního řízení 7. Průběh řízení v 1. stupni 8. Opravné prostředky a řízení (odvolání, obnova aj.) 9. Soudní přezkum správních rozhodnutí, správní soudnictví Občanské právo hmotné 1. Pojem občanského práva, prameny, občanskoprávní vztahy (účastníci a jejich způsobilost, zastoupení), právní skutečnosti (právní úkony a právní události). Promlčení a prekluze 2. Ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů 3. Věcná práva členění, charakteristika 4. Vlastnické právo, ochrana vlastnictví 5. Náhrada škody podle občanského zákoníku 6. Dědění - dědění ze zákona, dědění ze závěti 7. Závazkové právo - vznik, změna, zajištění a zánik závazků. Smlouvy, základní smluvní typy Obchodní právo neplatí pro PSP 1. Prameny, pojem podnikání, podnikatel, podnik, obchodní firma, základní kapitál 2. Obchodní společnosti druhy, účel, vznik a zánik, orgány společnosti 3. Živnostenské podnikání

2 Rodinné právo 1. Prameny, uzavření manželství 2. Neplatnost, neexistence manželství 3. Zánik manželství 4. Určování rodičovství a jeho popírání, domněnky otcovství 5. Druhy vyživovacích povinností 6. Práva a povinnosti rodičů a dětí 7. Náhradní rodinná výchova pojem, formy, právní úprava 8. Úmluva o právech dítěte 9. Sociálně právní ochrana dětí Pracovní právo 1. Pojem, prameny pracovního práva, druhy pracovněprávních vztahů a jejich charakteristika 2. Vznik, změna a způsoby ukončení pracovního poměru, pracovní smlouva 3. Odměna za práci 4. Pracovní doba, doba odpočinku, dovolená 5. Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých 6. Náhrada škody v pracovněprávních vztazích Zaměstnanost 1. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, právo na zaměstnání, pojem vhodného zaměstnání, uchazeč o zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání 2. Zprostředkování zaměstnání úřady práce 3. Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podmínky nároku, doba a výše poskytování 4. Zprostředkování zaměstnání agenturami práce 5. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, osoby zdravotně znevýhodněné Občanské právo procesní 1. Pojem občanské právo procesní, prameny právní úpravy, základní zásady. Soudy - pravomoc a příslušnost, složení. Účastníci řízení - pojem, jejich postavení, způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost 2. Zahájení řízení, žaloba, její náležitosti, průběh řízení, předběžné opatření 3. Rozhodnutí a jeho náležitosti 4. Řádné opravné prostředky a mimořádné opravné prostředky 5. Výkon rozhodnutí, jeho předpoklady a způsoby výkonu rozhodnutí Trestní právo hmotné a procesní 1. Pojem trestního práva, členění, základy a podmínky trestní odpovědnosti 2. Trestný čin formální a materiální stránka 3. Formy trestné součinnosti, spolupachatelství 4. Okolnosti vylučující protiprávnost 5. Tresty, ochranná opatření účel, druhy, ukládání 6. Trestání mladistvých 7. Trestní řízení pojem, účel, právní úprava, základní zásady, stadia, průběh 8. Rozhodnutí v trestním řízení, opravné prostředky 2

3 Trestní právo hmotné a procesní rozšířené (platí pouze pro obor PSP) 1. Trestní právo hmotné - prameny a zásady 2. Základy trestní odpovědnosti 3. Materiální a formální stránka trestného činu 4. Vývojová stadia trestného činu a trestná součinnost 5. Nedostatek trestnosti činu, okolnosti vylučující trestnost činu a způsobující zánik trestnosti činu 6. Tresty a ochranná opatření, zánik trestů a ochranných opatření 7. Trestní právo procesní - prameny a zásady 8. Subjekty trestního řízení 9. Zajištění osoby obviněné, podezřelé a jiných osob a věcí důležitých pro trestní řízení 10. Dokazování v trestním řízení 11. Formy rozhodnutí v trestním řízení, řádné a mimořádné opravné prostředky, 12. Řízení před soudem prvního stupně, zvláštní způsoby řízení PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ - základní platí pro obory: RPB, PSP (bakalářské, tj. tříleté) 1. Sociální zabezpečení pojem, cíle, obsah (3 pilíře); pojem a prameny práva sociálního zabezpečení 2. Lidská práva pojem, základní mezinárodní dokumenty týkající se lidských práv, základní sociální práva 3. Mezinárodní organizace v oblasti sociálního zabezpečení, jejich dokumenty 4. Vztah českého práva sociálního zabezpečení k právu EU, koordinační nařízení osobní a věcný rozsah, principy koordinace 5. Právní skutečnosti pojem, základní sociální události v právu sociálního zabezpečení 6. Právní vztahy v sociálním zabezpečení pojem, charakteristika, jejich vznik, změna, zánik, obsah, objekt, subjekty a jejich právní způsobilost 7. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení obecně, subjektivní a objektivní odpovědnost 8. Financování zdravotní péče 9. Financování sociálního zabezpečení 10. Organizace sociálního zabezpečení v jeho jednotlivých systémech 11. Řízení v sociálním zabezpečení prameny platné právní úpravy, předmět řízení, subjekty 12. Řízení v sociálním zabezpečení obecně zahájení řízení, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky, výkon rozhodnutí 13. Jednotlivé typy řízení v sociálním zabezpečení 14. Zdravotní pojištění pojem, základní principy, osobní a věcný rozsah, prameny platné právní úpravy, druhy zdravotních pojišťoven 15. Způsob a formy poskytování zdravotní péče, úhrady za zdravotní péči 16. Nemocenské pojištění pojem, charakteristika, prameny platné právní úpravy, účast na pojištění a pojistný poměr, ochranná lhůta 17. Dávky nemocenského pojištění 18. Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných 19. Nároky z nemocenského pojištění v dalších případech služba v ozbrojených službách, vazba, výkon trestu odnětí svobody, odchylná úprava pro některé skupiny zaměstnanců 20. Důchodové pojištění pojem, základní principy, dělení důchodů, prameny platné právní úpravy 3

4 21. Základní pojmy v důchodovém pojištění (nezaopatřené) dítě, osoby blízké, pracovní úraz a nemoc z povolání, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, výdělečná činnost, soustavná výdělečná činnost, doba pojištění, povinná a dobrovolná účast na důchodovém pojištění, výpočtový základ 22. Starobní důchod pojem, charakteristika, typy, vznik nároku, jeho trvání a zánik, výše 23. Pojem invalidity, invalidita částečná a úplná, posuzování nepříznivého zdravotního stavu pro potřeby pojistného systému 24. Plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod - pojem, podmínky nároku, výše a výplata 25. Pozůstalostní důchody pojem, charakteristika, druhy, podmínky nároku, výše a výplata. 26. Souběh nároků na důchody a na jejich výplatu, nárok na výplatu důchodu při výdělečné činnosti, zvyšování důchodů 27. Státní sociální podpora (SSP) pojem, charakteristika systému, prameny, druhy dávek, vznik nároku na dávky SSP a jejich výplatu 28. Dávky SSP závislé na příjmu 29. Dávky SSP nezávislé na příjmu 30. Sociální péče pojem, základní znaky, prameny platné právní úpravy, právní vztahy, subjekty, právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům, odpovědnost v právních vztazích sociální péče 31. Životní a existenční minimum pojem a účel, právní úprava, výše a výpočet částek ŽM a EM 32. Formy sociální péče, nárok na dávku a její výplatu 33. Dávky sociální péče právní úprava, druhy, formy, podmínky nároku 34. Služby sociální péče právní úprava, členění, charakteristika. Poskytovatelé a podmínky poskytování služeb 35. Závislost na péči jiné fyzické osoby, příspěvek na péči 36. Pojem hmotná nouze, dávky sociální péče poskytované podle zákona o hmotné nouzi 37. Posuzování nepříznivého zdravotního stavu pro potřeby zabezpečovacích (nepojistných) systémů 38. Mlčenlivost sociálního a zdravotnického pracovníka pojem, účel, právní úprava 4

5 PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ - rozšířené platí pro obory: RP pětileté, RPN (tj. magisterské) 1. Sociální zabezpečení pojem, cíle, obsah (3 pilíře), vznik a vývoj sociálního zabezpečení kořeny, moderní formy 2. Právo sociálního zabezpečení pojem, předmět, historický vývoj odvětví, prameny práva sociálního zabezpečení 3. Lidská práva pojem, základní mezinárodní dokumenty týkající se lidských práv 4. Sociální práva v Listině základních práv a svobod 5. Mezinárodní organizace v oblasti sociálního zabezpečení, jejich dokumenty 6. Vztah českého práva sociálního zabezpečení k právu EU, koordinační nařízení osobní a věcný rozsah, principy koordinace 7. Právní skutečnosti pojem, základní sociální události v právu sociálního zabezpečení 8. Právní vztahy v sociálním zabezpečení pojem, charakteristika, jejich vznik, změna, zánik, obsah, objekt 9. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení a jejich právní způsobilost 10. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení obecně, subjektivní a objektivní odpovědnost 11. Financování sociálního zabezpečení obecné principy, modely řešení 12. Financování zdravotní péče 13. Financování sociálního pojištění 14. Financování státní sociální podpory a sociální péče 15. Organizace sociálního zabezpečení v jeho jednotlivých systémech 16. Řízení v sociálním zabezpečení prameny platné právní úpravy, předmět řízení, subjekty 17. Řízení v sociálním zabezpečení obecně zahájení řízení, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky, výkon rozhodnutí 18. Jednotlivé typy řízení v sociálním zabezpečení 19. Zdravotní pojištění pojem, základní principy, osobní a věcný rozsah, prameny platné právní úpravy 20. Institucionální zajištění veřejného zdravotního pojištění, druhy zdravotních pojišťoven 21. Způsob a formy poskytování zdravotní péče, úhrady za zdravotní péči 22. Nemocenské pojištění pojem, charakteristika, druhy dávek, prameny platné právní úpravy 23. Účast na nemocenském pojištění, pojistný poměr, ochranná lhůta 24. Dávky z důvodu nemoci nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny 25. Dávky z důvodu mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství 26. Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných 27. Nároky z nemocenského pojištění v dalších případech služba v ozbrojených službách, vazba, výkon trestu odnětí svobody, odchylná úprava pro některé skupiny zaměstnanců 28. Důchodové pojištění pojem, základní principy, dělení důchodů, prameny platné právní úpravy 29. Základní pojmy v důchodovém pojištění (nezaopatřené) dítě, osoby blízké, pracovní úraz a nemoc z povolání, výdělečná činnost, soustavná výdělečná činnost 30. Doba pojištění, povinná a dobrovolná účast na důchodovém pojištění 31. Výpočtový základ způsob výpočtu, dávková formule, vyměřovací základ, rozhodné období, vyloučené doby 32. Starobní důchod pojem, charakteristika, typy, vznik nároku, jeho trvání a zánik. Výše starobního důchodu, výplata důchodu při další výdělečné činnosti, řádný a předčasný starobní důchod 5

6 33. Pojem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, pojem invalidity, invalidita částečná a úplná 34. Posuzování nepříznivého zdravotního stavu pro potřeby pojistného systému 35. Plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod - pojem, podmínky nároku, výše a výplata 36. Pozůstalostní důchody pojem, charakteristika, druhy, podmínky nároku, výše a výplata. 37. Souběh nároků na důchody a na jejich výplatu, nárok na výplatu důchodu při výdělečné činnosti, zvyšování důchodů 38. Doplňkové důchodové systémy charakteristika, historický vývoj, penzijní připojištění 39. Státní sociální podpora (SSP) pojem, charakteristika systému, druhy dávek, vznik nároku na dávky SSP a jejich výplatu 40. Dávky SSP závislé na příjmu 41. Dávky SSP nezávislé na příjmu 42. Sociální péče pojem, základní znaky, historický vývoj, prameny platné právní úpravy 43. Právní vztahy sociální péče, subjekty, právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům, odpovědnost v právních vztazích sociální péče 44. Životní a existenční minimum pojem a účel, právní úprava, výše a výpočet částek ŽM a EM 45. Formy sociální péče, nárok na dávku a její výplatu 46. Dávky sociální péče právní úprava, druhy, formy, podmínky nároku 47. Služby sociální péče právní úprava, členění, charakteristika. Poskytovatelé a podmínky poskytování služeb 48. Závislost na péči jiné fyzické osoby pojem, stupně 49. Příspěvek na péči 50. Pojem hmotná nouze, dávky sociální péče poskytované podle zákona o hmotné nouzi 51. Posuzování nepříznivého zdravotního stavu pro potřeby zabezpečovacích (nepojistných) systémů 52. Mlčenlivost sociálního a zdravotnického pracovníka pojem, účel, právní úprava 6