Změny v zákonech platné od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v zákonech platné od 1.8.2011"

Transkript

1 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o Změny v zákonech platné od Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit.

2 Zákon č. 361/2000 Sb. Norma trvale měněná 133/2011 Sb.(k )mění 90 odst. 2, 110 odst. 3 a /2011 Sb.(k ) mění, celkem 44 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení133/2011sb.(k )vkládá nový 40a 297/2011 Sb.(k )mění, 38 novelizačních bodů297/2011 Sb.(k )mění - dosud neuvedeno 329/2011 Sb.(k )mění 67 odst. 2, 3 a 4 341/2011 Sb.(k )mění 18 odst. 9, 41, 79 a 122 odst /2011 Sb.(k )mění 6, 7 odst. 5, 9 odst. 3, 41 odst. 2 písm. h), 47 odst. 3 písm. b), 84 18/2012 Sb.(k )mění - dosud neuvedeno

3 Poslední platné změny k se mění 6, 7 odst. 5, 9 odst. 3, 41 odst. 2 písm. h), 47 odst. 3 písm. b), 84

4 Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 84 (4) Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen registrující poskytovatel ), b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb.

5 Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 84 (5) Lékař registrujícího poskytovatele je povinen předat lékaři poskytovatele pracovnělékařských služeb na jeho vyžádání výpis ze zdravotnické dokumentace obsahující údaje podstatné pro zjištění zdravotní způsobilosti. (6) U osoby, která nemá registrujícího poskytovatele, musí posuzující lékař vyloučit nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

6 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoba...datum narození...průkaz totožnosti číslo.. Adresa místa trvalého pobytu popřípadě místo prohlídky Druh lékařské prohlídky, které se podle zákona posuzovaná osoba podrobila Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické podle 87a zákona bylo provedeno: a) ano2), a to v roce...b) ne2) Posuzovaná osobaa)je zdravotně způsobilá2) pro skupinu/podskupinu řidičského oprávnění...b)není zdravotně způsobilá2) pro skupinu/ podskupinu řidičského oprávnění...c)je zdravotně způsobilá s podmínkou2), 3) pro skupinu/podskupinu řidičského oprávnění Datum ukončení platnosti posudku4) datum vydání

7 Od Řidič předkládá policistovi profesní průkaz Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit doklady podle odstavců 8 a 9 policistovi ke kontrole (8) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe a) řidičský průkaz, b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu 2 ), c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu 9 ), d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle 87 odst. 3. (9) Řidič motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D nebo D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 nebo D1+E je dále povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu nebo podskupinu

8 povinné nápadné obrysové značení Podle směrnice EU č. 76/756 je v České republice od 10. října povinné nápadné obrysové značení vozidel kategorií N a O. Některé státy EU tuto směrnici uplatňují od 10. července 2011.

9 5 Řidič je dále povinen l) mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního nacházíli se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

10 5 Povinnosti řidiče řidič nesmí f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce;,

11 5 Povinnosti řidiče řidič nesmí g) ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání.

12 nové zákazy 17 Předjíždění je zakázáno d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi, 27 Řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,

13 45 Překážka provozu na pozemních komunikacích policista je oprávněn do doby odstranění této závady ve sjízdnosti komunikace, zakázat vozidlům další jízdu a ostatním vozidlům na tuto komunikaci nebo její úsek zakázat vjezd.

14 47a Zákaz účasti na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích Řidič nesmí bez povolení úřadů na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu,

15 67 Speciální označení vozidel a osob Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou nebo označení vozidla lékaře, smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného úřadu Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle držitel Řidič pak nemusí po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky zákaz stání ; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. může vjíždět i tam, kde je značka Zákaz vjezdu omezena dodatkovými tabulkami JEN ZÁSOBOVÁNÍ, MIMO ZÁSOBOVÁNÍ, JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA a MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY. Pěší zóna. vyhrazeném parkovišti, je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. úřad může pro osoby se zdravotním postižením, zřídití vyhrazené parkoviště v místě bydliště a vykonávat dohled nad řádným užíváním vyhrazeného parkoviště.

16 87a Dopravně psychologické vyšetření (3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle 123d. (vybodovaný)

17 123d Vrácení řidičského oprávnění Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel u příslušného úřadu. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti. a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.

18 Dopravně psychologické vyšetření (4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci. (7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření držitelů řidičských oprávnění uvedených v odstavci 1, hradí řidič. (8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu,

19 Zabránění v jízdě a zadržení řidičského průkazu 118a Zabránění v jízdě (2) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla, jestliže, d) je důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v rozporu s 47a. ( nepovolené akce) 6) Policie zajistí uvolnění vozidla, jestliže pominuly důvody pro zabránění v jízdě vozidla. Pokud důvody pro zabránění v jízdě byly na straně řidiče, může s vozidlem pokračovat v jízdě jiný způsobilý řidič. Došlo-li k zabránění v jízdě podle odstavce 2 písm. d), policie uvolní vozidlo teprve v okamžiku, kdy odpadne nebezpečí jeho dalšího užití v rozporu s 47a, nejpozději však po uplynutí 48 hodin od zabránění v jízdě.

20 361/2000 Sb 125 Pokuty osoba která b) svěřila řízení vozidla osobě, která nesplňovala podmínky podle 3 odst. 2 a 5 odst. 2 písm. b) a c), c) svěřila řízení motorového vozidla osobě, která nesplňovala podmínky podle 3 odst. 3, e) přikázala řízení vozidla nebo svěřila vozidlo osobě, o níž neznala údaje potřebné k určení její totožnosti. zaplatí pokutu do Kč Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se obecní úřad obce s rozšířenou působností o protiprávním jednání podle odstavce 1 dověděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo nebo kdy protiprávní jednání ještě trvalo. Pokutu nelze uložit, uplynula-li od protiprávního jednání doba delší než tři roky. (6) Při stanovení pokuty se přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

21 Fyzická osoba se dopustí přestupku tím,, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo na němž není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen registrační značka ) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, 5 bodů. Sankce Kč, zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku.

22 Alkohol osoba která b) v rozporu s 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem, Kč do od šesti měsíců do jednoho roku. c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, 7bodů Kč do od jednoho roku do dvou let d) se přes výzvu odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro její zdraví, Kč do od jednoho roku do dvou let 7 bodů

23 e) řídí motorové vozidlo a 1. není držitelem příslušného řidičského oprávnění Kč do od jednoho roku do dvou let 2. byl jí zadržen řidičský průkaz od šesti měsíců do jednoho roku. 7bodů 3. není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče 3 body 4. není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti body Kč do od šesti měsíců do jednoho roku.

24 f) při řízení vozidla drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení, Kč do v blokovém Kč 2 body překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více, , od šesti měsíců do jednoho roku. 5 bodů 3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více, 3 body do 5 000, 2x/1-6 v blokovém Kč 4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h-1, Kč do 2 500, Kč 2 body bez bodu do 5 /10

25 při řízení vozidla 5. nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn Stůj daný osobou k tomu oprávněnou, do 5 000, 2x/ za rok 1-6, v blokovém Kč 5 bodů 6. neumožní chodci na přechodu nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna tak učinit, 4 body ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování mimo komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání, 5 bodu do 5 000, 2x/1-6, v blokovém Kč Nezastavení před přechodem 3 body

26 při řízení vozidla 7. předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, , od šesti měsíců do jednoho roku. 7bodů 8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna, do 5 000, 2x/1-6, v blokovém Kč 4 body 9. vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, do 5 000, 2x/1-6, v blokovém Kč 7 bodů 10. na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno od šesti měsíců do jednoho roku. 7 bodů 11. neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě, Za odstavce 10 a 11 je pokuta Kč.

27 pokuty g) poruší omezení jízdy některých vozidel, do 5 000, 2x/1-6, v blokovém Kč h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví, , od jednoho roku do dvou let 7 bodů i) při dopravní nehodě 1. v rozporu s 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo, 2. v rozporu s 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi, 3. v rozporu s 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo 4. nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody, do 5 000, 2x/1-6 7 bodů ( vše) j) v rozporu s 3 odst. 4 použije antiradar, Kč

28 při řízení vozidla k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona Kč do V blokovém řízení Kč, jediný lze řešit domluvou

29 (2) Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti kč

30 IP 13e Parkoviště K + R

31 Vyhláška 30/2001 -značky Parkoviště P + R (č. IP 13d), která označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob a Parkoviště K + R (č. IP 13e), která označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob

32 Označení pověřené osoby Neuposlechnutí 5 bodů