Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Veřejná zakázka malého rozsahu Název zadavatele: Generální ředitelství Úřadu práce ČR Sídlo zadavatele: Karlovo náměstí 23/1, Praha 2, Právní forma zadavatele: Organizační složka státu IČ: Statutární zástupce: Kontaktní adresa: Zastupující: JUDr. Jiří Kubeša, generální ředitel Úřadu práce České republiky Krajská pobočka pro hlavní město Prahu Domažlická 11 Praha 3, Ing. Blanka Havlík, ředitelka krajské pobočky Kontaktní osoby pro věci zakázky: PhDr. Věra Prokopová Ing. Blanka Kožíšková 1) Veřejná zakázka Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství je realizována v souladu se Směrnicí generálního ředitele č. 18/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv a používání přímých objednávek na Úřadu práce České republiky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a doplňkového právního poradenství při realizaci vybraných projektů (dále IS 18/2012). 1. Vymezení předmětu zakázky Cílem této veřejné zakázky malého rozsahu je výběr dodavatele externího subjektu, který provede a zajistí komplexní zadavatelský servis a organizační zajištění veřejných zakázek realizovaných v rámci národního individuálního projektu (dále jen NIP) a regionálních individuálních projektů (dále jen RIP) z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) včetně doplňkového právního poradenství pro krajskou pobočku pro hl. m. Prahu (dále jen KrPP). 2. Popis požadovaných služeb Zakázka zajistí pro zadavatele službu externího subjektu, který pro zadavatele zajistí komplexní servis a organizační zajištění níže uvedených veřejných zakázek v rámci RIP a Strana (celkem 8)

2 NIP dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vybraný externí subjekt bude zadavateli dále poskytovat právní poradenství v souvislosti s následnou realizací předmětných veřejných zakázek Komplexní servis a organizační zajištění veřejných zakázek Zadavatel předpokládá v rámci realizace projektů NIP OP LZZ a RIP OP LZZ vyhlášení následujících níže uvedených veřejných zakázek, z toho jedné veřejné zakázky dělené na části. Konkrétně se jedná o tyto zakázky: a) Veřejná zakázka Rekvalifikace pro Prahu Veřejná zakázka bude realizována formou otevřeného nadlimitního řízení. Celková maximální hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatelů, kteří budou pro krajskou pobočku pro hl. m. Prahu ÚP ČR (dále jen KrPP) zajišťovat rekvalifikace ve zvolených 12 oblastech. S tím souvisí i dělení předmětu veřejné zakázky na tyto části: 1. Obchod 2. Elektro 3. Ekonomika včetně účetnictví 4. Řidičské oprávnění 5. Péče o tělo služby 6. Péče o tělo masáže 7. Pohostinství 8. Svařování 9. Čeština pro cizince 10. Cestovní ruch 11. Sociální služby 12. Stavebnictví Každá část veřejné zakázky bude hodnocena zvlášť a bude mít svého vítězného uchazeče. Úřad práce ČR sepíše s vítězným uchazečem rámcovou smlouvu o realizaci rekvalifikačního kurzu, resp. rekvalifikačních kurzů. Dodávané služby bude KrPP financovat ze dvou zdrojů, z NIP a z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti. NIP je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) a je financován 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % z národního rozpočtu. b) Veřejná zakázka Rychlý návrat na pracovní trh Veřejná zakázka bude realizována formou otevřeného nadlimitního řízení. Maximální hodnota této veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Strana (celkem 8)

3 Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, realizátora vybraných klíčových aktivit projektu. Úřad práce ČR sepíše s vítězným uchazečem rámcovou smlouvu. Tato zakázka není dělená na části. Dodávané služby bude KrPP financovat z prostředků schváleného RIP Rychlý návrat na pracovní trh (reg. číslo CZ.1.04/2.1.00/ ). Cena služeb spojená s komplexním zadavatelským servisem a organizačním zajištěním této veřejné zakázky nesmí přesáhnout částku ,- Kč bez DPH na 1 otevřené nadlimitní řízení. RIP je realizován v rámci OP LZZ a je financován 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % z národního rozpočtu. c) Veřejná zakázka Zkušenosti pro Prahu Veřejná zakázka bude realizována formou otevřeného nadlimitního řízení. Maximální hodnota této veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, realizátora vybraných klíčových aktivit projektu. Úřad práce ČR sepíše s vítězným uchazečem rámcovou smlouvu. Tato zakázka není dělená na části. Dodávané služby bude KrPP financovat z prostředků RIP Zkušenosti pro Prahu (reg. číslo CZ.1.04/2.1.00/ ). Cena služeb spojená s komplexním zadavatelským servisem a organizačním zajištěním této veřejné zakázky nesmí přesáhnout částku ,- Kč bez DPH na 1 otevřené nadlimitní řízení. RIP je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) a je financován 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % z národního rozpočtu Zajištění právního poradenství Zadavatel v souvislosti s realizací projektů RIP OP LZZ a NIP OP LZZ požaduje poskytování právního poradenství dle aktuálních požadavků zadavatele. Právní poradenství bude využíváno při realizaci následné realizaci projektů RIP OP LZZ a NIP OP LZZ. Zadavatel požaduje 60 hodin právního poradenství při maximální ceně ,- Kč bez DPH za celkový počet nabízených hodin právního poradenství. Zadavatel si vyhrazuje požadavek na plnění činností dle bodu 2.1 a 2.2 této zadávací dokumentace výhradně vítězným uchazečem a nepovoluje tyto činnosti realizovat subdodavatelem. Strana (celkem 8)

4 3. Způsob plnění zakázky Zadavatel uzavře s vybraným uchazečem o tuto zakázku rámcovou smlouvu, ve které budou vymezeny rámcové podmínky jednotlivých plnění a vztah mezi oběma smluvními stranami. V rámcové smlouvě budou stanovena práva a povinnosti smluvních stran v budoucích závazcích, podmínky pro zadávání dílčích plnění (jednotlivých typů zadávacích řízení nebo konzultačních hodin) a obecné platební podmínky včetně maximálních jednotkových cen. Samotnou rámcovou smlouvou nevzniknou ještě žádné konkrétní závazky objednatele vůči dodavateli, ty budou vyplývat až z jednotlivých, na základě rámcové smlouvy a v souladu s požadavky této zadávací dokumentace zadaných, plnění. Požadavky na jednotlivá plnění budou vždy zadány samostatnou objednávkou. Počet opakovaných plnění nelze dopředu stanovit, omezení je stanoveno pouze celkovou částkou, kterou má zadavatel na realizaci této zakázky k dispozici. Zadavatel požaduje, aby mu byl pro realizaci každé jednotlivé činnosti přidělen odpovědný konzultant, který bude v problematice veřejných zakázek, případně právního poradenství odborně zdatný a dostupný pro urychlené řešení problémů. Za odborného konzultanta požaduje zadavatel vždy také určení zástupu např. pro případ dovolené, nemoci či pracovních povinností konzultanta. Změnu přiděleného konzultanta podmiňuje zadavatel svým písemným souhlasem. Další požadavky jsou uvedeny v kvalifikačních kritériích. 4. Doba realizace zakázky S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová smlouva s účinností po celou dobu realizace vybraných veřejných zakázek a bude ukončena nejpozději k nebo do vyčerpání finančních prostředků. 5. Místo plnění zakázky Místem plnění bude ÚP ČR - krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Domažlická 11, Praha 3 včetně jednotlivých kontaktních pracovišť a detašovaných pracovišť zadavatele. 6. Nabídková cena Nejvyšší celková nabídková cena nesmí překročit částku ,- Kč bez DPH. 7. Způsob stanovení nabídkové ceny Strukturovanou nabídkovou cenu vyplní uchazeč do přílohy č. 5. této zadávací dokumentace. Nabídkové ceny budou obsahovat veškeré náklady vztahující se k požadovaným činnostem, tedy včetně veškerých provozních nákladů uchazeče a nákladů na zveřejnění zadávacího řízení v příslušných informačních systémech. 8. Platební podmínky Placeno bude vždy pouze ukončené a schválené plnění na základě dílčích smluv nebo jednotlivých objednávek od objednatele a v souladu s podmínkami rámcové smlouvy. Objednatel bude hradit uskutečněné plnění na základě řádných daňových dokladů, které musí obsahovat všechny náležitosti ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že daňový Strana (celkem 8)

5 doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k úpravě či k přepracování, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě opraveného či přepracovaného dokladu. Platby budou uskutečňovány na účet uvedený dodavatelem. Splatnost účetních dokladů požadovaná objednatelem nebude kratší než 30 dnů. Lhůtu pro doručení vystaveného účetního dokladu stanoví objednatel na 10 dní od jeho vystavení. V případě doručení dokladu déle než 10 dní od jeho vystavení se lhůta splatnosti prodlužuje o každý den prodlení s doručením. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující den. Úhrada je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednavatele. Objednavatel neposkytuje zálohy. Objednavatel bude na dokladech označen v souladu se zadávací dokumentací jako Česká republika Úřad práce České republiky, krajská pobočka pro hlavní město Prahu. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Dojde-li k proplacení neoprávněných nákladů v důsledku nesplnění povinností dodavatele bude objednatel požadovat vrácení těchto vyplacených finančních prostředků. 9. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče 9.1. Základní kvalifikační předpoklady: Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč předložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podepsaným oprávněnou osobou viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace Ekonomické a finanční předpoklady: Splnění ekonomických a finančních předpokladů doloží uchazeč předložením čestného prohlášení uchazeče o splnění ekonomických finančních kvalifikačních požadavků podepsaným oprávněnou osobou viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace. V případě, že bude nabídka uchazeče vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, předloží uchazeč zadavateli před uzavřením rámcové smlouvy pojistnou smlouvu pro případ vzniku odpovědnosti za škody v minimální výši ,- Kč Technické kvalifikační předpoklady: a) Uchazeč má zastoupení na území hl. m. Prahy, S plnění tohoto bodu osvědčí uchazeč předložením čestného prohlášení uchazeče o územním pracovišti podepsaným oprávněnou osobou viz příloha č. 4 této zadávací dokumentace. Strana (celkem 8)

6 b) Uchazeč prokáže, že jako konzultanta zadavateli přidělí osobu, která splňuje požadavek na praxi v oboru (minimálně 2 roky se zabývá problematikou veřejných zakázek) a má minimálně bakalářské vzdělání právního zaměření. Splnění tohoto bodu osvědčí uchazeč předložením identifikačních údajů nabízeného konzultanta a přiložením vlastnoručně podepsaného životopisu, případně potvrzením praxe od zaměstnavatele Profesní kvalifikační předpoklady a) Uchazeč má oprávnění k podnikání a odbornou způsobilost na předmět zakázky. Splnění tohoto bodu osvědčí uchazeč předložením originálu nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, ve které má být uchazeč podle právních předpisů zapsán, ne starší 90 dnů a současně také dokladem o oprávnění k podnikání (výkonu dané činnosti), pokrývajícím předmět veřejné zakázky. 10. Požadavky na zpracování nabídky Formální požadavky na zpracování nabídky: - Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce - Nabídka bude předložena ve dvou výtiscích s platností originálu - Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou - Nabídka bude doručena zadavateli v uzavřené obálce označené nápisem NEOTVÍRAT - Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Členění nabídky Nabídka musí obsahovat následující části: - Krycí list nabídky viz příloha č. 1 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů viz příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění ekonomických a finančních předpokladů viz příloha č. 3 - Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů viz specifikace této zadávací dokumentace v bodě 9.3 včetně vyplněné přílohy č. 4 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 9.4 této zadávací dokumentace - Nabídková cena vypracovaná v požadované podobě viz příloha č. 5 - Rámcová smlouva podepsaná uchazečem návrh rámcové smlouvy viz příloha č Způsob hodnocení nabídek a hodnotící kritéria Způsob hodnocení nabídek Posuzovat a hodnotit nabídky bude hodnotící komise určená zadavatelem v souladu s IS Strana (celkem 8)

7 Č. 18/2012. Hodnotící komise nejprve posoudí formální náležitosti a úplnost nabídky, dále splnění kvalifikačních kritérií a dodržení požadavků zadavatele na nabízené plnění. Nabídka, která nesplní požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, bude vyřazena před hodnocením. Uchazeč, který předložil vítěznou nabídku, bude vyzván k uzavření rámcové smlouvy Hodnotící kritéria Jediným kritériem pro výběr uchazeče je nejnižší nabídková cena bez DPH. 12. Další podmínky Uchazeč má povinnost uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související splněním této a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů, ze kterých je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Uchazeč má povinnost postupovat při plnění zakázky dle Manuálu pro publicitu OP LZZ (aktuální verze dokumentu na Uchazeči nevzniká nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. 13. Další informace k zadávacímu řízení Uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena na adresu zadavatele s uvedením kontaktní osoby nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádostí se rozumí též doručení ové zprávy (na adresu kontaktní osoby i jejího zástupce). Zadavatel nebude odpovídat na dotazy vznesené telefonicky nebo osobně ani na dotazy doručené po uvedeném termínu. Dotazy i odpovědi na dotazy budou zveřejňovány na webových stránkách zadavatele, na adrese řízení a ÚP ČR - Krajské pobočky pro hlavní město Prahu. Lhůta pro doručení nabídek končí dne ve 12,00 hodin. Nabídky mohou být podávány poštou na kontaktní adresu zadavatele nebo osobně v podatelně na kontaktní adrese zadavatele. Nabídky musí být v zalepené obálce se zřetelným nápisem NEOTEVÍRAT a s napsaným názvem zakázky Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství. V elektronické podobě je zadávací dokumentace i její přílohy uveřejněna na výše uvedených webových stránkách Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m. Prahu a na webových stránkách Evropského sociálního fondu Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční bez zbytečných odkladů po skončení lhůty k podání nabídek. Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahují postupy určené zákonem o veřejných zakázkách, neumožňuje zadavatel přítomnost zástupců uchazečů o zakázku na aktu otevírání obálek. Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku vzhledem k jejich podané nabídce písemně, a to bezprostředně po rozhodnutí hodnotící komise. Výsledky budou následně zveřejněny na výše Strana (celkem 8)

8 uvedených webových adresách zadavatele a Evropského sociálního fondu. Vybraný uchazeč bude vyzván k jednání k uzavření smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídky nevracet. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodu. Zadavatel nepřipouští varianty řešení. Přílohy zadávací dokumentace: č. 1 - Krycí list č. 2 - Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů č. 4 - Čestné prohlášení uchazeče o územním pracovišti č. 5 - Struktura nabídkové ceny č. 6 - Rámcová smlouva vzor V Praze dne: Ing. Blanka Havlík ředitelka krajské pobočky Strana (celkem 8)