C Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/staveb ní práce) : C Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/ Jazyková gramotnost základ vzdělání Jazykové stáže pedagogů a žáků Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun (veřejná zakázka malého rozsahu) Služba Jazykové stáže pedagogů a žáků: Část 1: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Část 2: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky AJ Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Dolní Třešňovec 17, Lanškroun, Osoba oprávněná Ing. David Hruška, ředitel školy jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa) IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Karel Tribula Datum zahájení: Datum ukončení příjmu nabídek: do 11:00 hodin, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do 1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. Platné od Stránka 1 z 5

2 času) Popis předmětu veřejné zakázky: sídla zadavatele (viz výše). Část 1: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Příloha zadávací dokumentace Specifikace pedagogové část 1 Část 2: Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky Příloha zadávací dokumentace Specifikace žáci AJ část 2 Uchazeč může podat nabídku na realizaci jedné nebo více částí zakázky dle svého uvážení. Každá část zakázky však bude hodnocena samostatně. Celou zakázku tak může realizovat jeden uchazeč nebo více různých uchazečů. Zadavatel stanoví minimální parametry na předmět plnění jednotlivých částí veřejné zakázky v příloze č. 2 této výzvy. Uchazeči jsou povinni doplnit specifikaci jimi nabízeného plnění, které však musí splňovat alespoň minimální požadavky zadavatele. V případě, že nabídka uchazeče nebude tyto požadavky splňovat, bude ze zadávacího řízení vyřazena. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč: Typ veřejné zakázky Lhůta pro dodání (zpracování veřejné zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání veřejné zakázky Celková předpokládaná hodnota zakázky: ,- Kč s DPH Pro část 1: ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH) Pro část 2: ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH) Přepokládané hodnoty celé zakázky a jednotlivých bodů zakázky jsou stanoveny jako limitní, zadavatel nemůže přijmout nabídky s vyšší nabídkovou cenou. Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Postup výběrového řízení se řídí pravidly OP VK upravenými v příručce pro žadatele a příjemce výzvy č. 56, platné od Harmonogram: lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hodin Nabídky dodané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. Rozhodující je datum a čas doručení, nikoliv odeslání. otvírání obálek bude realizováno dne v 13:00 hodin v pořadí podle jednotlivých částí a času podání nabídek, písemné oznámení o výsledku bude doručeno všem uchazečům po ukončení hodnocení nabídek smlouva bude podepsána po obdržení rozhodnutí o přiznání finanční podpory lhůta pro dodání všech služeb bude v souladu se smlouvou Platné od Stránka 2 z 5

3 Místa dodání/převzetí plnění: Nabídku je nutné zaslat doporučeně poštou nebo osobně předat v pracovní dny v době od 8:00 do 15:30 hodin na sekretariátu školy: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, Lanškroun, Nabídky se podávají na každou dílčí část zvlášť v samostatné obálce označené dle následujících požadavků. Nabídka musí být v zalepené obálce. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem dle příslušné části VZ: pro část 1: NEOTVÍRAT- výběrové řízení Zahraniční jazykový kurz pro učitele pro část 2: NEOTVÍRAT- výběrové řízení Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky - AJ Jako adresát musí být uveden: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Karel Tribula Dolní Třešňovec 17, Lanškroun Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena v CZK včetně DPH. Hodnoceny budou jednotlivé dílčí části individuálně. Požadavky na základní kvalifikační předpoklady prokázání splnění Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních základní a profesní předpokladů formou čestného prohlášení. Toto čestné kvalifikace dodavatele: prohlášení uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za tuto právnickou osobu, tak za její statutární orgán, nebo všechny členy statutárního orgánu. Uchazeč využije vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídek. Příloha č. 4 je pro všechny části VZ shodná. profesní kvalifikační předpoklady - výpis z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii, - oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licence a to v prosté kopii Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že vítězný uchazeč bude povinen předložit před podpisem smlouvy ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání a ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku či výpisu z jiné evidence. Ověřené kopie nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dní. Platné od Stránka 3 z 5

4 Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Uchazeč na krycím listu nabídky uvede kontaktní osobu ve věci zakázky včetně kontaktních údajů, např. telefon, ovou adresu Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, v českém jazyce, v jedné uzavřené obálce za každou dílčí část, nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě, či výměně jednotlivých listů nabídky. Struktura nabídky: Formulář Krycí list nabídky příloha č. 1 Návrh smlouvy uchazeč vloží do nabídky doplněný (barevně označené části) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 (část 1, část 2,) této výzvy k podání nabídek. Uchazeč není oprávněn měnit obsah návrhu smlouvy, pouze doplní požadované vyznačené údaje. Konkrétní specifikace Zahraničního kurzu pro učitele/zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky osnova vzdělávacích kurzů, případně podrobný popis náplně kurzů. Tato specifikace bude taktéž součástí smlouvy jako její příloha. Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů čestné prohlášení Kopii certifikátu Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Požadavek na písemnou formu nabídky je splněn tehdy, pokud bude nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. V případě, že nebude nabídka obsahovat veškeré náležitosti, bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení. Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Nabídka musí být vypracována v českém jazyce. Veškeré ceny budou uvedeny v CZK. Nabídkové ceny budou uvedeny v členění základ daně (cena bez DPH), vyčíslení DPH a celková cena s DPH, a to za jednotlivé kurzy, v souladu se členěním příloh č. 2 část 1, část 2, Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje dodavatele k povinnosti umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů, z jejichž prostředků je služba hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Dodavatel se rovněž zavazuje uchovávat účetní záznamy Platné od Stránka 4 z 5

5 Další podmínky pro plnění veřejné zakázky: Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace minimálně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy. Zadavatel připouští dílčí plnění, a to v úrovni jednotlivých částí. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům nabídky. Zadavatel nehradí uchazečům náklady spojené s vypracováním a předložením nabídky. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. Zadávací lhůta, pro kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, běží 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentaci tvoří: Výzva_ Jazykové stáže pedagogů a žáků Střední školy zemědělské a Veterinární Lanškroun Příloha 1_Krycí list_ Příloha 2_zadavacidokumentace_Specifikace_pedagogové_část1 Příloha 2_zadavacidokumentace_Specifikace_žáci AJ_část2 Příloha 3_Návrh smlouvy část 1 Příloha 3_Návrh smlouvy část 2 Příloha 4_Čestné prohlášení (pro všechny části stejné) Veškeré materiály potřebné ke zpracování nabídky budou zaslány osloveným uchazečům spolu s Výzvou k podání nabídek a zároveň budou zveřejněny na stránkách Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit v souladu s pravidly OPVK. Výběrové řízení bude okamžitě automaticky zrušeno, pokud zadavatel neobdrží dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva 56: č. j. MSMT- 6053/ O tomto budou informování všichni uchazeči, kteří podali nabídku, která nebyla vyloučena, a oznámení bude zveřejněno na webu MŠMT. Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www stránky ZS. Jméno: Karel Příjmení: Tribula Telefon: V Lanškrouně, Platné od Stránka 5 z 5

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu:

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více