dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě ).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě )."

Transkript

1 Všeobecné podmínky užívání účtu v režimu s prodlouženou splatností v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné podmínky užívání účtu v režimu s prodlouženou splatností v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a zásadami poskytnutí jednotky viabox stanoví neodlučnou část smlouvy uzavřené k účtu v režimu s prodlouženou splatností v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a zásadami poskytnutí palubních jednotek viabox mezi společností Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. se sídlem v Poleczki Business Park, budova A1, ul. Poleczki 35, Varšava, zapsanou v rejstříku podnikatelů vedeném u Obvodního soudu pro hl. město Varšava ve Varšavě, XIII. Hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS , NIP (DIČ) , působící ve jménu a ve prospěch Státní pokladny - Generálního ředitele státních silnic a dálnic, na základě smlouvy uzavřené s generálním ředitelem státních silnic a dálnic ( GDDKiA ) o návrhu, dodání a obsluze státního systému elektronického mýtného a manuálního systému výběru mýtného, dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě ). Společnost a Uživatel jsou dále v VSP ke smlouvě nazýváni Stranami, a každý zvlášť Stranou. V souvislosti s: 1. zákonem stanovenou povinností zahájení výběru elektronického mýtného od 1. července 2011 za průjezd státními silnicemi nebo jejich úseky, které vyplývají z ust. čl. 13 odst. 1 bod 3 v souvisl. s čl. 13 ha odst. 1 zákona ze dne 21. března 1985 o veřejných komunikacích (Sb č.19, pol. 115 s pozd. změn.) / ( Zákon o veřejných komunikacích ), kde tyto komunikace byly určeny v Nařízení vlády ze dne 22. března 2011 o výkazu státních silnic nebo jejich úseků, na nichž se vybírá elektronické mýtné, 2. plněním povinností uložených výše uvedenými právními dokumenty Generálnímu řediteli státních silnic a dálnic jako výhradnímu subjektu vybírajícímu elektronické mýtné a Uživateli jako subjektu, který je povinen hradit tyto poplatky a 3. povinností subjektu vybírajícího elektronické mýtné poskytovat za účelem výběru tohoto poplatku zařízení k instalaci ve vozidlech. Dále v souvislosti se skutečností, že práva a povinnosti smluvních stran byly stanoveny obecně platnými právními předpisy, touto smlouvou uživatel potvrzuje, že je vědom svých povinnosti a práv, která mu přísluší na základě zákona a také stanovení pravidel a podmínek poskytování uživateli zařízení za účelem vybírání elektronického mýtného k instalaci ve vozidlech a užívání těchto zařízení uživatelem, strany prohlašují následující. 1 Výklad pojmů 1

2 1. Maximální přípustná hmotnost vozidla/mph označuje nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost vozidla a v případě vozidla s návěsem nebo přívěsem nejvyšší přípustnou hmotnost vozidla s návěsem nebo přívěsem. 2. Zpoplatněná silnice označuje státní silnici, o níž pojednává zákon ze dne 21. března 1985 o veřejných komunikacích (Sb.2007 č. 19, pol. 115 s pozd. změn.) a uvedená v Nařízení vlády ze dne [ ] o výkazu státních silnic nebo jejich úseků, na nichž se vybírá elektronické mýtné (Sb. zák. č. [ ], pol. [ ]). 3. Elektronické mýtné označuje poplatek určený v čl. 13 odst. 1 bod 3) a ve čl. 13ha Zákona o veřejných komunikacích, hrazený za průjezd vozidla po zpoplatněné silnici ve výši závisející na vzdálenosti najetého úseku po zpoplatněné silnici shodně se sazbou určenou za průjezd 1 kilometrem zpoplatněné silnice. 4. ESV označuje elektronický systém pro výběr mýtného, který obsluhuje společnost a jehož hlavním úkolem je účtování elektronického mýtného jednotkou viabox a ostatními zařízeními systému ESV během jízdy vozidla. 5. Uživatelský účet označuje účet založený v ESV pro každého uživatele. 6. viabox označuje elektronickou palubní jednotku/zařízení umístěné ve vozidle, které umožňuje přenášet nezbytné údaje pro výběr elektronického mýtného. Instrukce obsluhy k viaboxu je představena v Příloze č. 3 ke smlouvě a je dodávána s každou jednotkou viabox. Vlastnické právo k zařízení viabox přísluší výhradně GDDKiA (Gen. ředitelství stát. silnic a dálnic); Uživatel nemá nárok na majetková práva k zařízení viabox. 7. Záznam označuje záznam obsahující údaje a informace o vozidle a umožňující udělit pokutu řidiči vozidla, který se dopustil porušení. 8. Kontrolní orgány označuje subjekty, určené v čl. 13l bod 1 Zákona o veřejných komunikacích, oprávněné dle čl.13l tohoto zákona ke kontrole řádného hrazení elektronického mýtného včetně kontroly viaboxu užívaného ve vozidle, jestliže je vyžadován, a také k udělování a vybírání peněžitých trestů. Těmito orgány jsou: a) příslušníci Policie; b) inspektoři Inspekce silniční dopravy; c) vedoucí celních úřadů a ředitelé celních správ; d) příslušníci pohraniční stráže. 9. Vozidlo podléhající povinnosti uhrazení elektronického mýtného nebo Vozidlo označuje vozidlo dle čl. 2 bod 33 Zákona ze dne 20. června 1997 o silničním provozu (Sb. 2005, č. 108, pol. 908 s pozd. změn.), který za něj považuje také soupravu vozidel skládající se z vozidla a přívěsu nebo návěsu o maximální celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, včetně autobusů nezávisle na jejich maximální celkové hmotnosti, za jehož průjezd po zpoplatněné silnici je účtováno elektronické mýtné. 10. Uživatel označuje majitele vozidla nebo jiný subjekt zmocněný majitelem k užívání vozidla shodně s jeho určením. 11. Systém s prodlouženou splatností označuje platební režim za užívání zpoplatněných silnic, který podléhá úhradě v rámci měsíčního zúčtovacího období shodně s VSP účtu s prodlouženou splatností. 12. Kauce ma význam určený v 5 bod 1. 2

3 13. Nařízení vlády ze dne [ ] o výkazu státních silnic nebo jejich úseků, na nichž se vybírá elektronické mýtné. 14. Záruka má význam určený v 7 bod Datum platby za datum platby je považováno datum vplynutí požadované částky na bankovní účet GDDKiA. 1. Tyto VSP ke smlouvě stanoví: 2 Všeobecná ustanovení a) způsob a zásady výběru elektronického mýtného od uživatele ve jménu a ve prospěch GDDKiA a zásady vyúčtování mezi stranami spolu se b) zásadami poskytování jednotky viabox a způsobem její využití uživatelem. 2. Aktuálně platné VSP ke smlouvě a vzor smlouvy si může uživatel vyzvednout přímo v distribučních odděleních viabox nebo vytisknout z webové strany 3 Elektronický systém pro výběr mýtného 1. Uživatel potvrzuje, že si je vědom povinnosti hradit elektronické mýtné ve stanovené lhůtě a v příslušné výši podle zásad určených v příslušných právních předpisech, potvrzených a podrobně uvedených ve smlouvě a v těchto VSP ke smlouvě. 2. Uživatel potvrzuje, že je povinen hradit elektronické mýtné za průjezd po zpoplatněných silnicích vozidlem/vozidly uvedenými v Příloze č. 1 ke smlouvě. Veškeré změny údajů obsažených v technickém průkazu vozidla/vozidel v rozsahu údajů obsažených ve smlouvě vyžadují změnu smlouvy dodatkem, který jsou strany povinny uzavřít ve lhůtě do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy došlo k výše uvedeným změnám. 1. Společnost je povinna dle smlouvy: 4 Poskytnutí viaboxu a) poskytnout uživateli kompletní a technicky funkční viabox ke každému zaregistrovanému vozidlu uživatele, b) podle podmínek uvedených v 5 poskytnout náhradní viabox se stejnými nebo podobnými technickými parametry v případě, že uživatel poškodil nebo ztratil viabox nebo pokud došlo k jeho poškození z důvodu výrobní závady. 2. Uživatel se zavazuje: a) neměnit a nenanášet do viaboxu žádné jiné údaje, než které zaregistrovala společnost. V případě převedení majetkového práva vozidla na třetí subjekt si uživatel může - podle podmínek určených společností a po podepsání příslušného dodatku ke smlouvě - ponechat jednotku viabox za účelem její instalace v jiném vozidle uživatele. Postup je shodný s ustanovením 11 bod 3 dále, 3

4 b) využívat viabox výhradně v souladu s jeho určením, ustanoveními smlouvy, VSP, technickou specifikací a výrobními pokyny obsaženými v přiložené instrukci obsluhy viabox, která představuje Přílohu č. 3 ke smlouvě, c) náležitě zabezpečit viabox před ztrátou nebo poškozením, d) používat zapnutý viabox během jízdy po zpoplatněné silnici, e) umístit viabox výhradně v tom vozidle, které bylo ve společnosti zaregistrováno. f) v případě obdržení viaboxu od spediční služby zkontrolovat během 7 dnů od jeho převzetí, zda souhlasí identifikační čísla na dodaném viaboxu se seznamem zaregistrovaných vozidel obsahujícím všechny viaboxy, které mají být uživateli doručeny. V případě jakýchkoli nesrovnalostí se uživatel kontaktuje s klientským telefonickým oddělením (podrobnosti k dispozici na kde obdrží další instrukce. 3. Společnost dodá uživateli palubní jednotku viabox v kontaktních místech (zvaných "Distribuční oddělení viabox"), která jsou uvedena na webové straně nebo přímou zásilkou na adresu sídla uživatele v rámci spolupráce s poskytovateli podnikových flotilních karet. Uživatel je povinen nainstalovat jednotku viabox před užitím zpoplatněné silnice. Pokud uživatel vyžaduje jakoukoliv pomoc, příslušné instrukce týkající se instalace jsou k dispozici v distribučních odděleních a na výše uvedené webové straně. Další informace a pomoc udělí také vyškolený tým v distribučních odděleních viabox. 5 Výměna/ oprava/ demontáž viaboxu a vrácení kauce 1. Za účelem zajištění veškerých případných nároků společnosti vůči uživateli, které mohou vzniknout při nedodržení nebo nesprávném plnění závazku uvedeného v 4 bod 2 písm. c), je uživatel povinen uhradit kauci ve výši 120 PLN za každý viabox v prvním zúčtovacím období. Platbu je možno uhradit v kterémkoliv distribučním oddělení nebo převodem na bankovní účet společnosti. 2. Uživatel hradí kauci na dobu trvání smlouvy. V případě využití kauce společností na náhradu nároků, o nichž se zmiňuje výše uvedený bod 1 před uplynutím smluvního období, nebude kauce vrácena uživateli. 3. Uživatel je povinen neprodleně nahlásit společnosti poškození nebo ztrátu jednotky viabox na formuláři, který stanoví Přílohu č. 4 ke smlouvě a který je k dispozici na straně a to nezávisle na příčině ztráty nebo poškození a doručit společnosti poškozený viabox. Poškozený nebo ztracený viabox vyřadí společnost ze systému po obdržení výše uvedeného formuláře. 4. Pokud je jednotka viabox poškozena z důvodu výrobní závady, je společnost povinna ji nahradit novým zařízením v termínu do 3 pracovních dnů od podepsání dodatku ke smlouvě, anižby uživatel musel hradit jakékoliv náklady s tím spojené. 5. V případě poškození viaboxu z důvodů jiných než výrobní vada, využije společnost kauci dle ustanovení bodu V případě ztráty viaboxu nebo v situaci uvedené v 11 bod 5 níže, je společnost oprávněna pokrýt nárok na úhradu viaboxu z kauce v plné výši, o čemž písemně informuje uživatele. Podmínkou pro vydání nového viaboxu společností je opětovné uhrazení kauce uživatelem dle ustanovení bodu 1. 4

5 7. V termínu do 5 pracovních dnů od dodání společnosti funkčního a nepoškozeného viaboxu v souvislosti s ukončením smluvního období, provede společnost vyúčtování a vrátí kauci shodně s 8 bod 3. Avšak v případě uvedeném v 11 bod 3 ke vrácení kauce dochází pod podmínkou, že třetí subjekt uzavře smlouvu uvedenou v 11 bod 3 nebo vrátí funkční jednotku viabox. 6 Způsob vyúčtování vyplývající z právních předpisů 1. K uhrazení elektronického poplatku v rámci uživatelského účtu s prodlouženou splatností dochází jedním z níže uvedených způsobů: a) podnikovou flotilní kartou, b) bankovním převodem. V případě výběru bankovního převodu jako platební metody hradí náklady za převod uživatel. Uživatel, který vybral jako platební metodu bankovní převod, může uhradit platbu za účetní doklad v distribučním oddělení, kde může využít tam akceptované platební metody (platba kreditní, debetní kartou nebo v hotovosti). 2. Elektronické mýtné je účtováno za jeden ujetý kilometr vozidla po zpoplatněné silnici na základě sazeb elektronického mýtného pro danou kategorii vozidla a třídu zpoplatněné silnice určené v nařízení s výhradou 7 bod 4 nebo 5. Sazby závazné ke dni uzavření smlouvy byly určeny v Příloze č. 5 ke smlouvě. Změna těchto sazeb v důsledku změny nařízení neznamená změnu smlouvy a nevyžaduje žádné právní úkony stran. V takovém případě je uživatel povinen hradit elektronické mýtné podle sazeb určených ve výše uvedeném nařízení. V případě změny nařízení obdrží uživatel jako zákazník společnosti příslušnou informaci v podobě Přílohy č. 5 s platnými sazbami. 3. V případě, že uživatel poruší ustanovení 4 bod 2 písm. a) nebo b), tzn. v situaci, že se viabox nachází v jiném vozidle než vozidlo, ke kterému byl přiřazen, je ektronické mýtné účtováno za každý kilometr ujetý po zpoplatněné silnici shodně s údaji viaboxu, na základě sazeb elektronického mýtného určených v nařízení, o němž pojednává výše uvedený bod 2 bez ohledu na to, v jakém vozidle je nainstalován viabox. Platí příslušné ustanovení druhé a třetí věty bodu 2 výše a Příloha číslo 5. Uživatel je povinen platit stejným způsobem, jakoby se viabox nacházel ve vozidle, ke kterému je přiřazen. Výše uvedené narušení ustanovení 4 bod 2 písm. a) nebo b) je zároveň porušením čl. 13i odst. 4a zákona o veřejných komunikacích. 4. Uživatel hradí poplatek za elektronické mýtné po naúčtování tohoto poplatku společností. Platbu je možno provádět kteroukoliv z platebních metod uvedených v bodě 1 v termínu do 14 dnů od data vystavení účetního dokladu s informacemi o výši naúčtované platby za elektronické mýtné. V případě, že elektronický poplatek nebude uhrazen ve stanoveném termínu, má GDDKiA právo využít zabezpečení, které je uvedeno v níže uvedeném 7. Zároveň má společnost právo provést změnu typu uživatelského účtu na předplacený účet bez zabezpečí se saldem ve výši 0 PLN. V takovém případě bude uživatel povinen dodržovat podmínky k tomuto typu uživatelského účtu, které jsou k dispozici na straně anižby strany musely měnit smlouvu nebo podnikat jiné kroky. V případě neuhrazení částky ve výše uvedeném termínu je uživatel povinen k hlavní částce připočíst zákonné úroky z prodlení, účtované ode dne vypršení termínu splatnosti ke dni uhrazení platby spolu s úroky. 5. Pokud v období změny uživatelského účtu z účtu se zabezpečením na předplacený účet bez zabezpečení shodně s bodem 4 společnost uloží uživateli platbu za elektronické mýtné, což shodně s bodem 2 znamená, že je uživatel povinen uhradit elektronické mýtné způsobem určeným v bodě 4. 5

6 Průjezd po zpoplatněné silnici bez prostředků na úhradu elektronického mýtného stanoví narušení Zákona o veřejných komunikacích a vztahuje se na něj trest uvedený v tomto zákoně. V takovém případě bude společnost informovat kontrolní orgány, že uživatel neuhradil v termínu elektronický poplatek. 6. Uživatel obdrží na poštovní a/nebo ovou adresu uvedenou ve smlouvě příslušné dokumenty uvedené výše v bodě 4, které představují soupis částek k uhrazení za elektronické mýtné za příslušné vyúčtovací období. 7. GDDKiA se bude soudně domáhat úhrady nezaplacených částek vyplývajících ze smlouvy spolu s případnými úroky v zákonem stanovené výši nezávisle na administračních pokutách, které mohou shodně s čl. 13k Zákona o veřejných komunikacích udělovat subjekty uvedené v čl. 13l, odst. 1 tohoto zákona. 7 Záruka 1. Uživatel je povinen představit záruku vystavenou ve prospěch GDDKiA, která zabezpečuje souhrnnou částku očekávaných plateb se zřetelem na měsíční vyúčtovací období, a to na dobu minimálně 1 roku a alespoň ve výši očekávané úhrady za elektronické mýtné za jedno vyúčtovací období ve formě: a) neodvolatelné, bezpodmínečné bankovní záruky splatné na první požádání, b) neodvolatelné, bezpodmínečné pojišťovací záruky splatné na první požádání nebo c) v peněžité formě. Uživatel je povinen udržovat a doplňovat záruku po celou dobu trvání smlouvy s výhradou následků uvedených v bodě 5 dále. V případě, že uživatel využívá příslušnou záruku od dodavatele podnikové flotilní karty, je toto zajištění postačující. 2. Částku záruky určuje společnost na základě zaregistrovaného počtu vozidel nebo počtu vozidel, jaký má být zaregistrován na úživatelský účet a vozidly využívané sítě zpoplatněných silnic. Částka záruky nemůže být v žádném případě nižší než suma za průjezd 2000 kilometrů zpoplatněných silnic násobená maximální sazbou za kilometr a počtem vozidel na účtu spolu se součinitelem uvedeným dále. Záruka musí být uzavřena shodně s podmínkami, které určuje níže uvedený vzor: Z = (předpokládaný počet km x max. sazba poplatku za km x zúčtovací období x součinitel) x NV přičemž: Z záruka NV počet vozidel, na něž se vztahuje smlouva s režimem s prodlouženou splatností 2000 předpokládaný počet km 0,53 maximální sazba poplatku za km shodně s nařízením 1,3 součinitel (obsahující případné úroky z prodlení a rezervu v případě nesprávného předpokládaného počtu km) 1,5 zúčtovací období (1,5 měsíce) PŘÍKLAD kalkulace pro 1 vozidlo Z = 2000x0,53x1,5x1,3 = 2067 PLN PŘÍKLAD kalkulace pro 10 vozidel Z = (2000x0,53x1,5x1,3)x10 = PLN 6

7 3. Společnost zasílá uživateli upozornění na všechny viaboxy přidělené k uživatelskému účtu, a také prostřednictvím komunikačních kanálů určených ve smlouvě, na to, že pohledávky za elektronické mýtné v daném okamžiku dosáhly 85% hodnoty určené v záruce. 4. Společnost zasílá uživateli upozornění uvedené v bodě 3 nejméně jednou denně až do dne, v němž pohledávky za elektronické mýtné dosáhnou výše záruky. Na korespondenční adresu uživatele však bude upozornění zasláno pouze jednou. 5. V případě, že v daném okamžiku výše pohledávek za elektronické mýtné dosáhne 99% výše záruky, může GDDKiA využít oprávnění vyplývající ze záruky a změnit typ uživatelského účtu na předplacený účet bez zabezpečení se saldem na tomto účtu ve výši 0 PLN. V takovém případě bude uživatel povinen dodržovat podmínky k tomuto typu uživatelského účtu, které jsou k dispozici na straně anižby strany musely měnit smlouvu nebo podnikat jiné kroky. Zároveň společnost zašle uživateli zprávu o změně typu uživatelského účtu na všechny viaboxy přidělené k uživatelskému účtu a prostřednictvím komunikačních kanálů určených v 12 bodě 5 dále. 6. Jestliže uživatel připojí k účtu další vozidla, má společnost právo žádat zvýšení částky záruky shodně s výše uvedeným modelem v bodě 2, přičemž je uživatel povinen této žádosti vyhovět v termínu do 5 pracovních dnů. 7. Společnost informuje uživatele o blížícím se termínu vypršení záruky prostřednictvím informace zaslané na všechny viaboxy přidělené k uživatelskému účtu a prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v 12 bodě 5 s 60-ti denním předstihem, aby měl uživatel možnost představit záruku nejpozději 30 dnů před jejím vypršením. 8. Jestliže uživatel neobnoví záruku do 30 dnů před jejím vypršením, společnost změní typ uživatelského účtu na předplacený účet bez zabezpečení se saldem ve výši 0 PLN. V takovém případě bude uživatel povinen dodržovat podmínky k tomuto typu uživatelského účtu, které jsou k dispozici na straně anižby strany musely měnit smlouvu nebo podnikat jiné kroky 9. V případě bankovní záruky se postupuje podle Přílohy č. 7 ke smlouvě - Důležitá ustanovení bankovní záruky. Vzor záruky má sloužit jako všeobecná směrnice týkající se obsahu záruky, přičemž konkrétní obsah bude záležet na standardech jednotlivých bank používaných v této oblasti. 8 Vrácení obnosů vyplývajících ze smlouvy 1. Každé vrácení platby bude prováděno stejným způsobem, jakým uživatel tuto platbu uhradil. Pokud není možné provést vrácení stejnou metodou, dojde k vrácení na bankovní účet, který uvedl uživatel. 2. Namísto vrácení přeplatku nebo nesprávně vyúčtovaného elektronického mýtného (nebo jeho části), částka k zaplacení uvedená na dokumentu obsahujícím informace o účtovaném elektronickém mýtném pro uživatele na další zúčtovací období bude příslušně vyúčtována, ledaže uživatel podá písemnou žádost o vrácení výše uvedených prostředků. 3. Vrácení kauce je možné pouze po vrácení funkční jednotky viabox. 4. Pokud by k vrácení kauce mělo dojít v hotovosti, je uživatel povinen ukázat potvrzení o zaplacení kauce nebo technický průkaz, k němuž byl přiřazen příslušný viabox. Uživatel souhlasí s vrácením depozice za viabox na základě uvedených dokumentů. Uživatel nebude vůči společnosti ani GDDKiA uplatňovat žádné nároky související s vrácením kauce výše uvedeným způsobem. 7

8 5. Maximální částka, kterou lze vrátit v hotovosti činí 1000 PLN. V případě vracení vyšší částky, která byla původně zaplacena v hotovosti, prostředky budou vraceny na bankovní účet uživatele. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 9 Doba trvání smlouvy 10 Výpověď smlouvy 1. Společnosti přísluší právo vypovědět smlouvu s prodlouženou splatností bez výpovědi, jestliže uživatel nedodržuje nebo nepatřičně dodržuje smlouvu a zvláště pak pokud: a) provádí změny stálého místa instalace viaboxu bez souhlasu společnosti, obzláště pokud provádí montáž zařízení v jiném vozidle než uvedeném ve smlouvě, zavádí do viaboxu nové údaje nebo mění stávající údaje zavedené společností, s výhradou 4, bod 2, písm. b) b) poskytuje, propůjčuje nebo zpřístupňuje viabox třetí osobě bez současného poskytnutí vozidla, s výhradou 11, bod 3, c) neplní závazky uvedené v 7 bod 6 smlouvy. V takovém případě má společnost právo okamžitě provést vyúčtování pohledávek vyplývajících ze smlouvy. 2. Jestliže společnost vypoví uživateli smlouvu bez výpovědi, na základě výše uvedeného bodu 1, pak v případě uzavření nové smlouvy bude uživatel povinen uhradit elektronické mýtné před zahájením užívání zpoplatněné silnice, a to ve výši umožňující průjezd po celém plánovaném úseku (předplacený účet bez zabezpečení). 3. Smlouvu může písemně vypovědět každá ze stran s dvouměsíční výpovědní lhůtou s účinkem ke konci kalendářního měsíce. 11 Vrácení jednotky viabox 1. viabox je výhradním majetkem GDDKiA, uživatel může využívat viabox pouze v rozsahu určeném ve smlouvě. 2. Uživatel je povinen ve lhůtě 30 dnů od ukončení platnosti smlouvy vrátit společnosti viabox v dobrém stavu, nezodpovídá však za jeho opotřebení vyplývající z běžného provozu, s výhradou bodu Strany se dohodly, že uživatel bude mít možnost ponechat ve vozidle přidělený viabox v případě převedení práv k tomuto vozidlu na třetí osobu, a to za podmínky, že tato osoba: a) v termínu do 5 dnů od získání práv na vozidlo uzavře se společností smlouvu ve věci potvrzení podmínek užívání zpoplatněných silnic a ve věci podmínek a zásad poskytnutí jednotky viabox jestliže tato osoba již dříve neuzavřela tuto smlouvu se společností nebo 8

9 b) uzavře dodatek k dosavadní smlouvě ve věci potvrzení podmínek užívání zpoplatněných silnic a ve věci podmínek a zásad poskytnutí jednotky viabox, který změní Přílohu č. 1 ke smlouvě tím, že k němu bude připojen popis viaboxu, o němž se zmiňuje tento bod. 4. Jestliže osoba, uvedená v bodu 3 uzavře se společností smlouvu a uživatel jí předá vozidlo spolu s viaboxem, je uživatel povinen okamžitě (nejpozději následujícího pracovního dne po převedení práv k vozidlu na třetí osobu) informovat společnost o této skutečnosti a poskytnout korespondenční údaje osoby, na níž byla práva převedena. 5. Neužívaný viabox musí být společnosti vrácen během jednoho roku a 3 měsíců od data jeho posledního použití (průjezdu po zpoplatněné silnici). V případě nepoužívaného viaboxu po dobu jednoho roku od data posledního zaregistrovaného průjezdu, bude tato informace v systému společnosti zaznamenána a bude následovat automatická registrace viaboxu v elektronické pozorovací databázi společnosti, o čemž bude uživatel informován. Nevrácení neužívaného viaboxu po dobu 1 roku a 3 měsíců od data posledního zaregistrovaného průjezdu s užitím viaboxu způsobuje automatické odhlášení ze systému společnosti. V takovém případě nebude kauce vracena. 12 Závěrečná ustanovení 1. Ve věcech neošetřených smlouvou a těmito VSP je nutno se řídit příslušnými polskými právními předpisy (včetně Občanského zákonníku a Zákona o veřejných komunikacích). Případné spory vyplývající z nedodržení nebo neřádného plnění smlouvy budou řešeny u příslušného soudu dle sídla GDDKiA. V případě uživatelů-klientů je příslušný soud určován podle polského právního řádu. 2. Veškeré změny smlouvy vyžadují písemnou formu, jinak jsou neplatné. 3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu. V případě nesrovnalostí je rozhodující polská verze smlouvy a příloh uvedených v bodě Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem právních dokumentů týkajících se povinnosti úhrady elektronického mýtného a také se svými právy a povinnostmi v této oblasti. Dále prohlašuje, že obsah těchto dokumentů je pro něj srozumitelný. Právní dokumenty jsou k dispozici na straně 5. Uživatel v obsahu smlouvy určuje komunikační kanály se společností a kromě toho prohlašuje, že: a) všechny informace obsažené ve smlouvě nebo v přílohách ke smlouvě jsou pravdivé a nejsou mylné, b) Během plnění smlouvy uživatel souhlasí s elektronickým zpracováním a ukládáním informací u subjektů, které se účastní fungování ESV. Zvláště pak se jedná o orgán oprávněný k výběru elektronického mýtného, společnost a jimi zplnomocněné subjekty, a to za účelem obsluhy, využití a nakládání s případnými nároky a k statistickým účelům shodně s platnými předpisy. 6. Správcem Vašich osobních údajů je Generální ředitel státních silnic a dálnic se sídlem ve Varšavě (00-848), ul. Żelazna 59. Uvedené údaje budou zpracovávány k účelům spojeným s uzavřením a plněním smlouvy. Vaše osobní údaje mohou být navíc využity k marketingovým účelům, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou (např. jako newsletter), pokud k tomu udělíte zvláštní souhlas. Údaje mohou být zpřístupněny výhradně oprávněným subjektům na základě právních předpisů. 9

10 Máte právo přístupu k obsahu svých údajů a právo je opravovat. Uvedení údajů je dobrovolné, avšak nutné k plnění smlouvy. 7. Společnost prohlašuje, že se zavazuje nakládat s informacemi uživatele v rozsahu zmíněném v bodě 5 b) v souladu s platnými předpisy. 8. Za škody vzniklé uživateli z důvodu poruchy jednotky viabox způsobené jejím poškozením, ztrátou nebo projevem výrobní závady nenesou odpovědnost ani GDDKiA ani společnost. 9. Přílohy, které jsou nedílnou částí smlouvy: 1. Seznam zaregistrovaných vozidel 2. Všeobecné smluvní podmínky ke stažení 3. Instrukce obsluhy viabox přiložená ke každému viaboxu 4. Formulář oznámení škody nebo ztráty viaboxu ke stažení na 5. Aktuální sazby elektronického mýtného ke stažení na 6. Formulář plné moci ke stažení na 7. Důležitá ustanovení bankovní záruky ke stažení na 8. Formulář reklamace/stížnosti ke stažení na 9. Kopie výpisu z KRS/ Rejstříku podnikatelů nebo jiný tomu odpovídající dokument v případě zahraničních podnikatelů 10. Kopie průkazu totožnosti osoby podepisující smlouvu 11. Kopie technického průkazu vozidla 12. Kopie dokumentu potvrzujícího emisní třídu spalin EURO vozidla 10