Společnost a Uživatel se v těchto VSP ke smlouvě jsou dále uváděny spolu jako Strany, a každý zvlášť jako Strana. V souvislosti s:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost a Uživatel se v těchto VSP ke smlouvě jsou dále uváděny spolu jako Strany, a každý zvlášť jako Strana. V souvislosti s:"

Transkript

1 Všeobecné podmínky užívání účtu v předplaceném režimu v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné podmínky užívání účtu v předplaceném režimu v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a zásadami poskytnutí jednotky viabox stanoví neodlučnou část smlouvy uzavřené k účtu v předplaceném režimu v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a zásadami poskytnutí palubních jednotek viabox mezi společností Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. se sídlem v Poleczki Business Park, budova A1, ul. Poleczki 35, Varšava, zapsanou v rejstříku podnikatelů vedeném u Obvodního soudu pro hl. město Varšava ve Varšavě, XIII. Hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS , NIP (DIČ) , působící ve jménu a ve prospěch Státní pokladny - Generálního ředitele státních silnic a dálnic, na základě smlouvy uzavřené s generálním ředitelem státních silnic a dálnic ( GDDKiA ) o návrhu, dodání a obsluze státního systému elektronického mýtného a manuálního systému výběru mýtného, dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( VSP ke Smlouvě ). Společnost a Uživatel se v těchto VSP ke smlouvě jsou dále uváděny spolu jako Strany, a každý zvlášť jako Strana. V souvislosti s: 1. zákonem stanovenou povinností zahájení výběru elektronického mýtného od 1. července 2011 za průjezd státními silnicemi nebo jejich úseky, které vyplývají z ust. čl. 13 odst. 1 bod 3 v souvisl. s čl. 13 ha odst. 1 zákona ze dne 21. března 1985 o veřejných komunikacích (Sb č.19, pol. 115 ve znění pozdějších změn) / ( Zákon o veřejných komunikacích ), kterých seznam byl uveden v Nařízení vlády ze dne 22. března 2011 o výkazu státních silnic nebo jejich úseků, na nichž se vybírá elektronické mýtné, 2. plněním povinností uložených výše uvedenými právními dokumenty Generálnímu řediteli státních silnic a dálnic jako výhradnímu subjektu vybírajícímu elektronické mýtné a Uživateli jako subjektu, který je povinen hradit tyto poplatky a 3. povinností subjektu vybírajícího elektronické mýtné poskytovat za účelem výběru tohoto poplatku zařízení k instalaci ve vozidlech. Dále v souvislosti se skutečností, že práva a povinnosti smluvních stran byly stanoveny obecně platnými právními předpisy, touto smlouvou uživatel potvrzuje, že je vědom svých povinnosti a práv, která mu přísluší na základě zákona a také stanovení pravidel a podmínek poskytování uživateli zařízení za účelem vybírání elektronického mýtného k instalaci ve vozidlech a užívání těchto zařízení uživatelem, strany prohlašují následující. 1

2 1 Výklad pojmů 1. Maximální přípustná hmotnost vozidla/mph označuje nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost vozidla a v případě vozidla s návěsem nebo přívěsem nejvyšší přípustnou hmotnost vozidla s návěsem nebo přívěsem. 2. Zpoplatněná silnice označuje státní silnici, o níž pojednává zákon ze dne 21. března 1985 o veřejných komunikacích (Sb.2007 č. 19, pol. 115 s pozd. změn.) a uvedená v Nařízení vlády ze dne 22. března 2011 o výkazu státních silnic nebo jejich úseků, na nichž se vybírá elektronické mýtné. 3. Elektronické mýtné označuje poplatek určený v čl. 13 odst. 1 bod 3) a ve čl. 13ha Zákona o veřejných komunikacích, hrazený za průjezd vozidla po zpoplatněné silnici ve výši závisející na vzdálenosti najetého úseku po zpoplatněné silnici shodně se sazbou určenou za průjezd 1 kilometrem zpoplatněné silnice. 4. ESV (Systém) označuje systém elektronického výběru mýtného, který provozuje společnost a jehož hlavním úkolem je výběr elektronického mýtného prostřednictvím jednotky viabox a ostatních zařízení systému ESV během jízdy vozidla. 5. Uživatelský účet označuje účet založený v ESV pro každého uživatele. 6. viabox označuje elektronickou palubní jednotku/zařízení umístěné ve vozidle, které umožňuje přenášet nezbytné údaje pro výběr elektronického mýtného. Návod k obsluze zařízení viabox je přílohou č. 3 k této smlouvě. Vlastnické právo k zařízení viabox přísluší výhradně GDDKiA (Gen. ředitelství stát. silnic a dálnic); Uživatel nemá nárok na majetková práva k zařízení viabox. 7. Záznam označuje záznam obsahující údaje a informace o vozidle a umožňující udělit pokutu řidiči vozidla, který se dopustil porušení. 8. Kontrolní orgány označuje subjekty, určené v čl. 13l bod 1 Zákona o veřejných komunikacích, oprávněné dle čl.13l tohoto zákona ke kontrole řádného hrazení elektronického mýtného včetně kontroly viaboxu užívaného ve vozidle, jestliže je vyžadován, a také k udělování a vybírání peněžitých trestů. Těmito orgány jsou: a) příslušníci Policie; b) inspektoři Inspekce silniční dopravy; c) vedoucí celních úřadů a ředitelé celních správ; d) příslušníci pohraniční stráže. 9. Vozidlo podléhající povinnosti uhrazení elektronického mýtného nebo Vozidlo označuje vozidlo dle čl. 2 bod 33 Zákona ze dne 20. června 1997 o silničním provozu (Sb. 2005, č. 108, pol. 908 s pozd. změn.), který za něj považuje také soupravu vozidel skládající se z vozidla a přívěsu nebo návěsu o maximální celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, včetně autobusů nezávisle na jejich maximální celkové hmotnosti, za jehož průjezd po zpoplatněné silnici je účtováno elektronické mýtné. 10. Aktivní jednotka viabox funkční palubní jednotka, která řádně vybírá mýtné 11. Poškozená jednotka viabox palubní jednotka, které je mechanicky poškozena, znečištěna nebo která nese jiné stopy, které svědčí o použití v rozporu s určením a které znemožňují její opětovné vydání na kauci. 2

3 12. Nefunkční jednotka viabox palubní jednotka, která nefunguje řádně v důsledku výrobní vady, nesprávného použití a/nebo z neznámé příčiny. 13. Uživatel - označuje majitele vozidla nebo jiný subjekt zmocněný majitelem k užívání vozidla shodně s jeho určením. 14. Předplacený systém znamená systém, ve kterém je poplatek uhrazen předem, před využitím sítě zpoplatněných komunikací, dle všeobecných podmínek předplaceného účtu, stanovených touto smlouvou. 15. Kauce má význam určený v 5 bod Nařízení vlády ze dne 22 marca 2011 o výkazu státních silnic nebo jejich úseků, na nichž se vybírá elektronické mýtné. 17. TCOK Klientské telefonické oddělení 18. MOK všechny klientské kanceláře, neboli klientská oddělení, distribuční oddělení a příhraniční distribuční místa. 1. Tyto VSP ke smlouvě stanoví: 2 Všeobecná ustanovení a) způsob a zásady výběru elektronického mýtného od uživatele ve jménu a ve prospěch GDDKiA a zásady vyúčtování mezi stranami spolu se b) zásadami poskytování jednotky viabox a způsobem její využití uživatelem. 2. Aktuálně platné VSP ke smlouvě a vzor smlouvy si může uživatel vyzvednout přímo v MOK nebo vytisknout z internetových stránek 3 Elektronický systém pro výběr mýtného 1. Uživatel potvrzuje, že si je vědom povinnosti hradit elektronické mýtné ve stanovené lhůtě a v příslušné výši podle zásad určených v příslušných právních předpisech, potvrzených a podrobně uvedených ve smlouvě a v těchto VSP ke smlouvě. 2. Uživatel potvrzuje, že je povinen uhradit elektronické mýtné za jízdu po zpoplatněných silnicích vozidlem/vozidly uvedenými v příloze č. 1 ke smlouvě. Každá změna údajů, které jsou uvedeny v technickém průkazu vozidla a které jsou současně uvedeny ve smlouvě, vyžaduje neprodlenou změnu smlouvy před využitím zpoplatněné silnice v libovolné klientské kanceláři. Tato změna smlouvy musí být potvrzena podpisem dodatku ke smlouvě nebo smlouvy s novými údaji, které budou zadány do systému. 1. Společnost je povinna dle smlouvy: 4 Poskytnutí viaboxu 3

4 a) poskytnout uživateli kompletní a technicky funkční viabox ke každému zaregistrovanému vozidlu uživatele, b) za podmínek uvedených v 5 poskytnout náhradní viabox se stejnými nebo podobnými technickými parametry v případě, že uživatel poškodil nebo ztratil viabox nebo pokud došlo k jeho poškození z důvodu výrobní vady.. 2. Uživatel se zavazuje: a) neupravovat a nezadávat do viaboxu žádné jiné údaje, než ty které byly zadány společností. V případě převedení majetkového práva vozidla na třetí subjekt si uživatel může - podle podmínek určených společností a po podepsání příslušného dodatku ke smlouvě - ponechat jednotku viabox za účelem její instalace v jiném vozidle uživatele, dle ustanovení 10 bod 3 níže b) využívat viabox výhradně v souladu s jeho určením, ustanoveními smlouvy, VSP, technickou specifikací a výrobními pokyny obsaženými v přiloženém návodu k obsluze viabox, který je Přílohu č. 3 ke smlouvě,, c) náležitě zajistit viabox proti ztrátě nebo poškození.- d) používání aktivní palubní jednotky viabox během jízdy po zpoplatněné silnici, e) umístit viabox výhradně v tom vozidle, které bylo ve společnosti zaregistrováno, f) v případě obdržení viaboxu kurýrskou zásilkou, ve lhůtě 7 dnů od jeho převzetí ověřit, zda identifikační čísla na dodaném viaboxu souhlasí se seznamem zaregistrovaných vozidel obsahujícím všechny viaboxy, které mají být uživateli dodány. V případě jakýchkoli nesrovnalostí uživatel kontaktuje zákaznickou infolinku (detailní informace najdete na kde obdržíte další instrukce.. 3. Palubní jednotku viabox musí společnost předat uživateli v jedné z klientských kanceláři, které jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Uživatel je povinen nainstalovat palubní jednotku viabox ve vozidle před vjezdem na zpoplatněnou silnici. Pokud uživatel potřebuje jakoukoliv pomoc, příslušné pokyny k instalaci získá v každé klientské kanceláři nebo na výše uvedených internetových stránkách. Dodatečné informace a pomoc lze získat také u proškoleného personálu klientských kanceláří. 4. Společnost průběžně ověřuje údaje zadané do jednotky viabox uživatele z hlediska shody s dokumenty, které uživatel předložil při registraci a které jsou k dispozici v systému. Pokud bude zjištěn rozpor v parametrech, které mají vliv na výši mýtného, může společnost uživatele o této skutečnosti informovat. 5 Výměna/ oprava/ demontáž viaboxu a vrácení kauce 1. Za účelem zajištění veškerých případných nároků společnosti vůči uživateli, které mohou vzniknout při nedodržení nebo nesprávném plnění závazku uvedeného v 4 bod 2 písm. c), je uživatel povinen uhradit kauci ve výši 120 PLN za každý viabox před jeho dodáním. Kauci lze složit v libovolné klientské kanceláři. 4

5 2. Uživatel hradí kauci na dobu trvání smlouvy. V případě využití kauce společností na náhradu nároků, o nichž se zmiňuje výše uvedený bod 1 před uplynutím smluvního období, nebude kauce vrácena uživateli. 3. Uživatel je povinen okamžitě oznámit společnosti ztrátu palubní jednotky viabox, a to návštěvou libovolného klientského kanceláře nebo telefonátem na klientské telefonické oddělení. Ztracená palubní jednotka viabox bude vyřazena ze systému. 4. Uživatel je povinen okamžitě oznámit společnosti skutečnost, že jednotka viabox nefunguje podle návodu k obsluze, a to návštěvou libovolné klientské kanceláře. 5. Pokud zařízení viabox nefunguje z důvodu výrobní vady nebo vybitých baterií, je společnost povinna ji vyměnit za novou palubní jednotku. Za účelem výměny musí uživatel navštívit nejbližší klientskou kancelář. Výměna jednotky bude provedena bez opakovaného složení kauce. 6. Pokud je palubní jednotka viabox nefunkční z jiných příčin než z důvodu výrobní vady či vybitých baterií nebo pokud je zařízení poškozeno, kauce nebude uživateli vrácena, nicméně uživatel má právo získat novou palubní jednotku viabox na základě složení nové kauce. 7. Pokud dojde ke ztrátě palubní jednotky viabox nebo k situaci, která je uvedena v 10 bod 4 níže, kauce nebude uživateli vrácena. Podmínkou pro vydání nové palubní jednotky viabox je složení nové kauce v souladu s bodem 1 výše. 8. Pokud uživatel předá společnosti funkční a nepoškozenou palubní jednotku viabox způsobem uvedeným v 10 bod 2, společnost provede vyúčtování a vrátí kauci uživateli způsobem uvedeným v 7 bod. 1 níže. 6 Způsob vyúčtování vyplývající z právních předpisů 1. Zůstatek na uživatelském účtu v rámci předplaceného účtu lze doplnit jedním z následujících způsobů: a) kreditní kartou (včetně předplacené karty), b) debetní kartou, c) palivovou kartou, d) v hotovosti, e) bankovním převodem (další nabití) Zůstatek na uživatelském učtu lze doplnit bankovním převodem pouze po vygenerování individuálního čísla bankovního účtu, které lze obdržet v libovolné klientské kanceláři. Na rozdíl od jiných platebních metod není uživatelský účet okamžitě navýšen, a proto je uživatel povinen si před vjezdem na zpoplatněnou silnici ověřit, zda jeho uživatelský účet byl již navýšen. 2. Elektronické mýtné je účtováno za každý kilometr ujetý po zpoplatněné silnici dle sazeb elektronického mýtného pro určitou kategorii vozidla a třídu zpoplatněné komunikace, stanovené v nařízení s výhradou ustanovení níže uvedených bodů 3 nebo 4. Sazby, platné ke dni uzavření smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 5 ke smlouvě (ke stažení na Změna těchto sazeb v důsledku změny nařízení neznamená změnu smlouvy a nevyžaduje žádné právní úkony stran. V takovém případě je uživatel povinen hradit elektronické mýtné podle sazeb určených ve výše uvedeném nařízení. V případě změny nařízení obdrží uživatel jako zákazník společnosti příslušnou informaci v podobě Přílohy č. 5 s platnými sazbami. 5

6 3. V případě, že uživatel poruší ustanovení 4 bod 2 písm. a) nebo b), tj. v případě, že se viabox nachází v jiném vozidle než vozidlo, ke kterému byl určen, elektronické mýtné se účtuje za každý kilometr ujetý po zpoplatněné silnici dle sazeb elektronického mýtného určených v nařízení, uvedeném v bodu 2 bez ohledu na to, v jakém vozidle je nainstalován viabox. Platí příslušné ustanovení druhé a třetí věty bodu 2 výše a Příloha číslo 5. Uživatel je povinen platit stejným způsobem, jako když se viabox nachází ve vozidle, ke kterému je určen. Výše uvedené porušení ustanovení 4 bod 2 písm. a) nebo b) je zároveň porušením čl. 13i odst. 4a zákona o veřejných komunikacích. 4. Uživatel doplní zůstatek na uživatelském účtu libovolnou metodou uvedenou v bodu 1 výše před zahájením jízdy po zpoplatněné silnici. Elektronické mýtné pro motorová vozidla na zpoplatněných silnicích je stahováno z prostředků na uživatelském účtu. Minimální částka pro doplnění zůstatku pro jedno vozidlo činí 120,- PLN, naopak doporučený minimální zůstatek pro jedno vozidlo je 100,- PLN. Maximální zůstatek na uživatelském účtu nesmí být vyšší než 1 000,- PLN pro jedno vozidlo. Pokud má uživatel více než jedno vozidlo, je potřeba všechny uvedené hodnoty vynásobit počtem vozidel přiřazených ke smlouvě. 5. V situaci, kdy je nezbytný přímý kontakt s uživatelem, bude společnost uživateli zasílat informace prostřednictvím komunikačního kanálu, který je uveden ve smlouvě. 6. Společnost bude zasílat uživateli upozornění v podobě: a) oznámení zasílaných na všechny palubní jednotky viabox přiřazené k uživatelskému účtu, b) oznámení zasílaných jednou denně na ovou adresu uvedenou v systému se sdělením, že částka na uživatelském účtu dosáhla hranice, která je uvedena ve smlouvě a která není nižší než minimální zůstatek uvedený v bodu 4 výše. To umožní uživateli doplnit zůstatek na uživatelském účtu ve stanoveném čase. Pokud jsou finanční prostředky vyčerpány, bude v oznámení uvedeno, že na uživatelském účtu chybí prostředky, které umožňují jízdu po zpoplatněných silnicích. 7. Pokud na uživatelském účtu nejsou prostředky k pokrytí nákladů na jízdu vozidel uživatele po zpoplatněných silnicích, je uživatel povinen uhradit elektronické mýtné doplněním zůstatku na uživatelském účtu před zahájením jízdy po zpoplatněné silnici. 8. Pokud během jízdy uživatel nebo řidič vozidla obdrží upozornění, že na jeho účtu není dostatek prostředků k úhradě elektronického mýtného pro další cestu, je povinen okamžitě opustit zpoplatněnou silnici nebo dálnici. Uživatel je bez ohledu na výše uvedené informace povinen doplnit zůstatek na uživatelském účtu, pokud chce pokračovat v jízdě po zpoplatněné silnici. 9. Jízda po zpoplatněné silnici bez prostředků na úhradu elektronického mýtného je porušením Zákona o veřejných komunikacích a podléhá trestu uvedenému v tomto zákoně. V takovém případě společnost oznámí kontrolním orgánům, že uživatel neuhradil elektronický poplatek. 10. Dokumenty, které souvisejí s vyúčtováním, zasílá společnost uživateli na ovou adresu, kterou uživatel uvedl ve smlouvě, nebo na poštovní adresu, pokud ovou adresu neuvedl. 7 Vrácení poplatků vyplývajících ze smlouvy 6

7 1. Každé vrácení platby bude prováděno stejným způsobem, jakým uživatel tuto platbu uhradil (s výhradou 7 bod 2). Pokud nelze vrátit poplatek stejným způsobem, bude vracen na bankovní účet, uvedený uživatelem. 2. Místo vracení přeplatku nebo nesprávné vypočítaného elektronického poplatku nebo jeho části, společnost zvýší zůstatek na uživatelském účtu v systému o příslušnou částku, nepožádá-li uživatel písemně o vracení těchto prostředků. 3. Vrácení celého zůstatku je možné pouze po vypovězení smlouvy. 4. Vrácení kauce je možné pouze po vrácení funkční palubní jednotky viabox, která není poškozena nebo která je nefunkční z důvodu výrobní vady, o které je společnost informována. 5. V případě, že kauce bude vracena v hotovosti, je uživatel povinen předložit potvrzení zaplacení kauce nebo osvědčení o registraci vozidla, ke kterému byl přiřazen určitý viabox. Uživatel souhlasí s vracením kauce na základě uvedených dokladů. Uživatel nebude uplatňovat vůči společnosti ani GDDKiA žádné nároky související s vrácením kauce výše uvedeným způsobem. 6. Maximální částka, kterou lze vrátit v hotovosti činí 1000 PLN. V případě vracení vyšší částky, která byla původně zaplacena v hotovosti, prostředky budou vraceny na bankovní účet uživatele. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 8 Doba trvání smlouvy 9 Výpověď smlouvy 1. Společnost je oprávněna vypovědět předplacenou smlouvu bez výpovědní lhůty, pokud uživatel neplní nebo plní nesprávným způsobem smluvní závazky, zejména, v případě, že: a) provádí změny stálého místa instalace viaboxu bez souhlasu společnosti, zejména pokud provede montáž zařízení v jiném vozidle než uvedené ve smlouvě, zadává do viaboxu nové údaje nebo upravuje stávající údaje zadané společností, s výhradou 4, bod, 2, písm. b) výše b) odevzdává k dispozici, předává nebo zpřístupňuje palubní jednotku viabox třetí osobě bez současného zpřístupnění vozidla. 2. Každá ze stran může okamžitě vypovědět smlouvu v písemné podobě. 10 Vrácení jednotky viabox 1. viabox je výhradní vlastností GDDKiA, uživatel může používat viabox pouze na základě a v rozsahu stanoveném ve smlouvě. 2. Uživatel může vrátit společnosti palubní jednotku viabox ve vybrané klientské kanceláři v libovolném okamžiku trvání smlouvy v nezhoršeném stavu, neodpovídá však za její opotřebení vyplývající z jejího řádného provozu. 7

8 3. Smluvní strany se dohodly, že uživatel bude mít možnost ponechat ve vozidle palubní jednotku viabox přiřazenou k tomuto vozidlu, pokud dojde k převodu práva na toto vozidlo na třetí osobu, a to pod podmínkou, že tato osoba: a) ve lhůtě 5 dnů od získání práv k vozidlu uzavře se společností smlouvu ohledně potvrzení podmínek používání zpoplatněných silnic a ohledně podmínek a zásad poskytnutí jednotky viabox pokud tato osoba již dříve neuzavřela takovou smlouvu se společností nebo b) uzavře dodatek k stávající smlouvě ve věci potvrzení podmínek používání zpoplatněných silnic a ve věci podmínek a zásad poskytnutí jednotky viabox, který změní Přílohu č. 1 ke smlouvě tím, že bude k němu připojen popis viaboxu, o němž se zmiňuje tento bod.. 4. Jestliže osoba, uvedená v bodu 3 uzavře se společností smlouvu a uživatel jí předá vozidlo spolu s viaboxem, je uživatel povinen okamžitě (nejpozději následujícího pracovního dne po převedení práv k vozidlu na třetí osobu) oznámit společnosti tuto skutečnost a poskytnout korespondenční údaje osoby, na níž byla práva převedena. 11 Závěrečná ustanovení 1. Věci neupravené smlouvou a těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními polského zákona (včetně Občanského zákoníku a Zákona o veřejných komunikacích). Případné spory vyplývající z nedodržení nebo neřádného plnění smlouvy budou řešeny u příslušného soudu dle sídla GDDKiA. V případě uživatelů - spotřebitelů příslušným soudem je soud dle polského zákona. 2. Veškeré změny smlouvy vyžadují písemnou formu, jinak jsou neplatné. 3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu. V případě nesrovnalostí je rozhodující polská verze smlouvy a příloh uvedených v bodě Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem právních dokumentů týkajících se povinnosti úhrady elektronického mýtného a také se svými právy a povinnostmi v této oblasti. Dále prohlašuje, že obsah těchto dokumentů je pro něj srozumitelný. Právní listiny jsou k dispozici na straně 5. Uživatel stanoví dle smlouvy komunikační kanály se společností; Uživatel prohlašuje, že: a) všechny informace obsažené ve smlouvě nebo v přílohách ke smlouvě jsou pravdivé a neuvádí v omyl, b) při plnění smlouvy uživatel souhlasí s elektronickým zpracováním a ukládáním informací u subjektů, které se účastní provozu ESV. Jedná se zejména o orgán oprávněný k výběru elektronického mýtného, společnost a jimi zplnomocněné subjekty, a to za účelem obsluhy, využití a nakládání s případnými nároky a k statistickým účelům shodně s platnými předpisy. 6. Správcem Vašich osobních údajů je Generální ředitel státních silnic a dálnic se sídlem ve Varšavě: Wronia 53, Warszawa. Uvedené údaje budou zpracovávány k účelům spojeným s uzavřením a plněním smlouvy. Vaše osobní údaje mohou být navíc využity k marketingovým účelům, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou (např. jako newsletter), pokud k tomu udělíte zvláštní souhlas. Údaje mohou být zpřístupněny výhradně oprávněným subjektům na základě právních předpisů. 8

9 Máte právo přístupu k obsahu svých údajů a právo je opravovat. Uvedení údajů je dobrovolné, avšak nutné k plnění smlouvy. 7. Společnost prohlašuje, že se zavazuje nakládat s informacemi uživatele v rozsahu zmíněném v bodě 5 b) v souladu s platnými předpisy. 8. Za chybnou funkčnost palubní jednotky viabox způsobenou jejím poškozením nese vinu uživatel. Pokud uživatel okamžitě neoznámí nesprávné fungování palubní jednotky viabox nebo její ztrátu, ani GDDKiA ani společnost nenesou odpovědnost za škody, které vzniknou uživateli z tohoto titulu. 9. Přílohy, které jsou nedílnou částí smlouvy: 1. Seznam zaregistrovaných vozidel 2. Všeobecné smluvní podmínky ke stažení 3. Návod k obsluze viabox 4. Aktuální sazby elektronického mýtného ke stažení na 5. Formulář plné moci ke stažení na 6. Formulář reklamace/stížnosti ke stažení na 7. Kopie výpisu z KRS/ Rejstříku podnikatelů nebo jiný tomu odpovídající dokument v případě zahraničních podnikatelů 8. Kopie průkazu totožnosti osoby podepisující smlouvu 9. Kopie osvědčení o registraci vozidla 10. Kopie dokladu potvrzujícího emisní třídu spalin EURO vozidla 9

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě ).

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( Všeobec. smluv. podm. (VSP) ke smlouvě ). Všeobecné podmínky užívání účtu v režimu s prodlouženou splatností v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS Platné od 1. 5. 2008, pro karty CCS Limit, CCS Business a CCS Osobní. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká společnost pro

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 1. Předmět VP 1.1 Tyto VP stanovují pravidla, podle nichž společnost sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O OPERATIVNÍM LEASINGU Č.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O OPERATIVNÍM LEASINGU Č. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O OPERATIVNÍM LEASINGU Č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen OPOL ) obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti operativního leasingu

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank Obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů v mbank Účinnost od 26. 1. 2013 Část I Zásady vedení účtů Kapitola I Obecná ustanovení 1 1. Podmínky upravují zřizování a vedení bankovních účtů BRE BANK

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více