VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok"

Transkript

1 Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/ Praha 3 tel.: fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok V Praze dne:

2 1. ZŠ (název, sídlo) Podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol ze dne je škola zařazena pod názvem Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/ ředitelka školy: Ing. Irena Meisnerová zástupkyně školy: Mgr. Jana Jonková ekonomka školy: Ing. Jaroslava Kichiová vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Silvie Šilhanová Zřizovatelem je Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3 2. Změny v síti škol (počet a důvody, např. sloučení) Žádné změny 3. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání ŠVP Škola porozumění dospěl v tomto školním roce do 3. ročníku na 1. stupni a do 8. ročníku na 2. stupni. Po drobných úpravách bude program v roce 2010/2011 realizován až do 4. a 9. ročníku. ŠVP vychází z aktuálních podmínek naší školy a je zaměřen na specifické potřeby a individuální možnosti žáků. K jeho přípravě jsme přistupovali velice zodpovědně a snažili jsme se o vytvoření flexibilního plánu, který by mohl reagovat na aktuální změny a potřeby žáků a učitelům zároveň umožnil uplatnění vlastní kreativity. Každý školní rok jsme pečlivě sledovali praktický dopad na žáky, prováděli jsme průběžně drobné korekce a úpravy. Naše snaha se vyplatila. Vytvořili jsme dobře fungující systém. Docílili jsme oživení výuky, zvýšení zájmu našich dětí o nabízené učivo a navíc i zlepšení kvality výuky nejen problémových žáků. Velkou oporou jsou nám učebnice, se kterými náš plán v jednotlivých předmětech a ročnících koresponduje. Takže i žáci slabší nebo dlouhodobě nemocní mohou učivo probírat doma a vypracovávat domácí úkoly. Výsledky naší pedagogické činnosti a její přímý dopad na žáky v ročnících vyučovaných v souladu se ŠVP můžeme hodnotit ryze pozitivně

3 4. Jazykové vzdělávání a jeho podpora: učitelé (počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací a bez odborné kvalifikace podle zákona o ped. prac., z celkového počtu učitelů cizích jazyků uvést počet rodilých mluvčích ve fyzických osobách) a žáci žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ x x NJ x 16 x x x FJ ŠJ RJ ostatní 5. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost), Odborná kvalifikace - 75 % počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace Ze 4 pedagogických pracovníků bez odborné kvalifikace jsou 2 studenti vyšších ročníků PedF UK 6. Věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než a více počet (fyz.osoby) k

4 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání Všichni pedagogové školy (19) se účastnili dalšího vzdělávání v některé z níže uvedených forem. Průměrná délka na jednoho účastníka je cca 5 dní. - rozvoj počítačové gramotnosti všichni učitelé mají certifikát Z, čtrnáct z nich má P1, čtyři P2, jeden S a 5 učitelů zkoušku ECDL. - účast na školení týkajících se školních vzdělávacích programů a právní problematiky školství -Multikulturní centrum Praha učitelé jsou průběžně proškolováni v multikulturní výchově - Dyscentrum Praha účast v kurzech SPU,dyskalkulie, ADUD,ADD - NIDV účast na seminářích týkajících se vzdělávání dětí se specifickými problémy učení - jazykový kurz anglického jazyka počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: - 1 pí učitelka studuje na PedF UK vzdělávací program pro učitele výchovné poradce - 1 pí učitelka dostudovala další obor výchovné poradenství metodik školní prevence - 2 učitelé si doplňují vysokoškolské vzdělání na PedF UK 8. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/11 a odkladů školní docházky na školní rok 2010/11, zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet

5 9. Hodnocení činnosti školních družin a klubů Vzdělávací program ŠD byl vytvořen na základě zkušeností školy, potřeb žáků a je zaměřen především na to, poskytnout dětem vstřícné a bezpečné prostředí. Našim cílem je vnímat celou osobnost dítěte a respektovat jeho individualitu a zajímavými činnostmi je získat ke spolupráci. Vycházíme ze specifických potřeb našich žáků. Pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí vytváříme program ŠD šitý na míru všem. Kromě koncepce řízených činností podporujeme v dětech přirozenou hravost a spontálnost. Na základě spolupráce vychovatelů a učitelů vytváříme příjemnou atmosféru, ve které se děti cítí dobře ( zpětná vazba ). Vzdělávací program ŠD obsahuje i témata a specifické činnosti, pomocí kterých se snažíme dosáhnout očekávaných kompetencí - kompetence k učení, řešení problémů, komunikaci, kompetenci k trávení volného času ap. Tyto kompetence děti získávají v průběhu celé docházky do ŠD a prolínají se všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 10. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty), Vzhledem ke složení našich žáků máme perfektně propracovaný systém poradenských služeb. Školní poradenský tým v naší škole tvoří výchovná poradkyně Mgr. Jarmila Kynčlová, metodik prevence a vedoucí ŠPP Mgr.Silvie Šilhanová (speciální pedagožka částečně placená z OPPA), školní psycholožka PhDr.Jiřina Vilímcová (částečně placená z OPPA) a speciální pedagožka Mgr. Monika Podrábská Skotnická (placena VIP kariéra II). Při řešení konkrétních problémů jsou vždy přizvány další zainteresované osoby třídní učitel, vedení školy, další pedagog, rodiče, pracovník státní správy apod

6 Školní psycholožka: V letošním školním roce spolupracovala s vedením školy na kompletaci agendy žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (individuální vzdělávací plány). Žákům nabízí pomoc při zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešení příčin slabého prospěchu, řešení jejich osobních a rodinných vztahových problémů, krizových situací apod. Poskytuje krizovou intervenci v případech afektivních projevů žáků. Provádí komplexní diagnostiku žáků s výukovými a výchovnými problémy a rozbory případů s následnými doporučeními pro učitele či asistenty pedagoga. Věnuje se přímé individuální stimulačně korektivní a nápravné práci se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, nápravám specifických poruch učení a v některých případech i logopedické péči. V přípravném ročníku pravidelně cvičí s dětmi jógová cvičení a hry. Poskytuje individuální konzultace při výukových a výchovných problémech a jiných speciálně vzdělávacích potřeb rodičům a učitelům. Výchovná poradkyně: Řeší výchovné i výukové problémy žáků, pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole. Pravidelně sleduje a vede si podrobné přehledy o absenci žáků. V případě potřeby řeší problémy buď v rámci pohovorů, výchovných komisí nebo i v kooperaci se sociálním odborem (příslušné městské části) a tím se snaží dosáhnout zejména snížení záškoláctví a neomluvené absence, v čemž jsou ji nápomocni i třídní učitelé. Poskytuje poradenskou pomoc v oblasti volby povolání a kariérového poradenství (vytipování vhodné školy, pomoc při vyplňování přihlášek, doprovod na školy při dnech otevřených dveří apod.). V devátých ročnících vyučuje předmět Volba povolání v rámci hodin pracovních činností. Zajišťuje pro žáky osmých a devátých tříd návštěvu Informačního střediska úřadu práce. Eviduje všechny důležité informace a materiály, které se týkají nabídky studia na středních školách a přijímacího řízení a předává je žákům a jejich rodičům. S vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálními kurátory, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s policií, krizovým centrem apod. Pomáhá třídním učitelům s vyhledáváním a sledováním problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky, pomáhá při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření

7 Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním. Metodička prevence + speciální pedagožka: Vytváří, realizuje a hodnotí školní Minimální preventivní program. Sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategii přístupu k prevenci. Spolupracuje při zachycování varovných signálů a rozpoznávání problémů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů a při řešení vzniklých problémů u jednotlivých žáků a hledání případné pomoci u dalších odborníků. Předává nové poznatky z oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu učitelům i žákům a jejich rodičům, poskytuje informační a metodické materiály. Spolupracuje s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů (okresní metodik prevence, PPP, Život bez závislostí ), vede a průběžně aktualizuje databázi těchto zařízení. Zajišťuje průběžné doplňování studijních materiálů týkajících se sociálně patologických jevů (odborné publikace, DVD apod.). Vypracovává a realizuje projekt v rámci grantu Zdravé město Praha. Pro pedagogy vyhledává a doporučuje vhodné odborné semináře a další nabídky vzdělávání. Sleduje zapojení žáků do kroužků a navrhuje další mimoškolní aktivity (Cevap, R- mosty, Ulita, DDM, sportovní aktivity a soutěže ) Úzce spolupracuje s nízkoprahovým zařízením R-Mosty zejména v souvislosti s projektem OPPA Komunitní centrum Prahy 3 Závěrem tohoto bodu bych chtěla vyzdvihnout výbornou spolupráci s PPP Praha 3, která nám umožňuje úspěšně realizovat náš výchovně vzdělávací program

8 11. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči je jedním ze stěžejních úkolů naší školy. Vzhledem k vysokému počtu rodin ze znevýhodněného sociokulturního prostředí upřednostňujeme neformální setkání (např. vánoční a jarní besídky pro rodiče) před formálními (třídní schůzky, konzultace ), a tak se snažíme navázat s nimi co největší kontakt. Rodiče našich žáků mohou využívat služby sociální poradny R- mosty přímo v budově školy (řešení problematiky bydlení, obtížných sociálních situací) a zapojují se i do jejich rekvalifikačních kursů, které jsou ve škole organizovány (vizážistka, manikérka, kuchařka apod.). V rámci Dílny romských žen mohou maminky, které jsou většinou v domácnosti, trávit svůj volný čas např. zdokonalováním se v tradičních i novějších romských řemeslech. Tím mohou nejen trávit smysluplně volný čas, ale i např. posilovat svou a přeneseně i dětskou etnickou identitu a být jim dobrým vzorem. Občanské sdružení R-mosty jsou zároveň naším partnerem v projektu evropských strukturálních fondů OPPA Komunitní centrum Prahy 3, společně s nimi pořádáme pro rodiče mnoho dalších zajímavých akcí. Velký zájem z řad rodičů jsme zaznamenali i o společnou výuku našich žáků a rodičů v rámci projektu MŠMT, ve kterém bylo rodičům umožněno osvojit si dovednosti s informačními technologiemi a tím zvýšit svou hodnotu na trhu práce. Škola nabízí možnost dálkového studia Doplnění základního vzdělání, případně dálkového studia SŠ Sociálně právní, které rovněž rozšiřuje nabídku vzdělávání pro rodiče, které považujeme za jednu z klíčových oblastí nejen v prevenci sociálně patologických jevů, ale i v odstraňování sociálního vylučování ze společnosti, vyrovnávání jejich sociálního handicapu při vstupu na trh práce apod., což jsou záležitosti, které mají samozřejmě přímý dopad i na kvalitu života jejich dětí. Úzce spolupracujeme s občanským sdružením Slovo 21 a dále s obecně prospěšnými společnostmi Nová škola, Humanita a občanským sdružením Romea, což značně rozšiřuje naše možnosti pomoci dětem při výuce i při organizaci mimoškolní činnosti

9 Přehled realizovaných zájmových činností pro žáky Zájmová činnost orientovaná na oblast člověk a zdraví, umění a kultura Sportovní hry Stolní tenis Sportovní kroužky se zaměřením na fotbal Taneční a hudební kroužek Aerobik Kulturně orientovaná zájmová činnost se zaměřením na oblast člověk a společnost, umění a kultura, člověk a zdraví, člověk a svět práce Dějepisný kroužek Procházky Prahou Výtvarný kroužek Fotografický kroužek Multikulturní výchova Zájmová činnost orientovaná na vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie, člověk a příroda, člověk a společnost, člověk a svět práce Raně školní stimulace Doučování žáků 1. stupně Příprava žáků ke studiu ( český jazyk, matematika, anglický jazyk) Kroužek českého jazyka Ekologický kroužek Práce s počítačem Náprava SPU a logopedie Chtěla bych zdůraznit, že všechny kroužky jsou pro naše žáky zdarma v rámci projektů z evropských strukturálních fondů a získaných dotací od MŠMT a MHMP

10 12. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech a) Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy s názvem programu Jsme mezi vámi b) Program na podporu integrace romské komunity v roce 2009 s názvem programu Chceme dojít dále c) Evropské strukturální fondy projekt OPPA Komunitní poradenské centrum Prahy 3 d) Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním 13. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Stejně jako předešlé roky nám velmi pomáhají granty v rámci projektů a dále spolupráce s občanskými sdruženími Slovo 21 a R-Mosty na podporu vzdělávání nadaných žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Většina studentů, s nimiž jsme pracovali v rámci těchto projektů, bylo úspěšných v přijímacích řízení pro další vzdělávání. 14. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ, Již patnáctým rokem je součástí výchovně vzdělávacího systému naší školy přípravný ročník. Jeho cílem je systematická příprava dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a cizinců k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu. Tím se snažíme předejít školnímu selhání, které by mohlo ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání. Základem práce v přípravném ročníku je rozvoj percepčních i kognitivních funkcí, jazykových dovedností, spolu se základními hygienickými a pracovními návyky a sociálními dovednostmi. Využíváme herních i učebních aktivit, rozhovory, vycházky a pracovní, pohybové, hudební i výtvarné činnosti. Podporujeme zájem rodičů a snažíme se zvyšovat motivaci romských rodin ke školnímu vzdělávání a školní docházce různými netradičními způsoby. Například jsme s úspěchem realizovali kroužky s výukou počítačů a informatiky společně pro rodiče a jejich děti. Zvláštní zřetel je brán na rozvoj jazykových dovedností dětí. Pravidelně v průběhu roku děti navštěvují školní poradenské pracoviště, v jehož rámci nabízíme i logopedickou péči. Provádíme i ranou diagnostiku pedagogických

11 dovedností, z jejichž úrovně pak vychází dlouhodobě vzdělávací plán se zaměřením na individuální potřeby dětí. Zvláště významnou roli v této třídě hraje asistent učitele, který pomáhá zvyšovat důvěru dětí i rodičů ke škole a také posiluje sebedůvěru romského etnika. Pomáhá pedagogovi ve vlastní výchově vzdělávací činnosti, při individuálním přístupu, při mimotřídní a mimoškolní činnosti. 15. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním žáků-cizinců jsou díky existenci Školního poradenského pracoviště velmi pozitivní. Dětem intenzivně pomáháme v jejich začlenění do českého jazykového a kulturního prostředí a v překonávání počátečních sociálních bariér. Také romské děti, kterých máme cca 85 %, jsou k cizincům velmi tolerantní. stát počet žáků stát EU 0 ostatní státy: z toho 5 Čína 3 Ukrajina 1 Vietnam Environmentální výchova Touto problematikou se výrazně zabýváme v rámci jednotlivých předmětů a našich celoročních projektů Zelená stezka a Zdravý životní styl. Naši žáci se také pravidelně účastní akcí pořádaných Stanicí mladých přírodovědců. Projekt ZELENÁ STEZKA probíhal ve školním roce 2009/2010 ve všech ročnících druhého stupně

12 Stanovený program jsme plnili v různých předmětech (v třídních knihách označeno zkratkou PZS), nejvíce však v předmětu Ekologický přírodopis. V prvním květnovém týdnu jsem s vybranými žáky všech ročníků 2. stupně vyjeli na outdoorový výcvik. V rámci tohoto týdne jsme intenzivně plnili úkoly projektu zaměřené na soužití s přírodou. Připomněli jsme si, jak se pohybovat v přírodě, aby nedošlo k jejímu poškozování. Průběžně ve všech třídách probíhal sběr tříděného odpadu. V každém patře na chodbách byly umístěny sběrné nádoby na plast. Každá třída si vyrobila krabici na sběr papíru. V přízemí školy je umístěn kontejner na sběr baterií. Dále jsme naplánovali a realizovali několik společných celodenních akcí. Seznam akcí: Stanice mladých přírodovědců (8.A, 8.B) IMAX Podmořský svět (7.A, 8.A, 8.B, 9.A) Jílové u Prahy - recyklace plastů (6.A,7.A, 8.A, 8.B, 9.A) Sklárna Nenačovice (6.A,7.A, 8.A, 8.B, 9.A) Spalovna Malešice (6.A,7.A, 8.A, 8.B, 9.A) 4.2. Muzeum Hl.m.Prahy Merkur (6.A,7.A, 8.A, 8.B, 9.A) 9.2. Výroba ručního papíru (8.A, 8.B) Kino Evald Festival Jeden svět (6.A,7.A, 8.A, 8.B, 9.A) Botanická zahrada (6.A,7.A, 8.A, 8.B, 9.A) Sběrný dvůr Praha 9 (6.A,7.A, 8.A, 8.B, 9.A) Den Země (6.A,7.A, 8.A, 8.B, 9..A) 3.5. Národní muzeum Planeta Země (8.A, 8.B) Ekoprogram Parukářka (6.A,7.A, 8.A, 8.B, 9.A) 17. Multikulturní výchova V této oblasti jsme díky složení našich žáků velmi aktivní a směřuje do ní většina našich aktivit. Považujeme multikulturní vzdělávání dětí za naši prioritu. Také většina projektů a akcí s ní souvisí. Chtěla bych zde vyzdvihnout projekt MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy s názvem programu Jsme mezi vámi. V rámci tohoto projektu byly mimo jiné realizovány besedy s romskými osobnostmi, což naše žáky velmi zaujalo a podnítilo k větší snaze studovat a tím se lépe uplatnit v současné společnosti. Žáci deváté třídy měli nepovinný předmět Multikulturní výchova. Sdružení Slovo 21 zrealizovalo pro žáky 8.a 9.třídy workshop s tématem soužití menšin. Na multikulturní problematiku jsme navázali i přednáškou o romské historii pro žáky 7., 8., 9. třídy (R-Mosty)

13 Asistent Pavel Billy se podílel na přípravě Mezinárodního romského festivalu Khamoro. V rámci tohoto festivalu žáci druhého stupně navštívili i zajímavé filmy o životě Romů, jejich zvycích, tradicích, hodnotách. Závěrem by se dalo říci, že toto téma nás provází celým vyučovacím procesem. 18. Prevence rizikového chování Cíle školy Hlavními a dlouhodobými cíly preventivního působení jsou: a) snížení množství sociálně nežádoucích jevů ve škole; b) vytváření pozitivních postojů žáků ke škole a zlepšení docházky do školy; c) zkvalitňování trávení volného času dětí. Střednědobé cíle: a) zahájení celoškolního projektu Žijeme zdravě (pilotáž, ověřování aktivit); b) zahájení projektu Komunitní poradenské centrum ; c) zajištění speciálního pedagoga v rámci rozšíření šk.poradenského pracoviště. Krátkodobé cíle: a) přednášky, semináře, programy atd. Priority školy v oblasti primární prevence a) Protidrogová prevence, zejména prevence závislostí na nikotinu a alkoholu v rámci realistického pohledu na situaci dětí se snažíme alespoň o oddálení užívání těchto látek do co nejpozdějšího věku (v ideálním případě žák, který nekouří či nepožívá alkohol nebo jiné návykové látky vůbec). b) Vytváření zdravých vztahů mezi žáky navzájem, prevence proti šikanování kamarádské vztahy ve třídách, žák, který nešikanuje a snaží se být tolerantní ke svým spolužákům a v případě potřeby ví, na koho se obrátit o pomoc. c) Vytváření zdravých vztahů mezi žáky a učiteli založené na vzájemné oboustranné toleranci a úctě. d) Minimalizace neomluvené absence, co největší spolupráce rodiny a školy. e) Prevence proti xenofobii, netoleranci žák, který je tolerantní k menšinám, a to nejen k těm národnostním. f) Vedení žáků k samostatnému správnému rozhodnutí a nesení odpovědnosti za svá rozhodnutí. g) Vytváření zdravého sebevědomí žáků žák, který je schopen realisticky posoudit své schopnosti. h) Posilování komunikačních dovedností zvyšovat schopnost řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku

14 i) Zvyšování sociálních kompetencí žáků rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích. j) Rozvíjet estetické cítění žáků prevence proti vandalismu. k) Vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty. l) Zvyšování právního vědomí žáků žák, který dodržuje zákon, minimalizovat prekriminální a kriminální chování žáků. m) Upevňování a dodržování zásad zdravého životního stylu žák, který dodržuje hygienické zásady a návyky, má správnou životosprávu a dokáže vhodně využívat volného času. 19. Žáci z jiných MČ a krajů městská část (Praha 1-10) počet Praha 2 1 Praha 4 4 (1 rodina) Praha 5 5 Praha 6 2 Praha 7 1 Praha 8 3 Praha 9 21 (16 na ubytovnách) Praha 10 7 (1 širší rodina) 20. Cizí státní příslušníci země počet Čína 3 Vietnam 1 Ukrajina

15 21. Odchody žáků na SŠ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato gymnázia zřiz. krajem z pátého ročníku x ze sedmého ročníku x soukromá gymnázia x x církevní gymnázia x x b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslov é školy ostatní střední školy střední odb.učiliš tě celkem c) na soukromé školy přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslov é školy ostatní střední školy střední odb.učiliš tě celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato z devátých ročníků z nižších ročníků 1 0 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze škol - v devátém ročníku: 10 - v nižším ročníku:

16 22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.). Naším základním cílem a prioritou je vzdělávat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí takovým způsobem, aby vyrovnaly handicap daný přístupem rodiny ke vzdělání, absolvovaly základní školu a našly uplatnění v budoucím životě a na trhu práce. Dalším cílem naší výchovně vzdělávací práce je napomáhání k harmoničtějšímu soužití Romů a ne-romů, k pozitivnímu dopadu na sociální rovnost, k vytváření nediskriminačního prostředí a v neposlední řadě snížení kriminality a sociálně patologických jevů

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -