Zadávací dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j.: PPR /ČJ Počet listů: 8 Přílohy: 5/24 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )na dodávku: pouzder na pistole a zásobníky CZ 75 D Compact Základní údaje: Název veřejné zakázky: Pouzdra na pistole a zásobníky CZ 75 D Compact Název zadavatele: Česká republika Ministerstvo vnitra Zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Sídlo zadavatele: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ IČ: DIČ: CZ Adresa pro osobní doručování: Pelléova 21, Praha 6 Bubeneč Adresa poštovní: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka Praha 6 Bank. spojení: Česká národní banka Praha Číslo účtu: /0710 Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Mgr. Jana Odehnalová Profil zadavatele: https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgprofile/ Obsah zadávací dokumentace: 1. Předmět veřejné zakázky 2 2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 2 3. Záruční podmínky 3 4. Obchodní a platební podmínky 3 5. Pokyny pro zpracování nabídky 3 6. Členění a obsah nabídky 4 7. Způsob posouzení a hodnocení nabídek 6 8. Další 7 9. Přílohy zadávací dokumentace Schválení zadávacích podmínek 8 1

2 1. Předmět veřejné zakázky 1.1. Specifikace předmětu Předmětem plnění zakázky jsou: a) Pouzdra na pistole CZ 75 D Compact Měrná jednotka: ks Počet měrných jednotek: 810 Technické podmínky: příloha č. 5 b) Pouzdra na zásobníky pro pistole CZ 75 D Compact Měrná jednotka: ks Počet měrných jednotek: 1060 Technické podmínky: příloha č Plnění veřejné zakázky Plněním zakázky se rozumí dodávka zboží dle bodu 1.1. ZD, splňující všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací. Termín plnění nejpozději do Místem plnění je Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia, odbor správy majetku, Znojmo-Cínová Hora Technická specifikace veřejné zakázky Detailní popis zboží je uveden v technických podmínkách (příloha č. 5). Zboží musí být nové z produkce roku 2013, Policie ČR musí být jeho prvním uživatelem Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Plánovaná cena celkem ,- Kč včetně DPH ( ,80 bez DPH) 1.5. Variantní nabídky Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 2.1. Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění: - cena za jedno pouzdro na pistole bez DPH a včetně DPH, - cena za jedno pouzdro na zásobníky bez DPH a včetně DPH, - celková cena bez DPH a včetně DPH Nabídková cena bude zpracována formou tabulky, která je uvedená v příloze č. 1 ZD Krycí list nabídky Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v případě že výpočet nebude odpovídat tomuto 2

3 zákonu, bude cena bez DPH a DPH přepočítána a bude vycházeno vždy z celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH. 3. Záruční podmínky Zadavatel požaduje potvrdit a garantovat záruční, podmínky v kupní smlouvě: - záruční lhůta na zboží v délce min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží 4.Obchodní a platební podmínky 4.1. Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu kupní smlouvy, která je přílohou č. 4 ZD Zálohy zadavatel neposkytuje 5.Pokyny pro zpracování nabídky Nabídka bude uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce. U cizojazyčných textů bude úředně ověřený překlad do českého jazyka. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatel týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby uchazeči, kteří mají sídlo ve Slovenské republice, používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu. Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě uchazečem parafovány. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Uchazeč bude specifikovat části veřejné zakázky, které budou zadány jiným osobám (jednomu či více subdodavatelům) a uvede identifikační údaje každého subdodavatele, jehož plnění v rámci této veřejné zakázky přesáhne 5% výše nabídkové ceny. Nabídka bude doručena v souladu s ustanovením 69 odst. 5 zákona, t.j. v řádně uzavřené obálce označené názvem POUZDRA NA PISTOLE A ZÁSOBNÍKY CZ 75 D Compact.Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6 zákona a zřetelně označena nápisem NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Způsob podání nabídky: Nabídku lze zaslat poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka Praha 6 nebo osobně doručit na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Pelléova Praha 6 Bubeneč telefon z vrátnice objektu nebo

4 Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek od pondělí do čtvrtka v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin a v pátek od 9:00 do 13:00 hodin. Mimo uvedené časy pouze po telefonické domluvě tel: Termín pro doručení nabídek je do do 13:00 hod. Termín pro otevírání obálek je od 14:00 hodin. Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele. Veškeré dokumenty předkládané v nabídce a vyžadující podpis uchazeče ( 68 zákona) je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Touto osobou, vedle statutárního orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení. Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence. Obsah nabídky musí být v souladu s ustanovením 68 odst. 2 zákona. Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. 6. Členění a obsah nabídky 6.1. Krycí listy Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije vzor formuláře Krycí listy nabídky, který je uveden v příloze č. 1 ZD. Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 1 ZD Krycí listy nabídky formou doplnění připravené tabulky: - obchodní označení, - nabídková cena dle bodu 2.1. ZD, Obsah nabídky V obsahu nabídky budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů Doklady o splnění kvalifikace Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením v rozsahu ustanovení 53 odst. 1 a 54 písm. a) a b). Uchazeč se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, 54 písm. a) a b) Čestné prohlášení podepíše oprávněný subjekt dle výpisu 4

5 z Obchodního rejstříku, ale splnění 53 odst. 1 písm.a) a b) musí podepsat všichni členové statutárního orgánu. Pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky ustanovení 57 zákona Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů ( 56 zákona): Soutěžní vzorek dle 56 odst. odst.1 písm..e) zákona 1 ks pouzdra na pistoli (pravé) a 1 ks pouzdra na zásobník Další dokumenty předkládané společně s nabídkou Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či odborném poměru u zadavatele. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Dokumenty požadované v příloze č.5 Technické podmínky Další dokumenty, které pokládá za vhodné a souvisí s veřejnou zakázkou Podepsaný závazný text kupní smlouvy Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č.4 ZD. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě: - termín a místo plnění veřejné zakázky dle bodu 1.2. ZD - záruční podmínky dle bodu 3.1. ZD Závazný text kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje: - identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany, - výši nabídkové ceny v čl. IV. Cena zboží, - místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat. 5

6 Prodávající vyhotoví přílohu kupní smlouvy č. 1 - Specifikace ceny a zboží. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním. 7. Způsob posouzení a hodnocení nabídek a) Posouzení nabídek V rámci posouzení nabídek budou provedeny uživatelské zkoušky. K provedení uživatelských zkoušek jmenuje vedoucí OSM PP komisi, ve které budou mimo zaměstnanců OSM PP na základě návrhu příslušných služebních funkcionářů jmenováni hodnotitelé z řad příslušníků PČR. Posuzovány budou následující parametry: POSUZOVANÉ PARAMETRY pouzdro na pistoli Hodnotí se pouzdro na zásobník 1 Vzhled pouzdra ve vztahu k ostatnímu služebnímu vybavení. 2 Popis funkce pouzdra dle návodu na použití (srozumitelnost). 3 Údržba pouzdra dle návodu (náročnost údržby v podmínkách praxe). 4 Označení pouzdra (pro pistoli CZ 75 D Compact nebo pro zásobník k pistoli CZ 75 D Compact). 5 Ochrana miřidel pistole proti jejich poškození (vnitřní zpracování pouzdra). NE 6 Ochrana spouště před nežádoucí manipulací (bezpečnostní hledisko). NE 7 Použitelnost na služebním opasku šíře 50 mm a tloušťky 6 mm spolu s ostatními doplňky. 8 Pevnost schránky pouzdra pro uložení pistole a jeho tvarová stálost. 9 Zajištění pouzdra na opasku (posouvání, naklánění nebo odklon od těla). 10 Rychlost a bezpečnost odjištění, vyjmutí, opětovné vložení a zajištění pistole v pouzdru jednou rukou v poloze kohoutu na bezpečnostním ozubu bez rukavic + střelba. NE 11 Rychlost a bezpečnost odjištění, vyjmutí, opětovné vložení a zajištění pistole v pouzdru jednou rukou v poloze kohoutu na bezpečnostním ozubu v rukavicích + střelba. NE 12 Rychlost a bezpečnost odjištění, vyjmutí, opětovné vložení a zajištění pistole v pouzdru jednou rukou při vypuštěném kohoutu bez rukavic + střelba. NE 13 Rychlost a bezpečnost odjištění, vyjmutí, opětovné vložení a zajištění pistole v pouzdru jednou rukou při vypuštěném kohoutu v rukavicích + střelba. NE 14 Rychlost a bezpečnost odjištění pouzdra, vyjmutí a zasunutí zásobníku a jeho zajištění v pouzdru bez rukavic + střelba. NE 15 Rychlost a bezpečnost odjištění pouzdra, vyjmutí a zasunutí zásobníku a jeho zajištění v pouzdru v rukavicích + střelba. NE 16 Uživatelský komfort při chůzi, běhu, výskoku, pádu, opření se o pouzdro a při běžných činnostech v kancelářských podmínkách. 6

7 17 Uživatelský komfort při sezení ve služebním vozidle v pozici řidič. 18 Uživatelský komfort při sezení ve služebním vozidle v pozici spolujezdec vpředu. 19 Uživatelský komfort při sezení ve služebním vozidle v pozici spolujezdec vzadu vpravo a vlevo. 20 Vhodnost provedení pouzdra z pohledu možného poškozování vnitřních částí služ. vozidla (zejména sedadel, potahů a výplně dveří). 21 Vhodnost pouzdra při vyjmutí pistole (zásobníku) z pouzdra a přípravě k jejímu (jeho) použití při jízdě ve vozidle. 22 Zabezpečení pistole (zásobníku) v pouzdru při pokusu o její (jeho) vytažení (vytržení) neoprávněnou osobou ze předu. 23 Zabezpečení pistole (zásobníku) v pouzdru při pokusu o její (jeho) vytažení (vytržení) neoprávněnou osobou ze zadu. 24 Zabezpečení pistole (zásobníku) v pouzdru při pokusu o její (jeho) vytažení (vytržení) neoprávněnou osobou z boku. 25 Zabezpečení pistole (zásobníku) v pouzdru při pokusu o její (jeho) vytažení (vytržení) neoprávněnou osobou při kontaktu s více osobami. Po ukončení uživatelských zkoušek předloží Komise pro provedení uživatelských zkoušek hodnotící komisi protokoly z uživatelských zkoušek, kde bude uvedeno zda určitý vzorek splnil požadavky nebo nesplnil. Nabídka, která nesplní dané požadavky nebude hodnocena. b) Hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 8. Další Zadavatel si vyhrazuje dle 81 odst 4 zákona, 76 odst.6 a 60 odst.2, zákona, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení nabídky (dále jen oznámení ) nebude uchazečům zasláno poštou, ale bude uveřejněno na profilu zadavatele https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgprofile/ Uveřejněním oznámení na profilu zadavatele se považuje oznámení za doručené. 7

8 9. Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Obsah nabídky Příloha č. 3 Čestné prohlášení Příloha č. 4 Závazný vzor textu kupní smlouvy Příloha č. 5 Technické podmínky 10. Schválení zadávacích podmínek Zadávací podmínky byly schváleny dne Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek PP ČR 8

9 Příloha č. 1 k č.j. PPR /ČJ Krycí listy nabídky k veřejné zakázce Pouzdra na pistole a zásobníky CZ 75 D Compact Uchazeč: Název, právní forma: sídlo: zastoupená: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: kontaktní osoba: telefon: fax: Zapsán v... rejstříku vedeném.... soudem v., oddíl..., vložka.. Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci. Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky. Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci PPR /ČJ a tyto jsou mu jasné a srozumitelné. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. Uchazeč bere na vědomí, že dle 81 odst 4 zákona, 76 odst.6 a 60 odst.2. zákona, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení nabídky(dále jen oznámení ) nebude uchazečům zasláno poštou, ale bude uveřejněno na profilu zadavatele https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgprofile/ Uveřejněním oznámení na profilu zadavatele se považuje oznámení za doručené. 9

10 Příloha č. 1 k č.j. PPR /ČJ Předmět zakázky dle bodu 1.1. ZD Pouzdra na pistole CZ 75 D Compact Pouzdra na zásobníky pro pistole CZ 75 D Compact Celkem Obchodní označení za 1 ks bez DPH DPH za 1ks Nabídková cena v Kč za 1 ks včetně DPH Za požadovaný počet bez DPH DPH za požadovaný počet Za požadovaný počet s DPH Celková cena včetně DPH Pozn.:Hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena. V... dne podpis oprávněné osoby (titul, jméno, příjmení) 10

11 Příloha č. 2 k č.j. PPR /ČJ Obsah nabídky 1. Krycí list nabídky listy od... do Obsah nabídky listy od... do Doklady o splnění kvalifikace listy od... do Další dokumenty listy od... do Podepsaný závazný text kupní smlouvy listy od... do... 11

12 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 k č.j. PPR /ČJ Prohlašuji tímto, že: - jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ( 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )), - jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s mým předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ( 53 odst. 1 písm. b) zákona). V...dne oprávněná osoba (podepíše každý člen statutárního orgánu a uvede jméno a příjmení) V případě, že členem statutárního orgánu je právnická osoba, tak zde budou i podpisy členů statutárního orgánu této právnické osoby. 12

13 Prohlašujeme tímto, že: Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů - jsme nebyli jako právnická osoba pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ( 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )), - jsme nebyli jako právnická osoba pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s naším předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ( 53 odst. 1 písm. b) zákona). - jsme nenaplnili v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ( 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )), - vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčího řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41 ) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d) zákona), - nejsme v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) zákona), - nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. f) zákona), - nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. g) zákona), - nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. h) zákona), - nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejný zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) zákona), - nám nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. k) zákona). V... dne podpis oprávněné osoby (titul, jméno, příjmení) 13

14 Kupující: Závazný vzor textu kupní smlouvy Kupní smlouva Č.j. PPR /ČJ ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra Příloha č. 4 k č.j. PPR /ČJ sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ právní forma: 325-organizační složka státu IČ: DIČ: CZ zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: /0710 tel.: fax: (dále jen kupující ) na jedné straně a Prodávající: sídlo: IČ: DIČ: zapsaná: zastoupená: bankovní spojení: číslo účtu: pracovní kontakt: tel.: fax: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] (dále jen prodávající ) na straně druhé u z a v í r a j í podle 409 a násl. obchodního zákoníku tuto kupní smlouvu 14

15 I. Předmět smlouvy /1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží. /2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. /3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. II. Zboží /1/ Zbožím se rozumí dodávka:[!doplní PRODÁVAJÍCÍ!] /2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy. /3/ Prodávající se zavazuje dodat nové zboží z produkce roku /4/Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. III. Doba plnění /1/Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do /2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího - Ing. Jaroslava Vítka, nebo jinou pověřenou osobu na adresu: Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení odbor správy majetku skladová skupina Znojmo Cínová Hora a nebo na fax: (dále jen SLZ PP ČR ). /3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na prodávajícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího. /4/Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny té části zboží s DPH, která nebyla dodána v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající 15

16 povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. IV. Cena zboží /1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. /2/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč (slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]korun českých), DPH 21 % činí [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]Kč a celková cena zboží včetně DPH je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč (slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]korun českých). V. Platební podmínky /1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícímu na základě potvrzeného dodacího listu. /2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícímu do 14 dnů od dodání zboží. Faktura bude mít náležitosti dle 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. /3/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. /4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly: a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /1/ této smlouvy, b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy. /5/ Zálohy kupující neposkytuje. 16

17 VI. Dodání a převzetí zboží /1/ Místem dodání zboží je pracoviště Policejního prezidia ČR, správy logistického zabezpečení, odboru správy majetku, Znojmo Cínová Hora. /2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník Policejního prezidia ČR, správy logistického zabezpečení, odboru správy majetku, Znojmo Cínová Hora. /3/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu. VII. Záruka za jakost zboží /1/ Prodávající přejímá záruku na zboží dodané podle čl. II na dobu 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. /2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. /3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím. /4/ Dodavatel se zavazuje, že v případě pokud se nejedná o monolitický výrobek bude schopen zajistit dodávku náhradních dílů k pouzdrům po dobu nejméně 5 let od podpisu kupní smlouvy. /5/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího uvedeného v čl. III. odst. /2/ této smlouvy. /6/ Pro případ nedodržení termínu reklamace dle čl.vii odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za každý, a to i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím. VIII. Další ujednání /1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 17

18 /2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli. /3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. /4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. /5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy. /6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. /7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ,00 Kč, (slovy: dvacettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování veřejným zadavatelem. /8/ Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobku musí být předem schváleny oběma smluvními stranami. /9/ Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ,-Kč splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování veřejným zadavatelem. IX. Společná a závěrečná ustanovení /1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. /2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje odpovědný pracovník SLZ PP ČR. /3/ Veškeré smluvní pokuty, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník SLZ PP ČR. /4/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména: - prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní, - nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 1 a 3. 18

19 /5/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména: - prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní, - nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 1 až 4 a 6. /6/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že: - vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, - insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, - prodávající vstoupí do likvidace /7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury. /8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. /9/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. /10/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy. /11/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. /12/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce. /13/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v 2 odst. 3 písm. b) a v 3 odst. 2 písm. a). /14/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje. /15/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží. /16/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy. /17/ Prodávající není bez předchozího písemního souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu. 19

20 /18/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny). /19/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě. /20/ Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři a prodávající jeden. /21/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V...dne V Praze dne Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR prodávající (razítko, podpis) kupující (razítko, podpis) 20

21 Příloha č. 5 k č.j. PPR /ČJ Technické podmínky A.POŽADAVKY NA POUZDRO NA PISTOLI CZ 75 D COMPACT: Pouzdro na pistoli CZ 75 D Compact je určeno k vnějšímu nošení na služebním opasku černé barvy šíře 50 mm a tloušťky 6 mm (dále jen pouzdro). 1. Pouzdro musí umožnit uložení pistole všech výrobních sérií pistolí CZ 75 D Compact dodaných policii ČR, musí kopírovat tvar pistole a tvořit dostatečně pevnou schránku pro její uložení. 2. Pouzdro musí po celou dobu své životnosti spolehlivě zajišťovat bezpečnost prováděných činností během služby a znemožnit, případně úplně vyloučit vypadnutí pistole nebo její vytažení neoprávněnou osobou při všech běžně vykonávaných služebních činnostech (běh, předklon, výskok, pád policisty nebo v situacích, kdy se policista primárně věnuje zákroku beze zbraně). Požadován je systém automatického jištění pistole po jejím vložení do pouzdra. Způsob zajištění pistole v pouzdru přitom nesmí zásadně zhoršit dále uvedené vlastnosti pouzdra. 3. Pouzdro musí umožňovat rychlé a bezpečné vytažení a zasunutí pistole, aniž by došlo k jejímu zachycení o kteroukoliv konstrukční část pouzdra. Při ukládání pistole do pouzdra nesmí pouzdro způsobovat nežádoucí napnutí bicího mechanismu pistole. 4. Pokud je pistole v pouzdru, musí pouzdro zajišťovat ochranu spouště před nežádoucím výstřelem, před zachycením spouště o překážku a při vyjímání pistole z pouzdra před jejím nežádoucím zmačknutím. 5. Pouzdro s pistolí se na opasku nesmí samovolně naklánět, měnit odklon od těla nebo se na opasku samovolně posouvat. 6. Pouzdro nesmí po vyjmutí pistole změnit svůj základní tvar a musí být zaručena možnost pohotového vložení pistole zpět do pouzdra jednou rukou (holou i v rukavicích). 7. Obslužnost pouzdra (zasunutí pistole, její zajištění v pouzdru, opětovné odjištění pouzdra a vyjmutí pistole) musí být proveditelná jednou rukou (holou i v rukavicích). 8. Materiál (y) použitý (é) k výrobě pouzdra a jeho konstrukce musí zajistit, aby při manipulaci s kompletem pouzdro-pistole nedošlo k nepřiměřenému poškození pistole oděrem a současně musí být konstrukce pouzdra řešena tak, aby nedošlo k jeho nadměrnému opotřebování nebo poškození ostrými hranami pistole. 9. Konstrukce pouzdra musí být řešena tak, aby bylo zabráněno poškození mířidel nebo nechtěné změně jejich polohy. 10. Pouzdro musí být plně funkční v teplotním intervalu od -30 do +50 C v běžných povětrnostních podmínkách (déšť, sníh). 11. Pouzdro nesmí mechanicky poškozovat nebo znečišťovat služební oděv policisty (ky). 12. Pouzdro nesmí mechanicky poškozovat nebo znečišťovat vnitřní výbavu služebního vozidla. 13. Zajištění pistole v pouzdru musí být zabezpečeno v obou polohách kohoutu, tj. jak při jeho vypuštění, tak i v poloze na bezpečnostním ozubu. 14. Konstrukce závěsné části pouzdra musí umožňovat jeho bezproblémové nasazení a nošení (se zbraní) v kombinaci se zavedeným služebním opaskem šíře 50 mm a tloušťky 6 mm. Poloha pouzdra na opasku se nesmí při běžných činnostech (včetně běhu, výskoku a pádu) samovolně měnit. Snadná a bezpečná manipulace s pistolí (její odjištění, uchopení, vytažení a opětovné zasunutí a zajištění) přitom nesmí být dotčena. 15. Pouzdro nesmí zásadním způsobem tlačit, překážet při běžném pohybu a při sezení (na židli a ve služebním vozidle). 16. Materiály použité k výrobě pouzdra musí zajišťovat jeho plnohodnotnou použitelnost minimálně po dobu 5 let. 17. Po celou dobu životnosti pouzdra musí být zachovány jeho fyzikální a chemické vlastnosti. 18. Pouzdro musí zajišťovat barevnou stálost a odolnost proti UV záření. Použitá barviva nesmí být agresivní vůči povrchu pistole a nesmí způsobovat nebo podporovat korozi. 21

22 Příloha č. 5 k č.j. PPR /ČJ Všechny materiály (ál) pouzdra musí být zdravotně nezávadné (ný) a toto musí být doloženo atestem vypracovaným státem autorizovanou osobou (viz. bod C.10.). 20. Pouzdro musí vyhovět minimálnímu požadavku na absolvování cyklů (zasunutí, zajištění, odjištění a vytažení pistole = 1 cyklus) při zachování plné funkčnosti. 21. Spojovací materiály pouzdra musí zajistit jeho dostatečnou pevnost. 22. Spojovací materiály pouzdra nesmí poškozovat jeho ostatní části, pistoli, opasek ani ostatní výstrojní součástky, které s ním při nošení na služebním opasku přijdou do styky. 23. Pouzdro musí být označeno takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že je určeno pro pistoli CZ 75 D Compact. B. POŽADAVKY NA POUZDRO NA ZÁSOBNÍK K PISTOLI CZ 75 D COMPACT: Pouzdro na zásobník k pistoli CZ 75 D Compact je určeno k vnějšímu nošení na služebním opasku černé barvy šíře 50 mm a tloušťky 6 mm (dále jen pouzdro a zásobník). 1. Pouzdro musí umožnit uložení zásobníku, musí kopírovat jeho tvar a tvořit dostatečně pevnou schránku pro jeho uložení. 2. Pouzdro musí umožňovat rychlé a bezpečné vytažení a zasunutí zásobníku zpět do pouzdra. 3. Konstrukce pouzdra musí po celou dobu životnosti spolehlivě zabraňovat vypadnutí zásobníku při všech běžně vykonávaných služebních činnostech, běhu, předklonu, výskoku, pádu a pod. 4. Pouzdro se na opasku nesmí samovolně naklánět nebo se na opasku samovolně posouvat. 5. Pouzdro nesmí po vyjmutí zásobníku změnit svůj základní tvar a musí být zaručena možnost pohotového vložení zásobníku zpět do pouzdra jednou rukou (holou i v rukavicích). 6. Obslužnost pouzdra (zasunutí zásobníku, jeho zajištění v pouzdru, opětovné odjištění pouzdra a vyjmutí zásobníku) musí být proveditelná jednou rukou (holou i v rukavicích. 7. Materiál (y) použitý (é) k výrobě pouzdra a jeho konstrukce musí zajistit, aby při manipulaci s kompletem pouzdro-zásobník nedošlo k nepřiměřenému poškození zásobníku oděrem a současně musí být konstrukce pouzdra řešena tak, aby nedošlo k jeho nadměrnému opotřebování nebo poškození hranami zásobníku. 8. Pouzdro musí být plně funkční v teplotním intervalu od -30 C do +50 C v běžných povětrnostních podmínkách (déšť, sníh). 9. Pouzdro nesmí mechanicky poškozovat nebo znečišťovat služební oděv policisty (ky). 10. Pouzdro nesmí mechanicky poškozovat nebo znečišťovat vnitřní výbavu služebního vozidla. 11. Pouzdro nesmí zásadním způsobem tlačit, překážet při běžném pohybu a při sezení (na židli a ve služebním vozidle). 12. Zabezpečení zásobníku v pouzdru v podmínkách policejní praxe minimalizovat, případně úplně vyloučit vytažení zásobníku neoprávněnou osobou. Způsob zajištění zásobníku v pouzdru přitom nesmí zásadně zhoršit některé výše uvedené požadované vlastnosti pouzdra. 13. Materiály použité k výrobě pouzdra musí zajišťovat jeho plnohodnotnou použitelnost minimálně po dobu 5 let. 14. Po celou dobu životnosti pouzdra musí být zachovány jeho fyzikální a chemické vlastnosti. 15. Pouzdro musí zajišťovat barevnou stálost a odolnost proti UV záření. Použitá barviva nesmí být agresivní vůči povrchu zásobníku a nesmí způsobovat nebo podporovat korozi. 16. Všechny materiály (ál) pouzdra musí být zdravotně nezávadné (ný) a toto musí být doloženo atestem vypracovaným státem autorizovanou osobou (viz. bod C.10.). 22

23 Příloha č. 5 k č.j. PPR /ČJ Pouzdro musí vyhovět minimálnímu požadavku na absolvování cyklů (zasunutí, zajištění, odjištění a vytažení zásobníku = 1 cyklus) při zachování plné funkčnosti a všech základních vlastností. 18. Spojovací materiály pouzdra musí zajistit jeho dostatečnou pevnost a nesmí poškozovat zásobník, opasek ani ostatní výstrojní součástky, které s ním při nošení na služebním opasku přijdou do styku. 19. Pouzdro musí být označeno takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že je určeno pro zásobník k pistoli CZ 75 D Compact. C. POŽADAVKY SPOLEČNÉ: Součástí nabídky musí být: 1. Technický popis pouzdra obsahující nákres pouzdra, rozpad součástí pouzdra, jejich seznam a přehled použitých materiálů. 2. Popis funkce pouzdra - návod k použití. 3. Takticko technická data pouzdra v minimálním rozsahu: Určení pouzdra, jeho výška, šířka, tloušťka a hmotnost. 4. Návod na údržbu pouzdra 5. Způsob ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech. 6. Bezúplatné poskytnutí 1 ks pouzdra na pistoli (pravé) a 1 ks pouzdra na zásobník k provedení uživatelských zkoušek v rámci posouzení nabídky, jejichž cílem je komplexní posouzení předložených pouzder z hlediska vizuálního provedení, uživatelské dokumentace, vlastností pouzdra při běžných činnostech, při střelbě a v extrémních podmínkách služby (zejm. simulace pokusů o zcizení pistole nebo zásobníku). 7. Pouzdra budou po zkoušce na žádost uchazeče vrácena. 8. Souhlas uchazeče s opotřebováním, poškozením, případně i zničením pouzder, poskytnutých k provedení uživatelských zkoušek. 9. Výrobní provedení pouzder předložených ke zkouškám musí odpovídat běžné produkci, tzn. že provedení pouzdra musí být shodné s případnou dodávkou. 10. Doložení technických a hygienických zkoušek od akreditované zkušebny dle níže uvedených podmínek: p.č. Měřená veličina jednotka Požadovaná hodnota 1. Hodnota ph - - textil 4,0 až 7,5 - usně 3,5 až 8,5 2. Obsah volného formaldehydu - textil mg/kg max usně max Obsah primárních arom. aminů - usně, plasty, textil mg/l anilinhydrochlo ridu - 4. Důkaz šestimocného chromu - usně negativní 5. Celková migrace - plasty mg/dm 2 max Stálobarevnost v otěru za sucha - plasty, textil (2000 cyklů) - usně (100 cyklů) 7. Stálobarevnost v otěru za mokra - plasty, textil (1000 cyklů) - usně (50 cyklů) 8. Stálobarevnost v potu - textil 23 Zkušební metoda ČSN EN ISO 3071 ČSN EN ISO 4045 ČSN EN ISO ČSN CEN ISO/TS <0,05 ČSN ZP ITC K ČSN EN nebo ČSN EN , metoda A stupeň šedé stupnice - plst min. 3 ČSN ČSN EN ISO stupeň šedé stupnice - plst min. 3 ČSN ČSN EN ISO stupeň šedé stupnice min. 3 ČSN EN ISO 105-E04 9. Odolnost vůči potu - plasty, useň - odolný ČSN EN čl Odolnost proti kombinovaným povětrnostním podmínkám - funkční vlastnosti - vzhled pouzdra - drobné kovové součásti - zachovány bez porušení bez koroze ZP ITC K varianta C*

24 Příloha č. 5 k č.j. PPR /ČJ Odolnost proti UV záření stupeň šedé - výrobek v kompletním stavu stupnice min. 4 ČSN Sorpční schopnosti - absorpce vody % max. 35 ČSN čl Životnost pouzdra - vlastnosti po zkoušce 6000 cyklů použití vzhled bezpečnostní funkce pojistné funkce ostatní funkce * Zkouška trvá cca 8 pracovních dnů! Poznámka: - bez porušení zachovány zachovány zachovány 1 cyklus = zasunutí pistole (zásobníku), její (jeho) zajištění v pouzdru, opětovné odjištění pouzdra a vyjmutí pistole (zásobníku) Zkoušky označené ZP ITC jsou interními normami Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, tř. T. Bati 299, Zlín Louky. 24

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. a) zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-31091-7/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 6/19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR - 6615-10/ČJ - 2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ:

Více

Obchodní a technické podmínky

Obchodní a technické podmínky Příloha k č.j. PPR-15933-4/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 5 Obchodní a technické podmínky Zadavatel dále požaduje v nabídce: uvést cenu za kus jednotlivých provedení pouzder bez DPH a včetně DPH uvést celkovou

Více

Č.j. PPR-4369-39/ČJ-2012-0099EC

Č.j. PPR-4369-39/ČJ-2012-0099EC Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR-4369-39/ČJ-2012-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-6096-37/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 6 Přílohy: 5/16 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-25268-12/ČJ-2014-990640 Počet listů: 7 Přílohy: 5/13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Železný Brod Zastoupené André Jakubičkou,

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-10076-10/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 7 Přílohy: 5/26 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2013

Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2013 Váš dopis značky/ ze dne Naše značka Vyřizuje V Pardubicích dne 15. 2. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Dodávka

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva. (dále jen centrální zadavatel ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen centrální zadavatel ) na jedné straně Kupní smlouva Č.j. PPR-1281-65/ČJ-2014-990640 Počet listů: 13 Centrální zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k ČJ: PPR-30301-7/ČJ-2014-990656 KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-1569-10/ČJ-2015-990640 Počet listů: 7 Přílohy: 6/21 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice Obsah zadávací dokumentace a) Vymezení předmětu zakázky b) Obchodní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Č. j. KRPE-62384-8/ČJ-2013-1700VZ V Pardubicích dne 1. srpna 2013 Počet stran: 14 Přílohy: 5/33 Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-2604-04/ÚE-2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-2604-04/ÚE-2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) Číslo zakázky HSUL-2604-04/ÚE-2016 Název zakázky: Výstrojní součástky šaty tmavomodré

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Rastrový podhled, konstrukce SDK, malba 2. NP Malba interiéru internátu a učeben masérů 3.NP

Rastrový podhled, konstrukce SDK, malba 2. NP Malba interiéru internátu a učeben masérů 3.NP 7.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice

Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice zadávané dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-22315-7/ČJ-2011-0099EC Počet listů:6 Přílohy: 4/13 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012 Brno dne 4. 7. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Střední odborná

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU STAVEBNÍCH PRÁCÍ PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Zadavatel: Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více