Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR /ČJ Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR /ČJ Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na dodávku: 1 ks kontejneru ISO pro nouzové přežití (v minulém zadávacím řízení uveřejněném ve VVZ pod Evidenčním číslem formuláře a Evidenčním číslem VZ vymezená část 3) Základní údaje: Název veřejné zakázky: Speciální nákladní vozidlo pro převoz kontejnerů ISO, kontejner ISO s mobilní dekompresní komorou, kontejner ISO pro nouzové přežití a kontejner ISO pro převoz materiálu kontejner ISO pro nouzové přežití Název zadavatele: Česká republika, Ministerstvo vnitra Zástupce: Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, Praha 7 IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Adresa pro osobní doručování: Pelléova 21, Praha 6 Bubeneč Adresa pro písemný styk: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka Praha 6 Bankovní spojení zadavatele: Česká národní banka číslo účtu: /0710 Telefon, fax: , Kontaktní osoba: Bc. Jan Friedel Elektronická verze ZD : Obsah zadávací dokumentace: 1. Předmět veřejné zakázky Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Záruční, pozáruční a servisní podmínky Obchodní a platební podmínky Pokyny pro zpracování nabídky Členění a obsah nabídky Způsob hodnocení nabídek Povinnosti vybraného uchazeče Přílohy zadávací dokumentace Schválení zadávacích podmínek... 9 Stránka 1 z 9

2 1. Předmět veřejné zakázky 1.1 Předmět Je požadována dodávka kontejneru ISO pro nouzové přežití (nasazení v rámci Integrovaného záchranného systému - IZS) - 1ks včetně příslušenství a zaškolení. dále jen zboží. CPV: Mobilní kontejnery pro zvláštní účely Technické podmínky: příloha č. 5 ZD Veřejná zakázka je realizována za spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu - projekt Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/ Zadavatel upozorňuje uchazeče, že podpis kupní smlouvy je vázán na poskytnutí dotace zadavateli z evropských fondů na realizaci předmětu plnění a zadávací řízení tak bude v případě neposkytnutí dotace zrušeno z důvodu dle 84 odst. 2 písm. e) zákona. 1.2 Plnění veřejné zakázky Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka výše uvedeného zboží a zaškolení splňujícího všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací. Termín plnění (dodávka a zaškolení) : do Místo plnění: Policie České republiky, areál kasáren Bahno, Frýdlantská ulice, Frýdek-Místek. 1.3 Technická specifikace veřejné zakázky Detailní popis zboží je uveden v technických podmínkách (příloha č. 5 ZD). Zboží musí být výhradně nové, z aktuální produkce. Policie ČR musí být jeho prvním uživatelem. Na zboží musí být proveden kompletní předprodejní servis. Kontejner musí být s certifikátem CSC. 1.4 Předpokládaná hodnota Předpokládaná hodnota celkem ,00 Kč včetně DPH ( ,07 Kč bez DPH). Součástí dodávky bude zaškolení obsluhy v místě plnění. Požaduje se zaškolení 8 osob. Cena všech zaškolení bude již zahrnuta v celkové nabídkové ceně a nemůže být samostatnou položkou. Zaškolení osob bude realizováno při dodání zboží v prostorách kupujícího. Zaškolení bude v českém jazyce. Osnovy a rozsahy zaškolení budou přílohou č. 3 kupní smlouvy vypracuje uchazeč. Stránka 2 z 9

3 1.5 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky Dodatečné informace Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odpověď na žádost o dodatečné informace bude zaslána jejich žadateli a zároveň zveřejněna na profilu zadavatele, je tedy nutné profil zadavatele průběžně sledovat. 2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 2.1 Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění: cena bez DPH a cena včetně DPH 2.2 Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, s výjimkou zákonné změny sazby DPH. Nabídková cena bude zahrnovat balné a dopravu do místa plnění. 2.3 Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v případě že výpočet nebude odpovídat tomuto zákonu, bude cena bez DPH a DPH přepočítána a bude vycházeno vždy z ceny v Kč včetně DPH. 2.4 Detailní rozpis ceny bude uveden v příloze č. 1 kupní smlouvy. 3. Záruční, pozáruční a servisní podmínky 3.1 Zadavatel požaduje potvrdit a garantovat záruční, pozáruční a servisní podmínky v kupní smlouvě: - Požaduje se záruka a servis: záruční lhůta na jakost na kontejner a veškeré příslušenství a vybavení (mimo elektrocentrály) minimálně 24 měsíců; záruční lhůta na jakost na elektrocentrálu minimálně 36 měsíců; záruční lhůta na neprorezavění kontejneru minimálně 60 měsíců; u kontejneru a elektrocentrály potvrdit zajištění dostupnosti originálních náhradních dílů a možnost provádění záručních a pozáručních oprav, servisu a revizí ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu minimálně 10 let od data převzetí. Seznam záručních servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., ového a faxového spojení na ně musí být součástí nabídky. Autorizovaný servis musí být minimálně 1x na území ČR. Pokud tento požadavek nemůže uchazeč splnit, musí zajistit dopravu servisního technika do místa opravy nebo dopravu předmětu z místa konečného uživatele do autorizovaného servisu a zpět konečnému uživateli na vlastní náklady dodavatele minimálně po dobu záruky. Tento požadavek se požaduje konkretizovat v nabídce. u kontejneru a elektrocentrály v rámci výrobcem předepsaných prací práce provést a zboží předat zpět uživateli v den nebo nejpozději druhý den přistavení k opravě po předešlém objednání; u kontejneru a elektrocentrály maximální doba prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu a datem stanoveným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů na území ČR, resp. datem dostavení se servisního technika do místa opravy u konečného uživatele nebo převzetí předmětu plnění u konečného uživatele v případě autorizovaného servisu v zahraničí do 8 pracovních dnů; Stránka 3 z 9

4 Na ostatní vybavení kontejneru potvrdit zajištění možnosti provádění záručních, pozáručních oprav, revizí a servisní prohlídek ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu minimálně 5 let od data převzetí. Seznam záručních servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., ového a faxového spojení na ně musí být součástí nabídky. Autorizovaný servis musí být minimálně 1x na území ČR. Pokud tento požadavek nemůže uchazeč splnit, musí zajistit dopravu servisního technika do místa opravy nebo dopravu předmětu z místa konečného uživatele do autorizovaného servisu a zpět konečnému uživateli na vlastní náklady dodavatele minimálně po dobu záruky. Tento požadavek se požaduje konkretizovat v nabídce. maximální cena hodiny práce (v Kč včetně DPH) u smluvně zajištěných autorizovaných servisů. Lhůty počínají běžet dnem převzetí zboží. Záruční podmínky nesmí být horší než záruční podmínky jednotlivých zařízení. 4. Obchodní a platební podmínky Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu kupní smlouvy, který je přílohou č. 4 ZD. Zálohy zadavatel neposkytuje Informační a propagační aktivity Vyplývají z pravidel přidělené dotace z fondů Evropské unie. Zadavateli bude přidělena dotace z fondů EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ). Veškeré materiály vztahující se k projektu (smlouvy uzavřené v rámci Projektu, písemná korespondence spojená s projektem apod.) budou označeny v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření viz čl. X. odst. 12 závazného vzoru textu kupní smlouvy (příloha č. 4 ZD). Tato povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006 a č. 846/2009. Účetní doklady musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a být označeny registračním číslem projektu takto: Projekt: Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/ je spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu viz.čl. V. odst. 3 závazného vzoru textu kupní smlouvy (příloha č. 4 ZD). 5. Pokyny pro zpracování nabídky Nabídka bude uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce. U cizojazyčných textů bude úředně ověřený překlad do českého jazyka. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské služby. Stránka 4 z 9

5 Zadavatel tímto připouští, aby uchazeči, kteří mají sídlo ve Slovenské republice, používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu. Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě uchazečem parafovány. Nabídka by měla být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů zadavatel doporučuje očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou. Nabídka bude doručena v souladu s ustanovením 69 odst. 5 zákona, tj. v řádně uzavřené obálce označené názvem: Speciální nákladní vozidlo pro převoz kontejnerů ISO, kontejner ISO s mobilními dekompresní komorou, kontejner ISO pro nouzové přežití a kontejner ISO pro převoz materiálu - kontejner ISO pro nouzové přežití. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že obálka nebyla otevřena dle 71 odst. 5 zákona - nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uchazeče o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí. Obálka bude zřetelně označena nápisem NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Způsob podání nabídky: Nabídku lze zaslat poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka Praha 6 nebo osobně doručit na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Pelléova 21 Praha 6 Bubeneč telefon z vrátnice objektu Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek od pondělí do čtvrtka v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin a v pátek od 9:00 do 13:00 hodin. Mimo uvedené časy pouze po telefonické domluvě tel: Termín pro doručení nabídek je do 9:30h. Otevírání obálek je v 9:30h. Místo otevírání obálek - Pelléova 21, Praha 6 Bubeneč v zasedací místnosti 5. patro. Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele. Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručení se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí stanovené držitelem poštovní licence. Stránka 5 z 9

6 Veškeré dokumenty předkládané v nabídce a vyžadující podpis uchazeče ( 68 zákona) je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Touto osobou, vedle statutárního orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení. Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Obsah nabídky musí být v souladu s ustanovením 68 odst. 2 zákona. 6. Členění a obsah nabídky V nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (typ nabízeného příslušenství a výbavy atd.), které jsou v zadání požadovány. Rozměry uvedené v zadávací dokumentaci jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální musí uchazeč ve své nabídce specifikovat konkrétně dle nabízeného zboží. Uchazeč proto musí použít technické podmínky (příloha č. 5 ZD), ve kterých bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: 6.1 Obsah nabídky Legenda - požadavky na vyplnění konkrétní údaj obchodní označení, typ Ano, případně i katalogové označení nic nevyplňovat V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 1 ZD, budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů. 6.2 Krycí listy Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije vzor formuláře Krycí list nabídky, který je uveden v příloze č. 2 ZD. Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 2 ZD Krycí list nabídky formou doplnění připravené tabulky: -nabídková cena dle bodu 2 ZD. 6.3 Doklady o splnění kvalifikace - Doba pro prokázání splnění kvalifikace je požadována v souladu s ustanovením 52 odst. 1 zákona, - Pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky ustanovení 57 zákona Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů ( 53 zákona): Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) a b) uchazeč prokáže předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů jak této právnické osoby, tak i jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby. Stránka 6 z 9

7 Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. f) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD. Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. h) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. c) až e), f) (ve vztahu ke spotřební dani) g), j) a k) zákona uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů ( 54 zákona): Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. b) uchazeč prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ( 50 odst. 1 písm. c) zákona). Další podmínky prokazování kvalifikace, jako např. výpisem ze seznamu kvalifikovaných, certifikovaných nebo zahraničních dodavatelů, pomocí subdodavatele nebo při společné nabídce jsou stanoveny v příslušných paragrafech zákona. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že dokument, který byl doručen do datové schránky, lze převést do jeho listinné podoby, která je předkládána v nabídce, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, prostřednictvím autorizované konverze, jejíž nedílnou součástí je ověřovací doložka, nestačí jej tedy do listinné podoby převést pouhým vytištěním z PC dodavatele. Autorizovaná konverze se provádí na kontaktních místech veřejné správy (síť Czech point) Další dokumenty Podle 68 odst. 3 písm. a) zákona seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. Podle 68 odst. 3 písm. b) zákona má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. Podle 68 odst. 3 písm. c) zákona prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Smlouva(y) v elektronické verzi včetně příloh ve formátu ".doc" (CD, DVD nebo USB), které má dle zadávací dokumentace vyhotovit uchazeč, přičemž v elektronické verzi nemusí obsahovat podpisy oprávněných osob. Stránka 7 z 9

8 Certifikát CSC kontejneru. 6.5 Podepsaný závazný text kupní smlouvy Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 4 ZD. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Ve smlouvě uchazeč potvrdí závazek, že předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Uchazeč předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění kupní smlouvy -smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění kupní smlouvy - smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů ( 147a odst. 5 zákona). Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě: - termín a místo plnění veřejné zakázky dle bodu 1.2. ZD - záruční podmínky dle bodu 3.1. ZD Závazný text kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje, které jsou označeny: [!DOPLNÍ DODAVATEL!] a místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat Přílohy ke kupní smlouvě Příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny (vyhotoví uchazeč), ve které uvede u specifikace zboží konkrétní tovární značku a obchodní označení, přesné technické údaje a cenu předmětu zakázky a všech přístrojů a zařízení podle přílohy č. 5 ZD a ceny v členění za 1 ks bez DPH a včetně DPH a celkem bez DPH a včetně DPH. Příloha č. 2 - Seznam autorizovaných servisů (vyhotoví uchazeč), ve které uvede seznam autorizovaných servisů na území ČR (i v případě autorizovaných servisů mimo území ČR) včetně kontaktních osob, tel., ového a faxového spojení případně další údaje požadované v textu ZD. Příloha č. 3 - Osnovy a rozsah zaškolení (vyhotoví uchazeč), ve které uvede osnovy a rozsah zaškolení (délka trvání zaškolení v jednotkách času). Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním (jedná se pouze o formální úpravy). 7. Způsob hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, v souladu s 78 odst. 1 písm. b) zákona, v korunách českých včetně DPH. Stránka 8 z 9

9 8. Povinnosti vybraného uchazeče Všechny úpravy v rámci výroby musí dodavatel konzultovat se zástupcem konečného uživatele. Doporučuje se konzultovat již v procesu přípravy výroby. Provedené úpravy musí být odsouhlaseny zástupcem konečného uživatele písemně. Kontakt: Policie ČR, Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku, mjr. Mgr. Martin Kučera, tel : 9. Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1 Obsah nabídky Příloha č. 2 Krycí list nabídky Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 4 Závazný vzor kupní smlouvy Příloha č. 5 Technické podmínky 10. Schválení zadávacích podmínek Zadávací podmínky byly schváleny dne Ing. Vladimír Kaliba vedoucí oboru veřejných zakázek Policejního prezidia Stránka 9 z 9

10 Obsah nabídky Příloha č. 1 k č.j. PPR /ČJ Obsah nabídky listy od... do Krycí list nabídky listy od... do Doklady o splnění kvalifikace listy od... do Další dokumenty listy od... do Podepsaný závazný text kupní smlouvy listy od... do...

11 Příloha č. 2 k č.j. PPR /ČJ Krycí list nabídky k veřejné zakázce Speciální nákladní vozidlo pro převoz kontejnerů ISO, kontejner ISO s mobilními dekompresní komorou, kontejner ISO pro nouzové přežití a kontejner ISO pro převoz materiálu kontejner ISO pro nouzové přežití Uchazeč: Název, právní forma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kontaktní osoba: Telefon: Fax: Zapsán v... rejstříku vedeném vložka soudem v., oddíl..., Dle 43 odst. 2 zákona zadavatel stanovil délku zadávací lhůty - 90 dní od uplynutí lhůty pro podání nabídek. Konec zadávací lhůty se prodlužuje o dobu, kdy podle 43 zákona zadávací lhůta neběží. Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci. Uchazeč prohlašuje, že jím předložená nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci PPR /ČJ Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky. Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci PPR /ČJ a tyto jsou mu jasné a srozumitelné. 1

12 Příloha č. 2 k č.j. PPR /ČJ Kontejner ISO pro nouzové přežití 1 ks včetně příslušenství a zaškolení Cena bez DPH Cena včetně DPH Pozn.:Hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele na adrese protokoly, jejichž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. V... dne..... podpis oprávněné osoby (titul, jméno, příjmení) 2

13 Příloha č. 3 k č.j. PPR /ČJ Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Prohlašujeme tímto, že: - jsme nenaplnili v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )), - vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčího řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d) zákona), - nejsme v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) zákona), - nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. f) zákona), - nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. g) zákona), - nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejný zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) zákona) a - nebyla nám v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. k) zákona). V... dne podpis oprávněné osoby (titul, jméno, příjmení) 1

14 Příloha č. 4 k č.j. PPR /ČJ Závazný vzor textu kupní smlouvy Kupní smlouva Č.j. PPR /ČJ Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ právní forma: 325-organizační složka státu IČ: DIČ: CZ zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: /0710 tel.: fax: (dále jen kupující ) na jedné straně a Prodávající: sídlo: IČ: DIČ: zapsaná: zastoupená: bankovní spojení: číslo účtu: pracovní kontakt: tel.: fax: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] (dále jen prodávající ) na straně druhé u z a v í r a j í podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) kupní smlouvu Stránka 1 z 9

15 I. Předmět smlouvy /1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. /2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. /3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. II. Zboží /1/ Zbožím se rozumí dodávka 1 ks kontejneru ISO pro nouzové přežití (pro nasazení v rámci Integrovaného záchranného systému-izs) včetně příslušenství a zaškolení (dále jen zboží nebo kontejner ). Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy /2/ Osnovy a rozsah zaškolení jsou uvedeny v příloze č. 3 Osnovy a rozsah zaškolení. /3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové z aktuální produkce, kupující bude jeho prvním uživatelem. /4/ Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky. /5/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. III. Doba plnění /1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do /2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží Richarda Panušku, tel , pracovníka Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR (kontaktní osoba za konečného uživatele: mjr. Mgr. Martin Kučera, tel odbor speciálních potápěčských činností a výcviku Policie ČR). /3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího. /4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den od odeslání vyúčtování kupujícím. Stránka 2 z 9

16 IV. Cena zboží /1/ Kupní cena zboží včetně balného a dopravy do místa plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1. /2/ Celková sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč (slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]korun českých), DPH 21 % činí [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]Kč a celková cena zboží včetně DPH je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč (slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]korun českých). V. Platební podmínky /1/ Prodávající se zavazuje doručit daňový doklad (dále jen faktura ) kupujícímu současně se zbožím. /2/ Prodávající předá fakturu za dodané zboží kupujícímu ihned po potvrzení dodacího listu kupujícím (odpovědným pracovníkem za převzetí zboží). /3/ Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 435 občanského zákoníku. Prodávající je povinen označit veškeré účetní doklady, související s realizací dodávky názvem projektu a jeho registračním číslem takto: Projekt: Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/ je spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Součástí faktury musí být kopie dodacího listu (potvrzeného odpovědnou osobou), na kterém budou uvedena všechna výrobní čísla dodaného zboží. /4/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě nesplnění závazku dle čl. V odst. /2/ se má za to, že dnem doručení faktury se rozumí třetí den ode dne jejího prokazatelného odeslání na poštovní adresu kupujícího. Poštovní adresa kupujícího: Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení P.O.Box Praha 5 /5/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly: a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy, b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /4/ této smlouvy. Stránka 3 z 9

17 /6/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží. VI. Dodání a převzetí zboží /1/ Místo dodání: Policie České republiky, areál kasáren Bahno, Frýdlantská ulice, Frýdek- Místek. /2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník kupujícího pro převzetí zboží: Richard Panuška, tel , pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR (kontaktní osoba za konečného uživatele: mjr. Mgr. Martin Kučera, tel odbor speciálních potápěčských činností a výcviku Policie ČR). /3/ Prodávající dodá při předání zboží: - fakturu; - kompletní technickou dokumentaci a schémata elektrických rozvodů včetně zapojení všech přídavně namontovaných zařízení, které jsou v rámci této smlouvy dodány a zabudovány; - kopii prezenční listiny všech účastníků zaškolení (včetně podpisů všech účastníků zaškolení); - originál nebo kopii schválení všech úprav, provedených prodávajícím v rámci výroby, pracovníkem odboru speciálních potápěčských činností a výcviku Policie ČR mjr. Mgr. Martinem Kučerou, tel ; - všechny záruční listy. Všechny dokumenty musí být v českém jazyce nebo s úředně ověřeným českým překladem. /4/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu. VII. Záruka za jakost zboží /1/ Záruční lhůta na dohodnuté vlastnosti zboží, a to na jakost na kontejner, veškeré příslušenství a vybavení (kromě elektrocentrály) je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] měsíců. /2/ Záruční lhůta na jakost na elektrocentrálu je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] měsíců. /3/ Záruční lhůta na neprorezavění kontejneru je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] měsíců. /4/ U kontejneru a elektrocentrály prodávající garantuje zajištění dostupnosti originálních náhradních dílů po dobu minimálně 10 let od dodání zboží (kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, odebírat náhradní díly od prodávajícího v dílčích dodávkách v rozsahu a době dle svého uvážení) a možnost provádění záručních, pozáručních oprav, revizí a servisní prohlídek ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu minimálně 10 let od data převzetí, a to za těchto podmínek: a) Maximální doba prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu, a datem stanovaným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů na území ČR, resp. datem dostavení se servisního technika do místa opravy u konečného uživatele Stránka 4 z 9

18 nebo převzetí předmětu plnění u konečného uživatele v případě autorizovaného servisu v zahraničí do 8 pracovních dnů. b) v rámci výrobcem předepsaných prací práce provést a zboží předat zpět uživateli v den nebo nejpozději druhý den přistavení k opravě po předešlém objednání.; /5/ Na ostatní vybavení kontejneru prodávající garantuje zajištění možnosti provádění záručních, pozáručních oprav, revizí a servisní prohlídek ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu minimálně 5 let od data převzetí. /6/ [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ! prodávající vybere variantu a) nebo variantu b)] a) Seznam autorizovaných servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., ového a faxového spojení je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Autorizovaný servis musí být minimálně 1x na území České republiky. b) Seznam kontaktních osob minimálně 1 osoba (včetně tel., ového a faxového spojení), které zajišťují dopravu servisního technika do místa opravy nebo dopravu zboží z místa konečného uživatele do autorizovaného servisu a zpět konečnému uživateli na vlastní náklady prodávajícího minimálně po dobu záruční lhůty je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. /7/ Maximální cena hodiny práce u smluvně zajištěných autorizovaných servisů dle přílohy č. 2 této smlouvy je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] v Kč včetně DPH. /8/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.500,-Kč (slovy: Jedentisíc pětset korun českých), a to za každý i započatý den prodlení kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /4/ a), b) a odst. /13/ této smlouvy. /9/ Pro případ nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /7/ se prodávající zavazuje vyjednat maximální cenu hodiny práce dle této smlouvy nebo uhradit rozdíl mezi fakturovanou cenou hodiny práce a maximální cenou hodiny práce dle této smlouvy s tím, že bude veřejnému zadavateli fakturována pouze maximální cena hodiny práce dle této smlouvy. Při nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /7/ se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku částky, o kterou faktura kupujícímu převýšila částku, která měla být fakturována dle čl. VII. odst. /7/. Smluvní pokutu se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty. /10/ Jednotnou maximální cenu hodiny práce včetně DPH dle čl. VII. odst. /7/ lze změnit v případě: a) změny sazby daně z přidané hodnoty, a to tak, že k maximální ceně hodiny práce bez DPH se připočte aktuální zákonná sazba DPH, b) že součet meziročního nárůstu inflace (vyjádřeného průměrnou roční mírou inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem) přesáhne 5 %, přičemž za první výchozí rok se považuje rok podpisu smlouvy. V takovém případě se zvýší cena hodiny práce včetně DPH servisu od následujícího roku (tj. po roku, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace překročil 5%) o 5%. Výchozí rok k dalšímu výpočtu meziročního nárůstu inflace je vždy ten rok, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace, počítaje od předchozího výchozího roku, přesáhl 5 %. c) dohody smluvních stran. /11/ Reklamace budou ze strany kupujícího řešeny pověřenými pracovníky Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR. Stránka 5 z 9

19 /12/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. /13/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání reklamačního protokolu kupujícím na prodávajícího uvedený v této smlouvě. VIII. Zaškolení /1/ Součástí dodávky je zaškolení obsluhy kontejneru. /2/ Požaduje se zaškolení 8 osob. /3/ Cena všech zaškolení je zahrnuta v celkové nabídkové ceně. Zaškolení osob bude realizováno při dodání zboží v prostorách kupujícího. Zaškolení bude v českém jazyce. /4/ Osnovy a rozsah zaškolení jsou uvedeny v příloze č. 3. /5/ Kontaktní osoba pro zaškolení: Policie ČR, Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku, mjr. Mgr. Martin Kučera, tel IX. Další ujednání /1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. /2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. IX. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu. /3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. /4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. /5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy. /6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení 1920 občanského zákoníku. /7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ,00 Kč, (slovy: Jednostotisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím. /8/ Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky Stránka 6 z 9

20 uhrazené kupujícím v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ,- Kč splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím. X. Společná a závěrečná ustanovení /1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. /2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího. /3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje kupující, vyřizuje za kupujícího pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR. /4/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující kupujícího od ní odstoupit, se považuje zejména: - prodávající nedodá zboží a fakturu do , - nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. IX. odst. 6 této smlouvy. /5/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: - vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, - insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, - prodávající vstoupí do likvidace. /6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury. /7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. /8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. /9/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy. /10/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem předmětu plnění dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části předmětu plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. Stránka 7 z 9

21 /11/ Prodávající je povinen po dobu deseti let za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek Operačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. /12/ Předmět plnění této smlouvy je součástí projektu Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí CZ.1.06/3.4.00/ , který je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu. Veškeré materiály vztahující se k projektu (smlouvy uzavřené v rámci projektu, písemná korespondence spojená s projektem, písemné zprávy, prezentace apod.) musí být označeny v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce resp. s dokumentem Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření, jež je součástí příloh Výzvy č. 26 Integrovaného operačního programu (specifika velikosti a barevnosti), a Logo manuálem IOP. Všechna loga ve variantních grafických formátech dle potřeby a platný logo manuál IOP lze nalézt na Zároveň je níže uvedena doporučená forma tohoto označení: Prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat. /13/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce. /14/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v 2 odst. 3 písm. b) a v 3 odst. 2 písm. a). /15/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje. /16/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží. /17/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy. /18/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. /19/ Součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny, Příloha č. 2 - Seznam autorizovaných servisů. Stránka 8 z 9

22 Příloha č. 3 - Osnovy a rozsah zaškolení /20/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě. /21/ Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden. /22/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V...dne V Praze dne Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR prodávající (razítko, podpis) kupující (razítko, podpis) Stránka 9 z 9

23 Příloha č. 5 k č.j. PPR /ČJ Kontejner ISO pro nouzové přežití (nasazení v rámci Integrovaného záchranného systému - IZS) - 1 ks V nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (typ nabízeného příslušenství a výbavy atd.), které jsou v zadání požadovány. Rozměry uvedené v zadávací dokumentaci jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální musí uchazeč ve své nabídce specifikovat konkrétně dle nabízeného zboží. Uchazeč, který podá nabídku, ke každému níže uvedenému bodu doplní: ANO/NE, KONKRÉTNÍ TYP NEBO HODNOTA. Legenda - požadavky na vyplnění konkrétní údaj obchodní označení, typ Ano, případně i katalogové označení nic nevyplňovat 1 Kontejner ISO pro nouzové přežití (IZS nasazení): Provedení: Kontejner ISO 1C pro zvláštní účely požití v rámci IZS; 2 Zateplený; Materiál: Kontejner ISO 1C vybavený H-rámem pro manipulaci a přepravu tohoto kontejneru s hákovými nakladači MULTILIFT MSH 165 s výškou háku 1570mm, který bude osazený v jedné čelní stěně, druhá čelní stěna bude osazená dvoukřídlými vraty (viz. níže). Barva H-rámu černá RAL 7021; Kontejner musí být vyroben dle platných technologických předpisů dle ČSN ISO 668, ČSN ISO 1161 a odzkoušen pro síly vznikající při silniční, železniční a námořní přepravě dle ČSN ISO Ocel nebo jiný materiál s minimálně stejnými pevnostními vlastnostmi; Vnější rozměry: Délka kontejneru mm; (dle ČSN ISO 668) Šířka kontejneru 2438 mm; 7 Výška kontejneru 2438 mm; 8 Vnitřní rozměry Délka minimálně 5870 mm; kontejneru před Šířka minimálně 2330 mm; 9 zástavbou: ANO/NE, KONKRÉTNÍ TYP NEBO HODNOTA Stránka 1 z 14

24 10 Výška minimálně 2200 mm; Hmotnosti: maximálně kg ± 5% (samotný kontejner před zástavbou); maximální kg (pohotovostní hmotnost včetně 11 požadované výbavy a náplní); Povolená užitečná minimálně kg; nosnost kontejneru: Celková hmotnost: maximálně kg; Vrata a dveře: Dvoukřídlá vrata o celkové minimální šířce 1400 mm (+/- 14 5mm); Dveře pro vcházení a vycházení personálu o celkové šířce 600 mm (+/- 5mm), vybavená klikou a cylindrickým 15 zámkem; Dveře pro vnější vstup do prostoru s WC a koupelny, 16 vybavená klikou a cylindrickým zámkem; Vybavení: Kompletní elektroinstalace elektrická část sestává ze vstupu 230 V a 24 V, rozvaděče s proudovým chráničem a jističi, nabíječe 24 V, aku baterie 12 V 120 Ah a rozvodné skříně. Jsou realizovány vnitřní rozvody a zásuvkové okruhy dle dispozičního řešení tak, aby každé uvažované pracovní místo bylo vybaveno el. zásuvkami v dostatečném počtu (kuchyňská linka: 6x el. zásuvka, jídelní část na stěnách: 4x el. zásuvka na levé stěně a 4x el. zásuvka na pravé stěně) Osvětlení WC; 22 Centrální osvětlení je realizováno s umístěním minimálně 2 zářivkových těles (např. typu MEGALUX ) v ose v hlavní části kontejneru s vypínačem nacházejícím se u vstupních dveří. Osvětlení musí být zajištěno tak, aby u všech relevantních prostorů byla zajištěna dostatečná viditelnost. Doplňkové světlo na kuchyňské lince tzn. na pracovní ploše ( podlinka ); 21 Osvětlení místnosti se sprchou; WC a sprchový Přední oddělená část kontejneru se samostatným vstupem kout: zvenku je určena pro hygienu, zde se nachází WC s umyvadlem a sprchový kout. 23 Vhodně umístěné minimálně 2 nádrže s celkovým objemem minimálně 400 l, čerpadlo a bojler o objemu minimálně 60 l a ostatní komponenty vodního hospodářství (funkčnost vodního hospodářství je v celém teplotním rozsahu). Stránka 2 z 14

25 Kuchyňský a jídelní kout: WC s čerpáním z centrální nádrže je v kazetovém provedení pro pevné zabudování s keramickou mísou, kde odpadní nádoba je s vestavěnými kolečky a vytahovacím madlem, přičemž nádrž má vlastní ukazatel stavu a také otočné vylévací koleno, toaleta disponuje elektrickým posuvníkem a automatickým ventilátorem pro odvod pachů. Umyvadlo musí být keramické s pákovou nerezovou baterií ve stojánkovém provedení. Sprchový box sestává ze čtvrtkruhové vaničky o rozměru minimálně 80x80 cm a dvoudílné posuvné zástěny opatřené bezpečnostním sklem. Umístěný v zadní části kontejneru; Kuchyňská linka musí být instalován v celé šířce kontejneru na dělící přepážce s tím, že v pravé části se bude nacházet lednice s mrazákem (lednice o objemu minimálně 190 l s mrazákem o objemu minimálně 90 l, energetická třída minimálně A+). Kuchyňská linka musí být sestavena minimálně z 5 ks spodních skříněk, na nichž se umístí pracovní deska a z minimálně 4 horních uzavíratelných skříněk tak, aby se vytvořil dostatečný prostor pro uložení veškerého vybavení a příslušenství. V pracovní desce musí být zasazen nerezový dvojdřez s kuchyňskou pákovou baterií a přívodem vody z centrální nádrže. Dále zde musí být nainstalována sklokeramická varná deska se čtyřmi plotýnkami, nad kterou musí být usazen odsavač par s regulovatelným výkonem v minimálně 3 stupních. Všechna dvířka včetně dveří lednice musí být zajistitelná proti otevření při přepravě kontejneru. Všechno příslušenství a vybavení (nádobí, varná konvice a jiné) musí být zajištěno pro přepravu v pozici zabraňující uvolnění popř. rozbití ks talíř mělký; 37-8 ks talíř hluboký; Jídelní souprava pro 8 lidí. Souprava musí obsahovat: Stránka 3 z 14

26 38-8 ks talíř dezertní; 39-8 ks příbor (nůž, vidlička, lžíce, malá lžička), 40-8 ks hrnek o objemu minimálně 200 ml; 41-8 ks sklenice o objemu minimálně 250 ml; 42 Kuchyňské nádobí: - 1 ks nerezový hrnec s poklicí o objemu minimálně 1 litr; 43-1 ks nerezový hrnce s poklicí o objemu minimálně 2 litry; 44-1 ks nerezový hrnec s poklicí o objemu minimálně 5 litrů; ks pánev velká o průměru minimálně 28 cm; 47-1 ks pánev malá o průměru minimálně 24 cm; Kuchyňské náčiní: ks kuchyňský nůž s délkou čepele minimálně 10 cm; - 1 ks kuchyňský nůž s délkou čepele minimálně 15 cm; - 1 ks kuchyňský nůž s délkou čepele minimálně 20 cm; 51-3 ks dřevěných krájecích prkének; 52-2 ks naběračka o objemu minimálně 150 ml; 53-1 ks naběračka o objemu minimálně 200 ml; 54-2 ks vařečka o délce minimálně 30 cm; 55-1 ks vařečka o délce minimálně 40 cm; Ostatní vybavení: ks rychlovarná konvice nerezová o objemu minimálně 1,7 litrů; - 2 ks mikrovlnná trouba o výkonu minimálně 1000 W každá; mikrovlnné trouby musí být pevně zabudovány v kuchyňské lince. Jídelní část tvoří ve středu kontejneru umístěný stůl (stoly) pro osm lidí o minimálních rozměrech 90x240 cm a dvojice lavic (s čalouněným sedákem a opěradlem a s úložným prostorem pod sedáky) montovaných ke stěně kontejneru zajišťující sezení pro 4 osoby na jedné straně a 4 osoby na straně druhé. Se stolem musí být možné snadno manipulovat, ale také musí být připevněný pro přepravu kontejneru; Stránka 4 z 14

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-31091-7/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 6/19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. a) zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j.: PPR-9179-7/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/24 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-6096-37/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 6 Přílohy: 5/16 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-25268-12/ČJ-2014-990640 Počet listů: 7 Přílohy: 5/13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR - 6615-10/ČJ - 2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ:

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení

Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení Spolufinancováno z prostředků EU Fond pro vnější hranice FVH 2009-01 Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení vyhlášenému dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Č.j. PPR-4369-39/ČJ-2012-0099EC

Č.j. PPR-4369-39/ČJ-2012-0099EC Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR-4369-39/ČJ-2012-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-10076-10/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 7 Přílohy: 5/26 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č.j.24466/2015 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 a 98 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2013

Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2013 Váš dopis značky/ ze dne Naše značka Vyřizuje V Pardubicích dne 15. 2. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV Inovace Investujeme Rozvoj Konkurenceschopnost, EVROPSKÁ UNIE Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 73712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

C H L A D Í C Í V I T R Í N Y

C H L A D Í C Í V I T R Í N Y Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: C H L A D Í

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012 Brno dne 4. 7. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Střední odborná

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více