PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU"

Transkript

1 PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU TECHNOLOGIÍ PLAZMOVÉHO ZPLYŇOVÁNÍ VYVINUTOU SPOLEČNOSTÍ WESTINGHOUSE PLASMA CORPORATION

2 KANADA LÍDR V EKOLOGICKÝCH TECHNOLOGIÍCH KANADA představuje ve světovém měřítku jednu z nejvyspělejších zemí v oblasti vývoje environmentálních technologií, výrobků a služeb. Mezi klíčová odvětví patří čištění odpadních vod, řízení kvality ovzduší, nakládání s odpady a rozvoj sektoru alternativních zdrojů energie. Odvětví environmentálních technologií zaměst nává 53 tisíc lidí a dosahuje obratu 10,6 miliardy dolarů ročně. Důležitým faktorem Kanadského úspěchu je pro pojení vědy a výzkumu s uváděním nových poznatků do průmyslové praxe. V zemi je ročně investována 1 miliarda dolarů do soukromého a veřejného vědecko výzkumného sektoru. Prostřednictvím přímé účasti na vědeckém výzkumu jsou tak kanadské firmy aktivně zapojeny do využívání a rozvoje špičkových environmentál ních technologií. To umožňuje firmám být konkurenceschopnými v zahraničí. Až 82 % z nich svoje produkty exportuje a exporty představují až 70% celkových příjmu odvětví. Zvláštní pozornost je věnována unikátním inovativním technologiím. Mezi tyto techno logie patří plazmové zplyňování odpadu. Progresívní plazmová technologie kanadské firmy AlterNRG / Westinghouse Plasma Corporation představuje technologii, která umožňuje efektivně využít energii ze směs ného komunálního odpadu při minimálním zatížení životního prostředí. Společnosti AlterNRG / Westinghouse Plasma Corporation patří přední místo mezi kanadskými společ nostmi, jež se touto problematikou zabývají. Velvyslanectví Kanady pro Českou repub liku v Praze podporuje aktivity kanadských firem v České republice, dovozu kanad ského zboží a služeb, ale zároveň podporuje oboustranné investice, pomáhá zakládat společné podniky a navazovat spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Českým firmám, které mají zájem o kanadské výrobky, techno logie a služby, nebo se rozhodnou inve stovat v Kanadě, poskytujeme bezplatnou asistenci a zprostředkujeme kontakt s kanadskými dodavateli. S požadavky se můžete obrátit na: Velvyslanectví Kanady pro Českou republiku v Praze Ve Struhách 95/2, Praha 6 E mail: Tel.: Fax:

3 ÚVOD Plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu představuje nejprogresivnější způsob získávání energie z materiálově nevyužitelné části komunálního odpadu. Princip této inovativní technologie spočívá v rozkladu látek za vysokých teplot, kdy výstupem je hořlavý syntetický plyn o vysoké energetické hodnotě. Technologie plazmového zplyňování je efektivnější než klasické spalování komunálního odpadu, přičemž dopad na životní prostředí je nesrovnatelně nižší. Kapitola OBSAH [01] Představení společnosti AlterNRG a WPC, společnosti PGP Terminal [02] Komunální odpad a způsoby nakládání s ním v ČR a EU [03] Stav energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR a EU [04] Způsoby energetického využívání směsného komunálního odpadu [05] Princip plazmového zplyňování směsného komunálního odpadu [06] Výhody plazmového zplyňování v porovnání s tradičním procesem spalování odpadu [07] Vývoj technologie plazmového zplyňování ve světě [08] Plazmový reaktor od firmy Westinghouse Plasma Corporation [09] Jednotlivé části závodu plazmové technologie na zplyňování směsného komunálního odpadu [10] Závody na zplyňování komunálního odpadu od společnosti WPC provozované a budované ve světě [11] Vstupy a výstupy z technologie WPC [12] Emise do ovzduší [13] Vitrifikovaná struska [14] Uhlíková stopa [15] Rozsah dodávky zařízení

4 01 Představení společností PGP Terminal, WPC a AlterNRG Kdo je... Společnost PGP Terminal, a.s. je od roku 2012 výhradním zástupcem společnosti Westinghouse Plasma Corporation a držitelem licenčních práv pro aplikaci této technologie pro oblast České republiky a Slovenska. Jejím cílem je vybudování zařízení na energetické nebo materiálové využití komunálního odpadu prostřednictvím využití technologie plazmo vého zplyňování na území České republiky a Slovenska. Hlubínská 917/ Ostrava Moravská Ostrava Tel.: E mail: Společnost Westinghouse Plasma Corporation (WPC) je dceřinou společností AlterNRG. Společnost je světovým lídrem v oblasti technologie plazmového zplyňování různých typů odpadů. Cílem společnosti je poskytnout technologickou platformu vedoucí k přeměně odpadu na čistou energii, jakou představuje například elektrická energie, syntetický plyn nebo ethanol. Plazmové zplyňo vání odpadu od společnosti WPC představuje osvědčené inovativní řešení šetrné k životnímu prostředí, které je komerčně využíváno od roku Plasma Center P. O. Box 410 I 70 Exit 54, Waltz Mill Site Medison, PA 15663; USA Tel.: Společnost AlterNRG je veřejně obchodovatelná spo lečnost v oboru alternativní energie, která nabízí prostřednictvím plazmového zplyňování nové řešení pro získávání čisté energie. Její vizí je komerčně využívat nové technologie prostřednictvím realizace ekologicky udržitelných a ekonomicky životaschop ných projektů využívajících alternativní energetické zdroje. Společnost nabízí a prodává technologii plaz mového zplyňování vyvinutou Westinghouse Plasma Corporation. Ústředí firmy: Calgary (Canada) 215, th Street SE Calgary, Alberta T2G 2W3 Tel.: plasma.com

5 Komunální odpad a způsoby nakládání s ním v ČR a EU Evropská legislativa definuje komunální odpad jako veškerý odpad produkovaný domácnostmi, ale také jako odpad podobný komunálnímu produkovaný malými podniky a veřejnými institucemi, který je sbírán v rámci municipalit. Celkové množství komunálního odpadu produkovaného v jednotlivých evropských zemích se liší zejména v závislosti na spotřebě a ekonomickém bohatství jednotlivých zemí. Odráží však také organizaci nakládání s komunálním odpadem a jeho řízení. Obecně však lze rozlišit vyšší množství vznikajícího komunálního odpadu na obyvatele v rámci zemí západní Evropy oproti množství odpadu v rámci zemí východní Evropy. 02 Obrázek 1: Produkce komunálních odpadů na obyvatele v roce 2011, mezinárodní srovnání [kg/obyv.] (Zdroj: Eurostat) Obrázek 2: Způsoby nakládání s komu nálním odpadem, EU27 [kg/obyv.] (Zdroj: Eurostat) Z hlediska nakládání s komunálním odpadem lze z dlouhodo bého trendu v rámci zemí EU vysledovat, že dochází k postupnému zvyšování množství recyklovaného, energeticky využívaného a kompostovaného komunálního odpadu. Naproti tomu dochází k redukci komunálního odpadu odstraňovaného skládkováním. Skládkování komunálního odpadu je nadále nejvíce rozšířeno v hospodářsky nejméně rozvinutých zemích Evropy, naopak recyklace, kompostování a energetické využívání komunálního odpadu se prosazují v hospodářsky nejrozvinutějších evropských zemích. Česká republika přitom vykazuje zhruba dvojnásobné poměrné množství skládkova ného odpadu na obyvatele v porovnání s průměrem 27 zemí Evropské unie. Vysoké množství skládkovaného komunálního odpadu v porovnání s vyspělými evropskými zeměmi předsta vuje přetrvávající problém. Obrázok 3: Způsoby nakládání s komunálním odpadem, Česká republika [kg/obyv.] (Zdroj: Eurostat)

6 03 Stav energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR a EU Z hlediska komunálních odpadů představuje největší výzvu řešení problematiky směsného komunálního odpadu. Jedná se o zbytkový odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Tento odpad zůstává v rámci komunálních odpadů stále dominantním druhem odpadu. V rámci vyspělých Evropských zemí je tento odpad z velké části energeticky využíván. V celé EU funguje v součas nosti cca 450 zařízení pro energetické využití komunálního odpadu. Produkce energie z komunálního odpadu se v rámci zemí EU během let 2000 až 2010 celkově více než zdvoj násobila a v roce 2010 dosáhla cca 15,5 miliónů tun ropného ekvivalentu. Z hlediska absolutních čísel je nejvíce komunálního odpadu energeticky vyu žíváno v Německu, následuje Francie, Itálie a Nizozemsko. Naproti tomu Česká republika v porovnání s vyspě lými ekonomikami vykazuje poměrně nižší množství energeticky využíva ného komunálního odpadu. Obrázek 4: Produkce energie z komunálních odpadů spalováním [tisíce tun ropného ekvivalentu] Zdroj: Eurostat Z hlediska poměru energeticky využívaného komunálního odpadu k celkovému množství komunál ního odpadu je nejvíce odpadu energeticky využíváno v Dánsku (54%) a Švédsku (cca 52%). Obdobná situace je rovněž v Norsku nebo Švýcarsku, které nejsou součástí Evropské unie. Rozvojem sektoru energetického využívání komunálních odpadů všechny tyto státy významně zredukovaly množství komunálního odpadu ukládaného na skládky (pod 5% komunálního odpadu) a zároveň si zajistily významné energetické zdroje pro své ekono miky. Naproti tomu v ČR bylo dle údajů Eurostatu v roce 2011 energeticky využíváno 18% a skládkováno 64% vznikajících komunálních odpadů.

7 Způsoby energetického využívání směsného komunálního odpadu Z hlediska energetického využívání směsného komu nálního odpadu se v současnosti ve světě uplatňuje komerčně několik způsobů jeho využívání. 04 Mezi hlavní patří: o Plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu o Spalovny směsného komunálního odpadu o Výroba a spalování alternativního paliva PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Plazmové zplyňování odpadu představuje nejmoder nější způsob získávání energie z komunálního odpadu. Princip plazmového zplyňování spočívá v rozkladu látek za vysokých teplot, kde výstupem je energeticky hodnotný hořlavý syntetický plyn. Ten je možno dále zpracovat na jiné formy energie jako elektrická energie, etanol a podobně. Proces plazmového zplyňování lze uplatnit u řady odpadů, včetně toxických. Tato techno logie je efektivnější než klasické spalování komunálního odpadu, přičemž dopad na životní prostředí je nesrov natelně nižší. SPALOVNY SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Přímé roštové spalování představuje v současnosti ve světovém měřítku nejroz šířenější způsob energetického využívání směsného komunálního odpadu. Nevýhodou tohoto způsobu energetického využívání odpadu je zejména tvorba spalin s obsahem nebezpečných látek jako např. dioxinů, které je nutno před vypuštěním do ovzduší složitě čistit. Zbytek po spalo vání představují popel a popílek, které je nutno ukládat na skládky. VÝROBA A SPALOVÁNÍ ALTERNATIVNÍHO PALIVA Výroba a spalování alternativního paliva ze směsného komunálního odpadu představuje proces jeho mecha nicko biologické úpravy s následným spálením jeho energetické frakce. Alternativní palivo představuje cca 40% z původního množství odpadu, vedle toho při procesu výroby paliva vzniká kompostovatelná frakce, kovy a nevyužitelný zbytek (cca15%), který je ukládán na skládku. Alternativní palivo je spalováno v cementár nách, elektrárnách nebo teplárnách, je však nutno dbát na eliminaci obsahu PVC v palivu z důvodu obsahu chloru a rizika tvorby dioxinů.

8 05 Princip plazmového zplyňování směsného komunálního odpadu Co je plazma? Plazma je vysoce ionizovaný plyn obsahující atomy, které ztratily jeden nebo více elektronů. Atomy jsou tedy elektricky nabité a aktivní. Jelikož se plazma chová jinak než běžné kapalné, pevné nebo plynné skupenství hmoty, hovoří se někdy o čtvrtém skupenství hmoty. Příkladem vzniku plazmy v přírodě je výboj blesku, při kterém může teplota přesáhnout 7000 C. Plazmové zplyňování odpadu Obrázek 5: Schéma plazmového zplyňování odpadu Plazmový zplyňovací reaktor představuje nádobu obsahující podstechiometrické množ ství kyslíku, ve které je při teplotách okolo 3000 C (v okolí plazmových hořáků) odpad přeměněn na tzv. syntetický plyn. Nedochází zde ke spalování (oxidaci) materiálu, ale naopak k jeho destrukci na prvky a jedno duché sloučeniny jako jsou vodík, oxid uhelnatý a voda. Tento syntetický plyn je vysoce energetický a může být po přečištění dále přetvářen na jiné formy energie, které představují např. elektrická energie, biopalivo a podobně.

9 Výhody plazmového zplyňování v porovnání s tradičním procesem spalování odpadu Plazmové zplyňování odpadu se proti klasickému spalování odpadu liší v jedné klíčové věci teplotě. Klasické spalovny komunálního odpadu pracují při teplotách mezi 800 C až 900 C, zatímco teploty při plazmovém zplyňování odpadu přesahují v okolí elektrického výboje 3000 C. Vysoká teplota v reaktoru a následné rychlé zchlazení vzniklého syntetického plynu minimalizují vznik dioxinů. Celkově plazmové zplyňování představuje následující výhody: 06 o Různorodá vsázka k Zpracování heterogenní vsázky při její minimální přípravě k Zpracování odpadu s vysokým obsahem inertní složky a vlhkosti o Téměř 100% konverze uhlíku o Sklovitá struska vitrifikát je inertní, nevyluhovatelná, nekontaminuje půdu ani vodu o Syntetický plyn může být vyroben podle požadavků na jeho další zpracování (turbína, kotle, výroba etanolu, atd.) o Spalování syntetického plynu po jeho vyčištění má obdobné dopady na životní prostředí jako spalování zemního plynu o Podporuje tzv. zásadu 3R pro nakládání s odpady omezit (reduce), využít (reuse), recyklovat (recycle) Hlavní výhody z hlediska vlivů na životní pro středí u technologie plazmového zplyňování v porovnání s klasickými spalovnami odpadů lze spatřovat v minimalizaci emisí vnášených do ovzduší a v absenci vzniku značného množství popela a popílku s obsahem nebez pečných látek. Při procesu plazmového zplyňování vzniká jako vedlejší produkt výroby inertní sklovitá struska, kterou je možno využít ve stavebnictví. Odpad vzniká v technologii pouze při čištění syntetického plynu od jeho nebezpečných složek. Z celkového množství směsného komunálního odpadu spáleného v klasické spalovně, musí být uloženo na skládku % vstupního materiálu. Aplikací technologie plazmového zplyňování lze toto množství snížit na pouhá 2 4%. 1 tuna domovního odpadu 1 1,3 MWh energie Obrázek 6: Konverze odpadu na čistou energii při současném snížení skleníkových plynů a potřeby skládkování E

10 07 Vývoj technologie plazmového zplyňování ve světě Plazmová technologie je ve světě využívána více než 30 let v řadě průmyslových odvětví, včetně chemického a metalurgického průmyslu. Historicky první použití této technologie v rámci nakládání s odpady bylo uplatněno při bezpečném rozkladu nebezpečných odpadů, stejně jako při přetavení popela ze spaloven na bezpečnou, nevyluhovatelnou strusku. Využití této technologie v rámci energetického využívání komunálního odpadu je poměrně novou moderní záležitostí. Obrázek 7: Vývoj technologie plazmového zplyňování ve světě 1987 PLAZMOVÁ KUPOLOVÁ PEC General Motors; Defiance, Ohio, USA 1995 VITRIFIKACE POPELA ZE SPALOVÁNÍ ODPADU Kinuura, Japonsko 2002 PRVNÍ SVĚTOVÝ PLAZMOVÝ ZPLYŇOVACÍ REAKTOR V KOMERČNÍM PROVOZU Mihama Mikata, Japonsko 2009 NEJVĚTŠÍ ZÁVOD NA SVĚTĚ NA LIKVIDACI NEBEZPEČNÉHO ODPADU POMOCÍ PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE Pune, Indie 2010 ZÁVOD NA LIKVIDACI NEBEZPEČNÉHO ODPADU POMOCÍ PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE Nagpur, Indie 1999 PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Hitachi Metals; Yoshi, Japonsko 2009 PLAZMOVÉ ZAŘÍZENÍ DRUHÉ GENERACE PRO VÝROBU ETANOLU Coskata Lighthouse, USA 1989 PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE SE ZAČÍNÁ PROSAZOVAT Zařízení využívající plazmovou technologii (například od firmy Alcan), více než provozních hodin 2003 NEJVĚTŠÍ PLAZMOVÝ REAKTOR NA SVĚTĚ NA ZPLYŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Utashinai, Japonsko 2014 ZPROVOZNĚNÍ NEJVĚTŠÍHO PLAZMOVÉHO REAKTORU NA SVĚTĚ S KAPACITOU 950 TUN KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZA DEN Tees Valley, Velká Británie

11 Plazmový reaktor od firmy Westinghouse Plasma Corporation ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE: o Konstrukce patentovaného plazmového zplyňovacího reaktoru firmy Westinghouse Plasma Corporation je založená na prin cipu konstrukce vysoké pece k Osvědčená konstrukce pro těžké pro vozní podmínky k Ocelová nádoba se žáruvzdornou vyzdívkou Jedinečná konstrukce plazmového reaktoru Westinghouse Plasma Corporation je výsledkem třicetiletého vývoje. Vsázka, kterou tvoří podrcený komunální odpad nebo jiný materiál, se do reaktoru vkládá ve vrchní části. Ve spodní části reaktoru jsou umístěny plazmové hořáky vyvinuté Westinghouse Plasma Corporation, ve kterých je vytvářen elektrický oblouk podobný blesku 08 a v přítomnosti řízeně vháněného vzduchu dochází k tvorbě plazmy. V prostředí plazmy pak dochází v reak toru ke zplyňování vsázky. Produktem je syntetický plyn odebíraný ve vrchní části reaktoru a nevyluhovatelná sklovitá struska odpichovaná ve spodní části reaktoru. o Spodní část reaktoru je chlazená vodou k Reaktor je schopen generovat vysokou provozní teplotu a redukovat rychlost výstupního plynu k Dlouhé doby setrvání uvnitř reaktoru zajišťují štěpení dehtujících látek a minima lizaci množství prachových částic unášených syntetickým plynem k Reaktor neprodukuje popel, ale vitrifiko vanou (sklovitou) nevyluhovatelnou strusku o Různá velikost reaktoru od 100 do 750 tun odpadu / den Obrázek 8: Plazmový reaktor Westinghouse Plasma Corporation

12 Jednotlivé části závodu plazmové technologie na zplyňování směsného komunálního odpadu 09 Syntetický plyn vzniklý při procesu plazmového zplyňování směsného komunálního odpadu lze přetvořit na různé formy energie. Nejefektivnější cesta je však jeho využití pro výrobu elektrické energie. V takovémto případě se celý palivoenergetický komplex na bázi energetického využití směsného komunál ního odpadu technologií Westinghouse Plasma Corporation skládá z následujících hlavních technologických uzlů: ê ê ZPLYŇOVACÍ REAKTOR ČIŠTĚNÍ PLYNU ELEKTROBLOK Celá dodávka technologie zahrnuje nejen samotné plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu, ale rovněž čištění a využívání produkovaného syntetického plynu pro výrobu elektrické energie. Zplyňovací reaktor spolu s přidruženou techno logií (zařízení na drcení komunálního odpadu, vsázecí zařízení, plazmové hořáky, zařízení na granulaci strusky, prvotní chlazení syntetic kého plynu) představují srdce celého systému. Pro využívání syntetického plynu na výrobu elektrické energie je potřeba technologii doplnit o zařízení pro čištění plynu a elektroblok. Vzniká tak komplexní závod na energetické využívání směsného komunálního odpadu. Obrázek 9: Blokové schéma palivoenergetic kého komplexu pro využívání směsného komunálního odpadu plazmovým zplyňováním

13 Závody na zplyňování komunálního odpadu od společnosti WPC provozované a budované ve světě Plazmová technologie společnosti Westinghouse Plama Corporation je vyvíjena více než 30 let. Na počátku vývoje stála spolu práce s NASA při užití plazmové technologie ve vesmírném programu Apollo při testování vysokých teplot. V současnosti technologie na plazmové zplyňování odpadu od společ nosti Westinghouse Plasma Corporation představuje nejpokročilejší technologii v oblasti plazmového zplyňování odpadu ve světě. Společnost jako jediná na světě dodala zařízení pro závody, které jsou komerčně provozovány. Žádná jiná firma doposud v oblasti plazmového zplyňování odpadu takovéto reference nemá. Od roku 2010 dochází dále k prudkému nárůstu celo světové poptávky po této moderní technologii a společnost WPC zaznamenává nebývalý obchodní úspěch v prodeji těchto technologic kých celků. V současné době fungují kromě demon stračního zařízení v USA komerční závody vybavené plazmovou technologií firmy Westinghouse Plasma Corporation v Japonsku a Indii, staví se zplyňovací zařízení ve Velké Británii a Číně, ve stádiu příprav jsou projekty v Austrálii nebo USA. JAPONSKO Utašinai Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: Mihama Mikata Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: INDIE Pune Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: komunální odpad 220 tun za den syntetický plyn komunální odpad a vysušený kal z odpadních vod 24 tun za den syntetický plyn nebezpečný odpad 72 tun za den elektrická energie ČÍNA Wu chan (ve výstavbě, uvedení do provozu 2013) Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: biomasa max. 90 tun za den elektrická energie VELKÁ BRITÁNIE Tees Valley (ve výstavbě, uvedení do provozu 2014) Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: komunální odpad 950 tun za den (plazmový reaktor s největší kapacitou na světě) elektrická energie 10

14 Vstupy a výstupy z technologie Westinghouse Plasma Corporation 11 Plazmová technologie si umí poradit jak s kapalnou vsázkou, tak pevným materiálem nebo odpadem či jejich směsí. V současné době však představuje v celosvětovém měřítku významný problém nakládání se směsným komunálním odpadem. Hlavní vstupní surovinu pro nově budované komerční závody využívající technologii plazmového zplyňování odpadu představuje proto směsný komunální odpad s energetickou hodnotou cca 10 až 12 MJ/t. Vstupní vsázku dále tvoří koks (1t na 25t komunálního odpadu) a vápenec. Vedle toho je pro provoz techno logie nezbytná elektrická energie pro plazmové hořáky, stlačený vzduch nebo kyslík pro vytváření plazmy a chladící voda pro chlazení syntetického plynu. Obrázek 10: Vstupy a výstupy pro závod na plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu o kapacitě 1000 tun za den Hlavní výstupy technologického procesu plazmového zplyňování komunálního odpadu představují: SYNTETICKÝ PLYN TEPLO INERTNÍ VITRIFIKÁT ODPAD Z ČIŠTĚNÍ PLYNU Energeticky bohatý syntetický plyn (7 12 MJ/Nm3) představuje hlavní výstup z procesu plazmového zply ňování. Tento plyn může být po vyčištění konvertován na různé varianty energie. Nejčastěji na elektrickou energii v plynových turbínách s následným využitím tepla pro vytápění. Čištění syntetického plynu je pro váděno na parametry podobné zemnímu plynu, proto i emise vznikající při jeho spalování jsou velice nízké. Vedle syntetického plynu vzniká při procesu plazmo vého zplyňování odpadu sklovitá struska, která představuje inertní nevyluhovatelný dále využitelný materiál. Odpad z čištění syntetického plynu je vracen zpět do procesu zplyňování. Na skládku je nutno ukládat pouze zanedbatelnou část odpadu z druhého stupně čištění syntetického plynu.

15 Emise do ovzduší Při energetickém využívání odpadu bývá nejvíce diskutována otázka vlivů zařízení na kvalitu ovzduší. Obecně v rámci spaloven komunálních odpadů jsou hlavními složkami spalování odpadů vodní pára a oxid uhličitý, vedle těchto běžných složek spalování vznikají rovněž v závislosti na složení spalovaných odpadů a provozních podmínkách CO, HCl, HBr, NOx, SO2, VOC, PCDD/F, PCB a sloučeniny těžkých kovů. V rámci spaloven komunálního odpadu budí největší obavy z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel v okolí spaloven dioxiny (PCDD/F). Dioxiny je obecný název pro skupinu toxických polychlorovaných orga nických heterocyklických sloučenin, odvozených od dibenzo(b,e)(1,4)dioxinu, obsa hujícího šestičlenný 1,4 dioxanový cyklus. Většinou se mezi ně řadí i polychlorované deri váty dibenzofuranu. Vznikají nedokonalým spalováním chlorovaných organických látek, popřípadě při spalování jakýchkoli organických látek v přítomnosti chloridových iontů. Dioxinům je i v nízkých dávkách připisována teratogenita (vývojová toxicita) a karcinogenita. Nízké emise do ovzduší z technologie plazmo vého zplyňování komunálních odpadů jsou jednou z hlavních výhod v porovnání se spalo váním (oxidací) odpadů ve spalovnách. Emise u technologie plazmového zplyňování ve spojení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla jsou řádově nižší než u běžných spaloven. To platí i v případě dioxinů. Zatímco v případě běžných spaloven komunálních odpadů jsou dioxiny čištěny z výstupních spalin, proces plazmového zplyňování ve své podstatě předchází jejich tvorbě. Vysoká provozní teplota ve spojení s nízkou úrovní kyslíku rozkládají veškeré dioxiny a furany, které mohou být přítomny v odpadu, a eliminují jejich potenciální tvorbu. 12 Emise do ovzduší Limity pro novou spalovnu Emise dosažitelné aplikací nejlepší Plazmový reaktor dle Vyhlášky č.415/2012 Sb. dostupné techniky (BAT) + kombinovaný cyklus půlhodinový průměr půlhodinový průměr Tuhé znečišťující látky (TZL) 30 mg/m mg/m3 4 mg/m3 Dioxiny a furany (PCDD/F) 0,1 ng TEQ/m3 0,01 0,1 ng TEQ/m3 méně jak 0,001 ng TEQ/m3 Oxid siričitý (SO2) 200 mg/m mg/m3 3 mg/m3 Oxidy dusíku (NOx) 400 mg/m mg/m3 72 mg/m3 Chlorovodík (HCl) 60 mg/m mg/m3 9 mg/m3 Oxid uhelnatý (CO) 100 mg/m mg/m3 23 mg/m3 Rtuť (Hg) 0,05 mg/m3 0,001 0,003 mg/m3 0,001 mg/m3

16 Vitrifikovaná struska 13 Odpady z procesu spalování (oxidace) odpadu tvoří škvára jako zbytek ze spále ného odpadu, popílek ze zachytávání pevných částic ve spalinách a filtrační koláč z úpravy odpadních vod z čištění spalin. V někte rých případech je možno výše uvedené odpady ze spalování komunál ního odpadu dále zpracovat na využitelné produkty, většinou však nelze vyloučit jejich nebez pečné vlastnosti a jako odpad ze spalování odpadu jsou skládkovány na skládkách příslušné kategorie. Při procesu plazmového zplyňování odpadu nevznikají klasické zbytky ze spalování. Vedlejším produktem při procesu plazmo vého zplyňování odpadu je sklovitá struska, která představuje inertní nevyluhovatelný materiál. Tato skutečnost byla potvrzena řadou testů, které byly provedeny nezávislými laboratořemi v Japonsku u strusky vznikající v japonských závodech. Výsledky ukazují, že složky strusky jsou pod detekčními hrani cemi analytických metod a struska je tudíž považována za nevyluhovatelnou. Veškerá vznikající struska je proto v Japonsku používána na výrobu betonových výrobků. Obrázek 11: Závod Mihama Mikata na zpracování směsného komunálního odpadu technologií plazmového zplyňování o kapacitě 20 tun za den VÝSLEDKY ZKOUŠEK PODLE JLT 46 PRO STRUSKU ZE ZÁVODU MIHAMA MIKATA Těžké kovy jednotka Detekční hranice dané metody Průměrná měřená hodnota strusky Limit podle JLT 46 Limit pro inertní odpad dle Vyhlášky č.294/2005 Sb. Arsen mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,05 Kadmium mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,004 Chrom (VI) mg/l 0,005 <0,005 0,05 Olovo mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,05 Rtuť mg/l 0,0001 <0,0001 0,005 0,001 Selen mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,01 Poznámka: Test JLT 46 byl proveden v laboratořích společností Shimadzu Techno Research, Inc., Kyoto, Japonsko, a to na vzorcích ze závodu Mihama Mikata

17 Uhlíková stopa Scientific Certification Systems ve své studii uvádí: Co je uhlíková stopa? Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na klimatické změny. Představuje množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněné do atmosféry během životního cyklu výrobku a služby. Umožňuje tedy porovnat dopad různých činností na globální klimatické změny. 14 "Výsledky této analýzy ukazují, že plazmové zplyňování s kombino vaným cyklem výroby elektrické energie a tepla ("PGCC") poskytuje nej nižší emise skleníkových plynů z hodnocených systémů pro odstraňo vání odpadů. Snížení emisí, snížení množství pevných odpadů, které je nutno skládkovat, a sní žení emisí skleníkových plynů plazmové zplyňo vání má lepší parametry z hlediska životního pro středí ve všech oblastech." Scientific Certification Systems ("SCS") je nezávislá konzultační společnost, která v roce 2010 vypracovala studii srovnávající emise skleníkových plynů z různých technologií na zpracování směsného komunálního odpadu. Porovnány byly emise z technologie plazmo vého zplyňování s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, emise ze spaloven komunálních odpadů a emise ze skládky odpadu s energetickým využíváním skládkového plynu. Obrázek 12: Výsledky studie SCS porovnávající emise skleníkových plynů z hlediska životního cyklu Pozn. Akumulované 20 ti leté zatížení atmosféry skleníkovými plyny pro čtyři varianty výroby energie Výsledky byly porovnávány na základě MWh Vedle zařízení na zpracování komunálních odpadů byla jako refe renční zařízení hodnocena rovněž technologie spalování zemního plynu při kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Studie dospěla k závěru, že emise skleníkových plynů ze závodu na plaz mové zplyňování komunálního odpadu jsou nejnižší ze všech hodnocených zařízení a prakticky odpovídají stavu z teplárny na zemní plyn s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla.

18 Rozsah dodávky zařízení 15 Zařízení pro energetické využívání odpadu metodou plazmového zplyňování založeného na technologii Westinghouse Plasma Corporation se obvykle dodává formou komplexního projektu, který obsahuje dílčí technologické celky: o Energetické využití syntetického plynu (variantně dle potřeb v lokalitě stavby) k Paroplynový cyklus (plynová turbína, spalinový výměník, parní turbína) k Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (parní kotel, protitlaká parní turbína, prodej tepla) k Výroba biopaliva o Příjem odpadů k Vstupní příjmový zásobník k Mechanická úprava odpadů k Doprava odpadů do zplyňovacího reaktoru Obrázek 13: Zařízení pro kombinovaný cyklus s plynovou turbínou o Zplyňování k Dávkování odpadů a pomocných surovin k Plazmové hořáky k První stupeň chlazení syntetického plynu k Chlazení a granulace vitrifikátu o Čištění syntetického plynu k Chlazení plynu (venturi scrubber) k Filtrace tuhých částic k Odstranění plynných příměsí o Obslužné provozy k Nakládání s pomocnými surovinami k Čistění odpadních vod k Administrativní a sociální zázemí

19 Plazmové zplyňování odpadu: plasma.com Energie z odpadu:

20 Vydavatel: PGP Terminal, a.s. Hlubínská 917/ Ostrava Moravská Ostrava Tel.: E mail: Za podpory: Velvyslanectví Kanady pro Českou republiku v Praze Ve Struhách 95/2, Praha 6 e mail: Tel.: , Fax: