PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU"

Transkript

1 PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU TECHNOLOGIÍ PLAZMOVÉHO ZPLYŇOVÁNÍ VYVINUTOU SPOLEČNOSTÍ WESTINGHOUSE PLASMA CORPORATION

2 KANADA LÍDR V EKOLOGICKÝCH TECHNOLOGIÍCH KANADA představuje ve světovém měřítku jednu z nejvyspělejších zemí v oblasti vývoje environmentálních technologií, výrobků a služeb. Mezi klíčová odvětví patří čištění odpadních vod, řízení kvality ovzduší, nakládání s odpady a rozvoj sektoru alternativních zdrojů energie. Odvětví environmentálních technologií zaměst nává 53 tisíc lidí a dosahuje obratu 10,6 miliardy dolarů ročně. Důležitým faktorem Kanadského úspěchu je pro pojení vědy a výzkumu s uváděním nových poznatků do průmyslové praxe. V zemi je ročně investována 1 miliarda dolarů do soukromého a veřejného vědecko výzkumného sektoru. Prostřednictvím přímé účasti na vědeckém výzkumu jsou tak kanadské firmy aktivně zapojeny do využívání a rozvoje špičkových environmentál ních technologií. To umožňuje firmám být konkurenceschopnými v zahraničí. Až 82 % z nich svoje produkty exportuje a exporty představují až 70% celkových příjmu odvětví. Zvláštní pozornost je věnována unikátním inovativním technologiím. Mezi tyto techno logie patří plazmové zplyňování odpadu. Progresívní plazmová technologie kanadské firmy AlterNRG / Westinghouse Plasma Corporation představuje technologii, která umožňuje efektivně využít energii ze směs ného komunálního odpadu při minimálním zatížení životního prostředí. Společnosti AlterNRG / Westinghouse Plasma Corporation patří přední místo mezi kanadskými společ nostmi, jež se touto problematikou zabývají. Velvyslanectví Kanady pro Českou repub liku v Praze podporuje aktivity kanadských firem v České republice, dovozu kanad ského zboží a služeb, ale zároveň podporuje oboustranné investice, pomáhá zakládat společné podniky a navazovat spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Českým firmám, které mají zájem o kanadské výrobky, techno logie a služby, nebo se rozhodnou inve stovat v Kanadě, poskytujeme bezplatnou asistenci a zprostředkujeme kontakt s kanadskými dodavateli. S požadavky se můžete obrátit na: Velvyslanectví Kanady pro Českou republiku v Praze Ve Struhách 95/2, Praha 6 E mail: Tel.: Fax:

3 ÚVOD Plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu představuje nejprogresivnější způsob získávání energie z materiálově nevyužitelné části komunálního odpadu. Princip této inovativní technologie spočívá v rozkladu látek za vysokých teplot, kdy výstupem je hořlavý syntetický plyn o vysoké energetické hodnotě. Technologie plazmového zplyňování je efektivnější než klasické spalování komunálního odpadu, přičemž dopad na životní prostředí je nesrovnatelně nižší. Kapitola OBSAH [01] Představení společnosti AlterNRG a WPC, společnosti PGP Terminal [02] Komunální odpad a způsoby nakládání s ním v ČR a EU [03] Stav energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR a EU [04] Způsoby energetického využívání směsného komunálního odpadu [05] Princip plazmového zplyňování směsného komunálního odpadu [06] Výhody plazmového zplyňování v porovnání s tradičním procesem spalování odpadu [07] Vývoj technologie plazmového zplyňování ve světě [08] Plazmový reaktor od firmy Westinghouse Plasma Corporation [09] Jednotlivé části závodu plazmové technologie na zplyňování směsného komunálního odpadu [10] Závody na zplyňování komunálního odpadu od společnosti WPC provozované a budované ve světě [11] Vstupy a výstupy z technologie WPC [12] Emise do ovzduší [13] Vitrifikovaná struska [14] Uhlíková stopa [15] Rozsah dodávky zařízení

4 01 Představení společností PGP Terminal, WPC a AlterNRG Kdo je... Společnost PGP Terminal, a.s. je od roku 2012 výhradním zástupcem společnosti Westinghouse Plasma Corporation a držitelem licenčních práv pro aplikaci této technologie pro oblast České republiky a Slovenska. Jejím cílem je vybudování zařízení na energetické nebo materiálové využití komunálního odpadu prostřednictvím využití technologie plazmo vého zplyňování na území České republiky a Slovenska. Hlubínská 917/ Ostrava Moravská Ostrava Tel.: E mail: Společnost Westinghouse Plasma Corporation (WPC) je dceřinou společností AlterNRG. Společnost je světovým lídrem v oblasti technologie plazmového zplyňování různých typů odpadů. Cílem společnosti je poskytnout technologickou platformu vedoucí k přeměně odpadu na čistou energii, jakou představuje například elektrická energie, syntetický plyn nebo ethanol. Plazmové zplyňo vání odpadu od společnosti WPC představuje osvědčené inovativní řešení šetrné k životnímu prostředí, které je komerčně využíváno od roku Plasma Center P. O. Box 410 I 70 Exit 54, Waltz Mill Site Medison, PA 15663; USA Tel.: Společnost AlterNRG je veřejně obchodovatelná spo lečnost v oboru alternativní energie, která nabízí prostřednictvím plazmového zplyňování nové řešení pro získávání čisté energie. Její vizí je komerčně využívat nové technologie prostřednictvím realizace ekologicky udržitelných a ekonomicky životaschop ných projektů využívajících alternativní energetické zdroje. Společnost nabízí a prodává technologii plaz mového zplyňování vyvinutou Westinghouse Plasma Corporation. Ústředí firmy: Calgary (Canada) 215, th Street SE Calgary, Alberta T2G 2W3 Tel.: plasma.com

5 Komunální odpad a způsoby nakládání s ním v ČR a EU Evropská legislativa definuje komunální odpad jako veškerý odpad produkovaný domácnostmi, ale také jako odpad podobný komunálnímu produkovaný malými podniky a veřejnými institucemi, který je sbírán v rámci municipalit. Celkové množství komunálního odpadu produkovaného v jednotlivých evropských zemích se liší zejména v závislosti na spotřebě a ekonomickém bohatství jednotlivých zemí. Odráží však také organizaci nakládání s komunálním odpadem a jeho řízení. Obecně však lze rozlišit vyšší množství vznikajícího komunálního odpadu na obyvatele v rámci zemí západní Evropy oproti množství odpadu v rámci zemí východní Evropy. 02 Obrázek 1: Produkce komunálních odpadů na obyvatele v roce 2011, mezinárodní srovnání [kg/obyv.] (Zdroj: Eurostat) Obrázek 2: Způsoby nakládání s komu nálním odpadem, EU27 [kg/obyv.] (Zdroj: Eurostat) Z hlediska nakládání s komunálním odpadem lze z dlouhodo bého trendu v rámci zemí EU vysledovat, že dochází k postupnému zvyšování množství recyklovaného, energeticky využívaného a kompostovaného komunálního odpadu. Naproti tomu dochází k redukci komunálního odpadu odstraňovaného skládkováním. Skládkování komunálního odpadu je nadále nejvíce rozšířeno v hospodářsky nejméně rozvinutých zemích Evropy, naopak recyklace, kompostování a energetické využívání komunálního odpadu se prosazují v hospodářsky nejrozvinutějších evropských zemích. Česká republika přitom vykazuje zhruba dvojnásobné poměrné množství skládkova ného odpadu na obyvatele v porovnání s průměrem 27 zemí Evropské unie. Vysoké množství skládkovaného komunálního odpadu v porovnání s vyspělými evropskými zeměmi předsta vuje přetrvávající problém. Obrázok 3: Způsoby nakládání s komunálním odpadem, Česká republika [kg/obyv.] (Zdroj: Eurostat)

6 03 Stav energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR a EU Z hlediska komunálních odpadů představuje největší výzvu řešení problematiky směsného komunálního odpadu. Jedná se o zbytkový odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Tento odpad zůstává v rámci komunálních odpadů stále dominantním druhem odpadu. V rámci vyspělých Evropských zemí je tento odpad z velké části energeticky využíván. V celé EU funguje v součas nosti cca 450 zařízení pro energetické využití komunálního odpadu. Produkce energie z komunálního odpadu se v rámci zemí EU během let 2000 až 2010 celkově více než zdvoj násobila a v roce 2010 dosáhla cca 15,5 miliónů tun ropného ekvivalentu. Z hlediska absolutních čísel je nejvíce komunálního odpadu energeticky vyu žíváno v Německu, následuje Francie, Itálie a Nizozemsko. Naproti tomu Česká republika v porovnání s vyspě lými ekonomikami vykazuje poměrně nižší množství energeticky využíva ného komunálního odpadu. Obrázek 4: Produkce energie z komunálních odpadů spalováním [tisíce tun ropného ekvivalentu] Zdroj: Eurostat Z hlediska poměru energeticky využívaného komunálního odpadu k celkovému množství komunál ního odpadu je nejvíce odpadu energeticky využíváno v Dánsku (54%) a Švédsku (cca 52%). Obdobná situace je rovněž v Norsku nebo Švýcarsku, které nejsou součástí Evropské unie. Rozvojem sektoru energetického využívání komunálních odpadů všechny tyto státy významně zredukovaly množství komunálního odpadu ukládaného na skládky (pod 5% komunálního odpadu) a zároveň si zajistily významné energetické zdroje pro své ekono miky. Naproti tomu v ČR bylo dle údajů Eurostatu v roce 2011 energeticky využíváno 18% a skládkováno 64% vznikajících komunálních odpadů.

7 Způsoby energetického využívání směsného komunálního odpadu Z hlediska energetického využívání směsného komu nálního odpadu se v současnosti ve světě uplatňuje komerčně několik způsobů jeho využívání. 04 Mezi hlavní patří: o Plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu o Spalovny směsného komunálního odpadu o Výroba a spalování alternativního paliva PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Plazmové zplyňování odpadu představuje nejmoder nější způsob získávání energie z komunálního odpadu. Princip plazmového zplyňování spočívá v rozkladu látek za vysokých teplot, kde výstupem je energeticky hodnotný hořlavý syntetický plyn. Ten je možno dále zpracovat na jiné formy energie jako elektrická energie, etanol a podobně. Proces plazmového zplyňování lze uplatnit u řady odpadů, včetně toxických. Tato techno logie je efektivnější než klasické spalování komunálního odpadu, přičemž dopad na životní prostředí je nesrov natelně nižší. SPALOVNY SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Přímé roštové spalování představuje v současnosti ve světovém měřítku nejroz šířenější způsob energetického využívání směsného komunálního odpadu. Nevýhodou tohoto způsobu energetického využívání odpadu je zejména tvorba spalin s obsahem nebezpečných látek jako např. dioxinů, které je nutno před vypuštěním do ovzduší složitě čistit. Zbytek po spalo vání představují popel a popílek, které je nutno ukládat na skládky. VÝROBA A SPALOVÁNÍ ALTERNATIVNÍHO PALIVA Výroba a spalování alternativního paliva ze směsného komunálního odpadu představuje proces jeho mecha nicko biologické úpravy s následným spálením jeho energetické frakce. Alternativní palivo představuje cca 40% z původního množství odpadu, vedle toho při procesu výroby paliva vzniká kompostovatelná frakce, kovy a nevyužitelný zbytek (cca15%), který je ukládán na skládku. Alternativní palivo je spalováno v cementár nách, elektrárnách nebo teplárnách, je však nutno dbát na eliminaci obsahu PVC v palivu z důvodu obsahu chloru a rizika tvorby dioxinů.

8 05 Princip plazmového zplyňování směsného komunálního odpadu Co je plazma? Plazma je vysoce ionizovaný plyn obsahující atomy, které ztratily jeden nebo více elektronů. Atomy jsou tedy elektricky nabité a aktivní. Jelikož se plazma chová jinak než běžné kapalné, pevné nebo plynné skupenství hmoty, hovoří se někdy o čtvrtém skupenství hmoty. Příkladem vzniku plazmy v přírodě je výboj blesku, při kterém může teplota přesáhnout 7000 C. Plazmové zplyňování odpadu Obrázek 5: Schéma plazmového zplyňování odpadu Plazmový zplyňovací reaktor představuje nádobu obsahující podstechiometrické množ ství kyslíku, ve které je při teplotách okolo 3000 C (v okolí plazmových hořáků) odpad přeměněn na tzv. syntetický plyn. Nedochází zde ke spalování (oxidaci) materiálu, ale naopak k jeho destrukci na prvky a jedno duché sloučeniny jako jsou vodík, oxid uhelnatý a voda. Tento syntetický plyn je vysoce energetický a může být po přečištění dále přetvářen na jiné formy energie, které představují např. elektrická energie, biopalivo a podobně.

9 Výhody plazmového zplyňování v porovnání s tradičním procesem spalování odpadu Plazmové zplyňování odpadu se proti klasickému spalování odpadu liší v jedné klíčové věci teplotě. Klasické spalovny komunálního odpadu pracují při teplotách mezi 800 C až 900 C, zatímco teploty při plazmovém zplyňování odpadu přesahují v okolí elektrického výboje 3000 C. Vysoká teplota v reaktoru a následné rychlé zchlazení vzniklého syntetického plynu minimalizují vznik dioxinů. Celkově plazmové zplyňování představuje následující výhody: 06 o Různorodá vsázka k Zpracování heterogenní vsázky při její minimální přípravě k Zpracování odpadu s vysokým obsahem inertní složky a vlhkosti o Téměř 100% konverze uhlíku o Sklovitá struska vitrifikát je inertní, nevyluhovatelná, nekontaminuje půdu ani vodu o Syntetický plyn může být vyroben podle požadavků na jeho další zpracování (turbína, kotle, výroba etanolu, atd.) o Spalování syntetického plynu po jeho vyčištění má obdobné dopady na životní prostředí jako spalování zemního plynu o Podporuje tzv. zásadu 3R pro nakládání s odpady omezit (reduce), využít (reuse), recyklovat (recycle) Hlavní výhody z hlediska vlivů na životní pro středí u technologie plazmového zplyňování v porovnání s klasickými spalovnami odpadů lze spatřovat v minimalizaci emisí vnášených do ovzduší a v absenci vzniku značného množství popela a popílku s obsahem nebez pečných látek. Při procesu plazmového zplyňování vzniká jako vedlejší produkt výroby inertní sklovitá struska, kterou je možno využít ve stavebnictví. Odpad vzniká v technologii pouze při čištění syntetického plynu od jeho nebezpečných složek. Z celkového množství směsného komunálního odpadu spáleného v klasické spalovně, musí být uloženo na skládku % vstupního materiálu. Aplikací technologie plazmového zplyňování lze toto množství snížit na pouhá 2 4%. 1 tuna domovního odpadu 1 1,3 MWh energie Obrázek 6: Konverze odpadu na čistou energii při současném snížení skleníkových plynů a potřeby skládkování E

10 07 Vývoj technologie plazmového zplyňování ve světě Plazmová technologie je ve světě využívána více než 30 let v řadě průmyslových odvětví, včetně chemického a metalurgického průmyslu. Historicky první použití této technologie v rámci nakládání s odpady bylo uplatněno při bezpečném rozkladu nebezpečných odpadů, stejně jako při přetavení popela ze spaloven na bezpečnou, nevyluhovatelnou strusku. Využití této technologie v rámci energetického využívání komunálního odpadu je poměrně novou moderní záležitostí. Obrázek 7: Vývoj technologie plazmového zplyňování ve světě 1987 PLAZMOVÁ KUPOLOVÁ PEC General Motors; Defiance, Ohio, USA 1995 VITRIFIKACE POPELA ZE SPALOVÁNÍ ODPADU Kinuura, Japonsko 2002 PRVNÍ SVĚTOVÝ PLAZMOVÝ ZPLYŇOVACÍ REAKTOR V KOMERČNÍM PROVOZU Mihama Mikata, Japonsko 2009 NEJVĚTŠÍ ZÁVOD NA SVĚTĚ NA LIKVIDACI NEBEZPEČNÉHO ODPADU POMOCÍ PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE Pune, Indie 2010 ZÁVOD NA LIKVIDACI NEBEZPEČNÉHO ODPADU POMOCÍ PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE Nagpur, Indie 1999 PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Hitachi Metals; Yoshi, Japonsko 2009 PLAZMOVÉ ZAŘÍZENÍ DRUHÉ GENERACE PRO VÝROBU ETANOLU Coskata Lighthouse, USA 1989 PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE SE ZAČÍNÁ PROSAZOVAT Zařízení využívající plazmovou technologii (například od firmy Alcan), více než provozních hodin 2003 NEJVĚTŠÍ PLAZMOVÝ REAKTOR NA SVĚTĚ NA ZPLYŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Utashinai, Japonsko 2014 ZPROVOZNĚNÍ NEJVĚTŠÍHO PLAZMOVÉHO REAKTORU NA SVĚTĚ S KAPACITOU 950 TUN KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZA DEN Tees Valley, Velká Británie

11 Plazmový reaktor od firmy Westinghouse Plasma Corporation ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE: o Konstrukce patentovaného plazmového zplyňovacího reaktoru firmy Westinghouse Plasma Corporation je založená na prin cipu konstrukce vysoké pece k Osvědčená konstrukce pro těžké pro vozní podmínky k Ocelová nádoba se žáruvzdornou vyzdívkou Jedinečná konstrukce plazmového reaktoru Westinghouse Plasma Corporation je výsledkem třicetiletého vývoje. Vsázka, kterou tvoří podrcený komunální odpad nebo jiný materiál, se do reaktoru vkládá ve vrchní části. Ve spodní části reaktoru jsou umístěny plazmové hořáky vyvinuté Westinghouse Plasma Corporation, ve kterých je vytvářen elektrický oblouk podobný blesku 08 a v přítomnosti řízeně vháněného vzduchu dochází k tvorbě plazmy. V prostředí plazmy pak dochází v reak toru ke zplyňování vsázky. Produktem je syntetický plyn odebíraný ve vrchní části reaktoru a nevyluhovatelná sklovitá struska odpichovaná ve spodní části reaktoru. o Spodní část reaktoru je chlazená vodou k Reaktor je schopen generovat vysokou provozní teplotu a redukovat rychlost výstupního plynu k Dlouhé doby setrvání uvnitř reaktoru zajišťují štěpení dehtujících látek a minima lizaci množství prachových částic unášených syntetickým plynem k Reaktor neprodukuje popel, ale vitrifiko vanou (sklovitou) nevyluhovatelnou strusku o Různá velikost reaktoru od 100 do 750 tun odpadu / den Obrázek 8: Plazmový reaktor Westinghouse Plasma Corporation

12 Jednotlivé části závodu plazmové technologie na zplyňování směsného komunálního odpadu 09 Syntetický plyn vzniklý při procesu plazmového zplyňování směsného komunálního odpadu lze přetvořit na různé formy energie. Nejefektivnější cesta je však jeho využití pro výrobu elektrické energie. V takovémto případě se celý palivoenergetický komplex na bázi energetického využití směsného komunál ního odpadu technologií Westinghouse Plasma Corporation skládá z následujících hlavních technologických uzlů: ê ê ZPLYŇOVACÍ REAKTOR ČIŠTĚNÍ PLYNU ELEKTROBLOK Celá dodávka technologie zahrnuje nejen samotné plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu, ale rovněž čištění a využívání produkovaného syntetického plynu pro výrobu elektrické energie. Zplyňovací reaktor spolu s přidruženou techno logií (zařízení na drcení komunálního odpadu, vsázecí zařízení, plazmové hořáky, zařízení na granulaci strusky, prvotní chlazení syntetic kého plynu) představují srdce celého systému. Pro využívání syntetického plynu na výrobu elektrické energie je potřeba technologii doplnit o zařízení pro čištění plynu a elektroblok. Vzniká tak komplexní závod na energetické využívání směsného komunálního odpadu. Obrázek 9: Blokové schéma palivoenergetic kého komplexu pro využívání směsného komunálního odpadu plazmovým zplyňováním

13 Závody na zplyňování komunálního odpadu od společnosti WPC provozované a budované ve světě Plazmová technologie společnosti Westinghouse Plama Corporation je vyvíjena více než 30 let. Na počátku vývoje stála spolu práce s NASA při užití plazmové technologie ve vesmírném programu Apollo při testování vysokých teplot. V současnosti technologie na plazmové zplyňování odpadu od společ nosti Westinghouse Plasma Corporation představuje nejpokročilejší technologii v oblasti plazmového zplyňování odpadu ve světě. Společnost jako jediná na světě dodala zařízení pro závody, které jsou komerčně provozovány. Žádná jiná firma doposud v oblasti plazmového zplyňování odpadu takovéto reference nemá. Od roku 2010 dochází dále k prudkému nárůstu celo světové poptávky po této moderní technologii a společnost WPC zaznamenává nebývalý obchodní úspěch v prodeji těchto technologic kých celků. V současné době fungují kromě demon stračního zařízení v USA komerční závody vybavené plazmovou technologií firmy Westinghouse Plasma Corporation v Japonsku a Indii, staví se zplyňovací zařízení ve Velké Británii a Číně, ve stádiu příprav jsou projekty v Austrálii nebo USA. JAPONSKO Utašinai Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: Mihama Mikata Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: INDIE Pune Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: komunální odpad 220 tun za den syntetický plyn komunální odpad a vysušený kal z odpadních vod 24 tun za den syntetický plyn nebezpečný odpad 72 tun za den elektrická energie ČÍNA Wu chan (ve výstavbě, uvedení do provozu 2013) Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: biomasa max. 90 tun za den elektrická energie VELKÁ BRITÁNIE Tees Valley (ve výstavbě, uvedení do provozu 2014) Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: komunální odpad 950 tun za den (plazmový reaktor s největší kapacitou na světě) elektrická energie 10

14 Vstupy a výstupy z technologie Westinghouse Plasma Corporation 11 Plazmová technologie si umí poradit jak s kapalnou vsázkou, tak pevným materiálem nebo odpadem či jejich směsí. V současné době však představuje v celosvětovém měřítku významný problém nakládání se směsným komunálním odpadem. Hlavní vstupní surovinu pro nově budované komerční závody využívající technologii plazmového zplyňování odpadu představuje proto směsný komunální odpad s energetickou hodnotou cca 10 až 12 MJ/t. Vstupní vsázku dále tvoří koks (1t na 25t komunálního odpadu) a vápenec. Vedle toho je pro provoz techno logie nezbytná elektrická energie pro plazmové hořáky, stlačený vzduch nebo kyslík pro vytváření plazmy a chladící voda pro chlazení syntetického plynu. Obrázek 10: Vstupy a výstupy pro závod na plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu o kapacitě 1000 tun za den Hlavní výstupy technologického procesu plazmového zplyňování komunálního odpadu představují: SYNTETICKÝ PLYN TEPLO INERTNÍ VITRIFIKÁT ODPAD Z ČIŠTĚNÍ PLYNU Energeticky bohatý syntetický plyn (7 12 MJ/Nm3) představuje hlavní výstup z procesu plazmového zply ňování. Tento plyn může být po vyčištění konvertován na různé varianty energie. Nejčastěji na elektrickou energii v plynových turbínách s následným využitím tepla pro vytápění. Čištění syntetického plynu je pro váděno na parametry podobné zemnímu plynu, proto i emise vznikající při jeho spalování jsou velice nízké. Vedle syntetického plynu vzniká při procesu plazmo vého zplyňování odpadu sklovitá struska, která představuje inertní nevyluhovatelný dále využitelný materiál. Odpad z čištění syntetického plynu je vracen zpět do procesu zplyňování. Na skládku je nutno ukládat pouze zanedbatelnou část odpadu z druhého stupně čištění syntetického plynu.

15 Emise do ovzduší Při energetickém využívání odpadu bývá nejvíce diskutována otázka vlivů zařízení na kvalitu ovzduší. Obecně v rámci spaloven komunálních odpadů jsou hlavními složkami spalování odpadů vodní pára a oxid uhličitý, vedle těchto běžných složek spalování vznikají rovněž v závislosti na složení spalovaných odpadů a provozních podmínkách CO, HCl, HBr, NOx, SO2, VOC, PCDD/F, PCB a sloučeniny těžkých kovů. V rámci spaloven komunálního odpadu budí největší obavy z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel v okolí spaloven dioxiny (PCDD/F). Dioxiny je obecný název pro skupinu toxických polychlorovaných orga nických heterocyklických sloučenin, odvozených od dibenzo(b,e)(1,4)dioxinu, obsa hujícího šestičlenný 1,4 dioxanový cyklus. Většinou se mezi ně řadí i polychlorované deri váty dibenzofuranu. Vznikají nedokonalým spalováním chlorovaných organických látek, popřípadě při spalování jakýchkoli organických látek v přítomnosti chloridových iontů. Dioxinům je i v nízkých dávkách připisována teratogenita (vývojová toxicita) a karcinogenita. Nízké emise do ovzduší z technologie plazmo vého zplyňování komunálních odpadů jsou jednou z hlavních výhod v porovnání se spalo váním (oxidací) odpadů ve spalovnách. Emise u technologie plazmového zplyňování ve spojení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla jsou řádově nižší než u běžných spaloven. To platí i v případě dioxinů. Zatímco v případě běžných spaloven komunálních odpadů jsou dioxiny čištěny z výstupních spalin, proces plazmového zplyňování ve své podstatě předchází jejich tvorbě. Vysoká provozní teplota ve spojení s nízkou úrovní kyslíku rozkládají veškeré dioxiny a furany, které mohou být přítomny v odpadu, a eliminují jejich potenciální tvorbu. 12 Emise do ovzduší Limity pro novou spalovnu Emise dosažitelné aplikací nejlepší Plazmový reaktor dle Vyhlášky č.415/2012 Sb. dostupné techniky (BAT) + kombinovaný cyklus půlhodinový průměr půlhodinový průměr Tuhé znečišťující látky (TZL) 30 mg/m mg/m3 4 mg/m3 Dioxiny a furany (PCDD/F) 0,1 ng TEQ/m3 0,01 0,1 ng TEQ/m3 méně jak 0,001 ng TEQ/m3 Oxid siričitý (SO2) 200 mg/m mg/m3 3 mg/m3 Oxidy dusíku (NOx) 400 mg/m mg/m3 72 mg/m3 Chlorovodík (HCl) 60 mg/m mg/m3 9 mg/m3 Oxid uhelnatý (CO) 100 mg/m mg/m3 23 mg/m3 Rtuť (Hg) 0,05 mg/m3 0,001 0,003 mg/m3 0,001 mg/m3

16 Vitrifikovaná struska 13 Odpady z procesu spalování (oxidace) odpadu tvoří škvára jako zbytek ze spále ného odpadu, popílek ze zachytávání pevných částic ve spalinách a filtrační koláč z úpravy odpadních vod z čištění spalin. V někte rých případech je možno výše uvedené odpady ze spalování komunál ního odpadu dále zpracovat na využitelné produkty, většinou však nelze vyloučit jejich nebez pečné vlastnosti a jako odpad ze spalování odpadu jsou skládkovány na skládkách příslušné kategorie. Při procesu plazmového zplyňování odpadu nevznikají klasické zbytky ze spalování. Vedlejším produktem při procesu plazmo vého zplyňování odpadu je sklovitá struska, která představuje inertní nevyluhovatelný materiál. Tato skutečnost byla potvrzena řadou testů, které byly provedeny nezávislými laboratořemi v Japonsku u strusky vznikající v japonských závodech. Výsledky ukazují, že složky strusky jsou pod detekčními hrani cemi analytických metod a struska je tudíž považována za nevyluhovatelnou. Veškerá vznikající struska je proto v Japonsku používána na výrobu betonových výrobků. Obrázek 11: Závod Mihama Mikata na zpracování směsného komunálního odpadu technologií plazmového zplyňování o kapacitě 20 tun za den VÝSLEDKY ZKOUŠEK PODLE JLT 46 PRO STRUSKU ZE ZÁVODU MIHAMA MIKATA Těžké kovy jednotka Detekční hranice dané metody Průměrná měřená hodnota strusky Limit podle JLT 46 Limit pro inertní odpad dle Vyhlášky č.294/2005 Sb. Arsen mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,05 Kadmium mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,004 Chrom (VI) mg/l 0,005 <0,005 0,05 Olovo mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,05 Rtuť mg/l 0,0001 <0,0001 0,005 0,001 Selen mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,01 Poznámka: Test JLT 46 byl proveden v laboratořích společností Shimadzu Techno Research, Inc., Kyoto, Japonsko, a to na vzorcích ze závodu Mihama Mikata

17 Uhlíková stopa Scientific Certification Systems ve své studii uvádí: Co je uhlíková stopa? Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na klimatické změny. Představuje množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněné do atmosféry během životního cyklu výrobku a služby. Umožňuje tedy porovnat dopad různých činností na globální klimatické změny. 14 "Výsledky této analýzy ukazují, že plazmové zplyňování s kombino vaným cyklem výroby elektrické energie a tepla ("PGCC") poskytuje nej nižší emise skleníkových plynů z hodnocených systémů pro odstraňo vání odpadů. Snížení emisí, snížení množství pevných odpadů, které je nutno skládkovat, a sní žení emisí skleníkových plynů plazmové zplyňo vání má lepší parametry z hlediska životního pro středí ve všech oblastech." Scientific Certification Systems ("SCS") je nezávislá konzultační společnost, která v roce 2010 vypracovala studii srovnávající emise skleníkových plynů z různých technologií na zpracování směsného komunálního odpadu. Porovnány byly emise z technologie plazmo vého zplyňování s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, emise ze spaloven komunálních odpadů a emise ze skládky odpadu s energetickým využíváním skládkového plynu. Obrázek 12: Výsledky studie SCS porovnávající emise skleníkových plynů z hlediska životního cyklu Pozn. Akumulované 20 ti leté zatížení atmosféry skleníkovými plyny pro čtyři varianty výroby energie Výsledky byly porovnávány na základě MWh Vedle zařízení na zpracování komunálních odpadů byla jako refe renční zařízení hodnocena rovněž technologie spalování zemního plynu při kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Studie dospěla k závěru, že emise skleníkových plynů ze závodu na plaz mové zplyňování komunálního odpadu jsou nejnižší ze všech hodnocených zařízení a prakticky odpovídají stavu z teplárny na zemní plyn s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla.

18 Rozsah dodávky zařízení 15 Zařízení pro energetické využívání odpadu metodou plazmového zplyňování založeného na technologii Westinghouse Plasma Corporation se obvykle dodává formou komplexního projektu, který obsahuje dílčí technologické celky: o Energetické využití syntetického plynu (variantně dle potřeb v lokalitě stavby) k Paroplynový cyklus (plynová turbína, spalinový výměník, parní turbína) k Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (parní kotel, protitlaká parní turbína, prodej tepla) k Výroba biopaliva o Příjem odpadů k Vstupní příjmový zásobník k Mechanická úprava odpadů k Doprava odpadů do zplyňovacího reaktoru Obrázek 13: Zařízení pro kombinovaný cyklus s plynovou turbínou o Zplyňování k Dávkování odpadů a pomocných surovin k Plazmové hořáky k První stupeň chlazení syntetického plynu k Chlazení a granulace vitrifikátu o Čištění syntetického plynu k Chlazení plynu (venturi scrubber) k Filtrace tuhých částic k Odstranění plynných příměsí o Obslužné provozy k Nakládání s pomocnými surovinami k Čistění odpadních vod k Administrativní a sociální zázemí

19 Plazmové zplyňování odpadu: plasma.com Energie z odpadu:

20 Vydavatel: PGP Terminal, a.s. Hlubínská 917/ Ostrava Moravská Ostrava Tel.: E mail: Za podpory: Velvyslanectví Kanady pro Českou republiku v Praze Ve Struhách 95/2, Praha 6 e mail: Tel.: , Fax:

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Možnosti výroby elektřiny z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Najser Žilinská univerzita 22.-23.5.2007 23.5.2007 Cíle summitu EU pro rok 2020 20 % energie

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Termické zpracování odpadů SPALOVNY Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Praha 2006 Termické zpracování odpadů Těmito postupy jsou původně nebezpečné látky v hořlavých odpadech přeměněny na poměrně neškodné produkty.

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA onsulting 31.ledna 2008, VÚV T.G.M., Praha Obsah Základní informace k projektu VaV Možnosti

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu BK2 - Emise-stacionární zdroje

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu BK2 - Emise-stacionární zdroje Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Srpen 2001 Poznámka Text neprošel redakční

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. VŠCHT Praha, Ústav energetiky

VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012 5AZE_I Druhotné zdroje energie Odpadové hospodářství Využití odpadů Spalovny POP Čištění spalin Skládkování Ústav energetiky, VŠCHT Praha E-mail: Ivo.Jiricek@vscht.cz Odpady Definice (zák. č.

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VEJVODA J., BURYAN P. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší,

Více

Kyoto hodně se mluvilo. Kopenhagen hodně se mluvilo. Jednáme: Stálý koncept

Kyoto hodně se mluvilo. Kopenhagen hodně se mluvilo. Jednáme: Stálý koncept Kyoto hodně se mluvilo Kopenhagen hodně se mluvilo Jednáme: Stálý koncept Svět bude zelený environmentální povědomí Již 25 let produkty PANOLIN ECLs* pomáhají chránit životní prostředí V dnešní době PANOLIN

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu 22 % (1 mil. tun) 2007 2020 Základní schéma MBÚ MBÚ Klasická MBÚ Původce Lehké drcení Separátor

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Půda. Dle funkčního zaměření rozlišujeme: půdu zemědělskou lesní půdu nezemědělské plochy

Půda. Dle funkčního zaměření rozlišujeme: půdu zemědělskou lesní půdu nezemědělské plochy Půda Vzniká a vyvíjí se vzájemným působením litosféry, atmosféry, hydrosféry a biosféry, včetně člověka a techniky. Vlastnosti: fyzikální chemické biologické Dle funkčního zaměření rozlišujeme: půdu zemědělskou

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 31175/2006 Spis zn.: KULK 5761/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 18.5.2006 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman

Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman 1 Základní typy podniků jsou znázorněny na následujícím

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Technologie úpravy vody pro energetiku

GE Power & Water Water & Process Technologies. Technologie úpravy vody pro energetiku GE Power & Water Water & Process Technologies Technologie úpravy vody pro energetiku Již více než století poskytuje GE dlouhodobá řešení, která pomáhají zákazníkům po celém světě k vyřešení nejnaléhavějších

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Spalovny odpadů Tepelné zpracování odpadu v energetických zdrojích Tepelné zpracování odpadu v cementárnách

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. David Kupka Abstrakt Při spalování uhlovodíkových paliv v bezemisních parních cyklech, tzv. čistých technologiích,

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06)

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06) CS 15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie C 387/5 Sdělení Komise, kterým se mění sdělení Komise Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více