PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU"

Transkript

1 PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU TECHNOLOGIÍ PLAZMOVÉHO ZPLYŇOVÁNÍ VYVINUTOU SPOLEČNOSTÍ WESTINGHOUSE PLASMA CORPORATION

2 KANADA LÍDR V EKOLOGICKÝCH TECHNOLOGIÍCH KANADA představuje ve světovém měřítku jednu z nejvyspělejších zemí v oblasti vývoje environmentálních technologií, výrobků a služeb. Mezi klíčová odvětví patří čištění odpadních vod, řízení kvality ovzduší, nakládání s odpady a rozvoj sektoru alternativních zdrojů energie. Odvětví environmentálních technologií zaměst nává 53 tisíc lidí a dosahuje obratu 10,6 miliardy dolarů ročně. Důležitým faktorem Kanadského úspěchu je pro pojení vědy a výzkumu s uváděním nových poznatků do průmyslové praxe. V zemi je ročně investována 1 miliarda dolarů do soukromého a veřejného vědecko výzkumného sektoru. Prostřednictvím přímé účasti na vědeckém výzkumu jsou tak kanadské firmy aktivně zapojeny do využívání a rozvoje špičkových environmentál ních technologií. To umožňuje firmám být konkurenceschopnými v zahraničí. Až 82 % z nich svoje produkty exportuje a exporty představují až 70% celkových příjmu odvětví. Zvláštní pozornost je věnována unikátním inovativním technologiím. Mezi tyto techno logie patří plazmové zplyňování odpadu. Progresívní plazmová technologie kanadské firmy AlterNRG / Westinghouse Plasma Corporation představuje technologii, která umožňuje efektivně využít energii ze směs ného komunálního odpadu při minimálním zatížení životního prostředí. Společnosti AlterNRG / Westinghouse Plasma Corporation patří přední místo mezi kanadskými společ nostmi, jež se touto problematikou zabývají. Velvyslanectví Kanady pro Českou repub liku v Praze podporuje aktivity kanadských firem v České republice, dovozu kanad ského zboží a služeb, ale zároveň podporuje oboustranné investice, pomáhá zakládat společné podniky a navazovat spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Českým firmám, které mají zájem o kanadské výrobky, techno logie a služby, nebo se rozhodnou inve stovat v Kanadě, poskytujeme bezplatnou asistenci a zprostředkujeme kontakt s kanadskými dodavateli. S požadavky se můžete obrátit na: Velvyslanectví Kanady pro Českou republiku v Praze Ve Struhách 95/2, Praha 6 E mail: Tel.: Fax:

3 ÚVOD Plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu představuje nejprogresivnější způsob získávání energie z materiálově nevyužitelné části komunálního odpadu. Princip této inovativní technologie spočívá v rozkladu látek za vysokých teplot, kdy výstupem je hořlavý syntetický plyn o vysoké energetické hodnotě. Technologie plazmového zplyňování je efektivnější než klasické spalování komunálního odpadu, přičemž dopad na životní prostředí je nesrovnatelně nižší. Kapitola OBSAH [01] Představení společnosti AlterNRG a WPC, společnosti PGP Terminal [02] Komunální odpad a způsoby nakládání s ním v ČR a EU [03] Stav energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR a EU [04] Způsoby energetického využívání směsného komunálního odpadu [05] Princip plazmového zplyňování směsného komunálního odpadu [06] Výhody plazmového zplyňování v porovnání s tradičním procesem spalování odpadu [07] Vývoj technologie plazmového zplyňování ve světě [08] Plazmový reaktor od firmy Westinghouse Plasma Corporation [09] Jednotlivé části závodu plazmové technologie na zplyňování směsného komunálního odpadu [10] Závody na zplyňování komunálního odpadu od společnosti WPC provozované a budované ve světě [11] Vstupy a výstupy z technologie WPC [12] Emise do ovzduší [13] Vitrifikovaná struska [14] Uhlíková stopa [15] Rozsah dodávky zařízení

4 01 Představení společností PGP Terminal, WPC a AlterNRG Kdo je... Společnost PGP Terminal, a.s. je od roku 2012 výhradním zástupcem společnosti Westinghouse Plasma Corporation a držitelem licenčních práv pro aplikaci této technologie pro oblast České republiky a Slovenska. Jejím cílem je vybudování zařízení na energetické nebo materiálové využití komunálního odpadu prostřednictvím využití technologie plazmo vého zplyňování na území České republiky a Slovenska. Hlubínská 917/ Ostrava Moravská Ostrava Tel.: E mail: Společnost Westinghouse Plasma Corporation (WPC) je dceřinou společností AlterNRG. Společnost je světovým lídrem v oblasti technologie plazmového zplyňování různých typů odpadů. Cílem společnosti je poskytnout technologickou platformu vedoucí k přeměně odpadu na čistou energii, jakou představuje například elektrická energie, syntetický plyn nebo ethanol. Plazmové zplyňo vání odpadu od společnosti WPC představuje osvědčené inovativní řešení šetrné k životnímu prostředí, které je komerčně využíváno od roku Plasma Center P. O. Box 410 I 70 Exit 54, Waltz Mill Site Medison, PA 15663; USA Tel.: Společnost AlterNRG je veřejně obchodovatelná spo lečnost v oboru alternativní energie, která nabízí prostřednictvím plazmového zplyňování nové řešení pro získávání čisté energie. Její vizí je komerčně využívat nové technologie prostřednictvím realizace ekologicky udržitelných a ekonomicky životaschop ných projektů využívajících alternativní energetické zdroje. Společnost nabízí a prodává technologii plaz mového zplyňování vyvinutou Westinghouse Plasma Corporation. Ústředí firmy: Calgary (Canada) 215, th Street SE Calgary, Alberta T2G 2W3 Tel.: plasma.com

5 Komunální odpad a způsoby nakládání s ním v ČR a EU Evropská legislativa definuje komunální odpad jako veškerý odpad produkovaný domácnostmi, ale také jako odpad podobný komunálnímu produkovaný malými podniky a veřejnými institucemi, který je sbírán v rámci municipalit. Celkové množství komunálního odpadu produkovaného v jednotlivých evropských zemích se liší zejména v závislosti na spotřebě a ekonomickém bohatství jednotlivých zemí. Odráží však také organizaci nakládání s komunálním odpadem a jeho řízení. Obecně však lze rozlišit vyšší množství vznikajícího komunálního odpadu na obyvatele v rámci zemí západní Evropy oproti množství odpadu v rámci zemí východní Evropy. 02 Obrázek 1: Produkce komunálních odpadů na obyvatele v roce 2011, mezinárodní srovnání [kg/obyv.] (Zdroj: Eurostat) Obrázek 2: Způsoby nakládání s komu nálním odpadem, EU27 [kg/obyv.] (Zdroj: Eurostat) Z hlediska nakládání s komunálním odpadem lze z dlouhodo bého trendu v rámci zemí EU vysledovat, že dochází k postupnému zvyšování množství recyklovaného, energeticky využívaného a kompostovaného komunálního odpadu. Naproti tomu dochází k redukci komunálního odpadu odstraňovaného skládkováním. Skládkování komunálního odpadu je nadále nejvíce rozšířeno v hospodářsky nejméně rozvinutých zemích Evropy, naopak recyklace, kompostování a energetické využívání komunálního odpadu se prosazují v hospodářsky nejrozvinutějších evropských zemích. Česká republika přitom vykazuje zhruba dvojnásobné poměrné množství skládkova ného odpadu na obyvatele v porovnání s průměrem 27 zemí Evropské unie. Vysoké množství skládkovaného komunálního odpadu v porovnání s vyspělými evropskými zeměmi předsta vuje přetrvávající problém. Obrázok 3: Způsoby nakládání s komunálním odpadem, Česká republika [kg/obyv.] (Zdroj: Eurostat)

6 03 Stav energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR a EU Z hlediska komunálních odpadů představuje největší výzvu řešení problematiky směsného komunálního odpadu. Jedná se o zbytkový odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Tento odpad zůstává v rámci komunálních odpadů stále dominantním druhem odpadu. V rámci vyspělých Evropských zemí je tento odpad z velké části energeticky využíván. V celé EU funguje v součas nosti cca 450 zařízení pro energetické využití komunálního odpadu. Produkce energie z komunálního odpadu se v rámci zemí EU během let 2000 až 2010 celkově více než zdvoj násobila a v roce 2010 dosáhla cca 15,5 miliónů tun ropného ekvivalentu. Z hlediska absolutních čísel je nejvíce komunálního odpadu energeticky vyu žíváno v Německu, následuje Francie, Itálie a Nizozemsko. Naproti tomu Česká republika v porovnání s vyspě lými ekonomikami vykazuje poměrně nižší množství energeticky využíva ného komunálního odpadu. Obrázek 4: Produkce energie z komunálních odpadů spalováním [tisíce tun ropného ekvivalentu] Zdroj: Eurostat Z hlediska poměru energeticky využívaného komunálního odpadu k celkovému množství komunál ního odpadu je nejvíce odpadu energeticky využíváno v Dánsku (54%) a Švédsku (cca 52%). Obdobná situace je rovněž v Norsku nebo Švýcarsku, které nejsou součástí Evropské unie. Rozvojem sektoru energetického využívání komunálních odpadů všechny tyto státy významně zredukovaly množství komunálního odpadu ukládaného na skládky (pod 5% komunálního odpadu) a zároveň si zajistily významné energetické zdroje pro své ekono miky. Naproti tomu v ČR bylo dle údajů Eurostatu v roce 2011 energeticky využíváno 18% a skládkováno 64% vznikajících komunálních odpadů.

7 Způsoby energetického využívání směsného komunálního odpadu Z hlediska energetického využívání směsného komu nálního odpadu se v současnosti ve světě uplatňuje komerčně několik způsobů jeho využívání. 04 Mezi hlavní patří: o Plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu o Spalovny směsného komunálního odpadu o Výroba a spalování alternativního paliva PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Plazmové zplyňování odpadu představuje nejmoder nější způsob získávání energie z komunálního odpadu. Princip plazmového zplyňování spočívá v rozkladu látek za vysokých teplot, kde výstupem je energeticky hodnotný hořlavý syntetický plyn. Ten je možno dále zpracovat na jiné formy energie jako elektrická energie, etanol a podobně. Proces plazmového zplyňování lze uplatnit u řady odpadů, včetně toxických. Tato techno logie je efektivnější než klasické spalování komunálního odpadu, přičemž dopad na životní prostředí je nesrov natelně nižší. SPALOVNY SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Přímé roštové spalování představuje v současnosti ve světovém měřítku nejroz šířenější způsob energetického využívání směsného komunálního odpadu. Nevýhodou tohoto způsobu energetického využívání odpadu je zejména tvorba spalin s obsahem nebezpečných látek jako např. dioxinů, které je nutno před vypuštěním do ovzduší složitě čistit. Zbytek po spalo vání představují popel a popílek, které je nutno ukládat na skládky. VÝROBA A SPALOVÁNÍ ALTERNATIVNÍHO PALIVA Výroba a spalování alternativního paliva ze směsného komunálního odpadu představuje proces jeho mecha nicko biologické úpravy s následným spálením jeho energetické frakce. Alternativní palivo představuje cca 40% z původního množství odpadu, vedle toho při procesu výroby paliva vzniká kompostovatelná frakce, kovy a nevyužitelný zbytek (cca15%), který je ukládán na skládku. Alternativní palivo je spalováno v cementár nách, elektrárnách nebo teplárnách, je však nutno dbát na eliminaci obsahu PVC v palivu z důvodu obsahu chloru a rizika tvorby dioxinů.

8 05 Princip plazmového zplyňování směsného komunálního odpadu Co je plazma? Plazma je vysoce ionizovaný plyn obsahující atomy, které ztratily jeden nebo více elektronů. Atomy jsou tedy elektricky nabité a aktivní. Jelikož se plazma chová jinak než běžné kapalné, pevné nebo plynné skupenství hmoty, hovoří se někdy o čtvrtém skupenství hmoty. Příkladem vzniku plazmy v přírodě je výboj blesku, při kterém může teplota přesáhnout 7000 C. Plazmové zplyňování odpadu Obrázek 5: Schéma plazmového zplyňování odpadu Plazmový zplyňovací reaktor představuje nádobu obsahující podstechiometrické množ ství kyslíku, ve které je při teplotách okolo 3000 C (v okolí plazmových hořáků) odpad přeměněn na tzv. syntetický plyn. Nedochází zde ke spalování (oxidaci) materiálu, ale naopak k jeho destrukci na prvky a jedno duché sloučeniny jako jsou vodík, oxid uhelnatý a voda. Tento syntetický plyn je vysoce energetický a může být po přečištění dále přetvářen na jiné formy energie, které představují např. elektrická energie, biopalivo a podobně.

9 Výhody plazmového zplyňování v porovnání s tradičním procesem spalování odpadu Plazmové zplyňování odpadu se proti klasickému spalování odpadu liší v jedné klíčové věci teplotě. Klasické spalovny komunálního odpadu pracují při teplotách mezi 800 C až 900 C, zatímco teploty při plazmovém zplyňování odpadu přesahují v okolí elektrického výboje 3000 C. Vysoká teplota v reaktoru a následné rychlé zchlazení vzniklého syntetického plynu minimalizují vznik dioxinů. Celkově plazmové zplyňování představuje následující výhody: 06 o Různorodá vsázka k Zpracování heterogenní vsázky při její minimální přípravě k Zpracování odpadu s vysokým obsahem inertní složky a vlhkosti o Téměř 100% konverze uhlíku o Sklovitá struska vitrifikát je inertní, nevyluhovatelná, nekontaminuje půdu ani vodu o Syntetický plyn může být vyroben podle požadavků na jeho další zpracování (turbína, kotle, výroba etanolu, atd.) o Spalování syntetického plynu po jeho vyčištění má obdobné dopady na životní prostředí jako spalování zemního plynu o Podporuje tzv. zásadu 3R pro nakládání s odpady omezit (reduce), využít (reuse), recyklovat (recycle) Hlavní výhody z hlediska vlivů na životní pro středí u technologie plazmového zplyňování v porovnání s klasickými spalovnami odpadů lze spatřovat v minimalizaci emisí vnášených do ovzduší a v absenci vzniku značného množství popela a popílku s obsahem nebez pečných látek. Při procesu plazmového zplyňování vzniká jako vedlejší produkt výroby inertní sklovitá struska, kterou je možno využít ve stavebnictví. Odpad vzniká v technologii pouze při čištění syntetického plynu od jeho nebezpečných složek. Z celkového množství směsného komunálního odpadu spáleného v klasické spalovně, musí být uloženo na skládku % vstupního materiálu. Aplikací technologie plazmového zplyňování lze toto množství snížit na pouhá 2 4%. 1 tuna domovního odpadu 1 1,3 MWh energie Obrázek 6: Konverze odpadu na čistou energii při současném snížení skleníkových plynů a potřeby skládkování E

10 07 Vývoj technologie plazmového zplyňování ve světě Plazmová technologie je ve světě využívána více než 30 let v řadě průmyslových odvětví, včetně chemického a metalurgického průmyslu. Historicky první použití této technologie v rámci nakládání s odpady bylo uplatněno při bezpečném rozkladu nebezpečných odpadů, stejně jako při přetavení popela ze spaloven na bezpečnou, nevyluhovatelnou strusku. Využití této technologie v rámci energetického využívání komunálního odpadu je poměrně novou moderní záležitostí. Obrázek 7: Vývoj technologie plazmového zplyňování ve světě 1987 PLAZMOVÁ KUPOLOVÁ PEC General Motors; Defiance, Ohio, USA 1995 VITRIFIKACE POPELA ZE SPALOVÁNÍ ODPADU Kinuura, Japonsko 2002 PRVNÍ SVĚTOVÝ PLAZMOVÝ ZPLYŇOVACÍ REAKTOR V KOMERČNÍM PROVOZU Mihama Mikata, Japonsko 2009 NEJVĚTŠÍ ZÁVOD NA SVĚTĚ NA LIKVIDACI NEBEZPEČNÉHO ODPADU POMOCÍ PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE Pune, Indie 2010 ZÁVOD NA LIKVIDACI NEBEZPEČNÉHO ODPADU POMOCÍ PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE Nagpur, Indie 1999 PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Hitachi Metals; Yoshi, Japonsko 2009 PLAZMOVÉ ZAŘÍZENÍ DRUHÉ GENERACE PRO VÝROBU ETANOLU Coskata Lighthouse, USA 1989 PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE SE ZAČÍNÁ PROSAZOVAT Zařízení využívající plazmovou technologii (například od firmy Alcan), více než provozních hodin 2003 NEJVĚTŠÍ PLAZMOVÝ REAKTOR NA SVĚTĚ NA ZPLYŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Utashinai, Japonsko 2014 ZPROVOZNĚNÍ NEJVĚTŠÍHO PLAZMOVÉHO REAKTORU NA SVĚTĚ S KAPACITOU 950 TUN KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZA DEN Tees Valley, Velká Británie

11 Plazmový reaktor od firmy Westinghouse Plasma Corporation ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE: o Konstrukce patentovaného plazmového zplyňovacího reaktoru firmy Westinghouse Plasma Corporation je založená na prin cipu konstrukce vysoké pece k Osvědčená konstrukce pro těžké pro vozní podmínky k Ocelová nádoba se žáruvzdornou vyzdívkou Jedinečná konstrukce plazmového reaktoru Westinghouse Plasma Corporation je výsledkem třicetiletého vývoje. Vsázka, kterou tvoří podrcený komunální odpad nebo jiný materiál, se do reaktoru vkládá ve vrchní části. Ve spodní části reaktoru jsou umístěny plazmové hořáky vyvinuté Westinghouse Plasma Corporation, ve kterých je vytvářen elektrický oblouk podobný blesku 08 a v přítomnosti řízeně vháněného vzduchu dochází k tvorbě plazmy. V prostředí plazmy pak dochází v reak toru ke zplyňování vsázky. Produktem je syntetický plyn odebíraný ve vrchní části reaktoru a nevyluhovatelná sklovitá struska odpichovaná ve spodní části reaktoru. o Spodní část reaktoru je chlazená vodou k Reaktor je schopen generovat vysokou provozní teplotu a redukovat rychlost výstupního plynu k Dlouhé doby setrvání uvnitř reaktoru zajišťují štěpení dehtujících látek a minima lizaci množství prachových částic unášených syntetickým plynem k Reaktor neprodukuje popel, ale vitrifiko vanou (sklovitou) nevyluhovatelnou strusku o Různá velikost reaktoru od 100 do 750 tun odpadu / den Obrázek 8: Plazmový reaktor Westinghouse Plasma Corporation

12 Jednotlivé části závodu plazmové technologie na zplyňování směsného komunálního odpadu 09 Syntetický plyn vzniklý při procesu plazmového zplyňování směsného komunálního odpadu lze přetvořit na různé formy energie. Nejefektivnější cesta je však jeho využití pro výrobu elektrické energie. V takovémto případě se celý palivoenergetický komplex na bázi energetického využití směsného komunál ního odpadu technologií Westinghouse Plasma Corporation skládá z následujících hlavních technologických uzlů: ê ê ZPLYŇOVACÍ REAKTOR ČIŠTĚNÍ PLYNU ELEKTROBLOK Celá dodávka technologie zahrnuje nejen samotné plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu, ale rovněž čištění a využívání produkovaného syntetického plynu pro výrobu elektrické energie. Zplyňovací reaktor spolu s přidruženou techno logií (zařízení na drcení komunálního odpadu, vsázecí zařízení, plazmové hořáky, zařízení na granulaci strusky, prvotní chlazení syntetic kého plynu) představují srdce celého systému. Pro využívání syntetického plynu na výrobu elektrické energie je potřeba technologii doplnit o zařízení pro čištění plynu a elektroblok. Vzniká tak komplexní závod na energetické využívání směsného komunálního odpadu. Obrázek 9: Blokové schéma palivoenergetic kého komplexu pro využívání směsného komunálního odpadu plazmovým zplyňováním

13 Závody na zplyňování komunálního odpadu od společnosti WPC provozované a budované ve světě Plazmová technologie společnosti Westinghouse Plama Corporation je vyvíjena více než 30 let. Na počátku vývoje stála spolu práce s NASA při užití plazmové technologie ve vesmírném programu Apollo při testování vysokých teplot. V současnosti technologie na plazmové zplyňování odpadu od společ nosti Westinghouse Plasma Corporation představuje nejpokročilejší technologii v oblasti plazmového zplyňování odpadu ve světě. Společnost jako jediná na světě dodala zařízení pro závody, které jsou komerčně provozovány. Žádná jiná firma doposud v oblasti plazmového zplyňování odpadu takovéto reference nemá. Od roku 2010 dochází dále k prudkému nárůstu celo světové poptávky po této moderní technologii a společnost WPC zaznamenává nebývalý obchodní úspěch v prodeji těchto technologic kých celků. V současné době fungují kromě demon stračního zařízení v USA komerční závody vybavené plazmovou technologií firmy Westinghouse Plasma Corporation v Japonsku a Indii, staví se zplyňovací zařízení ve Velké Británii a Číně, ve stádiu příprav jsou projekty v Austrálii nebo USA. JAPONSKO Utašinai Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: Mihama Mikata Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: INDIE Pune Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: komunální odpad 220 tun za den syntetický plyn komunální odpad a vysušený kal z odpadních vod 24 tun za den syntetický plyn nebezpečný odpad 72 tun za den elektrická energie ČÍNA Wu chan (ve výstavbě, uvedení do provozu 2013) Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: biomasa max. 90 tun za den elektrická energie VELKÁ BRITÁNIE Tees Valley (ve výstavbě, uvedení do provozu 2014) Vsázka: Kapacita reaktoru: Hlavní výstup závodu: komunální odpad 950 tun za den (plazmový reaktor s největší kapacitou na světě) elektrická energie 10

14 Vstupy a výstupy z technologie Westinghouse Plasma Corporation 11 Plazmová technologie si umí poradit jak s kapalnou vsázkou, tak pevným materiálem nebo odpadem či jejich směsí. V současné době však představuje v celosvětovém měřítku významný problém nakládání se směsným komunálním odpadem. Hlavní vstupní surovinu pro nově budované komerční závody využívající technologii plazmového zplyňování odpadu představuje proto směsný komunální odpad s energetickou hodnotou cca 10 až 12 MJ/t. Vstupní vsázku dále tvoří koks (1t na 25t komunálního odpadu) a vápenec. Vedle toho je pro provoz techno logie nezbytná elektrická energie pro plazmové hořáky, stlačený vzduch nebo kyslík pro vytváření plazmy a chladící voda pro chlazení syntetického plynu. Obrázek 10: Vstupy a výstupy pro závod na plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu o kapacitě 1000 tun za den Hlavní výstupy technologického procesu plazmového zplyňování komunálního odpadu představují: SYNTETICKÝ PLYN TEPLO INERTNÍ VITRIFIKÁT ODPAD Z ČIŠTĚNÍ PLYNU Energeticky bohatý syntetický plyn (7 12 MJ/Nm3) představuje hlavní výstup z procesu plazmového zply ňování. Tento plyn může být po vyčištění konvertován na různé varianty energie. Nejčastěji na elektrickou energii v plynových turbínách s následným využitím tepla pro vytápění. Čištění syntetického plynu je pro váděno na parametry podobné zemnímu plynu, proto i emise vznikající při jeho spalování jsou velice nízké. Vedle syntetického plynu vzniká při procesu plazmo vého zplyňování odpadu sklovitá struska, která představuje inertní nevyluhovatelný dále využitelný materiál. Odpad z čištění syntetického plynu je vracen zpět do procesu zplyňování. Na skládku je nutno ukládat pouze zanedbatelnou část odpadu z druhého stupně čištění syntetického plynu.

15 Emise do ovzduší Při energetickém využívání odpadu bývá nejvíce diskutována otázka vlivů zařízení na kvalitu ovzduší. Obecně v rámci spaloven komunálních odpadů jsou hlavními složkami spalování odpadů vodní pára a oxid uhličitý, vedle těchto běžných složek spalování vznikají rovněž v závislosti na složení spalovaných odpadů a provozních podmínkách CO, HCl, HBr, NOx, SO2, VOC, PCDD/F, PCB a sloučeniny těžkých kovů. V rámci spaloven komunálního odpadu budí největší obavy z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel v okolí spaloven dioxiny (PCDD/F). Dioxiny je obecný název pro skupinu toxických polychlorovaných orga nických heterocyklických sloučenin, odvozených od dibenzo(b,e)(1,4)dioxinu, obsa hujícího šestičlenný 1,4 dioxanový cyklus. Většinou se mezi ně řadí i polychlorované deri váty dibenzofuranu. Vznikají nedokonalým spalováním chlorovaných organických látek, popřípadě při spalování jakýchkoli organických látek v přítomnosti chloridových iontů. Dioxinům je i v nízkých dávkách připisována teratogenita (vývojová toxicita) a karcinogenita. Nízké emise do ovzduší z technologie plazmo vého zplyňování komunálních odpadů jsou jednou z hlavních výhod v porovnání se spalo váním (oxidací) odpadů ve spalovnách. Emise u technologie plazmového zplyňování ve spojení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla jsou řádově nižší než u běžných spaloven. To platí i v případě dioxinů. Zatímco v případě běžných spaloven komunálních odpadů jsou dioxiny čištěny z výstupních spalin, proces plazmového zplyňování ve své podstatě předchází jejich tvorbě. Vysoká provozní teplota ve spojení s nízkou úrovní kyslíku rozkládají veškeré dioxiny a furany, které mohou být přítomny v odpadu, a eliminují jejich potenciální tvorbu. 12 Emise do ovzduší Limity pro novou spalovnu Emise dosažitelné aplikací nejlepší Plazmový reaktor dle Vyhlášky č.415/2012 Sb. dostupné techniky (BAT) + kombinovaný cyklus půlhodinový průměr půlhodinový průměr Tuhé znečišťující látky (TZL) 30 mg/m mg/m3 4 mg/m3 Dioxiny a furany (PCDD/F) 0,1 ng TEQ/m3 0,01 0,1 ng TEQ/m3 méně jak 0,001 ng TEQ/m3 Oxid siričitý (SO2) 200 mg/m mg/m3 3 mg/m3 Oxidy dusíku (NOx) 400 mg/m mg/m3 72 mg/m3 Chlorovodík (HCl) 60 mg/m mg/m3 9 mg/m3 Oxid uhelnatý (CO) 100 mg/m mg/m3 23 mg/m3 Rtuť (Hg) 0,05 mg/m3 0,001 0,003 mg/m3 0,001 mg/m3

16 Vitrifikovaná struska 13 Odpady z procesu spalování (oxidace) odpadu tvoří škvára jako zbytek ze spále ného odpadu, popílek ze zachytávání pevných částic ve spalinách a filtrační koláč z úpravy odpadních vod z čištění spalin. V někte rých případech je možno výše uvedené odpady ze spalování komunál ního odpadu dále zpracovat na využitelné produkty, většinou však nelze vyloučit jejich nebez pečné vlastnosti a jako odpad ze spalování odpadu jsou skládkovány na skládkách příslušné kategorie. Při procesu plazmového zplyňování odpadu nevznikají klasické zbytky ze spalování. Vedlejším produktem při procesu plazmo vého zplyňování odpadu je sklovitá struska, která představuje inertní nevyluhovatelný materiál. Tato skutečnost byla potvrzena řadou testů, které byly provedeny nezávislými laboratořemi v Japonsku u strusky vznikající v japonských závodech. Výsledky ukazují, že složky strusky jsou pod detekčními hrani cemi analytických metod a struska je tudíž považována za nevyluhovatelnou. Veškerá vznikající struska je proto v Japonsku používána na výrobu betonových výrobků. Obrázek 11: Závod Mihama Mikata na zpracování směsného komunálního odpadu technologií plazmového zplyňování o kapacitě 20 tun za den VÝSLEDKY ZKOUŠEK PODLE JLT 46 PRO STRUSKU ZE ZÁVODU MIHAMA MIKATA Těžké kovy jednotka Detekční hranice dané metody Průměrná měřená hodnota strusky Limit podle JLT 46 Limit pro inertní odpad dle Vyhlášky č.294/2005 Sb. Arsen mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,05 Kadmium mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,004 Chrom (VI) mg/l 0,005 <0,005 0,05 Olovo mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,05 Rtuť mg/l 0,0001 <0,0001 0,005 0,001 Selen mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,01 Poznámka: Test JLT 46 byl proveden v laboratořích společností Shimadzu Techno Research, Inc., Kyoto, Japonsko, a to na vzorcích ze závodu Mihama Mikata

17 Uhlíková stopa Scientific Certification Systems ve své studii uvádí: Co je uhlíková stopa? Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na klimatické změny. Představuje množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněné do atmosféry během životního cyklu výrobku a služby. Umožňuje tedy porovnat dopad různých činností na globální klimatické změny. 14 "Výsledky této analýzy ukazují, že plazmové zplyňování s kombino vaným cyklem výroby elektrické energie a tepla ("PGCC") poskytuje nej nižší emise skleníkových plynů z hodnocených systémů pro odstraňo vání odpadů. Snížení emisí, snížení množství pevných odpadů, které je nutno skládkovat, a sní žení emisí skleníkových plynů plazmové zplyňo vání má lepší parametry z hlediska životního pro středí ve všech oblastech." Scientific Certification Systems ("SCS") je nezávislá konzultační společnost, která v roce 2010 vypracovala studii srovnávající emise skleníkových plynů z různých technologií na zpracování směsného komunálního odpadu. Porovnány byly emise z technologie plazmo vého zplyňování s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, emise ze spaloven komunálních odpadů a emise ze skládky odpadu s energetickým využíváním skládkového plynu. Obrázek 12: Výsledky studie SCS porovnávající emise skleníkových plynů z hlediska životního cyklu Pozn. Akumulované 20 ti leté zatížení atmosféry skleníkovými plyny pro čtyři varianty výroby energie Výsledky byly porovnávány na základě MWh Vedle zařízení na zpracování komunálních odpadů byla jako refe renční zařízení hodnocena rovněž technologie spalování zemního plynu při kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Studie dospěla k závěru, že emise skleníkových plynů ze závodu na plaz mové zplyňování komunálního odpadu jsou nejnižší ze všech hodnocených zařízení a prakticky odpovídají stavu z teplárny na zemní plyn s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla.

18 Rozsah dodávky zařízení 15 Zařízení pro energetické využívání odpadu metodou plazmového zplyňování založeného na technologii Westinghouse Plasma Corporation se obvykle dodává formou komplexního projektu, který obsahuje dílčí technologické celky: o Energetické využití syntetického plynu (variantně dle potřeb v lokalitě stavby) k Paroplynový cyklus (plynová turbína, spalinový výměník, parní turbína) k Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (parní kotel, protitlaká parní turbína, prodej tepla) k Výroba biopaliva o Příjem odpadů k Vstupní příjmový zásobník k Mechanická úprava odpadů k Doprava odpadů do zplyňovacího reaktoru Obrázek 13: Zařízení pro kombinovaný cyklus s plynovou turbínou o Zplyňování k Dávkování odpadů a pomocných surovin k Plazmové hořáky k První stupeň chlazení syntetického plynu k Chlazení a granulace vitrifikátu o Čištění syntetického plynu k Chlazení plynu (venturi scrubber) k Filtrace tuhých částic k Odstranění plynných příměsí o Obslužné provozy k Nakládání s pomocnými surovinami k Čistění odpadních vod k Administrativní a sociální zázemí

19 Plazmové zplyňování odpadu: plasma.com Energie z odpadu:

20 Vydavatel: PGP Terminal, a.s. Hlubínská 917/ Ostrava Moravská Ostrava Tel.: E mail: Za podpory: Velvyslanectví Kanady pro Českou republiku v Praze Ve Struhách 95/2, Praha 6 e mail: Tel.: , Fax:

EKOLOGICKÁ TRANSFORMACE KOMUNÁLNÍHO A JINÉHO TYPU ODPADU PRO ÚČELY MATERIÁLOVÉHO A NÁSLEDNÉHO ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ NA BÁZI PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE

EKOLOGICKÁ TRANSFORMACE KOMUNÁLNÍHO A JINÉHO TYPU ODPADU PRO ÚČELY MATERIÁLOVÉHO A NÁSLEDNÉHO ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ NA BÁZI PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE EKOLOGICKÁ TRANSFORMACE KOMUNÁLNÍHO A JINÉHO TYPU ODPADU PRO ÚČELY MATERIÁLOVÉHO A NÁSLEDNÉHO ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ NA BÁZI PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE SPOLEČNOSTI WESTINGHOUSE PLASMA CORPORATION KANADA LÍDR

Více

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ Ekologická transformace komunálního a jiného typu odpadu na energetické a materiálové využití na bázi plazmové technologie společnosti Westinghouse Plasma Corporation PGP Terminal,

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. NOVĚ: hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES): NUTNOST: nové systémy nakládání s odpady s

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 6. část DIOXINY A FURANY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. DIOXINY A FURANY DIOXINY PCDD: je obecný název pro skupinu toxických

Více

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Přehled technologii pro energetické využití biomasy Přehled technologii pro energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek Seminář BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE 6. - 7.6. 2006, Hotel Montér, Ostravice Z principiálního hlediska lze rozlišit několik způsobů získávání

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Pyrolýza jde o progresivní způsob získávání energie, přičemž nemalou výhodou je možnost likvidace mnohých těžko odstranitelných odpadů šetrným

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky 24. 5. 25. 5. 2017 Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva Ing. Ondřej Grolig EVECO Brno, s.r.o.

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové

Více

ZEVO Mohelnice špičková technologie pro ekologické a ekonomické využití odpadu. TCN ENERGIE s.r.o. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

ZEVO Mohelnice špičková technologie pro ekologické a ekonomické využití odpadu. TCN ENERGIE s.r.o. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. ZEVO Mohelnice špičková technologie pro ekologické a ekonomické využití odpadu TCN ENERGIE s.r.o. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. JFE HOLDING OBSAH Obsah prezentace Partneři s tradicí a jasnou vizí Nakládání

Více

ENERGOCETRUM ČERNOŠÍN 16.2.2012

ENERGOCETRUM ČERNOŠÍN 16.2.2012 ENERGOCETRUM ČERNOŠÍN 16.2.2012 Představení účastníků a účastněných stran prezentace EC ČERNOŠÍN SYNGAS TECHNOLOGIES Investor a provozovatel EC Černošín Lukáš Chmel Milan Kymlička Jaroslav Zajíček SOLENA

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech Seminář Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech 18. 19.6.2015 hotel Duo, Horní Bečva 2 Představení projektu Název projektu: Oblast podpory: Zachování životního

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 1. část ÚVOD Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. EMISE - IMISE Emise jsou látky, které jsou vypouštěny do životního prostředí.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VZTAHU K ZAŘÍZENÍM URČENÝM PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VZTAHU K ZAŘÍZENÍM URČENÝM PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VZTAHU K ZAŘÍZENÍM URČENÝM PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ Prof. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. vladimir.lapcik@vsb.cz Novela zákona o posuzování

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Plánovaný projekt v rámci optimalizace krajského systému integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem Obsah krajský

Více

Nakládání s odpady v Brně

Nakládání s odpady v Brně Nakládání s odpady v Brně Ing. Jiří Kratochvil ředitel akciové společnosti Představení společnosti Představení společnosti Nakládání s odpady PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Celková cena s DPH = ( ( cena Kč/t + finanční rezerva ) x %DPH ) + základní poplatek obci Identifikační kód: CZC00517 ZÚJ

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Výsledky měření emisí v roce 1999

Výsledky měření emisí v roce 1999 Výsledky měření emisí v roce 1999 Parametr / (mg/nm 3 ) Emisní limit pro spalovny komunálního odpadu dle Vyhl. 117/97 Sb. Doporučený emisní limit pro EU dle směrnice 89/369 Emise Termizo a.s. Liberec změřené

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. v systému nakládání s komunáln lními odpady v regionu Jihomoravského kraje Ing. Karel Peroutka, RNDr. Jana Suzová NEAPOL dlouhodobé neřešen ení problému

Více

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR index (2=1) Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 23 211 Energetická náročnost hospodářství

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO CELIO a.s. CZU00158 Skládka inertního odpadu S IO Odpad musí splňovat výluh č. I Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Možnosti výroby elektřiny z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Najser Žilinská univerzita 22.-23.5.2007 23.5.2007 Cíle summitu EU pro rok 2020 20 % energie

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil pro rok 2004

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil pro rok 2004 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil pro rok 2004 V souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. a systémem EMS (ČSN EN ISO 14 001) uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2004. Termizo a.s.

Více

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

Z odpadu ze spalovny biopaliva? Z odpadu ze spalovny biopaliva? Výkony TERMIZO v roce 2008 Energetické využití 91 200 tun odpadu Výroba tepla pro 15 000 domácností - jedna třetina spotřeby liberecké aglomerace Výroba elektrické energie

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY Jan Škvařil Článek se zabývá energetickými trendy v oblasti využívání obnovitelného zdroje s největším potenciálem v České republice. Prezentuje výzkumnou práci prováděnou

Více

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy Ing. Richard Horký, TTS Group Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Teplárna Sever Vícepalivový tepelný zdroj Kotel Vesko-B

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů

Více

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Komplex otázek a problémů Největší znečisťovatel průmysl a energetika. Řešení od počátku (systematické a komplexní): optimální volba vhodných technologických

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

DODAVATELSKÝ PROGRAM

DODAVATELSKÝ PROGRAM DODAVATELSKÝ PROGRAM HLAVNÍ ČINNOSTI DODÁVKY KOTELEN NA KLÍČ Projekty, dodávka, montáž, zkoušky a uvádění do provozu Teplárny Energetická centra pro rafinerie, cukrovary, papírny, potravinářský průmysl,chemický

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil pro rok 2006

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil pro rok 2006 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil pro rok 2006 V souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. a systémem EMS (ČSN EN ISO 14 001) uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2005. Termizo a.s.

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D. Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D. Důvod založení Asociace byla založena s posláním zvýšit v České republice důvěryhodnost

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 18. Odpady Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský Šablona: III/2

Více

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA onsulting 31.ledna 2008, VÚV T.G.M., Praha Obsah Základní informace k projektu VaV Možnosti

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Energetické využití komunálního odpadu

Energetické využití komunálního odpadu Energetické využití komunálního odpadu ELEN 2012, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha, 11.09.2012 Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Hlavní témata prezentace 1. Energetické

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP /2014/OZP - Mgr. Zuláková/

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP /2014/OZP - Mgr. Zuláková/ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP-1210893/2014/OZP - Mgr. Zuláková/236 004 384 25.02.2015

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu

TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Cheb 1 ZEVO Cheb 2 ZEVO CHEB ZEVO Cheb 3 ZEVO CHEB ZEVO Cheb 4 Současnost V okrese Cheb vzniká ročně

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Téma Příprava projektů integrovaných systémů pro nakládání s odpady Optimalizace projektů pro nakládání s odpady-komplexní řešení se započítáním všech vedlejších a vyvolaných

Více

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015 Aplikace nejlepších dostupných technik v procesu IPPC Jan Kolář březen 2015 Obsah OZO ve vztahu k BAT Zdroje informací k posouzení BAT Systém výměny informací o BAT Způsob stanovení závazných podmínek

Více

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady BRO Předpisy EU RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady Evropská Směrnice o bioodpadech první návrh směrnice o bioodpadu-2000 druhý

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Úvodem otázka Která energetická technologie dokáže ve srovnání s klasickými technologiemi výroby tepla a elektřiny zvýšit energetickou účinnost řádově

Více

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky VITVAROVÁ M., NOVOTNÝ V., DLOUHÝ T., HRDLIČKA F. (ČVUT v Praze, Fakulta strojní) JAKOBSEN J., BERSTAD D., HAGEN B., ROUSSANALY S., ANANTHARAMAN

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více