SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV"

Transkript

1 TALPA - RPF, s.r.o., Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu Odpady odstraňované na skládce S-OO3 O Odpad z těžby rudných nerostů O Odpad z těžby nerudných nerostů O Jiná hlušina neuvedená pod kódy a (TM) O Rudný prach neuvedený pod kódem (TM) O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem (TM) O Odpadní písek a jíl (TM) O Nerudný prach neuvedený pod číslem O Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu O Odpadní plasty (kromě obalů) O Agrochemické odpady neuvedené pod číslem O Kovové odpady O Odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) O Odpad z chladících kolon O Asfalt O Odpady z chladicích kolon O Plastový odpad O Pevné odpady neuvedené pod číslem O Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod kódem O Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem O Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra O Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra O Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem O 04) (TM) Popílek ze spalování uhlí O Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin O Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů O Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem O 14 (TM) Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem O Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly , a O Písky z fluidních lóží O Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny O Odpady z čištění chladicí vody O Odpady ze zpracování strusky (TM) O

2 Nezpracovaná struska (TM) O Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem O Okuje z válcování O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem O Jiné kaly a filtrační koláče O Odpadní anody O Úlet a prach O Jiné strusky (TM) O Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem O Odpadní anody O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem O Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem O Pecní struska (TM) O Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená v O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená v O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem O Jiný úlet neuvedený pod číslem O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem O Odpadní pojiva neuvedená pod číslem O Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem O Pecní struska (TM) O Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem O Jiný úlet neuvedený pod číslem O Odpadní pojiva neuvedená pod číslem O Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem O Odpad surovin před tepelným zpracováním O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu O Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem O Odpady z ostatních směsných materiálů na bázi cementu neuvedených pod čísly O 09 a Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod kódem O Odpadní beton a betonový kal O Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem O Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy O Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem O Úlet neželezných kovů O Plastové hobliny a třísky O Odpady ze svařování O Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod kódem O Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem O Směsné obaly O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod O číslem Pneumatiky (TM) O Brzdové destičky neuvedené pod číslem O Plasty O Sklo O Součástky jinak blíže neurčené O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až dále nevyužitelná O

3 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem O Anorganické odpady neuvedené pod číslem O Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů O neuvedené pod Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod O číslem Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem O Beton (TM) O Cihla (TM) O Tašky a keramické výrobky (TM) O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,tašek a keram.výrobků (TM) O Sklo O Plasty O Asfaltové směsi neuvedené v O Zemina a kamení neobsahující (TM) O Vytěžená hlušina neuvedená pod kódem (TM) O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem (TM) O Izolační materiály neuvedené pod čísly a O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem O na prevenci infekce Jiný popel a struska neuvedené pod číslem O Kotelní prach neuvedený pod číslem O Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem O Odpadní písky z fluidních loží O Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné O Kaly z fyzikálně chemického zpracování neuvedené pod číslem O Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu O Nezkompostovaný podíl živočišného a rostlinného odpadu O Shrabky z česlí O Odpady z lapáků písku (ČOV, kanal.vpustě) O Kaly z čištění komunálních odpadních vod O Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem O Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů O Roztok a kal z regenerace iontoměničů O Textil O Nerosty (např. písek, kameny) O Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod O číslem Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem (TM) O Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem (TM) O Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem O Sklo pouze nevyužitelné O Textilní materiály pouze nevyužitelné O Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem O Zemina a kameny (TM) O Jiný biologicky nerozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O Odpad z tržišť O Uliční smetky O Objemný odpad O Komunální odpady jinak blíže neurčené O

4 Odpady odstraňované na skládce S-NO * Jiná hlušina obsahující * Jiné odpady z fyzikálně chemického zpracování rudných nerostů obsahující * Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky (TM), NEL, PAU N * Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující * Agrochemické odpady obsahující, CN -, PCB * Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky * Kaly ze dna nádrží na ropné látky (TM), NEL, PAU N * Ropné kaly z údržby zařízení (TM), NEL, PAU N * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující (TM), NEL, PAU * Upotřebené filtrační hlinky N * Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy N * Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem ) N * Pevné odpady obsahující * Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné * Odpady z odstraňování barev nebo laků obs. Organická rozpouštědla nebo jiné nebezp. Látky Odpady jinak blíže neurčené (např. plechovky od barev) * Odpadní tiskařský toner obsahující * Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné * Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly , N nebo * Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů N * Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující (TM), PAU * Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující, PAU * Odpady z čištění odpadních plynů obsahující * Pevné odpady z čištění plynů obsahující * Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky (TM), NEL, PAU * Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující * Strusky z prvního tavení N * Odpady obsahující dehet z výroby anod N * Prach z čištění spalin obsahující * Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující * Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky (TM), NEL, PAU * Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující * Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující * Prach z čištění spalin obsahující * Jiný úlet obsahující * Odpadní pojiva obsahující * Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující * Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující * Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující * Prach z čištění spalin obsahující * Jiný úlet obsahující * Odpadní pojiva obsahující * Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující * Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest N

5 101312* Pevné odpady z čištění plynu obsahující * Kaly z fosfátování, CN - N * Kaly a filtrační koláče obsahující * Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů N * Jiné odpady obsahující * Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující, Cu * Jiné odpady obsahující * Jiné odpady N * Pevné odpady z čištění plynu, Zn N * Upotřebené tavidlo, Zn N * Kaly z obrábění obsahující, NEL * Odpadní materiál z otryskávání obsahující * Kovový kal (kal brusný, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej, NEL, PAU N * Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující * Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje (TM), NEL, PAU N * Kaly z odlučovačů oleje (TM), NEL, PAU N * Kaly z lapačů nečistot (TM), NEL N * Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje (TM), NEL, PAU N * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N * Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami bez olejových filtrů * Brzdové destičky obsahující asbest N * Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a a N * Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení N * Anorganické odpady obsahující * Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují N * Odpady obsahující ropné látky (TM), NEL, PAU N * Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami N * Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující * Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující * Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky * Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující * Sklo, plasty a dřevo obsahující nebo nebezpečnými látkami znečištěné * Asfaltové směsi obsahující dehet N * Zemina a kamení obsahující (TM) * Vytěžená hlušina obsahující (TM) * Štěrk ze železničního svršku obsahující (TM), NEL * Izolační materiál s obsahem asbestu N * Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují * Stavební materiály obsahující asbest N * Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami * Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť, Hg N * Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, N podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce osahující PCB, mimo kondenzátory obsahující PCB) * Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující (TM) * Filtrační koláče z čištění odpadních plynů, CN -, PCB N

6 190107* Pevné odpady z čištění odpadních plynů, CN -, PCB N * Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin, CN -, PCB N * Popel a struska obsahující, CN -, PCB * Kotelní prach obsahující, CN -, PCB * Odpad z pyrolýzy obsahující, CN -, PCB * Upravené směsi odpadů obsahující nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný N * Kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující * Jiné odpady obsahující * Odpad označený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný N * Solidifikovaný odpad označený jako nebezpečný N * Popílek a jiný odpad z čištění spalin N * Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů, NEL, PAU N * Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obs. neb. látky (TM) * Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obs. neb. látky (TM) Odpady jinak blíže neurčené (např. odpady z ČOV obsahující ) * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující (TM), NEL, PAU * Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího * Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující * Kaly ze sanace zeminy obsahující (TM), NEL * Kaly ze sanace podzemní vody obsahující (TM), NEL * Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující -pouze kašovitý, NEL * Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující U odpadů, kde je uveden parametr je předpoklad znečištění uvedenými látkami.

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu listopad 2013 2/173 Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Zhotovitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 1.1. Vlastník a provozovatel zařízení, Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti Tel.: 354 432 238, Mobil: 606 606 222, phkovo@phkovo.cz

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO 17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO Biologicky rozložitelné odpady jsou odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Mezi biologicky

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice Dekont International s.r.o. Chaloupkova 10 Brno, 612 00 Tel/fax: + 420 549 212 816 http://www.dekont.cz/ e-mail: dekont.cz@dekont.cz Evidenční číslo dokumentace: 3048/03 Zařízení pro nakládání s odpady

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi Praha, leden 2008 Obsah Strana 1. Úvod 2 1.1 Oblast použití 3 1.2 Právní předpisy, ze kterých návod

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. METODICKÝ POKYN odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb Obsah Strana 1. Předmluva...........................................................................6

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Bronislava JANÍČKOVÁ 1 Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. [Hans Christian Andersen] Veškerá práva vyhrazena; publikace ani její

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Spalovny odpadů Tepelné zpracování odpadu v energetických zdrojích Tepelné zpracování odpadu v cementárnách

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Plán odpadového hospodářství města Poděbrady 8/2005 Identifikační list Název akce: Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Objednatel: Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I 290 31 Poděbrady IČO: 00239640

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více