Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1 Documenta pragensia a monographia o a Jaroslav Jásek William Heerlein Lindley a pražská kanalizace

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 Archiv hlavního města Prahy DOCUMENTA PRAGENSIA MONOGRAPHIA Volumen 21 Řídí Václav Ledvinka

4 Jaroslav Jásek William Heerlein Lindley a pražská kanalizace 2006

5 Jaroslav Jásek text Illustrations Archiv Pražských vodovodů a kanalizace, a. s., Archiv eko - technického muzea, Archiv hl. m. Prahy, Archiv architektury Národního technického muzea, Vladimír Daněček, Karel Pryl, Jaroslav Beneš, Jaroslav Jásek, Útvar stokové sítě Pražských vodovodů a kanalizace, a. s. Archiv hl. m. Prahy Scriptorium Lektorovali: PhDr. Hana Svatošová Ing. Jiří Šejnoha Hlavní partner: Pražské vodovody a kanalizace, a. s., člen skupiny Veolia Voda ISBN

6 Obsah Poděkování... 7 Předmluva... 9 Úvod Pražská kanalisační otázka ve druhé polovině 19. století William Heerlein Lindley a pražská kanalizace William Heerlein Lindley a jeho spolupracovníci Závěr Přílohy Prameny a literatura Seznam vyobrazení Rejstřík jmenný, místní a firem Summary Resumé Zusammenfassung...237

7

8 Poděkování Autor děkuje akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace, zejména RNDr. Marcele Dvořákové, manažerce útvaru komunikace a marketingu, a doc. PhDr. Václavu Ledvinkovi, CSc., řediteli Archivu hlavního města Prahy, za podporu tohoto projektu. Dále děkuje PhDr. Haně Svatošové, PhDr. Michalu Fialovi, Mgr. Jitce Holíkové a Mgr. Miroslavě Přikrylové z Archivu hlavního města Prahy za pomoc při bádání v jim svěřených archiváliích, fotografiích, knihách a denním tisku. Stejný dík patří ing. Janu Palasovi, řediteli Ekotechnického muzea v Praze, ing. Jiřímu Šejnohovi, ing. Jiřímu Perglerovi a ing. Michalu Dolejšovi z akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace za cenné rady, Vladimíru Daněčkovi, Karlu Prylovi a zaměstnancům útvaru stokové sítě Pražských vodovodů a kanalizace, a. s. za poskytnutí fotografií ze současnosti a Jaroslavu Benešovi z oddělení archivu a muzea Pražských vodovodů a kanalizace, a. s. za fotografie a zpracování ilustrací. Vydavatel děkuje akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace, členu skupiny Veolia Voda a akciové společnosti Pražská vodohospodářská společnost za podporu při vydání této studie, stejně jako firmám Čermák a Hrachovec, a. s., ČKV, s. r. o., D&Z, s. r. o., Hobas CZ, s. r. o., Hydroprojekt, a. s., Keramo Steinzeug, s. r. o. a DHI Hydroinform, a. s. Emanuelu Heinemannovi, in memoriam. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9

10 Předmluva Působení Williama Heerleina Lindleye v Praze na přelomu 19. a 20. století se stalo nesmazatelnou kapitolou nejen pražské historie, ale i dějin evropského technického myšlení. Složitost řešení pražské kanalisační otázky byla výjimečná a Lindleyovo řešení bylo příkladem autorova mimořádného odborného rukopisu. Vzniklý projekt svým zpracováním a významem překročil hranice tehdejšího Rakouska-Uherska. Je s podivem, že se prací Williama Heerleina Lindleye (i dílem jeho otce) mnoho historiků nezabývalo. V roce 2002 byla ve Varšavě vydána rozsáhlá monografie Ryszarda Źelichowského Lindleyowie Dzieje inźy nierskiego rodu popisující a hodnotící několikagenerační práci rodu Lindleyů. Toto výjimečné historické pojednání bohužel nepopisuje ani nehodnotí Lindleyovo působení v Praze a autor toto období víceméně pominul stejně jako i jiné zajímavé projekty v jiných částech Evropy. A přitom každá z Lindleových technických prací v evropském prostoru by si zasloužila vlastní rozbor a zhodnocení. A to nejen po stránce technické či hygienické, ale i historické. Jeho životem se také stručně zabýval Franz Lerner ve studii William Heerlein Lindley ( ) zveřejněné ve Frankfurtu nad Mohanem v roce Jinak jsou k dispozici pouze hesla v některých encyklopediích. William Heerlein Lindley vstoupil na pražskou komunální scénu s razancí a elegancí technicky vyspělého a evropskými zkušenostmi vybaveného odborníka. Neváhal prosazovat své myšlenky někdy i proti všem a nestaral se o politickou podporu. Pokud ji ale byť jen částečně dostal, neváhal jí beze zbytku využít. V kanalizační kanceláři se obklopil zdatnými a pracovitými tuzemskými odborníky, udával směr a vyžadoval jeho tvůrčí plnění. Mnohé myšlenky nebyly jeho, ale jeho spolupracovníků. Vždy je pečlivě prozkoumal a pokud je přijal za své, nechal je okamžitě realizovat. Vahou svých myšlenek i kouzlem osobnosti dokázal s převahou uplatnit moderní technické myšlení i proti mnohdy osobním antipatiím pražských techniků i technických úředníků. Navíc beze zbytku plnil všechny termíny a parametry staveb, ke kterým se smluvně zavázal. V Praze nepobýval příliš často, ale pomocí korespondence dokázal řešit i velmi složité problémy. Navíc zde působila všestranná spolehlivost místního týmu kanalizační kanceláře. Některé z historických dokumentů jsou uvedeny v plném znění v příloze, a to zcela záměrně. Bez přesné citace srozumitelných dobových textů by nebylo možné plně pochopit technické nápady a způsob myšlení tehdejších odborníků. A ani genius loci by nebyl úplný. Základnímu stokovému systému dobudovanému v pražské kotlině na počátku 20. století bude v roce 2006 jedno století. Většina tehdy postavených liniových staveb pracuje pro Pražany dodnes, Lindleyova čis- 9

11 tírna odpadních vod sloužila více než padesát let. Toto úctu vzbuzující dílo, spolu s později dostavěným moderním vodovodem, přispělo k tomu, že se hlavní město Praha na počátku minulého století stalo jedním z nejlépe hygienicky vybavených měst v Evropě. Nikdo nemůže zpochybnit, že se William Heerlein Lindley zasloužil o hlavní město Prahu. V Blatně u Podbořan 30. září

12 Úvod Jsem přesvědčen, že v okamžiku, kdy člověk začal vyhledávat pro konání tělesných potřeb vyhrazené a pokud možno od okolí oddělené místo, započaly se v jistém smyslu dějiny lidstva jakožto souhrnu kulturních bytostí. Přivádění a rozvod vody po větších městských celcích byly od středověku na poměrně dobré technické úrovni. Pod zemí uložené vodovody spolehlivě zásobovaly soukromé či veřejné kašny vodou slušné kvality. Hůře se města zbavovala vody odpadní, která byla velkým hygienickým problémem a spolu s komunálním odpadem také významným zdrojem nakažlivých nemocí. Prvním technickým dílem, které zbavovalo jeden z pražských stavebních objektů nežádoucí vody, byla stoka odvodňující areál strahovského kláštera premonstrátů. Při budování kláštera v polovině 12. století byla přivedena pitná voda z petřínských štol a zároveň vybudována odvodňovací štola zbavující stavební komplex odpadní vody. 1 Stavba to byla v této době ojedinělá a v níže položeném městě nebyla dlouhá léta napodobena. Středověká Praha, stejně jako jiná středoevropská města, byla zahlcena nečistotami pevnými i kapalnými. Odpadní voda z chlévů, žump a různých jímek přetékala do ulic, všude se hromadily hnůj a odpadky. Za zmínku stojí pouze údajné opatření při výstavbě Nového Města pražského. Tam, kde byly ulice vydlážděny, byla dlažba doplněna kamennými odtokovými korýtky. 2 Jediné čištění ulic zajišťoval spíše prudký déšť než soustavná snaha městské správy. V roce 1310 byla postavena stoka, která odvodňovala proboštův dům v dnešní Nerudově ulici. 3 Nevíme ale, kam nečistoty odváděla. Městská správa vydávala jeden zákaz za druhým, aby bylo možné pokutami trestat vylévání či vyhazování odpadů na veřejná prostranství. Čističi stok králové záchodů měli ale stále nekončící práci. 4 Když Pražané roku 1422 dobývali Karlova Týna, na hrad silnými praky vházeli přes 1800 soudků výkalů, které až se vozily z Prahy; to prý bylo první důkladnější čištění žump pražských. 5 Důraznější pokus o zabezpečení čistoty pražských ulic podnikl až v roce 1621 místodržící Karel z Lichtenštejna. Ustanovil odpovědného dozorce nad čistotou pražských měst, který měl zamezit vypouštění vý P. Křivský, Vodovod Strahovského kláštera, in: J. Jásek, Klenot města historický vývoj pražského vodárenství, Praha 1997, s J. Wanner, Historie stokování a čištění odpadních vod v Praze, Energie, č. 4, 2000, s. 64. Tamtéž, s. 63. F. Ruth, Kronika královské Prahy a obcí sousedících, díl III., Praha 1906, s Týž, Kronika královské Prahy a obcí sousedících, díl I., Praha 1905, s

13 William Heerlein Lindley a pražská kanalizace kalů z domů na ulici a dohlížet, zda majitelé objektů zhotovují jímky. 6 Jak ale ukazují četné pozdější stížnosti na stálou nečistotu pražských veřejných prostranství, ani tato nařízení nebyla respektována. Výjimkou byla stavba vzniklá ve druhé polovině 17. století. Pro odvodnění Klementina vybudovali v roce 1673 jezuité velkou kamennou stoku, která odváděla splašky ředěné vodou z kolejních kašen přímo do Vltavy. Tato stoka byla svým způsobem první proplachovací kanalizací v Praze. 7 Jednou ze závažných modernizačních akcí bylo zahájení stavby podpovrchové pražské kanalizace v roce 1787 podle projektu Leonarda Hergeta. 8 Finanční problémy odsunuly začátek intenzivní stavební činnosti až na rok Práce však až do roku 1816 vázly, protože majitelé domů museli uhradit část nákladů na stavbu stoky, která vedla podél jejich nemovitosti. 10 Teprve nejvyšší purkrabí Karel hrabě Chotek se energicky postaral o dokončení první pražské veřejné kanalizace. V období 1816 až 1828 bylo postaveno 44 kilometrů stok. Kanalizace byla vyústěna přímo do Vltavy třiceti pěti výpustmi. Po stránce technické i zdravotní však vybudované stoky vykazovaly z dnešního pohledu řadu závad (ploché dno, obyčejné cihly, místo malty byla použita hlína, nevhodné průřezy a nedostatečné sklony). 11 V roce 1865 vznikl Úřad stavební a hospodářský a kanalizace byla v péči jeho technického a hospodářského oddělení. Stoky čistili pohodní, ale postupem času vznikla koncesovaná živnost průtočnická. Čištění stok probíhalo v noci a vytěžený materiál byl odvážen do Nuslí, Vršovic a Záběhlic ke kompostování. Stoky se dezinfikovaly modrou skalicí. 12 Jaká vlastně byla Praha osmdesátých a devadesátých let 19. století? Hned na počátku je potřebné říci, že úspěšná. Město nasměrovalo své snahy k jedinému cíli. Tím byl postupný vznik moderního velkoměsta. Přispěly k tomu nejen modernizační aktivity všech směrů. Kulturní snahy jak Čechů, tak Němců byly velmi kvalitní a zařadily se mezi přední evropská kulturní hnutí. Město se také co do modernosti své 6 F. Roubík, Čištění a osvětlování pražských ulic v 18. století, Časopis společnosti přátel starožitností československých, Praha 1947, s E. Urbánková, O hygieně v Klementinu koncem 17. století, Ročenka státní knihovny 1967, Praha 1969, s Zpráwa od cýs. král. českého Gubernyum. O nastáwagjcým stawenj podzemských kanálů w král. hlavnjm městě pražském, 16. ledna 1789, Národní archiv, fond cirkuláře a vyhlášky, i. č (kopie APVK, fond Pražská kanalizace, sign. H-3844). 9 V. Ledvinka J. Pešek, Praha, Praha 2000, s J. Teige J. Herain, Král. hlav. město Praha od roku 1848 až 1908, Praha 1908, s Tamtéž. 12 A. Suk a kol., Pražská kanalizace a vodní toky , Praha 1971, s

14 Úvod postupně budované struktury mohlo srovnávat i s daleko proslulejší panovnickou Vídní. Velmi důležité bylo přijetí nového stavebního řádu pro Prahu a okolí v dubnu 1886, který velkoryse vymezoval šířky ulic, výšku staveb, která ovlivňovala hustotu zástavby, a stanovil řadu povinných hygienických novinek. Např. kodifikoval používání splachovacích záchodů a s tím souvisejících moderních materiálů pro odpadní roury v domech. Opětovně také probíhala jednání s okolními obcemi pro spojení celé pražské aglomerace, jež by umožnilo nový rozmach a vznik velkoměsta. Praha také velmi důsledně rozvíjela svoji energetickou základnu. Byly budovány elektrárny s příslušnou rozvodnou sítí, stejně jako plynárny se svými plynovody. Takto vybavené město mělo zajištěný rozvoj řemeslné a průmyslové výroby a podstatně se měnil charakter výroby v řadě oborů. Rozvíjela se také telefonizace. V Praze našlo dobré zázemí i bankovnictví. V polovině osmdesátých let zde působilo dvacet čtyři bank a záložen a čtyřicet šest pojišťoven. Veškeré své úspěchy samozřejmě Praha představila na Jubilejní výstavě v roce Rozvoj města nenarušila (spíše uspíšila) ani zhoubná povodeň na počátku září Odstartovala mj. i rozvoj pražských přístavů, regulaci toku Vltavy a výstavbu nábřežních zdí. Nelze pominout ani čilý intelektuální život. Rozvíjely se vědy, slovesné a výtvarné umění, vznikly české i německé akademie věd a umění. Pravdou ale zůstává, že tato doba byla i politicky bouřlivá. Prahou se přelila vlna stávek a demonstrací, proběhl proces s tzv. Omladinou, výjimečný stav byl stále prodlužován. Politická rivalita staročechů a mladočechů, i když byla různými dohodami oslabována, trvala stále a později přibyli i socialisté a křesťanští socialisté. Politiku ovlivňoval i antisemitismus a mnohdy nekritický český i německý nacionalismus. To vše však nebránilo dynamickému a někdy až překotnému všestrannému rozvoji pražské aglomerace. 13 V těchto podmínkách, v tomto technickém, politickém a intelektuálním prostředí bylo vymýšleno moderní zásobování vodou, projektována a hlavně budována pražská kanalizace. Vybudování nového kanalizačního systému bylo pro hlavní město Českého království nevyhnutelné. Byla nastolena kanalisační otázka, to znamená, že byla započata diskuse o způsobu odvodnění, či chcete-li odkanalizování, pražské aglomerace. Nebyla to ale jen otázka pouze technická, jak vyplývá z názvu a jak bude v dalších statích popsáno, ale i otázka politická, či spíše kombinace obou. Na tomto místě je nezbytné upozornit na osobní přínos mimořád- 13 V. Ledvinka J. Pešek, Praha, s Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 William Heerlein Lindley a pražská kanalizace né pražské osobnosti, architekta Čeňka Gregora, někdy nazývaného otcem pražské kanalizace (ale i pražského moderního vodovodu). Byl to hlavně on technik i politik kdo vždy hájil a prosazoval moderní metody technického myšlení, a to nejen ve sboru obecních starších (zastupitelstva), ale i před odbornou či laickou veřejností. Čeněk Gregor byl jedním z největších zastánců a propagátorů vybudování jednotného kanalizačního systému, a to již od období 1878 až 1879, kdy se seznámil s názory Jana Kaftana, kterého považoval za jednoho z našich největších odborníků na stokování a hlavně uznával, že tento inženýr byl prvním, kdo se začal touto problematikou v českém prostředí konkrétně zabývat. Když Čeněk Gregor v roce 1887 opět zasedl do pražského zastupitelstva, stal se z něj neúnavný bojovník za vybudování proplachovací kanalizace. Jeho nasazení v této věci bylo obdivuhodné. Účastnil se naprosté většiny schůzí, ve kterých se o kanalizaci jednalo a projevoval jasná stanoviska. Jeho názory byly konstruktivní a četnými protivníky těžko napadnutelné. Na rozdíl od jiných se téměř nikdy nenechal zatáhnout do osobních či národnostních šarvátek. Proti útočníkům a odpůrcům užíval svůj pověstný šarm. Je pravděpodobné, že jako jeden z mála zastupitelů měl jasnou představu o technických parametrech pražské kanalizace a její funkci, své jasné vize tvrdě a nekompromisně hájil, a to až do doby zdárného dokončení. Průběžně sledoval odbornou literaturu, seznamoval se s kanalizací v jednotlivých evropských městech a konzultoval své názory s odborníky. Stal se jedním z velkých evropských znalců kanalizační problematiky. Je nutné zdůraznit, že na vyřešení kanalizační otázky měl Čeněk Gregor, jako zastupitel i jako starosta, stěžejní zásluhu. Kdyby nebylo jeho aktivní činnosti v kanalizační komisi a jeho osobního nasazení při hledání nejlepšího řešení, které vlastně přivedlo do Prahy Williama Heerleina Lindleye, byla by situace určitě jiná. Málokdo ovlivnil Prahu a její vzhled tolik jako Čeněk Gregor. Jeho činnost politická a podnikatelská se podílela nemalou měrou na skutečnosti, že Praha na přelomu 19. a 20. století dovršovala svůj přerod v moderní velkoměsto L. Radová, Pražský starosta Čeněk Gregor ( ), diplomová práce, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogická fakulta, katedra historie, Ústí nad Labem 2005, s a

Veřejná místa pro intimní chvilky

Veřejná místa pro intimní chvilky DOCUMENTA PRAGENSIA MONOGRAPHIA Jaroslav Jásek Veřejná místa pro intimní chvilky proměny pražských veřejných záchodků Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Archiv hlavního města Prahy

Více

Trojské trumfy. pražským školám ČIŠTĚNÍ VODY. Didaktický balíček č. 3. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Trojské trumfy. pražským školám ČIŠTĚNÍ VODY. Didaktický balíček č. 3. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Didaktický balíček č. 3 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 ČIŠTĚNÍ VODY A B? doplňte domácí úkol napište?! nápověda

Více

Stará čistírna odpadních vod

Stará čistírna odpadních vod Stará čistírna odpadních vod Praha-Bubeneč 1906 Editorka Šárka Jiroušková Texty Michal Dolejš, Jaroslav Jásek, Radko Kynčl, Petr Sýkora, Jiří Šejnoha, Tomáš Šenberger, Jiří Wanner Fotografie Jiří Durdík,

Více

Trojské trumfy. pražským školám ČIŠTĚNÍ VODY. Didaktický balíček č. 3. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Trojské trumfy. pražským školám ČIŠTĚNÍ VODY. Didaktický balíček č. 3. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Didaktický balíček č. 3 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 ČIŠTĚNÍ VODY A B? doplňte domácí úkol napište?! nápověda

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

Protipovodňová. opatření na ochranu hlavního města Prahy

Protipovodňová. opatření na ochranu hlavního města Prahy Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy aneb jak jsme navázali na práci našich předků Ondřej Pytl strana 1 strana 2 Praha 1824, Q 100 Bradáč záznam výšek hladin od roku 1445 1875 Hydrografická

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod JAN SOJKA 10 let kvality pro Vás 2002 2012 10 tisíc spokojených zákazníků 159 čističky septiky jímky a žumpy nádrže na dešťovou vodu vodoměrné šachty čerpací jímky konzultace projekty stavební povolení

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice Příloha č. 4 koncesní smlouvy 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Více

Z A D Á N Í SRPEN Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě. stránka 1 z 8

Z A D Á N Í SRPEN Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě. stránka 1 z 8 B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto tel: +420 465 466 111, e-mail: radnice@vysoke-myto.cz, www.vysoke-myto.cz Z A D Á N Í Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě SRPEN 2012 stránka 1

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rybníček Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rybníček Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rybníček Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7112_008_03_17374 Název obce: Újezd Kód obce (IČOB): 505501 (505501) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1902 (7112)

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Štarnov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Štarnov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Štarnov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_052_02_13466 Název obce: Přemyslovice Kód obce (IČOB): 589934 (589934) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 1 U k á z k a k n i h

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 8 1 7 2 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 2 6 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 8 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 0 U k á z k a k n i h y

Více

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMÁCNOSTÍ Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností, tj. vody

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 4.10. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ), a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Troubky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Troubky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Troubky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_050_01_16868 Název obce: Troubky Kód obce (IČOB): 519651 (519651) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Drahany. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Drahany. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Drahany Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_016_01_03152 Název obce: Drahany Kód obce (IČOB): 589462 (589462) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

STAVÍME ELEKTRONICKÉ MĚSTO ZDENĚK ZAJÍČEK

STAVÍME ELEKTRONICKÉ MĚSTO ZDENĚK ZAJÍČEK STAVÍME ELEKTRONICKÉ MĚSTO ZDENĚK ZAJÍČEK MUSÍME MÍT VIZI, JAK MÁ MĚSTO VYPADAT MUSÍME VĚDĚT, ŽE VE MĚSTĚ ŽIJÍ ÚŘADY, FIRMY I OBČANÉ MUSÍME RESPEKTOVAT, ŽE NESTAVÍME NA ZELENÉ LOUCE MUSÍME MÍT ÚZEMNÍ PLÁN

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rohle. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rohle. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rohle Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_021_01_14042 Název obce: Rohle Kód obce (IČOB): 540871 (540871) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113) Název

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá A. OBEC Bystrá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 104 Kód obce PRVKUK 0613.003.104.00 Kód obce (IČOB) 01662 (561801) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mořice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mořice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Mořice Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_033_01_09929 Název obce: Mořice Kód obce (IČOB): 589721 (589721) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.09.2016 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Bc. Přibyl Pavel, Ing. Miluše Reichová, Szalai

Více

DOCUMENTA PRAGENSIA MONOGRAPHIA

DOCUMENTA PRAGENSIA MONOGRAPHIA DOCUMENTA PRAGENSIA MONOGRAPHIA Obsahy jednotlivých svazků Documenta Pragensia Monographia volumen 27 Jana Pažoutová "Francouzský" požár Prahy (1689) Praha Scriptorium 2011 200 s. 22 vyobraz. váz. Faktograficky

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech 1918-2004 1/ Období let 1918-1945 - 20. 11. 1918: tzv. archivní anketa = porada ved. představitelů českých archivů o jejich nové organizaci: většina

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SENICE NA HANÉ okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, úřad územního plánování Objednatel: Zpracovatel: Obec Senice na Hané Ing. arch.

Více

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.rrajm.cz 1 Zaměření a úkoly pracovní skupiny : Odpadové hospodářství sdružování obcí, organizování nakládání s odpady Obnovitelné zdroje

Více

PŘÍLOHA č. 5 b. smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci kanalizační přípojky:

PŘÍLOHA č. 5 b. smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci kanalizační přípojky: PŘÍLOHA č. 5 b Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci kanalizační přípojky Město Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163 IČ 00298077 bankovní spojení... zastoupené starostou

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bochoř. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bochoř. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Bochoř Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_003_01_00672 Název obce: Bochoř Kód obce (IČOB): 512532 (512532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle ust. 1240, 1746 odst. 2 a 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1.

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou část 1.a

Název veřejné zakázky: Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou část 1.a ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Zadávací řízení: Otevřené řízení podle 27 zákona

Více

Začátkem roku 2008 začala realizace výstavby přivaděče pitné vody z Káranských řadů, napojením v obci Zeleneč.

Začátkem roku 2008 začala realizace výstavby přivaděče pitné vody z Káranských řadů, napojením v obci Zeleneč. Z hlediska vodohospodářského lze v Úvalech vytypovat několik priorit: I. Zabezpečení přívodu kvalitní pitné vody v dostatečném množství, a to i s ohledem na chystanou výstavbu. II. Provedení rekonstrukcí

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 ZVEŘEJNĚNO DNE 21. 3. 214 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bouzov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bouzov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Bouzov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_003_01_00869 Název obce: Bouzov Kód obce (IČOB): 500861 (500861) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Určice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_064_01_17472 Název obce: Určice Kód obce (IČOB): 590126 (590126) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Předmluva... 7 1 Úvod... 9 2 Voda všeobecně... 11 2.1 Spotřeba vody a potřeba vody... 11 2.2 Jakost vody... 13 2.2.1 Podzemní voda... 13

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH

RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH Anna Andrlová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni Doplňování knihovních fondů je proces nebo činnost, při kterém dochází

Více