1. Identifikace látky a výrobce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikace látky a výrobce"

Transkript

1 FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N , , Datum revize: Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů. Dodavatel: FOSS Analytical A/S 6x100ml 69, Slangerupgade P.O. Box 260 DK-3400 Hollerod, Denmark Comp. Reg. Number Tel.: Distributor: MILCOM servis a.s. Hostivařská Praha 10,Česká republika tel: Telefonní číslo pro naléhavé situace: , , nepřetržitá lékařská služba (Toxikologické informační středisko v Praze, Na Bojišti 1, Praha 2) 2. Informace o složení látky Jsou klasifikovány následující substance: % CAS-No.: EINECS No.: Chem. jméno Klasifikace 1-< Propan 1-ol F; R11 Xi; R41 R67 <0, Disodium tetraborate, decahydrate Repr. Cat.3; R62 R63 <0, Sodium azide Tx; R28 R32 N; R Údaje o nebezpečnosti látky Člověk: Prostředí: Obsahuje substance, které mohou ohrozit nenarozené děti. Obsahuje substance, které mohou způsobit neplodnost. Vzhledem k použití malého množství a malé velikosti balení je riziko poškození malé.

2 4. Pokyny pro první pomoc Inhalace: Pokožka: Oči: Požití: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a držte v klidu. Odstraňte kontaminovaný oděv a postižené místo omyjte mýdlem a vodou. Vymývejte cca 15 min. vodou. Odstraňte kontaktní čočky a zeširoka otevřete oči. Pokud podráždění trvá, vyhledejte lékaře. Okamžitě vyčistěte ústa a vypijte velké množství vody. Držte osobu pod dohledem. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. 5. Opatření pro hasební zásah Hasící médium: Použijte materiál vhodný pro okolní prostředí. Specifické nebezpečí: Neznámo. 6. Opatření v případě náhodného úniku Opatření pro ochranu osob: Opatření pro ochranu životního prostředí: Zabraňte styku s látkou. Zabraňte úniku do odpadů. Metody čištění: Posypte uniklou látku absorpčním materiálem. Omyjte kontaminovanou plochu vodou. 7. Pokyny pro zacházení a skladování Pokyny pro zacházení: Pokyny pro skladování: Zabraňte styku s látkou. Dodržujte průmyslová hygienická pravidla. Zabraňte úniku do odpadů. Skladujte uzavřené v originálních kontejnerech při teplotách pod 25 C. Před použitím ochlaďte na 5-8 C. 8. Kontrola expozice a ochrana osob Zařízení: Instalujte adekvátní ventilaci. Dodržujte expoziční limity a minimalizujte riziko inhalace par. Chem. název Exp. limit Typ Pozn. Reference n-propanol 200ppm TWA Pokožka ACGIH (2002) 250ppm STEL

3 n-propyl alkohol 200ppm 500mg/m3 TWA OSHA 1988 Sodium azide 0,029mg/m3 C A4 ACGIH (2002) Sodium azide jako Hydrazoic azid vzpour 0,11ppm C A4 Osobní ochrana: Životní prostředí: Noste ochranné rukavice. Proveďte správný výběr výrobce rukavic s ohledem na vhodný materiál. Neudáno. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti Vzhled: Vůně: bezbarvá kapalina jemná Bod vznícení: >55 C Rel. hustota: 0,1 (15 C) Rozpustnost: mísitelný s vodou 10. Stabilita a reaktivita Stabilita: Stabilní při normální teplotě. Látky, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Nemíchejte s kyselinami. Nebezpečně rozkladné produkty: Vzhledem k velkému obsahu vody nespecifikováno. 11. Toxikologické informace Obsahuje malé množství organických rozpouštědel. Delší používání bez řádné ventilace může způsobit nahromadění nebezpečných par. Inhalace: Pokožka: Při vyšší koncentraci může dojít k podráždění hrdla a respiračního systému a k nevolnosti. LC50 (inhalace, myš) 48g/m3 pro 1-propanol. Delší kontakt může způsobit zarudnutí a podráždění. Látka se může vstřebat pokožkou.

4 Oči: Požití: Podráždění. Při malém množství není nebezpečí poškození. Požití však může způsobit nevolnost, bolesti hlavy a závratě. LD50 (krysa) 1870 mg/kg pro 1-propanol LD50 (krysa) 27 mg/kg pro sodium azide Specifické efekty: Pravidelná inhalace i jen malého množství (Propan-1-ol) může způsobit podráždění, únavu a ztráty paměti. Obsahuje substance, které mohou způsobit poškození plodu nebo neplodnost. Produkt neobsahuje látky uvedené podle NTP, OSHA a IARC jako karcinogenní. 12. Ekologické informace Možnost rozšíření: Rozložitelnost: Ekotoxicita: Produkt je mísitelný s vodou a může se rozšířit do vodního systému. Neudáno. LC50 (pstruh duhový) 0,8-1,6 mg/l/96 hodin pro Sodium azide. 13. Informace o zneškodňování Zneškodněte odpad podle místních předpisů. Odpad ze zbytků: EWC-code: Prázné obaly: EWC-code: Informace pro přepravu Produkt není zahrnut do seznamu podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží (IMDG, IATA, ADR/RID). 15. Regulační informace/informace o právních předpisech Označení: Podle informací od výrobce produkt nepodléhá klasifikaci a označení podle EEC Directives 67/548/EEC a 88/379/EEC. Řiďte se národními předpisy dle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. Nařízení EP a Rady ES č.1907/2006, Vyhláška č.232/2004 Sb.,389/2008 Sb.,369/2005 Sb. a 28/2007 Sb. v platném znění.

5 Bezpečnostní list odpovídá EU předpisům. 16. Další informace Uživatel musí být instruován o pracovní proceduře a být seznámen s těmito předpisy. Doplněny byly tyto informace: R11 R28 R32 R41 Vysoce hořlavý. Toxický po požití. Při styku s kyselinou se vytváří toxické plyny. Riziko vážného poškození očí. R50/53 Velmi toxický pro vodní organismy, může dlouhodobě negativně poškodit vodní prostředí. R62 R63 R67 Riziko snížení plodnosti. Riziko poškození plodu. Výpary mohou způsobit únavu a bolesti.