NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY!"

Transkript

1 Lisa J. Bunin a Bob Edwards NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY! Zpráva Greenpeace, květen 1994

2 NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY! Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA NEMŮŽEME POVAŽOVAT SPALOVÁNÍ, ROZPTYLOVÁNÍ A SKLÁDKOVÁNÍ ZA CESTU K ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ." Lone Dybkjaer, 1989, Ministr životního prostředí, Dánsko Téměř denně se v novinách objeví článek zabývající se krizí toxického odpadu. Vždy je vysloven stejný závěr - pro boj s problémem musíme NĚCO udělat. Bohužel, nejčastěji navrhované řešení je výstavba dalších spaloven. Spalovny se navrhují ve venkovských i městských oblastech po celé zeměkouli. Zastánci spalování odpadu prohlašují, že je to bezpečná metoda nakládání s odpady, ale ve skutečnosti je spalování jen další pokus průmyslu skrýt krizi toxických odpadů před veřejností. Spalovny nasávají jedovaté látky a šíří je do naší půdy, ovzduší a vody a ztěžují přesné určení znečiš ovatele. Tento přenos zodpovědnosti za nakládání s odpady z průmyslu na veřejnost žijící v okolí spaloven již dále nesmí pokračovat. Tato brožura podrobně rozebírá značná nebezpečí spalování a předkládá návrh Greenpeace na budoucnost bez spaloven.

3 ...SPALOVÁNÍ - NEVYZKOUŠENÁ TECHNOLOGIE TEORETICKY využívají spalovny tepla na přeměnu složitých toxických organických sloučenin převážně na CO 2 a vodu. PRAKTICKY však takto nepracují. Spalovny fungují jako chemický syntetizér. Při teplotách v rozmezí C se složité organické molekuly rozpadají na základní atomy. Ale jak se spaliny při své cestě kouřovými cestami a komínem ochlazují, některé atomy se znovu slučují a vytvářejí nové a často ještě nebezpečnější sloučeniny. Tyto nové chemické sloučeniny neboli "produkty nedokonalého spalování" (PIC - products of incomplete combustion) mohou být dokonce jedovatější než původní spalovaný odpad. Když je v odpadu přítomen chlor, vzniká vysoce agresivní kyselina chlorovodíková (HCl) a nebezpečné chlorované uhlovodíky jako dioxiny a furany. Při spalování kapalin a pevných látek vzniká popel. Když jsou v odpadu obsaženy sloučeniny kovů nebo další nehořlavé materiály, nejsou rozloženy, ale jsou bu emitovány v kouřových plynech nebo zůstávají v popelu či odpadních vodách. I TO "NEJLEPŠÍ" JE STÁLE JEŠTĚ ŠPATNÉ Poslední pátrání Greenpeace v dánské národní spalovně toxických odpadů "Kommunekemi", často popisované jako "jedna z nejlepších na světě", ukazuje, že toxické těžké kovy unikají z prostoru skládky využívaného touto spalovnou pro uložení popela. Od r. 1984, kdy byly vládou zavedeny testy, objevili průzkumníci v přilehlém Kattegatském moři 300% zvýšení kovů v slávkách jedlých 1. Bez ohledu na to, jak dobře jsou navrženy a monitorovány, u všech skládek nakonec dochází k únikům, nebo umožňují, aby se srážková voda mísila s toxickým materiálem a prosakovala do podložní půdy a horniny a posléze do vodních zdrojů. Nedávné Směrnice pro odpady navržené Evropskou komisí se pokoušejí dát osvědčení "Nejlepší dosažitelné spalovací technologii". Pokud se toto podaří prosadit, rozšíří se spalování po celé Evropě a dojde k omezení programů a iniciativ na zastavení vzniku odpadů. Ačkoliv je v následných Směrnicích pro životní prostředí Evropské komise zachována důležitost redukce odpadů, jejich recyklace a prevence, pracovní znění i nadále podporuje používání technologií pro likvidaci odpadu jako je spalování. Je důležité zdůraznit, že proces spalování ani netvoří, ani neničí hmotu, mění pouze chemické složení a toxicitu spalovaných sloučenin. Přeměnou pevných a kapalných toxických odpadů na plynné emise spalovny vlastně zvětšují objem odpadu, nebo jej mísí se vzduchem a rozptylují znečiš ující látky do půdy, vody a ovzduší. Toxický popel a voda z praček kouřových plynů zůstávají jako vedlejší produkty, které vyžadují další likvidaci. A tak pokračuje celý cyklus.

4 "To, co vstoupí..." Surovina pro spalovny nebezpečných odpadů je složitá směs vedlejších produktů průmyslu pocházející z výroby a/nebo z používání výrobků jako např. chlorovaná rozpouštědla, pesticidy, PVC, různá barviva, farmaceutické výrobky a kovy. Spalovny také často spalují zakázané výrobky jako pesticid DDT, halogenované uhlovodíky (freony), používané v aerosolových sprejích, a polychlorované bifenyly (PCB), využívané v elektrických transformátorech. Během daného spalovacího procesu není přesné chemické složení spalovaného materiálu známo, nebo vstupující odpad není plynule monitorován. Podle zprávy americké Agentury pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency - EPA) z r "kromě případů, kdy je konstrukce spalovny zaměřena na určitý specifický druh odpadu, není detailní složení spalovaného odpadu známo". Některé typické nebezpečné chemické látky dodávané do spaloven jsou mimořádně těkavé - když jsou volně uloženy, unikají do atmosféry ještě dříve, než se do spalovny dostanou. K tomuto nekontrolovanému úniku "prchavých" emisí dochází při transportu, nakládce a vykládce a z rozlitých, prasklých, unikajících a poškozených barelů a netěsných ventilů v závodech a jejich okolí. "...musí také odejít" Protože žádný spalovací proces nedosahuje 100% účinnosti, je určitá část původního odpadu dodaného do systému ke spálení emitována do okolního prostředí komínem. Obvykle se ve spalinách měří polychlorované dioxiny, polychlorované dibenzofurany, chloroform, hexachlorobenzen, tetrachloretylén, PCB, formaldehyd a fosgen. Také se již sledují toxické kovy, jako olovo, arzen a rtu. Doposud však byla vědecky popsána jen malá část dalších chemických sloučenin, které jsou ze spaloven pravidelně emitovány.

5 ...PRIMITIVNÍ TECHNOLOGIE Zařízení pro omezení znečištění Ve snaze snížit znečištění ovzduší nyní mnoho firem vybavuje spalovny zařízeními na čištění emisí nebo na jejich omezování. Tyto pračky plynu a filtry neutralizují kyselinu chlorovodíkovou a zachycují pevné částice dříve, než kouř vyjde ze spalovny. Vodní pračky plynu zachycují znečištění při promývání plynu u paty komínu. Elektrostatické filtry využívají k záchytu částic elektrického náboje. TATO ZAŘÍZENÍ: Neničí odpad. Nezabraňují syntéze nových toxických sloučenin. Neodstraňují nutnost dále nakládat s toxickým materiálem zachyceným filtry a plynovými pračkami. TATO ZAŘÍZENÍ: Zachycují některé toxické chemické látky obsažené v emisích ze spalování a to ve formě kontaminovaného popela, odpadních vod a filtrů. Toxický popel a filtry se běžně ukládají na skládky a odpadní vody z praček plynu se vypouštějí do blízkých vodních toků. Při spalování může zbýt v popelu až 9% celkového objemu kapalného organického odpadu a až 29 % odpadu pevného 2. Kovy, které nejsou uvolněny do plynných emisí, se v popelu koncentrují, stejně jako dioxiny a množství dalších toxických sloučenin. Monitorování a testování emisí Žádná nepřetržitá nebo alespoň příležitostná měření všech chemických látek emitovaných ze spaloven se neprovádějí. Namísto toho se testování emisí spoléhá na analýzu několika vzorků a využití dvou teoretických výpočtů. Spalovny pak pracují na základě odhadů, pravděpodobností a laboratorních simulací - nikoliv na podkladě skutečného nepřetržitého monitorování vypouštěných látek. Dva vzorce pro testování funkcí spaloven jsou založeny na teorii účinnosti spalování (CE - Combustion Efficiency) a účinnosti destrukce a odstraňování (DRE - Destruction and Removal Efficiency). Je třeba zdůraznit, že tyto dva vzorce jsou navrženy pro hodnocení výkonu systému a nikoliv pro hodnocení složení nebo toxicity emisí. Koeficient účinnosti spalování hodnotí provoz spalovny podle měření CO a CO 2 v kouřových plynech. Obsah

6 CO indikuje nedokonalé spalování. Růst obsahu CO odráží růst přítomnosti nespáleného materiálu. I když je dosaženo průměrné účinnosti spalování (CE) 99,99 %, 0,1 % odpadu zůstává stále nespálena a dostává se do okolního prostředí. Může to vypadat jako nízká hodnota, ale když se spočítá vystavení vlivu toxických látek na molekulární úrovni, mohou takové emise znamenat hrozbu pro životní prostředí i pro lidské zdraví. I při stálé účinnosti spalování (CE) 99,99 % - bez nehod, bez ztráty účinnosti, uvádění do provozu a vypínání a bez odchylek v přísunu odpadu - bude při spálení tun odpadu vypuštěno ze spalovny přinejmenším kg nespáleného materiálu. Účinnost destrukce a odstraňování vyžaduje vzorkování a analýzu několika předem zvolených sloučenin nazývaných základní nebezpečné organické složky (POHC - Principle Organic Hazardous Constituents). Obvykle se na testování asi šesti POHC odebírá dva až pět vzorků. Pokud v emisích po spálení nejsou zjištěny POHC, je spalování považováno za účinné 3,4. Farmář útočí na chemický závod kvůli defektním telatům Činnost spaloven firmy ReChem International se stala ve Spojeném království předmětem sporů. V současnosti ReChem provozuje dvě spalovny, jednu v Pontypoolu v Jižním Walesu a druhou v Fawley v Southamptonu. Provoz spalovny v Bonnybridge ve Skotsku byl v roce 1985 ukončen, podle zpráv "z ekonomických důvodů". Farmář z blízkosti spalovny v Bonnybridge žaluje ReChem za ztrátu velkéhopočtu kusů dobytka. V mléku pocházejícím z jeho farmy byla zjištěna nepatrná množství dioxinu 2,3,7,8 TCDD. Případ má být ještě posouzen soudem. ReChem označuje za zdroj dioxinů malou spalovnu komunálního odpadu poblíž jejich závodu 8. Stejný typ dioxinu je v podezření, že napadá oční nerv. Vede se spor o pozorovaných případech očních defektů u dětí a telat z okolí závodu ReChem v Bonnybridge. V r se narodily tři děti s očními defekty nebo bez očí a dvanáct telat se narodilo slepých 9. (Podobně byly oční defekty pozorovány u dětí otců, kteří přišli do styku s dioxinem kontaminovaným Agent orange ve Vietnamu). Rada města Torfaen v Jižním Walesu má zdokumentovánu sérii stížností od obyvatel a majitelů průmyslových provozoven z oblasti v okolí spalovny firmy ReChem v Pontypoolu. Jejich zpráva upozorňuje na případy zpětného tahu spalin dvířky pece, kdy došlo k rozptýlení materiálu kontaminovaného PCB do okolní obydlené oblasti, na úniky chemických látek ve skladových prostorách a na poruchy částí zařízení na čištění plynu za vzniku černého kouře. Vědci v okolí zjistili vysokou koncentraci PCB v kachních vejcích a listech rostlin. ReChem jejich údaje zpochybňuje. ReChem v současnosti žaluje místní aktivisty Greenpeace a velký počet novin, rozhlasových a televizních stanic za nactiutrhačná a pomlouvačná tvrzení a prohlášení o činnosti jejich závodu. Tento postup byl široce kritizován vědci, a už spalovny obhajují nebo jsou proti nim. Destrukce základních nebezpečných organických složek (POHC) neznamená, že všechny sloučeniny obsažené ve spalovaném materiálu byly zničeny. Mohou být přítomny i další látky, které se do analýzy nezahrnují. V úvahu se také nebere vznik produktů nedokonalého spalování. Navíc nejsou mimořádné poruchy, uvádění do provozu a chyby obsluhy. I malá odchylka může snížit účinnost spalování. Podle americké EPA "ke zkušenosti stačí jen malý zlomek celkového objemu odpadu...podmínky horší než optimum vedou k výrazným odchylkám od cílené účinnosti destrukce 5."

7 Dioxiny - skrytá hrozba 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD), jeden ze skupiny 75 chlorovaných dioxinových sloučenin. Je 70 x jedovatější než kyanid. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran (TCDF), jeden ze skupiny 135 furanových sloučenin. Furany se velmi podobají dioxinům a mají podobné toxikologické účinky. Jak dioxiny tak furany jsou smrtelně jedovaté a silně karcinogenní. V přírodě odolávají rozkladu, akumulují se v tukové tkáni živých organismů a v rostoucím množství se koncentrují při postupu potravním řetězcem 6,7. Vědecká poradenská rada EPA dochází dále ve své zprávě z r k závěru, že spoléhat se na účinnost destrukce a odstraňování, třebas jen u jednoduchých odhadů kvality a kvantity chemických sloučenin emitovaných ze spaloven, je "vědecky nepřiměřené." Testy spalovacího systému Úvodní "test spalováníí" se provádí pro zjištění účinnosti nového systému PŘED uvedením spalovny do provozu. Potom by měl být periodicky prováděn podobný test, což obecně znamená jednou za dva až pět let. Test spalování zachycuje jeden určitý časový okamžik. Daleko častěji provádějí poradci nebo obsluha testy za optimálních podmínek. Tato "momentka" nemůže podat odpovídající obrázek o skutečném průběhu spalování při velkém rozsahu provozních podmínek nebo při proměnlivém zastoupení a složení jednotlivých druhů přisunovaného odpadu.

8 ...RISKANTNÍ TECHNOLOGIE Většina nebezpečného odpadu a produkty nedokonalého spalování (PIC) vytváří při spalování skupinu chemických látek známou jako organohalogeny. Studie ukazují, že působení těchto sloučenin může vyvolávat rakovinu, vrozené defekty, spontánní potraty a otravy plodu. Tyto látky mohou také poškozovat reprodukční soustavu, způsobovat sterilitu, oslabit imunitní obranný systém, poškozovat játra a ledviny a zapříčiňovat poruchy chování. Kovy jako olovo, arzen a chrom mohou být po spálení jedovatější než před ním. Chrom před spálením např. vyvolává dermatitidy, zatímco po spálení ve formě oxidů tohoto kovu může způsobovat rakovinu. Poslední výzkumy naznačují spojení mezi spalovnami nebezpečného odpadu a vzácnými formami rakoviny, jako je rakovina hrtanu u dospělých. Další souvislost se ukazuje mezi vzácnými vrozenými očními malformacemi u dětí narozených v blízkosti spaloven. Oficiální důkaz o spojitosti takovýchto zdravotních problémů a spaloven je obtížné doložit. Případ pana Hanrahana z Irska a jeho kontaminovaného dobytka je jeden z nemnoha příkladů poškození, kde je vliv určitého spalovacího zařízení přesvědčivě prokázán. 8 Průmysl preferuje spalování částečně proto, že pokud je odpad jednou spálen a rozptýlen do okolního prostředí, je velice obtížné najít legálně stopu od poškození zdraví a prostředí k prvotnímu producentovi odpadu. Vedou se spory o pozorovaných případech očních defektů dětí a mlá at dobytka v okolí závodu ReChem Bonnybridge. Spalovny jsou pro společnost malým přínosem Spalovací zařízení nabízejí společnosti, v jejíž oblasti jsou umístěny, jen málo pracovních míst většinou nekvalifikovaných. Patří sem přečerpávání odpadních látek z nádrží a sudů do spalovny, seškrabávání toxických reziduí ze spalovací komory, uklízení rozlitého materiálu a opravy poškozených nádrží na skladování chemických látek. V městské spalovně v Bruselu zajiš uje celý provoz pouze 18 zaměstnanců v nepřetržitém provozu, na jednu směnu 4 osoby. Pokud je jednou na nějakém místě uvedena spalovna do Nejvyšší soud mění rozhodnutí Hlavního V r začal irský farmář John Hanrahan upozorňovat na zdravotní postižení ve svém stádě dojnic. Dva roky předtím začala spalovna, nacházející se asi jednu míli od jeho farmy v Clonmelu v hrabství Tipperary, pálit odpad pocházející z americké multinacionální farmaceutické společnosti Merck, Sharpe and Dohme. Přes Hanrahanovy obavy, že příčinou jeho problémů je spalovna, odmítla společnost i úřady na místní i národní úrovni přijmout jeho tvrzení. Do r. 1985, kdy pan Hanrahan pohnal společnost Merck, Sharpe and Dohme k Hlavnímu soudu Irska, zemřelo přes 220 jeho dříve vysoce ceněných dojnic. Kanadský patolog, který svědčil v Hanrahanův prospěch, odhalil, že ve vzorcích půdy a listí z farmy byly nalezeny PCB a dioxiny. Pan Hanrahan u Hlavního soudu prohrál, ale v r potvrdil správnost jeho tvrzení Nejvyšší soud, kdy byla jednoznačně prokázána vina spalovny na znečištění, které jeho stádo zničilo.

9 provozu, pak jediný další ekonomický růst může být směrem k ještě "nečistšímu", průmyslu, který je založený na jedech. V mnoha případech se takové oblasti stávají "zónami obětovanými toxickým látkám". Výroba, služby a zvláště potravinářský průmysl se nechtějí přestěhovat do oblastí, kde jsou umístěny spalovny. Budoucí sídla se raději vyhýbají místům, která jsou považována za znečištěná a zdravotně závadná. Zkušenost ukazuje, že cena nemovitostí v důsledku toho klesá. V konečné analýze mají spalovny cenu pouze pro své vlastníky a pro neschopný, odpady produkující průmysl, který je podporuje....budoucnost BEZ SPALOVEN Spalování je často popisováno jako "preferovaná alternativa", "vyzkoušená technologie" nebo "jediná realizovatelná odpově " na krizi toxického odpadu. Ve skutečnosti však pouze poskytuje průmyslu příležitost vyhnout se odpovědnosti za zbytečné plýtvání. Spalování je pro průmysl příležitost, jak může zředit své odpady velkým množstvím vzduchu a rozptýlit je do životního prostředí. Je to výhodný a nezávazný způsob, jak zamaskovat dnešní problémy a přenést je na budoucí generace. Vzhledem k omezenému testování a monitorování činnosti spaloven by mělo být spalování považováno přinejlepším za pokusný a chybný experiment. Investice do spalování brání výzkumu a využití prostředků na eliminaci odpadu a výrobě ekologických výrobků. Zamezují také vývoji účinných a čistých výrobních postupů. Spalování spoléhá na neustálou produkci odpadu, aby byl zajištěn ziskový provoz. Tlak na splácení vysokých nákladů na budovy spaloven vyvolává a následně podporuje neustálý koloběh produkce odpadů. Jediný rozumný a trvalý přístup, jak se s problémem toxického odpadu vypořádat, je eliminovat zdroj problému - toxický odpad a toxické výrobky. V ideálním případě by se to mělo stát při vytváření představy o výrobku a v přípravných fázích, kdy by měly být zavrženy toxické suroviny a doplňkové materiály. Stávající průmyslová odvětví mohou určit zdroje toxických výrobků, toxických technologií a odpadů zavedením auditů Čisté výroby (Clean Production audits). Pak mohou učinit kroky k eliminaci používání toxického materiálu náhrazením závadných výrobků lepšími a vývojem nových technologií a výrobků s novým složením.

10 GREENPEACE ŽÁDÁ: Mezinárodní moratorium na výstavbu nových spaloven komunálního a nebezpečného odpadu. Plné zveřejnění všech výrob a výrobků, u nichž dochází k produkci toxického odpadu odváženého do spaloven. Rychlé zastavení činnosti všech existujících spaloven a to eliminací a/nebo náhradou výrobků a technologií, které jsou pro spalovny zdrojem toxického odpadu. ČISTÉ VÝROBKY A TECHNOLOGIE - HESLO DNEŠNÍ DOBY Jednoznačná alternativa k rostoucímu počtu spaloven je realizace Čisté výroby. Není to futuristický pojem, který bude možné aplikovat až za mnoho let. Po celém světě se šíří množství projektů Čisté výroby, např. v Indii, Švédsku a Kanadě. Čistá výroba je způsob, jak zajistit potravu, zboží a služby v uvážlivě navržených systémech, aby bylo možné vyhnout se používání toxických látek a předejít vytváření toxického odpadu. Vstupy surovin, vody a energie jsou obnovovány, znovu využívány a zachovávány. Takové systémy také maximálně hledí na zdraví pracujících a společnosti a na místní ekonomické, geografické a kulturní poměry. Činnosti, které mají za cíl zmenšení objemu odpadu spalováním nebo koncentrací odpadu a zakrývají riziko ředění nebo přenosu znečištění z jednoho jeho nositele na jiný, není možné považovat za Čistou výrobu. Zařízení pro likvidaci znečištění na konci výrobního procesu, jako jsou filtry, pračky plynu nebo systémy založené na biologickém, chemickém nebo fyzikálním principu, také nejsou zárukou Čisté výroby. Produkty pocházející ze systému Čisté výroby jsou po celou dobu svého životního cyklu v souladu s ekosystémy a biologickými procesy a berou v potaz: - konceptualizaci - projekt - výběr surovin, jejich původ a zpracování - transport během všech fází - výrobu - obaly - montáž nebo sklizeň - komerční nebo domácí využití a konečný osud výrobků po skončení jejich užitné funkce.

11 Pro dosažení Čisté výroby musí každé výrobní zařízení: zavést audit Čisté výroby, aby bylo zajištěno rozumné využívání surovin, vody a energie a bylo možné demonstrovat, že průmyslový systém a jeho výsledný konečný výrobek (výrobky) nepoškozují po celou dobu svého životního cyklu životní prostředí nebo lidské zdraví. určit toky odpadu a s nimi spojených výrobků a těchto údajů využít jako podkladu pro stanovení priorit firemního a vládního výzkumu možností Čisté výroby. připravit akční plán s konkrétními cíli a časovým harmonogramem pro rychlé ukončení výroby nebezpečných odpadů a poté zastavení provozu spaloven cestou eliminace nebezpečných výrobků a odpadů. Stejně tak mohou přispět k zastavení spalování občané: - vyhnout se nakupování toxických výrobků - odmítnout kupovat nadměrně balené výrobky - nekupovat věci na jedno použití - kde je to možné, věci znovu používat a recyklovat - vědomě snížit spotřebu nerecyklovatelných výrobků - žádat konec výroby toxických výrobků "Stále hrozivější celosvětová ekologická krize může být vyřešena pouze všeobecnou přeměnou současných výrobních systémů - v zemědělství, výrobě, energetice a dopravě." Uzavření míru s planetou Barry Commoner, 1990

12 1. Greenpeace Denmark. "Kommunekemi Ltd., the Disposal of Hazardous Waste in Denmark," March Trenholm, A., R. Hathaway, D. Oberacker. "Products of Incomplete Combustion from Hazardous Waste Incinerators," Proceedings of the 10th Annual Research Symposium of Incineration an Treatment of Hazardous Waste, EPA 600/ , Sept Gorman, P., R. Hathaway, D. Wallace, A. Trenholm. "Practical Guide - Trial Burns for Hazardous Waste Incinerators," Midwest Research Institute for the US. Environmental Protection Agency, EPA/600/2-86/050, April US. Environmental Protection Agency, Science Advisory Board, Environmental Effects Transport and Fate Committee, "Report on the Incineration of Liquid Hazardous Wastes," April Dellinger, B., et al. "PIC Formation under High Pyrolitic and Starved Air Conditions," EPA/600/S2-86/006, July Klassen, C.D., M.O Amdur, J. Doulle. Casserett and Doulls. Toxicology, 3rd Ed., McMillian: New York, Johnston, P., Stringer, R. "Dioxin and Paper Products: The Unnecessary Risk," Medical Textiles, Elsevier Science Publishers Limited: England, July Eggleton, A.E.J.,"The Environmental Significance of Dioxins, Furan and PCB levels measured in the vicinity of ReChem s Roughmute Plant," AERE, Harwell, January 14, Sweeney,J., "The Cyclops Children." New Society, January 17, Irish Supreme Court Records, Hanrahan and Family vs. Merck, Sharp and Dohme, Dublin, July Publikace Greenpeace v češtině: Atomy, data, fakta, pozadí, Greenpeace, 1991 François Nectoux, Krize francouzské jaderné energetiky, Greenpeace,1991 Jaderná výtopna v Plzni, Öko-Institut Darmstadt, Greenpeace,1992 Jaderná energie, otázky a odpovědi, Greenpeace, 1992 Globální oteplování a jeho nebezpečí pro Zemi, Greenpeace, 1992 J. K. Leggett. P. M. Kelly, Zastavit globální oteplování? Ano, ale bez jaderné energetiky!, Greenpeace,.1993 Bezpečná energie pro zemi, Greenpeace, 1993 Vladimír Procházka, Úspory elektřiny na území bývalého Československa, Greenpeace, 1993 První příznaky klimatické změny, Greenpeace, 1994

13 Problematikou spaloven a odpadů se v České republice zabývají tyto ekologické skupiny: Děti Země Podbabská 14, Praha 6, tel. a fax a Recyklační skupina Libor Vilímovský Záběhlice 130/151, Praha 10, PRAHA U Prašné brány 3, Praha 1, tel , fax Bankovní spojení: Creditanstalt a. s., , Praha 1 Kč: /2700 Devizy: /2700 BRATISLAVA P.O. BOX 58, Bratislava, Tel. a fax Bankovní spojení: Tatra banka BA, Sk: /1100 INTERNATIONAL CAMPAIGN Keizersgracht 176, 1016 DW Amsterdam, Netherlands tel fax Tato publikace je vytištěna na recyklovaném papíru

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian ŘÍZENÍ EKOLOGICKY ŠETRNÉ NEMOCNICE S DŮRAZEM D NA ELIMINACI TOXICKÝCH LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jiří Kristian RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Výskyt: -zdravotnické pomůcky (hadičky, krevní vaky,

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Závěrečný seminář projektu. Úvod

Závěrečný seminář projektu. Úvod Závěrečný seminář projektu MONAIRNET Brno 5 5.prosince prosince 2013 Úvod Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A. ředitelka Národního centra pro perzistentní organické polutanty a Regionálního centra Stockholmské

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: 10.04.2012. Přepracováno dne: 02.07.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: 10.04.2012. Přepracováno dne: 02.07. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Přepracováno dne: 02.07.2013 Platné od: 10.04.2012 Verze: 1.3 Nahrazuje verzi: 1.2 Změna verze 1.0 adresa firmy, telefon a fax Změna verze 1.1 e-mailová

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ 17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek při výrobě kompozitů podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhlášky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Představení činnosti sdružení Arnika

Představení činnosti sdružení Arnika Představení činnosti sdružení Arnika Mgr. Vendula Krčmářová vendula.krcmarova@arnika.org Sdružení Arnika česká nezisková organizace, založená r. 2001 Arnika pracuje ve třech programech: Centrum pro podporu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VEJVODA J., BURYAN P. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší,

Více

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o.

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o. ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9 Ing. Jindřich Marek AXIA Dolní Třešňovec 30/IV 563 01 Lanškroun Tel.: 0467 / 524 502 mï enì emisì Fax: 0467 / 523 970 e-mail: info@axialan.cz

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Strategie zdravotnických zařízení: Ekologicky šetrnější management. Karolína Růžičková Health Care Without Harm Europe Safer Materials WG Coordinator

Strategie zdravotnických zařízení: Ekologicky šetrnější management. Karolína Růžičková Health Care Without Harm Europe Safer Materials WG Coordinator Strategie zdravotnických zařízení: Ekologicky šetrnější management Karolína Růžičková Health Care Without Harm Europe Safer Materials WG Coordinator Health Care Without Harm mezinárodní koalice nemocnic

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 )

BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 ) BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 ) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Určení výrobku Název výrobku: SOKOFLOK 16 Druh výrobku: s m ě s 1.2 Důležité upozornění

Více

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Nízkoenergetický dům Norma ČSN 73 0540 Charakterizován potřebou tepla na vytápění Otopná soustava o nižším výkonu Dobře zateplené

Více

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH Mgr. Jitka Straková Arnika Program Toxické látky a odpady ----------------------------------------------------------------------

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

za skládkování a spalování odpadu

za skládkování a spalování odpadu Reforma poplatků za skládkování a spalování odpadu Převážná většina komunálního odpadu končí na skládkách nebo se pálí. Skládkování i spalování zbytečně plýtvá dřevem, ropou, hliníkem a dalšími kvalitními

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě povinná dokumentace Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecně je definováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více