NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY!"

Transkript

1 Lisa J. Bunin a Bob Edwards NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY! Zpráva Greenpeace, květen 1994

2 NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY! Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA NEMŮŽEME POVAŽOVAT SPALOVÁNÍ, ROZPTYLOVÁNÍ A SKLÁDKOVÁNÍ ZA CESTU K ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ." Lone Dybkjaer, 1989, Ministr životního prostředí, Dánsko Téměř denně se v novinách objeví článek zabývající se krizí toxického odpadu. Vždy je vysloven stejný závěr - pro boj s problémem musíme NĚCO udělat. Bohužel, nejčastěji navrhované řešení je výstavba dalších spaloven. Spalovny se navrhují ve venkovských i městských oblastech po celé zeměkouli. Zastánci spalování odpadu prohlašují, že je to bezpečná metoda nakládání s odpady, ale ve skutečnosti je spalování jen další pokus průmyslu skrýt krizi toxických odpadů před veřejností. Spalovny nasávají jedovaté látky a šíří je do naší půdy, ovzduší a vody a ztěžují přesné určení znečiš ovatele. Tento přenos zodpovědnosti za nakládání s odpady z průmyslu na veřejnost žijící v okolí spaloven již dále nesmí pokračovat. Tato brožura podrobně rozebírá značná nebezpečí spalování a předkládá návrh Greenpeace na budoucnost bez spaloven.

3 ...SPALOVÁNÍ - NEVYZKOUŠENÁ TECHNOLOGIE TEORETICKY využívají spalovny tepla na přeměnu složitých toxických organických sloučenin převážně na CO 2 a vodu. PRAKTICKY však takto nepracují. Spalovny fungují jako chemický syntetizér. Při teplotách v rozmezí C se složité organické molekuly rozpadají na základní atomy. Ale jak se spaliny při své cestě kouřovými cestami a komínem ochlazují, některé atomy se znovu slučují a vytvářejí nové a často ještě nebezpečnější sloučeniny. Tyto nové chemické sloučeniny neboli "produkty nedokonalého spalování" (PIC - products of incomplete combustion) mohou být dokonce jedovatější než původní spalovaný odpad. Když je v odpadu přítomen chlor, vzniká vysoce agresivní kyselina chlorovodíková (HCl) a nebezpečné chlorované uhlovodíky jako dioxiny a furany. Při spalování kapalin a pevných látek vzniká popel. Když jsou v odpadu obsaženy sloučeniny kovů nebo další nehořlavé materiály, nejsou rozloženy, ale jsou bu emitovány v kouřových plynech nebo zůstávají v popelu či odpadních vodách. I TO "NEJLEPŠÍ" JE STÁLE JEŠTĚ ŠPATNÉ Poslední pátrání Greenpeace v dánské národní spalovně toxických odpadů "Kommunekemi", často popisované jako "jedna z nejlepších na světě", ukazuje, že toxické těžké kovy unikají z prostoru skládky využívaného touto spalovnou pro uložení popela. Od r. 1984, kdy byly vládou zavedeny testy, objevili průzkumníci v přilehlém Kattegatském moři 300% zvýšení kovů v slávkách jedlých 1. Bez ohledu na to, jak dobře jsou navrženy a monitorovány, u všech skládek nakonec dochází k únikům, nebo umožňují, aby se srážková voda mísila s toxickým materiálem a prosakovala do podložní půdy a horniny a posléze do vodních zdrojů. Nedávné Směrnice pro odpady navržené Evropskou komisí se pokoušejí dát osvědčení "Nejlepší dosažitelné spalovací technologii". Pokud se toto podaří prosadit, rozšíří se spalování po celé Evropě a dojde k omezení programů a iniciativ na zastavení vzniku odpadů. Ačkoliv je v následných Směrnicích pro životní prostředí Evropské komise zachována důležitost redukce odpadů, jejich recyklace a prevence, pracovní znění i nadále podporuje používání technologií pro likvidaci odpadu jako je spalování. Je důležité zdůraznit, že proces spalování ani netvoří, ani neničí hmotu, mění pouze chemické složení a toxicitu spalovaných sloučenin. Přeměnou pevných a kapalných toxických odpadů na plynné emise spalovny vlastně zvětšují objem odpadu, nebo jej mísí se vzduchem a rozptylují znečiš ující látky do půdy, vody a ovzduší. Toxický popel a voda z praček kouřových plynů zůstávají jako vedlejší produkty, které vyžadují další likvidaci. A tak pokračuje celý cyklus.

4 "To, co vstoupí..." Surovina pro spalovny nebezpečných odpadů je složitá směs vedlejších produktů průmyslu pocházející z výroby a/nebo z používání výrobků jako např. chlorovaná rozpouštědla, pesticidy, PVC, různá barviva, farmaceutické výrobky a kovy. Spalovny také často spalují zakázané výrobky jako pesticid DDT, halogenované uhlovodíky (freony), používané v aerosolových sprejích, a polychlorované bifenyly (PCB), využívané v elektrických transformátorech. Během daného spalovacího procesu není přesné chemické složení spalovaného materiálu známo, nebo vstupující odpad není plynule monitorován. Podle zprávy americké Agentury pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency - EPA) z r "kromě případů, kdy je konstrukce spalovny zaměřena na určitý specifický druh odpadu, není detailní složení spalovaného odpadu známo". Některé typické nebezpečné chemické látky dodávané do spaloven jsou mimořádně těkavé - když jsou volně uloženy, unikají do atmosféry ještě dříve, než se do spalovny dostanou. K tomuto nekontrolovanému úniku "prchavých" emisí dochází při transportu, nakládce a vykládce a z rozlitých, prasklých, unikajících a poškozených barelů a netěsných ventilů v závodech a jejich okolí. "...musí také odejít" Protože žádný spalovací proces nedosahuje 100% účinnosti, je určitá část původního odpadu dodaného do systému ke spálení emitována do okolního prostředí komínem. Obvykle se ve spalinách měří polychlorované dioxiny, polychlorované dibenzofurany, chloroform, hexachlorobenzen, tetrachloretylén, PCB, formaldehyd a fosgen. Také se již sledují toxické kovy, jako olovo, arzen a rtu. Doposud však byla vědecky popsána jen malá část dalších chemických sloučenin, které jsou ze spaloven pravidelně emitovány.

5 ...PRIMITIVNÍ TECHNOLOGIE Zařízení pro omezení znečištění Ve snaze snížit znečištění ovzduší nyní mnoho firem vybavuje spalovny zařízeními na čištění emisí nebo na jejich omezování. Tyto pračky plynu a filtry neutralizují kyselinu chlorovodíkovou a zachycují pevné částice dříve, než kouř vyjde ze spalovny. Vodní pračky plynu zachycují znečištění při promývání plynu u paty komínu. Elektrostatické filtry využívají k záchytu částic elektrického náboje. TATO ZAŘÍZENÍ: Neničí odpad. Nezabraňují syntéze nových toxických sloučenin. Neodstraňují nutnost dále nakládat s toxickým materiálem zachyceným filtry a plynovými pračkami. TATO ZAŘÍZENÍ: Zachycují některé toxické chemické látky obsažené v emisích ze spalování a to ve formě kontaminovaného popela, odpadních vod a filtrů. Toxický popel a filtry se běžně ukládají na skládky a odpadní vody z praček plynu se vypouštějí do blízkých vodních toků. Při spalování může zbýt v popelu až 9% celkového objemu kapalného organického odpadu a až 29 % odpadu pevného 2. Kovy, které nejsou uvolněny do plynných emisí, se v popelu koncentrují, stejně jako dioxiny a množství dalších toxických sloučenin. Monitorování a testování emisí Žádná nepřetržitá nebo alespoň příležitostná měření všech chemických látek emitovaných ze spaloven se neprovádějí. Namísto toho se testování emisí spoléhá na analýzu několika vzorků a využití dvou teoretických výpočtů. Spalovny pak pracují na základě odhadů, pravděpodobností a laboratorních simulací - nikoliv na podkladě skutečného nepřetržitého monitorování vypouštěných látek. Dva vzorce pro testování funkcí spaloven jsou založeny na teorii účinnosti spalování (CE - Combustion Efficiency) a účinnosti destrukce a odstraňování (DRE - Destruction and Removal Efficiency). Je třeba zdůraznit, že tyto dva vzorce jsou navrženy pro hodnocení výkonu systému a nikoliv pro hodnocení složení nebo toxicity emisí. Koeficient účinnosti spalování hodnotí provoz spalovny podle měření CO a CO 2 v kouřových plynech. Obsah

6 CO indikuje nedokonalé spalování. Růst obsahu CO odráží růst přítomnosti nespáleného materiálu. I když je dosaženo průměrné účinnosti spalování (CE) 99,99 %, 0,1 % odpadu zůstává stále nespálena a dostává se do okolního prostředí. Může to vypadat jako nízká hodnota, ale když se spočítá vystavení vlivu toxických látek na molekulární úrovni, mohou takové emise znamenat hrozbu pro životní prostředí i pro lidské zdraví. I při stálé účinnosti spalování (CE) 99,99 % - bez nehod, bez ztráty účinnosti, uvádění do provozu a vypínání a bez odchylek v přísunu odpadu - bude při spálení tun odpadu vypuštěno ze spalovny přinejmenším kg nespáleného materiálu. Účinnost destrukce a odstraňování vyžaduje vzorkování a analýzu několika předem zvolených sloučenin nazývaných základní nebezpečné organické složky (POHC - Principle Organic Hazardous Constituents). Obvykle se na testování asi šesti POHC odebírá dva až pět vzorků. Pokud v emisích po spálení nejsou zjištěny POHC, je spalování považováno za účinné 3,4. Farmář útočí na chemický závod kvůli defektním telatům Činnost spaloven firmy ReChem International se stala ve Spojeném království předmětem sporů. V současnosti ReChem provozuje dvě spalovny, jednu v Pontypoolu v Jižním Walesu a druhou v Fawley v Southamptonu. Provoz spalovny v Bonnybridge ve Skotsku byl v roce 1985 ukončen, podle zpráv "z ekonomických důvodů". Farmář z blízkosti spalovny v Bonnybridge žaluje ReChem za ztrátu velkéhopočtu kusů dobytka. V mléku pocházejícím z jeho farmy byla zjištěna nepatrná množství dioxinu 2,3,7,8 TCDD. Případ má být ještě posouzen soudem. ReChem označuje za zdroj dioxinů malou spalovnu komunálního odpadu poblíž jejich závodu 8. Stejný typ dioxinu je v podezření, že napadá oční nerv. Vede se spor o pozorovaných případech očních defektů u dětí a telat z okolí závodu ReChem v Bonnybridge. V r se narodily tři děti s očními defekty nebo bez očí a dvanáct telat se narodilo slepých 9. (Podobně byly oční defekty pozorovány u dětí otců, kteří přišli do styku s dioxinem kontaminovaným Agent orange ve Vietnamu). Rada města Torfaen v Jižním Walesu má zdokumentovánu sérii stížností od obyvatel a majitelů průmyslových provozoven z oblasti v okolí spalovny firmy ReChem v Pontypoolu. Jejich zpráva upozorňuje na případy zpětného tahu spalin dvířky pece, kdy došlo k rozptýlení materiálu kontaminovaného PCB do okolní obydlené oblasti, na úniky chemických látek ve skladových prostorách a na poruchy částí zařízení na čištění plynu za vzniku černého kouře. Vědci v okolí zjistili vysokou koncentraci PCB v kachních vejcích a listech rostlin. ReChem jejich údaje zpochybňuje. ReChem v současnosti žaluje místní aktivisty Greenpeace a velký počet novin, rozhlasových a televizních stanic za nactiutrhačná a pomlouvačná tvrzení a prohlášení o činnosti jejich závodu. Tento postup byl široce kritizován vědci, a už spalovny obhajují nebo jsou proti nim. Destrukce základních nebezpečných organických složek (POHC) neznamená, že všechny sloučeniny obsažené ve spalovaném materiálu byly zničeny. Mohou být přítomny i další látky, které se do analýzy nezahrnují. V úvahu se také nebere vznik produktů nedokonalého spalování. Navíc nejsou mimořádné poruchy, uvádění do provozu a chyby obsluhy. I malá odchylka může snížit účinnost spalování. Podle americké EPA "ke zkušenosti stačí jen malý zlomek celkového objemu odpadu...podmínky horší než optimum vedou k výrazným odchylkám od cílené účinnosti destrukce 5."

7 Dioxiny - skrytá hrozba 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD), jeden ze skupiny 75 chlorovaných dioxinových sloučenin. Je 70 x jedovatější než kyanid. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran (TCDF), jeden ze skupiny 135 furanových sloučenin. Furany se velmi podobají dioxinům a mají podobné toxikologické účinky. Jak dioxiny tak furany jsou smrtelně jedovaté a silně karcinogenní. V přírodě odolávají rozkladu, akumulují se v tukové tkáni živých organismů a v rostoucím množství se koncentrují při postupu potravním řetězcem 6,7. Vědecká poradenská rada EPA dochází dále ve své zprávě z r k závěru, že spoléhat se na účinnost destrukce a odstraňování, třebas jen u jednoduchých odhadů kvality a kvantity chemických sloučenin emitovaných ze spaloven, je "vědecky nepřiměřené." Testy spalovacího systému Úvodní "test spalováníí" se provádí pro zjištění účinnosti nového systému PŘED uvedením spalovny do provozu. Potom by měl být periodicky prováděn podobný test, což obecně znamená jednou za dva až pět let. Test spalování zachycuje jeden určitý časový okamžik. Daleko častěji provádějí poradci nebo obsluha testy za optimálních podmínek. Tato "momentka" nemůže podat odpovídající obrázek o skutečném průběhu spalování při velkém rozsahu provozních podmínek nebo při proměnlivém zastoupení a složení jednotlivých druhů přisunovaného odpadu.

8 ...RISKANTNÍ TECHNOLOGIE Většina nebezpečného odpadu a produkty nedokonalého spalování (PIC) vytváří při spalování skupinu chemických látek známou jako organohalogeny. Studie ukazují, že působení těchto sloučenin může vyvolávat rakovinu, vrozené defekty, spontánní potraty a otravy plodu. Tyto látky mohou také poškozovat reprodukční soustavu, způsobovat sterilitu, oslabit imunitní obranný systém, poškozovat játra a ledviny a zapříčiňovat poruchy chování. Kovy jako olovo, arzen a chrom mohou být po spálení jedovatější než před ním. Chrom před spálením např. vyvolává dermatitidy, zatímco po spálení ve formě oxidů tohoto kovu může způsobovat rakovinu. Poslední výzkumy naznačují spojení mezi spalovnami nebezpečného odpadu a vzácnými formami rakoviny, jako je rakovina hrtanu u dospělých. Další souvislost se ukazuje mezi vzácnými vrozenými očními malformacemi u dětí narozených v blízkosti spaloven. Oficiální důkaz o spojitosti takovýchto zdravotních problémů a spaloven je obtížné doložit. Případ pana Hanrahana z Irska a jeho kontaminovaného dobytka je jeden z nemnoha příkladů poškození, kde je vliv určitého spalovacího zařízení přesvědčivě prokázán. 8 Průmysl preferuje spalování částečně proto, že pokud je odpad jednou spálen a rozptýlen do okolního prostředí, je velice obtížné najít legálně stopu od poškození zdraví a prostředí k prvotnímu producentovi odpadu. Vedou se spory o pozorovaných případech očních defektů dětí a mlá at dobytka v okolí závodu ReChem Bonnybridge. Spalovny jsou pro společnost malým přínosem Spalovací zařízení nabízejí společnosti, v jejíž oblasti jsou umístěny, jen málo pracovních míst většinou nekvalifikovaných. Patří sem přečerpávání odpadních látek z nádrží a sudů do spalovny, seškrabávání toxických reziduí ze spalovací komory, uklízení rozlitého materiálu a opravy poškozených nádrží na skladování chemických látek. V městské spalovně v Bruselu zajiš uje celý provoz pouze 18 zaměstnanců v nepřetržitém provozu, na jednu směnu 4 osoby. Pokud je jednou na nějakém místě uvedena spalovna do Nejvyšší soud mění rozhodnutí Hlavního V r začal irský farmář John Hanrahan upozorňovat na zdravotní postižení ve svém stádě dojnic. Dva roky předtím začala spalovna, nacházející se asi jednu míli od jeho farmy v Clonmelu v hrabství Tipperary, pálit odpad pocházející z americké multinacionální farmaceutické společnosti Merck, Sharpe and Dohme. Přes Hanrahanovy obavy, že příčinou jeho problémů je spalovna, odmítla společnost i úřady na místní i národní úrovni přijmout jeho tvrzení. Do r. 1985, kdy pan Hanrahan pohnal společnost Merck, Sharpe and Dohme k Hlavnímu soudu Irska, zemřelo přes 220 jeho dříve vysoce ceněných dojnic. Kanadský patolog, který svědčil v Hanrahanův prospěch, odhalil, že ve vzorcích půdy a listí z farmy byly nalezeny PCB a dioxiny. Pan Hanrahan u Hlavního soudu prohrál, ale v r potvrdil správnost jeho tvrzení Nejvyšší soud, kdy byla jednoznačně prokázána vina spalovny na znečištění, které jeho stádo zničilo.

9 provozu, pak jediný další ekonomický růst může být směrem k ještě "nečistšímu", průmyslu, který je založený na jedech. V mnoha případech se takové oblasti stávají "zónami obětovanými toxickým látkám". Výroba, služby a zvláště potravinářský průmysl se nechtějí přestěhovat do oblastí, kde jsou umístěny spalovny. Budoucí sídla se raději vyhýbají místům, která jsou považována za znečištěná a zdravotně závadná. Zkušenost ukazuje, že cena nemovitostí v důsledku toho klesá. V konečné analýze mají spalovny cenu pouze pro své vlastníky a pro neschopný, odpady produkující průmysl, který je podporuje....budoucnost BEZ SPALOVEN Spalování je často popisováno jako "preferovaná alternativa", "vyzkoušená technologie" nebo "jediná realizovatelná odpově " na krizi toxického odpadu. Ve skutečnosti však pouze poskytuje průmyslu příležitost vyhnout se odpovědnosti za zbytečné plýtvání. Spalování je pro průmysl příležitost, jak může zředit své odpady velkým množstvím vzduchu a rozptýlit je do životního prostředí. Je to výhodný a nezávazný způsob, jak zamaskovat dnešní problémy a přenést je na budoucí generace. Vzhledem k omezenému testování a monitorování činnosti spaloven by mělo být spalování považováno přinejlepším za pokusný a chybný experiment. Investice do spalování brání výzkumu a využití prostředků na eliminaci odpadu a výrobě ekologických výrobků. Zamezují také vývoji účinných a čistých výrobních postupů. Spalování spoléhá na neustálou produkci odpadu, aby byl zajištěn ziskový provoz. Tlak na splácení vysokých nákladů na budovy spaloven vyvolává a následně podporuje neustálý koloběh produkce odpadů. Jediný rozumný a trvalý přístup, jak se s problémem toxického odpadu vypořádat, je eliminovat zdroj problému - toxický odpad a toxické výrobky. V ideálním případě by se to mělo stát při vytváření představy o výrobku a v přípravných fázích, kdy by měly být zavrženy toxické suroviny a doplňkové materiály. Stávající průmyslová odvětví mohou určit zdroje toxických výrobků, toxických technologií a odpadů zavedením auditů Čisté výroby (Clean Production audits). Pak mohou učinit kroky k eliminaci používání toxického materiálu náhrazením závadných výrobků lepšími a vývojem nových technologií a výrobků s novým složením.

10 GREENPEACE ŽÁDÁ: Mezinárodní moratorium na výstavbu nových spaloven komunálního a nebezpečného odpadu. Plné zveřejnění všech výrob a výrobků, u nichž dochází k produkci toxického odpadu odváženého do spaloven. Rychlé zastavení činnosti všech existujících spaloven a to eliminací a/nebo náhradou výrobků a technologií, které jsou pro spalovny zdrojem toxického odpadu. ČISTÉ VÝROBKY A TECHNOLOGIE - HESLO DNEŠNÍ DOBY Jednoznačná alternativa k rostoucímu počtu spaloven je realizace Čisté výroby. Není to futuristický pojem, který bude možné aplikovat až za mnoho let. Po celém světě se šíří množství projektů Čisté výroby, např. v Indii, Švédsku a Kanadě. Čistá výroba je způsob, jak zajistit potravu, zboží a služby v uvážlivě navržených systémech, aby bylo možné vyhnout se používání toxických látek a předejít vytváření toxického odpadu. Vstupy surovin, vody a energie jsou obnovovány, znovu využívány a zachovávány. Takové systémy také maximálně hledí na zdraví pracujících a společnosti a na místní ekonomické, geografické a kulturní poměry. Činnosti, které mají za cíl zmenšení objemu odpadu spalováním nebo koncentrací odpadu a zakrývají riziko ředění nebo přenosu znečištění z jednoho jeho nositele na jiný, není možné považovat za Čistou výrobu. Zařízení pro likvidaci znečištění na konci výrobního procesu, jako jsou filtry, pračky plynu nebo systémy založené na biologickém, chemickém nebo fyzikálním principu, také nejsou zárukou Čisté výroby. Produkty pocházející ze systému Čisté výroby jsou po celou dobu svého životního cyklu v souladu s ekosystémy a biologickými procesy a berou v potaz: - konceptualizaci - projekt - výběr surovin, jejich původ a zpracování - transport během všech fází - výrobu - obaly - montáž nebo sklizeň - komerční nebo domácí využití a konečný osud výrobků po skončení jejich užitné funkce.

11 Pro dosažení Čisté výroby musí každé výrobní zařízení: zavést audit Čisté výroby, aby bylo zajištěno rozumné využívání surovin, vody a energie a bylo možné demonstrovat, že průmyslový systém a jeho výsledný konečný výrobek (výrobky) nepoškozují po celou dobu svého životního cyklu životní prostředí nebo lidské zdraví. určit toky odpadu a s nimi spojených výrobků a těchto údajů využít jako podkladu pro stanovení priorit firemního a vládního výzkumu možností Čisté výroby. připravit akční plán s konkrétními cíli a časovým harmonogramem pro rychlé ukončení výroby nebezpečných odpadů a poté zastavení provozu spaloven cestou eliminace nebezpečných výrobků a odpadů. Stejně tak mohou přispět k zastavení spalování občané: - vyhnout se nakupování toxických výrobků - odmítnout kupovat nadměrně balené výrobky - nekupovat věci na jedno použití - kde je to možné, věci znovu používat a recyklovat - vědomě snížit spotřebu nerecyklovatelných výrobků - žádat konec výroby toxických výrobků "Stále hrozivější celosvětová ekologická krize může být vyřešena pouze všeobecnou přeměnou současných výrobních systémů - v zemědělství, výrobě, energetice a dopravě." Uzavření míru s planetou Barry Commoner, 1990

12 1. Greenpeace Denmark. "Kommunekemi Ltd., the Disposal of Hazardous Waste in Denmark," March Trenholm, A., R. Hathaway, D. Oberacker. "Products of Incomplete Combustion from Hazardous Waste Incinerators," Proceedings of the 10th Annual Research Symposium of Incineration an Treatment of Hazardous Waste, EPA 600/ , Sept Gorman, P., R. Hathaway, D. Wallace, A. Trenholm. "Practical Guide - Trial Burns for Hazardous Waste Incinerators," Midwest Research Institute for the US. Environmental Protection Agency, EPA/600/2-86/050, April US. Environmental Protection Agency, Science Advisory Board, Environmental Effects Transport and Fate Committee, "Report on the Incineration of Liquid Hazardous Wastes," April Dellinger, B., et al. "PIC Formation under High Pyrolitic and Starved Air Conditions," EPA/600/S2-86/006, July Klassen, C.D., M.O Amdur, J. Doulle. Casserett and Doulls. Toxicology, 3rd Ed., McMillian: New York, Johnston, P., Stringer, R. "Dioxin and Paper Products: The Unnecessary Risk," Medical Textiles, Elsevier Science Publishers Limited: England, July Eggleton, A.E.J.,"The Environmental Significance of Dioxins, Furan and PCB levels measured in the vicinity of ReChem s Roughmute Plant," AERE, Harwell, January 14, Sweeney,J., "The Cyclops Children." New Society, January 17, Irish Supreme Court Records, Hanrahan and Family vs. Merck, Sharp and Dohme, Dublin, July Publikace Greenpeace v češtině: Atomy, data, fakta, pozadí, Greenpeace, 1991 François Nectoux, Krize francouzské jaderné energetiky, Greenpeace,1991 Jaderná výtopna v Plzni, Öko-Institut Darmstadt, Greenpeace,1992 Jaderná energie, otázky a odpovědi, Greenpeace, 1992 Globální oteplování a jeho nebezpečí pro Zemi, Greenpeace, 1992 J. K. Leggett. P. M. Kelly, Zastavit globální oteplování? Ano, ale bez jaderné energetiky!, Greenpeace,.1993 Bezpečná energie pro zemi, Greenpeace, 1993 Vladimír Procházka, Úspory elektřiny na území bývalého Československa, Greenpeace, 1993 První příznaky klimatické změny, Greenpeace, 1994

13 Problematikou spaloven a odpadů se v České republice zabývají tyto ekologické skupiny: Děti Země Podbabská 14, Praha 6, tel. a fax a Recyklační skupina Libor Vilímovský Záběhlice 130/151, Praha 10, PRAHA U Prašné brány 3, Praha 1, tel , fax Bankovní spojení: Creditanstalt a. s., , Praha 1 Kč: /2700 Devizy: /2700 BRATISLAVA P.O. BOX 58, Bratislava, Tel. a fax Bankovní spojení: Tatra banka BA, Sk: /1100 INTERNATIONAL CAMPAIGN Keizersgracht 176, 1016 DW Amsterdam, Netherlands tel fax Tato publikace je vytištěna na recyklovaném papíru

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) další názvy AOX ( Adsorbable Organically bound Halogens ) číslo CAS* - chemický vzorec* - ohlašovací práh pro emise a přenosy do ovzduší (kg/rok) - do vody

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH Autoři: Ing. DAVID BÍBRLÍK, Ing. LUKÁŠ HURDÁLEK M.B.A., Mgr. TOMÁŠ ONDRŮŠEK, SITA CZ a.s. Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 email: david.bibrlik@sita.cz, tomas.ondrusek@sita.cz,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Bromované difenylethery

Bromované difenylethery Bromované difenylethery další názvy číslo CAS* chemický vzorec* ohlašovací práh pro emise a přenosy do ovzduší (kg/rok) - do vody (kg/rok) 1 do půdy (kg/rok) 1 ohlašovací práh mimo provozovnu (kg/rok)

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN ) List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u všech zkoušek a odběrů vzorků. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 6. část DIOXINY A FURANY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. DIOXINY A FURANY DIOXINY PCDD: je obecný název pro skupinu toxických

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace

TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Chemické látky nebezpečné lidskému zdraví V literatuře se těmto látkám říká POP perzistentní organické polutanty. Tyto látky splňují

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu)

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) Stránka 1 z 5 Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/ podniku 1.1 Identifikace látky/přípravku: siastrip

Více

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015 Aplikace nejlepších dostupných technik v procesu IPPC Jan Kolář březen 2015 Obsah OZO ve vztahu k BAT Zdroje informací k posouzení BAT Systém výměny informací o BAT Způsob stanovení závazných podmínek

Více

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Ing. Petr Vodrážka Analytik anorganická chemie vodrazkapetr@tzus.cz 31.8.2016 Obsah Nebezpečné látky ve stavebních

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 chemického složení

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. * * prvek, protonové číslo 80, rel. atomová hmotnost 200,59 * tekutý kov, teplota tání činí -38,89 oc, teplota varu 356,73 oc * dobře vede elektrický

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání Ekologické spínání Publikace Platformy ekologického spínání Úvod Tato publikace vyjadřuje stanoviska Platformy ekologického spínání (Green Switching Platform). Shrnuje informace o důsledcích použití skleníkového

Více

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA PODNIKOVÁ NORMA FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS Filtrační vložka se skládá z rámu z ocelového pozinkovaného plechu, ve kterém je v přířezu ochranné textilie mezi dvěma mřížkami uložen sorbent (upravované

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikace látky (obchodní název): 1.1.1 Další název přípravku/kódové 9.0 ECO, 9.5 W označení: 1.2 Použití přípravku: Adsorbent

Více

Nebezpečné jedy kolem nás

Nebezpečné jedy kolem nás Nebezpečné jedy kolem nás Chlumova 17 130 00 Praha 3 tel/fax: 222 781 471 GSM: 774 406 825 e-mail: arnika@arnika.org www.arnika.org látky nás provázejí každý den a na každém kroku. Z chemických látek sestává

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES,

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, L 32/44 Úřední věstník Evropské unie 4.2.2006 SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, ze dne 3. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech,

Více

SSOS_ZE_3.14 Spalovny komunálního odpadu

SSOS_ZE_3.14 Spalovny komunálního odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.14

Více

Základní látky znečišťující životní prostředí

Základní látky znečišťující životní prostředí Základní látky znečišťující životní prostředí Vliv chemických látek na prostředí chemie výrazně zasahuje do vzájemných vztahů člověka a prostředí člověk běžně používá chemické látky: v domácnosti, průmyslu,

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

FAKTORY PROST EDÍ OHRO UJÍCÍ ZDRAVÍ LOV KA

FAKTORY PROST EDÍ OHRO UJÍCÍ ZDRAVÍ LOV KA FAKTORY PROSTEDÍ OHROUJÍCÍ ZDRAVÍ LOVKA CIZORODÉ LÁTKY V OVZDUŠÍ VODA (LÁTKY V NÍ OBSAŽENÉ) KONTAMINACE PŮDY HLUK A VIBRACE ZÁŘENÍ TOXICKÉ KOVY PERZISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY Cizorodé látky v ovzduí

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Princip: Rozdrcený materiál je termicky rozložen zejména na vodu (forma páry) a CO 2, Mezi

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

Z odpadu ze spalovny biopaliva? Z odpadu ze spalovny biopaliva? Výkony TERMIZO v roce 2008 Energetické využití 91 200 tun odpadu Výroba tepla pro 15 000 domácností - jedna třetina spotřeby liberecké aglomerace Výroba elektrické energie

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce : 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : 1.2 Použití látky nebo přípravku: Silikonovo-teflonové mazání ROLTECHNIK, a.s 1.3 Identifikace

Více

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Řízení rizik Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Nuclear Research Institute Řež plc Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Petr Kovařík, Josef Podlaha, ÚJV Řež a.s. a kolektiv Centra nakládání

Více

Odpady druhy, separace, recyklace

Odpady druhy, separace, recyklace Odpady druhy, separace, recyklace Co je to odpad Dle zákona o odpadech: movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit odložení na místo určené pro odkládání

Více

D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva

D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva Ing. Jiří Zedník CSc. - ČTP Co to jsou dioxiny? Z chemického hlediska dioxiny představují směs polychlorovaných aromatických látek, které mají podobnou strukturu

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně

Více

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian ŘÍZENÍ EKOLOGICKY ŠETRNÉ NEMOCNICE S DŮRAZEM D NA ELIMINACI TOXICKÝCH LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jiří Kristian RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Výskyt: -zdravotnické pomůcky (hadičky, krevní vaky,

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Datum vydání: 11.08.2005 List 1 z 5 listů 1. Označení látek, přípravy a firmy 1.1 Označení výrobku: Obchodní název: KLINGERSIL soft-chem 1.2 Užití výrobku: Těsnicí materiál

Více

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

J.Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

J.Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě POP s v ovzduší MSK J.Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Ve spolupráci a za podpory Partyzánské náměstí 7 702 00 Ostrava tel.:596200111 fax:596118661 www.zuova.cz Látky známé z ovzduší Prašný aerosol

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

Právo na informace o chemických látkách v České republice

Právo na informace o chemických látkách v České republice Právo na informace o chemických látkách v České republice Jindřich Petrlík / Arnika program Toxické látky a odpady Right to Know about Chemical Substances in the European Union and Globally International

Více

COMPACFOAM. Bezpečnostní list

COMPACFOAM. Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) COMPACFOAM Bezpečnostní list Vytvořeno dne: 10.04.2012 Přepracováno dne: 02.07.2013 Platné od: 10.04.2012 Verze: 1.3 Nahrazuje verzi:

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76

Více

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu

Více

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Ing. Anna Cidlinová, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Zdena Podolská, MUDr. Jan Melicherčík, CSc. Státní zdravotní ústav v Praze Česká zemědělská univerzita

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 15 Organizace provádění jednotlivých druhů údržby, včetně ukládání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - voda V této kapitole se dozvíte: Jaké složky znečišťují vodu. Příčiny znečištěné vody. Nástroje ke snížení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Sádrovláknitá deska FERMACELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Sádrovláknitá deska FERMACELL Datum vydání: 01.09.2003 Datum revize: 30.06.2012 Strana: 1/6 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Sádrovláknitá deska

Více

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004 Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004 PODPORA A PROPAGACE OBLASTI PODPORY 4.2 OSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 17. 18. 6. 2009, Dům kultury Kladno, Kladno - Sítná Hlavní témata

Více

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim III Ing. Markéta Dvořáčková 725 730 646 marketa.dvorackova@bioanalytika.cz BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Provozuje zkušební laboratoř č. 1012 akreditovanou

Více

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ Ekologická transformace komunálního a jiného typu odpadu na energetické a materiálové využití na bázi plazmové technologie společnosti Westinghouse Plasma Corporation PGP Terminal,

Více

Riskuj. Projekt EU peníze středním školám Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/ BIO/ZA+SC+OS/01+02/02.

Riskuj. Projekt EU peníze středním školám Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/ BIO/ZA+SC+OS/01+02/02. Riskuj Předmět Ročník a obor Kód sady BIOLOGIE 1.ZA,SC,OS,2.OS BIO/ZA+SC+OS/01+02/02 Kód DUM BIO/ZA+SC+OS/01+02/02/11-20 Autor Mgr. Petra Siřínková Datum vzniku 29.3.2013 Projekt EU peníze středním školám

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

Nakládání se zdravotnickým odpadem: Porovnání České republiky a Slovinska

Nakládání se zdravotnickým odpadem: Porovnání České republiky a Slovinska Seminář Nakladani sodpady a toxicke latky vzivotnim prostredi Pardubice, 2. června, 2008 Nakládání se zdravotnickým odpadem: Porovnání České republiky a Slovinska Mgr. Saška Petrova International POPs

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ARDEX GF 800 Fugenflex Komp.A

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ARDEX GF 800 Fugenflex Komp.A Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Letní škola TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace

Letní škola TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Periodická tabulka - komentář většina prvků v tabulce jsou kovy přesnější než těžké kovy je označení toxické kovy některé

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více