NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY!"

Transkript

1 Lisa J. Bunin a Bob Edwards NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY! Zpráva Greenpeace, květen 1994

2 NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY! Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA NEMŮŽEME POVAŽOVAT SPALOVÁNÍ, ROZPTYLOVÁNÍ A SKLÁDKOVÁNÍ ZA CESTU K ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ." Lone Dybkjaer, 1989, Ministr životního prostředí, Dánsko Téměř denně se v novinách objeví článek zabývající se krizí toxického odpadu. Vždy je vysloven stejný závěr - pro boj s problémem musíme NĚCO udělat. Bohužel, nejčastěji navrhované řešení je výstavba dalších spaloven. Spalovny se navrhují ve venkovských i městských oblastech po celé zeměkouli. Zastánci spalování odpadu prohlašují, že je to bezpečná metoda nakládání s odpady, ale ve skutečnosti je spalování jen další pokus průmyslu skrýt krizi toxických odpadů před veřejností. Spalovny nasávají jedovaté látky a šíří je do naší půdy, ovzduší a vody a ztěžují přesné určení znečiš ovatele. Tento přenos zodpovědnosti za nakládání s odpady z průmyslu na veřejnost žijící v okolí spaloven již dále nesmí pokračovat. Tato brožura podrobně rozebírá značná nebezpečí spalování a předkládá návrh Greenpeace na budoucnost bez spaloven.

3 ...SPALOVÁNÍ - NEVYZKOUŠENÁ TECHNOLOGIE TEORETICKY využívají spalovny tepla na přeměnu složitých toxických organických sloučenin převážně na CO 2 a vodu. PRAKTICKY však takto nepracují. Spalovny fungují jako chemický syntetizér. Při teplotách v rozmezí C se složité organické molekuly rozpadají na základní atomy. Ale jak se spaliny při své cestě kouřovými cestami a komínem ochlazují, některé atomy se znovu slučují a vytvářejí nové a často ještě nebezpečnější sloučeniny. Tyto nové chemické sloučeniny neboli "produkty nedokonalého spalování" (PIC - products of incomplete combustion) mohou být dokonce jedovatější než původní spalovaný odpad. Když je v odpadu přítomen chlor, vzniká vysoce agresivní kyselina chlorovodíková (HCl) a nebezpečné chlorované uhlovodíky jako dioxiny a furany. Při spalování kapalin a pevných látek vzniká popel. Když jsou v odpadu obsaženy sloučeniny kovů nebo další nehořlavé materiály, nejsou rozloženy, ale jsou bu emitovány v kouřových plynech nebo zůstávají v popelu či odpadních vodách. I TO "NEJLEPŠÍ" JE STÁLE JEŠTĚ ŠPATNÉ Poslední pátrání Greenpeace v dánské národní spalovně toxických odpadů "Kommunekemi", často popisované jako "jedna z nejlepších na světě", ukazuje, že toxické těžké kovy unikají z prostoru skládky využívaného touto spalovnou pro uložení popela. Od r. 1984, kdy byly vládou zavedeny testy, objevili průzkumníci v přilehlém Kattegatském moři 300% zvýšení kovů v slávkách jedlých 1. Bez ohledu na to, jak dobře jsou navrženy a monitorovány, u všech skládek nakonec dochází k únikům, nebo umožňují, aby se srážková voda mísila s toxickým materiálem a prosakovala do podložní půdy a horniny a posléze do vodních zdrojů. Nedávné Směrnice pro odpady navržené Evropskou komisí se pokoušejí dát osvědčení "Nejlepší dosažitelné spalovací technologii". Pokud se toto podaří prosadit, rozšíří se spalování po celé Evropě a dojde k omezení programů a iniciativ na zastavení vzniku odpadů. Ačkoliv je v následných Směrnicích pro životní prostředí Evropské komise zachována důležitost redukce odpadů, jejich recyklace a prevence, pracovní znění i nadále podporuje používání technologií pro likvidaci odpadu jako je spalování. Je důležité zdůraznit, že proces spalování ani netvoří, ani neničí hmotu, mění pouze chemické složení a toxicitu spalovaných sloučenin. Přeměnou pevných a kapalných toxických odpadů na plynné emise spalovny vlastně zvětšují objem odpadu, nebo jej mísí se vzduchem a rozptylují znečiš ující látky do půdy, vody a ovzduší. Toxický popel a voda z praček kouřových plynů zůstávají jako vedlejší produkty, které vyžadují další likvidaci. A tak pokračuje celý cyklus.

4 "To, co vstoupí..." Surovina pro spalovny nebezpečných odpadů je složitá směs vedlejších produktů průmyslu pocházející z výroby a/nebo z používání výrobků jako např. chlorovaná rozpouštědla, pesticidy, PVC, různá barviva, farmaceutické výrobky a kovy. Spalovny také často spalují zakázané výrobky jako pesticid DDT, halogenované uhlovodíky (freony), používané v aerosolových sprejích, a polychlorované bifenyly (PCB), využívané v elektrických transformátorech. Během daného spalovacího procesu není přesné chemické složení spalovaného materiálu známo, nebo vstupující odpad není plynule monitorován. Podle zprávy americké Agentury pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency - EPA) z r "kromě případů, kdy je konstrukce spalovny zaměřena na určitý specifický druh odpadu, není detailní složení spalovaného odpadu známo". Některé typické nebezpečné chemické látky dodávané do spaloven jsou mimořádně těkavé - když jsou volně uloženy, unikají do atmosféry ještě dříve, než se do spalovny dostanou. K tomuto nekontrolovanému úniku "prchavých" emisí dochází při transportu, nakládce a vykládce a z rozlitých, prasklých, unikajících a poškozených barelů a netěsných ventilů v závodech a jejich okolí. "...musí také odejít" Protože žádný spalovací proces nedosahuje 100% účinnosti, je určitá část původního odpadu dodaného do systému ke spálení emitována do okolního prostředí komínem. Obvykle se ve spalinách měří polychlorované dioxiny, polychlorované dibenzofurany, chloroform, hexachlorobenzen, tetrachloretylén, PCB, formaldehyd a fosgen. Také se již sledují toxické kovy, jako olovo, arzen a rtu. Doposud však byla vědecky popsána jen malá část dalších chemických sloučenin, které jsou ze spaloven pravidelně emitovány.

5 ...PRIMITIVNÍ TECHNOLOGIE Zařízení pro omezení znečištění Ve snaze snížit znečištění ovzduší nyní mnoho firem vybavuje spalovny zařízeními na čištění emisí nebo na jejich omezování. Tyto pračky plynu a filtry neutralizují kyselinu chlorovodíkovou a zachycují pevné částice dříve, než kouř vyjde ze spalovny. Vodní pračky plynu zachycují znečištění při promývání plynu u paty komínu. Elektrostatické filtry využívají k záchytu částic elektrického náboje. TATO ZAŘÍZENÍ: Neničí odpad. Nezabraňují syntéze nových toxických sloučenin. Neodstraňují nutnost dále nakládat s toxickým materiálem zachyceným filtry a plynovými pračkami. TATO ZAŘÍZENÍ: Zachycují některé toxické chemické látky obsažené v emisích ze spalování a to ve formě kontaminovaného popela, odpadních vod a filtrů. Toxický popel a filtry se běžně ukládají na skládky a odpadní vody z praček plynu se vypouštějí do blízkých vodních toků. Při spalování může zbýt v popelu až 9% celkového objemu kapalného organického odpadu a až 29 % odpadu pevného 2. Kovy, které nejsou uvolněny do plynných emisí, se v popelu koncentrují, stejně jako dioxiny a množství dalších toxických sloučenin. Monitorování a testování emisí Žádná nepřetržitá nebo alespoň příležitostná měření všech chemických látek emitovaných ze spaloven se neprovádějí. Namísto toho se testování emisí spoléhá na analýzu několika vzorků a využití dvou teoretických výpočtů. Spalovny pak pracují na základě odhadů, pravděpodobností a laboratorních simulací - nikoliv na podkladě skutečného nepřetržitého monitorování vypouštěných látek. Dva vzorce pro testování funkcí spaloven jsou založeny na teorii účinnosti spalování (CE - Combustion Efficiency) a účinnosti destrukce a odstraňování (DRE - Destruction and Removal Efficiency). Je třeba zdůraznit, že tyto dva vzorce jsou navrženy pro hodnocení výkonu systému a nikoliv pro hodnocení složení nebo toxicity emisí. Koeficient účinnosti spalování hodnotí provoz spalovny podle měření CO a CO 2 v kouřových plynech. Obsah

6 CO indikuje nedokonalé spalování. Růst obsahu CO odráží růst přítomnosti nespáleného materiálu. I když je dosaženo průměrné účinnosti spalování (CE) 99,99 %, 0,1 % odpadu zůstává stále nespálena a dostává se do okolního prostředí. Může to vypadat jako nízká hodnota, ale když se spočítá vystavení vlivu toxických látek na molekulární úrovni, mohou takové emise znamenat hrozbu pro životní prostředí i pro lidské zdraví. I při stálé účinnosti spalování (CE) 99,99 % - bez nehod, bez ztráty účinnosti, uvádění do provozu a vypínání a bez odchylek v přísunu odpadu - bude při spálení tun odpadu vypuštěno ze spalovny přinejmenším kg nespáleného materiálu. Účinnost destrukce a odstraňování vyžaduje vzorkování a analýzu několika předem zvolených sloučenin nazývaných základní nebezpečné organické složky (POHC - Principle Organic Hazardous Constituents). Obvykle se na testování asi šesti POHC odebírá dva až pět vzorků. Pokud v emisích po spálení nejsou zjištěny POHC, je spalování považováno za účinné 3,4. Farmář útočí na chemický závod kvůli defektním telatům Činnost spaloven firmy ReChem International se stala ve Spojeném království předmětem sporů. V současnosti ReChem provozuje dvě spalovny, jednu v Pontypoolu v Jižním Walesu a druhou v Fawley v Southamptonu. Provoz spalovny v Bonnybridge ve Skotsku byl v roce 1985 ukončen, podle zpráv "z ekonomických důvodů". Farmář z blízkosti spalovny v Bonnybridge žaluje ReChem za ztrátu velkéhopočtu kusů dobytka. V mléku pocházejícím z jeho farmy byla zjištěna nepatrná množství dioxinu 2,3,7,8 TCDD. Případ má být ještě posouzen soudem. ReChem označuje za zdroj dioxinů malou spalovnu komunálního odpadu poblíž jejich závodu 8. Stejný typ dioxinu je v podezření, že napadá oční nerv. Vede se spor o pozorovaných případech očních defektů u dětí a telat z okolí závodu ReChem v Bonnybridge. V r se narodily tři děti s očními defekty nebo bez očí a dvanáct telat se narodilo slepých 9. (Podobně byly oční defekty pozorovány u dětí otců, kteří přišli do styku s dioxinem kontaminovaným Agent orange ve Vietnamu). Rada města Torfaen v Jižním Walesu má zdokumentovánu sérii stížností od obyvatel a majitelů průmyslových provozoven z oblasti v okolí spalovny firmy ReChem v Pontypoolu. Jejich zpráva upozorňuje na případy zpětného tahu spalin dvířky pece, kdy došlo k rozptýlení materiálu kontaminovaného PCB do okolní obydlené oblasti, na úniky chemických látek ve skladových prostorách a na poruchy částí zařízení na čištění plynu za vzniku černého kouře. Vědci v okolí zjistili vysokou koncentraci PCB v kachních vejcích a listech rostlin. ReChem jejich údaje zpochybňuje. ReChem v současnosti žaluje místní aktivisty Greenpeace a velký počet novin, rozhlasových a televizních stanic za nactiutrhačná a pomlouvačná tvrzení a prohlášení o činnosti jejich závodu. Tento postup byl široce kritizován vědci, a už spalovny obhajují nebo jsou proti nim. Destrukce základních nebezpečných organických složek (POHC) neznamená, že všechny sloučeniny obsažené ve spalovaném materiálu byly zničeny. Mohou být přítomny i další látky, které se do analýzy nezahrnují. V úvahu se také nebere vznik produktů nedokonalého spalování. Navíc nejsou mimořádné poruchy, uvádění do provozu a chyby obsluhy. I malá odchylka může snížit účinnost spalování. Podle americké EPA "ke zkušenosti stačí jen malý zlomek celkového objemu odpadu...podmínky horší než optimum vedou k výrazným odchylkám od cílené účinnosti destrukce 5."

7 Dioxiny - skrytá hrozba 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD), jeden ze skupiny 75 chlorovaných dioxinových sloučenin. Je 70 x jedovatější než kyanid. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran (TCDF), jeden ze skupiny 135 furanových sloučenin. Furany se velmi podobají dioxinům a mají podobné toxikologické účinky. Jak dioxiny tak furany jsou smrtelně jedovaté a silně karcinogenní. V přírodě odolávají rozkladu, akumulují se v tukové tkáni živých organismů a v rostoucím množství se koncentrují při postupu potravním řetězcem 6,7. Vědecká poradenská rada EPA dochází dále ve své zprávě z r k závěru, že spoléhat se na účinnost destrukce a odstraňování, třebas jen u jednoduchých odhadů kvality a kvantity chemických sloučenin emitovaných ze spaloven, je "vědecky nepřiměřené." Testy spalovacího systému Úvodní "test spalováníí" se provádí pro zjištění účinnosti nového systému PŘED uvedením spalovny do provozu. Potom by měl být periodicky prováděn podobný test, což obecně znamená jednou za dva až pět let. Test spalování zachycuje jeden určitý časový okamžik. Daleko častěji provádějí poradci nebo obsluha testy za optimálních podmínek. Tato "momentka" nemůže podat odpovídající obrázek o skutečném průběhu spalování při velkém rozsahu provozních podmínek nebo při proměnlivém zastoupení a složení jednotlivých druhů přisunovaného odpadu.

8 ...RISKANTNÍ TECHNOLOGIE Většina nebezpečného odpadu a produkty nedokonalého spalování (PIC) vytváří při spalování skupinu chemických látek známou jako organohalogeny. Studie ukazují, že působení těchto sloučenin může vyvolávat rakovinu, vrozené defekty, spontánní potraty a otravy plodu. Tyto látky mohou také poškozovat reprodukční soustavu, způsobovat sterilitu, oslabit imunitní obranný systém, poškozovat játra a ledviny a zapříčiňovat poruchy chování. Kovy jako olovo, arzen a chrom mohou být po spálení jedovatější než před ním. Chrom před spálením např. vyvolává dermatitidy, zatímco po spálení ve formě oxidů tohoto kovu může způsobovat rakovinu. Poslední výzkumy naznačují spojení mezi spalovnami nebezpečného odpadu a vzácnými formami rakoviny, jako je rakovina hrtanu u dospělých. Další souvislost se ukazuje mezi vzácnými vrozenými očními malformacemi u dětí narozených v blízkosti spaloven. Oficiální důkaz o spojitosti takovýchto zdravotních problémů a spaloven je obtížné doložit. Případ pana Hanrahana z Irska a jeho kontaminovaného dobytka je jeden z nemnoha příkladů poškození, kde je vliv určitého spalovacího zařízení přesvědčivě prokázán. 8 Průmysl preferuje spalování částečně proto, že pokud je odpad jednou spálen a rozptýlen do okolního prostředí, je velice obtížné najít legálně stopu od poškození zdraví a prostředí k prvotnímu producentovi odpadu. Vedou se spory o pozorovaných případech očních defektů dětí a mlá at dobytka v okolí závodu ReChem Bonnybridge. Spalovny jsou pro společnost malým přínosem Spalovací zařízení nabízejí společnosti, v jejíž oblasti jsou umístěny, jen málo pracovních míst většinou nekvalifikovaných. Patří sem přečerpávání odpadních látek z nádrží a sudů do spalovny, seškrabávání toxických reziduí ze spalovací komory, uklízení rozlitého materiálu a opravy poškozených nádrží na skladování chemických látek. V městské spalovně v Bruselu zajiš uje celý provoz pouze 18 zaměstnanců v nepřetržitém provozu, na jednu směnu 4 osoby. Pokud je jednou na nějakém místě uvedena spalovna do Nejvyšší soud mění rozhodnutí Hlavního V r začal irský farmář John Hanrahan upozorňovat na zdravotní postižení ve svém stádě dojnic. Dva roky předtím začala spalovna, nacházející se asi jednu míli od jeho farmy v Clonmelu v hrabství Tipperary, pálit odpad pocházející z americké multinacionální farmaceutické společnosti Merck, Sharpe and Dohme. Přes Hanrahanovy obavy, že příčinou jeho problémů je spalovna, odmítla společnost i úřady na místní i národní úrovni přijmout jeho tvrzení. Do r. 1985, kdy pan Hanrahan pohnal společnost Merck, Sharpe and Dohme k Hlavnímu soudu Irska, zemřelo přes 220 jeho dříve vysoce ceněných dojnic. Kanadský patolog, který svědčil v Hanrahanův prospěch, odhalil, že ve vzorcích půdy a listí z farmy byly nalezeny PCB a dioxiny. Pan Hanrahan u Hlavního soudu prohrál, ale v r potvrdil správnost jeho tvrzení Nejvyšší soud, kdy byla jednoznačně prokázána vina spalovny na znečištění, které jeho stádo zničilo.

9 provozu, pak jediný další ekonomický růst může být směrem k ještě "nečistšímu", průmyslu, který je založený na jedech. V mnoha případech se takové oblasti stávají "zónami obětovanými toxickým látkám". Výroba, služby a zvláště potravinářský průmysl se nechtějí přestěhovat do oblastí, kde jsou umístěny spalovny. Budoucí sídla se raději vyhýbají místům, která jsou považována za znečištěná a zdravotně závadná. Zkušenost ukazuje, že cena nemovitostí v důsledku toho klesá. V konečné analýze mají spalovny cenu pouze pro své vlastníky a pro neschopný, odpady produkující průmysl, který je podporuje....budoucnost BEZ SPALOVEN Spalování je často popisováno jako "preferovaná alternativa", "vyzkoušená technologie" nebo "jediná realizovatelná odpově " na krizi toxického odpadu. Ve skutečnosti však pouze poskytuje průmyslu příležitost vyhnout se odpovědnosti za zbytečné plýtvání. Spalování je pro průmysl příležitost, jak může zředit své odpady velkým množstvím vzduchu a rozptýlit je do životního prostředí. Je to výhodný a nezávazný způsob, jak zamaskovat dnešní problémy a přenést je na budoucí generace. Vzhledem k omezenému testování a monitorování činnosti spaloven by mělo být spalování považováno přinejlepším za pokusný a chybný experiment. Investice do spalování brání výzkumu a využití prostředků na eliminaci odpadu a výrobě ekologických výrobků. Zamezují také vývoji účinných a čistých výrobních postupů. Spalování spoléhá na neustálou produkci odpadu, aby byl zajištěn ziskový provoz. Tlak na splácení vysokých nákladů na budovy spaloven vyvolává a následně podporuje neustálý koloběh produkce odpadů. Jediný rozumný a trvalý přístup, jak se s problémem toxického odpadu vypořádat, je eliminovat zdroj problému - toxický odpad a toxické výrobky. V ideálním případě by se to mělo stát při vytváření představy o výrobku a v přípravných fázích, kdy by měly být zavrženy toxické suroviny a doplňkové materiály. Stávající průmyslová odvětví mohou určit zdroje toxických výrobků, toxických technologií a odpadů zavedením auditů Čisté výroby (Clean Production audits). Pak mohou učinit kroky k eliminaci používání toxického materiálu náhrazením závadných výrobků lepšími a vývojem nových technologií a výrobků s novým složením.

10 GREENPEACE ŽÁDÁ: Mezinárodní moratorium na výstavbu nových spaloven komunálního a nebezpečného odpadu. Plné zveřejnění všech výrob a výrobků, u nichž dochází k produkci toxického odpadu odváženého do spaloven. Rychlé zastavení činnosti všech existujících spaloven a to eliminací a/nebo náhradou výrobků a technologií, které jsou pro spalovny zdrojem toxického odpadu. ČISTÉ VÝROBKY A TECHNOLOGIE - HESLO DNEŠNÍ DOBY Jednoznačná alternativa k rostoucímu počtu spaloven je realizace Čisté výroby. Není to futuristický pojem, který bude možné aplikovat až za mnoho let. Po celém světě se šíří množství projektů Čisté výroby, např. v Indii, Švédsku a Kanadě. Čistá výroba je způsob, jak zajistit potravu, zboží a služby v uvážlivě navržených systémech, aby bylo možné vyhnout se používání toxických látek a předejít vytváření toxického odpadu. Vstupy surovin, vody a energie jsou obnovovány, znovu využívány a zachovávány. Takové systémy také maximálně hledí na zdraví pracujících a společnosti a na místní ekonomické, geografické a kulturní poměry. Činnosti, které mají za cíl zmenšení objemu odpadu spalováním nebo koncentrací odpadu a zakrývají riziko ředění nebo přenosu znečištění z jednoho jeho nositele na jiný, není možné považovat za Čistou výrobu. Zařízení pro likvidaci znečištění na konci výrobního procesu, jako jsou filtry, pračky plynu nebo systémy založené na biologickém, chemickém nebo fyzikálním principu, také nejsou zárukou Čisté výroby. Produkty pocházející ze systému Čisté výroby jsou po celou dobu svého životního cyklu v souladu s ekosystémy a biologickými procesy a berou v potaz: - konceptualizaci - projekt - výběr surovin, jejich původ a zpracování - transport během všech fází - výrobu - obaly - montáž nebo sklizeň - komerční nebo domácí využití a konečný osud výrobků po skončení jejich užitné funkce.

11 Pro dosažení Čisté výroby musí každé výrobní zařízení: zavést audit Čisté výroby, aby bylo zajištěno rozumné využívání surovin, vody a energie a bylo možné demonstrovat, že průmyslový systém a jeho výsledný konečný výrobek (výrobky) nepoškozují po celou dobu svého životního cyklu životní prostředí nebo lidské zdraví. určit toky odpadu a s nimi spojených výrobků a těchto údajů využít jako podkladu pro stanovení priorit firemního a vládního výzkumu možností Čisté výroby. připravit akční plán s konkrétními cíli a časovým harmonogramem pro rychlé ukončení výroby nebezpečných odpadů a poté zastavení provozu spaloven cestou eliminace nebezpečných výrobků a odpadů. Stejně tak mohou přispět k zastavení spalování občané: - vyhnout se nakupování toxických výrobků - odmítnout kupovat nadměrně balené výrobky - nekupovat věci na jedno použití - kde je to možné, věci znovu používat a recyklovat - vědomě snížit spotřebu nerecyklovatelných výrobků - žádat konec výroby toxických výrobků "Stále hrozivější celosvětová ekologická krize může být vyřešena pouze všeobecnou přeměnou současných výrobních systémů - v zemědělství, výrobě, energetice a dopravě." Uzavření míru s planetou Barry Commoner, 1990

12 1. Greenpeace Denmark. "Kommunekemi Ltd., the Disposal of Hazardous Waste in Denmark," March Trenholm, A., R. Hathaway, D. Oberacker. "Products of Incomplete Combustion from Hazardous Waste Incinerators," Proceedings of the 10th Annual Research Symposium of Incineration an Treatment of Hazardous Waste, EPA 600/ , Sept Gorman, P., R. Hathaway, D. Wallace, A. Trenholm. "Practical Guide - Trial Burns for Hazardous Waste Incinerators," Midwest Research Institute for the US. Environmental Protection Agency, EPA/600/2-86/050, April US. Environmental Protection Agency, Science Advisory Board, Environmental Effects Transport and Fate Committee, "Report on the Incineration of Liquid Hazardous Wastes," April Dellinger, B., et al. "PIC Formation under High Pyrolitic and Starved Air Conditions," EPA/600/S2-86/006, July Klassen, C.D., M.O Amdur, J. Doulle. Casserett and Doulls. Toxicology, 3rd Ed., McMillian: New York, Johnston, P., Stringer, R. "Dioxin and Paper Products: The Unnecessary Risk," Medical Textiles, Elsevier Science Publishers Limited: England, July Eggleton, A.E.J.,"The Environmental Significance of Dioxins, Furan and PCB levels measured in the vicinity of ReChem s Roughmute Plant," AERE, Harwell, January 14, Sweeney,J., "The Cyclops Children." New Society, January 17, Irish Supreme Court Records, Hanrahan and Family vs. Merck, Sharp and Dohme, Dublin, July Publikace Greenpeace v češtině: Atomy, data, fakta, pozadí, Greenpeace, 1991 François Nectoux, Krize francouzské jaderné energetiky, Greenpeace,1991 Jaderná výtopna v Plzni, Öko-Institut Darmstadt, Greenpeace,1992 Jaderná energie, otázky a odpovědi, Greenpeace, 1992 Globální oteplování a jeho nebezpečí pro Zemi, Greenpeace, 1992 J. K. Leggett. P. M. Kelly, Zastavit globální oteplování? Ano, ale bez jaderné energetiky!, Greenpeace,.1993 Bezpečná energie pro zemi, Greenpeace, 1993 Vladimír Procházka, Úspory elektřiny na území bývalého Československa, Greenpeace, 1993 První příznaky klimatické změny, Greenpeace, 1994

13 Problematikou spaloven a odpadů se v České republice zabývají tyto ekologické skupiny: Děti Země Podbabská 14, Praha 6, tel. a fax a Recyklační skupina Libor Vilímovský Záběhlice 130/151, Praha 10, PRAHA U Prašné brány 3, Praha 1, tel , fax Bankovní spojení: Creditanstalt a. s., , Praha 1 Kč: /2700 Devizy: /2700 BRATISLAVA P.O. BOX 58, Bratislava, Tel. a fax Bankovní spojení: Tatra banka BA, Sk: /1100 INTERNATIONAL CAMPAIGN Keizersgracht 176, 1016 DW Amsterdam, Netherlands tel fax Tato publikace je vytištěna na recyklovaném papíru