NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY!"

Transkript

1 Lisa J. Bunin a Bob Edwards NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY! Zpráva Greenpeace, květen 1994

2 NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY! Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA NEMŮŽEME POVAŽOVAT SPALOVÁNÍ, ROZPTYLOVÁNÍ A SKLÁDKOVÁNÍ ZA CESTU K ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ." Lone Dybkjaer, 1989, Ministr životního prostředí, Dánsko Téměř denně se v novinách objeví článek zabývající se krizí toxického odpadu. Vždy je vysloven stejný závěr - pro boj s problémem musíme NĚCO udělat. Bohužel, nejčastěji navrhované řešení je výstavba dalších spaloven. Spalovny se navrhují ve venkovských i městských oblastech po celé zeměkouli. Zastánci spalování odpadu prohlašují, že je to bezpečná metoda nakládání s odpady, ale ve skutečnosti je spalování jen další pokus průmyslu skrýt krizi toxických odpadů před veřejností. Spalovny nasávají jedovaté látky a šíří je do naší půdy, ovzduší a vody a ztěžují přesné určení znečiš ovatele. Tento přenos zodpovědnosti za nakládání s odpady z průmyslu na veřejnost žijící v okolí spaloven již dále nesmí pokračovat. Tato brožura podrobně rozebírá značná nebezpečí spalování a předkládá návrh Greenpeace na budoucnost bez spaloven.

3 ...SPALOVÁNÍ - NEVYZKOUŠENÁ TECHNOLOGIE TEORETICKY využívají spalovny tepla na přeměnu složitých toxických organických sloučenin převážně na CO 2 a vodu. PRAKTICKY však takto nepracují. Spalovny fungují jako chemický syntetizér. Při teplotách v rozmezí C se složité organické molekuly rozpadají na základní atomy. Ale jak se spaliny při své cestě kouřovými cestami a komínem ochlazují, některé atomy se znovu slučují a vytvářejí nové a často ještě nebezpečnější sloučeniny. Tyto nové chemické sloučeniny neboli "produkty nedokonalého spalování" (PIC - products of incomplete combustion) mohou být dokonce jedovatější než původní spalovaný odpad. Když je v odpadu přítomen chlor, vzniká vysoce agresivní kyselina chlorovodíková (HCl) a nebezpečné chlorované uhlovodíky jako dioxiny a furany. Při spalování kapalin a pevných látek vzniká popel. Když jsou v odpadu obsaženy sloučeniny kovů nebo další nehořlavé materiály, nejsou rozloženy, ale jsou bu emitovány v kouřových plynech nebo zůstávají v popelu či odpadních vodách. I TO "NEJLEPŠÍ" JE STÁLE JEŠTĚ ŠPATNÉ Poslední pátrání Greenpeace v dánské národní spalovně toxických odpadů "Kommunekemi", často popisované jako "jedna z nejlepších na světě", ukazuje, že toxické těžké kovy unikají z prostoru skládky využívaného touto spalovnou pro uložení popela. Od r. 1984, kdy byly vládou zavedeny testy, objevili průzkumníci v přilehlém Kattegatském moři 300% zvýšení kovů v slávkách jedlých 1. Bez ohledu na to, jak dobře jsou navrženy a monitorovány, u všech skládek nakonec dochází k únikům, nebo umožňují, aby se srážková voda mísila s toxickým materiálem a prosakovala do podložní půdy a horniny a posléze do vodních zdrojů. Nedávné Směrnice pro odpady navržené Evropskou komisí se pokoušejí dát osvědčení "Nejlepší dosažitelné spalovací technologii". Pokud se toto podaří prosadit, rozšíří se spalování po celé Evropě a dojde k omezení programů a iniciativ na zastavení vzniku odpadů. Ačkoliv je v následných Směrnicích pro životní prostředí Evropské komise zachována důležitost redukce odpadů, jejich recyklace a prevence, pracovní znění i nadále podporuje používání technologií pro likvidaci odpadu jako je spalování. Je důležité zdůraznit, že proces spalování ani netvoří, ani neničí hmotu, mění pouze chemické složení a toxicitu spalovaných sloučenin. Přeměnou pevných a kapalných toxických odpadů na plynné emise spalovny vlastně zvětšují objem odpadu, nebo jej mísí se vzduchem a rozptylují znečiš ující látky do půdy, vody a ovzduší. Toxický popel a voda z praček kouřových plynů zůstávají jako vedlejší produkty, které vyžadují další likvidaci. A tak pokračuje celý cyklus.

4 "To, co vstoupí..." Surovina pro spalovny nebezpečných odpadů je složitá směs vedlejších produktů průmyslu pocházející z výroby a/nebo z používání výrobků jako např. chlorovaná rozpouštědla, pesticidy, PVC, různá barviva, farmaceutické výrobky a kovy. Spalovny také často spalují zakázané výrobky jako pesticid DDT, halogenované uhlovodíky (freony), používané v aerosolových sprejích, a polychlorované bifenyly (PCB), využívané v elektrických transformátorech. Během daného spalovacího procesu není přesné chemické složení spalovaného materiálu známo, nebo vstupující odpad není plynule monitorován. Podle zprávy americké Agentury pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency - EPA) z r "kromě případů, kdy je konstrukce spalovny zaměřena na určitý specifický druh odpadu, není detailní složení spalovaného odpadu známo". Některé typické nebezpečné chemické látky dodávané do spaloven jsou mimořádně těkavé - když jsou volně uloženy, unikají do atmosféry ještě dříve, než se do spalovny dostanou. K tomuto nekontrolovanému úniku "prchavých" emisí dochází při transportu, nakládce a vykládce a z rozlitých, prasklých, unikajících a poškozených barelů a netěsných ventilů v závodech a jejich okolí. "...musí také odejít" Protože žádný spalovací proces nedosahuje 100% účinnosti, je určitá část původního odpadu dodaného do systému ke spálení emitována do okolního prostředí komínem. Obvykle se ve spalinách měří polychlorované dioxiny, polychlorované dibenzofurany, chloroform, hexachlorobenzen, tetrachloretylén, PCB, formaldehyd a fosgen. Také se již sledují toxické kovy, jako olovo, arzen a rtu. Doposud však byla vědecky popsána jen malá část dalších chemických sloučenin, které jsou ze spaloven pravidelně emitovány.

5 ...PRIMITIVNÍ TECHNOLOGIE Zařízení pro omezení znečištění Ve snaze snížit znečištění ovzduší nyní mnoho firem vybavuje spalovny zařízeními na čištění emisí nebo na jejich omezování. Tyto pračky plynu a filtry neutralizují kyselinu chlorovodíkovou a zachycují pevné částice dříve, než kouř vyjde ze spalovny. Vodní pračky plynu zachycují znečištění při promývání plynu u paty komínu. Elektrostatické filtry využívají k záchytu částic elektrického náboje. TATO ZAŘÍZENÍ: Neničí odpad. Nezabraňují syntéze nových toxických sloučenin. Neodstraňují nutnost dále nakládat s toxickým materiálem zachyceným filtry a plynovými pračkami. TATO ZAŘÍZENÍ: Zachycují některé toxické chemické látky obsažené v emisích ze spalování a to ve formě kontaminovaného popela, odpadních vod a filtrů. Toxický popel a filtry se běžně ukládají na skládky a odpadní vody z praček plynu se vypouštějí do blízkých vodních toků. Při spalování může zbýt v popelu až 9% celkového objemu kapalného organického odpadu a až 29 % odpadu pevného 2. Kovy, které nejsou uvolněny do plynných emisí, se v popelu koncentrují, stejně jako dioxiny a množství dalších toxických sloučenin. Monitorování a testování emisí Žádná nepřetržitá nebo alespoň příležitostná měření všech chemických látek emitovaných ze spaloven se neprovádějí. Namísto toho se testování emisí spoléhá na analýzu několika vzorků a využití dvou teoretických výpočtů. Spalovny pak pracují na základě odhadů, pravděpodobností a laboratorních simulací - nikoliv na podkladě skutečného nepřetržitého monitorování vypouštěných látek. Dva vzorce pro testování funkcí spaloven jsou založeny na teorii účinnosti spalování (CE - Combustion Efficiency) a účinnosti destrukce a odstraňování (DRE - Destruction and Removal Efficiency). Je třeba zdůraznit, že tyto dva vzorce jsou navrženy pro hodnocení výkonu systému a nikoliv pro hodnocení složení nebo toxicity emisí. Koeficient účinnosti spalování hodnotí provoz spalovny podle měření CO a CO 2 v kouřových plynech. Obsah

6 CO indikuje nedokonalé spalování. Růst obsahu CO odráží růst přítomnosti nespáleného materiálu. I když je dosaženo průměrné účinnosti spalování (CE) 99,99 %, 0,1 % odpadu zůstává stále nespálena a dostává se do okolního prostředí. Může to vypadat jako nízká hodnota, ale když se spočítá vystavení vlivu toxických látek na molekulární úrovni, mohou takové emise znamenat hrozbu pro životní prostředí i pro lidské zdraví. I při stálé účinnosti spalování (CE) 99,99 % - bez nehod, bez ztráty účinnosti, uvádění do provozu a vypínání a bez odchylek v přísunu odpadu - bude při spálení tun odpadu vypuštěno ze spalovny přinejmenším kg nespáleného materiálu. Účinnost destrukce a odstraňování vyžaduje vzorkování a analýzu několika předem zvolených sloučenin nazývaných základní nebezpečné organické složky (POHC - Principle Organic Hazardous Constituents). Obvykle se na testování asi šesti POHC odebírá dva až pět vzorků. Pokud v emisích po spálení nejsou zjištěny POHC, je spalování považováno za účinné 3,4. Farmář útočí na chemický závod kvůli defektním telatům Činnost spaloven firmy ReChem International se stala ve Spojeném království předmětem sporů. V současnosti ReChem provozuje dvě spalovny, jednu v Pontypoolu v Jižním Walesu a druhou v Fawley v Southamptonu. Provoz spalovny v Bonnybridge ve Skotsku byl v roce 1985 ukončen, podle zpráv "z ekonomických důvodů". Farmář z blízkosti spalovny v Bonnybridge žaluje ReChem za ztrátu velkéhopočtu kusů dobytka. V mléku pocházejícím z jeho farmy byla zjištěna nepatrná množství dioxinu 2,3,7,8 TCDD. Případ má být ještě posouzen soudem. ReChem označuje za zdroj dioxinů malou spalovnu komunálního odpadu poblíž jejich závodu 8. Stejný typ dioxinu je v podezření, že napadá oční nerv. Vede se spor o pozorovaných případech očních defektů u dětí a telat z okolí závodu ReChem v Bonnybridge. V r se narodily tři děti s očními defekty nebo bez očí a dvanáct telat se narodilo slepých 9. (Podobně byly oční defekty pozorovány u dětí otců, kteří přišli do styku s dioxinem kontaminovaným Agent orange ve Vietnamu). Rada města Torfaen v Jižním Walesu má zdokumentovánu sérii stížností od obyvatel a majitelů průmyslových provozoven z oblasti v okolí spalovny firmy ReChem v Pontypoolu. Jejich zpráva upozorňuje na případy zpětného tahu spalin dvířky pece, kdy došlo k rozptýlení materiálu kontaminovaného PCB do okolní obydlené oblasti, na úniky chemických látek ve skladových prostorách a na poruchy částí zařízení na čištění plynu za vzniku černého kouře. Vědci v okolí zjistili vysokou koncentraci PCB v kachních vejcích a listech rostlin. ReChem jejich údaje zpochybňuje. ReChem v současnosti žaluje místní aktivisty Greenpeace a velký počet novin, rozhlasových a televizních stanic za nactiutrhačná a pomlouvačná tvrzení a prohlášení o činnosti jejich závodu. Tento postup byl široce kritizován vědci, a už spalovny obhajují nebo jsou proti nim. Destrukce základních nebezpečných organických složek (POHC) neznamená, že všechny sloučeniny obsažené ve spalovaném materiálu byly zničeny. Mohou být přítomny i další látky, které se do analýzy nezahrnují. V úvahu se také nebere vznik produktů nedokonalého spalování. Navíc nejsou mimořádné poruchy, uvádění do provozu a chyby obsluhy. I malá odchylka může snížit účinnost spalování. Podle americké EPA "ke zkušenosti stačí jen malý zlomek celkového objemu odpadu...podmínky horší než optimum vedou k výrazným odchylkám od cílené účinnosti destrukce 5."

7 Dioxiny - skrytá hrozba 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD), jeden ze skupiny 75 chlorovaných dioxinových sloučenin. Je 70 x jedovatější než kyanid. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran (TCDF), jeden ze skupiny 135 furanových sloučenin. Furany se velmi podobají dioxinům a mají podobné toxikologické účinky. Jak dioxiny tak furany jsou smrtelně jedovaté a silně karcinogenní. V přírodě odolávají rozkladu, akumulují se v tukové tkáni živých organismů a v rostoucím množství se koncentrují při postupu potravním řetězcem 6,7. Vědecká poradenská rada EPA dochází dále ve své zprávě z r k závěru, že spoléhat se na účinnost destrukce a odstraňování, třebas jen u jednoduchých odhadů kvality a kvantity chemických sloučenin emitovaných ze spaloven, je "vědecky nepřiměřené." Testy spalovacího systému Úvodní "test spalováníí" se provádí pro zjištění účinnosti nového systému PŘED uvedením spalovny do provozu. Potom by měl být periodicky prováděn podobný test, což obecně znamená jednou za dva až pět let. Test spalování zachycuje jeden určitý časový okamžik. Daleko častěji provádějí poradci nebo obsluha testy za optimálních podmínek. Tato "momentka" nemůže podat odpovídající obrázek o skutečném průběhu spalování při velkém rozsahu provozních podmínek nebo při proměnlivém zastoupení a složení jednotlivých druhů přisunovaného odpadu.

8 ...RISKANTNÍ TECHNOLOGIE Většina nebezpečného odpadu a produkty nedokonalého spalování (PIC) vytváří při spalování skupinu chemických látek známou jako organohalogeny. Studie ukazují, že působení těchto sloučenin může vyvolávat rakovinu, vrozené defekty, spontánní potraty a otravy plodu. Tyto látky mohou také poškozovat reprodukční soustavu, způsobovat sterilitu, oslabit imunitní obranný systém, poškozovat játra a ledviny a zapříčiňovat poruchy chování. Kovy jako olovo, arzen a chrom mohou být po spálení jedovatější než před ním. Chrom před spálením např. vyvolává dermatitidy, zatímco po spálení ve formě oxidů tohoto kovu může způsobovat rakovinu. Poslední výzkumy naznačují spojení mezi spalovnami nebezpečného odpadu a vzácnými formami rakoviny, jako je rakovina hrtanu u dospělých. Další souvislost se ukazuje mezi vzácnými vrozenými očními malformacemi u dětí narozených v blízkosti spaloven. Oficiální důkaz o spojitosti takovýchto zdravotních problémů a spaloven je obtížné doložit. Případ pana Hanrahana z Irska a jeho kontaminovaného dobytka je jeden z nemnoha příkladů poškození, kde je vliv určitého spalovacího zařízení přesvědčivě prokázán. 8 Průmysl preferuje spalování částečně proto, že pokud je odpad jednou spálen a rozptýlen do okolního prostředí, je velice obtížné najít legálně stopu od poškození zdraví a prostředí k prvotnímu producentovi odpadu. Vedou se spory o pozorovaných případech očních defektů dětí a mlá at dobytka v okolí závodu ReChem Bonnybridge. Spalovny jsou pro společnost malým přínosem Spalovací zařízení nabízejí společnosti, v jejíž oblasti jsou umístěny, jen málo pracovních míst většinou nekvalifikovaných. Patří sem přečerpávání odpadních látek z nádrží a sudů do spalovny, seškrabávání toxických reziduí ze spalovací komory, uklízení rozlitého materiálu a opravy poškozených nádrží na skladování chemických látek. V městské spalovně v Bruselu zajiš uje celý provoz pouze 18 zaměstnanců v nepřetržitém provozu, na jednu směnu 4 osoby. Pokud je jednou na nějakém místě uvedena spalovna do Nejvyšší soud mění rozhodnutí Hlavního V r začal irský farmář John Hanrahan upozorňovat na zdravotní postižení ve svém stádě dojnic. Dva roky předtím začala spalovna, nacházející se asi jednu míli od jeho farmy v Clonmelu v hrabství Tipperary, pálit odpad pocházející z americké multinacionální farmaceutické společnosti Merck, Sharpe and Dohme. Přes Hanrahanovy obavy, že příčinou jeho problémů je spalovna, odmítla společnost i úřady na místní i národní úrovni přijmout jeho tvrzení. Do r. 1985, kdy pan Hanrahan pohnal společnost Merck, Sharpe and Dohme k Hlavnímu soudu Irska, zemřelo přes 220 jeho dříve vysoce ceněných dojnic. Kanadský patolog, který svědčil v Hanrahanův prospěch, odhalil, že ve vzorcích půdy a listí z farmy byly nalezeny PCB a dioxiny. Pan Hanrahan u Hlavního soudu prohrál, ale v r potvrdil správnost jeho tvrzení Nejvyšší soud, kdy byla jednoznačně prokázána vina spalovny na znečištění, které jeho stádo zničilo.

9 provozu, pak jediný další ekonomický růst může být směrem k ještě "nečistšímu", průmyslu, který je založený na jedech. V mnoha případech se takové oblasti stávají "zónami obětovanými toxickým látkám". Výroba, služby a zvláště potravinářský průmysl se nechtějí přestěhovat do oblastí, kde jsou umístěny spalovny. Budoucí sídla se raději vyhýbají místům, která jsou považována za znečištěná a zdravotně závadná. Zkušenost ukazuje, že cena nemovitostí v důsledku toho klesá. V konečné analýze mají spalovny cenu pouze pro své vlastníky a pro neschopný, odpady produkující průmysl, který je podporuje....budoucnost BEZ SPALOVEN Spalování je často popisováno jako "preferovaná alternativa", "vyzkoušená technologie" nebo "jediná realizovatelná odpově " na krizi toxického odpadu. Ve skutečnosti však pouze poskytuje průmyslu příležitost vyhnout se odpovědnosti za zbytečné plýtvání. Spalování je pro průmysl příležitost, jak může zředit své odpady velkým množstvím vzduchu a rozptýlit je do životního prostředí. Je to výhodný a nezávazný způsob, jak zamaskovat dnešní problémy a přenést je na budoucí generace. Vzhledem k omezenému testování a monitorování činnosti spaloven by mělo být spalování považováno přinejlepším za pokusný a chybný experiment. Investice do spalování brání výzkumu a využití prostředků na eliminaci odpadu a výrobě ekologických výrobků. Zamezují také vývoji účinných a čistých výrobních postupů. Spalování spoléhá na neustálou produkci odpadu, aby byl zajištěn ziskový provoz. Tlak na splácení vysokých nákladů na budovy spaloven vyvolává a následně podporuje neustálý koloběh produkce odpadů. Jediný rozumný a trvalý přístup, jak se s problémem toxického odpadu vypořádat, je eliminovat zdroj problému - toxický odpad a toxické výrobky. V ideálním případě by se to mělo stát při vytváření představy o výrobku a v přípravných fázích, kdy by měly být zavrženy toxické suroviny a doplňkové materiály. Stávající průmyslová odvětví mohou určit zdroje toxických výrobků, toxických technologií a odpadů zavedením auditů Čisté výroby (Clean Production audits). Pak mohou učinit kroky k eliminaci používání toxického materiálu náhrazením závadných výrobků lepšími a vývojem nových technologií a výrobků s novým složením.

10 GREENPEACE ŽÁDÁ: Mezinárodní moratorium na výstavbu nových spaloven komunálního a nebezpečného odpadu. Plné zveřejnění všech výrob a výrobků, u nichž dochází k produkci toxického odpadu odváženého do spaloven. Rychlé zastavení činnosti všech existujících spaloven a to eliminací a/nebo náhradou výrobků a technologií, které jsou pro spalovny zdrojem toxického odpadu. ČISTÉ VÝROBKY A TECHNOLOGIE - HESLO DNEŠNÍ DOBY Jednoznačná alternativa k rostoucímu počtu spaloven je realizace Čisté výroby. Není to futuristický pojem, který bude možné aplikovat až za mnoho let. Po celém světě se šíří množství projektů Čisté výroby, např. v Indii, Švédsku a Kanadě. Čistá výroba je způsob, jak zajistit potravu, zboží a služby v uvážlivě navržených systémech, aby bylo možné vyhnout se používání toxických látek a předejít vytváření toxického odpadu. Vstupy surovin, vody a energie jsou obnovovány, znovu využívány a zachovávány. Takové systémy také maximálně hledí na zdraví pracujících a společnosti a na místní ekonomické, geografické a kulturní poměry. Činnosti, které mají za cíl zmenšení objemu odpadu spalováním nebo koncentrací odpadu a zakrývají riziko ředění nebo přenosu znečištění z jednoho jeho nositele na jiný, není možné považovat za Čistou výrobu. Zařízení pro likvidaci znečištění na konci výrobního procesu, jako jsou filtry, pračky plynu nebo systémy založené na biologickém, chemickém nebo fyzikálním principu, také nejsou zárukou Čisté výroby. Produkty pocházející ze systému Čisté výroby jsou po celou dobu svého životního cyklu v souladu s ekosystémy a biologickými procesy a berou v potaz: - konceptualizaci - projekt - výběr surovin, jejich původ a zpracování - transport během všech fází - výrobu - obaly - montáž nebo sklizeň - komerční nebo domácí využití a konečný osud výrobků po skončení jejich užitné funkce.

11 Pro dosažení Čisté výroby musí každé výrobní zařízení: zavést audit Čisté výroby, aby bylo zajištěno rozumné využívání surovin, vody a energie a bylo možné demonstrovat, že průmyslový systém a jeho výsledný konečný výrobek (výrobky) nepoškozují po celou dobu svého životního cyklu životní prostředí nebo lidské zdraví. určit toky odpadu a s nimi spojených výrobků a těchto údajů využít jako podkladu pro stanovení priorit firemního a vládního výzkumu možností Čisté výroby. připravit akční plán s konkrétními cíli a časovým harmonogramem pro rychlé ukončení výroby nebezpečných odpadů a poté zastavení provozu spaloven cestou eliminace nebezpečných výrobků a odpadů. Stejně tak mohou přispět k zastavení spalování občané: - vyhnout se nakupování toxických výrobků - odmítnout kupovat nadměrně balené výrobky - nekupovat věci na jedno použití - kde je to možné, věci znovu používat a recyklovat - vědomě snížit spotřebu nerecyklovatelných výrobků - žádat konec výroby toxických výrobků "Stále hrozivější celosvětová ekologická krize může být vyřešena pouze všeobecnou přeměnou současných výrobních systémů - v zemědělství, výrobě, energetice a dopravě." Uzavření míru s planetou Barry Commoner, 1990

12 1. Greenpeace Denmark. "Kommunekemi Ltd., the Disposal of Hazardous Waste in Denmark," March Trenholm, A., R. Hathaway, D. Oberacker. "Products of Incomplete Combustion from Hazardous Waste Incinerators," Proceedings of the 10th Annual Research Symposium of Incineration an Treatment of Hazardous Waste, EPA 600/ , Sept Gorman, P., R. Hathaway, D. Wallace, A. Trenholm. "Practical Guide - Trial Burns for Hazardous Waste Incinerators," Midwest Research Institute for the US. Environmental Protection Agency, EPA/600/2-86/050, April US. Environmental Protection Agency, Science Advisory Board, Environmental Effects Transport and Fate Committee, "Report on the Incineration of Liquid Hazardous Wastes," April Dellinger, B., et al. "PIC Formation under High Pyrolitic and Starved Air Conditions," EPA/600/S2-86/006, July Klassen, C.D., M.O Amdur, J. Doulle. Casserett and Doulls. Toxicology, 3rd Ed., McMillian: New York, Johnston, P., Stringer, R. "Dioxin and Paper Products: The Unnecessary Risk," Medical Textiles, Elsevier Science Publishers Limited: England, July Eggleton, A.E.J.,"The Environmental Significance of Dioxins, Furan and PCB levels measured in the vicinity of ReChem s Roughmute Plant," AERE, Harwell, January 14, Sweeney,J., "The Cyclops Children." New Society, January 17, Irish Supreme Court Records, Hanrahan and Family vs. Merck, Sharp and Dohme, Dublin, July Publikace Greenpeace v češtině: Atomy, data, fakta, pozadí, Greenpeace, 1991 François Nectoux, Krize francouzské jaderné energetiky, Greenpeace,1991 Jaderná výtopna v Plzni, Öko-Institut Darmstadt, Greenpeace,1992 Jaderná energie, otázky a odpovědi, Greenpeace, 1992 Globální oteplování a jeho nebezpečí pro Zemi, Greenpeace, 1992 J. K. Leggett. P. M. Kelly, Zastavit globální oteplování? Ano, ale bez jaderné energetiky!, Greenpeace,.1993 Bezpečná energie pro zemi, Greenpeace, 1993 Vladimír Procházka, Úspory elektřiny na území bývalého Československa, Greenpeace, 1993 První příznaky klimatické změny, Greenpeace, 1994

13 Problematikou spaloven a odpadů se v České republice zabývají tyto ekologické skupiny: Děti Země Podbabská 14, Praha 6, tel. a fax a Recyklační skupina Libor Vilímovský Záběhlice 130/151, Praha 10, PRAHA U Prašné brány 3, Praha 1, tel , fax Bankovní spojení: Creditanstalt a. s., , Praha 1 Kč: /2700 Devizy: /2700 BRATISLAVA P.O. BOX 58, Bratislava, Tel. a fax Bankovní spojení: Tatra banka BA, Sk: /1100 INTERNATIONAL CAMPAIGN Keizersgracht 176, 1016 DW Amsterdam, Netherlands tel fax Tato publikace je vytištěna na recyklovaném papíru

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) další názvy AOX ( Adsorbable Organically bound Halogens ) číslo CAS* - chemický vzorec* - ohlašovací práh pro emise a přenosy do ovzduší (kg/rok) - do vody

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Bromované difenylethery

Bromované difenylethery Bromované difenylethery další názvy číslo CAS* chemický vzorec* ohlašovací práh pro emise a přenosy do ovzduší (kg/rok) - do vody (kg/rok) 1 do půdy (kg/rok) 1 ohlašovací práh mimo provozovnu (kg/rok)

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. * * prvek, protonové číslo 80, rel. atomová hmotnost 200,59 * tekutý kov, teplota tání činí -38,89 oc, teplota varu 356,73 oc * dobře vede elektrický

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA PODNIKOVÁ NORMA FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS Filtrační vložka se skládá z rámu z ocelového pozinkovaného plechu, ve kterém je v přířezu ochranné textilie mezi dvěma mřížkami uložen sorbent (upravované

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

SSOS_ZE_3.14 Spalovny komunálního odpadu

SSOS_ZE_3.14 Spalovny komunálního odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.14

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Ing. Anna Cidlinová, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Zdena Podolská, MUDr. Jan Melicherčík, CSc. Státní zdravotní ústav v Praze Česká zemědělská univerzita

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání Ekologické spínání Publikace Platformy ekologického spínání Úvod Tato publikace vyjadřuje stanoviska Platformy ekologického spínání (Green Switching Platform). Shrnuje informace o důsledcích použití skleníkového

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikace látky (obchodní název): 1.1.1 Další název přípravku/kódové 9.0 ECO, 9.5 W označení: 1.2 Použití přípravku: Adsorbent

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES,

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, L 32/44 Úřední věstník Evropské unie 4.2.2006 SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, ze dne 3. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech,

Více

Základní látky znečišťující životní prostředí

Základní látky znečišťující životní prostředí Základní látky znečišťující životní prostředí Vliv chemických látek na prostředí chemie výrazně zasahuje do vzájemných vztahů člověka a prostředí člověk běžně používá chemické látky: v domácnosti, průmyslu,

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76

Více

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Princip: Rozdrcený materiál je termicky rozložen zejména na vodu (forma páry) a CO 2, Mezi

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Odpady druhy, separace, recyklace

Odpady druhy, separace, recyklace Odpady druhy, separace, recyklace Co je to odpad Dle zákona o odpadech: movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit odložení na místo určené pro odkládání

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Datum vydání: 11.08.2005 List 1 z 5 listů 1. Označení látek, přípravy a firmy 1.1 Označení výrobku: Obchodní název: KLINGERSIL soft-chem 1.2 Užití výrobku: Těsnicí materiál

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

Z odpadu ze spalovny biopaliva? Z odpadu ze spalovny biopaliva? Výkony TERMIZO v roce 2008 Energetické využití 91 200 tun odpadu Výroba tepla pro 15 000 domácností - jedna třetina spotřeby liberecké aglomerace Výroba elektrické energie

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 06 84 (21) FV 4559-84 00 (Bi) (51) Int Cl.* G 21 F 9/02, G 21 F 9/00 ÚftAD

Více

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian ŘÍZENÍ EKOLOGICKY ŠETRNÉ NEMOCNICE S DŮRAZEM D NA ELIMINACI TOXICKÝCH LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jiří Kristian RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Výskyt: -zdravotnické pomůcky (hadičky, krevní vaky,

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

Nebezpečné jedy kolem nás

Nebezpečné jedy kolem nás Nebezpečné jedy kolem nás Chlumova 17 130 00 Praha 3 tel/fax: 222 781 471 GSM: 774 406 825 e-mail: arnika@arnika.org www.arnika.org látky nás provázejí každý den a na každém kroku. Z chemických látek sestává

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

J.Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

J.Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě POP s v ovzduší MSK J.Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Ve spolupráci a za podpory Partyzánské náměstí 7 702 00 Ostrava tel.:596200111 fax:596118661 www.zuova.cz Látky známé z ovzduší Prašný aerosol

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Nakládání se zdravotnickým odpadem: Porovnání České republiky a Slovinska

Nakládání se zdravotnickým odpadem: Porovnání České republiky a Slovinska Seminář Nakladani sodpady a toxicke latky vzivotnim prostredi Pardubice, 2. června, 2008 Nakládání se zdravotnickým odpadem: Porovnání České republiky a Slovinska Mgr. Saška Petrova International POPs

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 15 Organizace provádění jednotlivých druhů údržby, včetně ukládání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

ZÁSADY BEZPEČNÉHO NAKLÁDÁNÍ A DISTRIBUCE VYSOCE TOXICKÝCH PLYNŮ A SMĚSÍ

ZÁSADY BEZPEČNÉHO NAKLÁDÁNÍ A DISTRIBUCE VYSOCE TOXICKÝCH PLYNŮ A SMĚSÍ ZÁSADY BEZPEČNÉHO NAKLÁDÁNÍ A DISTRIBUCE VYSOCE TOXICKÝCH PLYNŮ A SMĚSÍ Převzatý materiál EIGA IGC Doc 130/05/E Revize EIGA TN 509/90/E Český překlad proveden pracovní skupinou PS-4 ČATP. EUROPEAN INDUSTRIAL

Více

Obsah Úvod Hierarchii nakládání s odpady

Obsah Úvod Hierarchii nakládání s odpady Prof.-Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. ENERGETICKÁ ÚČINNOST SPALOVEN A RÁMCOVÁ SMĚRNICE O ODPADECH EIC AG - Ecological and Industrial Consulting hyzik@eiconsult.eu, www.eiconsult.eu Obsah Úvod...1 Energetická

Více

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod aneb zkušenosti a výsledky z odborné zahraniční stáže 3. 12. 2013 Lukáš Dvořák lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

COMPACFOAM. Bezpečnostní list

COMPACFOAM. Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) COMPACFOAM Bezpečnostní list Vytvořeno dne: 10.04.2012 Přepracováno dne: 02.07.2013 Platné od: 10.04.2012 Verze: 1.3 Nahrazuje verzi:

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Nuclear Research Institute Řež plc Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Petr Kovařík, Josef Podlaha, ÚJV Řež a.s. a kolektiv Centra nakládání

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Právo na informace o chemických látkách v České republice

Právo na informace o chemických látkách v České republice Právo na informace o chemických látkách v České republice Jindřich Petrlík / Arnika program Toxické látky a odpady Right to Know about Chemical Substances in the European Union and Globally International

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.10.2010 KOM(2010) 562 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU o provádění strategie Společenství

Více

Odpadní voda v prádelnách

Odpadní voda v prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 6a Odpadní voda v prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 6a "Odpadní voda v prádelnách" 1

Více

VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ IGC Doc 111/03/E Český překlad proveden pracovní skupinou PS-4 ČATP EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION (EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem

Více

D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva

D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva Ing. Jiří Zedník CSc. - ČTP Co to jsou dioxiny? Z chemického hlediska dioxiny představují směs polychlorovaných aromatických látek, které mají podobnou strukturu

Více

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ Ekologická transformace komunálního a jiného typu odpadu na energetické a materiálové využití na bázi plazmové technologie společnosti Westinghouse Plasma Corporation PGP Terminal,

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více