1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace Jílové, Školní ul. 287 tel.: Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT pro Základní školu a mateřskou školu Jílové, Školní 287, příspěvková organizace, určená pro projekt Moderní škola 2011 OP VK EU peníze školám CZ.1.07/1.4.00/ vyhlášená formou otevřeného řízení. Základní škola a mateřská škola Jílové, Školní 287, příspěvková organizace, zastoupená Mgr. Janou Hanzlovou, ředitelkou školy, vyhlašuje v souladu s 12 odstavcem 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Jílového, veřejnou zakázku (dále jen veřejná zakázka) formou otevřeného řízení na realizaci akce: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT pro Základní školu a mateřskou školu Jílové, Školní 287, příspěvková organizace, určená pro projekt Moderní škola 2011 OP VK EU peníze školám CZ.1.07/1.4.00/ PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka: 4 ks interaktivních projektorů s ultrakrátkou projekcí, včetně promítací plochy, ozvučení, PC (software MS Office Standard 2010 (Word, Excel, PowerPoint, antivir, školní licence) a internetového připojení Požadovaná technická specifikace: 4 ks interaktivních projektorů s ultrakrátkou projekcí 3000 lm, úprava tabule triptych - promítací plocha, ozvučení, PC (software MS Office Standard 2010 (Word, Excel, PowerPoint, antivir, školní licence) a internetové připojení 3ks přenosný vizualizér 3ks digitální mikroskop

2 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY : Zahájení dodávky do 2 týdnů po uzavření smluvního vztahu. Skutečné termíny plnění vzejdou z výběrového řízení. Místo plnění zakázky: Základní škola a mateřská škola Jílové, Školní 287, příspěvková organizace 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY: Smluvní vztah bude řešen vystavenou objednávkou na prováděné práce a dodávky, ve které budou specifikovány veškeré smluvní podmínky. Smluvní vztah bude řešen vystavenou objednávkou na prováděné práce a dodávky, ve které budou specifikovány veškeré smluvní podmínky. Zadavatel poţaduje poskytnutí záruční doby minimálně 36 měsíců Reakční doba na zahájení opravy: a. u počítačů, interaktivních projektorů do 24 hodin nejpozději druhý pracovní den po dni, od nahlášení závady opraveno, b. u aktivních prvků datové sítě oprava výměnou do 24 hodin (další pracovní den). Záruka musí být poskytována přímo výrobcem HW a dodavatel musí být výrobcem certifikován (výrobce HW zajišťuje servisní činnost přímo, nebo prostřednictvím smluvních partnerů). 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY Objednatel předpokládá fakturaci po úspěšném předání a převzetí bez zjištěných závad. Splatnost faktury bude 21 dnů. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10% vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode dne, kdy zástupce objednavatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Zálohy objednatel neposkytuje. 5. POŢADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY: Cenová nabídka bude členěna na cenu bez DPH, DPH a vč. DPH viz nabídkový list. Cena dodávky v sobě bude zahrnovat veškeré náklady (např. doprava, instalace operačního systému a kancelářských aplikací, připojení do datové sítě aj.). Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění této veřejné zakázky včetně zařízení staveniště a jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu a podobně. Nabídková cena vč. DPH bude cenou nejvýše přípustnou. Předložením nabídky zájemce prohlašuje, že se seznámil se všemi detaily, které mohou mít vliv na stanovení konečné ceny.

3 Podmínky, při jejichţ splnění je moţno překročit výši nabídkové ceny, pouze pro poţadavky zadavatele Práce a dodávky nad rámec objednávky požadované ze strany objednatele budou posuzovány jako dodatečné práce. Veškeré požadované dodatečné práce ze strany objednavatele, změny, doplňky nebo rozšíření plnění nad rámec zadání, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce provést, objednatel více práce uhradí odděleně od fakturace předmětu plnění (díla). Cena bude dohodnuta před zahájením dodatečných prací. 6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentací je kromě tohoto zadání také: - nabídkový list. 7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK: Nabídka bude zpracována v jazyce českém, předložena v jednom vyhotovení (originál), v uzavřené obálce označené identifikačními údaji firmy s označením: NEOTEVÍRAT veřejná zakázka malého rozsahu INTERAKTIVNÍ PROJEKTOR Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT pro Základní školu a mateřskou školu Jílové, Školní 287, příspěvková organizace, určená pro projekt Moderní škola 2011 OP VK EU peníze školám CZ.1.07/1.4.00/ Nabídka bude doručena na adresu: Základní škola a mateřská škola Jílové, příspěvková organizace, Školní 287, Jílové Nabídky je možno podat nejpozději do 10:00 hod. 8. POŢADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY: Součástí nabídky, se skladbou v předepsaném pořadí, bude: 1. vyplněný nabídkový list podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče 2. protokol o provedení místního šetření na rozšíření počítačové učebny potvrzený zadavatelem 3. rozpis nabídkové ceny (položkový rozpočet) zpracovaný dle bodu 5 tohoto zadání 4. kopie výpisu ze živnostenského rejstříku v oblasti předmětu díla, dokument nesmí být starší 90-ti dnů 5. kopie výpisu z obchodního rejstříku, je- li do něj uchazeč zapsán, dokument nesmí být starší 90-ti dnů 6. kopie pojistné smlouvy, kterou má uchazeč pojištěnu odpovědnost za škody způsobené svou činností (a výrobkem) na částku ve výši min. 1,5 mil. Kč, smlouva musí být platná nebo doložena dodatkem s prodloužením doby platnosti 7. kopie min. 3 odborných referencí s předmětem plnění podobným předmětu zadávané zakázky za posledních 5 let (4/2006 4/2011) potvrzených příslušným smluvním partnerem a obsahujících identifikační údaje uchazeče, cenu, termín plnění, místo plnění a údaj o řádném a odborném provedení zakázky 8. technická specifikace nabízených modelů, včetně typových označení jednotlivých součástí (part number zařízení) 9. čestné prohlášení o splnění všech požadovaných technických parametrů zařízení specifikovaných v předmětu zakázky. 10. certifikát výrobce na prodej i servis (zaškolení servisních techniků výrobcem) Při nedoložení jakéhokoliv z těchto požadavků bude nabídka vyloučena z výběrového řízení. Obsah nabídky bude seřazen dle výše uvedeného pořadí jednotlivých dokumentů!!

4 9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA: V případě doložení kompletní nabídky (se všemi náležitostmi specifikovanými výše), bude rozhodujícím kriteriem celková cena zakázky vč. DPH, termín plnění zakázky a servisní nabídky. 10. PRÁVA ZADAVATELE: Zadavatel si vyhrazuje právo upravovat zadání v průběhu veřejné zakázky, nejpozději však 3 dny před termínem odevzdání nabídek s tím, že termín odevzdání bude prodloužen o 1 týden. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni minimálně 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit a neuzavřít smluvní vztah se žádným z uchazečů s tím, že případné neuzavření smluvního vztahu nebude druhou stranou sankcionováno. Zadavatel si vyhrazuje právo redukovat předmět zakázky vymezený zadávací dokumentací před uzavřením smluvního vztahu či v průběhu realizace předmětu plnění a ve vazbě na tuto redukci upravit po dohodě s vybraným uchazečům cenu. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s veřejnou zakázkou. Výsledek veřejné zakázky bude zveřejněn na webových stranách města Jílového do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí zadavatele. Vítěz zakázky bude s rozhodnutím zadavatele seznámen písemně, taktéţ vyloučení uchazeči budou informování o vyloučení písemně s uvedením důvodu jejich vyloučení. Námitky proti rozhodnutí zadavatele nejsou přípustné. Uchazeč se svou účastí ve výběrovém řízení zavazuje, že v případě, že zvítězí, umožní osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to až po dobu 10 let po skončení plnění zakázky. Lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího roku. 11. ODPOVĚDNÁ OSOBA: V případě potřeby kontaktujte odpovědnou osobu: Jméno, příjmení: Mgr. Jana Hanzlová Organizace: Základní škola a mateřská škola Jílové, Školní 287, příspěvková organizace Tel.: Příloha: Nabídkový list Mgr. Jana Hanzlová ředitelka školy Pozn. Veškeré informace vztahující se k veřejným zakázkám budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města v sekci veřejné výzvy

5 N A B Í D K O V Ý L I S T Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT pro Základní školu a mateřskou školu Jílové, Školní 287, příspěvková organizace, určená pro projekt Moderní škola 2011 OP VK EU peníze školám CZ.1.07/1.4.00/ interaktivní projektory Název firmy, organizace: Zastoupená : Adresa : IČ :.... DIČ:... Bankovní spojení :... Číslo účtu:... Telefon, mobil : Fax: Obchodní rejstřík : nabídkové ceny budou uvedeny včetně nezbytných souvisejících prací 4 interakt. Projektory 4x úprava tabule 3x vizualizér + s příslušenstvím 4 PC + software - projekční plocha dig.mikroskop cena bez DPH: DPH: cena s DPH: Celková cena bez DPH: DPH: Celková cena s DPH: Termín zahájení dodávky: Termín dokončení dodávky: Záruka na dílo: Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v nabídkovém listě obsahuje veškeré požadavky na realizaci výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadání této zakázky. Datum:... Razítko a podpis:...