ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 HAMZOVA ODBORNÁ pro děti a dospělé ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.810/11/tes Ve smyslu 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a interního předpisu HL k zajištění efektivního a hospodárného vynakládání veřejných prostředků při dodržení základních zásad postupu zadavatele stanovených v 6 zákona, zahajuje zadavatel následující výběrové řízení zveřejněné rovněž na webových stránkách zadavatele akce: Zřízení lůžkových výtahů na pavilonech M a C Obsah: Identifikace zadavatele Oznámení zadávacího řízení Text zadávací dokumentace - Předmět veřejné zakázky malého rozsahu - Lhůta a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu - Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny - Platební podmínky a podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu - Smluvní pokuty - Záruky - Prohlídka místa budoucího plnění - Obsah a forma nabídek - Ostatní podmínky zadavatele PŘÍLOHY: - příloha č.1a - projektová dokumentace zak.č (výtah pav.m) vč. Požárně bezpeč.řešení - příloha č.1b - projektová dokumentace zak.č (výtah pav.c) vč. Požárně bezpeč.řešení - příloha č.2a - výkaz výměr - příloha č.2b - výkaz výměr - příloha č.3 - Krycí list (formulář) - příloha č.4 - Obchodní podmínky (Návrh smlouvy o dílo) - příloha č.5 - Kvalitativní standardy HL ZD č. 810/11/Tes 1/7

2 Název zadavatele název: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé adresa: Luže-Košumberk 80, PSČ zastoupený: MUDr. Václavem Volejníkem, CSc., ředitelem léčebny IČO: tel a fax: , Státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z , č.j. MZDR 2942/2007 Oznámení zadávacího řízení Zadávací řízení bylo zahájeno zveřejněním na webových stránkách zadavatele (www.hamzovalecebna.cz), v sekci Veřejné zakázky, pod pořadovým číslem 810/11/Tes a odesláním zadávací dokumentace zájemcům. Text zadávací dokumentace 1/ Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů. 1. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu 1.1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zřízení lůžkových výtahů na pavilonech M a C v Hamzově odborné léčebně Luže-Košumberk, v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem Rekonstrukce výtahu pavilónu M v HL Luže - Košumberk, zpracované společností OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto, pod zakázkovým číslem v 08/2011, která je přílohou č.1a této Zadávací dokumentace (dále jen výtah pav.m) a v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem Rekonstrukce výtahu pavilón C, zpracované společností IDOP OLOMOUC, akciová společnost, Řepčínská 234/82, Olomouc, pod zakázkovým číslem v 09/2011, která je přílohou č.1b této Zadávací dokumentace (dále jen výtah pav.c), s těmito upřesněními: - práce budou realizovány za provozu oddělení (viz. časová omezení v bodě 2.3.) - vybraný uchazeč (zhotovitel) dodrží podmínky stavebního povolení včetně příslušných závazných stanovisek dotčených orgánů - vybraný uchazeč (zhotovitel) dále dodrží Kvalitativní standardy HL, které jsou přílohou č.5 této Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení 98 zákona takto: část a) výtah pav. M část b) výtah pav. C Uchazeči jsou oprávněni ve své nabídce nabídnout plnění části a) nebo b), případně obou částí současně. ZD č.810/11/tes 2/7

3 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu je i zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a případné zpracování výrobní dokumentace nebo výkresů výztuže, bednění apod. Podrobnou definici dalšího obsahu předmětu veřejné zakázky malého rozsahu stanoví Obchodní podmínky (Návrh smlouvy o dílo) Výkaz výměr Výkazy výměr v elektronické podobě jsou přílohou této Zadávací dokumentace. Výkaz výměr k výtahu pav. M příloha č.2a Výkaz výměr k výtahu pav. C příloha č.2b 1.3. Závaznost výkazů výměr Výkazy výměr jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Podrobnosti a vyčerpávající popisy k jednotlivým položkám výkazů výměr jsou uvedeny v projektové dokumentaci, zejména ve výpisech výrobků Poskytování dodatečných informací Na základě žádosti zájemce o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené zadavateli písemně (dopis, , fax) poskytne zadavatel zájemci dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a rovněž je zveřejní na svých webových stránkách Adresa pro vyžádání si dodatečných informací Žádosti o dodatečné informace doručí zájemci ve stanovené lhůtě na adresu : Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže Košumberk 80, Luže kontaktní osoba: Ing. Petr Tesař Tel a fax: / Lhůta a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu 2.1. Lhůty plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu stanoví následující termíny: a) Zahájení plnění předmětu výtah pav.m Uzlový bod č.1 - vyřazení stávajícího výtahu pav. M z provozu... od Uzlový bod č.2 - zahájení montáže výtahu pav. M. do Termín dokončení výtahu pav.m (bez vad a nedodělků).. do b) Zahájení plnění předmětu výtah pav.c podpisem smlouvy o dílo; uchazeči budou jednotně předpokládat datum Uzlový bod č.1 - zastřešení dozděné výtahové šachty pav. C... do Uzlový bod č.2 - zahájení montáže výtahu pav. C.. uvede uchazeč Termín dokončení výtahu pav.c (bez vad a nedodělků).. do ZD č.810/11/tes 3/7

4 Výše uvedené uzlové body při dodržení výše uvedených termínů budou uvedeny v harmonogramu, který uchazeči předloží ve své nabídce. Harmonogram se stane nedílnou přílohou smlouvy o dílo. Harmonogram bude v členění po kapitolách položkového rozpočtu (zemní práce, základy, stěny a příčky, stropy apod.) Místo plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu Místem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je pavilon M a C, pozemky zapsané v katastru nemovitostí k. ú. Luže, obec Luže, v areálu Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé Doplňující podmínka pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace na obou pavilonech bude za provozu zdravotnických oddělení. Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti se stanovenou lhůtou splnění kompletního předmětu veřejné zakázky malého rozsahu následující podmínky: - s přihlédnutím k charakteru prostředí, ve kterém se stavební a montážní práce budou realizovat, budou práce probíhat denně (pon - pá) a v sobotu v době hod. (platí pro pav.m) a v době (platí pro pav.c). V neděli a ve svátek je pracovní klid (zadavatel v případě prací uvnitř objektu může udělit na základě předchozí písemné žádosti zhotovitele díla výjimku z uvedené denní doby) - pro vjezd těžké techniky a provádění hlučných prací, tj. např. používání zbíječek, vrtaček apod., je možná doba jejich použití stanovena od 8.00 do hod. - polední klid na pavilonu M (dětský pacient) od 12 do 14 hodin. Uvedené podmínky zadavatele musí být zapracovány do návrhu smlouvy Platnost nabídky Uchazeč je vázán svou nabídkou do Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 3.1. Požadavky na zpracování ceny Nabídková cena bude zpracována v členění podle předaných výkazů výměr, přičemž uchazeči uvedou: - Celkovou nabídkovou cenu za výtah pav. M - Celkovou nabídkovou cenu za výtah pav. C (cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a celkem včetně DPH). Nabídková cena musí vždy obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky malého rozsahu včetně nákladů souvisejících (poplatky, skládkovné, provizorní zástěny, ochrana stávajících prvků, uvedení přilehlých povrchů do původního stavu, zařízení staveniště, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem léčebny, klimatickými podmínkami apod.). Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky Doklady prokazující nabídkovou cenu Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů: a) položkovými rozpočty k výtahu pav. M a pav. C b) celkovou rekapitulací po oddílech (kapitolách) vč. celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem vč.dph ZD č.810/11/tes 4/7

5 c) elektronickou formou oceněných položkových rozpočtů ve formátu Microsoft EXCEL ve struktuře a obsahu shodném s tištěnou formou 3.3. Výkaz výměr Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkazy výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické podobě. Uchazeč je oprávněn převést si tyto výkazy výměr do podoby vhodné pro jeho zvyklosti, ale je povinen: - dodržet strukturu a položkové členění výkazů výměr - dodržet obsahovou náplň výkazů výměr 4. Platební podmínky a podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu 4.1. Platební podmínky Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Provedené práce budou fakturovány měsíčně podle zadavatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do 70% celkové ceny. Zbývajících 30% ceny bude fakturováno po bezvadném předání a převzetí díla (ve formě konečné faktury). Případné vícepráce budou fakturovány rovněž po předání a převzetí bezvadného díla zadavatelem, na samostatné faktuře (nebo konečné faktuře). Daňové doklady budou mít kromě veškerých náležitostí stanovených platnými daňovými předpisy i přiložený soupis provedených prací. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dní. Splatnost se počítá ode dne doručení faktury zadavateli Podmínky, za kterých je možné nabídkovou cenu překročit Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky malého rozsahu dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští Dodatečné práce a dodávky V případě, že se při plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu vyskytnou dodatečné práce a dodávky požadované zadavatelem nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky, postupuje se při jejich zadání podle zákona č.137/2006 Sb., resp. podle interního předpisu HL. Obecně platí, že práce a dodávky neobsažené ve výkaze výměr musí být nejprve projednány a odsouhlaseny zadavatelem, teprve potom realizovány. V opačném případě se zadavatel právem domnívá, že uchazeč má tyto práce obsaženy v již naceněných položkách. Podmínky pro sjednání těchto dodatečných prací a dodávek jsou rovněž uvedeny v rámci Obchodních podmínek (Návrh smlouvy o dílo). 5. Smluvní pokuty 5.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění Za nesplnění termínu plnění předmětu díla vznikne zadavateli právo na tyto smluvní pokuty: a) Za nedodržení termínu dokončení je dodavatel povinen zaplatit zadavateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši ,- Kč. b) Za nedodržení lhůty plnění uzlového bodu je dodavatel povinen zaplatit zadavateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši ,-Kč Další smluvní pokuty Další smluvní pokuty stanovené zadavatelem jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. ZD č.810/11/tes 5/7

6 6. Záruky 6.1. Záruční lhůta Uchazeč poskytne na stavební část prováděného díla záruku v délce 60 měsíců a na technologii výtahu záruku v délce 36 měsíců, vždy ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků mezi zadavatelem a uchazečem. 7. Prohlídka místa budoucího plnění 7.1. Doba a místo prohlídky místa plnění Zadavatel umožňuje všem zájemcům prohlídku místa budoucího plnění, a to na základě telefonické domluvy s kontaktní osobou zadavatele v termínu od do (běžná pracovní doba 7-14 hod.) Kontaktní osobou pro prohlídku místa budoucího plnění je p. Zdeněk Doležal, tel , Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení zájemců se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Zájemci mohou po dobu konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu právně závaznými. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, resp. k zadávacím podmínkám, je zájemce oprávněn vznést dotaz písemně na zadavatele a to postupem dle bodu 1.4. zadávací dokumentace. 8. Obsah a forma nabídek 8.1. Forma nabídek Nabídka bude předložena elektronicky v systému PROe.biz, bude zpracována v českém jazyce. Členění nabídky: a) Kvalifikace uchazeč doloží v systému PROe.biz následující doklady (např. formou pdf. souboru) Doklad o oprávnění k podnikání pro předmět zakázky (v prosté kopii ŽL nebo výpis z OR). Doklady o prokázání splnění technické způsobilosti uchazeče doložením seznamu minimálně 3 obdobných stavebních a technologických prací (dále jen stavba) provedených uchazečem za posledních 5 let o minimálních nákladech jednotlivé stavby ve výši 1 mil. Kč vč. DPH Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě (v prosté kopii smlouvy), přičemž zadavatel požaduje, aby částka, která bude uhrazena - pojistitelem za dodavatele v případě pojistné události, činila minimálně částku ve výši ,- Kč. b) Cenová nabídka (uchazeč doloží v systému PROe.biz následující doklady (formou excel souboru) Oceněný výkaz výměr na část a) výtah pav.m Oceněný výkaz výměr na část b) výtah pav.c c) Harmonogram díla (uchazeč doloží v systému PROe.biz následující doklady (formou excel souboru) Harmonogram akce výtah pav.m ZD č.810/11/tes 6/7

7 Harmonogram akce výtah pav.c Samostatně v systému PROe.biz uchazeč uvede : - celkovou nabídkovou cenu za výtah pav M - celkovou nabídkovou cenu za výtah pav C 9. Ostatní podmínky zadavatele 9.1. Lhůty I.kolo - lhůta pro podání nabídek II.kolo - mezikolo III.kolo - aukce v 9.00 hodin v 9.00 hodin hodin 9.2. Kritéria hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková cena. Samostatně bude hodnocena část a) a část b) zakázky Změna podmínek zadávací dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečné informace nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávacích podmínek nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci písemně nejpozději do 2 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek a rovněž ji zveřejní na svých webových stránkách Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci Pokud se v zadávací dokumentaci příp. projektové dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků, dodávek nebo zařízení, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení předpokládaného standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou min. stejné nebo lepší kvality Ostatní podmínky zadávacího řízení Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce malého rozsahu. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. V Luži, dne MUDr. Václav Volejník, CSc. ředitel léčebny Pozn.: výzva k podání nabídky je zveřejněna na webových stránkách zadavatele v sekci Veřejné zakázky po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. ZD č.810/11/tes 7/7