KROMERIZSKA NEMOCNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROMERIZSKA NEMOCNICE"

Transkript

1 KROMERIZSKA NEMOCNICE akciová společnost Havlíčkova 660/73, Kroměříž IČO: DIČCZ Telefon: , Zadávací dokumentace VZ-02/2012/RM Nákup gastrotechnologie Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon") Název veřejné zakázky: Dodávka gastrotechnologie do kuchyňského provozu Zadavatel Název / obchodní firma: IČ: Adresa sídla / místa podnikání: Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Kontaktní osoba, telefon, fax, Druh zadávacího řízení: Druh veřejné zakázky podle předmětu plnění: Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty: Předpokládaná hodnota: (bez DPH) Kroměřižská nemocnice a. s Havlíčkova 660/73, Kroměříž, PSČ Ing. Pavel Calábek, předseda představenstva Roman Mádr, , otevřené řízení (dle 27, zákona) dodávka nadlimitní ,- Kč 1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV: kuchyňské zařízení 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, revize, odzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy souboru gastronomické technologie dle technické specifikace, která je přílohou č. l této zadávací dokumentace (dále jen ZD) s rozmístěním dle projektové dokumentace - viz přílohy č. 4 až 7 ZD. l z 6

2 Ve smyslu ustanovení 44, odst. 11, zákona, v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 3. Doba a místo plnění Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu se zákonem a v návaznosti na průběh zadávacího řízení a realizaci stavební připravenosti kuchyně Kroměřížské nemocnice a.s. Předpokládané zahájení montážních prací po protokolárním předání staveniště v lednu Dokončení plnění veřejné zakázky - nejpozději do 6 týdnů od protokolárního předání staveniště. Předpokládaná maximální doba plnění veřejné zakázky je 42 týdnů (tj. doba od podpisu smlouvy do protokolárního předání a převzetí díla). Místem plnění je kuchyňský provoz Kroměřížské nemocnice a.s. v Kroměříži, Havlíčkova 660/73, objekt budova F. 4. Obchodní a platební podmínky ( 44, odst. 3, písni, a) Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Celková cena včetně DPH za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem hrazena na základě daňového dokladu (faktury) s přiloženým splátkovým kalendářem na 60 rovnoměrných měsíčních splátek celkové ceny s DPH nebo jiným způsobem, který zajistí dodavatel a to tak, aby zadavatel hradil celkovou cenu včetně DPH formou 60 rovnoměrných měsíčních splátek zajišťující roční daňové náklady zadavatele na pořízení předmětu veřejné zakázky ve výši maximálně 1/12 z celkové hodnoty dodaného plnění. První splátka bude 30 dnů od doručení faktury se splátkovým kalendářem, která bude vystavena po převzetí předmětu plnění veřejné zakázky. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH. Zadavatel neposkytuje zálohy. 2 z 6

3 Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci jsou stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnější. Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacích řízení. 5. Další podmínky, požadavky a údaje nutné ke zpracování nabídky Uchazeč o předmět plnění veřejné zakázky podepíše návrh smlouvy o dílo (příloha č. 8 ZD) osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným jiným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. Uchazeč k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 8 ZD) přiloží jako přílohu č. l technickou specifikaci (příloha č. l ZD) doplněnou o údaje výrobce, modelu a jednotkové ceny. Požadované údaje doplní do souboru VZ KMN Pí Technická specifikace", který je součástí ZD jako příloha č. l ve formátu MS Office Excel a poté ji vytiskne na listy formátu A3 naležato, tak, aby obsáhla všechny údaje na jednotlivém řádku. Všechny listy sešitu - technické specifikace budou svázány a poslední strana s cenovým formulářem bude podepsána ze strany uchazeče statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. 6. Záruční podmínky Záruční lhůta na předmět plnění VZ se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem řádného předání předmětu plnění a uvedení do řádného užívání po zkušebním provozu. 7. Servisní podmínky Uchazeč po dobu trvání záruční lhůty bude bezplatně odstraňovat vzniklé záruční poruchy a vady na předaném předmětu plnění neprodleně po nahlášení - s nástupem na opravu maximálně do 6 hodin. Uchazeč zajistí nepřetržitou pohotovost pomocí pevné telefonní linky nebo mobilního spojení a u a faxu. Maximální doba provedení opravy od jejího zahájení do odstranění závady 3 dny. Uchazeč bude záruční servis provádět výhradně autorizovanými servisními pracovníky autorizovaného servisního střediska. Jmenný seznam nejméně 5 autorizovaných servisních pracovníků doloží uchazeč k návrhu smlouvy o dílo jako přílohu č z 6

4 V případě neopravitelných poruch a závad se uchazeč zavazuje k tomu, že budou odstraněny výměnou za shodné (ekvivalentní) zařízení. Opravy se budou provádět na místě realizace předmětu plnění. Uchazeč doloží smlouvu obsahující dohodu s výrobcem nebo subdodavatelem o převzetí záručního servisu pro případ, kdy záruční servis z jakýchkoliv důvodů nebude moci poskytnout dodavatel. Uchazeč k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 8 ZD) přiloží jako přílohu č. 3 návrh na pozáruční servis, ve kterém budou uvedeny stejné podmínky jako u záručního servisu s uvedením cen aktuálního roku za preventivní prohlídku, za servisní hodinu a za dopravu - cena za jednu cestu tam i zpět, ve které budou zahrnuty náklady na čas technika stráveného na cestě, náklady na PHM a náklady na amortizaci vozidla. 8. Technické podmínky ( 44, odst. 3, písm. b) Technické podmínky předmětu plněné této veřejné zakázky jsou uvedeny v následujících přílohách: Příloha č. l - technická specifikace l. PP, l. NP s cenovým formulářem Příloha č. 4 - projektová dokumentace l. podzemního podlaží ve formátu PDF Příloha č. 5 - projektová dokumentace l. nadzemního podlaží ve formátu PDF Příloha č. 6 - projektová dokumentace l. podzemního podlaží ve formátu DWG Příloha č. 7 - projektová dokumentace 1. nadzemního podlaží ve formátu DWG Pro všechny rozměry uvedené v technické specifikaci je přípustná tolerance 10%. 9. Požadavky na varianty nabídek ( 44, odst. 3, písm. e) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny ( 44, odst. 3, písm. f) Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v členění - celková nabídková cena bez DPH, - výše DPH, - celková nabídková cena včetně DPH, do návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 8 ZD) a do krycího listu nabídky (příloha č. 2 ZD). Nabídková cena bude zpracována automaticky v cenovém formuláři, který je součástí technické specifikace (příloha č. l ZD). Uchazeč doplní do souboru MS Office Excel VZ KMN gastro Pí Technická specifikace" do sloupce Cena/ks bez DPH" jednotkovou cenu za danou položku, ostatní údaje týkající se ceny a součtu cen a údajů v cenovém formuláři se vypočtou a doplní automaticky. Nabídková cena musí obsahovat všechny poplatky, tj. dopravu, pojištění, daňové a bankovní poplatky, clo, montáž v místě určení, revize, odzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy souboru gastronomické technologie dle technické specifikace.

5 11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky ( 44, odst. 3, písni, g) Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce, a to v originále a v kopii. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídku lze podat doporučené poštou nebo na adresu: Kroměřížská nemocnice a.s. sekretariát ředitele Havlíčkova 660/ Kroměříž Obálka s nabídkou bude označena: Dodávka gastrotechnologie do kuchyňského provozu - NEOTVÍRAT" Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou a zabezpečeny proti vyjmutí. Nabídka bude zpracována též v digitální formě na CD, které bude přiloženo k písemné verzi, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu PDF (tato povinnost se netýká dokladů prokazující splnění kvalifikace uchazeče). Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazné použije přílohu č. 2 ZD. Na krycím listu uchazeč doplní všechny požadované údaje, které nejsou vyplněny. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 3 ZD. Součástí nabídky bude i podepsaný návrh smlouvy o dílo, který bude obsahovat i přílohy č. l až 3 (technickou specifikaci s cenovým formulářem, jmenný seznam 5 autorizovaných servisních pracovníků, podmínky pozáručního servisu). Uchazeč o předmět plnění veřejné zakázky podá pouze jednu nabídku. 12. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií ( 44, odst. 3, písm. h) Základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání veřejné zakázky dle ustanovení 78, odst. l, písm. b) zákona je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnocení nabídek se uskuteční dle ustanovení 79 zákona. 5 z 6

6 13. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky ( 44, odst. 3, písni, j) Uchazeč určí kontaktní osobu odpovědnou za realizaci komplexní zakázky včetně spojení na ni - mobilní telefonní spojení, pevná telefonní linka, fax a adresa. 14. Požadavky na prokázání kvalifikace Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění kvalifikačních předpokladů dle přílohy č. 9 ZD. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace budou předloženy v kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení 56, odst. 2, písm. g) zákona lze prokázat též předložením smlouvy se subdodavatelem. 15. Lhůty Lhůta pro podání nabídek je do 9. července 2012 do 12:00 hodin. Zadávací lhůta je 90 kalendářních dnů. 16. Další části zadávací dokumentace Příloha č. l - Technická specifikace s cenovým formulářem Příloha č. 2 - Krycí list nabídky Příloha č. 3 - Obsah nabídky Příloha č. 4 - Projektová dokumentace l. podzemního podlaží ve formátu PDF Příloha č. 5 - Projektová dokumentace l. nadzemního podlaží ve formátu PDF Příloha č. 6 - Projektová dokumentace l. podzemního podlaží ve formátu DWG Příloha č. 7 - Projektová dokumentace l. nadzemního podlaží ve formátu DWG Příloha č. 8 - Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 9 - Kvalifikační předpoklady Kroměřížská nemocnice a.s, Havlíčkova 660/ Kroměříž / S *3v C DIČ CZ J> Tel.: Fax: Ing. Pavel Calábek předseda představenstva Kroměřížské nemocnice a.s. 6 z 6