Nevíte si rady? tel.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz"

Transkript

1 Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla, dle popisu každé z následujících fotografií. Na fotografiích musí být viditelné datum, které bude shodné nebo maximáln o 3 dny p edcházející datu zaslání fotografií. Fotografie nesmí být žádným zp sobem upraveny. 2. Fotografie.7 (VIN kód) a fotografie. 6 (po et ujetých kilometr ) musí mít itelné hodnoty, jenž budou jasné a z etelné. 3. Dbejte, prosím, na vyfocení mimo ádné výbavy, nap.: GPS navigace, autorádio, apod. 4. Je nutné, aby minimáln na jedné z fotografií byla vid t itelná SPZ vozidla. 5. Doru ení fotografií do AXA pojiš ovny Fotografie po ízené na základ manuálu zašlete na adresu nejpozd ji v den po átku pojišt ní. Do p edm tu zprávy uvád jte íslo Vaší pojistné smlouvy. Urychlíte tak zpracování podklad. Maximální velikost jedné fotografie je 500 kb a musí být zaslány ve formátu jpg. Celková velikost zaslaného u nesmí p ekro it 5MB.

2 Instrukce pro focení vozidel pro AXA pojiš ovna a.s. Fotografie po izujte v následujícím tvaru: 1. šikmý záb r na celý levý bok motorového vozidla zep edu 2. šikmý záb r na celý pravý bok motorového vozidla zep edu

3 3. záb r celého elního skla s viditelnou registra ní zna kou 4. šikmý záb r na celý levý bok motorového vozidla zezadu 5. šikmý záb r na celý pravý bok motorového vozidla zezadu 6. záb r na tachometr s po tem celkov najetých km

4 7. záb r na VIN kód z motorové i jiné ásti vozidla

5 Upozorn ní Po átek krytí rizik sjednaných v havarijním pojišt ní nastává okamžikem zaslání fotografií Vašeho vozidla na ovou adresu a to nejpozd ji v den po átku pojišt ní. Spoluú ast na havarijním pojišt ní se až do okamžiku zaslání fotografií Vašeho vozidla na ovou adresu zvyšuje na 99%. V p ípad chyb jící fotodokumentace vozidla nebo nezaplacení prvního pojistného dochází k zániku pojišt ní. Manuál si m žete také stáhnout na tomto odkaze: - v sekci AXA pojiš ovna. Pokud máte n jaký dotaz nebo pot ebujete poradit, obra te se na našeho specialistu na telefonním ísle Rádi Vám s každým Vaším dotazem poradíme.

6 Smluvní ujednání o uzav ení pojistné smlouvy zaplacením pojistného - formou obchodu uzav eného na dálku Pojistná smlouva je uzav ena a pojišt ní vzniká okamžikem zaplacení prvního pojistného nebo jeho první splátky, na bankovní ú et pojistitele (viz 6 zákona. 37/2004 Sb. o pojistné smlouv v platném zn ní), a to ve lh t do 15 kalendá ních dn od po átku pojišt ní uvedeného v návrhu na uzav ení pojistné smlouvy (dále jen návrh). Pojistné je zásadn uhrazeno p ipsáním na ú et pojistitele. Pro první pojistné nebo jeho první splátku platí, že se považují za uhrazené též již okamžikem, kdy byl podán p íkaz p evodu pen žních prost edk na úhradu prvního pojistného nebo první splátky pojistného s okamžitou splatností za podmínky, že tento p íkaz k p evodu pen žních prost edk byl p evád jící institucí následn jako správný, proveditelný a ú inný bezodkladn proveden. Po átek pojišt ní je stanoven na den, hodinu a minutu, které jsou v návrhu uvedené jako po átek pojišt ní. V p ípad nezaplacení prvního pojistného nebo jeho první splátky do 15 kalendá ních dn od po átku pojišt ní uvedeného v návrhu, není pojistitel tímto návrhem vázán a pojišt ní nevznikne. V p ípad, že po átek pojišt ní p edchází úhrad pojistného a první pojistné nebo jeho první splátka byla zaplacena ve lh t do 15 kalendá ních dn od po átku pojišt ní, pak se pojišt ní vztahuje i na dobu p ed uzav ením pojistné smlouvy. Pojistník má právo, jedná li se o pojistnou smlouvu uzav enou formou obchodu na dálku, bez udání d vod a bez jakékoliv sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lh t 14 dn ode dne uzav ení pojistné smlouvy. Pojistitel je povinen bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji ve lh t do 30 dn ode dne odstoupení od pojistné smlouvy uzav ené formou dálkového obchodu, vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se ode te to, co již z pojišt ní plnil, a pojistník nebo pojišt ný, který není sou astn pojistníkem, je ve stejné lh t povinen pojistiteli vrátit ástku vyplaceného pojistného pln ní, která p esahuje výši zaplaceného pojistného. Smluvní ujednání pro Havarijní pojišt ní Pojistník se zavazuje, že v p ípad sjednání Havarijního pojišt ní (viz. Hlava II. pojistných podmínek), zašle em na adresu fotodokumentaci pojišt ného vozidla, a to nejpozd ji do 15 kalendá ních dn od po átku pojišt ní uvedeného v návrhu pojistné smlouvy (dále jen "termín pro zaslání fotodokumentace vozidla"). Jednotlivé fotografie musí být foceny úhlop í n (ne na p ímo), musí být barevné, musí na nich být viditelné datum po ízení fotografie, které bude shodné nebo maximáln o 3 dny p edcházející datu zaslání fotografií a fotografie musí být neupraveny. Zaslaná fotodokumentace musí obsahovat minimáln sedm záb r pod písm. a) g), v p ípad poškození vozidla také záb r pod písm. h): a) šikmý záb r na celý levý bok motorového vozidla zep edu, b) šikmý záb r na celý pravý bok motorového vozidla zep edu, c) šikmý záb r na celý levý bok motorového vozidla zezadu, d) šikmý záb r na celý pravý bok motorového vozidla zezadu, e) záb r na tachometr s po tem celkov najetých km, f) záb r na VIN kód z motorové i jiné ásti vozidla, g) záb r celého elního skla s viditelnou registra ní zna kou h) v p ípad, že je vozidlo poškozené - dob e viditelný záb r poškozených ástí vozidla Zaslaná fotodokumentace podléhá p ezkoumání ze strany pojistitele, a to nejpozd ji do 5 pracovních dn po termínu pro zaslání fotodokumentace vozidla. O výsledku p ezkumu pojistitel vyhotoví interní záznam. Pro p ípad, že fotodokumentace do stanoveného termínu není zaslána si pojistitel a pojistník ujednávají, že všechna pojišt ní sjednaná touto pojistnou smlouvou, s výjimkou pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou vozidlem, zanikají uplynutím následujícího pracovního dne po dni stanoveném jako termín pro zaslání fotodokumentace vozidla. Pro p ípad, že pojistitel po p ezkoumání fotodokumentace zjistí, že technický stav vozidla je pro ú ely pojišt ní nevyhovující (tj. vozidlo je poškozené), si pojistitel a pojistník ujednávají, že všechna pojišt ní sjednaná touto pojistnou smlouvou, s výjimkou pojišt ní odpov dnosti za

7 škodu zp sobenou vozidlem, zanikají uplynutím pátého pracovního dne po dni stanoveném jako termín pro zaslání fotodokumentace vozidla. Pojistník uzav ením smlouvy dává souhlas s tím, že sjednaná spoluú ast v procentech v Havarijním pojišt ní se až do okamžiku zaslání fotodokumentace vozidla zvyšuje na 99%. V p ípad, že je pojistitelem po p ezkoumání fotodokumentace zjišt no, že technický stav vozidla je pro ú ely pojišt ní nevyhovující nebo v p ípad, že fotodokumentace nebyla ve stanoveném termínu zaslaná, iní spoluú ast 99% až do doby zániku pojišt ní. Pojistník dále souhlasí s tím, že pokud sjednaná pojišt ní zaniknou z d vodu, že k zaslání fotodokumentace do stanoveného termínu nedojde nebo z d vodu, že p ezkoumáním fotodokumentace bude zjišt n nevyhovující stav vozidla pro ú ely pojišt ní a v dob do zániku pojišt ní dojde k pojistné události, za kterou pojistitel plnil, náleží pojistiteli b žné pojistné až do výše ro ního pojistného za všechna sjednaná pojišt ní, maximáln však do výše pojistitelem vyplaceného pojistného pln ní. Právo pojistitele na navýšené pojistné se neuplatní z d vodu pln ní ze sjednaného pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla. Smluvní ujednání pro P ipojišt ní skla Pojistník se zavazuje, že v p ípad sjednání P ipojišt ní skla (viz. Hlava VII. pojistných podmínek), zašle e- mailem na adresu fotodokumentaci pojišt ného vozidla, a to nejpozd ji do 15 kalendá ních dn od po átku pojišt ní uvedeného v návrhu pojistné smlouvy (dále jen "termín pro zaslání fotodokumentace vozidla"). Jednotlivé fotografie musí být foceny úhlop í n (ne na p ímo), musí být barevné, musí na nich být viditelné datum po ízení fotografie, které bude shodné nebo maximáln o 3 dny p edcházející datu zaslání fotografií a fotografie musí být neupraveny. Zaslaná fotodokumentace musí obsahovat minimáln tyto t i záb ry: a) šikmý záb r na celý levý bok motorového vozidla zep edu, b) šikmý záb r na celý pravý bok motorového vozidla zep edu, c) záb r celého elního skla s viditelnou registra ní zna kou. Zaslaná fotodokumentace podléhá p ezkoumání ze strany pojistitele, a to nejpozd ji do 5 pracovních dn po termínu pro zaslání fotodokumentace vozidla. O výsledku p ezkumu pojistitel vyhotoví interní záznam. Pro p ípad, že fotodokumentace do stanoveného termínu není zaslána si pojistitel a pojistník ujednávají, že P ipojišt ní skla zaniká uplynutím následujícího pracovního dne po dni stanoveném jako termín pro zaslání fotodokumentace vozidla. Pro p ípad, že pojistitel po p ezkoumání fotodokumentace zjistí, že technický stav vozidla je pro ú ely P ipojišt ní skla nevyhovující (tj. vozidlo je poškozené), si pojistitel a pojistník ujednávají, že P ipojišt ní skla zaniká uplynutím pátého pracovního dne po dni stanoveném jako termín pro zaslání fotodokumentace vozidla. Pojistník uzav ením smlouvy dává souhlas s tím, že sjednaná spoluú ast v procentech v P ipojišt ní skla se až do okamžiku zaslání fotodokumentace vozidla zvyšuje na 99%. V p ípad, že je pojistitelem po p ezkoumání fotodokumentace zjišt no, že technický stav vozidla je pro ú ely P ipojišt ní skla nevyhovující nebo v p ípad, že fotodokumentace nebyla ve stanoveném termínu zaslaná, iní spoluú ast 99% až do doby zániku pojišt ní. Pojistník dále souhlasí s tím, že pokud P ipojišt ní skla zanikne z d vodu, že k zaslání fotodokumentace do stanoveného termínu nedojde nebo z d vodu, že p ezkoumáním fotodokumentace bude zjišt n nevyhovující stav vozidla pro ú ely P ipojišt ní skla a v dob do zániku pojišt ní dojde k pojistné události, za kterou pojistitel plnil, náleží pojistiteli b žné pojistné až do výše ro ního pojistného za P ipojišt ní skla, maximáln však do výše pojistitelem vyplaceného pojistného pln ní.