PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla ) I. Úvod (1) Tato Pravidla upravují postup p i prodeji dále specifikovaného majetku. (2) Postup p i nakládání s bytovými domy a n kterými pozemky na území hlavního m sta Prahy v etn Pravidel prodeje bytových dom byl schválen ministrem obrany dne 13. ledna II. P edm t prodeje (1) P edm tem prodeje je funk n ucelený soubor nemovitostí v etn sou ástí a p íslušenství, které tvo í zejména stavební a související pozemky, vedlejší stavby nezapisované do katastru nemovitostí, venkovní úpravy, inženýrské sít a porosty, spolu s movitým majetkem tvo ícím vybavení t chto bytových dom (dále jen bytový technologický celek, pop. BTC ). (2) Ministerstvo obrany (dále jen MO) rozd lilo prodávaný majetek do celkem 21 bytových technologických celk (p esné vymezení rozsahu t chto BTC viz p íloha. 1) a takto definované BTC budou nabídnuty kupujícímu ke koupi. (3) V p ípad nesouhlasu kupujícího s rozsahem BTC, navrženým Ministerstvem obrany, bude o nové definici BTC jednat Ministerstvo obrany se zástupci kupujícího individuáln. (4) Používá-li se v t chto Pravidlech výraz bytový d m, nerozumí se tím automaticky vchod nebo íslo popisné. III. Kupující (1) Bytový technologický celek bude nabídnut ke koupi právnické osob (bytovému družstvu, tam, kde to není možné pop ípad sdružení fyzických osob podle 18 odst. 2. písm. a. Ob Z), která bude založena pro tento ú el z nájemc minimáln 55 % byt v daném bytovém technologickém celku. Do bytového družstva nem že vstoupit nájemce nebytového prostoru, není-li zárove nájemcem bytu. (2) Nájemcem se pro tento ú el rozumí osoba, která byt užívá na základ rozhodnutí o p id lení bytu p ed nebo platné nájemní smlouvy, a zárove nespl uje podmínky pro výpov z nájmu podle 711 zákona. 40/1964 Sb., ob anský zákoník ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen Ob Z ) a nemá dluh na nájemném z bytu nebo z nebytového prostoru. (3) Dále se nájemcem rozumí osoba, se kterou bude uzav ena nová nájemní smlouva na základ doporu ení bytové komise na dobu ur itou maximáln 8 let. Nájemcem se rovn ž mohou stát poz stalí manželé nebo d ti, kte í žili s vojákem 1/6

2 z povolání, kterému zanikl služební pom r z d vod uvedených 61 odst. 3 zákona. 221/1999 Sb., ve služebním byt a tyto osoby po smrti vojáka v tomto byt nadále žijí nebo osoby, které spl ují podmínky 706 odst. 1 Ob Z a dále z stávající manželé, jestliže nájemce opustí trvale spole nou domácnost podle 708 Ob Z, za p edpokladu, že tyto osoby nespl ují podmínky pro výpov z nájmu podle 711 Ob Z a nemají dluh na nájemném z bytu nebo z nebytového prostoru (4) Pro ú ely koup bytového technologického celku m že být založena pouze jedna právnická osoba bytové družstvo, jejímiž leny jsou nájemci dle odst. 2 (dále jen kupující ). (5) Pokud nebude s prodejem bytového technologického celku souhlasit ve stanoveném termínu p íslušný po et nájemc byt nebo ve stanoveném termínu (dle l. VII. odst. 5 Pravidel) nebude doložen vznik kupujícího nebo nedojde-li k uzav ení kupní smlouvy ve stanovené lh t z d vod na stran kupujícího a kupující nepožádá o prodloužení této lh ty z objektivních d vod, nebude takový bytový technologický celek prodáván a ministr obrany p edloží vlád R návrh na další nakládání s tímto BTC do jednoho roku po ukon ení prodeje ostatních BTC. Ukon ením prodeje se rozumí den p echodu vlastnictví posledního BTC do rukou kupujícího. (6) S nájemci dle odst. III. (2), kte í mají nájemní smlouvu na dobu ur itou, ale nevstoupí do právnické osoby, bude uzav ena nová nájemní smlouva na dobu neur itou, podléhající schválení výjimky Ministerstvem financí v souladu s 27 odst. 4 zákona o majetku státu. Tyto nájemní smlouvy budou Ministerstvu financí p edkládány sou asn s kupní smlouvou a musí být schváleny p ed schválením kupní smlouvy. Toto schvalování tak m že ovlivnit termín schválení kupní smlouvy. Práva a povinnosti z t chto nájemních smluv p echázejí na kupujícího. IV. Kupní cena (1) Kupní cena bude sjednána podle ustanovení 22 odst. 1 zákona. 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen zákon. 219/2000 Sb., o majetku státu)..východiskem pro stanovení kupní ceny bude platný znalecký posudek zpracovaný podle zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku a o zm n n kterých zákon (zákon o oce ování majetku), ve zn ní pozd jších p edpis a podle platné oce ovací vyhlášky V. Úhrada kupní ceny (1) Úhrada kupní ceny bude provedena v plné výši p ed návrhem vkladu do katastru nemovitostí, p i emž nejpozd ji do 10 dn od vyrozum ní prodávajícího o schválení kupní smlouvy Ministerstvem financí (dle 22 odst. 3 a 44 zákona o majetku státu) bude kupujícímu zaslána faktura na uhrazení celé kupní ceny, s lh tou splatnosti do 60 dn. (2) Úhradu kupní ceny ve splátkách Ministerstvo obrany povolí pouze v od vodn ných p ípadech a za p edpokladu, že kupující spl uje podmínky stanovené 31 odst. 1 zákona. 219/2000 Sb., o majetku státu, tzn. prokáže schopnost splatit kupní cenu smluveným zp sobem p ed podpisem kupní smlouvy. 2/6

3 VI. Další podmínky prodeje (1) Vedle podstatných náležitostí kupní smlouvy dle Ob Z, bude kupní smlouva obsahovat ujednání v tom smyslu, že dnem ú innosti kupní smlouvy na kupujícího p echázejí rovn ž veškerá práva a závazky související s p edm tem prodeje v oblastech obchodních, ob anskoprávních a správních. (2) P i prodeji p íslušného bytového technologického celku budou, v p ípad zájmu kupujícího, postoupeny veškeré pohledávky za nájemci, jimž byla ke dni prodeje BTC doru ena výpov z nájmu nebo je již veden soudní spor ve v ci výpov di z nájmu. S kupujícím bude v tomto p ípad uzav ena samostatná smlouva o postoupení pohledávek se splatností nejdéle 60 dn od podpisu smlouvy. Výše pohledávek bude vy íslena ke dni podpisu smlouvy o p evodu pohledávek. Cenu tvo í 100% nominální hodnoty pohledávky a náklady soudního ízení. Tato smlouva bude uzavírána mezi Správou vojenského bytového fondu Praha (dále jen SVBF Praha) a kupujícím ke stejnému datu, jako kupní smlouva na bytový technologický celek. Právní ú inky smlouvy o postoupení pohledávek budou podmín ny vznikem právních ú ink kupní smlouvy na prodej bytového technologického celku. (3) Po schválení kupní smlouvy Ministerstvem financí podá Ministerstvo obrany návrh na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí do 10 dn ode dne uhrazení kupní ceny kupujícím. (4) Dále bude kupní smlouva obsahovat ustanovení o tom, že pokud kupující ve stanoveném termínu neuhradí kupní cenu nebo jakoukoliv její ást, je Ministerstvo obrany oprávn no bez dalšího od kupní smlouvy odstoupit ( 48 Ob Z). (5) Prodávající kupujícího upozorní, že kupní smlouva podléhá schválení Ministerstvem financí dle 22 odst. 3 zákona. 219/2000 Sb., o majetku státu, protože se jedná o p evod nemovitých v cí, které se evidují v katastru nemovitostí. (6) Smluvní pokuta - pro p ípad, že kupující nezaplatí kupní cenu ádn a v as, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10% z dlužné ástky, s jejíž úhradou se kupující dostal do prodlení. Smluvní pokuta je splatná na základ faktury prodávajícího a za podmínek na faktu e uvedené. Zaplacením smluvní pokuty není dot eno právo prodávajícího na náhradu škody. (7) Úroky z prodlení - pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou jakékoli ástky, k jejímuž zaplacení je na základ této smlouvy v i prodávajícímu zavázán, je kupující povinen uhradit též úroky z prodlení podle 517 odst. 2 ob anského zákoníku, a to ze všech ástek, s jejichž placením je kupující v i prodávajícímu v prodlení. (8) Nájemné a zálohy na pln ní poskytovaná s užíváním bytu budou nájemcem uhrazeny za celý m síc, v n mž bude podán návrh na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Vyú tování nájemného provede pronajímatel do 2 m síc po provedení vkladu zm ny vlastnictví na katastru nemovitostí. 3/6

4 VII. Postup realizace prodeje bytových technologických celk (1) Jednání mezi zástupci bytových družstev a Ministerstva obrany. Zodpov zení otázek a odsouhlasení rozsahu bytových technologických celk. Termín: v pr b hu m síce února Odpovídá: MO R, kupující. (2) Zadání vypracovat znalecké posudky pro ocen ní BTC dle zákona. 151/1997 Sb. Termín: do 30 dn po získání písemného souhlasu s rozsahem bytového technologického celku. Odpovídá: SBVF Praha. (3) Vypracování znaleckých posudk pro ocen ní. Termín: do 30 dn po zadání zpracovateli znaleckých posudk. Odpovídá: SBVF Praha. (4) Doru ení nabídky na odkoupení p edm tu prodeje v etn výše kupní ceny nájemc m ve form konceptu kupní smlouvy. Nabídka bude obsahovat : p esnou identifikaci nabízeného p edm tu prodeje tak, jak bude obsažen v kupní smlouv, vy íslení splatných pohledávek, pokud takové pohledávky u bytového technologického celku vznikly, ke dni zaslání nabídky, jako podklad pro p ípadné uzav ení samostatné smlouvy o postoupení pohledávek dle odst. VI. (2), výzvu k doložení existence právnické osoby, výši kupní ceny, termín pro vyjád ení k nabídce dle bodu (5). Termín: do 30 pracovních dní po p edložení znaleckého posudku Ministerstvu obrany. Odpovídá: MO (sou innost SVBF Praha). (5) Vyjád ení právnické osoby bytového družstva k nabídce dle bodu (4), vzájemné vyjasn ní si p ípadných p ipomínek ke konceptu kupní smlouvy. Vzniklá právnická osoba doru í na MO: ov enou kopii výpisu z Obchodního rejst íku, prokazující existenci p íslušné právnické osoby, a sou asn doloží skute nost, že právnická osoba vznikla z nájemc minimáln 55% byt,v daném bytovém technologickém celku (nerozhoduje vým ra bytu) a kte í spl ují podmínky dle l. III. odst. 2 Pravidel; Bezdlužnost právnické osoby bude doložena: 4/6

5 potvrzením p íslušného finan ního ú adu, eské správy sociálního zabezpe ení, p íslušné zdravotní pojiš ovny, Termín: stanovený v nabídce do 60 dn od doru ení nabídky. Odpovídá: právnická osoba. (6) P edložení finálního návrhu kupní smlouvy kupujícímu: po vyhodnocení vyjád ení právnické osoby k nabídce a doru ení všech požadovaných dokument právnickou osobou. Termín: do 30 dn od doru ení vyjád ení právnické osoby. Odpovídá: MO, SVBF Praha. (7) Uzav ení kupní smlouvy a p ípadné smlouvy o postoupení pohledávek ze strany kupujícího a jejich doru ení zp t prodávajícímu. Termín: do 15 dn od doru ení návrhu smlouvy dle bodu 6. Odpovídá: kupující ve spolupráci s MO, SVBF Praha. (8) P edložení kupní smlouvy Ministerstvu financí: Kopie dopisu, kterým bude kupní smlouva odeslána ke schválení Ministerstvu financí, bude zaslána na v domí kupujícímu. Totéž platí i v p ípad, že p ed odesláním smlouvy na Ministerstvo financí bude ze strany Ministerstva obrany po kupujícím vyžadováno dopln ní podklad. Termín: do 15 pracovních dn ode dne, kdy kupující doru í oboustrann podepsanou kupní smlouvu. Odpovídá: MO. (9) Vyrozum ní kupujícího o schválení (neschválení) kupní smlouvy: V p ípad, že Ministerstvo financí bude požadovat pouze dopln ní spisu o další doklady, které bude možné zajistit bez sou innosti kupujícího, nebude o této skute nosti kupující vyrozum n. Termín: do 10 pracovních dn ode dne doru ení stanoviska Ministerstva financí. Odpovídá: MO. (10) Úhrada kupní ceny a úhrada ástky za postoupení p ípadné pohledávky, zaslání návrhu na vklad vlastnického a p ípadn zástavního práva vyplývajícího ze smlouvy do katastru nemovitostí. Termín úhrady: dle kupní smlouvy a smlouvy o postoupení pohledávky. Odpovídá: kupující Termín podání návrhu na vklad: do 10 pracovních dn po úhrad kupní ceny p ípadné pohledávky Odpovídá: MO, SVBF Praha (11) Po provedení vkladu do katastru nemovitostí: Fyzické p edání bytového technologického celku kupujícímu, v etn ode t m idel energií. 5/6

6 Termín: do 30 dn po doru ení kupní smlouvy po vkladu do KN. Odpovídá: MO ve spolupráci se SVBF Praha a kupujícím. Finan ní vypo ádání záloh na pln ní poskytovaná s užíváním byt (služeb). Termín: do 90 dn po fyzickém p edání BTC. Odpovídá : MO a SVBF Praha ve spolupráci s kupujícím. V Praze dne 13. ledna /6

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 DRA EBNÍ SPOLE NOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách Dra ebník: Dra ební spole nost MORAVA s.r.o.

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více