KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Národního muzea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Národního muzea"

Transkript

1 KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Národního muzea Obsah: Preambule Článek I - Základní ustanovení 1 Poslání a činnost Knihovny Národního muzea 2 Veřejné knihovnické a informační služby 3 Základní práva a povinnosti uživatele KNM 4 Registrace uživatele, zpracování a ochrana osobních údajů 5 Společná ustanovení o výpůjčkách Článek II - Prezenční půjčování 6 Přístup do studoven a výpůjčky z fondů KNM Článek III - Půjčování mimo budovu NM 7 Půjčování na výstavy 8 Půjčování za jiným účelem než výstavním 9 Půjčování prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby MVS a MMVS 10 Ztráty a náhrady 11 Reprografické služby Článek IV - Výpočetní technika v KNM 12 Pravidla pro využívání výpočetní techniky ve studovnách Článek V - Závěrečná ustanovení 13 Závěrečná a zrušovací ustanovení 14 Přílohy Knihovního řádu 15 Účinnost Knihovního řádu 1

2 Preambule V souladu se zřizovací listinou Národního muzea, vydanou Ministerstvem kultury ČR dne 29. prosince 2000, čj /2000 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vydávám tento Knihovní řád Knihovny Národního muzea. Článek I Základní ustanovení 1 Poslání a činnost Knihovny Národního muzea 1) Knihovna Národního muzea (dále jen KNM) je knihovnou specializovanou ve smyslu 3, odst. 1 knihovního zákona (dále jen KZ). 2) Posláním KNM jako jedné z největších knihoven s historickými fondy v České republice je přispívat k rozvoji vědy, vzdělanosti a kultury shromažďováním, uchováváním a zpřístupňováním informací. KNM je jedním z odborů Národního muzea a plní funkci zprostředkovatele informací a knihovních dokumentů pro odborná oddělení NM. Zároveň je veřejnou vědeckou knihovnou a ústřední knihovnou sítě knihoven muzeí a galerií v České republice. 2 Veřejné knihovnické a informační služby 1) KNM poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) v souladu s ustanoveními KZ ( 4 a 14): a. výpůjční služby: prezenční půjčování do studoven na čtenářský průkaz; půjčování zaměstnancům Národního muzea, emeritním zaměstnancům a členům Společnosti NM; půjčování mimo budovu NM - pouze meziknihovní výpůjční služby (MVS a MMVS) a půjčování na výstavy. b. meziknihovní výpůjční služby (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) MVS - půjčování v rámci knihoven ČR; MMVS půjčování ze zahraničí prostřednictvím Národní knihovny ČR. c. referenční služby poradenské a informační služby - informace o katalozích, fondech, databázích a využívání knihovny, pořádání exkurzí pro skupiny služba Ptejte se knihovny informace a konzultace správců fondů KNM přístup na Internet d. reprografické služby digitální kopie a tištěné kopie 2) Vzhledem k tomu, že sbírkové fondy KNM podléhají zákonu 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, poskytuje KNM převážně prezenční výpůjční služby. To znamená, že nepůjčuje absenčně ani v rámci MVS - dokumenty ze vzácných fondů (rukopisy, staré tisky, fond 2

3 Obrození, kramářské tisky, fondy zámeckých knihoven, konzervační výtisky, bibliofilie aj.) a dokumenty, která jsou v KNM v jediném exempláři. Výjimku může udělit pouze ředitel KNM. 3) Základní služby poskytuje KNM podle 4, odst. 2 KZ bezplatně. Placené služby poskytuje podle 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a odst. 4 tamtéž. 4) KNM účtuje poplatky/úhradu skutečně vynaložených nákladů za evidenci uživatelů a za reprografické služby. Tyto finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené platnou Směrnicí č. 11/ Ceník služeb Národního muzea, stanovování cen pronájmů prostor v objektech Národního muzea a zásady při čerpání prostředků z darů, ze sponzorských a propagačních smluv (dále jen Ceník NM) a Ceníkem služeb KNM. 3 Základní práva a povinnosti uživatele KNM 1) Uživatel je povinen řídit se tímto knihovním řádem. K základním povinnostem uživatele patří včasné a řádné plnění všech závazků vůči KNM. 2) Uživatel KNM je povinen chovat se vůči svému okolí ohleduplně, zejména nerušit či neobtěžovat jiné uživatele a nic nepoškozovat. Před vstupem do KNM je uživatel povinen vypnout akustickou signalizaci mobilních telefonů, případně i jiných vnášených zařízení. 3) Za zvláště závažné porušení knihovního řádu je považováno nepovolené vynesení knihovního dokumentu ze studoven nebo pokus o ně. KNM přistupuje k takovému jednání jako ke krádeži nebo pokusu o ni se všemi důsledky z toho plynoucími. 4) Při práci s výpočetní technikou je uživatel povinen řídit se instrukcemi KNM. Nesmí zasahovat do zařízení, měnit nastavení ani instalace. 5) Prostory KNM jsou z důvodu ochrany sledovány kamerovým systémem. Vstupem do KNM uživatel bere na vědomí, že jeho pohyb je v KNM zaznamenán kamerovým systémem. 6) Před vstupem do studoven je uživatel povinen odložit v šatně nebo do uzamykatelných skříněk, (jsou-li k dispozici), svrchní oděv, tašky, aktovky, obaly od notebooků apod. Uzamykatelné skřínky nejsou určeny pro uložení cenností. Za cennosti takto uložené KNM neručí. Příruční zavazadlo, vyjma přenosných zařízení, které uživatel může vnášet do vyhrazeného prostoru, nesmí překročit rozměry 30x21x10 cm a na vyžádání pracovníků vždy podléhá kontrole obsahu. 7) Do studoven není povoleno vnášet zbraně, omamné ani jiné nebezpečné látky, jídlo ani pití. Konzumace tekutin a potravin je povolena pouze mimo knihovnu. 8) Psi ani jiná zvířata nemají do studoven KNM přístup, s výjimkou psů doprovázejících osoby se zdravotním znevýhodněním. 9) Uživatel je povinen se po příchodu do studoven zapsat do návštěvní knihy u předního pultu a předložit čtenářský průkaz, popř. průkaz zaměstnance NM, průkaz emeritního zaměstnance nebo průkaz Společnosti NM. 10) Před vstupem do studoven vyplní uživatel na všechny vnášené materiály, které mají povahu dokumentů nebo jejich kopií (zejména knihy, časopisy, noviny, notový materiál, mapy, mikrofilmy), propustku. Takto vnášené materiály vždy předloží spolu s propustkou ke kontrole u pracovníků KNM při vstupu i odchodu z vyhrazeného prostoru. 3

4 11) Uživatel má právo vypůjčit si do studovny: a. dokumenty z fondů KNM; b. dokumenty z meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby; c. volně přístupné fondy, tj. příruční knihovnu, soupisy rukopisů a starých tisků a vystavené odborné časopisy, 12) Uživatel je povinen používat ke studiu rukopisů a starých tisků: a. obyčejnou tužku b. pouze ta místa ve studovně, která jsou opatřena podložkami z pěnové hmoty c. další ochranné pomůcky, jako jsou bílé látkové rukavice a olůvka, (pomůcky jsou k dostání u přední služby), aby se předešlo poškození těchto dokumentů 13) Při studiu dokumentů ze sbírkových fondů - zejména rukopisů, starých tisků, bibliofilií, kramářských tisků, archivních a uměleckých fondů aj. - nesmí dokumenty zůstat bez stálého dozoru uživatele, který si je vypůjčil. Při každém opuštění prostoru studovny je uživatel povinen odevzdat je pracovníkovi u předního pultu. 14) Při odchodu ze studoven na více než 15 minut je uživatel povinen vrátit i ostatní zapůjčené dokumenty službě u předního pultu. 15) Ve studovnách je dovoleno používat notebooky a digitální fotoaparáty, ale jen po dohodě s pracovníky KNM a v souladu s ustanovením o reprodukčním právu. KNM neodpovídá za jejich případnou ztrátu. 16) Uživatel je povinen před odchodem ze studoven KNM předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní dokumenty. Na výzvu pracovníků KNM je uživatel povinen předložit ke kontrole svá zavazadla. 17) Uživateli, který nemá vůči KNM vypořádány všechny své závazky, KNM odmítne poskytovat další služby až do odstranění nedostatku, kvůli kterému bylo poskytování služeb přerušeno 18) Pokud je uživatel postižen nakažlivou chorobou, z důvodu ochrany jiných uživatelů a fondu se po dobu nemoci zdrží návštěv KNM. 19) Uživatelé se zdravotním znevýhodněním mají právo, podle instrukcí KNM, případně i povinnost použít služeb osobní asistence. Držitelé průkazu ZTP/P mají právo využívat ve všech prostorách KNM asistenční služby doprovázející osoby. Doprovázející osoba nemusí být registrovaným uživatelem KNM. Pro zastupování registrovaného uživatele se zdravotním znevýhodněním musí osoba vykonávající asistenční službu předložit KNM platný čtenářský průkaz zastupované osoby, ověřenou plnou moc a svůj občanský průkaz či pas. Osobu se zdravotním znevýhodněním může v prostorách KNM doprovázet asistenční pes. 20) Uživatel, který porušuje právní předpisy nebo tento knihovní řád, může být z prostor KNM vykázán. 21) Připomínky, podněty a návrhy k práci KNM má uživatel právo podávat písemně pracovníkům knihovny. 4 Registrace uživatele, zpracování a ochrana osobních údajů 1) Uživatelem knihovny je fyzická či právnická osoba s platným čtenářským průkazem. U fyzických osob je podmínkou dosažení 15 let, za právnickou osobu jedná jí pověřený zaměstnanec. Osoby se zdravotním znevýhodněním na tuto při registraci upozorní. 2) Uživatel žádá KNM o registraci předložením vyplněné přihlášky čtenáře a uhrazením stanovených poplatků dle Ceníku služeb KNM. Uživatel je povinen seznámit se s tímto knihovním řádem a dodržovat jej, podpisem na přihlášce vyjádřit souhlas se zpracováním svých osobních údajů a obrazovým zaznamenáváním svého pobytu v KNM, a prokázat se občanským průkazem nebo 4

5 cestovním pasem. Poté KNM vystaví uživateli nepřenosný čtenářský průkaz. Uživatele, který KNM neposkytne své osobní údaje v požadovaném rozsahu, KNM nezaregistruje. 3) Čtenářský průkaz se vystavuje uživateli na pět návštěv nebo jeden kalendářní rok. Při prodlužování platnosti předloží uživatel platný čtenářský průkaz a občanský průkaz nebo cestovní pas. Uživatel je povinen bezodkladně KNM oznámit každou změnu v údajích, které KNM v přihlášce čtenáře požaduje jako povinné. 4) Osobní údaje, které KNM od žadatele o registraci požaduje, podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem, pro který KNM sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku a knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony: a. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb knihovní zákon b. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy c. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů d. č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon. 5) KNM zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů od okamžiku, kdy uživatel při registraci udělí souhlas s jejich zpracováním. 6) KNM k registraci vyžaduje následující údaje: a. základní identifikační údaje uživatele: jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození, b. další kontaktní údaje uživatele (nepovinné údaje): akademické tituly, kontaktní adresa, pracoviště/škola, další možná spojení (telefon, fax, apod.). 7) KNM dále o uživateli shromažďuje: a. údaje využívané pro statistické účely (pokud je uživatel uvede) např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání, obor pracovní profese, resp. studia b. údaje služební - údaje o tzv. transakcích objednávka, registrace výpůjčky, prolongace c. údaje účetní - údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle 11 odst. 1 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 8) Čtenářský průkaz je dokladem registrovaného uživatele pro styk s KNM. Uživatel předkládá čtenářský průkaz při každém příchodu do studoven KNM. V případě pochybnosti o správnosti předkládaného čtenářského průkazu je KNM oprávněna požadovat jiný doklad totožnosti uživatele. V případě ztráty či odcizení čtenářského průkazu uživatel bezodkladně sdělí tuto skutečnost KNM, jinak je odpovědným za jakékoli zneužití průkazu. Za vystavení nového čtenářského průkazu účtuje KNM poplatek dle Ceníku KNM. 9) Registrovaný uživatel může kdykoli KNM písemně požádat o zrušení registrace a ukončení zpracování jeho osobních údajů. Osobní údaje registrovaného uživatele KNM zlikviduje i bez jeho žádosti, pokud od konce posledního registračního období uplynuly 2 roky. 10) V případě důvodného podezření z páchání trestné činnosti nebo závažného porušování tohoto knihovního řádu si KNM vyhrazuje právo vystavený průkaz registrovanému uživateli dočasně zadržet. 11) Za provedení registrace a za každé její prodloužení KNM účtuje poplatky dle platného Ceníku služeb KNM. 5

6 Článek 5 Společná ustanovení o výpůjčkách 1) Smlouva o výpůjčce se řídí právním řádem ČR a tímto knihovním řádem. 2) O výpůjčkách rozhoduje KNM podle charakteru a fyzického stavu knihovního dokumentu. O půjčení dokumentu z unikátních a vzácných fondů rozhoduje vždy správce fondu. 3) Při půjčování je uživatel povinen si knihovní dokument prohlédnout a je-li poškozen, ihned to ohlásit zaměstnanci knihovny. Poškozením není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovního dokumentu. 4) Formuláře objednávek pro výpůjčku musí uživatel vyplnit vždy úplně a čitelně, jinak objednávku nemusí KNM vyřídit. Pokud KNM ve stanovené lhůtě objednávku nevyřídí, vždy sdělí uživateli, z jakých důvodů. V jednom dni budou uživateli vyřízeny objednávky na tři dokumenty. 5) Knihovní dokument, který je půjčen jinému uživateli nebo je z jiného důvodu nedostupný, může KNM pro uživatele rezervovat. Rezervuje-li si stejný dokument více uživatelů, má přednost ten, kdo podal svou rezervaci dříve. 6) Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument ve stavu, v jakém si ho vypůjčil. Každé jeho poškození, ztrátu nebo zničení je uživatel povinen bezodkladně ohlásit a vzniklou škodu KNM nahradit. Za škodu způsobenou uživatelem je považováno také provádění jakýchkoli změn a zásahů do vypůjčeného dokumentu (např. podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků apod.) 7) Uživatel není oprávněn zapůjčený knihovní dokument dále půjčovat. Část II. - Prezenční půjčování Čl. 6 Přístup do studoven a výpůjčky z fondů KNM 1) Přístup do studoven KNM je povolen na roční nebo pětidenní čtenářský průkaz. Pro zaměstnance NM, emeritní zaměstnance a členy Společnosti NM je vstup zdarma. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení tohoto knihovního řádu. 2) Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo. Pokud mu bylo místo určeno pracovníkem studovny, je povinen toto přidělení dodržet. Uživatel, který studuje dokumenty z knihovního fondu KNM, má nárok na přednostní přidělení místa. 3) Jestliže jsou ve studovně obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa. Stejně není dovoleno, aby rezervoval místo pro nepřítomného uživatele. 6

7 4) Dokumenty ze základního knihovního fondu se půjčují registrovaným uživatelům po jejich objednání do studoven KNM. 5) Dokumenty ze vzácných a historických fondů se půjčují do studoven KNM pouze registrovaným uživatelům, kteří vyplní tzv. badatelský list jako doklad o potřebnosti studia žádaného dokumentu k určitému vědeckému záměru. 6) KNM může rozhodnout v odůvodněných případech o půjčování elektronických kopií místo původních dokumentů (např. CD- ROMů). 7) Výpůjční lhůta pro půjčování (rezervaci) ve studovnách KNM je dva týdny od expedice, pokud nestanoví správce fondu jinak. 8) Výpůjční lhůta může být prodloužena, a to i opakovaně, pokud však dokument nežádá jiný uživatel. U velkých formátů lze prodloužit rezervaci vždy jen u jednoho svazku. 9) Správce fondu je oprávněn bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, příp. žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. 10) Ve studovně může mít uživatel vypůjčeny tři dokumenty. O vyšším počtu svazků rozhodne správce fondu po domluvě se službou studovny. 11) Výpůjčky ze zahraničních knihoven formou MMVS nebo z českých knihoven formou MVS jsou určeny pouze k prezenčnímu půjčování. 12) Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním KNM, studijním a konzervačním charakterem KNM a s požadavky nutné ochrany knihovních fondů. Část III. - Půjčování mimo budovu NM Článek 7 Půjčování na výstavy 1) Smlouva o výpůjčce mezi pořadateli výstavy a NM stanoví podmínky pro výběr, zapůjčení, bezpečnost, klimatické podmínky pro exponáty během vystavované doby a pojištění fondů NM během přípravy, pořádání a likvidace výstavy. 2) Podle podílu NM na množství exponátů a na celkovém pojetí výstavy si může NM vyhradit právo být uvedena jako spolupořadatel výstavy. 3) Výpůjční lhůta u exponátů zapůjčených na výstavy zahrnuje dobu trvání výstavy plus deset dní, pokud nestanoví smlouva mezi pořadatelem výstavy a NM jinak. 4) Jestliže vypůjčitel ani po upomenutí dílo zapůjčené mimo budovu nevrátí, bude se jeho vrácení vymáhat právní cestou. 7

8 Článek 8 Půjčování za jiným účelem než výstavním 1) Ve výjimečných případech lze uskutečnit výpůjčky za jiným účelem než výstavním jen na základě písemné smlouvy a se souhlasem ředitele KNM. Článek 9 Půjčování prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby MVS a MMVS 1) Jestliže dokument není ve fondech KNM, zprostředkuje knihovna na žádost svého uživatele tzv. meziknihovní výpůjčku z jiné knihovny v ČR (MVS) nebo prostřednictvím Národní knihovny ČR ze zahraničí (MMVS). 2) Stejnou službu poskytuje KNM jiným knihovnám v České republice. 3) Na provádění MVS a MMVS se vztahuje 14 KZ, vyhláška MK č.88/2002. V případě KNM jako muzejní knihovny platí dále zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. To znamená, že KNM sama stanoví, které dokumenty lze půjčit prostřednictvím MVS a u kterých lze poskytnout pouze kopii za úplatu. 4) V rámci MVS KNM zásadně jiným knihovnám nepůjčuje : a. dokumenty, kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození, zejména v případě jediného exempláře, b. unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů a dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením, c. dokumenty potřebné k dennímu provozu knihovny, d. nesvázané ročníky novin a časopisů. 5) Ve výjimečných případech lze mimo prostory KNM půjčit dokumenty ze vzácných fondů, pouze však na písemné povolení ředitele KNM. Článek 10 Ztráty a náhrady 1) Uživatel je povinen bezodkladně KNM hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené NM škodu nahradit. S uživatelem bude uzavřena Dohoda o náhradě škody. 2) O způsobu náhrady ztraceného nebo poškozeného dokumentu rozhoduje pouze KNM: a. přednostně žádá uvedení do původního stavu dodáním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a stejné kvalitě; 8

9 b. jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, rozhodne kurátor o způsobu náhrady ztraceného dokumentu: o druhu a kvalitě kopie (tištěná černobílá nebo barevná kopie, digitální kopie) nebo uhrazení finanční náhrady dle posudku odborného pracovníka NM. pokud lze dokument půjčit z jiné instituce či od soukromé osoby, kopii (tištěnou, digitální) provede KNM dle platného Ceníku KNM, kterou uživatel uhradí. Pokud dokument nelze půjčit z jiné instituce či od soukromé osoby do KNM za účelem vytvoření kopie, uživatel si objedná vytvoření kvalitní kopie v dotyčné instituci dle jejich platného ceníku. Pokud je cena dokumentu vyšší než cena za vytvořenou kopii, doplatí uživatel rozdíl mezi oceněným dokumentem a jeho kopií. výše finanční náhrady za ztracený dokument je určena dle posudku odborného pracovníka NM a je tvořena cenou dokumentu na trhu v době ztráty nebo cenou za kopii dokumentu. Cena za kopii dokumentu vychází z platného ceníku instituce, která kopii poskytla. Pokud je cena dokumentu vyšší než cena za vytvořenou kopii, doplatí uživatel rozdíl mezi oceněným dokumentem a jeho kopií. c. příp. dodání dokumentu v jiném vydání. 3) Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které NM v souvislosti se ztrátou vznikly, (např. poplatky za MVS). 4) Do vyřešení způsobu náhrady ztraceného dokumentu a uhrazení všech pohledávek, má KNM právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. Článek 11 Reprografické služby 1) KNM může dle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií. O zhotovení kopie dokumentu rozhoduje správce fondu. 2) Reprografické služby - digitální a tištěné kopie - se poskytují z fondů KNM nebo z fondů, které KNM vypůjčila pro čtenáře v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona. 3) Zhotovené kopie z fondů KNM slouží jen ke studijním účelům. Pokud jsou použity k publikování, vyhrazuje si KNM právo účtovat poplatek za souhlas s reprodukcí. Placené služby jsou účtovány podle platného Ceníku NM a Ceníku služeb KNM. 4) Použití vlastních fotoaparátů se řídí pokyny pro fotografování a filmování v muzeích a galeriích Ministerstva kultury ČR. Zvláštní podmínky pro fotografování a filmování stanoví v odůvodněných případech ředitel KNM. 9

10 5) KNM může odmítnout zhotovení kopie : a. jestliže nemá odpovídající technické zařízení, b. jestliže požadavek přesahuje kapacitní možnosti příslušného pracoviště, c. je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy, d. je-li dokument ve špatném fyzickém stavu a mohlo by dojít k jeho poškození. Část IV - Výpočetní technika v KNM Článek 12 Pravidla pro využívání výpočetní techniky ve studovnách 1) Počítače ve studovnách jsou určeny výhradně k využívání elektronických informačních zdrojů knihovny (odborných databází, katalogů KNM, CD-ROMů z fondů KNM) pro studijní účely uživatelů a k zpřístupnění volně dostupných dat vědeckého charakteru z Internetu; není povoleno připojení vlastního PC k počítačové síti NM. Jinak není použití vlastního přenosného zařízení omezeno. 2) Uživatel je povinen používat pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto. 3) Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému KNM a nainstalovaných aplikací a programů. 4) Uživateli není dovoleno kopírovat informace a soubory na vlastní přenosné nosiče. Kopírovat lze pouze na nové nosiče zakoupené u pracovníka studovny (cena dle Ceníku služeb KNM). 5) Uživatel se nesmí pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud se tak stane (i z důvodu hardwarové nebo softwarové chyby systému), je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě. 6) Uživatel nesmí narušovat chod a výkonnost počítačové sítě nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí, či k šíření počítačových virů. 7) Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače a za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 8) Provoz sítě KNM může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické a softwarové údržby sítě, příp. z jiných závažných důvodů. 9) Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat, kopírovat, půjčovat nebo prodávat či jinak využívat zejména ke komerčním účelům. 10

11 10) Poplatky za využití placených služeb (tisk a kopírování) jsou uvedeny v Ceníku služeb KNM, který je součástí tohoto knihovního řádu. Kopírování ve studovně provádí výhradně pracovník studovny při dodržení autorskoprávních předpisů na ochranu dat. Část V Závěrečná ustanovení Článek 13 Závěrečná a zrušovací ustanovení 1) Knihovní řád včetně přílohy Ceník služeb KNM je každému uživateli k nahlédnutí v prostorách KNM na dostupném místě a na internetových stránkách Knihovny Národního muzea. Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění nebo v původním znění spolu s pozdějšími změnami. 2) O výjimkách z Knihovního řádu KNM rozhoduje výhradně ředitel KNM nebo jím písemně pověřený zaměstnanec. 2) Zároveň s platností tohoto Knihovního řádu se ruší Knihovní řád z a Knihovní řád KNM z Článek 14 Přílohy Knihovního řádu 1) Ceník služeb KNM 2) Ceník služeb Národního muzea, stanovování cen pronájmů prostor v objektech Národního muzea a zásady při čerpání prostředků z darů, ze sponzorských a propagačních smluv 3) Režim sbírky NM 4) Směrnice č. 8/2014 Náhradová komise a náhradové řízení 5) Dohoda o náhradě škody Článek 15 Účinnost Knihovního řádu 1) Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem PhDr. Michal Lukeš, Ph. D. generální ředitel Národního muzea 11

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Směrnice GŘ č. 3/2013 Č.j.: 2013/1035/NM Název: Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Gestor: Datum schválení: Ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou KyTICe Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 75059771, číslo účtu: 78-8036930257/0100 tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz KNIHOVNÍ ŘÁD

Více

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12. FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.2000 a podle 9 a 84, odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín Knihovní řád Městské knihovny Hodonín V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Hodonín, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Hodonín usnesením č.1708 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Čl. 2 Poslání a činnost knihovny Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby II. Čl. 4 Čl.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1. Knihovna České geologické služby (dále jen knihovna ČGS) je v souladu se zřizovací listinou

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Ústí nad Orlicí. Základní ustanovení. Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Knihovní řád. Městské knihovny Ústí nad Orlicí. Základní ustanovení. Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny Ústí nad Orlicí Knihovní řád Městské knihovny Ústí nad Orlicí V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Ústí nad Orlicí, schválenou Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí usnesením čj. 935/2002 ze dne 25.6.2002

Více

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...

Více

Knihovní řád. Městské knihovny při KD Strážničan ve Strážnici. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny ve Strážnici

Knihovní řád. Městské knihovny při KD Strážničan ve Strážnici. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny ve Strážnici Knihovní řád Městské knihovny při KD Strážničan ve Strážnici I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny ve Strážnici Městská knihovna při Kulturním domě Strážničan ve Strážnici dále

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1 Odborná knihovna (dále knihovna) Státního zdravotního ústavu

Více

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i.

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Knihovna VÚV TGM, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení 1. Právní zakotvení 2. Poslání a činnost knihovny II. III. Knihovní a informační

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

KNIHOVNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB KNIHOVNÍ ŘÁD V souladu se Zřizovací listinou Šmidingerovy knihovny Strakonice, schválenou usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 43/ZM/2003 a účinnou od 1. 1. 2003 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři

Více

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

Knihovní řád Městské knihovny Úvaly

Knihovní řád Městské knihovny Úvaly Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Telefon: 281 981 401 podatelna Fax: 281 981 696 E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz Knihovní řád Městské knihovny Úvaly Bankovní spojení: KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Žamberk, schválenou Zastupitelstvem města Žamberk usnesením č. 1315/10 29/2010-ZAST ze dne 13.4.2010 a podle 4 odst.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: KNIHOVNÍ ŘÁD Fakulty informačních technologií VUT v Brně I. Základní ustanovení Čl. 1 Postavení knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně v rámci organizační

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Rtyně v P., dne 1.1.2011 Zpracovala: Jana Sehnalová I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Provozní a výpůjční řád SVI LF UK Plzeň a LK FN Plzeň OBSAH

Provozní a výpůjční řád SVI LF UK Plzeň a LK FN Plzeň OBSAH OBSAH str. Čl. 1 Právní zakotvení ------------------------------------------------------------------------------------- 2 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny -------------------------------------------------------------------------

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Knihovní řád Trutnov, dne 30.11.2007 Zpracovala: Jaroslava Maršíková I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení

Více

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů. Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011. Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů. Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011. Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011 Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD OBSAH Úvod I. Poslání a činnost knihovny...5 II. Knihovnické a informační služby...6 III. Uživatelé

Více

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s.

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Oblastní nemocnice Náchod Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Obsah I...2 Základní ustanovení...2 Čl.1 Právní zakotvení...2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...2 Čl.3 Veřejné knihovnické

Více

K N I H O V N Í Ř Á D

K N I H O V N Í Ř Á D Městská knihovna Jílové K N I H O V N Í Ř Á D Článek I. Základní ustanovení 1. Městská knihovna Jílové (dále jen MěKJ ) je zřízena ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Ervína Špindlera Roudnice nad Labem

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Ervína Špindlera Roudnice nad Labem KNIHOVNÍ ŘÁD Městská knihovna Ervína Špindlera Roudnice nad Labem Podle paragrafu 4, odst. 6 zákona 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní

Více

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah Stránka č. 1 z 9 Obecní knihovna Vážany nad Litavou Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1.Právní zakotvení Čl. 2.Poslání a činnost knihovny II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Knihovní řád je vydán pro Místní veřejnou knihovnu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernic,

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovny Pražské konzervatoře, specializované knihovny Valdštejnská 14, Praha 1

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovny Pražské konzervatoře, specializované knihovny Valdštejnská 14, Praha 1 Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražské konzervatoře, specializované knihovny Valdštejnská 14, Praha 1 Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení 1 Knihovna Pražské konzervatoře,

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ORLOV Á I. Základní ustanovení ČL. 1. Právní zakotvení 1. Na základě 4 odst. 6 zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních

Více

Knihovní řád Knihovny Skandinávského domu Obsah

Knihovní řád Knihovny Skandinávského domu Obsah Knihovní řád Knihovny Skandinávského domu Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 II....

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Řád knihovny. Gender Studies

Řád knihovny. Gender Studies Řád knihovny Gender Studies Obsah I.... Základní ustanovení... Čl.1 Právní zakotvení... Čl.2 Poslání a činnost knihovny... Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... II.... Uživatelé knihovnických

Více

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, příspěvková organizace KNIHOVNÍ ŘÁD

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, příspěvková organizace KNIHOVNÍ ŘÁD REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, příspěvková organizace KNIHOVNÍ ŘÁD V souladu se zřizovací listinou, vydanou dne 21. prosince 2009 Statutárním městem Teplice, a se zák. č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ K N I H O V N Í Ř Á D MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 2015 KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny ve Valašském Meziříčí (dále jen Městské knihovny) vydávám

Více

Knihovní řád. I. Základní ustanovení Právní zakotvení Poslání a činnost knihovny Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovní řád. I. Základní ustanovení Právní zakotvení Poslání a činnost knihovny Veřejné knihovnické a informační služby Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení Čl.1 Čl.2 Čl.3 Právní zakotvení Poslání a činnost knihovny Veřejné knihovnické a informační služby II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.4 Čl.5

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18. Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18. Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se Zřizovací listinou Místní veřejné knihovny v Praze 18 (dále

Více

Provozní řád specializovaných studoven

Provozní řád specializovaných studoven Věc: Působnost pro: Účinnost od: Číslo jednací: Vypracovala a předkládá: Schválil: UNIVERZITA PARDUBICE Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 17/2006 Knihovní řád Univerzity Pardubice všechny útvary univerzity a

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Poslání školní knihovny Knihovní řád školní knihovny 1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., /knihovní zákon / a zřízena za účelem poskytování

Více

Výtah z Knihovního řádu Knihovny na Vinohradech

Výtah z Knihovního řádu Knihovny na Vinohradech Výtah z Knihovního řádu Knihovny na Vinohradech platného od 1. 1. 2012 UPOZORNĚNÍ: Toto není úplné znění Knihovního řádu. Text byl pro lepší srozumitelnost zkrácen a upraven a obsahuje pouze klíčová ustanovení

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby...

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 II.... 4 Uživatelé knihovnických a informačních

Více

Městská knihovna Kyjov příspěvková organizace města Kyjova. Knihovní řád

Městská knihovna Kyjov příspěvková organizace města Kyjova. Knihovní řád Obsah Knihovní řád I. Základní ustanovení Čl.1 Čl.2 Čl.3 Právní zakotvení Poslání a činnost knihovny Veřejné knihovnické a informační služby II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.4 Čl.5

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích

Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích Obec Studnice 2012 Obsah I. Základní ustanovení... 3 Čl. 1. Právní zakotvení... 3 Čl. 2. Poslání a činnost knihovny... 3 Čl. 3. Veřejné knihovnické a informační

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení V souladu se Zřizovací listinou školy a s Organizačním řádem Střední odborné školy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Klatovy

Knihovní řád. Městské knihovny Klatovy Knihovní řád Městské knihovny Klatovy platný od 1. ledna 2014 KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Klatovy platný od 1. ledna 2014 KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Klatovy V souladu se Zřizovací listinou Městské

Více

Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Úvod V souladu se zřizovací listinou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského č. j. 23694/91-2 ve znění

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

VÝPŮJČNÍ ŘÁD. Příloha Knihovního řádu

VÝPŮJČNÍ ŘÁD. Příloha Knihovního řádu VÝPŮJČNÍ ŘÁD 1. Uživateli se půjčují knihovní dokumenty po předložení čtenářského průkazu, který je nepřenosný a platí pouze pro osobu, na jejíž jméno byl vystaven. Čtenářský průkaz se odevzdává ihned

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovna Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Na Florenci 3 110 00 Praha 1 Nové Město e-mail: knihovna@ics.cas.cz tel.: 222 828 315 (301)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 1/12 Řízený dokument: KŘ/02 Knihovní řád NEŘÍZENÁ KOPIE PRO WEB

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 1/12 Řízený dokument: KŘ/02 Knihovní řád NEŘÍZENÁ KOPIE PRO WEB AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 1/12 Dokumentace systému řízení jakosti KŘ / 02 Knihovní řád Vypracoval Funkce informační pracovník ředitel Schválil Jméno Jiří Čížek Ing. Miroslav Hochman

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 Obsah Umístění provozů knihovny Otevírací doba Práva a povinnosti uživatelů, registrace Výpůjčky Sankce E-zdroje Přehled

Více

Knihovní řád Městské knihovny v Kouřimi

Knihovní řád Městské knihovny v Kouřimi Knihovní řád Městské knihovny v Kouřimi V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny v Kouřimi, schválenou Zastupitelstvem města Kouřim usnesením čj. 89 ze dne 28.8. 2002 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Ústí nad Orlicí

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Ústí nad Orlicí Městská knihovna Ústí nad Orlicí Vnitřní směrnice č.5/2015 KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Ústí nad Orlicí PLATNÝ OD 1. 5. 2015 Městská knihovna Ústí nad Orlicí (MěK) Vnitřní předpis číslo 5/2015 Knihovní

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice, Dukelská 1128 Knihovní řád Aktualizováno k 1. lednu 2009 Městská knihovna Kraslice Knihovní řád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní řád je závazný

Více

Směrnice Knihovní řád FN u sv. Anny v Brně

Směrnice Knihovní řád FN u sv. Anny v Brně Směrnice Knihovní řád FN u sv. Anny v Brně Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: PhDr.Hana Kovalčuková MUDr. Petr Krifta Ing. Petr Koška, MBA Vedoucí lékařské knihovny Náměstek pro LPP Ředitel FNUSA Datum:

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Čl. l Obecná ustanovení

Čl. l Obecná ustanovení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 ARCHIV ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU ČNB vydaný na základě 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

prostřednictvím online konta na http://aleph.svkpl.cz

prostřednictvím online konta na http://aleph.svkpl.cz VÝPŮJČKA KNIHY PREZENČNÍ DO STUDOVEN prostřednictvím online konta na http://aleph.svkpl.cz Online katalog na http://aleph.svkpl.cz obsahuje záznamy dokumentů vydaných po roce 1990 Starší dokumenty jsou

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5 Hotel Dvorana Ubytovací a reklamační řád Ubytovací řád 2 Reklamační řád 5 Ubytovací řád 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem host vyplní hotelovou registrační kartu

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení Článek 1 Poslání knihovny 1. Knihovní řád Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, příspěvkové organizace se sídlem Dolní náměstí 1356, PSČ 755 01 Vsetín, IČO 00851817, evidenční číslo

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ V souladu se Zřizovací listinou Obecní knihovny v Grešlovém Mýtě, schválenou zastupitelstvem obce Grešlové Mýto usnesením č. 13 ze dne 26.2.2003 včetně jejích

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení 3 Čl. 1 Právní zakotvení 3 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 3 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 4 II. Uživatelé knihovnických, informačních a elektronických

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav S M Ě R N I C E č. 21 SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY Čl. 1 Účel směrnice Promítnutí zákona č. 101/2000

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR

BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR Badatelský řád archivu Ministerstva zahraničních věcí České Republiky se vydává na základě 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více