EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA"

Transkript

1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1

2 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň podpořili VPA a Privilegované zákazníky plus při budování jejich Podnikání Amway, vytvořila společnost Amway své oficiální internetové stránky, např. atd. Při prezentování Podnikatelské příležitosti Amway a výrobků Amway potenciálním zájemcům, zákazníkům i veřejnosti doporučuje společnost Amway používat tyto internetové stránky, aby byla zachována konzistentnost a přesnost kvalitního sdělení. Stránky nabízejí VPA možnost vytvořit si personalizované Moje stránky s přímou adresou URL, které slouží jejich zákazníkům, potenciálním zájemcům i k udržování kontaktu s obchodní skupinou. Pokud se VPA rozhodne kromě podpory nabízené společností Amway vytvořit si vlastní internetové stránky na podporu podnikání Amway, je povinen kromě Obchodních zásad Amway dodržovat především tato Pravidla pro internetové stránky. Tato Pravidla jsou účinná a nahrazují veškerá předchozí pravidla týkající se této věci na všech evropských trzích, kde pobočky Amway používají Prodejní a marketingový plán Amway, od 1. března 2015, s výjimkou Ukrajiny, Turecka a Velké Británie/Irska. Tato pravidla doplňují, nikoli nahrazují, Obchodní zásady Amway nebo jiná Pravidla společnosti Amway a smluvní ustanovení mezi VPA a společností Amway týkající se této věci. Společnost Amway si vyhrazuje právo tato Pravidla kdykoli měnit, jak je popsáno v bodě 1.3 Obchodních zásad společnosti Amway. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Definice internetových stránek VPA: Jakékoli internetové stránky, které VPA vytvoří pro podporu a rozvoj svého Podnikání Amway. Poznámka: Bez ohledu na to, kdo vytváří nebo poskytuje prostor pro internetové stránky VPA, musejí být všechny stránky VPA v souladu se smluvními závazky VPA vůči společnosti Amway, mimo jiné včetně Obchodních zásad Amway, požadavků uvedených v těchto Pravidlech a všech platných právních předpisů a nařízení, a před zveřejněním na internetu musejí být písemně schváleny společností Amway. 2. Posouzení a schválení: Veškerý obsah zveřejněný na internetu musí být před zveřejněním předložen na posouzení a písemně schválen společností Amway s cílem podpořit VPA a zájmy spotřebitelů a splnit zákonné požadavky a standardy kvality. Platí to i pro jakékoli změny prováděné na schválených internetových stránkách. Společnost Amway si vyhrazuje právo sledovat internetové stránky všech VPA za účelem kontroly přesnosti obsahu a schváleného obsahu a přijmout příslušná opatření vůči jakémukoli VPA, jehož stránky nejsou v souladu s pokyny uvedenými v těchto Pravidlech nebo jinými platnými předpisy. Posouzení a schválení společností Amway je podmíněno souladem s Obchodními zásadami Amway, Evropskými pravidly pro internetové stránky VPA a Politikami Amway. Schválení internetových stránek i jakýchkoli jejich změn nebude ze strany společnosti Amway nepřiměřeně zdržováno. VPA jsou odpovědní za dodržování veškerých příslušných právních předpisů a nařízení v souvislosti s jejich internetovými stránkami. Posouzení a schválení internetových stránek VPA společností Amway se omezuje na určité aspekty jejich obsahu především v souvislosti s Obchodními zásadami Amway, Evropskými pravidly pro internetové stránky VPA a zákonnými dokumenty; účelem posouzení a schválení však není a ani nemůže být posouzení dodržování veškerých právních předpisů a nařízení souvisejících s internetovými stránkami, a proto nezbavuje VPA jejich vlastní odpovědnosti. II. OBECNÁ USTANOVENÍ Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí tyto požadavky pro všechny typy internetových stránek VPA. Další požadavky specifické pro určitý typ internetových stránek jsou uvedeny níže. 1. Používání duševního vlastnictví 1.1 Duševní vlastnictví společnosti Amway: VPA mohou v zásadě používat duševní vlastnictví společnosti Amway pouze v souladu s částí 9 Obchodních zásad a dalšími smluvními závazky. VPA není oprávněn v adrese svých internetových stránek nebo ve své ové adrese používat jakékoli materiály chráněné autorskými právy, obchodní názvy, 2

3 ochranné známky nebo značky služeb společnosti Amway nebo jejích poboček nebo jakékoli jejich obměny, které by mohly vést k záměně s obchodním názvem, ochrannou známkou nebo značkou služeb společnosti Amway a jejích poboček (např. amnet.net, AmwayproVas.com). 1.2 Duševní vlastnictví třetích stran: VPA nesmějí používat jakékoli materiály chráněné autorskými právy, obchodní známky, obchodní názvy, značky služeb nebo jiné duševní vlastnictví třetích stran bez předchozího výslovného svolení nebo licence od vlastníka duševního vlastnictví. Za nepříjemnosti související s duševním vlastnictvím třetích stran odpovídá výhradně VPA, ať už se jedná o porušení práv třetí strany nebo jiné nároky týkající se duševního vlastnictví, vznesené vůči VPA, společnosti Amway, jejím pobočkám nebo dalším stranám v souvislosti s používáním nebo zneužíváním duševního vlastnictví ze strany VPA. VPA zprostí společnost Amway a její pobočky veškeré odpovědnosti, výdajů a škod způsobených nebo vzniklých na základě takových nároků. 2. Adresy internetových stránek (URL) a ové adresy: Adresy internetových stránek nebo ové adresy nesmějí být klamavé nebo zavádějící a nesmějí porušovat Obchodní zásady společnosti Amway (např. snadnepenize.cz, zadnyprodej.cz). 3. Korektní obchodní postupy: Jak je uvedeno v části 4 a 8 Obchodních zásad Amway, VPA nesmějí uvádět tvrzení na podporu nebo v souvislosti s Podnikáním Amway a Podnikatelskou příležitostí Amway, která v daném kontextu nebo za daných okolností nejsou pravdivá, přesná a náležitá, nebo v této souvislosti naopak opomenout uvést tvrzení. Lze uvádět pouze tvrzení týkající se výrobků Amway doslovně převzatá z oficiální literatury společnosti Amway a oficiálních internetových stránek společnosti Amway, která jsou určena a schválena pro použití na příslušném trhu. Internetové stránky VPA mohou obsahovat příklady příjmů nebo obrázky z Prodejního a marketingového plánu Amway, pokud k tomu společnost Amway vydala výslovný písemný souhlas. Internetové stránky VPA nesmějí lákat jednotlivce k používání stránek tím, že nezveřejní, že stránky popisují Podnikatelskou příležitost Amway nebo výrobky společnosti Amway, tyto stránky musí naopak takové informace jednoznačně uvádět. VPA nesmějí na svých internetových stránkách používat vyjádření, která nelichotivě popisují Podnikatelskou příležitost Amway. 4. Výrobky, služby nebo podnikatelské příležitosti jiných společností: Na internetových stránkách VPA nesmějí být, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím reklamního banneru, odkazu nebo rámce, nabízeny, představovány nebo prodávány žádné jiné výrobky nebo služby než výrobky a služby nabízené společností Amway. 5. Informace o klientech, obchodních partnerech v sestupné linii a uživatelích internetových stránek: VPA musejí na svých internetových stránkách uvádět příslušná tvrzení o ochraně osobních údajů v souladu s Politikou ochrany a utajení osobních údajů VPA/M+ a M a platnými právními předpisy a nařízeními. VPA by měli vyhledat místní právní pomoc, aby se ujistili, že jejich pravidla na ochranu osobních údajů jsou v souladu s platnými zákony. Internetové stránky by měly vyžadovat po návštěvnících osobní informace pouze v takovém rozsahu, jaký je nutný k tomu, aby měli příležitost poslat provozovateli internetových stránek. V případě, že internetové stránky VPA nabízejí návštěvníkům příležitost poslat vlastníkovi internetových stránek, musí být na stránkách jasně uvedeno, že zasláním u návštěvník poskytuje VPA svou zpáteční ovou adresu a že tato ová adresa bude použita pouze pro odpověď na dotazy odesílatele a bez souhlasu odesílatele nebude použita k jiným účelům. 6. Odkazy na jiné internetové stránky si vyžadují výslovný souhlas ze strany společnosti Amway. 7. Používání rámců z oficiálních stránek společnosti Amway nebo stránek třetích stran je zakázáno 8. Platné zákony a jurisdikce: VPA musejí jednoznačně uvést zákony a jurisdikci vztahující se na jejich internetové stránky a na transakce prováděné prostřednictvím takových stránek. 9. Ochrana prostřednictvím hesel: Internetové stránky chráněné heslem musejí vyžadovat, aby uživatel před vstupem na stránku zadal heslo. 10. Aktualizace stránek: Internetové stránky všech VPA musejí být aktualizovány pravidelně nebo podle toho, jak si to 3

4 budou vyžadovat okolnosti, a musejí uvádět datum poslední aktualizace stránek. Jakékoli změny musejí být před zveřejněním zaslány společnosti Amway k posouzení a schválení. III. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE KVALITY CÍLEM KVALITATIVNÍCH NOREM SPOLEČNOSTI AMWAY JE ZAJISTIT PROFESIONÁLNÍ A ADEKVÁTNÍ NABÍDKU VÝROBKŮ AMWAY A BUDOVÁNÍ DŮVĚRY VE ZNAČKU AMWAY A JEJÍ VÝROBKY. V ZÁJMU ZAJIŠTĚNÍ SOULADU S KVALITATIVNÍMI NORMAMI UPLATŇOVANÝMI SPOLEČNOSTÍ AMWAY NA JEJÍCH OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH S OHLEDEM NA PREZENTACI A PRODEJ VÝROBKŮ AMWAY MUSEJÍ VPA PŘI ROZHODOVÁNÍ O VYTVOŘENÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK SOUVISEJÍCÍCH SE SPOLEČNOSTÍ AMWAY, PODNIKATELSKOU PŘÍLEŽITOSTÍ AMWAY A VÝROBKY A SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI AMWAY DODRŽOVAT NÍŽE UVEDENÁ USTANOVENÍ O KVALITĚ. TATO USTANOVENÍ ODRÁŽEJÍ KVALITATIVNÍ NORMY UPLATŇOVANÉ SPOLEČNOSTÍ AMWAY PŘI VYTVÁŘENÍ JEJÍCH OFICIÁLNÍCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK. 1. Osobní údaje o VPA by se měly týkat jeho Podnikání Amway a osobních úspěchů v něm dosažených. 2. Osobní fotografie a jakékoli video/audio pozdravy by měly být obchodní povahy a měly by se týkat Podnikání Amway. 3. Kvalitativní normy pro prezentaci Podnikatelské příležitosti Amway kritéria jsou následující: Vytvořte přehlednou a vhodně uspořádanou profesionální internetovou prezentaci, která bude svým rozvržením, stylem a vzhledem srovnatelná s profesionálním stylem oficiálních internetových stránek společnosti Amway. Informace o společnosti Amway a Podnikatelské příležitosti Amway musejí být pravdivé, přesné a musejí vycházet z aktuálních údajů. Podklady a statistické informace o ekonomických trendech, obecném podnikatelském prostředí a výhledech do budoucna musejí být identifikovatelné a musí u nich být uveden přesný zdroj. Internetové stránky s informacemi o Podnikatelské příležitosti Amway musejí být chráněny heslem. 4. Kvalitativní normy pro veřejnou nabídku výrobků Amway kritéria jsou následující: a) Vytvořte přehlednou a vhodně uspořádanou profesionální internetovou prezentaci, která bude svým rozvržením, stylem a vzhledem srovnatelná s profesionálním stylem oficiálních internetových stránek společnosti Amway. b) Používejte pouze oficiální fotografie výrobků Amway nebo fotografie srovnatelné stylem a kvalitou. Abyste se vyhnuli nepravdivým, zavádějícím nebo nepatřičným tvrzením o výrobcích Amway nebo jinému porušení platných zákonů, (a) používejte pouze oficiální fotografie výrobků Amway nebo fotografie srovnatelné stylem a kvalitou, (b) v případě výrobků používejte tvrzení a prohlášení publikovaná v aktuální literatuře Amway nebo na oficiálních internetových stránkách Amway, která jsou určena pro zákazníky na příslušném trhu. Veškerá vyobrazení výrobků distribuovaných společností Amway, které se objevují na internetových stránkách, musejí být výslovně schválena a licencována společností Amway. c) Všechny potřebné a odpovídající ochranné známky a označení autorských práv musejí být na internetových stránkách uvedeny zřetelně a viditelně. d) Dodržujte všechny zákonné požadavky, jejichž příklady jsou uvedeny níže: Před prodejem přes internet poskytněte klientům určité a konkrétní informace. Tyto informace musejí být přesné a musejí být podány srozumitelným a snadno přístupným způsobem. Takové informace mohou zahrnovat kupříkladu: totožnost VPA jako dodavatele výrobků, stejně tak jako adresu jeho místa podnikání, na kterou může zákazník zasílat reklamace, popis zboží / služeb nabízených k prodeji na internetových stránkách VPA, cenu zboží nebo služeb včetně všech daní (např. DPH), případné náklady na dopravu a způsob doručení, popis způsobu provedení platby, oznámení o tom, že zákazník si může nákup do dvou týdnů rozmyslet, a to bez sankcí a v některých případech zaplatí pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu (dále jen právo na odstoupení od smlouvy ), informace o tom, jak uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, případné období, během kterého musí zákazník výrobek zakoupit, aby jej získal za danou cenu a za daných podmínek, informace o poprodejním servisu a zárukách, v případě smluv o dodávce výrobků nebo služeb, které mají být poskytovány trvale nebo opakovaně, minimální dobu trvání smlouvy a informace o možnosti zrušení smlouvy. VPA mohou poskytnout všechny výše uvedené informace ústně. Musejí však být klientům poskytnuty i písemně, a to nejpozději 4

5 v okamžiku dodání výrobků zakoupených zákazníkem. Vnitrostátní předpisy, které provádějí evropskou směrnici o smlouvách uzavřených na dálku, nebo podobné vnitrostátní právní předpisy mohou do určité míry upravit přesné informace, které mají být poskytované zákazníkům. VPA by měli vždy vyhledávat právní pomoc, aby se ujistili, že jejich internetové stránky poskytují veškeré příslušné informace požadované vnitrostátními zákony dané krajiny. IV. Nedodržování pravidel Společnost Amway prošetří okolnosti nebo stížnosti naznačující, že došlo k možnému porušení těchto Pravidel podle částí 11 a 12 Obchodních zásad Amway. e) Kvalita, jak je definována v obecných kvalitativních standardech, např. základní použitelnost, pokud jde o přehlednou vizuální hierarchii, snadno rozpoznatelné členění, snadno pochopitelnou a jednotnou navigaci, používání vhodného jazyka, funkčnost, struktura a rozvržení stránek, přístupnost pro uživatele, přístupnost pro zařízení zda se stránky na různých prohlížečích, při tisku nebo na přenosných zařízeních zobrazují přijatelným způsobem. k bezpečnému přenosu dat a plateb využívejte zabezpečený systém. 5. Vhodný obsah dále zahrnuje: a) internetové formuláře a internetové zpracování objednávek, které jsou v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a nařízeními a které umožňují kupujícím identifikovat a opravit jakékoli chyby nebo měnit svou objednávku, vyjadřují vědomý a informovaný souhlas k nákupu a uchovávají úplné a přesné záznamy o jejich nákupu, b) snadno použitelné, bezpečné platební mechanismy a informace o úrovni zabezpečení, které takové mechanismy poskytují, to vše v souladu s platnými zákony a předpisy na ochranu údajů. 6. Nevhodný obsah zahrnuje: a) informace o Podnikatelské příležitosti Amway. Může na nich být uvedeno, že prodej výrobků ze strany VPA může těmto nebo jiným VPA vytvářet příjem na základě Prodejního a marketingového plánu Amway, b) informace o jiných výrobcích než o výrobcích společnosti Amway, mimo jiné včetně všech Podpůrných a obchodních materiálů a služeb. 5

6 Vaše společnost Amway. Amway Česká republika, s.r.o. Nad Kazankou Praha 7 Tel.: /2015