VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA"

Transkript

1 VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

2 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Internet se stal hlavní obchodní a komunikační sítí, která lidem v podnikání nabízí téměř neomezený potenciál pro provádění transakcí a udržování kontaktů s ostatními. Aby VPA mohli propagovat prodej, distribuovat a prodávat výrobky společnosti a využívat přitom předností internetu, vytvořila společnost níže uvedená pravidla založená na Obchodních zásadách společnosti. Tato pravidla nabudou účinnosti a nahradí veškerá předchozí pravidla týkající se této věci na všech evropských trzích, kde pobočky používají Prodejní a marketingový plán k 1. květnu 2011, s výjimkou Ruska a Velké Británie/Irska. Tato pravidla doplňují, nikoli nahrazují, Obchodní zásady společnosti nebo jiná Pravidla společnosti a smluvní ustanovení mezi VPA a společností týkající se této věci. Společnost si vyhrazuje právo tato Pravidla kdykoli měnit, jak je popsáno v bodě 1.3 Obchodních zásad společnosti. I. Obecné podmínky 1. Definice internetové stránky VPA: Jakýkoli příspěvek na internetu, který VPA vytvoří pro podporu a rozvoj svého Podnikání. Poznámka: Bez ohledu na to, kdo vytváří nebo poskytuje prostor pro internetové stránky VPA, všechny stránky VPA musejí být v souladu se smluvními závazky VPA vůči společnosti, včetně mimo jiné Obchodních zásad, požadavků uvedených v těchto Pravidlech a všech platných právních předpisů a nařízení, a před zveřejněním na internetu musejí být písemně schváleny společností. 2. Posouzení a schválení Veškerý obsah zveřejněný na internetu musí být před zveřejněním posouzen a písemně schválen společností. Platí to i pro jakékoli změny prováděné na schválených internetových stránkách. Společnost si vyhrazuje právo sledovat internetové stránky všech VPA za účelem kontroly přesnosti obsahu a schváleného obsahu a přijmout příslušná opatření vůči jakémukoli VPA, jehož stránky nejsou v souladu s pokyny uvedenými v těchto Pravidlech nebo jinými platnými předpisy. II. Pokyny pro internetové stránky Vlastníků podnikání Typy internetových stránek VPA přehled VPA mohou používat následující typy internetových stránek. Funkce těchto stránek lze zkombinovat v rámci jedné internetové stránky, pokud tato kombinovaná stránka splní kritéria platná pro všechny typy internetových stránek, které jsou v rámci této stránky prezentovány. Podrobné informace o vhodném obsahu najdete v těchto Pravidlech v oddíle Zvláštní požadavky pro určité typy internetových stránek. 1. Osobní internetové stránky VPA mohou vytvářet své osobní internetové stránky ke sdílení osobních příběhů nebo informací o podnikání a osobních příbězích s VPA v sestupné linii nebo jinými zainteresovanými stranami. Cílem takové internetové stránky je pomoci při budování osobních kontaktů a vzbudit důvěru lidí, kteří chtějí najít více informací o dané podnikatelské příležitosti. Tyto stránky nesmějí obsahovat reklamu na výrobky, možnost maloobchodního prodeje výrobků, podrobné informace o Podnikatelské příležitosti nebo o poskytovaných službách (s výjimkou tvrzení konkrétně schválených v oddíle Zvláštní požadavky pro určité typy internetových stránek ). 2. Stránky s informacemi o výrobcích VPA mohou vytvořit internetové stránky s cílem vzbudit zájem potenciálních zákazníků o výrobky společnosti. Tento typ stránek má VPA pomoci při sdílení informací o výrobcích s potenciálními zákazníky. Je možno zde uvést, že příjem VPA může být vytvářen prodejem výrobků a služeb společnosti podle Prodejního a marketingového plánu. 3. Stránky s informacemi o Podnikatelské příležitosti VPA mohou vytvořit stránky s cílem vzbudit zájem potenciálních VPA o Podnikatelskou příležitost. Tento typ stránek má zájemcům poskytnout informace, aby se mohli rozhodnout, zda se připojí k Podnikatelské příležitosti. Proto by stránky měly obsahovat pouze fakta a informace o společnosti a Podnikatelské příležitosti. 4. Stránky určené k prodeji výrobků VPA mohou vytvořit stránky k prodeji výrobků společnosti. 5. Další typy internetových stránek VPA mohou vytvářet další typy internetových stránek pro použití při provozování svého Podnikání pouze s výslovným souhlasem společnosti. 2

3 Důkladnému posouzení budou podrobeny především internetové stránky Sponzorské linie (LOS), aby bylo zajištěno, že jsou v souladu se všemi platnými zákony a předpisy na ochranu údajů. III. Obecné požadavky na všechny internetové stránky VPA POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, PLATÍ TYTO POŽA- DAVKY PRO VŠECHNY TYPY INTERNETOVÝCH STRÁNEK VPA. DALŠÍ POŽADAVKY SPECIFICKÉ PRO URČITÝ TYP INTERNETO- VÝCH STRÁNEK JSOU UVEDENY NÍŽE. 1. Dodržování pravidel Pro zajištění souladu s Obchodními zásadami by měli VPA věnovat zvláštní pozornost veškerým pravidlům a zásadám na cílovém i domácím trhu svých internetových stránek týkajících se: a. Areklamních postupů (především část 9) b. představení Podnikatelské příležitosti (především část 8) c. představení výrobků (především část 4) d. postupů přímého marketingu (části 4 a 8) e. použití ŠVM (část 7 a Politika ŠVM) f. použití duševního vlastnictví třetích stran, včetně obchodních názvů, známek a autorských práv společnosti (část 9) g. ochrana a utajení údajů (Politika ochrany a utajení osobních údajů VPA/M+ a M). ochrannou známkou nebo značkou služeb společnosti a jejích poboček. 4. Adresy internetových stránek (URL) a ové adresy Adresy internetových stránek nebo ové adresy nesmějí být klamavé nebo zavádějící a nesmějí porušovat Obchodní zásady společnosti (např. snadnepenize.cz, R e t i zadnyprodej.cz). 5. Korektní obchodní postupy Jak je uvedeno v části 4 a 8 Obchodních zásad společnosti, VPA nesmějí uvádět tvrzení nebo naopak opomenout uvést tvrzení na podporu nebo v souvislosti s Podnikáním a Podnikatelskou příležitostí, která v daném kontextu nebo za daných okolností nejsou pravdivá, přesná a náležitá. Lze uvádět pouze tvrzení týkající se výrobků doslovně převzatá z oficiální literatury společnosti a oficiálních internetových stránek společnosti, které jsou určeny a schváleny pro použití na příslušném trhu. Internetové stránky VPA mohou obsahovat příklady příjmů nebo obrázky z Prodejního a marketingového plánu, pokud k tomu společnost vydala výslovný písemný souhlas. Internetové stránky VPA nesmějí lákat jednotlivce k používání stránek tím, že nezveřejní, že stránky popisují podnikatelskou příležitost nebo výrobky společnosti, tyto stránky musí naopak takové informace jednoznačně uvádět. 2. Posouzení internetových stránek VPA musí místní pobočce poskytnout obsah internetových stránek. Může tak učinit faxem, em nebo poštou nebo poskytnout důvěrnou URL adresu, na které lze obsah internetových stránek posoudit. 3. Používání duševního vlastnictví společnosti VPA mohou používat duševní vlastnictví společnosti pouze v souladu s částí 9 Obchodních zásad. S ohledem na internetové stránky platí tyto dodatečné požadavky: a. Adresa URL a ová adresa VPA není oprávněn v adrese svých internetových stránek nebo ve své ové adrese používat jakékoli materiály chráněné autorskými právy, obchodní názvy, ochranné známky nebo značky služeb, společnosti nebo jejích poboček, nebo jakékoli jejich obměny, které by mohly vést k záměně s obchodním názvem, ochrannou známkou nebo značkou služeb společnosti a jejích poboček (např. Quickstart. cz, amwayprovas.cz). b. webové lokalizátory/meta značky VPA není oprávněn v meta značkách nebo jiných webových lokalizátorech bez výslovného písemného souhlasu společnosti používat jakékoli materiály chráněné autorskými právy, obchodní názvy, ochranné známky nebo značky služeb společnosti nebo jejích poboček, nebo jakékoli jejich obměny, které by mohly vést k záměně s obchodním názvem, VPA nesmějí na svých internetových stránkách používat vyjádření, která nelichotivě popisují Podnikatelskou příležitost. 6. Výrobky, služby nebo podnikatelské příležitosti jiných společností Na internetových stránkách VPA nesmějí být, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím reklamního banneru, odkazu nebo rámce, nabízeny, představovány nebo prodávány žádné jiné výrobky nebo služby než výrobky a služby nabízené společností. 7. Informace o klientech, VPA v sestupné linii a uživatelích internetových stránek VPA musejí na svých internetových stránkách uvádět příslušná tvrzení o ochraně osobních údajů v souladu s Politikou ochrany a utajení osobních údajů VPA/M+ a M a platnými právními předpisy a nařízeními. VPA by měli vyhledat místní právní pomoc, aby se ujistili, že jejich pravidla na ochranu osobních údajů jsou v souladu s platnými zákony. Internetové stránky by měly vyžadovat po návštěvnících osobní informace pouze v takovém rozsahu, jaký je nutný k tomu, aby měli příležitost poslat provozovateli internetových stránek. V případě, že internetové stránky VPA nabízejí návštěvníkům příležitost poslat provozovateli internetových stránek, musí být na stránkách jasně uvedeno, že zasláním u návštěvník 3

4 poskytuje VPA svou zpáteční ovou adresu. Na internetových stránkách musí být také uvedeno, že bez souhlasu odesílatele bude tato ová adresa použita pouze pro odpověď na dotazy odesílatele a nikoli k jiným účelům. VPA musejí tento závazek dodržovat a nesmějí používat ové adresy návštěvníků k jiným účelům než k odpovědi na jejich dotazy. 8. Odkazy na jiné internetové stránky Osobní internetové stránky VPA nesmějí odkazovat na jakoukoli část oficiálních stránek společnosti. Další internetové stránky VPA mohou odkazovat pouze: a. Na domovskou internetovou stránku společnosti. (Odkazy na vnořené nebo jiné stránky nejsou povoleny.) b. S výslovným písemným souhlasem společnosti na schválené internetové stránky Sponzorské linie a internetové stránky s informacemi o Podnikatelské příležitosti. 9. Rámce Je zakázáno používat rámce z oficiálních stránek společnosti nebo stránek třetích stran. 10. Duševní vlastnictví třetích stran VPA nesmějí používat jakékoli materiály chráněné autorskými právy, obchodní známky či značky služeb, obchodní názvy nebo jiné duševní vlastnictví třetích stran bez předchozího písemného svolení nebo licence od vlastníka duševního vlastnictví. Za všechny nepříjemnosti související s duševním vlastnictvím odpovídá výhradně VPA, ať už se jedná o porušení práv třetí strany nebo jiné nároky týkající se duševního vlastnictví, vznesené vůči VPA, společnosti, jejím pobočkám nebo dalším stranám, v souvislosti s používáním nebo zneužíváním duševního vlastnictví ze strany VPA. VPA zprostí společnost a její pobočky veškeré odpovědnosti, výdajů a škod způsobených nebo vzniklých na základě takových nároků. 11. Platné zákony a jurisdikce VPA musejí jednoznačně uvést zákony a jurisdikci vztahující se na jejich internetové stránky a na transakce prováděné prostřednictvím takových stránek. 12. Ochrana prostřednictvím hesel Internetové stránky chráněné heslem musejí vyžadovat, aby uživatel před vstupem na stránku zadal heslo. Je třeba používat heslo, které nelze snadno zjistit ze strany nezvaných návštěvníků. Stánka pro vstup na tyto stránky musí obsahovat pouze informace potřebné pro přihlášení (tzn. uživatelské jméno, čísla nebo hesla VPA) a malý úvodní odstavec, aby návštěvník věděl, že se přihlašuje na správné stránky. Pokud se objeví potíže s přihlášením, může se zobrazit ová adresa technické pomoci. VPA mohou heslo poskytnout pouze potenciálním VPA, a to na osobní schůzce nebo mezi čtyřma očima, například po telefonu, poštou nebo vyžádaným soukromým (a zabezpečeným) em, kde jednotlivec žádá o heslo a VPA takové heslo sdělí v textu odpovědi. Hesla nesmějí být poskytována prostřednictvím automatických mechanismů elektronické pošty, jako jsou automatické řádky obsahující podpis nebo předmět. VPA nesmí šířit heslo nebo URL adresu k internetovým stránkám VPA před konečným písemným schválením internetových stránek společností. 13. Aktualizace stránek: Všechny internetové stránky VPA musejí být aktualizovány. Takové aktualizace musejí být prováděny pravidelně nebo podle toho, jak si to budou vyžadovat okolnosti, a internetové stránky VPA musejí uvádět poslední den aktualizace stránek. Jakékoli změny musejí být před zveřejněním zaslány společnosti k posouzení a schválení. IV. Zvláštní požadavky pro určité typy internetových stránek VPA (1) Osobní internetové stránky 1. Vhodný obsah zahrnuje: a. jméno a bydliště Vlastníka podnikání (stát/provincie/ země) b. osobní příběh VPA c. dosaženou úroveň VPA d. osobní prohlášení týkající se Podnikatelské příležitosti e. fotografii VPA prezentovaného na osobních internetových stránkách f. umělecké prvky, které osobním internetovým stránkám dodávají na obchodní povaze a pro jejichž používání na osobních internetových stránkách má vlastník takových stránek všechna práva a licence g. audiovizuální pozdrav od VPA h. obecné prohlášení, že obchodní příležitost je k dispozici na domácím trhu VPA s možností mezinárodní expanze 2. Nevhodný obsah zahrnuje: a. Preklamu na výrobky b. možnost maloobchodního prodeje výrobků c. podrobné informace popisující Podnikatelskou příležitost nebo informace o poskytovaných službách d. odkazy na jakoukoli část oficiálních stránek společnosti Vstupní stránka nesmí obsahovat čísla nebo hesla VPA takovým způsobem, který by náhodným návštěvníkům umožňoval získat na tyto stránky přístup. (2) Internetové stránky s informacemi o výrobcích 1. Internetové stránky s informacemi o výrobcích nemusejí být chráněny heslem. 4

5 2. Vhodný obsah zahrnuje: a. příslušné popisy a vyobrazení výrobků pro danou zemi, včetně materiálů chráněných autorskými právy, ochranných známek, log a názvů výrobků společnosti a jejích poboček doslovně převzatých z oficiální literatury společnosti a obsahujících všechny potřebné a odpovídající ochranné známky a označení autorských práv v podobě výslovně schválené a licencované společností b. prohlášení o tom, že popsané výrobky jsou k dostání pouze v určité zeměpisné oblasti, včetně explicitního označení této zeměpisné oblasti (Tato zeměpisná oblast bude zahrnovat pouze oblasti, kde jsou tvrzení týkající se výrobků zobrazených na těchto stránkách právně platná a kde je výrobek registrován k prodeji.) c. odkazy na domovskou stránku oficiálních internetových stránek společnosti určených pro příslušný trh (3) Stránky s informacemi o Podnikatelské příležitosti 1. Internetové stránky s informacemi o Podnikatelské příležitosti musejí být chráněny heslem. 2. Vhodný obsah zahrnuje: a. faktické informace o Podnikatelské příležitosti a jejích přednostech b. informace identifikující VPA jako vlastníka stránek c. osobní příběh prezentovaného VPA a osobní úvahy o Podnikatelské příležitosti d. podkladové a statistické informace o ekonomických trendech, obecném podnikatelském prostředí a výhledech do budoucna se snadno identifikovatelnými a přesnými zdroji takových informací e. obecné postupy týkající se druhu činnosti, do které by se měl nový VPA při budování svého podnikání zapojit. Příklady zahrnují způsob předvádění výrobků a prezentace Podnikatelské příležitosti. f. odkazy na domovskou stránku oficiálních stránek společnosti g. prohlášení o tom, že popsaná Podnikatelská příležitost je k dispozici pouze v určité zeměpisné oblasti s možností mezinárodní expanze, včetně explicitního označení této zeměpisné oblasti Internetové stránky mohou například uvádět, že stránky a veškeré informace a materiály na těchto internetových stránkách popisují Podnikatelskou příležitost, která je k dispozici v České republice; Podnikatelská příležitost může být s určitými obměnami vyžadovanými místními zákony k dispozici i v dalších zemích. 3. Nevhodný obsah zahrnuje: Možnost maloobchodního prodeje výrobků, pokud nejsou také splněna všechna kritéria vztahující se na internetové stránky určené k prodeji výrobků. (4) Internetové stránky určené k prodeji výrobků 1. Internetové stránky určené k prodeji výrobků musejí být chráněny heslem. 2. Obecné požadavky: Ve vztahu k výrobkům lze uvádět pouze tvrzení doslovně převzatá ze schválené literatury společnosti. Materiály společnosti chráněné autorskými právy mohou být používány pouze po schválení a udělení licence ze strany společnosti. Veškerá vyobrazení výrobků distribuovaných společností, které se objevují na internetových stránkách, musejí být výslovně schválena a licencována společností. Všechny potřebné a odpovídající ochranné známky a označení autorských práv musejí být na internetových stránkách uvedeny zřetelně a viditelně. Tyto stránky nesmějí obsahovat informace o Podnikatelské příležitosti. Může na nich být uvedeno, že prodej výrobků ze strany VPA může těmto nebo jiným VPA vytvářet příjem na základě Prodejního a marketingového plánu. Tyto stránky nesmějí nabízet jiné výrobky a služby než výrobky a služby společnosti prodávané na těchto stránkách, včetně mimo jiné Školicích a vzdělávacích materiálů. Pro splnění požadavků stanovených v POLITICE NULOVÉ TOLERANCE VŮČI NEPOVOLENÉ ČINNOSTI DISTRIBUTORŮ NEBO VPA NA NEOTEVŘENÝCH TRZÍCH musejí tyto stránky jednoznačně zeměpisně identifikovat cílové publikum a musejí uvádět, že se výrobky nebudou prodávat v zemích, kde nejsou registrovány k prodeji či jinak nesplňují platné zákony. Internetové stránky mohou například uvádět, že stránky a veškeré informace, materiály, výrobky, popř. služby poskytované na těchto internetových stránkách jsou určeny pro přístup, prodej a použití pouze v České republice a že se uvedené výrobky nebudou prodávat v zemích, kde nejsou registrovány k prodeji či jinak nesplňují platné zákony. 3. Podle vnitrostátních právních předpisů a nařízení jsou VPA povinni před prodejem přes internet poskytnout klientům určité konkrétní informace. Tyto informace musejí být přesné a musejí být podány srozumitelným a snadno přístupným způsobem. Nezbytné informace mohou zahrnovat (kupříkladu): a. totožnost VPA jako dodavatele výrobků, stejně tak jako adresu jeho místa podnikání, na kterou může zákazník zasílat reklamace, b. popis zboží / služeb nabízených k prodeji na internetových stránkách VPA, c. cenu zboží nebo služeb včetně všech daní (např. DPH), d. případné náklady na dopravu a způsob doručení, e. popis způsobu provedení platby, f. oznámení o tom, že zákazník si může nákup rozmyslet do 15 pracovních dnů ode dne obdržení zakoupeného zboží, a to bez sankcí a v některých případech zaplatí pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu (dále jen právo na odstoupení od smlouvy ), g. informace o tom, jak uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, 5

6 h. případné období, během kterého musí zákazník výrobek zakoupit, aby jej získal za danou cenu a za daných podmínek, i. informace o poprodejním servisu a zárukách, j. v případě smluv o dodávce výrobků nebo služeb, které mají být poskytovány trvale nebo opakovaně, minimální dobu trvání smlouvy a informace o možnosti zrušení smlouvy. VPA mohou poskytnout všechny výše uvedené informace ústně. Musejí však být klientům poskytnuty i písemně, a to nejpozději v okamžiku dodání výrobků zakoupených zákazníkem. 4. Vhodný obsah dále zahrnuje: a. internetové formuláře a internetové zpracování objednávek, které jsou v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a nařízeními a které umožňují kupujícím identifikovat a opravit jakékoli chyby nebo měnit svou objednávku, vyjadřují vědomý a informovaný souhlas k nákupu a uchovávají úplné a přesné záznamy o jejich nákupu, b. snadno použitelné, bezpečné platební mechanismy a informace o úrovni zabezpečení, které takové mechanismy poskytují, to vše v souladu s platnými zákony a předpisy na ochranu údajů, c. odkazy na domovskou stránku oficiálních stránek společnosti. Vnitrostátní předpisy, které provádějí evropskou směrnici o prodeji na dálku, nebo podobné vnitrostátní právní předpisy mohou do určité míry upravit přesné informace, které mají být poskytované zákazníkům. VPA by měli vždy vyhledávat místní právní pomoc, aby se ujistili, že jejich internetové stránky poskytují veškeré příslušné informace požadované vnitrostátními zákony. 5. Nevhodný obsah zahrnuje: a. informace popisující Podnikatelskou příležitost, pokud nejsou také splněna všechna kritéria pro internetové stránky s informacemi o Podnikatelské příležitosti. Uživatel by měl mít možnost zakoupit výrobek na takových stránkách pro dvojí účel, aniž by byl také nucen informovat se o podnikatelské příležitosti, b. Informace o jiných výrobcích nebo žádosti o nabídky k nákupu jiných výrobků než výrobků společnosti, včetně mimo jiné Školicích a vzdělávacích materiálů. V. Nedodržování pravidel Nedodržení těchto pravidel může představovat závažné porušení smluvních povinností VPA a může nakonec vést k ukončení Smlouvy VPA. Na následující klíčová pravidla se bude vztahovat politika nulové tolerance: Jakékoli porušení těchto pravidel může vést k okamžitému pozastavení nebo ukončení platnosti Smlouvy VPA. Pravidlo č. 1 Zákaz nevyžádané pošty VPA nejsou oprávněni zasílat nevyžádané ové zprávy, tj. rozesílat zprávy, pokud příjemce k přijímání takových ů nedal svůj výslovný písemný souhlas. Pravidlo č. 2 Internetové stránky VPA nesmějí obsahovat příklady příjmů nebo obrázky z Prodejního a marketingového plánu, pokud k tomu společnost nevydá svůj výslovný písemný souhlas. Pravidlo č. 3 Internetové stránky VPA určené k prodeji výrobků (internetové obchody) nebo poskytující informace zájemcům o Podnikatelské příležitosti musejí být chráněny heslem. Pravidlo č. 4 Ve vztahu k výrobkům lze uvádět pouze tvrzení doslovně převzatá z oficiální literatury společnosti. Veškerá vyobrazení výrobků distribuovaných společností, stejně tak jako jakékoli informace o výrobcích musejí být výslovně schváleny společností. Pravidlo č. 5 Obsah všech internetových stránek VPA a všechny jejich revize musejí být před zveřejněním na internetu posouzeny a písemně schváleny společností. Pravidlo č. 6 Internetové stránky VPA musejí být v souladu s Obchodními zásadami společnosti a Obchodní politikou, včetně těchto Pravidel pro internetové stránky. Pravidlo č. 7 VPA není oprávněn v adrese svých internetových stránek nebo ve své ové adrese používat jakékoli materiály chráněné autorskými právy, obchodní názvy, ochranné známky nebo značky služeb společnosti nebo jejích poboček, nebo jakékoli jejich obměny, které by mohly vést k záměně s obchodním názvem, ochrannou známkou nebo značkou služeb společnosti a jejích poboček (např. Quickstart.cz, amwayprovas.cz). Pravidlo č. 8 Osobní internetové stránky nesmějí obsahovat: reklamu na výrobky možnost maloobchodního prodeje výrobků informace popisující Podnikatelskou příležitost nebo informace o poskytovaných službách odkazy na jakoukoli část oficiálních stránek společnosti žádosti o získání kontaktních nebo jiných osobních údajů od návštěvníků stránek. Pravidlo č. 9 Materiály chráněné autorskými právy, obchodní názvy, ochranné známky nebo značky služeb společnosti nebo jejích 6

7 poboček, nebo jakékoli jejich obměny, které nepovedou k jejich záměně s obchodním názvem, ochrannou známkou nebo značkou služeb společnosti a jejích poboček, je VPA oprávněn s výslovným písemným souhlasem společnosti používat pouze v meta značkách nebo jiných webových lokalizátorech. 7

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

PROGRAM ROZVOJE PODNIKÁNÍ SMECA TÉMA ŠKOLENÍ: Ochrana spotřebitele. UEAPME, 2001 Luc Hendrickx

PROGRAM ROZVOJE PODNIKÁNÍ SMECA TÉMA ŠKOLENÍ: Ochrana spotřebitele. UEAPME, 2001 Luc Hendrickx PROGRAM ROZVOJE PODNIKÁNÍ SMECA TÉMA ŠKOLENÍ: Ochrana spotřebitele UEAPME, 2001 Luc Hendrickx 2 OBSAH I. Základní informace...3 II. Acquis communautaire...7 1. Klamavá reklama...7 2. Smlouvy sjednávané

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2015

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2015 Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2015 1. Úvodní ustanovení 2. Uzavření Kupní smlouvy 3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy 4. Platební podmínky a cena zboží 5. Dodací podmínky 6. Odstoupení

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající )

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Pavly Janků Místo podnikání: Za Veterinou 494/5, 503 41 Hradec Králové Identifikační číslo: 65675169 DIČ: CZ7459183061 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EU L 304/64 Úřední věstník Evropské unie 22.11.2011 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice

Více

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Společnost National Instruments (Czech Republic), s.r.o., IČ: 25780697, se sídlem Sokolovská 136D, 186

Více

POKYNY GŘ PRO SPRAVEDLNOST. týkající se

POKYNY GŘ PRO SPRAVEDLNOST. týkající se POKYNY GŘ PRO SPRAVEDLNOST týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu

Více

PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Majitelem této webové stránky je BEDS ON LINE, S.L.U. (dále jen společnost BEDSONLINE ), španělská společnost založená v souladu s právními předpisy, velkoobchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.realista.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky serveru www.realista.cz (dále jen Obchodní podmínky ) upravují některé právní vztahy mezi společností Realista Czech Republic,

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. 1. Předmět obchodních podmínek 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více