Usnesení č /2019

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení č /2019"

Transkript

1 Usnesení č /2019 Zápis č. 9/2019 ze zasedání Rady města Netolice dne Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup, Dušan Dragoun, Miroslav Baloušek Tajemník MěÚ: Mgr. Tomáš Koblenc Zaměstnanci: RNDr. Jitka Koubalíková Ověřovatel zápisu: Helena Matějeková Záznam o hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se:1 Návrh byl schválen. Zapisovatelka: Bc. Veronika Babůrková Jednání bylo zahájeno ve 14:30 hod. Místo konání: malá zasedací místnost MěÚ Netolice I. RM projednala a přijala tato usnesení Program: 1. Vyhlášení výběrového řízení a schválení návrhu zadávacích podmínek projekt FZŠ Netolice Cisternová automobilová stříkačka 2. Vyhlášení výběrového řízení a schválení návrhu zadávacích podmínek projekt Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí ve sportovním areálu v Netolicích 3. Vyhlášení výběrového řízení a schválení návrhu zadávacích podmínek projekt Rekonstrukce šaten - Základní škola Netolice, Bavorovská ul. 4. Grantové řízení Oranžové hřiště 2019 projekt Oranžové hřiště v areálu ZŠ Netolice Tržní schválení nabídky 5. Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019 zajištění realizace akcí 6. Žádost o schválení roční účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2018 Technické služby města Netolice spol. s r. o. 7. Žádost o vyrovnání rozdílu za vodné v důsledku poruchy na vodovodním řadu Autocamp Podroužek TJ Netolice, a. s. 8. Návrh na uzavření nájemní smlouvy Domov pro seniory Pohoda 9. Řád veřejného pohřebiště města Netolice 10. Smlouva o dílo sečení břehů Bezdrevského potoka v roce Smlouva o poskytování služeb v oblasti životního prostředí odběr nebezpečných odpadů 12. Oprava střechy ve sběrném dvoře odstranění havarijního stavu 13. Různé Návrh byl schválen. 1. Vyhlášení výběrového řízení a schválení návrhu zadávacích podmínek projekt FZŠ Netolice Cisternová automobilová stříkačka Členové rady města projednali návrh na vyhlášení výběrového řízení a schválení návrhu zadávacích podmínek v rámci projektu FZŠ Netolice Cisternová automobilová stříkačka. 1

2 Usnesení č. 122/2019 a) schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení k veřejné zakázce na akci FZŠ Netolice Cisternová automobilová stříkačka b) pověřuje starostu města zabezpečením a vyhlášením výběrového řízení c) schvaluje komisi pro otevírání obálek takto: Mgr. Vladimír Pešek, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup. Jako náhradníky schvaluje Dušana Dragouna, Miroslava Balouška a Libora Matáska d) schvaluje hodnotící komisi členové rady města. Usnesení č. 122/2019 bylo schváleno. 2. Vyhlášení výběrového řízení a schválení návrhu zadávacích podmínek projekt Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí ve sportovním areálu v Netolicích Členové rady města projednali návrh na vyhlášení výběrového řízení a schválení návrhu zadávacích podmínek v rámci projektu Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí ve sportovním areálu v Netolicích. Usnesení č. 123/2019 a) schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení k veřejné zakázce na akci Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí ve sportovním areálu v Netolicích b) schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí ve sportovním areálu v Netolicích dle Směrnice stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje starostu města zajištěním výběrového řízení c) schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi členové rady města. Usnesení č. 123/2019 bylo schváleno. 3. Vyhlášení výběrového řízení a schválení návrhu zadávacích podmínek projekt Rekonstrukce šaten - Základní škola Netolice, Bavorovská ul. Členové rady města projednali návrh na vyhlášení výběrového řízení a schválení návrhu zadávacích podmínek v rámci projektu Rekonstrukce šaten Základní škola Netolice, Bavorovská ul.. Usnesení č. 124/2019 a) schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení k veřejné zakázce na akci Rekonstrukce šaten - Základní škola Netolice, Bavorovská ul. b) schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci Rekonstrukce šaten Základní škola Netolice, Bavorovská ul. dle Směrnice stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje starostu města zajištěním výběrového řízení c) schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi členové rady města. Usnesení č. 124/2019 bylo schváleno. 2

3 4. Grantové řízení Oranžové hřiště 2019 projekt Oranžové hřiště v areálu ZŠ Netolice Tržní schválení nabídky Členové rady města projednali předloženou cenovou nabídku firmy LUNA Prachatice, Žernovická 221, Prachatice, na projekt Oranžové hřiště v areálu ZŠ Netolice Tržní v rámci grantového řízení Oranžové hřiště Usnesení č. 125/2019 schvaluje předloženou cenovou nabídku společnosti LUNA Prachatice, Žernovická 221, Prachatice, na projekt Oranžové hřiště v areálu ZŠ Netolice Tržní v rámci grantového řízení Oranžové hřiště 2019 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Usnesení č. 125/2019 bylo schváleno. 5. Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019 zajištění realizace akcí projednala zajištění realizace akcí spolufinancovaných prostřednictvím dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019 a předloženou cenovou nabídku firmy Ing. Hana Hanzlíková, Suvorovova 17, Plzeň, na zpracování stavebně historického průzkumu domu č. p. 249 v Netolicích. Usnesení č. 126/2019 a) bere na vědomí poskytnutí dotací v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019 a pověřuje starostu města zajištěním realizace akcí b) schvaluje cenovou nabídku firmy Ing. Hana Hanzlíková, Suvorovova 17, Plzeň, na zpracování stavebně historického průzkumu domu č. p. 249 v Netolicích. Usnesení č. 126/2019 bylo schváleno. 6. Žádost o schválení roční účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2018 Technické služby města Netolice spol. s r. o. projednala žádost společnosti Technické služby města Netolice spol. s r. o. o schválení roční účetní závěrky a převedení hospodářského výsledku. Usnesení č. 127/2019 jménem města Netolice, jako jediného vlastníka Technických služeb města Netolice spol. s r. o., vzala na vědomí výsledek hospodaření za rok 2018, tzn. celkový zisk ve výši ,78 Kč, po zdanění ,78 Kč. Tento zisk bude zaúčtován na účet Nerozdělený zisk minulých let. Usnesení č. 127/2019 bylo schváleno. 3

4 7. Žádost o vyrovnání rozdílu za vodné v důsledku poruchy na vodovodním řadu Autocamp Podroužek TJ Netolice, a. s. Členové rady města projednali žádost společnosti Autocamp Podroužek TJ Netolice, a. s. o vyrovnání rozdílu za vodné v důsledku poruchy na vodovodním řadu. Starosta města navrhl poskytnout vyrovnání rozdílu (dotaci) v částce ,- Kč. Usnesení č. 128/2019 schvaluje poskytnutí dotace ve výši ,- Kč společnosti Autocamp Podroužek - TJ Netolice, a. s. na vyrovnání rozdílu za vodné v důsledku poruchy na vodovodním řadu. Usnesení č. 128/2019 bylo schváleno. 8. Návrh na uzavření nájemní smlouvy Domov pro seniory Pohoda Členové rady města projednali žádost Domova pro seniory Pohoda o doporučení uzavření nájemní smlouvy o pronájmu volného bytu v domě s pečovatelskou službou, o který projevila zájem paní xxxxx, xxxxx, xxxxx. Usnesení č. 129/2019 doporučuje uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxx, xxxxx, xxxxx, týkající se pronájmu bytu č. 1 v domě s pečovatelskou službou. Usnesení č. 129/2019 bylo schváleno. 9. Řád veřejného pohřebiště města Netolice V souvislosti s novelou zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednala rada města aktualizovaný návrh Řádu veřejného pohřebiště města Netolice. Usnesení č. 130/2019 schvaluje aktualizovaný Řád veřejného pohřebiště města Netolice v předloženém znění., sociální úsek Usnesení č. 130/2019 bylo schváleno. 10. Smlouva o dílo sečení břehů Bezdrevského potoka v roce 2019 Město Netolice stejně jako v předchozích letech přijalo objednávku společnosti Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce toku, na provedení sečení břehů Bezdrevského potoka v intravilánu města Netolice. Tuto činnost provádí již řadu let členové Mysliveckého sdružení Netolice a předkládaná smlouva upravuje podmínky, za kterých je tato činnost prováděna. 4

5 Usnesení č. 131/2019 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Netolice a Mysliveckým sdružením Netolice na sečení břehů Bezdrevského potoka v roce 2019 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy., HŽP Usnesení č. 131/2019 bylo schváleno. 11. Smlouva o poskytování služeb v oblasti životního prostředí odběr nebezpečných odpadů Členové rady města projednali předložený návrh Smlouvy o poskytování služeb v oblasti životního prostředí odběru nebezpečných odpadů. Návrh usnesení schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č. E /Š se společností ENVISAN-GEM, a. s., Hůry 149, Rudolfov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Záznam o hlasování: Pro:0 Proti:2 Zdržel se:3, HŽP Usnesení nebylo schváleno. 12. Oprava střechy ve sběrném dvoře odstranění havarijního stavu Na základě výsledků posouzení stavu střechy ve sběrném dvoře pracovníky Městského úřadu Prachatice - odboru stavebně správního a regionálního rozvoje památkové péče, navrhl starosta města revokaci usnesení Rady města Netolice č. 114/2019 ze dne Následně projednali členové rady města aktualizovanou cenovou nabídku společnosti Mügl stavby, s. r. o., na opravu střechy. Usnesení č. 132/2019 a) revokuje usnesení Rady města Netolice č. 114/2019 ze dne b) schvaluje provedení opravy střechy (havarijní stav) na objektu v prostoru sběrného dvora v Netolicích c) schvaluje cenovou nabídku společností Mügl stavby, s. r. o., Na Horánku 668, Netolice, za nabídkovou cenu ,38 Kč bez DPH d) pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy. Usnesení č. 132/2019 bylo schváleno. 13. Různé RNDr. Jitka Koubalíková seznámila členy rady města s aktuálním technickým stavem Archeoparku Ján v Netolicích. Na objektu byla firmou Domus Naturalis s. r. o. opravena rákosová střecha. Při provádění oprav dřevěného schodiště však bylo zjištěno rozsáhlé napadení objektu dřevokaznou houbou. Odborná firma v současné době prověřuje rozsah napadení stavby dřevokaznou houbou, a poté navrhne opatření k zamezení jejího šíření. Již postižené prvky (severního schodiště, chodník podél palisády, statické zajištění stability krovu věže) bude nutné vyměnit. 5

6 Usnesení č. 133/2019 bere na vědomí informace o aktuálním stavu Archeoparku Ján v Netolicích a souhlasí s přípravou podkladů pro postupnou rekonstrukci vyhlídkové věže., HŽP Usnesení č. 133/2019 bylo schváleno. Členové rady města projednali předložené cenové nabídky týkající se nového (barevného) způsobu tisku Netolického zpravodaje. Usnesení č. 134/2019 a) schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku na změnu způsobu tisku Netolického zpravodaje nabídku firmy BAZA Graphic, Bavorovská 407, Netolice, a to na období b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy nebo objednávky. Záznam o hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se:1 Usnesení č. 134/2019 bylo schváleno. V návaznosti na usnesení Rady města Netolice č. 105/2019 ze dne týkající se vyhlášení výběrového řízení na akci Rekonstrukce elektroinstalace v části radnice v Netolicích II. NP projednala rada města okruh firem, které budou v rámci předmětného výběrového řízení osloveny. Usnesení č. 135/2019 schvaluje v návaznosti na usnesení Rady města Netolice č. 105/2019 ze dne týkající se vyhlášení výběrového řízení na akci Rekonstrukce elektroinstalace v části radnice v Netolicích II. NP oslovení těchto firem: VS elektro komplet s. r. o., Rudolfovská 103, České Budějovice; SETERM CB a. s., Nemanická 2765/16a, České Budějovice; Kamil Keclík, Olšovice 5, Netolice; Jiří Hrubý, Vodňanská 482, Netolice; Zdeněk Mottl, Tržní 427, Netolice; Petr Lukšovský, Na Sadech 404, Lhenice; Frankensolar Eastern Europe s. r. o., Kostelecká 879/59, Praha 9 Čakovice; DELNET s. r. o., Novohradská 1660, České Budějovice a TERMS a. s., Planá 67, České Budějovice. Usnesení č. 135/2019 bylo schváleno. V návaznosti na usnesení Rady města Netolice č. 106/2019 ze dne týkající se vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna oken v havarijním stavu vnější obvodové části radnice Netolice, Mírové náměstí č. p. 208 projednala rada města okruh firem, které budou v rámci předmětného výběrového řízení osloveny. Usnesení č. 136/2019 schvaluje v návaznosti na usnesení Rady města Netolice č. 106/2019 ze dne týkající se vyhlášení výběrového řízení na akci Výměna oken 6

7 v havarijním stavu vnější obvodové části radnice Netolice, Mírové náměstí č. p. 208 oslovení těchto firem: Jiří Pěsta, Výrov 17, Husinec; Josef Vojtěšek, Gregorova 302, Netolice; František Kocar PK Stavitelství, Petrův Dvůr 37, Netolice; OPTIMAL OKNA Ladislav Štohanzl, Novohradská 1039/74, České Budějovice; OTHERM a. s., Sklářská 46, Husinec a JV Okna Jan Veselý, Staré Prachatice 40, Prachatice. Usnesení č. 136/2019 bylo schváleno. Členové rady města projednali návrh na pořízení projektové dokumentace či projektové studie včetně položkového rozpočtu na akci Restaurování kašny na Mírovém náměstí v Netolicích. Usnesení č. 137/2019 schvaluje pořízení projektové dokumentace či projektové studie včetně položkového rozpočtu na akci Restaurování kašny na Mírovém náměstí v Netolicích a pověřuje správce majetku města zajištěním výše uvedeného., HŽP Usnesení č. 137/2019 bylo schváleno. Členové rady města projednali návrh na konání společenské akce k připomenutí si čtyřstého výročí vypálení města Netolice, a to dne , včetně finančních nákladů na tuto akci. Usnesení č. 138/2019 schvaluje konání společenské akce k čtyřstému výročí vypálení města Netolice, která se uskuteční dne , včetně nákladů na tuto akci. Záznam o hlasování: Pro:3 Proti:0 Zdržel se:2 Usnesení č. 138/2019 bylo schváleno. II. Nesplněná usnesení rady města 81/2012 Pozemky u privatizovaných domů je potřeba aktualizovat cenu obvyklou pro dané lokality a následně jednat s majiteli bytů. Dle pokynu pana starosty se s aktualizací vyčká na znalecký posudek pozemků v areálu autokempu. Zodpovídá: odbor HŽP 130/2015 Navážení suti Benýdkov Zodpovídá: odbor HŽP 45/2016 Energetická úspora budova MěÚ Netolice 127/2016 Projekt zateplení a způsobu vytápění KD Netolice 250/2017 Problematika nevyužívaných kotelen ve vlastnictví města Netolice, HŽP 7

8 205/2018 Žádost o darování/odprodej nevyužívaných hřbitovních křížů, tajemník 11/2019 Veřejné osvětlení návrh oprav 45/2019 Program regenerace MPZ /2019 Úprava výše nájemného v návaznosti na výši inflace v roce 2018 nebytové prostory v objektu radnice, tajemník 81/2019 Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího státní pro zdravotně postiženého občana, HŽP 83/2019 Návrh na zadání zrušení vodovodní přípojky, HŽP 91/2019 Netolický zpravodaj způsob tisku 95/2019 Obnova výkladních skříní a dveří Školní 130, Netolice 102/2019 Provedení revizí elektroinstalací, HŽP III. Kontrola plnění usnesení rady města 103/2019 Prodej pozemku p. č. KN 840/5, k. ú. Netolice 104/2019 Vyhlášení výběrového řízení a schválení návrhu zadávacích podmínek projekt Stavební úpravy garáže a dílny pro potřeby JSDHO Netolice na p. č. 70, k. ú. Netolice 105/2019 Vyhlášení výběrového řízení a schválení návrhu zadávacích podmínek projekt Rekonstrukce elektroinstalace v části radnice v Netolicích II. NP 106/2019 Vyhlášení výběrového řízení a schválení návrhu zadávacích podmínek projekt Výměna oken v havarijním stavu vnější obvodové části radnice Netolice, Mírové náměstí č. p /2019 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo akce Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ Netolice stavební práce 108/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě kupní akce Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ Netolice stavební práce - nábytek 8

9 109/2019 Podání žádosti o dotaci Místní akční skupina Blanský les Netolicko, o. p. s. Dětské kluby a příměstské tábory /2019 Žádost o schválení uzavření Mateřské školy Netolice 111/2019 Žádost o schválení uzavření Městské knihovny Netolice 112/2019 Změny jízdních řádů ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. 113/2019 Zpracování zahradně-architektonického řešení náměstí v Netolicích, HŽP 114/2019 Oprava střechy ve sběrném dvoře odstranění havarijního stavu, HŽP 115/2019 Vyhlášení poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace opravy veřejného osvětlení, HŽP 116/2019 Návrh na podání žádosti o zřízení nového odběrného místa veřejné osvětlení, HŽP 117/2019 Návrh na vydání předběžného souhlasu s výměnou sloupových trafostanic za kioskové, HŽP 118/2019 Návrh na prodloužení nájmu bytu byt č. 1, Tržní 660, Netolice, HŽP 119/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 663/1, k. ú. Netolice, HŽP 120/2019 Nefunkčnost řídící jednotky a ovládacího panelu pro hydraulický jeřáb automobil Bonetti, HŽP 121/2019 Žádost o opravu části chodníku p. č. KN 524, k. ú. Netolice, HŽP Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin Vyhotovení zápisu: Ověřovatel zápisu: Helena Matějeková Starosta města: Mgr. Vladimír Pešek 9

Usnesení č /2019

Usnesení č /2019 Usnesení č. 103-121/2019 Zápis č. 8/2019 ze zasedání Rady města Netolice dne 17.04.2019 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup, Dušan Dragoun, Miroslav

Více

Usnesení č /2019

Usnesení č /2019 Usnesení č. 164-173/2019 Zápis č. 12/2019 ze zasedání Rady města Netolice dne 28.06.2019 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup, Miroslav Baloušek, Dušan

Více

2. Netolický zpravodaj způsob tisku Členové rady města projednali návrh na změnu způsobu tisku Netolického zpravodaje.

2. Netolický zpravodaj způsob tisku Členové rady města projednali návrh na změnu způsobu tisku Netolického zpravodaje. Usnesení č. 90-102/2019 Zápis č. 7/2019 ze zasedání Rady města Netolice dne 01.04.2019 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup, Dušan Dragoun, Miroslav

Více

Usnesení č /2019

Usnesení č /2019 Usnesení č. 152-163/2019 Zápis č. 11/2019 ze zasedání Rady města Netolice dne 17.06.2019 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup, Miroslav Baloušek Omluven:

Více

Usnesení č /2018

Usnesení č /2018 Usnesení č. 223 229/2018 Zápis č. 17/2018 ze zasedání Rady města Netolice dne 09.10.2018 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Vladimír Soukup, Helena Matějeková, Petr Staněk Neomluven:

Více

Usnesení č /2018

Usnesení č /2018 Usnesení č. 213 222/2018 Zápis č. 16/2018 ze zasedání Rady města Netolice dne 24.09.2018 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Vladimír Soukup, Helena Matějeková, Petr Staněk Neomluven:

Více

Usnesení č /2018

Usnesení č /2018 Usnesení č. 200 212/2018 Zápis č. 15/2018 ze zasedání Rady města Netolice dne 10.09.2018 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Vladimír Soukup, Helena Matějeková, Petr Staněk Neomluven:

Více

Usnesení č /2019

Usnesení č /2019 Usnesení č. 42-65/2019 Zápis č. 5/2019 ze zasedání Rady města Netolice dne 25.02.2019 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup, Dušan Dragoun, Miroslav

Více

Usnesení č. 266/2018 Rada města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ Netolice ve školním roce 2017/2018.

Usnesení č. 266/2018 Rada města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ Netolice ve školním roce 2017/2018. Usnesení č. 266 287/2018 Zápis č. 22/2018 ze zasedání Rady města Netolice dne 10. 12. 2018 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Vladimír Soukup, Helena Matějeková, Dušan Dragoun, Miroslav

Více

Usnesení č /2018

Usnesení č /2018 Usnesení č. 230 249/2018 Zápis č. 18/2018 ze zasedání Rady města Netolice dne 31.10.2018 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Vladimír Soukup, Helena Matějeková, Petr Staněk Neomluven:

Více

Zápis č. 21/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 21/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 233 243/2015 Zápis č. 21/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 13. 7. 2015 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková,

Více

1. Rozpočtové opatření č. 6/2016 Ing. Pavla Plojharová seznámila členy rady města s rozpočtovým opatřením č. 6/2016.

1. Rozpočtové opatření č. 6/2016 Ing. Pavla Plojharová seznámila členy rady města s rozpočtovým opatřením č. 6/2016. Usnesení č. 317 321/2016 Zápis č. 24/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne 30.12.2016 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, MVDr. Martin Kubička, Ing. Vladimír Soukup, Helena Matějeková,

Více

Usnesení č /2018

Usnesení č /2018 Usnesení č. 252 264/2018 Zápis č. 20/2018 ze zasedání Rady města Netolice dne 26. 11. 2018 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Vladimír Soukup, Helena Matějeková, Dušan Dragoun, Miroslav

Více

Usnesení č /2019

Usnesení č /2019 Usnesení č. 26-39/2019 Zápis č. 3/2019 ze zasedání Rady města Netolice dne 04.02.2019 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup, Dušan Dragoun, Miroslav

Více

Zápis č. 27/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 27/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 293 297/2015 Zápis č. 27/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 5. 10. 2015 Přítomni: Členové rady města: Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková, MVDr. Martin Kubička

Více

Usnesení č /2016

Usnesení č /2016 Usnesení č. 185 189/2016 Zápis č. 13/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne 27.6. 2016 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, MVDr. Martin Kubička, Helena Matějeková, Dana Mužíková, Ing.

Více

Usnesení č /2016

Usnesení č /2016 Usnesení č. 162 167/2016 Zápis č. 11/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne 6.6. 2016 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, MVDr. Martin Kubička, Helena Matějeková, Dana Mužíková, Ing. Vladimír

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 29. 4. 2019 od 17,00 hodin. Usnesení č. 16-25/2019 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 4/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 4/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 51 58/2016 Zápis č. 4/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne 29.2. 2016 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková, MVDr.

Více

Program: Starosta města navrhl zařadit jako nový bod č. 1 programu jednání Podání žádosti o povolení kácení dřevin ulice Tržní.

Program: Starosta města navrhl zařadit jako nový bod č. 1 programu jednání Podání žádosti o povolení kácení dřevin ulice Tržní. Usnesení č. 56 70/2017 Zápis č. 5/2017 ze zasedání Rady města Netolice dne 13.3.2017 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, MVDr. Martin Kubička, Ing. Vladimír Soukup, Helena Matějeková, Petr

Více

Zápis č. 31/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 31/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 332 338/2015 Zápis č. 31/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 26. 11. 2015 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková, MVDr. Martin Kubička

Více

Usnesení č /2018

Usnesení č /2018 Usnesení č. 143 159/2018 Zápis č. 11/2018 ze zasedání Rady města Netolice dne 27.06.2018 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Vladimír Soukup, Helena Matějeková, Petr Staněk Omluven:

Více

Usnesení č. 59/2018 Rada města a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ Netolice vybavení objektu

Usnesení č. 59/2018 Rada města a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ Netolice vybavení objektu Usnesení č. 59 75/2018 Zápis č. 5/2018 ze zasedání Rady města Netolice dne 19.3.2018 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Petr Staněk, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup Tajemník MěÚ:

Více

Usnesení č. 2-25/2019

Usnesení č. 2-25/2019 Usnesení č. 2-25/2019 Zápis č. 2/2019 ze zasedání Rady města Netolice dne 16.01.2019 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup, Dušan Dragoun, Miroslav

Více

Usnesení č /2018

Usnesení č /2018 Usnesení č. 178 199/2018 Zápis č. 14/2018 ze zasedání Rady města Netolice dne 20.08.2018 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Vladimír Soukup, Helena Matějeková, Petr Staněk Omluven:

Více

Usnesení č /2016

Usnesení č /2016 Usnesení č. 263 275/2016 Zápis č. 19/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne 24.10.2016 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, MVDr. Martin Kubička, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup,

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 6/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 70 81/2016 Zápis č. 6/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne 24.3. 2016 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, MVDr. Martin Kubička, Helena Matějeková, Dana Mužíková, Ing. Vladimír

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 24.09.2018 od 17,00 hodin. Usnesení č. 42-53/2018 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení č /2017

Usnesení č /2017 Usnesení č. 300-320/2017 Zápis č. 24/2017 ze zasedání Rady města Netolice dne 29.11.2017 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup, MVDr. Martin Kubička,

Více

Zápis č. 14/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 14/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 158 168/2015 Zápis č. 14/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 27. 4. 2015 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková,

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 1 9/2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne 11. 1. 2016 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková, MVDr.

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 27. 4. 2015 od 17,00 hodin. Usnesení č. 37 54/ 2015 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 3/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 22 50/2016 Zápis č. 3/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne 17.2. 2016 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková Omluven:

Více

Usnesení č /2016

Usnesení č /2016 Usnesení č. 200 220/2016 Zápis č. 15/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne 15.8.2016 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, MVDr. Martin Kubička, Helena Matějeková, Ing. Vladimír Soukup

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 7.3. 2016 od 17,00 hodin. Usnesení č. 1-20/2016 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jako

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.01.2012 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení č /2017

Usnesení č /2017 Usnesení č. 15 40/2017 Zápis č. 3/2017 ze zasedání Rady města Netolice dne 13.2.2017 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, MVDr. Martin Kubička, Ing. Vladimír Soukup, Helena Matějeková, Petr

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.02.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015 Usnesení č. 109-131/2015 Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Bc. Leona Bucharová, MVDr. Martin Kubička Tajemník MU:

Více

přítomni : A. Nováková, L. Kos, L. Böhmová, P. Blažek, J. Franěk, P. Chalupa, L. Seimlová, M. Král, J. Maxa omluven : - nepřítomen : -

přítomni : A. Nováková, L. Kos, L. Böhmová, P. Blažek, J. Franěk, P. Chalupa, L. Seimlová, M. Král, J. Maxa omluven : - nepřítomen : - S o u p i s p ř i j a t ý c h u s n e s e n í z 9. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 7.3.2012 (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 19.12. 2016 od 17,00 hodin. Usnesení č. 105-119/2016 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3 / 2019 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3 / 2019 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3 / 2019 ze dne 20. 03. 2019 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 20. 03. 2019 v 18:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.02.2016 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava, Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

Výsledek hlasování: Pro : 12 Proti : 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro : 12 Proti : 0 Zdrželi se: 0 1 Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 28.06.2017 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Pištěk, Vajdák, Gargulák,

Více

Zápis č. 15/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 15/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 169 188/2015 Zápis č. 15/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 11. 5. 2015 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.11.2017 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Sýs, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka Janásková, Zdeněk Kutil Mgr. Pavel Dvořák Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Zdeněk Kuncl,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 21.08.2017 Přítomni: Hosté: Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka Janásková Zdeněk Ženíšek, tajemník Bc. Daniel Kaifer, jednatel

Více

Před projednáváním dalšího bodu se dostavil zastupitel Ing. Václav Kozler.

Před projednáváním dalšího bodu se dostavil zastupitel Ing. Václav Kozler. Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 5 / 2019 ze dne 24. 04. 2019 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 24. 04. 2019 v 18:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis č. 9/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 9/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 115 142/2016 Zápis č. 9/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne 9.5. 2016 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, MVDr. Martin Kubička, Helena Matějeková, Dana Mužíková, Ing. Vladimír

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. M. Pechočiaková, p. R. Kajzar Omluven : p. O. Veselý Ověřovatel zápisu : p. L. Chalupný

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. M. Pechočiaková, p. R. Kajzar Omluven : p. O. Veselý Ověřovatel zápisu : p. L. Chalupný ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 18.3.2019 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. M. Pechočiaková, p. R. Kajzar Omluven : p. O. Veselý Ověřovatel zápisu : p. L. Chalupný Hosté : XXX Zahájení

Více

Výpis usnesení z 50. zasedání Rady obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 50. zasedání Rady obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 50. zasedání Rady obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 19. 5. 2014 Přítomno celkem 4 radních: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Vajdák Omluven: Pištěk Usnesení 2014/50RO/1.: Rada

Více

OBEC KYSELKA. Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA. Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Usnesení ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2018 konaného dne 9. 5. 2018, od

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2018 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2018 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2018 ze dne 24. 1. 2018 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 24. 1. 2018 v 18:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 26.03.2018 od 14.30 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny - 4 (p. Urx - omluven) UPRAVENO! Rada města po projednání schválila:

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 6 / 2016 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 6 / 2016 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 6 / 2016 ze dne 22. 6. 2016 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 22. 6. 2016 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 3. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Novotná, Vajdák, Balajka, Pištěk,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení 10. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2019

Usnesení 10. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2019 Usnesení 10. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 158/10/19 1) schvaluje program 10. schůze rady

Více

Usnesení z VI. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 22. května 2019

Usnesení z VI. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 22. května 2019 Usnesení z VI. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 22. května 2019 Usnesení č. 1 Zastupitelstvo města Lázně Kynžvart bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti VI. veřejného

Více

U s n e s e n í z 05. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 05. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 05. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 15.9. 2010 1. a) Finanční příspěvek na činnost TJ Sokol Velké Přílepy b) Dodatek č. 1 nájemní smlouvy mezi

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, Pavel Počepický, Dis. přítomen od 15:07 hodin a MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:21 hodin

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, Pavel Počepický, Dis. přítomen od 15:07 hodin a MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:21 hodin USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 24. května 2012 od 15:00 do 20:45 hodin ve velké zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 25.02.2019 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr. Tomáš Samek, Ing. Petr Samek Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník Ing.

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 24.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 Rada města po projednání a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů 1. Schvaluje. 2. Jmenuje.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 04.04.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne 13.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Jednání Rady města Broumov č. 19 ze dne 29. července 2019

Jednání Rady města Broumov č. 19 ze dne 29. července 2019 Jednání Rady města Broumov č. 19 ze dne 29. července 2019 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Mgr. Jiří Ringel, JUDr. Tomáš Blažek, Bc. Monika Lukašáková, MUDr. Miroslav Švábl, Arnold Vodochodský,

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 1-9/2014 Zápis č. 1/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 22. 1. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, MgA. Jiří Churáček, Bc. Iveta Uhlíková, Omluven: Mgr. Karel Pižl, Ing.

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 22/5/2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce

OBEC BULOVKA. Zápis z 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 22/5/2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce Zápis z 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 22/5/2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce Počet členů ZO: 8 Přítomni: Šidlová, Štecher, Šebela, Arafa, Maryška, Plaček,

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.10.2017 Přítomni: Hosté: Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka Janásková Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal Janče, vedoucí

Více

Obec Malovice. Ověřovatelé zápisu: Pavel Ivan, Vladimír Kozel. Zapisovatelka: Jana Müglová. Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 10 zastupitelů.

Obec Malovice. Ověřovatelé zápisu: Pavel Ivan, Vladimír Kozel. Zapisovatelka: Jana Müglová. Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 10 zastupitelů. Obec Malovice Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Malovice, které se konalo dne 18.12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malovice (celý podrobný záznam je na diktafonu, který je uložen

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-19/2015 Datum jednání: 28.07.2015 Program jednání (USN-R3-450/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání (501/NR3/2015) 4. Přidělení bytu na adrese Nepomuk

Více

Výpis usnesení z 20. zasedání Rady obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 20. zasedání Rady obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 20. zasedání Rady obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 27. 8. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Schválení dodavatele na akci: Místo pro přecházení Rožek 3. Schválení

Více

Zápis č. 8/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Úsobrno konaného dne na OÚ Úsobrno

Zápis č. 8/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Úsobrno konaného dne na OÚ Úsobrno Usnesení Zápis č. 8/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Úsobrno konaného dne 29. 08. 2019 na OÚ Úsobrno Hlasování je vždy uváděno v pořadí: pro proti zdržel se. Je přítomno 5 členů zastupitelstva, od

Více

Z á p i s z 16. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 7. prosince 2016, od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Hospříz.

Z á p i s z 16. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 7. prosince 2016, od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Hospříz. Z á p i s z 16. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 7. prosince 2016, od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Hospříz. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 13.3.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Z á p i s č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 9.2.2017 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 19:20 hod. František

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.12.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: omluven: tajemnice: ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.03.2017 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan Tůma, vedoucí FO

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne od 8.30 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne od 8.30 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne 25.6.2013 od 8.30 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Strategický

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 2 / 2019 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 2 / 2019 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 2 / 2019 ze dne 20. 02. 2019 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 20. 02. 2019 v 18:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 6. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 6. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 6. schůze městské rady ze dne 07.01.2019 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis OZ z 3.4.2014. Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 3. 4. 2014. Přítomní: 8 členů OZ. Omluven: p. Peřinka.

Zápis OZ z 3.4.2014. Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 3. 4. 2014. Přítomní: 8 členů OZ. Omluven: p. Peřinka. Zápis OZ z 3.4.2014 Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 3. 4. 2014 Přítomní: 8 členů OZ Omluven: p. Peřinka Hosté: ---- -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více