USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013"

Transkript

1 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 9/2013 Rady města Tišnova Mgr. Marka Babáka a zapisovatelkou stanovuje Bc. Renátu Srstkovou, DiS. 02/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje program jednání schůze č. 9/2013 Rady města Tišnova. 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění úkolů ke dni Výroční zpráva Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, za rok /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí Výroční zprávu Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, za rok Hospodaření města Tišnova k /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí hospodaření města Tišnova k Hospodaření příspěvkových organizací k /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací k Směrnice k dani z přidané hodnoty 07/09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí Směrnici k dani z přidané hodnoty. 7. Uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu 08/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu mezi městem Tišnov a Agenturou TRDLA s. r. o., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích dle přílohy č. 1 zápisu. 8. Uzavření Smlouvy o poskytnutí souhlasu s užitím archivních materiálů NFA 09/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí souhlasu s užitím archivních materiálů NFA mezi městem Tišnov a Národním filmovým archivem, IČ: , se sídlem v Praze dle přílohy č. 2 zápisu. 9. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol v Tišnově 10/09/2013 Rada města Tišnova povoluje v souladu s 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, výjimky z počtu žáků pro Mateřskou školu Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700, Mateřskou školu, Tišnov, U Humpolky 1686 a Mateřskou školu, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace dle přílohy č. 3 zápisu. 1

2 10. Organizační záležitosti 11/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů sloučení Odboru Kancelář starosty s pracovištěm kancelář tajemníka, změnu názvu odboru na Odbor Kancelář starosty a tajemníka a současně zřízení oddělení Kancelář starosty. Počet zaměstnanců úřadu se tímto nenavyšuje. 12/09/2013 Rada města Tišnova na návrh tajemníka jmenuje do funkce vedoucí Odboru Kancelář starosty a tajemníka Bc. Ivu Dvořáčkovou, s účinností od /09/2013 Rada města Tišnova pověřuje výkonem funkce vedoucí oddělení Kancelář starosty Mgr. Silvii Otiepkovou, a to do doby jmenování vedoucího oddělení, který vzejde z řádného výběrového řízení. 11. Zápis z Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis ze schůze Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Zápis z Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova z /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova z Schválení zadávací dokumentace "Pořízení zametacího vozu" 16/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje znění zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce Pořízení zametacího vozu včetně příloh dle přílohy č. 4 zápisu. 14. Uzavření Smlouvy o výpůjčce - EKO-KOM, a.s. 17/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Tišnov a společností EKO-KOM, a.s. se sídlem v Praze, IČ: , dle přílohy č. 5 zápisu. 15. Uzavření mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností na veřejné zakázky Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov a Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova 18/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi městem Tišnov a společností DEA Energetická agentura, s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně dle přílohy č. 6 zápisu. 16. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov 19/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje znění zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov včetně příloh dle přílohy č. 7 zápisu. 20/09/2013 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov dle přílohy č. 8 zápisu. 2

3 17. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Zateplení objektů mateřských škol U Humpolky a Sluníčko 21/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy kpodání nabídky na veřejnou zakázku Zateplení objektů mateřských škol U Humpolky a Sluníčko dle přílohy č. 9 zápisu. 22/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje okruh uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na veřejnou zakázku Zateplení objektů mateřských škol U Humpolky a Sluníčko, dle přílohy č. 10 zápisu. 23/09/2013 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Zateplení objektů mateřských škol U Humpolky a Sluníčko dle přílohy č. 11 zápisu. 18. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rozšíření veřejného osvětlení ul. Hornická, Revoluční, ul. Koráb, Procházkova a Hájek u Tišnova" 24/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Rozšíření veřejného osvětlení ul. Hornická, Revoluční, ul. Koráb, Procházkova a Hájek u Tišnova dle přílohy č. 12 zápisu. 25/09/2013 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Rozšíření veřejného osvětlení ul. Hornická, Revoluční, ul. Koráb, Procházkova a Hájek u Tišnova dle přílohy č. 13 zápisu. 19. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Letní kino Tišnov - oprava elektroinstalace" 26/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky Letní kino Tišnov oprava elektroinstalace dle přílohy č. 14 zápisu. 27/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Letní kino Tišnov oprava elektroinstalace, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a firmou elmont-invest s.r.o., IČ , se sídlem v Brně, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 15 zápisu. 20. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Kolumbární stěna na novém hřbitově" 28/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky Kolumbární stěna na novém hřbitově dle přílohy č. 16 zápisu. 29/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Kolumbární stěna na novém hřbitově, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a firmou TEZZO Tábor s.r.o., IČ , se sídlem v Táboře jako zhotovitelem, dle přílohy č. 17 zápisu. 21. Zápis z jednání komise Dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 4/2013 ze dne /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 4/2013 ze dne

4 22. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 473/10 v k.ú. Tišnov Tišnov, ul. Na Loukách, obnova NNv na NNk 31/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku parc.č. 473/10 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 18 zápisu. 23. Uzavření Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR-ÚZSVM Tišnov - Veřejné osvětlení ul. Hornická a Revoluční 32/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR-ÚZSVM Tišnov - Veřejné osvětlení ul. Hornická a Revoluční mezi ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , se sídlem v Praze a městem Tišnov na pozemku parc.č. 1802/37 v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 19 zápisu. 24. Pronájem pozemků v k.ú. Pejškov u Tišnova 33/09/2013 Rada města Tišnova neschvaluje pronájem pozemků parc.č. 129 o výměře m 2, parc.č. 132/1 o výměře 540 m 2, parc.č. 132/3 o výměře 443 m 2, parc.č. 137 o výměře m 2, parc.č. 145/3 o výměře m 2, parc.č. 145/6 o výměře 8 m 2, parc.č. 155/3 o výměře 635 m 2, parc.č. 156/2 o výměře m 2, parc.č. 219/5 o výměře m 2, parc.č. 219/6 o výměře m 2, parc.č. 334 o výměře 492 m 2 a parc.č. 335/1 o výměře m 2, vše v k.ú. Pejškov u Tišnova, A. L., trvale bytem D., pro účely zemědělského využití. 34/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a ZD Březina, IČ: , se sídlem v Březině, jako nájemcem, dle přílohy č. 20 zápisu. 25. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Přechod pro chodce ul. Riegrova 35/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Přechod pro chodce ul. Riegrova mezi Jihomoravským krajem, IČ: , se sídlem v Brně a městem Tišnov na pozemku parc.č. 2342/3 v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 21 zápisu. 26. Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov 36/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 467/1 o výměře 35 m 2 společnosti Tišnovská rychta, s.r.o., IČ: se sídlem v Tišnově, pro účely umístění herních prvků pro děti. 27. Uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu souboru věcí nemovitých a movitých 37/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu souboru věcí nemovitých a movitých mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově, jako nájemcem, dle přílohy č. 22 zápisu. 4

5 28. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken a dveří v objektech města Tišnov" 38/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna oken a dveří v objektech města Tišnov dle přílohy č. 23 zápisu. 39/09/2013 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna oken a dveří v objektech města Tišnov dle přílohy č. 24 zápisu. 29. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků v ulici Hornická, Chodníček a výstavba přechodů pro chodce na ulici Riegrova a Komenského nám. 40/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků v ulici Hornická, Chodníček a výstavba přechodů pro chodce na ulici Riegrova a Komenského nám. dle přílohy č. 25 zápisu. 41/09/2013 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků v ulici Hornická, Chodníček a výstavba přechodů pro chodce na ulici Riegrova a Komenského nám. dle přílohy č. 26 zápisu. 30. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Nákup robotického vysavače pro veřejný bazén 42/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Nákup robotického vysavače pro veřejný bazén dle přílohy č. 27 zápisu. 43/09/2013 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Nákup robotického vysavače pro veřejný bazén dle přílohy č. 28 zápisu. 31. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odečítací a rozúčtovací službě č /ST 44/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odečítací a rozúčtovací službě č /ST ze dne mezi městem Tišnov a firmou ENBRA, a.s, IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 29 zápisu. 32. Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 6 na ulici Osvobození 1658 v Tišnově 45/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s paní L. S. a panem M. S., oba trvale bytem T., na byt č. 6 na ulici Osvobození 1658 v Tišnově, dle přílohy č. 30 zápisu. 33. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 46/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Z. B., trvale bytem T., na byt č. 3 na ulici Bezručova 35 v Tišnově na dobu určitou půl roku tj. od do , dle přílohy č. 31 zápisu. 34. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 47/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s D. H. a Š. H., oba trvale bytem T., na byt č. 10 na ulici Bezručova 35 v Tišnově na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 32 zápisu. 5

6 35. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 48/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově, s panem M. Z., trvale bytem T., na dobu určitou tři měsíce od do , dle přílohy č. 33 zápisu. 36. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 49/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově, s panem J. V., trvale bytem T., na dobu určitou dva roky od do , dle přílohy č. 34 zápisu. 37. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 50/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově s paní M. S., trvale bytem T. a panem M. S., trvale bytem B. na dobu určitou půl roku tj. od do , dle přílohy č. 35 zápisu. 38. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 51/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní I. K., trvale bytem T., na byt č. 2 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 36 zápisu. 39. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 52/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní L. K., trvale bytem T., na byt č. 19 na nám. 28. října 1708 v Tišnově na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 37 zápisu. 40. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 53/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově, mezi městem Tišnov a paní J. H., trvale bytem T., dle přílohy č. 38 zápisu. 41. Pronájem bytu č. 3 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 54/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 3 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově paní J. H., trvale bytem T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou dva roky od do , dle přílohy č. 39 zápisu. 42. Pronájem bytu č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 55/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově panu D. Š., trvale bytem T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 40 zápisu. 6

7 43. Pronájem bytu č. 20 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 56/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 20 na nám. 28. října 1708 v Tišnově paní L. M., trvale bytem T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 41 zápisu. 44. Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Květnická 1719 v Tišnově 57/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje výpověď nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Květnická 1719 v Tišnově uzavřené s panem M. N., nar , trvale bytem T., z důvodu neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. 45. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon 8 58/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon 8 dle přílohy č. 42 zápisu. 59/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon 8, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností BS-IMEX, spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Brně jako zhotovitelem, dle přílohy č. 43 zápisu. 46. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 4/13 ze dne /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 4/13 ze dne Uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne s Rudolfem Vrzalem 61/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě č. 19/97/P o nájmu nebytových prostor ze dne v objektu polikliniky čp. 24 na nám. Míru v Tišnově mezi městem Tišnov a Rudolfem Vrzalem, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 44 zápisu. 48. Uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne se společností AJEM s.r.o. 62/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 1/08/P o nájmu nebytových prostor ze dne v objektu polikliniky čp. 24 na nám. Míru v Tišnově mezi městem Tišnov a společností AJEM s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 45 zápisu. 49. Vyhlášení záměru změny nájemce nebytových prostor v objektu čp. 152 na ul. Mlýnská v Tišnově 63/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru změny nájemce ze společnosti CORAFAS s.r.o., IČ: , se sídlem Mlýnská 337, Tišnov, na společnost KAVRO KAFE s.r.o., IČ: , se sídlem Wagnerova 1743, Tišnov, ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 152 na ulici Mlýnská v Tišnově uzavřené dne Vyhlášení záměru pronájmu části střechy a půdního prostoru v objektu čp. 312 na ulici Riegrova v Tišnově Bez usnesení. 7

8 51. Uzavření kupní smlouvy za účelem pořízení podia 64/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu pro účely nákupu koncertního stanu včetně pódia od společnosti FESTPRO spol. s r.o. 65/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Tišnov a společností FESTPRO spol. s r.o. se sídlem v Olomouci, IČ: , dle přílohy č. 46 zápisu. 52. Pověření Odboru správních a vnitřních věcí pořádáním 7. ročníku závodu horských kol - Memoriál Ivo Medka 66/09/2013 Rada města Tišnova pověřuje Odbor správních a vnitřních věcí pořádáním 7. ročníku závodu horských kol Memoriál Ivo Medka v termínu včetně podpisů všech potřebných smluv. 53. Zápis č. 1/2013 z jednání Komise prevence kriminality Rady města Tišnova ze dne /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality Rady města Tišnova č. 1/2013 ze dne /09/2013 Rada města Tišnova pověřuje 1. místostarostu Radovana Klusáka vytvořením zadání a určením zpracovatele projektového záměru,,zřízení městské policie v Tišnově. Osobní údaje jsou v originále usnesení (zápisu), který je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložen na MěÚ Tišnov. v.r. Jan Schneider starosta města Tišnova v.r.radovan Klusák místostarosta města 8

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 01/02/2011 RM bere na vědomí Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2010 a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí. 02/02/2011 RM doporučuje ZM schválit

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne 30.1.2013 v kanceláři starosty města 632/42/RM/2013 Kontrola plnění usnesení ze 41. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 41. schůze

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.3.2014 Usnesení č. 95/1665/14 Poskytnutí provozní dotace z rozpočtu města MěN poskytnutí provozní dotace Městské nemocnici Slavičín

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Zahájení ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 Rada města po projednání a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů 1. Schvaluje. 2. Jmenuje.

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 87. schůze Rady města, konané dne 27. března 2014

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 87. schůze Rady města, konané dne 27. března 2014 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 87. schůze Rady města, konané dne 27. března 2014 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2314/87/2014 volí ověřovatele zápisu

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích.

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích. Usnesení z 83. zasedání rady města ze dne 8. 4. 2014 1862/83/2014/RM Rada města schvaluje uzavření smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, na pronájem pozemku p. č. 9406/2 o výměře

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 32. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 32. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 32. jednání datum konání: 18.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0562/RM32/2014 Jmenování členů správních a dozorčích rad

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 23. 01. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1866: Rada města schvaluje: RO č. 1 zvýšení příjmů a výdajů o

Více

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009 RM schvaluje: 1. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu Tišnov na období 2010 2012 a doporučuje ho ke schválení ZM. 2. Uzavření

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

USNESENÍ z 110. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 110/.1. Rada města

USNESENÍ z 110. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 110/.1. Rada města Kontrola usnesení 110/.1. Rada města USNESENÍ z 110. zasedání Rady města, dne 16.08. 2010 kontrolu svých přijatých usnesení bez připomínek. Zápisy z jednání komisí RM 110/2. Rada města 1. Zápis č. 2/2010

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 66. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 66. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Slavičína konané dne 26.3.2013 Usnesení č. 66/1230/13 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města k 31.12.2012 a) účetní závěrku příspěvkové

Více

U S N E S E N Í R 1791/05-10

U S N E S E N Í R 1791/05-10 U S N E S E N Í z 80. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. května 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění.

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne 29.06.2015 1367 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.06.2015 1a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. 1b) RM schvaluje ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 51. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 51. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města a konané dne 4.9.2012 Usnesení č. 51/0912/12 Přehled hospodaření města za období 1-7/2012 p ř e d k l á d á přehled o plnění rozpočtu města za období 1-7/2012

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 101. schůze Rady města Slavičín konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 101. schůze Rady města Slavičín konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 101. schůze Rady města Slavičín konané dne 3.6.2014 Usnesení č. 101/1766/14 Závěrečný účet hospodaření a schválení účetní závěrky města Slavičín k 31.12.2013 p ř e d k l á d

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Slavičína konané dne 18.9.2012 Usnesení č. 52/0943/12 Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení dle

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více