USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013"

Transkript

1 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 9/2013 Rady města Tišnova Mgr. Marka Babáka a zapisovatelkou stanovuje Bc. Renátu Srstkovou, DiS. 02/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje program jednání schůze č. 9/2013 Rady města Tišnova. 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění úkolů ke dni Výroční zpráva Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, za rok /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí Výroční zprávu Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, za rok Hospodaření města Tišnova k /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí hospodaření města Tišnova k Hospodaření příspěvkových organizací k /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací k Směrnice k dani z přidané hodnoty 07/09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí Směrnici k dani z přidané hodnoty. 7. Uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu 08/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu mezi městem Tišnov a Agenturou TRDLA s. r. o., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích dle přílohy č. 1 zápisu. 8. Uzavření Smlouvy o poskytnutí souhlasu s užitím archivních materiálů NFA 09/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí souhlasu s užitím archivních materiálů NFA mezi městem Tišnov a Národním filmovým archivem, IČ: , se sídlem v Praze dle přílohy č. 2 zápisu. 9. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol v Tišnově 10/09/2013 Rada města Tišnova povoluje v souladu s 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, výjimky z počtu žáků pro Mateřskou školu Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700, Mateřskou školu, Tišnov, U Humpolky 1686 a Mateřskou školu, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace dle přílohy č. 3 zápisu. 1

2 10. Organizační záležitosti 11/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů sloučení Odboru Kancelář starosty s pracovištěm kancelář tajemníka, změnu názvu odboru na Odbor Kancelář starosty a tajemníka a současně zřízení oddělení Kancelář starosty. Počet zaměstnanců úřadu se tímto nenavyšuje. 12/09/2013 Rada města Tišnova na návrh tajemníka jmenuje do funkce vedoucí Odboru Kancelář starosty a tajemníka Bc. Ivu Dvořáčkovou, s účinností od /09/2013 Rada města Tišnova pověřuje výkonem funkce vedoucí oddělení Kancelář starosty Mgr. Silvii Otiepkovou, a to do doby jmenování vedoucího oddělení, který vzejde z řádného výběrového řízení. 11. Zápis z Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis ze schůze Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Zápis z Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova z /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova z Schválení zadávací dokumentace "Pořízení zametacího vozu" 16/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje znění zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce Pořízení zametacího vozu včetně příloh dle přílohy č. 4 zápisu. 14. Uzavření Smlouvy o výpůjčce - EKO-KOM, a.s. 17/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Tišnov a společností EKO-KOM, a.s. se sídlem v Praze, IČ: , dle přílohy č. 5 zápisu. 15. Uzavření mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností na veřejné zakázky Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov a Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova 18/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi městem Tišnov a společností DEA Energetická agentura, s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně dle přílohy č. 6 zápisu. 16. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov 19/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje znění zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov včetně příloh dle přílohy č. 7 zápisu. 20/09/2013 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov dle přílohy č. 8 zápisu. 2

3 17. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Zateplení objektů mateřských škol U Humpolky a Sluníčko 21/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy kpodání nabídky na veřejnou zakázku Zateplení objektů mateřských škol U Humpolky a Sluníčko dle přílohy č. 9 zápisu. 22/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje okruh uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na veřejnou zakázku Zateplení objektů mateřských škol U Humpolky a Sluníčko, dle přílohy č. 10 zápisu. 23/09/2013 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Zateplení objektů mateřských škol U Humpolky a Sluníčko dle přílohy č. 11 zápisu. 18. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rozšíření veřejného osvětlení ul. Hornická, Revoluční, ul. Koráb, Procházkova a Hájek u Tišnova" 24/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Rozšíření veřejného osvětlení ul. Hornická, Revoluční, ul. Koráb, Procházkova a Hájek u Tišnova dle přílohy č. 12 zápisu. 25/09/2013 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Rozšíření veřejného osvětlení ul. Hornická, Revoluční, ul. Koráb, Procházkova a Hájek u Tišnova dle přílohy č. 13 zápisu. 19. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Letní kino Tišnov - oprava elektroinstalace" 26/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky Letní kino Tišnov oprava elektroinstalace dle přílohy č. 14 zápisu. 27/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Letní kino Tišnov oprava elektroinstalace, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a firmou elmont-invest s.r.o., IČ , se sídlem v Brně, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 15 zápisu. 20. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Kolumbární stěna na novém hřbitově" 28/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky Kolumbární stěna na novém hřbitově dle přílohy č. 16 zápisu. 29/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Kolumbární stěna na novém hřbitově, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a firmou TEZZO Tábor s.r.o., IČ , se sídlem v Táboře jako zhotovitelem, dle přílohy č. 17 zápisu. 21. Zápis z jednání komise Dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 4/2013 ze dne /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 4/2013 ze dne

4 22. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 473/10 v k.ú. Tišnov Tišnov, ul. Na Loukách, obnova NNv na NNk 31/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku parc.č. 473/10 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 18 zápisu. 23. Uzavření Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR-ÚZSVM Tišnov - Veřejné osvětlení ul. Hornická a Revoluční 32/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR-ÚZSVM Tišnov - Veřejné osvětlení ul. Hornická a Revoluční mezi ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , se sídlem v Praze a městem Tišnov na pozemku parc.č. 1802/37 v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 19 zápisu. 24. Pronájem pozemků v k.ú. Pejškov u Tišnova 33/09/2013 Rada města Tišnova neschvaluje pronájem pozemků parc.č. 129 o výměře m 2, parc.č. 132/1 o výměře 540 m 2, parc.č. 132/3 o výměře 443 m 2, parc.č. 137 o výměře m 2, parc.č. 145/3 o výměře m 2, parc.č. 145/6 o výměře 8 m 2, parc.č. 155/3 o výměře 635 m 2, parc.č. 156/2 o výměře m 2, parc.č. 219/5 o výměře m 2, parc.č. 219/6 o výměře m 2, parc.č. 334 o výměře 492 m 2 a parc.č. 335/1 o výměře m 2, vše v k.ú. Pejškov u Tišnova, A. L., trvale bytem D., pro účely zemědělského využití. 34/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a ZD Březina, IČ: , se sídlem v Březině, jako nájemcem, dle přílohy č. 20 zápisu. 25. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Přechod pro chodce ul. Riegrova 35/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Přechod pro chodce ul. Riegrova mezi Jihomoravským krajem, IČ: , se sídlem v Brně a městem Tišnov na pozemku parc.č. 2342/3 v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 21 zápisu. 26. Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov 36/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 467/1 o výměře 35 m 2 společnosti Tišnovská rychta, s.r.o., IČ: se sídlem v Tišnově, pro účely umístění herních prvků pro děti. 27. Uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu souboru věcí nemovitých a movitých 37/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu souboru věcí nemovitých a movitých mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově, jako nájemcem, dle přílohy č. 22 zápisu. 4

5 28. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken a dveří v objektech města Tišnov" 38/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna oken a dveří v objektech města Tišnov dle přílohy č. 23 zápisu. 39/09/2013 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna oken a dveří v objektech města Tišnov dle přílohy č. 24 zápisu. 29. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků v ulici Hornická, Chodníček a výstavba přechodů pro chodce na ulici Riegrova a Komenského nám. 40/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků v ulici Hornická, Chodníček a výstavba přechodů pro chodce na ulici Riegrova a Komenského nám. dle přílohy č. 25 zápisu. 41/09/2013 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků v ulici Hornická, Chodníček a výstavba přechodů pro chodce na ulici Riegrova a Komenského nám. dle přílohy č. 26 zápisu. 30. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Nákup robotického vysavače pro veřejný bazén 42/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Nákup robotického vysavače pro veřejný bazén dle přílohy č. 27 zápisu. 43/09/2013 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Nákup robotického vysavače pro veřejný bazén dle přílohy č. 28 zápisu. 31. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odečítací a rozúčtovací službě č /ST 44/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odečítací a rozúčtovací službě č /ST ze dne mezi městem Tišnov a firmou ENBRA, a.s, IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 29 zápisu. 32. Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 6 na ulici Osvobození 1658 v Tišnově 45/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s paní L. S. a panem M. S., oba trvale bytem T., na byt č. 6 na ulici Osvobození 1658 v Tišnově, dle přílohy č. 30 zápisu. 33. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 46/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Z. B., trvale bytem T., na byt č. 3 na ulici Bezručova 35 v Tišnově na dobu určitou půl roku tj. od do , dle přílohy č. 31 zápisu. 34. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 47/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s D. H. a Š. H., oba trvale bytem T., na byt č. 10 na ulici Bezručova 35 v Tišnově na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 32 zápisu. 5

6 35. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 48/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově, s panem M. Z., trvale bytem T., na dobu určitou tři měsíce od do , dle přílohy č. 33 zápisu. 36. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 49/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově, s panem J. V., trvale bytem T., na dobu určitou dva roky od do , dle přílohy č. 34 zápisu. 37. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 50/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově s paní M. S., trvale bytem T. a panem M. S., trvale bytem B. na dobu určitou půl roku tj. od do , dle přílohy č. 35 zápisu. 38. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 51/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní I. K., trvale bytem T., na byt č. 2 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 36 zápisu. 39. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 52/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní L. K., trvale bytem T., na byt č. 19 na nám. 28. října 1708 v Tišnově na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 37 zápisu. 40. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 53/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově, mezi městem Tišnov a paní J. H., trvale bytem T., dle přílohy č. 38 zápisu. 41. Pronájem bytu č. 3 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 54/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 3 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově paní J. H., trvale bytem T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou dva roky od do , dle přílohy č. 39 zápisu. 42. Pronájem bytu č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 55/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově panu D. Š., trvale bytem T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 40 zápisu. 6

7 43. Pronájem bytu č. 20 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 56/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 20 na nám. 28. října 1708 v Tišnově paní L. M., trvale bytem T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 41 zápisu. 44. Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Květnická 1719 v Tišnově 57/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje výpověď nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Květnická 1719 v Tišnově uzavřené s panem M. N., nar , trvale bytem T., z důvodu neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. 45. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon 8 58/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon 8 dle přílohy č. 42 zápisu. 59/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon 8, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností BS-IMEX, spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Brně jako zhotovitelem, dle přílohy č. 43 zápisu. 46. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 4/13 ze dne /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 4/13 ze dne Uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne s Rudolfem Vrzalem 61/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě č. 19/97/P o nájmu nebytových prostor ze dne v objektu polikliniky čp. 24 na nám. Míru v Tišnově mezi městem Tišnov a Rudolfem Vrzalem, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 44 zápisu. 48. Uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne se společností AJEM s.r.o. 62/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 1/08/P o nájmu nebytových prostor ze dne v objektu polikliniky čp. 24 na nám. Míru v Tišnově mezi městem Tišnov a společností AJEM s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 45 zápisu. 49. Vyhlášení záměru změny nájemce nebytových prostor v objektu čp. 152 na ul. Mlýnská v Tišnově 63/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru změny nájemce ze společnosti CORAFAS s.r.o., IČ: , se sídlem Mlýnská 337, Tišnov, na společnost KAVRO KAFE s.r.o., IČ: , se sídlem Wagnerova 1743, Tišnov, ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 152 na ulici Mlýnská v Tišnově uzavřené dne Vyhlášení záměru pronájmu části střechy a půdního prostoru v objektu čp. 312 na ulici Riegrova v Tišnově Bez usnesení. 7

8 51. Uzavření kupní smlouvy za účelem pořízení podia 64/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu pro účely nákupu koncertního stanu včetně pódia od společnosti FESTPRO spol. s r.o. 65/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Tišnov a společností FESTPRO spol. s r.o. se sídlem v Olomouci, IČ: , dle přílohy č. 46 zápisu. 52. Pověření Odboru správních a vnitřních věcí pořádáním 7. ročníku závodu horských kol - Memoriál Ivo Medka 66/09/2013 Rada města Tišnova pověřuje Odbor správních a vnitřních věcí pořádáním 7. ročníku závodu horských kol Memoriál Ivo Medka v termínu včetně podpisů všech potřebných smluv. 53. Zápis č. 1/2013 z jednání Komise prevence kriminality Rady města Tišnova ze dne /09/2013 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality Rady města Tišnova č. 1/2013 ze dne /09/2013 Rada města Tišnova pověřuje 1. místostarostu Radovana Klusáka vytvořením zadání a určením zpracovatele projektového záměru,,zřízení městské policie v Tišnově. Osobní údaje jsou v originále usnesení (zápisu), který je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložen na MěÚ Tišnov. v.r. Jan Schneider starosta města Tišnova v.r.radovan Klusák místostarosta města 8

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 01/02/2011 RM bere na vědomí Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2010 a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí. 02/02/2011 RM doporučuje ZM schválit

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 17.09.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 14 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne 30.1.2013 v kanceláři starosty města 632/42/RM/2013 Kontrola plnění usnesení ze 41. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 41. schůze

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 10. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 30.3.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Zahájení ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

2.2 RM neschvaluje konání filmového festivalu Kinematograf bratří Čadíků

2.2 RM neschvaluje konání filmového festivalu Kinematograf bratří Čadíků Souhrn usnesení z 109. schůze rady města 16. dubna 2018 1. RM schvaluje přednesený program jednání 2.1 RM bere na vědomí 2.2 RM neschvaluje konání filmového festivalu Kinematograf bratří Čadíků 3.1 RM

Více

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 11. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

město Slavičín r S N E S E N Í 100. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín r S N E S E N Í 100. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín r S N E S E N Í 100. schůze Rady města Slavičín, konané dne 24.8.2010 rsnesení č. 100/2006/10 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne 2. 12. 2008 Usnesení č. 54/1093/08 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 1182-08-P1 Usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 38. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 1.2.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.3.2014 Usnesení č. 95/1665/14 Poskytnutí provozní dotace z rozpočtu města MěN poskytnutí provozní dotace Městské nemocnici Slavičín

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015 U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015 Program: 1. DSP a PDPS chodníky, opěrné zdi a VO ul. Komenského. 2. Nabídka PD studie čp. 106. 3. PD kanalizace Komenského. 4. Prodej

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Z á p i s. z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. ledna 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. ledna 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.01.2012 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 14. zasedání Rady města, konaného dne 30. 05. 2018 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne 26. 6. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podlee zákona

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 RM schvaluje: 1. Uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Evou Wagnerovou, jejíž předmětem je vypracování architektonické studie Park pod kostelem dle předloženého

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. srpna /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. srpna /2017/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. srpna 2017 18/2017/RM 18.2017/35RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3. 1 z 6 8.3.2017 10:50 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 3. 2017 10:00 (usn. č. 4284/103 - usn. č. 4292/103) Bc.

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 3/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. února 2018

USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 3/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. února 2018 Rada města Čelákovic: USNESENÍ RADY MĚSTA dne 6. února 2018 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 5.1, 10.3 a 11.2. 1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.

Více

U S N E S E N Í z 90. schůze rady města Žacléř, konané dne 25. dubna 2018

U S N E S E N Í z 90. schůze rady města Žacléř, konané dne 25. dubna 2018 U S N E S E N Í z 90. schůze rady města Žacléř, konané dne 25. dubna 2018 Program: 1. Městská policie Trutnov. 2. Rekonstrukce komunikace II/300. 3. Kanalizace a vodovod Prkenný Důl. 4. Veřejná zakázka

Více

Zápis č. 20/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. října 2017 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 20/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. října 2017 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 20/2017 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. října 2017 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř, Tomáš Háp Hosté: Mgr.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 116. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U s n e s e n í ze 47. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í ze 47. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í ze 47. jednání rady města dne 27.3.2013 ve 14,00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu UR/47/1/2013 program jednání 1. s c h v a l u j e program 47. jednání rady města Bod programu

Více

Usnesení. 1.2 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1142/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1142/ /RM Usnesení z 77. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 15.5.2017 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

Usnesení. 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 5/ a 6/ Tisk 139/07/19/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 5/ a 6/ Tisk 139/07/19/ /RM Usnesení ze 7. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, která se uskutečnila v pondělí 04.02.2019 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. května /2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. května /2018/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. května 2018 09/2018/RM I. RM bere na vědomí 09.2018/18RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Výpis z usnesení 81. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 7. června 2018

Výpis z usnesení 81. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 7. června 2018 Výpis z usnesení 81. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 7. června 2018 1/ Kontrola usnesení 81/432 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) předložené zprávy o činnosti komise

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

1. Program jednání rady města. 2019/12/200 Rada města schvaluje program 12. jednání rady města. Zajistí: starosta Termín:

1. Program jednání rady města. 2019/12/200 Rada města schvaluje program 12. jednání rady města. Zajistí: starosta Termín: U S N E S E N Í z 12. schůze rady města Žacléř, konané dne 15. dubna 2019 od 16:00 hodin v kanceláři starosty města Program: 1. Program jednání rady města. 2. Městská policie. 3. Záměr prodeje části pozemku

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: tajemnice: ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 87. schůze Rady města, konané dne 27. března 2014

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 87. schůze Rady města, konané dne 27. března 2014 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 87. schůze Rady města, konané dne 27. března 2014 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2314/87/2014 volí ověřovatele zápisu

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 Rada města po projednání a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů 1. Schvaluje. 2. Jmenuje.

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 108. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 15.1.2018 2590/108/RM/2018 DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

VÝPIS USNESENÍ 17. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 17. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 17. schůze Rady města Slavičín dne 2.6.2015 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více