ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák, MUDr. Antonín Doležal (příchod 15:37 hod.) Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 23 investiční dotace pro jednotky SDH 3. Rozpočtové opatření č. 24 investiční dotace pro jednotky SDH dýchací přístroj 4. Rozpočtové opatření č. 31 přesun mezi položkami prezentace informací města v JTV 5. Rozpočtové opatření č. 32 přesun mezi položkami zázemí pro tenisový klub 6. Rozpočtové opatření č. 33 parkovací automat parkoviště v Novohradské ulici v Třeboni 7. Příspěvek na činnost pečovatelské služby Ledax o.p.s. 8. Příspěvek na činnost pečovatelské služby Oblastní charita Třeboň 9. Příspěvek na provoz Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň 10. Příspěvek na nájem a služby, na obyvatele Lékařská služba první pomoci Třeboň 11. Dodatek č. 1 Břilice hospoda 12. Revokace usnesení ZM č. 74/ ze dne , zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m 2, p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m 2, p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m 2, p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m 2 a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m 2 ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m 2 ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň 13. Revokace části usnesení RM č. 336/ ze dne úhrada újmy spojená se správou sportovišť 14. Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m 2 a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m 2 v k. ú. Branná 15. Nákup budovy čp. 241 včetně pozemku p. č. KN st. 200/1 o výměře 66 m 2 v k. ú. Břilice 16. Informace o prodeji pozemků p. č. KN 27/14 o výměře 168 m 2, části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m 2, p. č. KN 27/24 o výměře 117 m 2 (v geom. plánu č /2013 označeno jako p. č. KN 27/15 o výměře 854 m 2 ) a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m 2, vše v k. ú. Branná 17. Informace o pronájmu části pozemku p. č. KN 2168/8 k. ú. Třeboň pro osobní vozidla Revokace části usnesení RM č. 339/ ze dne Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň 19. Směna pozemků v k. ú. Třeboň 20. Výstavba terasy na pozemku p. č. KN 1514 k. ú. Třeboň 21. Výpůjčka části pozemku p. č. KN 1854/1 o výměře cca m 2 v k. ú. Břilice 22. Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. KN 1931/7, p. č. KN 1931/11, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 1936/9 + prodej pozemků p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m 2, p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m 2 a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m 2, vše v k. ú. Břilice 23. Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1939/35 v k. ú. Břilice 24. Zřízení služebnosti na akci Třeboň, Stará Hlína kanalizace a ČOV ŘSD 25. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 683/1, p. č. KN 683/4, p. č. KN 684/1 v k. ú. Přeseka 26. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1939/35 v k. ú. Břilice 27. Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky v areálu fotbalového hřiště ve Staré Hlíně Fotbalový klub Stará Hlína 28. Nebytový prostor čp. 106/I, Třeboň 29. Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

2 30. Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Občanské sdružení Třeboňská nocturna 31. Informace o prodeji BJ č. 645/1, ul. Táboritská, Třeboň 32. Byt č. 935/9 v ulici Vrchlického 33. Postoupení smlouvy k bytu v čp insolvenční správce dlužníka R.A.B Břilice spol. s r.o. 34. Pronájem klubovny číslo 3 oddíl Žabky 35. Zálohy Linhart, Ledax, Oblastní charita, Panská, Říha 36. Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě cizího majetku mezi městem Třeboň a spol. Technické služby Třeboň, s.r.o. Sportovní areál Třeboň 37. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Zázemí tenisového klubu 38. Dodatek č. 4 Přeseka hospoda 39. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 Projektová dokumentace Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického 40. Uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě v úplném znění Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o. 41. Uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne Ing. Jan Kačerovský, K + K Břilice 42. Informace protipovodňové opatření Rožmberk 43. Aktualizace pojistné smlouvy č s pojišťovnou ČSOB, a.s. zánik 44. Zřízení osadních výborů a určení počtu členů 45. Zadávací dokumentace k nadlimitním veřejným zakázkám na nákup elektrické energie a zemního plynu, jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek, smlouva o sdružení veřejných zadavatelů 46. Rozdělení dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok Aktualizace pasportu místních komunikací v Třeboni 48. Povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení tržního místa Palackého nám. (vedle penzionu Maxim), parc. č. 2474/2, Třeboň 49. Nařízení města Třeboň č. 3/2015 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích (lokalitách) 50. Domácí kompostování v Jihočeském kraji uzavření smlouvy se SMOJK 51. Směrnice pro čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče 52. Změna ceníku KKC Roháč 53. Zapůjčení zařízení pro signalizaci stavu ohrožených osob 54. Informace za 1. čtvrtletí 2015 o činnosti interního auditu 55. Zápis z jednání komise ochrany veřejného pořádku, dopravy a BESIP ze dne Zápis z jednání bytové komise dne Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne Schválení účetní závěrky za rok 2014 Základní škola Třeboň, Na Sadech Schválení účetní závěrky za rok 2014 Základní škola Třeboň, Sokolská Schválení účetní závěrky za rok mateřská škola Třeboň, Jeronýmova Schválení účetní závěrky za rok 2014 Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody Schválení účetní závěrky za rok 2014 Městská knihovna Třeboň 63. Schválení účetní závěrky za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku spol. Technické služby Třeboň, s.r.o. 64. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2014 spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. 65. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2014 spol. Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. 66. Výroční zpráva, účetní závěrka za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku spol. Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. 67. Účetní závěrka za rok 2014 a závěrečný účet 68. Různé k bodu 1 Zahájení Jednání rady zahájila starostka města v 15:06 hodin. V úvodu jednání bylo přítomno 6 členů rady města. Program jednání byl jednomyslně schválen. 2

3 k bodu 2 Rozpočtové opatření č. 23 investiční dotace pro jednotky SDH Předkladatel: Ing. P. Vejvar, Ing. A. Baštová Hlasování o přijetí usnesení:6/0/0 Usnesení RM č. 399/ k bodu 3 Rozpočtové opatření č. 24 investiční dotace pro jednotky SDH dýchací přístroj Předkladatel: Ing. P. Vejvar, Ing. A. Baštová Hlasování o přijetí usnesení:6/0/0 Usnesení RM č. 400/ k bodu 4 Rozpočtové opatření č. 31 přesun mezi položkami prezentace informací města v JTV Hlasování o přijetí usnesení:6/0/0 Usnesení RM č. 401/ k bodu 5 Rozpočtové opatření č. 32 přesun mezi položkami zázemí pro tenisový klub Předkladatel: Ing. P. Hajna, Ing. A. Baštová Hlasování o přijetí usnesení:6/0/0 Usnesení RM č. 402/ k bodu 6 Rozpočtové opatření č. 33 parkovací automat parkoviště v Novohradské ulici v Třeboni Předkladatel: Ing. P. Hajna, Ing. A. Baštová Hlasování o přijetí usnesení: 6/0/0 Usnesení RM č. 403/ k bodu 7 Příspěvek na činnost pečovatelské služby Ledax o.p.s. Hlasování o přijetí usnesení: 6/0/0 Usnesení RM č. 404/ k bodu 8 Příspěvek na činnost pečovatelské služby Oblastní charita Třeboň Hlasování o přijetí usnesení: 6/0/0 Usnesení RM č. 405/ k bodu 9 Příspěvek na provoz Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň 3

4 Hlasování o přijetí usnesení: 6/0/0 Usnesení RM č. 406/ k bodu 10 Příspěvek na nájem a služby, na obyvatele Lékařská služba první pomoci Třeboň Hlasování o přijetí usnesení: 6/0/0 Usnesení RM č. 407/ k bodu 11 Dodatek č. 1 Břilice hospoda Hlasování o přijetí usnesení:6/0/0 Usnesení RM č. 408/ Příchod MUDr. Antonína Doležala 15:37 hod. k bodu 12 Revokace usnesení ZM č. 74/ ze dne , zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m 2, p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m 2, p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m 2, p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m 2 a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m 2 ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m 2 ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 409/ k bodu 13 Revokace části usnesení RM č. 336/ ze dne úhrada újmy spojená se správou sportovišť Usnesení RM č. 410/ k bodu 14 Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m 2 a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m 2 v k. ú. Branná Usnesení RM č. 411/ k bodu 15 Nákup budovy čp. 241 včetně pozemku p. č. KN st. 200/1 o výměře 66 m 2 v k. ú. Břilice 4

5 Usnesení RM č. 412/ k bodu 16 Informace o prodeji pozemků p. č. KN 27/14 o výměře 168 m 2, části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m 2, p. č. KN 27/24 o výměře 117 m 2 (v geom. plánu č /2013 označeno jako p. č. KN 27/15 o výměře 854 m 2 ) a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m 2, vše v k. ú. Branná Usnesení RM č. 413/ k bodu 17 Informace o pronájmu části pozemku p. č. KN 2168/8 k. ú. Třeboň pro osobní vozidla Revokace části usnesení RM č. 339/ ze den Usnesení RM č. 414/ k bodu 18 Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 415/ k bodu 19 Směna pozemků v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 416/ k bodu 20 Výstavba terasy na pozemku p. č. KN 1514 k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 417/ k bodu 21 Výpůjčka části pozemku p. č. KN 1854/1 o výměře cca m 2 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 418/ k bodu 22 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. KN 1931/7, p. č. KN 1931/11, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 1936/9 + prodej pozemků p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m 2, p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m 2 a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m 2, vše v k. ú. Břilice 5

6 Ing. Jiří Vopátek, PhD. se zdržuje hlasování Hlasování o přijetí usnesení:6/0/1 Usnesení RM č. 419/ k bodu 23 Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1939/35 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 420/ k bodu 24 Zřízení služebnosti na akci Třeboň, Stará Hlína kanalizace a ČOV ŘSD Usnesení RM č. 421/ k bodu 25 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 683/1, p. č. KN 683/4, p. č. KN 684/1 v k. ú. Přeseka Usnesení RM č. 422/ k bodu 26 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1939/35 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 423/ k bodu 27 Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky v areálu fotbalového hřiště ve Staré Hlíně Fotbalový klub Stará Hlína Usnesení RM č. 424/ k bodu 28 Nebytový prostor čp. 106/I, Třeboň Usnesení RM č. 425/ k bodu 29 Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. Předkladatel: MgA. J. Žajdlík 6

7 Usnesení RM č. 426/ k bodu 30 Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Občanské sdružení Třeboňská nocturna Předkladatel: MgA. J. Žajdlík Usnesení RM č. 427/ k bodu 31 Informaci o prodeji BJ č. 645, ul. Táboritská, Třeboň Usnesení RM č. 428/ k bodu 32 Byt č. 935/9 v ulici Vrchlického Usnesení RM č. 429/ k bodu 33 Postoupení smlouvy k bytu v čp insolvenční správce dlužníka R.A.B Břilice spol. s r.o. Usnesení RM č. 430/ k bodu 34 Pronájem klubovny číslo 3 oddíl Žabky Usnesení RM č. 431/ k bodu 35 Zálohy Linhart, Ledax, Oblastní charita, Panská, Říha Usnesení RM č. 432/ k bodu 36 Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě cizího majetku mezi městem Třeboň a spol. Technické služby Třeboň, s.r.o. Sportovní areál Třeboň 7

8 Usnesení RM č. 433/ k bodu 37 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Zázemí tenisového klubu Předkladatel: Ing. P. Hajna, Ing. A. Baštová Usnesení RM č. 434/ k bodu 38 Dodatek č. 4 Přeseka hospoda Usnesení RM č. 435/ k bodu 39 Dodatek smlouvy o dílo č. 1 Projektová dokumentace Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického Předkladatel: Ing. P. Hajna Usnesení RM č. 436/ k bodu 40 Uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě v úplném znění Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o. Usnesení RM č. 437/ k bodu 41 Uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne Ing. Jan Kačerovský, K + K Břilice Usnesení RM č. 438/ k bodu 42 Informace protipovodňové opatření Rožmberk Předkladatel: Ing. M. Roubal Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení RM č. k bodu 43 Aktualizace pojistné smlouvy č s pojišťovnou ČSOB, a.s. zánik 8

9 Usnesení RM č. 439/ k bodu 44 Zřízení osadních výborů a určení počtu členů Předkladatel: Ing. P. Vejvar Usnesení RM č. 440/ k bodu 45 Zadávací dokumentace k nadlimitním veřejným zakázkám na nákup elektrické energie a zemního plynu, jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek, smlouva o sdružení veřejných zadavatelů Usnesení RM č. 441/ k bodu 46 Rozdělení dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2015 Předkladatel: Ing. M. Roubal Usnesení RM č. 442/ k bodu 47 Aktualizace pasportu místních komunikací v Třeboni Předkladatel: Ing. P. Hajna Usnesení RM č. 443/ k bodu 48 Povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení tržního místa Palackého nám. (vedle penzionu Maxim), parc. č. 2474/2, Třeboň Předkladatel: Mgr. R Hrdý Usnesení RM č. 444/ k bodu 49 Nařízení města Třeboň č. 3/2015 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích (lokalitách) Předkladatel: Ing. P. Zajíček Usnesení RM č. 445/ k bodu 50 Domácí kompostování v Jihočeském kraji uzavření smlouvy se SMOJK 9

10 Předkladatel: Ing. P. Hajna, Ing. A. Baštová Usnesení RM č. 446/ k bodu 51 Směrnice pro čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče Usnesení RM č. 447/ k bodu 52 Změna ceníku KKC Roháč Předkladatel: MgA. J. Žajdlík Usnesení RM č. 448/ k bodu 53 Zapůjčení zařízení pro signalizaci stavu ohrožených osob Usnesení RM č. 449/ k bodu 54 Informace za 1. čtvrtletí 2015 o činnosti interního auditu Předkladatel: Mgr. T. Jenisová Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení RM č. k bodu 55 Zápis z jednání komise ochrany veřejného pořádku, dopravy a BESIP ze dne Předkladatel: V. Školka Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení RM č. k bodu 56 Zápis z jednání bytové komise dne Předkladatel: R. Bicková Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení RM č. k bodu 56 Zápis z jednání bytové komise dne Předkladatel: R. Bicková 10

11 Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení RM č. k bodu 57 Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne Předkladatel: J. Štěrbová Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení RM č. k bodu 58 Schválení účetní závěrky za rok 2014 Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 Usnesení RM č. 450/ k bodu 59 Schválení účetní závěrky za rok 2014 Základní škola Třeboň, Sokolská 296 Usnesení RM č. 451/ k bodu 60 Schválení účetní závěrky za rok mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 Usnesení RM č. 452/ k bodu 61 Schválení účetní závěrky za rok 2014 Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018 Usnesení RM č. 453/ k bodu 62 Schválení účetní závěrky za rok 2014 Městská knihovna Třeboň Usnesení RM č. 454/ k bodu 63 Schválení účetní závěrky za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku spol. Technické služby Třeboň, s.r.o. Předkladatel: V. Janíček Usnesení RM č. 455/

12 k bodu 64 Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2014 spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. Předkladatel: M. Kajan Usnesení RM č. 456/ k bodu 65 Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2014 spol. Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. Předkladatel: D. Dvořák Usnesení RM č. 457/ k bodu 66 Výroční zpráva, účetní závěrka za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku spol. Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. Předkladatel: Ing. J. Pindroch Usnesení RM č. 458/ k bodu 67 Účetní závěrka za rok 2014 a závěrečný účet Usnesení RM č. 459/ Usnesení RM č. 460/ k bodu 68 Různé Ing. Jiří Vopátek, PhD. informoval členy rady o konání jednání Dozorčí rady Lázní Aurora s.r.o. a Bertiných lázní Třeboň s.r.o., které se uskutečnilo dne Dále informoval členy rady o konání dalšího jednání dozorčí rady, které proběhne dne Jednání bylo ukončeno v 18:40 hodin. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Zdeněk Mráz v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Zápis byl vyhotoven dne Příloha zápisu: Usnesení 12

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015 Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatel: pí. ing. Dana Hejtíková Ověřovatelé zápisu: p. Václav

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 50 000 2548 Tenis klub Strakonice - transfer na vybudování šaten a sprch 6.2. kryto

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 18, březen 2012 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více